Informacja dodatkowa Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 TOWARZYSTWA NASZ DOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 TOWARZYSTWA NASZ DOM"

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 TOWARZYSTWA NASZ DOM Przy sporządzaniu informacji dodatkowej kierowano się zasadą istotności i kompletności. Omówiono zdarzenia występujące w jednostce waŝne dla oceny jej sytuacji finansowej i majątkowej a nie wymieniano zjawisk, które w jednostce nie wystąpiły i jej nie dotyczą. Dział I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych został przedstawiony w odrębnym załączniku, który dołączamy do niniejszej informacji. 2. Zestawienie zmian w kapitale własnym wyraŝonym w PLN przedstawia poniŝsza tabela : Wyszczególnienie Stan na początek roku Fundusz statutowy ,78 Zwiększenia o kwotę zysku za rok ubiegły ,66 Zmniejszenie z tytułu przeszacowania umorzenia środków trwałych ,67 Zwiększenie z tytułu przekwalifikowania w zapisach księgowych zaliczki na zakup domu przy ul Rosłońskiego w Przemyślu ,00 Zwiększenie z tytułu ujawnienia w wyniku inwentaryzacji własności nieruchomości w Mrągowie ,00 Stan na koniec roku ,77 W roku 2009 dokonano korekty błędów popełnionych poprzednich latach obrotowych. Korekta spowodowana usunięciem błędów zwiększyła zysk z lat ubiegłych o kwotę ,00zł. 3. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych. Wyszczególnienie Saldo początkowe Saldo końcowe Zabezpieczenie kart paliwowych 2.000,00 0,00 Koszty Akcji Góra Grosza , ,33 Koszty Akcji Pocztówka do św. Mikołaja ,62 0,00 Razem , ,33 Dział II. 1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów. Przychody ze sprzedaŝy dotyczą tylko rynku krajowego. Ich strukturę przedstawia poniŝsza tabela : 1

2 Przychody ze sprzedaŝy netto Rok ubiegły 2008 Rok bieŝący 2009 Usługi szkoleniowe , ,00 SprzedaŜ podręczników i skryptów , ,38 SprzedaŜ Pocztówki i 0, ,60 udostępnienie znaku towarowego Razem przychody , ,98 2. Rozliczenie głównych pozycji róŝniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto. Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Towarzystwa są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym. W roku podatkowym wystąpiły koszty nie stanowiących źródła uzyskania przychodu. Są to odsetki od podatku VAT naliczone w związku z korektą podatku VAT naleŝnego z tytułu nie wystawienia faktury VAT tytułem świadczenia usług reklamowych dla Poczty Polskiej z którą to umowa wstępna nie została zrealizowana w załoŝeniach z przyczyn od nas niezaleŝnych. Poczta Polska w roku 2008 zaŝądała zafakturowania usługi groŝąc skierowaniem sprawy do sądu. W tej sytuacji Zarząd postanowił uniknąć sporu w związku z czym faktura została wystawiona w roku 2008 lecz korekta podatku naleŝnego musiała być dokonana od grudnia 2004 roku. Z tego tytułu powstały odsetki podatkowe w wysokości 6.836,76 zgodnie z Postanowieniem US Bielany Nr.1432/820/19580/09 z dnia 05 listopada 2009 roku. Kwota odsetek jest podstawą naliczenia PDOP w kwocie zł.1.299,00 która to została zapłacona na konto US Bielany dnia 30 marca 2010 roku. Dział III. 1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe : Wyszczególnienie Rok ubiegły Rok bieŝący Zatrudnienie przeciętne ogółem z tego : Pracownicy umysłowi Razem zatrudnienie Zwiększenie zatrudnienia jest związane z planową realizacją zadań projektu PORT finansowanego z dotacji Miasta Stołecznego Warszawy. 2. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych /naleŝne nie wystąpiły/ osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących jednostkę. Wyszczególnienie Osoby naleŝące do organów zarządzających : Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członkowie Zarządu razem brutto Osoby naleŝące do organów nadzorczych nie otrzymywały wynagrodzenia w roku podatkowym Wynagrodzenie brutto w PLN ,66 0,00 Wymienione wynagrodzenia wypłacane są z tytułu umów o pracę : Przewodniczący jest zatrudniony na stanowisku dyrektora pełny etat Wiceprzewodnicząca jest zatrudniona na ½ etatu w randze zastępcy dyrektora Członek Zarządu Andrzej Kalisz jest kierownikiem komórki koordynatorów w projekcie PORT zatrudniony na pełny etat. 2

3 Członek Zarządu Iwona Niemasz otrzymała wynagrodzenia z tytułu umowy cywilno-prawnej za udział w Projekcie FIO. Dział IV STRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Przychody z akcji charytatywnych przeprowadzonych w roku 2009 Nazwa Akcji Wpływy faktycznie otrzymane Góra Grosza ,05 1% Podatku ,11 Ogółem ,16 W roku 2009 z tytułu 1% odpisu od podatku osób fizycznych dla organizacji poŝytku publicznego wpłynęła do Towarzystwa kwota ,11zł z czego na akcje promocyjną wydano ,66zł na sfinansowanie kosztów reklamy publicznej, druk i dystrybucję ulotek oraz opłatę licencyjną do publikacji zdjęć. Pozostałą kwotę ,45zł wydatkowano na pomoc finansową dla Rodzinnego Domu Dziecka Pniewscy w Gdańsku-1.850zł,Pani Barbary Osińskiej na rzecz niepełnosprawnej córki -900zł, dofinansowanie kosztów utrzymania oraz przeprowadzenia drobnych remontów w Domach dla Dzieci w Krakowie zł Wrocławiu 10500, Ustce ,45zł. Przychody z akcji charytatywnych Góra Grosza i Pocztówka oraz z wszelkiego rodzaju darowizn zostały przeznaczone na finansowanie działalności statutowej Towarzystwa o której piszemy poniŝej : Przekształcenie duŝych domów dziecka, prowadzonych przez Towarzystwo w Ustce i Mrągowie, na kameralne tzw. grupy rodzinne, mieszkające w małych domach / maksymalnie grupa liczy 12 dzieci /. Pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych na sfinansowanie niezbędnych inwestycji adaptacyjnych. Pomoc finansowa dla rodzinnych domów dziecka na remonty, adaptacje i doposaŝenie. Pomoc dla MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych na dofinansowanie programów terapeutycznych, oraz wdraŝanie programów usamodzielniających. Finansowanie działalności Ośrodka Adopcyjnego w zakresie przygotowania programów szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów do rodzin zastępczych zawodowych, oraz przygotowania programu informacyjnego. Finansowanie indywidualnej pomocy dla byłych wychowanków, znajdujących się chwilowo w trudnych sytuacjach Ŝyciowych : zapomogi w sytuacjach losowych, finansowanie przygotowania zawodowego: kursów, opłata czesnego itp. 2. Przychody z darowizn od osób prawnych i fizycznych. Darczyńca Kwota darowizny Cel jeśli był podany Raiffeisen Bank ,00 Fundusz stypendialny dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych Ambasada Belgijska w Warszawie ,00 Na potrzeby Domów dla Dzieci Wrocław remont łazienek Dom przy ul. Zagrodniczej Technopomiar sp z o.o. Wrocław 3.000,00 Na potrzeby Domów dla Dzieci Wrocław remont bieŝący domu przy ul Storczykowej Feliks Bentkowski Warszawa ,00 Na ogólne cele statutowe Janusz Dyduch Warszawa ,00 Na potrzeby Domu Dziecka Nr. 1 w Warszawie Andrzej Gackowski Warszawa ,00 Fundusz stypendialny dla dzieci z Domów dla Dzieci Wrocław Sebastian Balthazar Frankfurt Niemcy 3.926,78 Na ogólne cele statutowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 3

4 Secom Sp. z o.o. Wrocław 5.000,00 Na potrzeby Domów dla Dzieci Wrocław Pozostałe małe darowizny osób fizycznych i firm ,68 Bez podania celu- wykorzystano na doraźne pomoce dzieciom z placówek Razem Darowizny ,46 Darowizny wydatkowano zgodnie z intencja darczyńcy. Jeśli takiej nie ma wydatkowane są na dofinansowanie kosztów utrzymania np. na zakup odzieŝy, drobne bieŝące remonty oraz wyposaŝenie. 3. Przychody z dotacji otrzymanych na realizację Projektów. Towarzystwo otrzymuje dotacje na realizację Projektów przystępując do konkursów organizowanych przez instytucje krajowe. Realizacja Projektów odbywa się na zasadzie obustronnie podpisanej umowy. W roku 2009 Towarzystwo realizowało następujące Projekty : Podmiot udzielający dotacji Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w Warszawie Fundacja Polsko- Amerykańska Rita Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Fundusz FIO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta Łodzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w Warszawie Kwota dotacji wg umowy Kwota dotacji wykorzystana według poniesionych kosztów zaplanowanych w budŝecie bez wkładu własnego. Dodatkowe wyjaśnienia , ,00 Realizacja projektu pod nazwą PORT ośrodek pomocy dla rodzin zastępczych na terenie miasta Warszawy , ,00 Realizacja projektu wykonywana na terenie Tbilisi-Gruzja , ,42 Realizacja projektu wykonywana na terenie Tbilisi-Gruzja , ,00 Realizacja Projektu wykonywana przez Domy dla Dzieci w Ustce i Słupsku , ,00 Realizacja Projektu na Terenia miasta Łodzi ,55 Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2008 Razem , ,87 Wymienione wyŝej Projekty zostały całkowicie rozliczone i zaakceptowane przez podmioty udzielające Dotacji według stanu na dzień DZIAŁ V KOSZTY I PRZYCHODY Z RACHUNKU WYNIKÓW B. Koszty realizacji zadań statutowych 1. Koszty pomocy statutowej dla domów dziecka i placówek opiekuńczo wychowawczych , koszty ewidencjonowane na koncie ,58 zł stanowią kwoty pomocy dla domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych udzielonej w formie darowizny pienięŝnej na ściśle określony cel oraz koszty pomocy merytorycznej udzielanej placówkom czyli głównie koszty delegacji oraz szkoleń prowadzonych dla kadry wychowawców przez specjalistów Towarzystwa NASZ DOM. 4

5 koszty ewidencjonowane na koncie ,00 stanowią kwotę wypłaconych stypendiów dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych według zatwierdzonego przez Zarząd TND regulaminu. koszty ewidencjonowane na koncie ,72zł koszty pomocy merytorycznej udzielonej placówkom opiekuńczo-wychowawczym, oraz doraźna pomoc finansowa dla byłych wychowanków. 2. Koszty akcji charytatywnych Góra Grosza ,47. konto ,21zł - nagrody dla szkół zgodnie z regulaminem zł oraz koszty ej, zakupu materiałów, wykonanie i wysyłka pakietów ,21.Są to koszty poniesione w roku 2008 dotyczące przychodów konto ,95zł, konto ,18zł,konto ,13zł łącznie kwota ,26. Główne pozycje tego wydatku to : nagrody dla szkół zgodnie z regulaminem zł, koszty druku i wysyłki pakietów zł, przewóz monet i prowizje za liczenie monet zł, wykonanie i wysyłka dyplomów 3.416zł, obsługa akcji umowy cywilno prawne zł oraz pozostałe koszty 1.140zł w tym delegacje słuŝbowe 1.013zł. Ze względu na to iŝ jest to akcja ogólno krajowa i dotyczy zbiórki groszy koszty tej akcji są stosunkowo wysokie pomimo zachowania dyscypliny oszczędności. Akcja ta cieszy się bardzo duŝym uznaniem, stała się popularna w środowisku szkolnym wsród dzieci i młodzieŝy szkolnej a nawet przedszkolaków, oprócz wartości nominalnych ma równieŝ wartość wychowawczą o czym świadczy duŝe zainteresowanie osób biorących udział w akcji zwiększające się kaŝdego roku. 3. Koszty realizacji projektów ,79 konto ,23zł projekt finansowany przez MSZ RP realizowany na terenie Gruzji koszty według budŝetu projektu rozliczenie zaakceptowane przez MSZ. konto ,66zł koszty kampanii 1% podatku. konto ,62zł. projekt finansowany przez Urząd Miasta Stoł. Warszawy BPS koszty według budŝetu projektu rozliczenie zaakceptowane przez dotującego. konto ,97 projekt finansowany przez Fundację polsko-amerykańską rozliczenie akceptowane przez dotującego. konto ,45 koszty wolentariatu konto ,28 projekt pt Jesteśmy Niepowtarzalni obóz letni dla dzieci i młodzieŝy placówek opiekuńczo-wychowawczych. konto ,32 obsługa funduszu stypendialnego. konto ,44 projekt finansowany przez MOPS Łódź rozliczenie zaakceptowane przez dotującego. konto ,93 projekt finansowany przez MIPS RP rozliczenie zaakceptowane przez dotującego. konto - 523, 525 i ,69 koszty działalności statutowej w ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami. 4. Pozostałe koszty zadań statutowych 208,47zł. konto 527 koszty wyposaŝenia mieszkania na ul. Odkrytej w Warszawie. D.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów ,98zł konto ,38 przychód z usług szkolenia oraz sprzedaŝy podręczników. konto ,10 przychód za uŝyczenie znaku towarowego Pocztówki konto ,50 przychód ze sprzedaŝy pocztówki - płyty i uŝyczenia znaku towarowego E.1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,50zł konto zł koszty zakupu i wysyłki płyt konto ,13 koszty dystrybucji pocztówki płyty, oraz opłaty patentowe konto ,37zl ewidencja kosztów szkolenia programem PRIDE oraz programem IPP grup trenerskich stanowiących w przyszłym roku i w latach następnych kadrę trenerów. Ujemny wynik na działalności gospodarczej wynika właśnie z wysokich kosztów szkolenia kadry trenerskiej poniewaŝ w obecnej sytuacji brakuje trenerów do prowadzenia szkoleń i stąd wynikła pilna potrzeba zainwestowania w wyszkolenie kadry. Koszty szkolenia obejmują koszty zakwaterowania wyŝywienia oraz wynagrodzenie kadry szkolącej. Opłata za szkolenie wynikająca z 5

6 kalkulacji kosztów była zbyt wysoka jak na moŝliwości potencjalnych kandydatów na trenerów, którzy koszty szkolenia musieliby pokryć z własnych prywatnych funduszy. W tej sytuacji zaistniała konieczność dofinansowania kosztów. W tym miejscu naleŝy zaznaczyć iŝ w roku biegłym działalność gospodarcza przyniosła zysk który została przeznaczony na realizacje celów statutowych.. G. Koszty administracyjne ,40zł konto ,55zł. koszty te obejmują koszty wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę wraz z narzutami na ZUS łącznie w wymiarze rocznym zł.średnie zatrudnienie roczne łącznie z dyrekcją wynosi 8 etatów w tym dwóch pracowników pół etatowych, przeciętne wynagrodzenie miesięczne wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę wynosi 4.060zł natomiast przeciętne wynagrodzenie netto 2.498zł. Pozostałe koszty to czynsz za wynajmowany lokal rocznie zł. koszty materiałów biurowych 9.600zł, koszty telefonu i Internetu, podatków i opłat - obsługi strony internetowej zł, utrzymania samochodu słuŝbowego, delegacji słuŝbowych, koszty sprzątania pomieszczeń, koszty BHP i konserwacji sprzętu biurowego. konto ,85 jest to kwota odpisana w koszty z tytułu korekty podatku VAT naleŝnego i naliczonego. Korekta dotyczyła usługi reklamowej w związku z Akcja Pocztówka do św. Mikołaja za rok 2004 i była skutkiem niedopełnienia formalności z Poczta Polska która była stroną umowy. PoniewaŜ groził nam proces sądowy z Pocztą którego nie byliśmy w stanie prowadzić przy naszych moŝliwościach finansowych musieliśmy przyjąć warunki narzucone przez Pocztę Polska i skorygować podatek VAT. Ostateczne zakończenie postępowania korygującego zakończyło się w miesiącu wrześniu roku 2009 decyzją Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany. Kwota korekty stanowi doprowadzenie stanu konta rozliczeń podatku VAT do zgodności z deklaracją ostateczna złoŝoną i zaakceptowana przez Urząd. I. Pozostałe przychody operacyjne ,30 konto ,27 przychód ze sprzedaŝy samochodów firmowych. konto ,27 korekta umów o pomocy finansowej konto ,27 wyksięgowanie sald rozrach. zgodnie z potwierdzeniami. konto 760-8, ,89zł odszkodowanie z prawa cywilnego. konto częściowa kwota ,60zł róŝnica inwentaryzacyjna śr. trwałych. J.III.Inne koszty operacyjne ,76 konto ,09zł wynik inwentaryzacji środków trwałych konto ,43zł korekta sprzedaŝy z lat ubiegłych pocztówka. konto zł naleŝności przedawnione konto ,24zł wyksięgowanie zaokrągleń Przychody finansowe konto 750,751, ,21zł stanowią odsetki uzyskane z lokat środków pienięŝnych na lokatach terminowych. Koszty finansowe konto ,50 to: RóŜnice kursowe ujemne wycena kredytu w walucie CHF 6.271,45 Odsetki budŝetowe 6.836,76 Odsetki od kredytu długoterminowego dom Wrocław 2.624,11 Pozostałe koszty finansowe 53,18 O.I. Zyski nadzwyczajne O.II.Straty nadzwyczajne konto ,31 zobowiązania przedawnione konto ,14zł naleŝności przedawnione Kwoty zysków i strat dotyczą rozliczeń inwentaryzacji naleŝności i zobowiązań z kontrahentami krajowymi na dzień

7 R. Podatek dochodowy cit-8 został naliczony od wartości odsetek budŝetowych zapłaconych w roku podatkowym głównie w związku z korektą podatku VAT opisanej w punkcie G RZIS koszty administracyjne. Odsetki zostały naliczona przez Urząd Skarbowy Warszawa Bielany w wysokości 6.779,96zł za Postanowieniem Nr. 1432/820/17073/09. z dnia 30 września 2009r. Informacja o kosztach rodzajowych Wyszczególnienie Rok ubiegły Rok bieŝący Amortyzacja , ,41 ZuŜycie materiałów i energii , ,27 Usługi obce , ,86 Podatki i opłaty , ,05 Wynagrodzenia , ,17 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,83 Pozostałe koszty rodzajowe , ,25 Razem koszty , ,84 Razem zatrudnienie 16,00 20,00 Dział VI Inwestycje, zobowiązania i naleŝności Wydatki inwestycyjne. W roku podatkowym organizacja poniosła następujące wydatki inwestycyjne związane głównie z zakupem nieruchomości dla potrzeb realizacji działalności statutowej: Dokończenie transakcji zakupu domu we Wrocławiu przy ul. Zagrodniczej wydatek ,61zł z tego ,00 sfinansowano kredytem zaciągniętym w walucie CHF a pozostała kwotę ze środków własnych pozyskanych głównie z akcji charytatywnych. Dokończenie transakcji zakupu domu we Wrocławiu przy ul. Storczykowej wydatek ,00 zł sfinansowano ze środków własnych. Wpłacono zaliczki pochodzące ze środków własnych na zakup domów w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego wydatek zł Na zakup domu w Przemyślu przy ul. Ostrowie wydatek zł. Ponadto w wyniku inwentaryzacji majątku trwałego zaktualizowano stan budynków według zapisów z aktów notarialnych. Otrzymaną darowiznę mieszkania przy ul. Odkrytej w Warszawie wyceniono według cen rynkowych. Wyceniono wg cen rynkowych i ujęto w ewidencji majątku trwałego dom wraz z działką w Mrągowie, którego własność została ujawniona w trakcie inwentaryzacji. Stan majątku trwałego po aktualizacji zawiera załącznik do bilansu za rok podatkowy Środki pienięŝne Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych ,22 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Koszty akcji Góra Grosza dotyczące przychodów w roku ,33 NaleŜności krótkoterminowe : zł NaleŜności bieŝące głównie z tytułu usług szkolenia oraz sprzedaŝy podręczników ,43zł 7

8 8

9 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień Nazwa siedziby jednostki : Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie Al. Zjednoczenia 34 Towarzystwo posiada status organizacji poŝytku publicznego. Podstawowy przedmiot działalności jednostki : Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana. Rejestracja jednostki w : Rejestrze Stowarzyszeń oraz Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem. KRS Czas trwania jednostki jest nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym : od do roku W skład Towarzystwa wchodzą Oddziały posiadające samodzielność finansową i organizacyjną, własny indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer Regon Towarzystwa zasadniczy rozszerzony o numer Oddziału. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane Towarzystwa, bez danych finansowych Oddziałów. 5. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz z późniejszymi zmianami) 6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania przez Towarzystwo działalności statutowej i gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Towarzystwa nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŝenia dla moŝliwości kontynuacji działalności przez Towarzystwo w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego 7. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.: Aktywa i Pasywa wyceniono wg zasad określonych w Ustawie o rachunkowości z tym Ŝe: 7.1. Środki trwałe o wartości do 3.500zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych a ich wartość odpisywana w cięŝar kosztów jednorazowo w pełnej wysokości. 9

10 10

11 OŚWIADCZENIE Oświadczamy iŝ sprawozdanie finansowe za rok 2009 nie zostało podpisane przez jednego z członków Zarządu Pana Andrzeja Kalisza. Pan Andrzej Kalisz od dwóch miesięcy jest powaŝnie chory, przebył dwie powaŝne operacje chirurgiczne i w obecnej sytuacji jego stan zdrowia powoduje niezdolność do wykonania czynności osobistego podpisania dokumentów. Warszawa dnia 29 czerwca 2010 roku ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI 11

12 stanowiących własność Towarzystwa NASZ DOM Lp Nazwa nieruchomości Numer ewidencyjny Wartość ewidencyjna w PLN Numer księgi wieczystej 1 Dom w Mrągowie ul. Spacerowa 3a 2 Dom w Przemyślu ul.swobodna 12 3 Dom we Wrocławiu ul. Lekcyjna 26 4 Dom we Wrocławiu ul. Storczykowa ,00 dom ,00 działka OLIM/ / ,00 PR1P/ / zł WR1K/ / ,11 WR1K/ /2 5 Dom we Wrocławiu ul. Zagrodnicza 13B 6 Dom w Krakowie ul Ruciana ,10 WR1K/ / ,00 KR1/ /9 7 Działka Rajskie Gm. Solina , Mieszkanie w Warszawie ul Odkryta ,00 WA3M/ /1 9 Razem zestawienie 4.722,351,21 Wyjaśnienie do poz.4 : Dom we Wrocławiu przy ul. Storczykowej. W związku z tym iŝ był były właściciel nieruchomości sprzedający w dniu podpisania aktu notarialnego dokumentującego sprzedaŝ domu nie opróŝnił garaŝu będącego częścią nieruchomości mimo upomnień kupującego ustanowiona została hipoteka przymusowa kaucyjna w kwocie zł ,00. Warszawa dnia 21 czerwca 2010 roku 12

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak Materiały szkoleniowe 24.06.2010 Warszawa Barbara Hermak Księgowość organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne ustawy jakich znajomość przyda się przy prowadzeniu organizacji pozarządowej...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A.

RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. RAPORT ROCZNY NOTORIA SERWIS S.A. ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12.

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12. STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH Ul. M.KASPRZAKA 49 01-234 Warszawa Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 sporządzone przez Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A.

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 133/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 Działalność podstawowa MUZA SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 8, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej Aneta Englot Rachunkowość spółdzielni socjalnej druk 978-83-62744-61-9 pdf 978-83-64496-03-5 epub 978-83-64496-04-2 mobi 978-83-64496-05-9 I. WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI Spółdzielnie socjalne to jednostki

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TUP S.A. za okres 01.01.2008-31.12.2008

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TUP S.A. za okres 01.01.2008-31.12.2008 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 2. ZAANGAśOWANIE KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH ZALEśNYCH I STOWARZYSZONYCH... 6 3. SKŁAD OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo