Informacja dodatkowa Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 TOWARZYSTWA NASZ DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 TOWARZYSTWA NASZ DOM"

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 TOWARZYSTWA NASZ DOM Przy sporządzaniu informacji dodatkowej kierowano się zasadą istotności i kompletności. Omówiono zdarzenia występujące w jednostce waŝne dla oceny jej sytuacji finansowej i majątkowej a nie wymieniano zjawisk, które w jednostce nie wystąpiły i jej nie dotyczą. Dział I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych został przedstawiony w odrębnym załączniku, który dołączamy do niniejszej informacji. 2. Zestawienie zmian w kapitale własnym wyraŝonym w PLN przedstawia poniŝsza tabela : Wyszczególnienie Stan na początek roku Fundusz statutowy ,78 Zwiększenia o kwotę zysku za rok ubiegły ,66 Zmniejszenie z tytułu przeszacowania umorzenia środków trwałych ,67 Zwiększenie z tytułu przekwalifikowania w zapisach księgowych zaliczki na zakup domu przy ul Rosłońskiego w Przemyślu ,00 Zwiększenie z tytułu ujawnienia w wyniku inwentaryzacji własności nieruchomości w Mrągowie ,00 Stan na koniec roku ,77 W roku 2009 dokonano korekty błędów popełnionych poprzednich latach obrotowych. Korekta spowodowana usunięciem błędów zwiększyła zysk z lat ubiegłych o kwotę ,00zł. 3. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych. Wyszczególnienie Saldo początkowe Saldo końcowe Zabezpieczenie kart paliwowych 2.000,00 0,00 Koszty Akcji Góra Grosza , ,33 Koszty Akcji Pocztówka do św. Mikołaja ,62 0,00 Razem , ,33 Dział II. 1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów. Przychody ze sprzedaŝy dotyczą tylko rynku krajowego. Ich strukturę przedstawia poniŝsza tabela : 1

2 Przychody ze sprzedaŝy netto Rok ubiegły 2008 Rok bieŝący 2009 Usługi szkoleniowe , ,00 SprzedaŜ podręczników i skryptów , ,38 SprzedaŜ Pocztówki i 0, ,60 udostępnienie znaku towarowego Razem przychody , ,98 2. Rozliczenie głównych pozycji róŝniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto. Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Towarzystwa są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym. W roku podatkowym wystąpiły koszty nie stanowiących źródła uzyskania przychodu. Są to odsetki od podatku VAT naliczone w związku z korektą podatku VAT naleŝnego z tytułu nie wystawienia faktury VAT tytułem świadczenia usług reklamowych dla Poczty Polskiej z którą to umowa wstępna nie została zrealizowana w załoŝeniach z przyczyn od nas niezaleŝnych. Poczta Polska w roku 2008 zaŝądała zafakturowania usługi groŝąc skierowaniem sprawy do sądu. W tej sytuacji Zarząd postanowił uniknąć sporu w związku z czym faktura została wystawiona w roku 2008 lecz korekta podatku naleŝnego musiała być dokonana od grudnia 2004 roku. Z tego tytułu powstały odsetki podatkowe w wysokości 6.836,76 zgodnie z Postanowieniem US Bielany Nr.1432/820/19580/09 z dnia 05 listopada 2009 roku. Kwota odsetek jest podstawą naliczenia PDOP w kwocie zł.1.299,00 która to została zapłacona na konto US Bielany dnia 30 marca 2010 roku. Dział III. 1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe : Wyszczególnienie Rok ubiegły Rok bieŝący Zatrudnienie przeciętne ogółem z tego : Pracownicy umysłowi Razem zatrudnienie Zwiększenie zatrudnienia jest związane z planową realizacją zadań projektu PORT finansowanego z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy. 2. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych /naleŝne nie wystąpiły/ osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostkę. Wyszczególnienie Osoby naleŝące do organów zarządzających : Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członkowie Zarządu razem brutto Osoby naleŝące do organów nadzorczych nie otrzymywały wynagrodzenia w roku podatkowym Wynagrodzenie brutto w PLN ,66 0,00 Wymienione wynagrodzenia wypłacane są z tytułu umów o pracę : Przewodniczący jest zatrudniony na stanowisku dyrektora pełny etat Wiceprzewodnicząca jest zatrudniona na ½ etatu w randze zastępcy dyrektora Członek Zarządu Andrzej Kalisz jest kierownikiem komórki koordynatorów w projekcie PORT zatrudniony na pełny etat. 2

3 Członek Zarządu Iwona Niemasz otrzymała wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej za udział w Projekcie FIO. Dział IV STRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Przychody z akcji charytatywnych przeprowadzonych w roku 2009 Nazwa Akcji Wpływy faktycznie otrzymane Góra Grosza ,05 1% Podatku ,11 Ogółem ,16 W roku 2009 z tytułu 1% odpisu od podatku osób fizycznych dla organizacji poŝytku publicznego wpłynęła do Towarzystwa kwota ,11zł z czego na akcje promocyjną wydano ,66zł na sfinansowanie kosztów reklamy publicznej, druk i dystrybucję ulotek oraz opłatę licencyjną do publikacji zdjęć. Pozostałą kwotę ,45zł wydatkowano na pomoc finansową dla Rodzinnego Domu Dziecka Pniewscy w Gdańsku-1.850zł,Pani Barbary Osińskiej na rzecz niepełnosprawnej córki -900zł, dofinansowanie kosztów utrzymania oraz przeprowadzenia drobnych remontów w Domach dla Dzieci w Krakowie zł Wrocławiu 10500, Ustce ,45zł. Przychody z akcji charytatywnych Góra Grosza i Pocztówka oraz z wszelkiego rodzaju darowizn zostały przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Towarzystwa o której piszemy poniŝej : Przekształcenie duŝych domów dziecka, prowadzonych przez Towarzystwo w Ustce i Mrągowie, na kameralne tzw. grupy rodzinne, mieszkające w małych domach / maksymalnie grupa liczy 12 dzieci /. Pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych na sfinansowanie niezbędnych inwestycji adaptacyjnych. Pomoc finansowa dla rodzinnych domów dziecka na remonty, adaptacje i doposaŝenie. Pomoc dla MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych na dofinansowanie programów terapeutycznych, oraz wdraŝanie programów usamodzielniających. Finansowanie działalności Ośrodka Adopcyjnego w zakresie przygotowania programów szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów do rodzin zastępczych zawodowych, oraz przygotowania programu informacyjnego. Finansowanie indywidualnej pomocy dla byłych wychowanków, znajdujących się chwilowo w trudnych sytuacjach Ŝyciowych : zapomogi w sytuacjach losowych, finansowanie przygotowania zawodowego: kursów, opłata czesnego itp. 2. Przychody z darowizn od osób prawnych i fizycznych. Darczyńca Kwota darowizny Cel jeśli był podany Raiffeisen Bank ,00 Fundusz stypendialny dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych Ambasada Belgijska w Warszawie ,00 Na potrzeby Domów dla Dzieci Wrocław remont łazienek Dom przy ul. Zagrodniczej Technopomiar sp z o.o. Wrocław 3.000,00 Na potrzeby Domów dla Dzieci Wrocław remont bieŝący domu przy ul Storczykowej Feliks Bentkowski Warszawa ,00 Na ogólne cele statutowe Janusz Dyduch Warszawa ,00 Na potrzeby Domu Dziecka Nr. 1 w Warszawie Andrzej Gackowski Warszawa ,00 Fundusz stypendialny dla dzieci z Domów dla Dzieci Wrocław Sebastian Balthazar Frankfurt Niemcy 3.926,78 Na ogólne cele statutowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 3

4 Secom Sp. z o.o. Wrocław 5.000,00 Na potrzeby Domów dla Dzieci Wrocław Pozostałe małe darowizny osób fizycznych i firm ,68 Bez podania celu- wykorzystano na doraźne pomoce dzieciom z placówek Razem Darowizny ,46 Darowizny wydatkowano zgodnie z intencja darczyńcy. Jeśli takiej nie ma wydatkowane są na dofinansowanie kosztów utrzymania np. na zakup odzieŝy, drobne bieŝące remonty oraz wyposaŝenie. 3. Przychody z dotacji otrzymanych na realizację Projektów. Towarzystwo otrzymuje dotacje na realizację Projektów przystępując do konkursów organizowanych przez instytucje krajowe. Realizacja Projektów odbywa się na zasadzie obustronnie podpisanej umowy. W roku 2009 Towarzystwo realizowało następujące Projekty : Podmiot udzielający dotacji Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w Warszawie Fundacja Polsko- Amerykańska Rita Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Fundusz FIO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta Łodzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w Warszawie Kwota dotacji wg umowy Kwota dotacji wykorzystana według poniesionych kosztów zaplanowanych w budŝecie bez wkładu własnego. Dodatkowe wyjaśnienia , ,00 Realizacja projektu pod nazwą PORT ośrodek pomocy dla rodzin zastępczych na terenie miasta Warszawy , ,00 Realizacja projektu wykonywana na terenie Tbilisi-Gruzja , ,42 Realizacja projektu wykonywana na terenie Tbilisi-Gruzja , ,00 Realizacja Projektu wykonywana przez Domy dla Dzieci w Ustce i Słupsku , ,00 Realizacja Projektu na Terenia miasta Łodzi ,55 Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2008 Razem , ,87 Wymienione wyŝej Projekty zostały całkowicie rozliczone i zaakceptowane przez podmioty udzielające Dotacji według stanu na dzień DZIAŁ V KOSZTY I PRZYCHODY Z RACHUNKU WYNIKÓW B. Koszty realizacji zadań statutowych 1. Koszty pomocy statutowej dla domów dziecka i placówek opiekuńczo wychowawczych , koszty ewidencjonowane na koncie ,58 zł stanowią kwoty pomocy dla domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych udzielonej w formie darowizny pienięŝnej na ściśle określony cel oraz koszty pomocy merytorycznej udzielanej placówkom czyli głównie koszty delegacji oraz szkoleń prowadzonych dla kadry wychowawców przez specjalistów Towarzystwa NASZ DOM. 4

5 koszty ewidencjonowane na koncie ,00 stanowią kwotę wypłaconych stypendiów dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych według zatwierdzonego przez Zarząd TND regulaminu. koszty ewidencjonowane na koncie ,72zł koszty pomocy merytorycznej udzielonej placówkom opiekuńczo-wychowawczym, oraz doraźna pomoc finansowa dla byłych wychowanków. 2. Koszty akcji charytatywnych Góra Grosza ,47. konto ,21zł - nagrody dla szkół zgodnie z regulaminem zł oraz koszty ej, zakupu materiałów, wykonanie i wysyłka pakietów ,21.Są to koszty poniesione w roku 2008 dotyczące przychodów konto ,95zł, konto ,18zł,konto ,13zł łącznie kwota ,26. Główne pozycje tego wydatku to : nagrody dla szkół zgodnie z regulaminem zł, koszty druku i wysyłki pakietów zł, przewóz monet i prowizje za liczenie monet zł, wykonanie i wysyłka dyplomów 3.416zł, obsługa akcji umowy cywilno prawne zł oraz pozostałe koszty 1.140zł w tym delegacje słuŝbowe 1.013zł. Ze względu na to iŝ jest to akcja ogólno krajowa i dotyczy zbiórki groszy koszty tej akcji są stosunkowo wysokie pomimo zachowania dyscypliny oszczędności. Akcja ta cieszy się bardzo duŝym uznaniem, stała się popularna w środowisku szkolnym wsród dzieci i młodzieŝy szkolnej a nawet przedszkolaków, oprócz wartości nominalnych ma równieŝ wartość wychowawczą o czym świadczy duŝe zainteresowanie osób biorących udział w akcji zwiększające się kaŝdego roku. 3. Koszty realizacji projektów ,79 konto ,23zł projekt finansowany przez MSZ RP realizowany na terenie Gruzji koszty według budŝetu projektu rozliczenie zaakceptowane przez MSZ. konto ,66zł koszty kampanii 1% podatku. konto ,62zł. projekt finansowany przez Urząd Miasta Stoł. Warszawy BPS koszty według budŝetu projektu rozliczenie zaakceptowane przez dotującego. konto ,97 projekt finansowany przez Fundację polsko-amerykańską rozliczenie akceptowane przez dotującego. konto ,45 koszty wolentariatu konto ,28 projekt pt Jesteśmy Niepowtarzalni obóz letni dla dzieci i młodzieŝy placówek opiekuńczo-wychowawczych. konto ,32 obsługa funduszu stypendialnego. konto ,44 projekt finansowany przez MOPS Łódź rozliczenie zaakceptowane przez dotującego. konto ,93 projekt finansowany przez MIPS RP rozliczenie zaakceptowane przez dotującego. konto - 523, 525 i ,69 koszty działalności statutowej w ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami. 4. Pozostałe koszty zadań statutowych 208,47zł. konto 527 koszty wyposaŝenia mieszkania na ul. Odkrytej w Warszawie. D.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów ,98zł konto ,38 przychód z usług szkolenia oraz sprzedaŝy podręczników. konto ,10 przychód za uŝyczenie znaku towarowego Pocztówki konto ,50 przychód ze sprzedaŝy pocztówki - płyty i uŝyczenia znaku towarowego E.1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,50zł konto zł koszty zakupu i wysyłki płyt konto ,13 koszty dystrybucji pocztówki płyty, oraz opłaty patentowe konto ,37zl ewidencja kosztów szkolenia programem PRIDE oraz programem IPP grup trenerskich stanowiących w przyszłym roku i w latach następnych kadrę trenerów. Ujemny wynik na działalności gospodarczej wynika właśnie z wysokich kosztów szkolenia kadry trenerskiej poniewaŝ w obecnej sytuacji brakuje trenerów do prowadzenia szkoleń i stąd wynikła pilna potrzeba zainwestowania w wyszkolenie kadry. Koszty szkolenia obejmują koszty zakwaterowania wyŝywienia oraz wynagrodzenie kadry szkolącej. Opłata za szkolenie wynikająca z 5

6 kalkulacji kosztów była zbyt wysoka jak na moŝliwości potencjalnych kandydatów na trenerów, którzy koszty szkolenia musieliby pokryć z własnych prywatnych funduszy. W tej sytuacji zaistniała konieczność dofinansowania kosztów. W tym miejscu naleŝy zaznaczyć iŝ w roku biegłym działalność gospodarcza przyniosła zysk który została przeznaczony na realizacje celów statutowych.. G. Koszty administracyjne ,40zł konto ,55zł. koszty te obejmują koszty wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę wraz z narzutami na ZUS łącznie w wymiarze rocznym zł.średnie zatrudnienie roczne łącznie z dyrekcją wynosi 8 etatów w tym dwóch pracowników pół etatowych, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę wynosi 4.060zł natomiast przeciętne wynagrodzenie netto 2.498zł. Pozostałe koszty to czynsz za wynajmowany lokal rocznie zł. koszty materiałów biurowych 9.600zł, koszty telefonu i Internetu, podatków i opłat - obsługi strony internetowej zł, utrzymania samochodu słuŝbowego, delegacji słuŝbowych, koszty sprzątania pomieszczeń, koszty BHP i konserwacji sprzętu biurowego. konto ,85 jest to kwota odpisana w koszty z tytułu korekty podatku VAT naleŝnego i naliczonego. Korekta dotyczyła usługi reklamowej w związku z Akcja Pocztówka do św. Mikołaja za rok 2004 i była skutkiem niedopełnienia formalności z Poczta Polska która była stroną umowy. PoniewaŜ groził nam proces sądowy z Pocztą którego nie byliśmy w stanie prowadzić przy naszych moŝliwościach finansowych musieliśmy przyjąć warunki narzucone przez Pocztę Polska i skorygować podatek VAT. Ostateczne zakończenie postępowania korygującego zakończyło się w miesiącu wrześniu roku 2009 decyzją Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany. Kwota korekty stanowi doprowadzenie stanu konta rozliczeń podatku VAT do zgodności z deklaracją ostateczna złoŝoną i zaakceptowana przez Urząd. I. Pozostałe przychody operacyjne ,30 konto ,27 przychód ze sprzedaŝy samochodów firmowych. konto ,27 korekta umów o pomocy finansowej konto ,27 wyksięgowanie sald rozrach. zgodnie z potwierdzeniami. konto 760-8, ,89zł odszkodowanie z prawa cywilnego. konto częściowa kwota ,60zł róŝnica inwentaryzacyjna śr. trwałych. J.III.Inne koszty operacyjne ,76 konto ,09zł wynik inwentaryzacji środków trwałych konto ,43zł korekta sprzedaŝy z lat ubiegłych pocztówka. konto zł naleŝności przedawnione konto ,24zł wyksięgowanie zaokrągleń Przychody finansowe konto 750,751, ,21zł stanowią odsetki uzyskane z lokat środków pienięŝnych na lokatach terminowych. Koszty finansowe konto ,50 to: RóŜnice kursowe ujemne wycena kredytu w walucie CHF 6.271,45 Odsetki budŝetowe 6.836,76 Odsetki od kredytu długoterminowego dom Wrocław 2.624,11 Pozostałe koszty finansowe 53,18 O.I. Zyski nadzwyczajne O.II.Straty nadzwyczajne konto ,31 zobowiązania przedawnione konto ,14zł naleŝności przedawnione Kwoty zysków i strat dotyczą rozliczeń inwentaryzacji naleŝności i zobowiązań z kontrahentami krajowymi na dzień

7 R. Podatek dochodowy cit-8 został naliczony od wartości odsetek budŝetowych zapłaconych w roku podatkowym głównie w związku z korektą podatku VAT opisanej w punkcie G RZIS koszty administracyjne. Odsetki zostały naliczona przez Urząd Skarbowy Warszawa Bielany w wysokości 6.779,96zł za Postanowieniem Nr. 1432/820/17073/09. z dnia 30 września 2009r. Informacja o kosztach rodzajowych Wyszczególnienie Rok ubiegły Rok bieŝący Amortyzacja , ,41 ZuŜycie materiałów i energii , ,27 Usługi obce , ,86 Podatki i opłaty , ,05 Wynagrodzenia , ,17 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,83 Pozostałe koszty rodzajowe , ,25 Razem koszty , ,84 Razem zatrudnienie 16,00 20,00 Dział VI Inwestycje, zobowiązania i naleŝności Wydatki inwestycyjne. W roku podatkowym organizacja poniosła następujące wydatki inwestycyjne związane głównie z zakupem nieruchomości dla potrzeb realizacji działalności statutowej: Dokończenie transakcji zakupu domu we Wrocławiu przy ul. Zagrodniczej wydatek ,61zł z tego ,00 sfinansowano kredytem zaciągniętym w walucie CHF a pozostała kwotę ze środków własnych pozyskanych głównie z akcji charytatywnych. Dokończenie transakcji zakupu domu we Wrocławiu przy ul. Storczykowej wydatek ,00 zł sfinansowano ze środków własnych. Wpłacono zaliczki pochodzące ze środków własnych na zakup domów w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego wydatek zł Na zakup domu w Przemyślu przy ul. Ostrowie wydatek zł. Ponadto w wyniku inwentaryzacji majątku trwałego zaktualizowano stan budynków według zapisów z aktów notarialnych. Otrzymaną darowiznę mieszkania przy ul. Odkrytej w Warszawie wyceniono według cen rynkowych. Wyceniono wg cen rynkowych i ujęto w ewidencji majątku trwałego dom wraz z działką w Mrągowie, którego własność została ujawniona w trakcie inwentaryzacji. Stan majątku trwałego po aktualizacji zawiera załącznik do bilansu za rok podatkowy Środki pienięŝne Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych ,22 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Koszty akcji Góra Grosza dotyczące przychodów w roku ,33 NaleŜności krótkoterminowe : zł NaleŜności bieŝące głównie z tytułu usług szkolenia oraz sprzedaŝy podręczników ,43zł 7

8 8

9 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień Nazwa siedziby jednostki : Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie Al. Zjednoczenia 34 Towarzystwo posiada status organizacji poŝytku publicznego. Podstawowy przedmiot działalności jednostki : Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana. Rejestracja jednostki w : Rejestrze Stowarzyszeń oraz Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. KRS Czas trwania jednostki jest nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym : od do roku W skład Towarzystwa wchodzą Oddziały posiadające samodzielność finansową i organizacyjną, własny indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer Regon Towarzystwa zasadniczy rozszerzony o numer Oddziału. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane Towarzystwa, bez danych finansowych Oddziałów. 5. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz z późniejszymi zmianami) 6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania przez Towarzystwo działalności statutowej i gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŝenia dla moŝliwości kontynuacji działalności przez Towarzystwo w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego 7. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.: Aktywa i Pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym Ŝe: 7.1. Środki trwałe o wartości do 3.500zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych a ich wartość odpisywana w cięŝar kosztów jednorazowo w pełnej wysokości. 9

10 10

11 OŚWIADCZENIE Oświadczamy iŝ sprawozdanie finansowe za rok 2009 nie zostało podpisane przez jednego z członków Zarządu Pana Andrzeja Kalisza. Pan Andrzej Kalisz od dwóch miesięcy jest powaŝnie chory, przebył dwie powaŝne operacje chirurgiczne i w obecnej sytuacji jego stan zdrowia powoduje niezdolność do wykonania czynności osobistego podpisania dokumentów. Warszawa dnia 29 czerwca 2010 roku ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI 11

12 stanowiących własność Towarzystwa NASZ DOM Lp Nazwa nieruchomości Numer ewidencyjny Wartość ewidencyjna w PLN Numer księgi wieczystej 1 Dom w Mrągowie ul. Spacerowa 3a 2 Dom w Przemyślu ul.swobodna 12 3 Dom we Wrocławiu ul. Lekcyjna 26 4 Dom we Wrocławiu ul. Storczykowa ,00 dom ,00 działka OLIM/ / ,00 PR1P/ / zł WR1K/ / ,11 WR1K/ /2 5 Dom we Wrocławiu ul. Zagrodnicza 13B 6 Dom w Krakowie ul Ruciana ,10 WR1K/ / ,00 KR1/ /9 7 Działka Rajskie Gm. Solina , Mieszkanie w Warszawie ul Odkryta ,00 WA3M/ /1 9 Razem zestawienie 4.722,351,21 Wyjaśnienie do poz.4 : Dom we Wrocławiu przy ul. Storczykowej. W związku z tym iŝ był były właściciel nieruchomości sprzedający w dniu podpisania aktu notarialnego dokumentującego sprzedaŝ domu nie opróŝnił garaŝu będącego częścią nieruchomości mimo upomnień kupującego ustanowiona została hipoteka przymusowa kaucyjna w kwocie zł ,00. Warszawa dnia 21 czerwca 2010 roku 12

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 007 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wycena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI Informacja dodatkowa za 011 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wycena rzeczowych składników majatku trwałego Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 INFORMACJA DODATKOWA Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis WE WROCŁAWIU, PL. BISKUPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2011 r. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom" 95-060 Brzeziny ul. Piłsudskiego 14 NIP: 833-101-50-40 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2010 r.

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2010 r. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom" 95-060 Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja l NIP: 833-101-50-40 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za 2010 rok ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE DOM RODZINA CZŁOWIEK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za 2010 rok ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE DOM RODZINA CZŁOWIEK SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2010 rok ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE DOM RODZINA CZŁOWIEK STOWARZYSZENIE - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 1 Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Serce im. Janusza Korczaka za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Abrahama

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012. Lublin, maj 2013 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ROZWOJU WOLONTARIATU 20-078 LUBLIN, ul. 3 MAJA NR 18/1 ZA ROK 2012 Lublin, maj 2013 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne 1. FUNDACJA ROZWOJU WOLONTARIATU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92 NIP: 113-21-76-860 REGON: 013279970 KRS: 0000097051 Warszawa, 02.03.2015 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie ŚRODKI TRWAŁE NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A tel: /022/ 648 3891 tel/fax: /022/ 648 3892 NIP: 113-21-76-860 REGON: 013279970 KRS: 0000097051 Warszawa, 09.03.2010 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" siedziba firmy - 95-060

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENE NEZALEŻNE ZRZESZENE STUDENTÓW UNWERSYTETU GDAŃSKEGO SPRAWOZDANE FNANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok 1 Nazwa,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej Fundacja REPI) z siedzibą w Tarnowie przy

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31-12-2016 r. do sprawozdania finansowego CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Informacje identyfikujące jednostkę. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. I a. 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ ZA 2008 ROK Kraków, dn. 29 czerwca 2009 roku Zyski i straty na róŝnych formach działalności Stowarzyszenia w roku

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2006 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2006 ROK INFORMACJA DODATKOWA ZA 26 ROK 1. Nazwa firmy i siedziba: Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności Nowe Bielice 32A 76-39 Biesiekierz NIP 499-28-41-67 REGON 3314478 Symbol rodzaju podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo