OGÓLNE WARUNKI VOLVO DOTYCZĄCE ZAKUPU Czerwiec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI VOLVO DOTYCZĄCE ZAKUPU Czerwiec 2011"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI VOLVO DOTYCZĄCE ZAKUPU Czerwiec ZASTOSOWANIE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dotyczące Zakupu mają zastosowanie wobec wszystkich umów o dostawy towaru do AB Volvo oraz podmiotów zaleŝnych AB Volvo. 2. DEFINICJE 2.1. W Umowie Zakupu następujące definicje będą posiadały znaczenie określone poniŝej AB Volvo oznacza szwedzką spółkę, która jest spółką matką Grupy Volvo (Volvo Group) Podmiot ZaleŜny AB Volvo oznacza dowolny podmiot, w którym AB Volvo posiada, bezpośrednio lub pośrednio więcej niŝ 50 % udziałów w kapitale zakładowym i/lub posiada kontrolę nad więcej niŝ 50 % głosów "Wadliwa Część" oznacza dowolną Część niespełniającą wymagań określonych w paragrafie Plan Dostaw to dokument, w formie elektronicznej lub papierowej, który określa ilości i terminy oraz inne informacje dotyczące dostaw Części, o których dostawę Volvo zamierza zwrócić się w pewnym przedziale czasowym Czynności w Terenie oznacza dowolne czynności podejmowane przez Volvo w związku z Produktami w celu zajęcia się zagadnieniami związanymi z jakością lub bezpieczeństwem, zgodnością z wymogami prawnymi lub problemami przedstawionymi przez klientów. Termin Czynności w Terenie obejmuje wycofanie produktów i kampanie serwisowe, jednak nie ogranicza się do nich Umowa Ramowa to umowa, która moŝe zostać zawarta pomiędzy AB Volvo lub Podmiotem ZaleŜnym AB Volvo a Dostawcą, której głównym przedmiotem jest stworzenie podstawy do realizacji dostaw do Podmiotów ZaleŜnych AB Volvo Prawa Własności Intelektualnej oznaczają znaki towarowe, wizualną postać produktu (trade dress), patenty, prawa autorskie, know-how, tajemnice handlowe oraz przemysłowe prawa projektowe Zamówienie oznacza Zamówienie na Zakup lub Zamówienie na Zakup Oprzyrządowania "Części" oznacza, części, systemy, komponenty lub surowce, które Volvo zamawia, a Dostawca dostarcza do Volvo Strona lub Strony oznacza strony Umowy Zakupu "Produkt" oznacza produkt, do którego Część została, lub ma zostać, włączona Umowa Zakupu to umowa pomiędzy Volvo a Dostawcą dotycząca zakupu przez Volvo towaru od Dostawcy, zgodnie z Paragrafem 3.1 poniŝej Zamówienie na Zakup to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, sporządzony przez Volvo dla Dostawcy, dotyczący zakupu Części Dostawca oznacza stronę Umowy Zakupu, która dostarcza, lub ma dostarczać towar do Volvo Portal Dostawców oznacza stronę internetową oraz wszelkie strony, które ją zastąpią w terminie późniejszym.

2 2.17. "Specyfikacje Techniczne" oznacza dokumentację przekazaną przez lub, na którą powołuje się Volvo, która opisuje kształt, funkcję, zawartość materiałową Części lub Oprzyrządowania Specjalistycznego i/lub dowolne inne wymagania dotyczące Części lub Oprzyrządowania Specjalistycznego Zamówienie na Zakup Oprzyrządowania to dokument sporządzany przez Volvo dla Dostawcy dotyczący zakupu Oprzyrządowania Specjalistycznego "Oprzyrządowanie Specjalistyczne" oznacza wszelkie narzędzia, przyrządy do obróbki, osprzęt, tłoczniki, formy, modele i/lub innego rodzaju urządzenia, włącznie ze związanym z nim oprogramowaniem, specjalnie wyprodukowane lub dostosowane do wytwarzania lub kontroli jakości Części Volvo oznacza spółkę, która sporządziła Zamówienie na Zakup lub Zamówienie na Oprzyrządowanie Procedury Volvo oznacza wszelkie procedury lub instrukcje sporządzone przez AB Volvo i/lub dowolny Podmiot ZaleŜny AB Volvo i ogłoszone w Portalu Dostawców Terminy, których definicje podano w niniejszych Ogólnych Warunkach Dotyczących Zakupu będą posiadały takie samo znaczenie we wszystkich dokumentach stanowiących część Umowy Zakupu chyba, Ŝe kontekst w wyraźny sposób przewiduje inne znaczenie. 3. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU I DOKUMENTY KONTRAKTOWE 3.1. Umowa Zakupu jest zawierana pomiędzy Volvo a Dostawcą, kiedy Volvo sporządzi Zamówienie dla Dostawcy a Dostawca przyjmie takie Zamówienie. Uznaje się, Ŝe Dostawca przyjął zamówienie po wystąpieniu wcześniejszego z poniŝszych zdarzeń (i) przekazanie przez Dostawcę zawiadomienia do Volvo o jego przyjęciu lub (ii) rozpoczęcie przez Dostawcę realizacji zgodnie z Zamówieniem Volvo nie przyjmuje odpowiedzialności za zamówienia na części, komponenty lub surowce, które nie zostały złoŝone zgodnie z postanowieniami Paragrafu Niniejsze Ogólne Warunki Dotyczące Zakupu stanowią część Zamówienia Umowa Zakupu zawiera niniejsze Ogólne Warunki Dotyczące Zakupu a takŝe, w zakresie w jakim zostaną one sporządzone, następujące dokumenty: Zamówienie na Zakup Zamówienie na Zakup Oprzyrządowania Specyfikacje Techniczne Umowa Cenowa Karta Gwarancyjna Plan Dostaw zgodnie z Paragrafem 8.1 Polecenie zapłaty Grupy Volvo - instrukcja Inne uzgodnione dokumenty. W odniesieniu do takich dokumentów, dokument sporządzony w terminie późniejszym będzie nadrzędny nad dokumentem sporządzonym wcześniej. Procedury Volvo zgodnie z paragrafem W przypadku rozbieŝności pomiędzy dokumentami, które stanowią część Umowy Zakupu, dokumenty będą miały zastosowanie w porządku, w jakim zostały wymienione w Paragrafie 3.4. chyba, Ŝe strony uzgodnią inaczej w specjalnym dokumencie śadne warunki określone przez Dostawcę nie będą miały zastosowania wobec Umowy Zakupu, jeŝeli nie zostaną zaakceptowane przez Volvo w formie pisemnej. 4. DOSTAWY NIEWYŁĄCZNE 2

3 4.1. Dostawca nie jest wyłącznym dostawcą Części. 5. INFORMACJE 5.1. Dostawca w kaŝdym roku dostarczy Volvo swój najnowszy raport roczny, kiedy tylko stanie się on dostępny. Dostawca będzie takŝe przekazywał Volvo takie dodatkowe informacje, jakie mogą być istotne dla Volvo dla potrzeb przeprowadzenia oceny współpracy z Dostawcą i/lub informacji, o które w uzasadniony sposób zwróci się Volvo, włączając w to wszelkie informacje dotyczące Części i/lub Dostawcy, które będą potrzebne do przekazania organom administracyjnym w związku z importem lub eksportem Części, jednak nie ograniczając do wymienionych informacji JeŜeli Dostawca rozpocznie postępowanie układowe, ogłosi upadłość, rozpocznie proces likwidacji lub z dowolnego innego powodu zostanie uznane, Ŝe utracił płynność finansową, Dostawca bezzwłocznie poinformuje Volvo o takim fakcie. 6. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA 6.1. Strony uzgodniły prowadzenie komunikacji z zastosowaniem środków elektronicznej wymiany danych (EDI). JeŜeli, oraz w zakresie w jakim, wdroŝono EDI Strony będą stosować się do warunków Procedur EDI ogłoszonych w Portalu Dostawcy. 7. ZGODNOŚĆ Z ZAMÓWIENIEM 7.1. Dostawca będzie dostarczał Części zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz warunkami Zamówienia na Zakup Volvo zastrzega sobie prawo do zmiany Specyfikacji Technicznych dotyczących dowolnej Części. Wszelkie zmiany ceny lub innych warunków wynikające z rzeczonych zmian zostaną uzgodnione w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmian w urządzeniach produkcyjnych i przed rozpoczęciem przez Dostawcę dostaw dowolnej Części poddanej modyfikacjom Dostawca dostarczy Oprzyrządowanie Specjalistyczne zamówione przez Volvo zgodnie z warunkami Zamówienia na Zakup Oprzyrządowania Specjalistycznego. JeŜeli Volvo sporządziło Specyfikacje Techniczne dotyczące Oprzyrządowania Specjalistycznego, Dostawca dostarczy Oprzyrządowanie Specjalistyczne ściśle przestrzegając rzeczonych Specyfikacji Technicznych Volvo zastrzega sobie prawo do zmiany Specyfikacji Technicznych Oprzyrządowania Specjalistycznego, a Dostawca bezzwłocznie zmodyfikuje Oprzyrządowanie Specjalistyczne zgodnie z nowymi Specyfikacjami Technicznymi. Wszelkie zmiany ceny lub innych warunków wynikające ze zmiany Specyfikacji Technicznych zostaną uzgodnione w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmian w Oprzyrządowaniu Specjalistycznym Dostawca przekaŝe Volvo kompletne zestawienie Części jak równieŝ wyczerpującą listę części zamiennych obejmującą między innymi część i rysunki identyfikacyjne. Dodatkowo Dostawca dostarczy instrukcje i podręczniki obsługi w formie i treści umoŝliwiającej uŝywanie ich przez dealerów Volvo bez ponownej edycji. 8. ZAMÓWIONE ILOŚCI I ZDOLNOŚCI, DOSTAWY ORAZ ODSZKODOWANIE ZA ANULOWANIE ZAKUPU 3

4 8.1. Volvo zazwyczaj sporządza Plan(y) Dostaw Części. Plany Dostaw określają ilości i terminy dostaw Części, w przypadku których Volvo przewiduje, Ŝe zwróci się o ich dostarczenie w określonym przedziale czasowym. Potwierdzone zapotrzebowanie na dostawę Części, wraz z podaniem dokładnej ilości i terminu dostawy, jest składane jako część Planu Dostawy lub w Zamówieniu. Tylko to, co zostało w wyraźny sposób wskazane przez Volvo w formie pisemnej przekazanej Dostawcy przed daną dostawą, jako stanowiące potwierdzone zapotrzebowanie na dostawę, zostanie uznane za potwierdzone zapotrzebowanie na dostawę Wszelkie ilości zawarte w Planie Dostaw, które przekraczają potwierdzone zapotrzebowanie na dostawę Części będą traktowane tylko jako prognoza i nie będą wiąŝące wobec Volvo. Jednak Dostawca jest zobowiązany do utrzymywania takiej produkcji oraz zdolności realizacji dostaw, aby dostawy mogły zostać zrealizowane zgodnie z ilościami prognozowanymi w Planie Dostaw Dostawca bezzwłocznie poinformuje Volvo w przypadku wystąpienia zagroŝenia realizacji najbardziej aktualnego Planu Dostaw sporządzonego przez Volvo. Będąc świadomym faktu, Ŝe czas jest najwaŝniejszym czynnikiem, Dostawca podejmie wszelkie niezbędne czynności, zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne, aby zapewnić terminowe dostawy JeŜeli Dostawca nie będzie mógł zaspokoić zapotrzebowania Volvo na Części, Dostawca znajdzie alternatywne źródło dostaw dla Volvo w konsultacji z Volvo. Faktyczne dostawy od alternatywnego dostawcy będą podlegać zatwierdzeniu przez Volvo w formie pisemnej JeŜeli Volvo anuluje, w całości lub w części, lub nie dokona zakupu Części w ilości, na którą zamówienie Volvo zostało potwierdzone zgodnie z postanowieniami Paragrafu 8.1 powyŝej, Volvo zrekompensuje Dostawcy uzasadnione koszty związane z taką anulowaną ilością. Przy obliczaniu związanych z tym kosztów Dostawca nie otrzyma rekompensaty w zakresie w jakim Część lub komponenty, półprodukty albo surowce przeznaczone na jej wykonanie mogą zostać wykorzystane na potrzeby innych dostaw do Volvo lub innej strony, lub do innych celów. Warunkiem realizacji zobowiązania Volvo do rekompensaty z tytułu anulowania jest przekazanie przez Dostawcę szczegółowych roszczeń o rekompensatę w formie pisemnej nie później niŝ w terminie sześciu (6) tygodni od momentu, kiedy Dostawca powinien był uzyskać moŝliwość ustalenia kosztów związanych z anulowaną ilością. 9. CENA I PŁATNOŚCI 9.1. Cena za Części jest podawana w Zamówieniu na Zakup i będzie miała zastosowanie, zgodnie z postanowieniami Paragrafu 9.2 poniŝej, do momentu uzgodnienia przez Strony nowej ceny w formie pisemnej. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione w formie pisemnej, cena podana dla dowolnej Części będzie ceną stałą, zawierającą wszelkie cła, obciąŝenia, opłaty i podatki w kraju pochodzenia Części W okresie obowiązywania Umowy Zakupu Dostawca będzie dostarczał Volvo Części, które są konkurencyjne pod względem ceny, jakości, dostaw i funkcji technicznych. JeŜeli Volvo uzna, Ŝe dostarczona przez Dostawcę jedna lub kilka Części nie jest juŝ konkurencyjna pod względem ceny, jakości, dostaw i/lub funkcji technicznych, nawet jeŝeli dostarczone Części są zgodne z warunkami Umowy Zakupu, Volvo przekaŝe Dostawcy informacje na poparcie swojego przekonania. Dostawca i Volvo w dobrej wierze rozwaŝą, w jaki sposób uczynić Część konkurencyjną. JeŜeli Strony nie będą mogły znaleźć wspólnie akceptowanego rozwiązania w ciągu trzydziestu dni od zawiadomienia Volvo, wtedy spółka Volvo będzie miała prawo do wypowiedzenia Umowy Zakupu w części dotyczącej niekonkurencyjnej Części przez złoŝenie Dostawcy wypowiedzenia z trzydziestodniowym terminem Dostawca zobowiązuje się przekazać pełne zestawienie kosztów (włączając w to robociznę, materiały i amortyzacje, jednak nie 4

5 ograniczając do nich) oraz cenę wszystkich podstawowych komponentów dowolnej Części, które łącznie nie przekroczą ceny Części, na którą wspólnie się składają JeŜeli nie uzgodniono inaczej albo jeŝeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wg jurysdykcji właściwej dla Volvo nie wprowadzają odmiennych uregulowań, zapłata zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem płatności Grupy Volvo ogłoszonym w Portalu Dostawców w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym faktura została otrzymana przez Volvo lub Części zostały dostarczone, w zaleŝności od tego, która z tych okoliczności nastąpi później Wszystkie faktury zostaną prawidłowo zaadresowane, bez oznaczania do wiadomości dowolnej osoby, i będą zawierały wszystkie inne informacje, które są wymagane przez Volvo Dokonanie zapłaty nie będzie równoznaczne z akceptacją dostawy lub zafakturowanej kwoty Dostawca i Volvo będą wspólnie poszukiwać moŝliwości obniŝenia kosztów w okresie obowiązywania Umowy Zakupu i wykorzystanie tych moŝliwości będzie odzwierciedlane w obniŝkach cen dla Volvo Bez szkody dla innych praw i środków zaradczych, Volvo moŝe potrącić bona fide (w uczciwych zamiarach) od dowolnych płatności naleŝnych Dostawcy kwoty wszelkich rozliczeń wzajemnych lub innych ewentualnych roszczeń Volvo lub dowolnego Podmiotu ZaleŜnego AB Volvo wobec Dostawcy Cena za Części będzie taka sama dla wszystkich podmiotów w ramach Grupy Spółek Volvo. 10. DOSTAWA I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI Uzgodnione warunki dostawy będą interpretowane zgodnie z "INCOTERMS", O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, klauzulą dostawy będzie "FCA", zakład Dostawcy lub wskazane miejsce określone w Zamówieniu Dostawca zapakuje Części zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Volvo O ile nie zostanie inaczej wskazane w Zamówieniu na Zakup, prawo własności Części zostanie przeniesione na Volvo w momencie dostarczenia na miejsce wskazane przez Volvo w Zamówieniu na Zakup. 11. GWARANCJA NA CZĘŚCI, PRZYDATNOŚĆ DO PRZEWIDYWANEGO ZASTOSOWANIA Dostawca gwarantuje, przez okres dwóch lat (chyba, Ŝe zostanie uzgodniony dłuŝszy okres) od daty dostarczenia Części do uŝytkownika końcowego, Ŝe: wszystkie Części dostarczone na podstawie Umowy Zakupu (i) są zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi oraz wszelkimi wzorami zatwierdzonymi przez Volvo; i (ii) są wolne od wad prawnych, w materiałach, wykonaniu, produkcji i projektowaniu (w zakresie, jakim Dostawca, jego pracownicy, agenci, wykonawcy i/lub sprzedający ponoszą odpowiedzialność za projekt) i (iii) będą dostosowane i odpowiednie do zastosowań, do których są przewidziane. Dla dostaw Części dla Volvo, które mają zostać wykorzystane Produktach sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, wyŝej wymieniony okres gwarancyjny będzie wynosił trzy lata od daty dostarczenia Części do uŝytkownika końcowego chyba, Ŝe zostanie inaczej uzgodnione z Volvo w formie pisemnej. Dostawca wyraŝa zgodę na uchylenie ograniczenia czasowego, które dotyczy gwarancji opisanych powyŝej w przypadku, gdy po wygaśnięciu mającego zastosowanie okresu gwarancyjnego, (a) 5

6 zostaną wykryte takie same lub podobnej natury wady w istotnej statystycznie ilości Części, (b) zostanie wykryta wada, która moŝe spowodować lub spowodowała (lub strona trzecia domniemywa, Ŝe moŝe spowodować lub spowodowała) szkody, albo stanowi istotne zagroŝenie spowodowania szkód w mieniu lub zdrowiu lub bezpieczeństwie dowolnej osoby lub (c) Volvo w dowolnym miejscu na świecie zostanie zobowiązane na podstawie przepisów do przeprowadzenia Czynności w Terenie obejmujących naprawę lub wymianę części Dostawca bezzwłocznie poinformuje odpowiedniego odbiorcę towarów oraz odpowiedzialny dział zakupów w Volvo o wszelkich Wadliwych Częściach, wykrytych lub przewidywanych do wykrycia, które zostały wysłane do Volvo Dostawca upewni się, Ŝe uzyskał wszystkie informacje dotyczące przewidywanego uŝycia, zastosowania oraz innych warunków mających wpływ na Części. Na Ŝyczenie Dostawcy Volvo przekaŝe wszelkie informacje, które Volvo, wyłącznie według własnego uznania, uzna za właściwe dla potrzeb projektowania, opracowania i/lub produkcji Części Personel Volvo moŝe od czasu do czasu udzielić pomocy i/lub przekazać sugestie i/lub opinie dla, lub umoŝliwić wymianę informacji z personelem Dostawcy dotyczących Części, które mają zostać dostarczone na podstawie Zamówienia ( Pomoc ). Spółka Volvo nie jest zobowiązana do udzielenia takiej Pomocy, a udzielenie takiej Pomocy przez Volvo nie spowoduje powstania odpowiedzialności ze strony Volvo i w Ŝaden sposób nie ograniczy odpowiedzialności Dostawcy do wywiązania się w pełnym zakresie ze swoich zobowiązań z tytułu Umowy Zakupu. Ponadto dowolna Pomoc udzielona przez Volvo nie upowaŝni Dostawcy do wprowadzenia zmian w odpowiednich Częściach lub dowolnych postanowieniach Zamówienia lub Umowy Zakupu, ani Ŝadna Pomoc nie będzie stanowić zmiany wiąŝącej wobec Volvo, o ile nie zostanie wprowadzona w formie zmiany, zgodnie z postanowieniami Umowy Zakupu. We wszystkich przypadkach i zgodnie z potwierdzeniem Dostawcy, Volvo będzie polegać na wiedzy fachowej Dostawcy w zakresie wykonywania wszystkich prac dotyczących Części, które mają zostać dostarczone na podstawie Zamówienia. 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY LUB INNE NIEZGODNE DOSTAWY W przypadku, gdy Część nie spełnia wymagań określonych w Paragrafie 11.1 (Wadliwa Część), spółka Volvo będzie miała prawo (i) domagać się bezzwłocznego naprawienia, lub (ii) domagać się bezzwłocznego dostarczenia Części zastępczej(ych) JeŜeli Wadliwa Część nie moŝe zostać bezzwłocznie naprawiona lub wymieniona lub, jeŝeli wystąpi ryzyko zakłóceń w produkcji Volvo lub zakłóceń w dostawach realizowanych przez Volvo, spółka Volvo będzie miała prawo, bez uzyskania zgody Dostawcy i na jego koszt, do wykonania niezbędnych napraw albo anulowania w całości lub w części zakupu Części oraz innych takich Części, które Volvo uzna za nieprzydatne z powodu wady lub braków, a takŝe do dokonania zakupów zastępczych od innego(ych) dostawcy(ów) Dodatkowo do postanowień Paragrafów 12.1 i 12.2 powyŝej, Dostawca zrekompensuje Volvo wszelkie straty lub szkody wynikłe lub związane z Wadliwą Częścią, włączając w to, jednak nie ograniczając do wymienionych: koszty (włącznie z uzasadnionymi wynagrodzeniami pełnomocników procesowych i biegłych) wszelkich Czynności w Terenie, robocizny, wymiany, montaŝu i demontaŝu, wykrycia i analizy, złomowania i transportu do Volvo i/lub jej uŝytkowników końcowych JeŜeli z powodu dostarczenia Wadliwej Części Volvo uzna za konieczne przeprowadzenie inspekcji wszystkich Części tego samego rodzaju dostarczonych przez Dostawcę, spółka Volvo będzie miała prawo, po przekazaniu Dostawcy zawiadomienia o 6

7 tym fakcie, przeprowadzić tego rodzaju inspekcję na jego koszt i bez oczekiwania na jego zgodę. Zawiadomienie będzie zawierać opis natury wady, jak równieŝ czas i miejsce inspekcji. JeŜeli to moŝliwe, Dostawca będzie obecny przy inspekcji W przypadku, gdy dostawa nie zawiera ilości określonych w zapotrzebowaniu na dostawę, spółka Volvo będzie miała prawo domagać się bezzwłocznego naprawienia nieprawidłowości, a Dostawca zrekompensuje Volvo wszystkie koszty wynikające lub związane z opóźnieniem lub brakami w dostawie. JeŜeli Dostawca dostarczy ilości przekraczające ilości zamówione przez Volvo lub zrobi to przed terminem dostawy, Volvo nie będzie ponosić odpowiedzialności za przyjęcie dostawy, przechowywanie lub konserwację takich Części i dodatkowo będzie miała prawo do zwrócenia Dostawcy nadwyŝki lub dostawy dostarczonej przed terminem na jego koszt i/lub do uzyskania zwrotu kosztów składowania od Dostawcy JeŜeli spółka Volvo przyjmie części, które nie są zgodne z warunkami Umowy zakupu, nie zwolni to Dostawcy z obowiązku naprawienia wszelkich takich niezgodności, ani nie uniemoŝliwi Volvo skorzystania ze środków zaradczych, zgodnie z postanowieniami Umowy Zakupu W przypadku opóźnienia dostawy Części, Volvo ma prawo do (i) anulowania w całości lub w części zakupu Części lub innych Części, które Volvo uzna za nieprzydatne z powodu opóźnionej dostawy, i (ii) dokonania zakupów zastępczych od innych dostawców. Dostawca zrekompensuje Volvo i zwolni ją z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów, strat i szkód poniesionych lub wynikłych albo związanych z opóźnioną dostawą. 13. GWARANCJA NA OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALISTYCZNE ZAMÓWIONE PRZEZ VOLVO Dostawca gwarantuje, Ŝe: całe dostarczone Oprzyrządowanie Specjalistyczne (i) będzie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi, jeŝeli zostały sporządzone; i (ii) na podstawie niniejszej Umowy Zakupu będą wolne od wad prawnych, w materiałach, wykonaniu, produkcji i projektowaniu i (iii) będą dostosowane i odpowiednie do zastosowań, do których są przewidziane, włączając w to bez ograniczeń fakt, Ŝe będą one zdolne do wytwarzania odpowiednich Części w ilościach planowanych przez Volvo. 14. PRODUKCJA DOSTAWCY W zakresie projektowania, rozwoju, produkcji, instalacji i obsługi Dostawca będzie przestrzegał mających zastosowanie wymagań systemu jakości zatwierdzonego przez Volvo Dostawa będzie przez cały czas dąŝył do ulepszania procesu produkcji. Spółka Volvo będzie miała prawo, po przekazaniu uzasadnionego zawiadomienia, do przeprowadzenia inspekcji produkcji Części prowadzonej przez Dostawcę, przeprowadzenia testów oraz innych niezbędnych badań w zakładzie Dostawcy, włącznie z oceną wszelkich zagroŝeń mogących spowodować zakłócenia w dostawach Części, jak równieŝ zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Dostawca podejmie starania w celu uzyskania takich samych praw dla Volvo w zakładach jego dostawców. Volvo przekaŝe Dostawcy zawiadomienie o tego rodzaju inspekcji z przynajmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 15. BADANIE Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej nowej lub zmienionej Części Dostawca wyprodukuje i przeprowadzi kontrolę jakości próbek, zgodnie z mającymi w tym czasie zastosowanie wymaganiami Volvo dotyczącymi przeprowadzania badań. 7

8 15.2. Po zatwierdzeniu próbki dowolna zmiana funkcji, wyglądu, charakterystyki, materiału, metody produkcji, miejsca wytwarzania, Oprzyrządowania Specjalistycznego lub innego sprzętu, która moŝe mieć wpływ na Część, moŝe zostać wprowadzona tylko po uzyskaniu w kaŝdym przypadku pisemnego zezwolenia od odpowiedzialnego działu Volvo. Następna dostawa moŝe zostać zrealizowana dopiero po ponownym zatwierdzeniu próbki JeŜeli Volvo odrzuci próbkę, Dostawca usunie nieprawidłowości tak, aby wymagania określone w Paragrafie 11.1 zostały spełnione i zrefunduje Volvo koszty badań weryfikacyjnych Części po rzeczonym usunięci nieprawidłowości Zatwierdzenie próbek przez Volvo nie będzie miało wpływu na odpowiedzialność Dostawcy oraz zobowiązania z tytułu Umowy Zakupu. 16. PRZENIESIENIE PRODUKCJI Dostawca został wybrany przez Volvo na podstawie, między innymi, oczekiwań Volvo dotyczących zdolności do wytwarzania i dostarczania Części o wymaganej jakości oraz przestrzegania postanowień Umowy Zakupu w pozostałym zakresie. W związku z tym Dostawca nie moŝe przenieść produkcji Części, w całości lub w części, bez pisemnej zgody Volvo. Taka zgoda, jeŝeli zostanie udzielona, będzie bez szkody dla pozostających w mocy praw Volvo do domagania się od Dostawcy przestrzegania przez niego postanowień Umowy Zakupu. JeŜeli w wyniku rzeczonego przeniesienia produkcji Części Umowa Zakupu będzie wykonywana przez podmiot inny niŝ Dostawca, Dostawca zapewni przyjęcie przez taki podmiot (przed lub równocześnie z rzeczonym przeniesieniem, wskazując Volvo w formie pisemnej jako beneficjenta będącego stroną trzecią) zobowiązań wobec Volvo z tytułu wszelkich warunków zawartych w Umowie Zakupu; jednak Dostawca nadal pozostanie odpowiedzialny za wykonywanie Umowy Zakupu. 17. KODEKS POSTĘPOWANIA, ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM Dostawca zobowiązuje się przestrzegać Kodeksu Postępowania spółki Volvo i Wymagań Volvo w Zakresie Środowiska. Dokumenty te zostały ogłoszone w Portalu Dostawców. 18. DOSTAWCA BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ I STOSOWAŁ SIĘ DO WSZYSTKICH PROCEDUR VOLVO Volvo i Podmioty ZaleŜne AB Volvo od czasu do czasu sporządzają Procedury Volvo i ogłaszają je w Portalu Dostawców. Rzeczone Procedury Volvo mogą obejmować, jednak nie będą ograniczać się do wymienionych: procedury lub instrukcje dotyczące obsługi reklamacji, procedury lub instrukcje dotyczące pakowania i etykietowania, procedury lub instrukcje dotyczące logistyki, procedury lub instrukcje dotyczące EDI. Rzeczone Procedury Volvo nie będą sprzeczne z postanowieniami Umowy Zakupu pomiędzy Volvo a Dostawcą. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich Procedur Volvo sporządzanych od czasu do czasu, o których Dostawca został poinformowany. Dostawca nie jest jednak zobowiązany do przestrzegania Procedury Volvo, jeŝeli zawiera ona wyraźne stwierdzenie, Ŝe nie ma ona zastosowania wobec dostaw do Volvo (tj. określonego podmiotu Volvo zaopatrywanego przez Dostawcę) Strona domowa Portalu Dostawców będzie zawierać informacje o wszelkich nowych lub zmienionych Procedurach Volvo. JeŜeli Dostawca stwierdzi, Ŝe nie będzie mógł zastosować się do dowolnej Procedury Volvo sporządzonej po przyjęciu zamówienia na Zakup, Dostawca zawiadomi Volvo o swoich zastrzeŝeniach w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia nowej Procedury Volvo na 8

9 Portalu Dostawców i w takim przypadku nie będzie związany postanowieniami tej Procedury Volvo JeŜeli Dostawca zawiadomi Volvo o swoich zastrzeŝeniach wobec Procedury Volvo, wtedy Volvo ma prawo do rozwiązania Umowy Zakupu przez złoŝenie wypowiedzenia z terminem trzydziestu dni. 19. DOSTAWY CZĘŚCI 19.1 Dostawca będzie dostarczał Części zgodnie z warunkami Umowy Zakupu i po ekonomicznie uzasadnionych cenach, w taki sposób, aby spółka Volvo mogła oferować swoim klientom części zamienne przez piętnaście (15) lat od momentu zaprzestania kupowania od Dostawcy Części do produkcji seryjnej. JeŜeli spółka Volvo będzie potrzebowała dostaw Części przez okres dłuŝszy niŝ rzeczone piętnaście (15) lat, Strony uzgodnią zasady ciągłych zakupów, po uzasadnionych ekonomicznie cenach. 20. OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALISTYCZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ VOLVO Niniejszy Paragraf 20 dotyczy Oprzyrządowania Specjalistycznego stanowiącego własność Volvo Oprzyrządowanie Specjalistyczne wskazane w zamówieniu na Zakup Oprzyrządowania sporządzonym przez Volvo stanowi własność Volvo. Dostawca nie moŝe wystawić Volvo faktury za Oprzyrządowanie Specjalistyczne do momentu zatwierdzenia przez Volvo rzeczonego Oprzyrządowania Specjalistycznego Dostawca oznaczy Oprzyrządowanie Specjalistyczne stanowiące własność Volvo w taki sposób, Ŝe prawo własności Volvo zostanie wyraźnie wskazane i będzie stanowić dla ubezpieczycieli informację o prawie własności Volvo. Dostawca utworzy rejestr, do którego dostęp będzie miało Volvo, Oprzyrządowania Specjalistycznego i na Ŝyczenie Volvo poświadczy wobec stron trzecich i/lub spółki Volvo prawo własności Volvo do Oprzyrządowania Specjalistycznego Dostawca nie moŝe uŝywać Oprzyrządowania Specjalistycznego stanowiącego własność Volvo do produkowania i/lub dostarczania dowolnych towarów lub usług innej stronie NiezaleŜnie od postanowień Paragrafu 20.4 powyŝej, jeŝeli Volvo posiada dowolne Prawa Własności Intelektualnej w Oprzyrządowaniu Specjalistycznym, Dostawca nie moŝe uŝywać rzeczonego Oprzyrządowania Specjalistycznego do produkcji i/lub dostarczania dowolnych towarów lub usług dowolnej innej stronie na dowolnym terytorium Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za Konserwację Oprzyrządowania Specjalistycznego, włącznie z jego naprawą lub wymianą, i utrzymanie w stanie niezbędnym do produkcji Części, zgodnie z warunkami Specyfikacji Technicznych dotyczących odpowiednich Części i będzie odpowiedzialny za wszelkie ich zuŝycie; Przechowywanie w pomieszczeniu rzeczonego Oprzyrządowania Specjalistycznego oraz ubezpieczenie go od strat i szkód, nawet jeŝeli któreś z nich wystąpi pomimo dołoŝenia przez Dostawcę naleŝytej staranności Zapewnienie identyfikowalności Oprzyrządowania Specjalistycznego jako stanowiącego własność Volvo Oprzyrządowanie Specjalistyczne nie moŝe zostać zniszczone lub poddane złomowaniu bez pisemnej zgody Volvo. Oprzyrządowanie Specjalistyczne, które podlega Prawu(om) Własności Intelektualnej nie moŝe takŝe być kopiowane bez zgody właściciela rzeczonych Praw Własności Intelektualnej. Na 9

10 Ŝyczenie Volvo wszystkie egzemplarze Oprzyrządowania Specjalistycznego, rysunki i inne materiały zostaną zwrócone Volvo. 21. OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALISTYCZNE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ DOSTAWCY Niniejszy Paragraf 21 dotyczy Oprzyrządowania Specjalistycznego stanowiącego własność Dostawcy Dostawca poniesie koszty opracowania, wytworzenia, konserwacji i odnowienia wszystkich egzemplarzy Oprzyrządowania Specjalistycznego uŝywanego do produkcji Części zamawianych przez Volvo JeŜeli Volvo posiada dowolne Prawa Własności Intelektualnej w Oprzyrządowaniu Specjalistycznym, Dostawca nie moŝe uŝywać rzeczonego Oprzyrządowania Specjalistycznego do produkcji i/lub dostarczania dowolnych towarów lub usług dowolnej innej stronie JeŜeli Dostawca rozpocznie postępowanie układowe, ogłosi bankructwo, rozpocznie proces likwidacji lub z dowolnego innego powodu zostanie uznane, Ŝe utracił płynność finansową, Dostawca bezzwłocznie poinformuje Volvo o takim fakcie. Dostawca zobowiązuje się udzielić Volvo pomocy w nabyciu Oprzyrządowania Specjalistycznego, które jest niezbędne do produkcji Części. JeŜeli Oprzyrządowanie Specjalistyczne jest objęte Prawami Własności Intelektualnej stanowiącymi własność Volvo, Dostawca bezzwłocznie poinformuje administratora, syndyka lub inną uprawnioną osobę o Prawach Własności Intelektualnej Volvo w zakresie Oprzyrządowania Specjalistycznego. Dostawca zwróci Volvo wszystkie przekazane dokumenty dotyczące opracowania, wytworzenia i konserwacji Oprzyrządowania Specjalistycznego oraz Części (np. rysunki, dokumentacja techniczna) W przypadku rozwiązania Umowy Zakupu dotyczącej Części, Volvo ma prawo do nabycia praw własności do wszystkich egzemplarzy Oprzyrządowania Specjalistycznego, uŝywanego wyłącznie do produkcji rzeczonej Części dla Volvo i Podmiotów ZaleŜnych Volvo AB, po zapłaceniu wartości rynkowej. Dostawca niniejszym oświadcza, Ŝe będzie on w kaŝdym czasie zdolny do wypełnienia swoich zobowiązań w tym przedmiocie Oprzyrządowanie Specjalistyczne nie moŝe zostać zniszczone lub poddane złomowaniu bez pisemnej zgody Volvo. Oprzyrządowanie Specjalistyczne, które podlega Prawu(om) Własności Intelektualnej nie moŝe takŝe być kopiowane bez zgody właściciela rzeczonych Praw Własności Intelektualnej. 22. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dostawca moŝe korzystać z Praw Własności Intelektualnej Volvo i Podmiotów ZaleŜnych AB Volvo, jeŝeli takie Części lub Oprzyrządowanie Specjalistyczne zawierają rzeczone Prawa Własności Intelektualnej, do produkcji i dostaw Części do Volvo i Podmiotów ZaleŜnych AB Volvo, i nie moŝe wykorzystywać rzeczonych Praw Własności Intelektualnej do produkcji i/lub dostaw dowolnych towarów lub usług do dowolnej innej strony JeŜeli Volvo lub Podmiot ZaleŜny Volvo zapłaci za, lub w inny sposób zrekompensuje Dostawcy nakłady na opracowanie lub prace projektowe, zainicjowane przez Volvo, dotyczące Części lub Oprzyrządowania Specjalistycznego, wszelkie Prawa Własności Intelektualnej powstałe w wyniku takich prac będą przynaleŝne Volvo Volvo i Dostawca mogą w odrębnym dokumencie uzgodnić zagadnienia dotyczące własności i wynagrodzenia w związku z 10

11 Prawami Własności Intelektualnej powstałymi w wyniku prac projektowych i/lub rozwojowych wykonanych przez Dostawcę Dostawa jest odpowiedzialny za zapewnienie nienaruszania Praw Własności Intelektualnej Ŝadnej strony trzeciej przez Część lub jej uŝycie. Dostawca, na swój własny koszt, zrekompensuje i zwolni z odpowiedzialności Volvo i Podmioty ZaleŜne AB Volvo od wszelkich roszczeń z tytułu domniemanych naruszeń Praw Własności Intelektualnej, jakie zostaną ewentualnie wniesione przeciwko Volvo, Podmiotom ZaleŜnym AB Volvo lub dowolnym podmiotom uŝywającym Części, które zostały spowodowane przez lub są związane z Częścią lub jej wykorzystaniem, oraz zastąpi Część inną Częścią będącą jej odpowiednikiem lub uzyska wszelkie niezbędne zgody na dalsze uŝywanie Części. Rzeczone zobowiązanie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy spółka Volvo wykonała prace rozwojowe lub projektowe. Dostawca, na Ŝyczenie Volvo, udzieli Volvo pomocy we wszelkich sporach, na jakie spółka Volvo zostanie naraŝona z powodu rzeczonego naruszenia i, jeŝeli będzie to wymagane przez Volvo, zajmie się prowadzeniem postępowania związanego z dowolnym sporem Dostawca nie będzie uŝywał Ŝadnych nazw firmowych lub znaków towarowych naleŝących do lub, na które licencję posiada Volvo lub Podmioty ZaleŜne AB Volvo w sposób inny niŝ zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Volvo w formie pisemnej. 23. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUKTOWA I UBEZPIECZENIE Dostawca obroni przed, zrekompensuje i zwolni Volvo z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, kosztów i wydatków (włącznie z uzasadnionymi kosztami pełnomocników procesowych i biegłych) wynikłych z zarzutu, Ŝe wada związana z projektem lub wytworzeniem Części, włącznie z wadami w materiałach i/lub procesach produkcyjnych lub technologiach, spowodowała obraŝenia ciała lub utratę, zniszczenie albo uszkodzenie mienia. Niniejsze uzgodnienia w sprawie zwolnienia z odpowiedzialności obejmują odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wszelkich wyroków lub kwot ustalonych w wyniku ugody, które w innym przypadku obciąŝałyby Volvo, gdyby nie uzgodnienia w sprawie zadośćuczynienia określone w niniejszym Paragrafie Niniejsze uzgodnienia dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności będą dotyczyć Volvo, jej kadry zarządzającej, dyrektorów, Podmiotów ZaleŜnych AB Volvo, następców i cesjonariuszy. Dostawca, na Ŝyczenie Volvo, udzieli Volvo pomocy we wszelkich sporach, na jakie Volvo zostanie ewentualnie naraŝone z powodu rzeczonych domniemanych wad i, jeŝeli będzie to wymagane przez Volvo, zajmie się prowadzeniem postępowania związanego z dowolnym sporem Ani Volvo, ani Dostawca nie wniesie wzajemnych roszczeń lub skarg strony trzeciej przeciwko drugiej stronie w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności produktowej bez zawiadomienia z wyprzedzeniem drugiej strony. W przypadkach, gdy to moŝliwe w praktyce zawiadomienie powinno zostać przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umoŝliwić przeprowadzenie szczegółowej dyskusji w sprawie rozwiązań alternatywnych wobec takiego pozwu JeŜeli występuje ryzyko spowodowania przez Produkt obraŝeń osób lub uszkodzeń mienia z powodu, Ŝe Część jest Częścią Wadliwą tak duŝe, Ŝe Volvo podejmie decyzję o podjęciu Czynności w Terenie, Dostawca zrekompensuje Volvo koszty związane z takimi Czynnościami w Terenie, włączając w to, jednak nie ograniczając do wymienionych: koszty (włącznie z uzasadnionymi kosztami pełnomocników procesowych i biegłego) robocizny, wymiany, montaŝu i demontaŝu, wykrycia i analizy, złomowania i transportu do Volvo i/lub jej uŝytkowników końcowych Dostawca zawrze i będzie utrzymywał w okresie obowiązywania Umowy Zakupu odpowiednią polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności produktowej i na Ŝyczenie Volvo dostarczy odpis świadectwa zawarcia ubezpieczenia. 11

12 24. POZOSTAŁE SANKCJE Oprócz odpowiedzialności Dostawcy z tytułu wszelkich wad, opóźnień i odpowiedzialności produktowej na podstawie Umowy Zakupu, Dostawca zrekompensuje drugiej Stronie straty lub szkody poniesione w wyniku naruszenia Umowy Zakupu JeŜeli jedna ze Stron nie wywiąŝe się w istotnym zakresie ze swoich zobowiązań z tytułu Umowy Zakupu i nie podejmie kroków w celu pełnego naprawienia skutków naruszenia w terminie trzydziestu (30) dni od pisemnego zawiadomienia zawierającego wezwanie do podjęcia zmierzających ku temu działań, druga Strona będzie miała prawo do wypowiedzenia Umowy Zakupu ze skutkiem natychmiastowym i otrzymania odszkodowania zgodnie z postanowieniami Umowy Zakupu. 25. SIŁA WYśSZA Termin Siła WyŜsza będzie oznaczać wszelkie zdarzenia, które znajdują się poza kontrolą Stron i które są niemoŝliwe do przewidzenia, uniknięcia lub przezwycięŝenia, o których nie było wiadomo w momencie przyjmowania Zamówienia, i które całkowicie lub częściowo uniemoŝliwiają prowadzenie działalności dowolnej ze Stron. Do zdarzeń tych zaliczają się trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, wojny, epidemie, niepokoje publiczne, oraz wszelkie inne zdarzenia, których nie moŝna przewidzieć, nie moŝna im zapobiec lub ich kontrolować. W celu uniknięcia wątpliwości, strajki, lokauty lub inne działania albo spory branŝowe związane wyłącznie z Dostawcą i/lub jego podwykonawcami albo agentami, nie zostaną uznane za przypadki Siły WyŜszej W przypadku wystąpienia zdarzenia określanego jako Siła WyŜsza zobowiązania umowne Strony, na którą wpływ miało takie zdarzenie zostaną zawieszone na czas opóźnienia spowodowanego Siłą WyŜszą, a okres na wykonanie rzeczonych zobowiązań zostanie przedłuŝony, bez nakładania kar, o okres równy takiemu zawieszeniu Strona powołująca się na przypadek Siły WyŜszej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę w formie pisemnej i przedłoŝy w terminie dziesięciu (10) dni od takiego zawiadomienia dowody na wystąpienie i oczekiwany czas trwania rzeczonej Siły WyŜszej W przypadku wystąpienia Siły WyŜszej, Strony bezzwłocznie skonsultują się ze sobą w celu znalezienia właściwego rozwiązania i podejmą wszelkie uzasadnione starania, aby zminimalizować skutki rzeczonej Siły WyŜszej. JeŜeli skutki wystąpienia zdarzenia określanego jako Siła WyŜsza będą trwać przez okres trzydziestu (30) dni bez znalezienia rozwiązania akceptowalnego dla obu Stron, Strona, która nie jest naraŝona na działanie Siły WyŜszej będzie miała prawo do wypowiedzenia odpowiedniej Umowy Zakupu ze skutkiem natychmiastowym WYMAGANIA PRAWNE KaŜda ze stron będzie przestrzegać wszystkich przepisów prawa mających zastosowanie wobec czynności wykonywanych na podstawie Umowy Zakupu. Będzie to obejmować, jednak nie będzie ograniczać się do niego, obowiązek Dostawcy utylizowania towarów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 27. KONTROLA EKSPORTU I KRAJ POCHODZENIA 12

13 27.1 JeŜeli dowolna Część, lub komponent w niej zawarty, którą Dostawca dostarcza do Volvo podlega postanowieniom krajowych przepisom dotyczących eksportu lub kontroli w krajach, gdzie Dostawca produkuje Część lub w krajach, z których pochodzą komponenty, Dostawca będzie zobowiązany, przed uzgodnieniem przez Strony Specyfikacji Technicznej, zawiadomić Volvo w formie pisemnej o tym fakcie oraz o zakresie ograniczeń eksportowych Dostawca będzie zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy, przekazać informacje lub zaświadczenia potrzebne Volvo do przeprowadzenia odprawy celnej dowolnej Części lub jej komponentu, które Dostawca dostarcza do Volvo Wraz z dostawą Dostawca przekaŝe Volvo świadectwo eksportowe lub jego odpowiednik zawierające między innymi informacje szczegółowe dotyczące pochodzenia dostarczanej Części i w odpowiednich przypadkach wartości-ue lub -EOG Pochodzenie, wartość-ue lub EOG Części nie mogą zostać zmienione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Volvo. 28. POUFNOŚĆ Wszelkie informacje, sprzęt, know-how oraz dokumentacja techniczna, włączając w to dane przechowywane w formie elektronicznej i skomputeryzowane rysunki, do których Strona uzyskała dostęp poprzez stosunki gospodarcze pomiędzy stronami, będą traktowane jako poufne w okresie obowiązywania Umowy Zakupu oraz przez okres dziesięciu (10) lat po jej zakończeniu i nie mogą być wykorzystywane do Ŝadnych innych celów niŝ realizacja dostaw do Volvo. Informacje nie mogą być ujawniane ani w Ŝaden inny sposób przekazywane do lub uŝywane przez inne osoby niŝ personel kaŝdej ze Stron, który jest bezpośrednio zaangaŝowany w realizację dostaw do Volvo. Kopiowanie lub powielanie tego rodzaju informacji poufnych jest dozwolone tylko w ramach wykonywania zobowiązań Strony oraz z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów o prawie autorskim. Jednak zobowiązanie do zachowania poufności opisane powyŝej nie będzie miało zastosowania w przypadku informacji, które (i) stały się publicznie znane w sposób inny niŝ przez naruszenie niniejszej Umowy, (ii) informacji, wobec których Strona moŝe wykazać, Ŝe posiadała je zanim otrzymała je od drugiej Strony, i (iii) informacji, które Strona otrzymała od strony trzeciej bez ograniczeń w zakresie ich ujawniania Jednak informacje, których ujawnienie jest wymagane od Strony na podstawie przepisów prawa lub nakazu właściwego sądu mogą zostać ujawnione do tego rodzaju celów. Strona poproszona o ujawnienie takich informacji zawiadomi wcześniej drugą Stronę o wszelkich tego rodzaju wymaganiach i skonsultuje z drugą Stroną sposób ujawnienia. Strona ujawniająca informacje na podstawie postanowień niniejszego paragrafu będzie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, domagać się od otrzymującego informacje, aby traktował je jako poufne, zgodnie z wymaganiami określonymi w Paragrafie Dostawca nie moŝe ogłaszać publicznie stosunków gospodarczych pomiędzy Stronami poprzez reklamę lub w dowolny inny sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Volvo Na Ŝądanie Volvo Dostawca zwróci lub zniszczy wszystkie materiały opisane w Paragrafie 28.1, włącznie z ich kopiami. 29. ZRZECZENIE SIĘ śadne zrzeczenie się przez dowolną ze Stron dochodzenia praw z tytułu naruszenia Umowy Zakupu nie zostanie uznane za zrzeczenie się dochodzenia praw z tytułu późniejszego naruszenia tego samego lub innego postanowienia. NiezaleŜnie od ogólnego zakresu powyŝszych postanowień, Ŝadne nie udzielenie odpowiedzi przez Volvo na zapytanie lub korespondencję od Dostawcy w sprawie opóźnienia dostawy nie będzie miało wpływu 13

14 na prawo Volvo do nałoŝenia sankcji, zgodnie z postanowieniami Umowy Zakupu 30. ZASADA ROZDZIELNOŚCI W przypadku, gdy dowolne postanowienie Umowy Zakupu stanie się niewaŝne z powodu np. prawodawstwa, tylko rzeczone postanowienie zostanie uznane za niewaŝne, natomiast pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. W takim przypadku Strony bezzwłocznie zawrą nową umowę, która zastąpi niewaŝne postanowienia i zapewni poprzez swoja treść najbardziej jak to moŝliwe zbliŝone skutki. 31. CESJA I PRZENIESIENIE UMOWY śadna ze Stron nie moŝe przenieść ani dokonać cesji swoich praw lub obowiązków z tytułu Umowy Zakupu bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. Volvo moŝe jednak przenieść lub dokonać cesji rzeczonych praw lub obowiązków na dowolny Podmiot AB Volvo bez uzyskania zgody. 32. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Umowa Zakupu będzie obowiązywać na czas nieoznaczony Umowa Zakupu moŝe zostać rozwiązana przez kaŝdą ze Stron przez złoŝenie pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem dwunastu (12) miesięcy od doręczenia wypowiedzenia Umowa Zakupu moŝe takŝe zostać wypowiedziana zgodnie z postanowieniami Paragrafów 9.2, 18.3, 24.2 i 25.4 powyŝej Oprócz powyŝszych postanowień Strona ma prawo wypowiedzieć Umowę Zakupu ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu rzeczonego wypowiedzenia, jeŝeli: druga Strona rozpocznie postępowanie układowe, zostanie ogłoszona jej upadłość, zostanie postawiona w stan likwidacji lub z dowolnego innego powodu zostanie uznana za niewypłacalną; lub druga Strona zostanie przejęta przez konkurencję Strony, która składa wypowiedzenie Bez ograniczania faktu pozostawania w mocy dowolnych postanowień niniejszej umowy, które ze swojej natury moŝna w uzasadniony sposób uznać za pozostające w mocy po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu dowolnej Umowy Zakupu, postanowienia Paragrafów 11, 12, 13, 19, 22, 23, 24 i 28 pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy Zakupu. 33. ZMIANY Wszelkie zmiany zostaną wprowadzane do niniejszej Umowy Zakupu zostaną sporządzone w formie pisemnej i zostaną podpisane przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. 34. JĘZYK JeŜeli Ogólne Warunki Dotyczące Zakupu lub Umowa Zakupu zostaną przetłumaczone na język inny niŝ angielski, w przypadku rozbieŝności nadrzędna będzie wersja w języku angielskim. 35. PRAWO WŁAŚCIWE 14

15 35.1 Ogólne Warunki Dotyczące Zakupu i dowolna Umowa Zakupu będą regulowane przez i interpretowane zgodnie z przepisami szwedzkiego prawa materialnego chyba, Ŝe Volvo (tj. spółka, która złoŝyła zamówienie do Dostawcy) posiada miejsce prowadzenia działalności we Francji, Japonii lub Stanach Zjednoczonych JeŜeli Volvo posiada miejsce prowadzenia działalności we Francji, w takim przypadku Umowa Zakupu będzie regulowana przez i interpretowana zgodnie z przepisami francuskiego prawa materialnego 35.3 JeŜeli Volvo posiada miejsce prowadzenia działalności w Japonii, w takim przypadku Umowa Zakupu będzie regulowana przez i interpretowana zgodnie z przepisami japońskiego prawa materialnego 35.4 JeŜeli Volvo posiada miejsce prowadzenia działalności we Stanach Zjednoczonych, w takim przypadku Umowa Zakupu będzie regulowana i interpretowana zgodnie z przepisami prawa materialnego stanu Północna Karolina w Stanach Zjednoczonych. 36. SPORY 36.1 JeŜeli, zgodnie z postanowieniami Paragrafu 35.1 powyŝej, Umowa Zakupu będzie regulowana przepisami prawa szwedzkiego, w takim przypadku wszelkie spory wynikłe lub związane z Umową Zakupu będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitraŝowym zgodnie z zasadami Instytutu ArbitraŜowego Izby Handlowej w Sztokholmie obowiązującymi w momencie zwrócenia się o arbitraŝ.. Postępowanie arbitraŝowe zostanie przeprowadzone w Goteborgu, Szwecja. JeŜeli jedna ze Stron nie posiada siedziby w Szwecji, postępowanie arbitraŝowe zostanie przeprowadzone w j. angielskim JeŜeli, zgodnie z postanowieniami Paragrafu 35.2 powyŝej, Umowa Zakupu będzie regulowana przepisami prawa francuskiego, w takim przypadku wszelkie spory wynikłe lub związane z Umową Zakupu będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Lyonie, Francja JeŜeli, zgodnie z postanowieniami Paragrafu 35.3 powyŝej, Umowa Zakupu będzie regulowana przepisami prawa japońskiego, w takim przypadku wszelkie spory wynikłe lub związane z Umową Zakupu będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitraŝowym zgodnie z zasadami Japońskiego Stowarzyszenia ArbitraŜu Gospodarczego obowiązującymi w momencie zwrócenia się o arbitraŝ.. Postępowanie arbitraŝowe zostanie przeprowadzone w Tokio, Japonia. JeŜeli jedna ze Stron nie posiada siedziby w Japonii, postępowanie arbitraŝowe zostanie przeprowadzone w j. angielskim JeŜeli, zgodnie z postanowieniami Paragrafu 35.4 powyŝej Umowa Zakupu będzie regulowana przepisami prawa stanu Północna Karolina, w takim przypadku wszelkie spory wynikłe lub związane z Umową Zakupu będą ostatecznie rozstrzygane w postępowaniu arbitraŝowym zgodnie z zasadami arbitraŝu ogłoszonymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie ArbitraŜowe, zgodnie z jego Procedurami Rozstrzygania Sporów Gospodarczych ( Zasady ). Rzeczone postępowanie arbitraŝowe odbędzie się w Waszyngtonie, D.C. i zostanie przeprowadzone w j. angielskim przed składem trzech neutralnych arbitrów wybranych zgodnie z rzeczonymi Zasadami. Postanowienie wydane przez arbitrów moŝe zostać złoŝone do i wyegzekwowane przez dowolny sąd właściwej jurysdykcji, a kaŝda ze Stron niniejszym wyraŝa zgodę na jurysdykcję takiego sądu nad nią i zrzeka się, w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie, prawa do obrony lub sprzeciwu w związku z jurysdykcją in personam, miejscem lub dogodnością sądu. Wszelkie sprawy wynikłe podczas postępowania dotyczącego wykonania postanowienia arbitraŝu zostaną rozstrzygnięte zgodnie z przepisami prawa i praktyką sądu. Z zastrzeŝeniem, Ŝe niezaleŝnie od powyŝszych postanowień, niniejsza klauzula dotycząca arbitraŝu nie będzie miała zastosowania w przypadku roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu roszczeń strony trzeciej, gdzie rzeczona strona trzecia wniosła sprawę sądową przeciwko Volvo lub Dostawcy, lub obu. 15

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia 2017r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia 2017r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia 2017r. Stronami umowy są:.. z siedzibą w., (kod pocztowy:.), przy ul.., posługującym się nr NIP.., nr REGON:.., PESEL/KRS.., zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / projekt /

UMOWA NR / projekt / Załącznik nr 4a Znak sprawy: PREK-251-XXVII-2010 UMOWA NR / projekt / Zawarta w dniu. w Krakowie w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres:

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARCIE UMOWY. 2. ZłoŜenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez kontrahenta.

1. ZAWARCIE UMOWY. 2. ZłoŜenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez kontrahenta. Ogólne Warunki SprzedaŜy INTER CARS S.A. (zwane dalej OWS) dla klientów sieci dystrybucyjnej IC Przemysł ustalone w oparciu o art.384 kodeksu cywilnego 1. ZAWARCIE UMOWY 1. Zamówienie kontrahenta moŝe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA

III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 5 lipca 2011 r. (RO/VII/14/2011) III. Karty obiegu F. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA F-1 Karta tematu badawczego F-2 Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../2011. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA nr.../2011. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Ogólne warunki umowy UMOWA nr.../2011 zawarta w dniu...2011 r. w Warszawie pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór)

Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Znak sprawy: CIOR1/61/2012/ORZ Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa ramowa na świadczenie usług transportowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy (wzór) Umowa zawarta w dniu... 2012 r. w.. pomiędzy: Pocztą

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dnia roku pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: I Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH......

PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH...... PROJEKT U M O W A NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDOWLANYCH Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miejską Pabianice reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto zwaną dalej Zamawiającym,a

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA. a... z siedzibą w... nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:...

Wzór umowy UMOWA. a... z siedzibą w... nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... Oznaczenie sprawy: ZP/10/DB/2011 Załącznik nr 5 do Siwz Wzór umowy UMOWA W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Krajową Radą Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (00-763), ul.

Bardziej szczegółowo

Marimpex. UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie umowy

Marimpex. UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie umowy Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa UMOWA NA DOSTAWY zawarta dnia... /projekt/ Sprzedający: Kupujący: Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa Zarząd Słowicza, 20 20-336 Lublin Polska Zarejestrowana w:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.272.47.2011

Umowa nr ZP.272.47.2011 Umowa nr ZP.272.47.2011 W dniu... r. pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym Baśniowa Kraina, 05-240 Tłuszcz, ul. Mickiewicza 7, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 125-11-42-896, REGON: 000912988,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..%

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..% ZP/PN/1/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011 zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZLECENIA ZAKUPU DLA DOSTAWCÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BAXTER EUROPE

WARUNKI ZLECENIA ZAKUPU DLA DOSTAWCÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BAXTER EUROPE WARUNKI ZLECENIA ZAKUPU DLA DOSTAWCÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BAXTER EUROPE AKCEPTACJA Zlecenie jest ofertą Nabywcy dla Sprzedawcy i staje się wiąŝącą umową na określonych niniejszym warunkach po akceptacji

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../OE/2015 1... -.. 2... -.. ..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr.../OE/2015 1... -.. 2... -.. ..., reprezentowaną przez: UMOWA Nr.../OE/2015 Załącznik nr 3 do SPP zawarta w dniu... r. w Gliwicach pomiędzy: Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9; wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP.243.213.2013.PM WZÓR UMOWY U M O W A Nr /2013 zawarta w dniu... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 907)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG DOKONYWANYCH PRZEZ GDYNIA CONTAINER TERMINAL S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Towarów i Usług (zwane dalej Warunkami") stanowią

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o:

Ogólne Warunki Zakupu. 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: Ogólne Warunki Zakupu 1. Zakres zastosowania 1.1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw i Usług jest mowa o: a) AHC należy przez to rozumieć AHC Technologia Powierzchni Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować załączony wzór umowy. Wzór ten przeznaczony jest dla Wykonawców, którzy wykonywać będą cały przedmiot zamówienia wyłącznie osobiście. Umowa nr /. o usługi

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

1.2.Wyjątki od niniejszych Warunków będą ważne wyłącznie po zaakceptowaniu ich na piśmie przez NCAB.

1.2.Wyjątki od niniejszych Warunków będą ważne wyłącznie po zaakceptowaniu ich na piśmie przez NCAB. WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY Dla produktów i usług NCAB Polska. Obowiązujące od kwietnia 2010 r. 1. Informacje ogólne 1.1. NCAB Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zwanym dalej Inwestorem, a..., zwanym dalej Wykonawcą. 1

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zwanym dalej Inwestorem, a..., zwanym dalej Wykonawcą. 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... w... pomiędzy:..., zwanym dalej Inwestorem, a..., zwanym dalej Wykonawcą. 1 Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na budowie w...przy ul.... roboty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR...

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... UMOWA O PRACE PROJEKTOWE I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NR... W dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy: M P W i K Spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł.

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na... zł brutto (słownie:...), w tym podatek VAT... % tj... zł. Załącznik nr 3.2 Wzór umowy nr zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz UMOWA Nr CRU/11/.. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 6 do siwz Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działa: zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel. (033) , ,

Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel. (033) , , OGŁOSZENIE DO-MM-073-46/10 Oświęcim, dnia 24.11.2010r. Powiatowy w Oświęcimiu planuje zawarcie umowy na obsługę serwisową sprzętu biurowego dla PUP w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz dla Filii PUP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA Nr.../2015. zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: UMOWA Nr.../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin NIP: 852-21-17-662

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o

Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) termin: Kupujący oznacza PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt)

UMOWA NR.. 2011 część A (projekt) WZP/WIS/U-335-59/11 Załącznik nr 3A do SIWZ dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo