2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Adres pocztowy: ul. Wspólna 30 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) Fundacja I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 25

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) Rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa, rynków rolnych oraz bankowości spółdzielczej I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 25

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej pt. European Ecotourism: facing global challenges w terminie kwietnia 2015 r. Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń i analizie trendów i dobrych praktyk, w ekoturystyce, turystyce wiejskiej i zrównoważonej w Polsce i w Europie dla minimalnie 180 a maksymalnie 200 osób II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 27 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Polska, Warszawa Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 25

4 Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej pt. European Ecotourism: facing global challenges w terminie kwietnia 2015 r. Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń i analizie trendów i dobrych praktyk, w ekoturystyce, turystyce wiejskiej i zrównoważonej w Polsce i w Europie dla minimalnie 180 a maksymalnie 200 osób. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje Biuro Realizacji i Promocji projektu III Europejska Konferencja Ekoturystyczna, zwane dalej Biurem, odpowiedzialne za całość prac związanych z realizacją projektu. Podstawowe zadania Biura: Kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej pt.,,european Ecotourism: facing global challenges w terminie kwietnia 2015 r. Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń i analizie trendów i dobrych praktyk w ekoturystyce, turystyce wiejskiej i zrównoważonej w Polsce i w Europie dla minimalnie 180 a maksymalnie 200 osób. WYKONAWCA ZAPEWNI: 1. Nabór uczestników projektu - (minimalnie 180 a maksymalnie 200 osób) A. Wykonawca zapewni nabór uczestników projektu spośród przedstawicieli: przedsiębiorców z terenów wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, mieszkańców wsi i osób z terenów wiejskich poszukujących dodatkowych źródeł dochodów, krajowych i lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych i turystycznych związanych z turystyką wiejską, Lokalnych Grup Działania, ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawicieli świata nauki, osób zaangażowanych w działania i rozwój turystyki zrównoważonej, ponadto gości z zagranicy zaangażowanych w działalność ekoturystyczną, przedstawicieli zagranicznych organizacji ekoturystycznych, związanych z turystyką zrównoważoną, wiejską. B. Ponadto Wykonawca skieruje zaproszenie do udziału w konferencji do gości VIP, m.in.: przedstawicieli Kancelarii Premiera RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego. 2. Na działania związane z rekrutacją, promocją, informacją przygotowana zostanie strona internetowa z domeną zawierającą w swojej nazwie przynajmniej słowo ecotourism z rozszerzeniem.pl Strona zostanie przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. 3. Sale konferencyjne Wykonawca zapewni salę konferencyjną w dniach 27 oraz 28 kwietnia 2015 r., położoną w granicach administracyjnych m.st. Warszawa lub maksymalnie 50 km od Warszawy. a. z możliwością zorganizowania poza miejscem obrad obiadu, przerw kawowych i poczęstunku, b. z zapewnionym wyodrębnionym miejscem na pozostawienie odzieży wierzchniej dla uczestników konferencji, 4. Obsługa organizacyjno techniczna. 5. Zakwaterowanie w terminie 26/27, 27/28 oraz 28/29 kwietnia 2015 r. Zapewnienie zakwaterowania wraz ze śniadaniem dla wszystkich uczestników konferencji w jednym obiekcie, w miejscu odbywania się konferencji: a. w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie, b. w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych lub trzyosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, w tym co najmniej 5 pokoi jednoosobowych. 6. Wyżywienie Zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników konferencji: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 25

5 7. Opracowanie oraz realizacja programu dwudniowej konferencji Temat konferencji: Ekoturystyka w Europie wobec globalnych wyzwań (European Ecotourism: facing global challenges). Program konferencji musi zakładać co najmniej 5,5 godzin zegarowych wykładów/ wystąpień/ paneli/ warsztatów każdego dnia. 8. Eksperci. Wykonawca zapewni co najmniej: - 7 ekspertów do realizacji szczegółowego programu konferencji, posługujących się językiem polskim lub angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie wykładu, w tym: A. 1 osobę z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w certyfikacji ekoturystycznej i standaryzacji ekoturystycznej systemu - The Global Sustainable Tourism Council (GSTC), B. 1 osobę będącą członkiem jednej z europejskich organizacji ekoturystycznych, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w ekoturystyce lub turystyce zrównoważonej, C. 1 osobę będącą członkiem The International Ecotourism Society, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w komunikacji i zarządzaniu w dziedzinach związanych z turystyką zrównoważoną, D. 1 osobę posiadająca stopień naukowy doktora, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczanie w zakresie ekoturystyki lub turystyki zrównoważonej będącej autorem lub współautorem min. 8 publikacji lub artykułów związanych z tematyką turystyki zrównoważonej lub ekoturystyki, E. 1 osobę z co najmniej 5 letnim doświadczeniem we wdrażaniu założeń turystyki zrównoważonej w Europie, F. 1 osobę mającą doświadczenie w przynajmniej 5 wystąpieniach tj. wykładach, prezentacjach, odczytach, wystąpieniach na temat turystyki zrównoważonej, ekoturystyki przynajmniej w 3 różnych krajach w ciągu ostatnich 5 lat. Ponadto Wykonawca zapewni 1 eksperta odpowiedzialnego za merytoryczny nadzór nad całością projektu tj. - 1 osobę z wykształceniem co najmniej wyższym oraz doświadczeniem w koordynacji minimum 3 projektów o tematyce ekoturystycznej w ciągu ostatnich 5 lat oraz doświadczeniem w organizacji minimum 5 konferencji dla co najmniej 80 osób każda. 9. Tłumaczenie Wykonawca zapewni tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski i odwrotnie w trakcie konferencji, zgodnie ze jej programem. 10. Zestawy konferencyjne Wykonawca zapewni zestawy konferencyjne dla wszystkich uczestników konferencji. Wykonawca zapewni opracowanie merytoryczne, skład, łamanie, druk i dystrybucję broszury pt.: Ekoturystyka w Polsce, Europie i na świecie. Idee, trendy, dobre praktyki - przewodnik, wydanej w związku z konferencją. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 25

6 (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej pt. European Ecotourism: facing global challenges w terminie kwietnia 2015 r. Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń i analizie trendów i dobrych praktyk, w ekoturystyce, turystyce wiejskiej i zrównoważonej w Polsce i w Europie dla minimalnie 180 a maksymalnie 200 osób. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje Biuro Realizacji i Promocji projektu III Europejska Konferencja Ekoturystyczna, zwane dalej Biurem, odpowiedzialne za całość prac związanych z realizacją projektu. Podstawowe zadania Biura: Kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej III Europejskiej Konferencji Ekoturystycznej pt.,,european Ecotourism: facing global challenges w terminie kwietnia 2015 r. Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń i analizie trendów i dobrych praktyk w ekoturystyce, turystyce wiejskiej i zrównoważonej w Polsce i w Europie dla minimalnie 180 a maksymalnie 200 osób. WYKONAWCA ZAPEWNI: 1. Nabór uczestników projektu - (minimalnie 180 a maksymalnie 200 osób) A. Wykonawca zapewni nabór uczestników projektu spośród przedstawicieli: przedsiębiorców z terenów wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, mieszkańców wsi i osób z terenów wiejskich poszukujących dodatkowych źródeł dochodów, krajowych i lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych i turystycznych związanych z turystyką wiejską, Lokalnych Grup Działania, ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawicieli świata nauki, osób zaangażowanych w działania i rozwój turystyki zrównoważonej, ponadto gości z zagranicy zaangażowanych w działalność ekoturystyczną, przedstawicieli zagranicznych organizacji ekoturystycznych, związanych z turystyką zrównoważoną, wiejską. B. Ponadto Wykonawca skieruje zaproszenie do udziału w konferencji do gości VIP, m.in.: przedstawicieli Kancelarii Premiera RP, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego. 2. Na działania związane z rekrutacją, promocją, informacją przygotowana zostanie strona internetowa z domeną zawierającą w swojej nazwie przynajmniej słowo ecotourism z rozszerzeniem.pl Strona zostanie przygotowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. 3. Sale konferencyjne Wykonawca zapewni salę konferencyjną w dniach 27 oraz 28 kwietnia 2015 r., położoną w granicach administracyjnych m.st. Warszawa lub maksymalnie 50 km od Warszawy. a. z możliwością zorganizowania poza miejscem obrad obiadu, przerw kawowych i poczęstunku, b. z zapewnionym wyodrębnionym miejscem na pozostawienie odzieży wierzchniej dla uczestników konferencji, 4. Obsługa organizacyjno techniczna. 5. Zakwaterowanie w terminie 26/27, 27/28 oraz 28/29 kwietnia 2015 r. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 25

7 Zapewnienie zakwaterowania wraz ze śniadaniem dla wszystkich uczestników konferencji w jednym obiekcie, w miejscu odbywania się konferencji: a. w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym lub innym równoważnym obiekcie, b. w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych lub trzyosobowych z osobnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju, w tym co najmniej 5 pokoi jednoosobowych. 6. Wyżywienie Zapewnienie wyżywienia dla wszystkich uczestników konferencji: 7. Opracowanie oraz realizacja programu dwudniowej konferencji Temat konferencji: Ekoturystyka w Europie wobec globalnych wyzwań (European Ecotourism: facing global challenges). Program konferencji musi zakładać co najmniej 5,5 godzin zegarowych wykładów/ wystąpień/ paneli/ warsztatów każdego dnia. 8. Eksperci. Wykonawca zapewni co najmniej: - 7 ekspertów do realizacji szczegółowego programu konferencji, posługujących się językiem polskim lub angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie wykładu, w tym: A. 1 osobę z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w certyfikacji ekoturystycznej i standaryzacji ekoturystycznej systemu - The Global Sustainable Tourism Council (GSTC), B. 1 osobę będącą członkiem jednej z europejskich organizacji ekoturystycznych, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w ekoturystyce lub turystyce zrównoważonej, C. 1 osobę będącą członkiem The International Ecotourism Society, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w komunikacji i zarządzaniu w dziedzinach związanych z turystyką zrównoważoną, D. 1 osobę posiadająca stopień naukowy doktora, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczanie w zakresie ekoturystyki lub turystyki zrównoważonej będącej autorem lub współautorem min. 8 publikacji lub artykułów związanych z tematyką turystyki zrównoważonej lub ekoturystyki, E. 1 osobę z co najmniej 5 letnim doświadczeniem we wdrażaniu założeń turystyki zrównoważonej w Europie, F. 1 osobę mającą doświadczenie w przynajmniej 5 wystąpieniach tj. wykładach, prezentacjach, odczytach, wystąpieniach na temat turystyki zrównoważonej, ekoturystyki przynajmniej w 3 różnych krajach w ciągu ostatnich 5 lat. Ponadto Wykonawca zapewni 1 eksperta odpowiedzialnego za merytoryczny nadzór nad całością projektu tj. - 1 osobę z wykształceniem co najmniej wyższym oraz doświadczeniem w koordynacji minimum 3 projektów o tematyce ekoturystycznej w ciągu ostatnich 5 lat oraz doświadczeniem w organizacji minimum 5 konferencji dla co najmniej 80 osób każda. 9. Tłumaczenie Wykonawca zapewni tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski i odwrotnie w trakcie konferencji, zgodnie ze jej programem. 10. Zestawy konferencyjne Wykonawca zapewni zestawy konferencyjne dla wszystkich uczestników konferencji. Wykonawca zapewni opracowanie merytoryczne, skład, łamanie, druk i dystrybucję broszury pt.: Ekoturystyka w Polsce, Europie i na świecie. Idee, trendy, dobre praktyki - przewodnik, wydanej w związku z konferencją. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 25

8 (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 01/04/2015 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 07/05/2015 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 25

9 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium z uwagi na treść art. 5 ust. 1 ustawy Pzp III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), na podstawie art. 23 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 4 usługi, których łączna wartość wynosiła nie mniej niż ,00 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które polegały na kompleksowej organizacji konferencji, przy czym jedna z konferencji była organizowana dla co najmniej 100 osób Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada do dyspozycji: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 25

10 a) 1 osobę z co najmniej 5 letnim doświadczaniem w certyfikacji ekoturystycznej i standaryzacji ekoturystycznej systemu - The Global Sustainable Tourism Council (GSTC). b) 1 osobę będącą członkiem jednej z europejskich organizacji ekoturystycznych, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w ekoturystyce lub turystyce zrównoważonej. c) 1 osobę będącą członkiem The International Ecotourism Society, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w komunikacji i zarządzaniu w dziedzinach związanych z turystyką zrównoważoną, d) 1 osobę posiadająca stopień naukowy doktora, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie ekoturystyki lub turystyki zrównoważonej będącej autorem lub współautorem min. 4 publikacji lub artykułów związanych z tematyką turystyki zrównoważonej lub ekoturystyki. e) 1 osobę z co najmniej 5 letnim doświadczeniem we wdrażaniu założeń turystyki zrównoważonej w Europie. f) 1 osobę mającą doświadczenie w przynajmniej 5 wystąpieniach tj. wykładach, prezentacjach, odczytach, wystąpieniach na temat turystyki zrównoważonej, ekoturystyki przynajmniej w 3 różnych krajach w ciągu ostatnich 5 lat. g) 1 osobę z wykształceniem co najmniej wyższym oraz doświadczeniem w koordynacji minimum 3 projektów o tematyce ekoturystycznej w ciągu ostatnich 5 lat oraz doświadczeniem w organizacji minimum 5 konferencji dla co najmniej 80 osób Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. 2. Warunki określone w punktach mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. 3. Spełnienie warunków określonych w punkcie oceniane będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale VI ust. 1, w szczególności przy uwzględnieniu rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia Wykonawcy, z zastosowaniem kryterium spełnia/nie spełnia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), warunki określone w pkt winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wymagania określone w Rozdziale VI ust. 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, tzn. takich, które będą brać udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), jak również takich, które nie będą brać udziału w realizacji zamówienia, ale oddadzą Wykonawcy do dyspozycji swój potencjał (techniczny, finansowy, osoby zdolne do wykonania zamówienia) na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia, przedkłada wraz z ofertą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z niniejszym ustępem, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnej z części zamówienia. 9. Zamawiający nie wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 25

11 WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW NIEZBEDNYCH DO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to zostanie podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. b) Wykaz głównych usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami należytego wykonania lub wykonywania usługi są: - poświadczenie, - oświadczenie Wykonawcy, wyłącznie w przypadku, gdyby z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie był w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. b) tiret 1 SIWZ. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że w razie konieczności, w szczególności gdy powyższy wykaz lub dowody wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że dana usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie, może się zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Niniejszy wykaz należy złożyć wg wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego świadczone były usługi, o których mowa w niniejszym wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym dla wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w pkt. V.1.3 a) i b) SIWZ, według wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przyczyny, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 2) w przypadku, gdy z treści oświadczenia o którym mowa w punkcie 1) wynika, że Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do tego oświadczenia listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 25

12 ze zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę. 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 8. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 9. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania wykonawców którzy udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 25

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo