Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer S.A za I półrocze 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer S.A za I półrocze 2011 r."

Transkrypt

1

2 Spis treści: 1. Zasady sporządzenia skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Zelmer za I półrocze 2011 r Charakterystyka działalności Grupy Zelmer Otoczenie makroekonomiczne i rynek małego AGD w Polsce w I półroczu 2011 r Działalność Grupy Kapitałowej Zelmer w I półroczu 2011 r Opis organizacji Grupy Kapitałowej Zelmer Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zelmer Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio 5% głosów na WZ Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Zdarzenia w okresie bilansowym i po zamknięciu bilansu Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta Postępowania toczące się przed sądem Informacje o zawartych transakcjach z podmiotami powiązanymi Informacje o udzieleniu pożyczek lub poręczeń kredytu Wybrane dane finansowe, ujawnione w półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Zelmer Czynniki, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w I półroczu 2011 r. oraz mogące mieć wpływ na wyniki II półrocza 2011 r Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognozy Informacje na temat wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Oświadczenia Zarządu Zelmer S.A

3 1. Zasady sporządzenia skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Zelmer za I półrocze 2011 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych MSSF ), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19 lutego 2009 r. z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku (patrz Dział I punkty 4-29 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. sporządzonego według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku). 2. Charakterystyka działalności Grupy Zelmer. Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2011 r. Grupa Kapitałowa Zelmer S.A. składała się z 10 podmiotów gospodarczych w tym: jednostki dominującej Zelmer S.A. 9 jednostek zależnych, w tym: 3 spółek zależnych krajowych 6 spółek zależnych zagranicznych Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. ( Grupa Zelmer ) jest Zelmer S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19. Spółka powstała w 1951 r. i funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe do roku lipca 2001 r., Minister Skarbu Państwa złożył oświadczenie o komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego ZELMER, przekształcając je w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem został Skarb Państwa. 30 listopada 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje Zelmer do publicznego obrotu, w związku z czym 27 stycznia 2005 r. akcje Zelmer S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W czerwcu 2009 r. Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej zbył ostatnie posiadane akcje Zelmer S.A. tj sztuk akcji. Sprzedaż ostatniego będącego w posiadaniu Skarbu Państwa pakietu akcji Zelmer S.A. oznaczała, iż zakończył się definitywnie proces prywatyzacji Spółki oraz, że Spółka nie podlega już zapisom Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, stanowiącym o 3

4 prawie wyborów członków Rady Nadzorczej i członka Zarządu Spółki przez pracowników Zelmer S.A. Z chwilą zbycia ostatniej akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa wygasło również jego uprawnienie do wskazania członka Rady Nadzorczej Zelmer S.A. Emitent działa zgodnie z zapisami Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w grudniu 2009 r., zmienionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 grudnia 2010r. Tekst jednolity Statutu dostępny jest na stronie internetowej Emitenta. Spółka prowadzi działalność pod numerem statystycznym REGON Emitent zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi PLN. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi o wartości nominalnej 10,00 PLN każda. Organem uprawnionym do reprezentowania Emitenta jest Zarząd poprzez współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. W roku 2010r. sfinalizowany został strategiczny projekt rozwojowy w Grupie Kapitałowej Zelmer S.A. W listopadzie 2010r. w ramach struktur wewnętrznych Zelmer S.A. wyodrębnione zostały formalno-prawnie pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci działów: 1) Jednostka Produkcyjna działającą pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Produkcji 2) Jednostka Komercyjna działającą pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Komercji Z dniem 31 grudnia 2010 r. części te zostały wniesione w drodze aportu do spółek w 100% zależnych od Zelmer S.A.: jednostka organizacyjna realizująca zadania produkcyjne oraz sprzedaż produktów private label, funkcjonująca jako Dział Produkcji do Zelmer PRO Sp. z o.o., zaś Dział Komercji jednostka realizująca funkcje marketingowo - dystrybucyjne w zakresie produktów pod marką Zelmer - do Zelmer Market Sp. z o.o. W dotychczasowym podmiocie ZELMER S.A. pozostała działalność wspierająca: finanse, IT, kadry, nadzór korporacyjny, relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny oraz rozwój strategiczny. Celem tych działań było wdrożenie holdingowego modelu zarządzania Grupą Kapitałową Zelmer, którego implementacja stała się niezbędna ze względu na dynamiczny rozwój Spółki. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. w Grupie Zelmer zatrudnionych było 1909 osób. Oferta sprzedażowa Grupy Zelmer obejmuje produkty drobnego sprzętu AGD w następujących kategoriach asortymentowych: Odkurzacze, w kategoriach: Klasyczne Z funkcją prania Bezworkowe Sprzęt kuchenny, w podziale na: 4

5 Czajniki Miksery i blendery Krajalnice Roboty kuchenne Kuchenki mikrofalowe Sokowirówki Maszynki do mielenia Ekspresy do kawy Filtry do wody Parowary Wypiekacze do chleba Frytkownice Suszarki do produktów spożywczych Tostery i opiekacze Wagi kuchenne Sprzęt do zabudowy Piekarniki Płyty ceramiczne Płyty indukcyjne Płyty gazowe Zmywarki Okapy kuchenne Wyposażenie domu Żelazka Nawilżacze powietrza Oczyszczacze powietrza Grille elektryczne Pielęgnacja ciała Suszarki Produkty do stylizacji włosów Strzyżarki i trymery Wagi Garnki, patelnie Akcesoria Ilość kategorii produktowych w ofercie Zelmer na koniec pierwszego półrocza 2011 r. wyniosła Otoczenie makroekonomiczne i rynek małego AGD w Polsce w I półroczu 2011 r. W I półroczu br. utrzymało się relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Według wstępnych szacunków wzrost PKB wyniesie 4%. W okresie styczeń-czerwiec br. wzrost produkcji w ujęciu rocznym obserwowano we wszystkich sekcjach przemysłu, największy ponad 8% - w przetwórstwie przemysłowym. Obserwowane od jesieni ub. r. przyspieszenie tempa wzrostu cen nasiliło się zwłaszcza w II kwartale br. Ostatecznie w I półroczu wskaźnik inflacji wyniósł 4,2% (wobec 2,6% przed 5

6 rokiem). Pierwsza połowa br. przyniosła spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie tym oddano do użytkowania o 13,1% mieszkań mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mniejsza była również liczba mieszkań rozpoczętych, więcej natomiast wydano pozwoleń na budowę. Sprzedaż detaliczna w analizowanym okresie zwiększyła się w skali roku o ponad 7,6%. Jest to poziom znacząco wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (0,7%) przy czym należy zaznaczyć, iż o tak dobrym wyniku zadecydowała sprzedaż II kwartału. Wynik ten jest pochodną ożywienia popytu wewnętrznego spowodowanego przyspieszeniem tempa wzrostu realnych wynagrodzeń i wzrostu zatrudnienia. Sprzedaż detaliczna małego AGD w I półroczu br. osiągnęła wynik lepszy, niż wskaźnik dla sprzedaży ogółem. Pomimo niekorzystnych tendencji w budownictwie, redukujących tak istotny popyt pierwotny związany z pierwszym wyposażeniem mieszkania, dynamika tej branży w analizowanym okresie wyniosła ok. 10% (wg GfK Polonia), przy wzroście cen sprzętu na poziomie inflacji. 4. Działalność Grupy Kapitałowej Zelmer w I półroczu 2011 r. W I półroczu 2011 r. Grupa Kapitałowa Zelmer uzyskała przychody ze sprzedaży o wartości tys. PLN co stanowi wzrost o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy przychody osiągnęły wartość tys. PLN. Wzrost sprzedaży w pierwszym półroczu 2011 r. zanotowany został głównie dzięki wzrostowi sprzedaży na strategicznych dla Grupy Zelmer rynkach Wschodnich tj. w Rosji i na Ukrainie. Przychody ze sprzedaży na rynku krajowym w I półroczu 2011 r. osiągnęły poziom tys. PLN, podczas gdy w roku ubiegłym osiągnęły poziom tys. PLN. Udział sprzedaży krajowej po I półroczu 2011 r. w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Zelmer ukształtował się na poziomie 52% w porównaniu do 62% w roku ubiegłym. Zmniejszenie udziału procentowego sprzedaży krajowej nastąpiło na rzecz rosnącej sprzedaży na rynkach Wschodnich, strategicznych dla Grupy Zelmer z punktu widzenia realizacji strategii Zelmer PROfit Sprzedaż w Rosji po sześciu miesiącach br. zamknęła się na poziomie tys. PLN co stanowi wzrost o 24% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego kiedy to wyniosła tys. PLN. Rynek małego AGD w Rosji wzrósł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 34%. Najbardziej dynamicznie rosnącymi kategoriami na tym rynku były: odkurzacze, maszynki do mielenia, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, tostery oraz hand blendery. Mając na uwadze tendencje wzrostowe tego rynku, Spółka przeznaczyła na wydatki marketingowe w I półroczu 2011 r. ok. 5 mln PLN. Środki te wydatkowane były głównie na sponsoring jednego z najbardziej popularnych programów w TV rosyjskiej DOM2. Zelmer uczestniczył również w kampanii outdoorowej z siecią Media Markt w zakresie promocji najnowszego handblendera NERRO. Na rynku ukraińskim nastąpił dalszy silny wzrost sprzedaży, w następstwie czego marka Zelmer osiągnęła pozycję lidera w kilku kategoriach produktowych. Sprzedaż w I półroczu br. na tym rynku osiągnęła poziom tys. PLN i była wyższa o 115% w stosunku do 6

7 sprzedaży na tym rynku w I półroczu 2010 r. kiedy to wyniosła tys. PLN. Rynek małego AGD wzrósł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 16%. Zelmer zanotował bardzo duże wzrosty w poszczególnych kategoriach produktowych, w tym największe w odkurzaczach piorących, w maszynkach do mielenia, w mikserach oraz sokowirówkach. We wszystkich tych kategoriach marka Zelmer po I półroczu jest liderem rynkowym. Wydatki marketingowe na tym rynku w I półroczu 2011 zamknęły się na poziomie ok. 1 mln PLN, a zwiększenie kosztów planowane jest w II półroczu podczas szczytu sprzedażowego dla branży małego AGD. Działania marketingowe I półrocza br. polegały głównie na wsparciu sprzedaży szkoleniami i promotorami u dystrybutorów. Realizowana była również kampania prasowa. Te trzy rynki stanowiły 86% udziału w strukturze przychodów Grupy Zelmer. Udział ten jest zgodny z założeniem strategii Zelmer PROfit 2013 zgodnie z którą Grupa Zelmer będzie koncentrowała się w latach na trzech kluczowych rynkach Europy Środkowo Wschodniej, tj. Polsce, Rosji i Ukrainie. Pozostała sprzedaż Grupy Zelmer skupiała się głównie na rynkach: czeskim, słowackim oraz na rynkach Europy Południowej, gdzie sprzedaż realizowana byłą przez spółkę Zelmer South Europe. 5. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Zelmer. Grupę Kapitałową Zelmer S.A. na dzień 30 czerwca 2011 r. tworzyły obok podmiotu dominującego Zelmer S.A. następujące spółki: Zelmer Market Sp. z o.o. Zelmer PRO Sp. z o.o. Zelmer Czech Sp z o.o. Zelmer Slovakia Sp z o. o. Zelmer Russia Sp. z o. o. Zelmer Ukraina Sp. z o.o. Zelmer Magyarorszäg Sp. z o.o. Zelmer South Europe Sp. z o.o. REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. Zelmer Market Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Spółka powstała w listopadzie 2010r. W dniu 31 grudnia 2010 r., decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podwyższony został kapitał zakładowy Spółki do kwoty PLN poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej PLN każdy. Udziały te zostały objęte przez Wspólnika - Zelmer S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. (Dział Komercji) tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu, w skład którego weszły składniki materialne i niematerialne oraz 7

8 wszelkie prawa i zobowiązania funkcjonalne związane z tą częścią. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Zelmer Market w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 19 stycznia 2011 r. Od stycznia 2011r. Zelmer Market realizuje zadania biznesowe w obszarze działalności marketingowo dystrybucyjnej produktów Zelmer zarówno w siedzibie Spółki w Rzeszowie jak również w Biurze w Warszawie. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów użytku domowego, reklama, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego, badania i prace rozwojowe oraz magazynowanie, przechowywanie i transport drogowy towarów. Zadaniem Zelmer Market Sp. z o.o. jest intensyfikacja i koordynacja działań sprzedażowo - dystrybucyjno - marketingowych w krajach Europy Środkowo Wschodniej, sprzedaż produktów pod marką Zelmer oraz marketing w kraju i zagranicą. Zelmer PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie funkcjonowała do kwietnia 2010r. pod firmą Zelmer Trading Sp. z o.o. i realizowała zadania kompleksowej obsługi sprzedaży eksportowej firmy Zelmer S.A. W roku 2010, w związku ze zmianą modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Zelmer S.A., Spółka zmieniła firmę i profil działalności. W dniu 31 grudnia 2010 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy Zelmer PRO Sp. z o.o. z kwoty PLN do kwoty PLN poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej PLN każdy. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Wspólnika - Zelmer S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. (Dział Produkcji ) - organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu, w skład którego weszły składniki materialne i niematerialne oraz wszelkie prawa i zobowiązania funkcjonalne związane z tą częścią przedsiębiorstwa. Dokonanie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Zelmer PRO w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców nastąpiło w dniu 26 stycznia 2011r. Aktualnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki Zelmer PRO jest produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego i sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego. Zadaniem Spółki Zelmer PRO Sp. z o.o. jest zwiększenie efektywności działań produkcyjnych na rzecz Grupy Kapitałowej Zelmer oraz realizacja produkcji pod obcymi markami w nowej fabryce Zelmer powstałej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Rogoźnicy. 20 maja 2011r. został podpisany Protokół przekazania/odbioru nowej fabryki dla Zelmer PRO. Rozpoczęta w maju relokacja produkcji Zelmer PRO do nowej fabryki została zakończona w sierpniu 2011 r. Zelmer Czech Sp. z o.o. z siedzibą w Horni Tĕrlicko Zelmer Czech Sp. z o.o. funkcjonuje zgodnie z czeskim kodeksem handlowym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zajmuje się sprzedażą i serwisem sprzętu AGD marki Zelmer na rynku czeskim. Od lipca 2011r., w ramach połączenia w Grupie Kapitałowej operacji na rynkach Słowacji i Czech, Spółka realizuje funkcje sprzedażowo - serwisowe również na rynku słowackim. W dniu 17 czerwca 2011r. Zgromadzenie Wspólników spółki 8

9 podjęło decyzję o założeniu oddziału na terytorium Republiki Słowackiej, w Bidovcach. Odział ten został wpisany do Rejestru Handlowego na dzień 1 lipca 2011r. Zelmer Slovakia Sp. z o.o. z siedzibą w Bidovcach Jest spółką słowackiego prawa handlowego. Podstawowy przedmiot działalności Spółki to sprzedaż produktów Zelmer S.A. na rynku słowackim. W czerwcu 2011r. Zgromadzenie Wspólników Zelmer Slovakia podjęło decyzję o rozwiązaniu Spółki w drodze likwidacji na dzień 1 lipca 2011r. Ze względu na podobieństwo rynku czeskiego i słowackiego, w celu wzmocnienia pozycji marki Zelmer oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania w tym regionie podjęto decyzje o polaczeniu operacji spółek słowackiej i czeskiej. Funkcje sprzedażowe i serwisowe Spółki na rynku słowackim, w ramach Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. przejęła Spółka Zelmer Czech, która założyła oddział na terytorium Republiki Słowackiej. W dniu 30 lipca 2011 r. została zarejestrowana przez sąd rejestrowy nazwa spółki Zelmer Slovakia w likwidacji sp. z o.o. z siedzibą w Bidovcach. Zelmer Russia Sp. z o. o. z siedzibą w Moskwie Jest spółką funkcjonującą według rosyjskiego prawa handlowego. Spółka realizuje sprzedaż produktów i towarów Zelmer oraz prowadzi działalność marketingową na rynku rosyjskim. Zelmer Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie Jest Spółką działającą według prawa ukraińskiego. Prowadzi działalność handlową, działając w czterech regionach rynku ukraińskiego. Są to: Ukraina Centralna Kijów, Ukraina Zachodnia Lwów, Ukraina Wschodnia Charków, Ukraina Południowa Odessa. Spółka zajmuje się sprzedażą i dystrybucją produktów Zelmer S.A. na rynku ukraińskim, a także ich promocją marketingową. Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. z siedzibą w Budapeszcie Spółka jest spółką węgierskiego prawa handlowego, została utworzona w celu realizacji operacji handlowych na rynku węgierskim. Zelmer South Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Bukareszcie Spółka została zarejestrowana 16 grudnia 2010 r. Jest spółką handlową prawa rumuńskiego. Utworzenie spółki zależnej Zelmer South Europe miało na celu kontynuację przyjętej strategii budowania silnej pozycji Zelmer i rozwijania sprzedaży na rynkach zagranicznych pod własną marką. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest import, eksport produktów Zelmer oraz działalność marketingowa, logistyczna i serwisowa. Zadaniem Spółki jest zdynamizowanie sprzedaży produktów Zelmer w Europie Południowo Wschodniej, przede wszystkim na rynku Rumunii, Bułgarii. 9

10 REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Podstawowym rodzajem działalności Spółki są usługi instalowania, remontów i konserwacji maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, a także usługi w zakresie wykonywania nowych narzędzi i ich regeneracja oraz techniczna obsługa wózków elektrycznych i spalinowych. Spółka świadczy usługi remontowo-konserwacyjne głównie na rzecz Zelmer PRO oraz innych podmiotów gospodarczych spoza Grupy Kapitałowej. Nazwa firmy i siedziba Wartość posiadanych udziałów Udział Zelmer S.A. w kapitale zakładowym Główny profil działalności Stan zatrudnienia na dzień r Zamierzenia ZELMER S.A. wobec Spółek Zelmer Market Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie PLN 100% Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów użytku domowego, reklama, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego, badania i prace rozwojowe oraz magazynowanie, przechowywanie i transport drogowy towarów 288 rozwój Spółki Zelmer PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie PLN 100% produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego 1351 rozwój Spółki Zelmer Slovakia Sp. z o.o є 100% Sprzedaż produktów likwidacja Spółki 10

11 z siedzibą w Bidovcach Zelmer na rynek Słowacji oraz prowadzenie innej działalności handlowej na rachunek własny 17 Zelmer Czech Sp. z o.o.. z siedzibą w Horni Tĕrlicko Kč 100% Sprzedaż produktów Zelmer na rynek Czech i Słowacji oraz prowadzenie innej działalności handlowej na rachunek własny 22 rozwój Spółki, fuzja operacji na rynkach Czech i Słowacji Zelmer RUSSIA Sp. z o. o. z siedzibą w Moskwie RUB 100 % Sprzedaż produktów Zelmer na rynku Federacji Rosyjskiej 32 rozwój Spółki Zelmer UKRAINA Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie UAH 100% Sprzedaż i dystrybucja produktów Zelmer na rynku ukraińskim 29 rozwój Spółki Zelmer MAGYARORSZ[G Sp. z o.o. z siedzibą w Budapeszcie HUF 100% Sprzedaż i dystrybucja produktów Zelmer na rynku węgierskim - rozwój spółki Zelmer South Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Bukareszcie LEI 100% Import, eksport produktów Zelmer oraz działalność marketingowa, logistyczna i serwisowa 6 rozwój spółki REMZEL - Zakład Remontowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie PLN 96,75% Prowadzenie prac remontowych, produkcja i modernizacja maszyn i urządzeń sprzedaż udziałów

12 6. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zelmer. Na dzień 1 stycznia 2011 r. skład Zarządu Emitenta przedstawiał się następująco: 1. Janusz Płocica Prezes Zarządu 2. Magdalena Bartoś Członek Zarządu 3. Grzegorz Darłak Członek Zarządu 4. Tomasz Modzelewski Członek Zarządu 5. Wiesław Zabłocki Członek Zarządu W okresie sprawozdawczym dokonane zostały zmiany w składzie Zarządu Zelmer S.A. W dniu 17 stycznia 2011r. ( i z tym dniem ) rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Zarządu Zelmer S.A. złożyli: - Grzegorz Darłak - Tomasz Modzelewski - Wiesław Zabłocki Rezygnacje w/w Członków Zarządu były następstwem zmiany systemu zarządzania Grupą Kapitałową i wydzielenia z Zelmer S.A. biznesów: komercyjnego oraz produkcyjnego i wniesienia ich do spółek w 100 % zależnych od Emitenta tj. Zelmer Market Sp. z o.o. i Zelmer PRO Sp. z o.o. W wyniku tych zmian Pan Tomasz Modzelewski objął funkcję Prezesa w Spółce realizującej funkcje sprzedażowo-marketingowe - Zelmer Market Sp. z o.o., a Pan Wiesław Zabłocki pełni funkcję Członka Zarządu spółki realizującej w Grupie Kapitałowej zadania produkcyjne tj. Zelmer PRO Sp. z o.o. Po zmianach w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej, Zarząd Zelmer S.A., do dnia wydania opinii przez biegłego rewidenta ( r.), realizował zadania w dwuosobowym składzie: 1. Janusz Płocica Prezes Zarządu 2. Magdalena Bartoś - Członek Zarządu W dniu 20 stycznia 2011 r. Zarząd Zelmer S.A. udzielił Panu Piotrowi Dołędze Dyrektorowi Działu Kontrolingu prokury do działania w imieniu Spółki łącznie z Członkiem Zarządu. W I półroczu 2011 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zelmer S.A. Od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 24 maja 2011r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1. Jacek Siwicki Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Zdzisław Chabowski Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) 3. Janusz Gembarowski Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Monika Nachyła Członek Rady Nadzorczej 12

13 5. Krzysztof Pióro Członek Rady Nadzorczej 6. Eric McCloskey Niezależny Członek Rady Nadzorczej 7.Cornelis M.A. Potters 8. Andrzej Zdebski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Z dniem 25 maja 2011r. rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej złożyła Pani Monika Nachyła. W dniu 30 czerwca 2011r. ZWZ Zelmer S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małek. Od dnia 30 czerwca do dnia publikacji raportu półrocznego Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1. Jacek Siwicki Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Zdzisław Chabowski Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) 3. Janusz Gembarowski Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Wojciech Małek Członek Rady Nadzorczej 5. Krzysztof Pióro Członek Rady Nadzorczej 6. Eric McCloskey Niezależny Członek Rady Nadzorczej 7. Cornelis M.A. Potters 8. Andrzej Zdebski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W I półroczu 2011 r. nastąpiły także zmiany w składach organów spółek zależnych: Zelmer Market Sp. o.o. Skład Zarządu Zelmer Market Sp. z o.o. na dzień publikacji sprawozdania przedstawia się następująco: 1. Prezes Zarządu - Tomasz Adam Modzelewski 2. Członkowie Zarządu: Magdalena Bartoś Małgorzata Iwona Czyżewska Rafał Szczepkowski Wojciech Widuch Skład Rady Nadzorczej Zelmer Market Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego skład RN przedstawiał się następująco: 1. Andrzej Gdula - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Paweł Markowski - Członek Rady Nadzorczej 3. Piotr Dołęga - Członek Rady Nadzorczej 13

14 Zelmer PRO Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer PRO Sp. z o.o. na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Marcin Tomkiewicz Prezes Zarządu 2. Piotr Dołęga Członek Zarządu 3. Wiesław Zabłocki Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej Zelmer PRO Sp. z o.o.: Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Zelmer PRO pracowała w składzie: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący RN 2. Paweł Markowski Członek RN 3. Sebastian Syrek Członek RN Zelmer Czech Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Czech Sp. z o.o. W okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011 r. Zarząd Zelmer Czech pracował w jednoosobowym składzie: Dariusz Kubiak Dyrektor Skład Rady Nadzorczej Zelmer Czech s.r.o. na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Sebastian Syrek Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Szczepkowski Członek Rady Nadzorczej Zelmer Slovakia Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Slovakia Sp. z o.o. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2010 r. Zarząd Zelmer Slovakia pracował w jednoosobowym składzie: Miroslav Rosiar Dyrektor Skład Rady Nadzorczej Zelmer Slovakia Sp. z o.o. Skład Rady Nadzorczej Zelmer Slovakia Sp. z o.o. na dzień 30czerwca 2011 r.: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej 14

15 2. Sebastian Syrek Członek Rady Nadzorczej 3. Piotr Prokop Członek Rady Nadzorczej Zelmer Russia Sp. z o.o. Skład Zarządu Spółki Zelmer Russia Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego Zarząd Zelmer Russia pracował w jednoosobowym składzie: Kirill Leonidovich Shcherbakov Dyrektor Generalny Skład Rady Dyrektorów / organ nadzorujący/ Zelmer Russia Sp. z o.o. W dniu 30 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołało na nową kadencję Radę Dyrektorów w następującym składzie: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Dyrektorów, 2. Sebastian Syrek Członek Rady Dyrektorów, 3. Rafał Szczepkowski Członek Rady Dyrektorów W tym składzie Rada pracowała do końca okresu sprawozdawczego. Zelmer Ukraina Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Ukraina Sp. z o.o. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Zarząd Spółki pracował w jednoosobowym składzie: Arkadiusz Tecław Dyrektor Generalny Skład Rady Nadzorczej Zelmer Ukraina Sp. z o.o. Skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Sebastian Syrek Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Szczepkowski Członek Rady Nadzorczej 15

16 Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. Zarząd Spółki jest zarządem jednoosobowym. W okresie sprawozdawczym funkcję Dyrektora pełnił do dnia 31 maja 2011 r. Pan J{n Bak. Decyzją jedynego Wspólnika Spółki z dnia 17 czerwca 2011 r. na stanowisko Dyrektora powołany został Pan Marcin Urbaniak. Skład Rady Nadzorczej Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Andrzej Gdula - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. Piotr Prokop - Członek Rady Nadzorczej 3. Sebastian Syrek - Członek Rady Nadzorczej Zelmer South Europe Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer South Europe Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie uległ zmianie. Spółka zarządzana była przez trzech Administratorów: 1. George Victor Dumitru 2. Marcin Urbaniak 3. Chitescu Iuliana Simona Skład Rady Nadzorczej Zelmer South Europe Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Gdula - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Sebastian Syrek - Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Szczepkowski - Członek Rady Nadzorczej REMZEL - Zakład Remontowy Sp. z o.o. Skład Zarządu REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie. Zarząd pracował w składzie: 1. Marek Szal Prezes Zarządu 2. Jacek Ejankowski Wiceprezes Zarządu 3. Ryszard Kaczor Członek Zarządu 4. Barbara Mroczka Członek Zarządu 16

17 Skład Rady Nadzorczej REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2011 r. 1. Władysław Zygo Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Andrzej Gdula Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Krzysztof Markowicz Sekretarz Rady Nadzorczej Z dniem 30 lipca 2011 r. rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej złożył Pan Krzysztof Markowicz. 7. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Grupa Kapitałowa Zelmer w I półroczu br. wdrożyła Procedurę Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Celem tej procedury jest systemowe podejście do zarządzania ryzykiem w Grupie Zelmer obejmujące m.in. określenie potencjalnych ryzyk w ramach poszczególnych procesów zachodzących w Grupie Zelmer. Ryzyka zewnętrzne Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Sytuacja ekonomiczna Spółki jest ściśle powiązana z sytuacją gospodarczą Polski i krajów, do których Emitent eksportuje swoje wyroby głównie rynków Europy Środkowo Wschodniej. Fluktuacje na tych rynkach powodują mniejszą przewidywalność przychodów, kosztów i działań konkurencji. Negatywne zmiany głównych wielkości makroekonomicznych, w tym niski wzrost PKB, wzrost stopy bezrobocia mogą ograniczyć wydatki konsumpcyjne. Ryzyko załamania popytu konsumenckiego na kluczowym dla Spółki rynku krajowym i strategicznych rynkach Europy Środkowo - Wschodniej Załamanie popytu konsumenckiego zarówno na kluczowym dla Spółki polskim rynku drobnego AGD, jak i na rynkach Europy Środkowo Wschodniej znacząco wpłynęłoby na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom tego ryzyka, Spółka na bieżąco prowadzi badania rynkowe i dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych. Ryzyka finansowe Ryzyko płynności finansowej Ryzyko utraty możliwości regulowania zobowiązań mierzone jest zdolnością utrzymania i pozyskania finansowania. Ryzyko jest związane z możliwym czasowym zagrożeniem utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Bieżące działania polegają na krótko- i średnioterminowym planowaniu przepływów pieniężnych. Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz dostępności finansowania dzięki wystarczającej kwocie przyznanych 17

18 instrumentów kredytowych. Spółka uważa, że obecny stan środków pieniężnych oraz środki wygenerowane z działalności operacyjnej będą wystarczające na sfinansowanie jej bieżących potrzeb. Ryzyko kursowe Ryzyko to związane jest z działalnością na wielu rynkach, gdzie występują różne waluty funkcjonalne mierzone efektywnością stosowanej polityki zarządzania ryzykiem walutowym. Spółka generuje koszty i realizuje przychody ze sprzedaży w walutach obcych. Realizowana jest zmiana walut rozliczeniowych w Grupie celem maksymalnego dopasowania kosztów i przychodów w takiej samej walucie (hedging naturalny). Grupa zarządza ekspozycją walutową nie zabezpieczoną w sposób naturalny (głównie USD/RUB, i CZK/PLN) wykorzystując dostępne na rynku finansowym instrumenty pochodne w ramach podpisanych z bankami finansującymi grupę umów na limity skarbowe. W 2011 r. Spółka, w celu ograniczenia ryzyka finansowego przyjęła nową politykę Zarządzania Ryzykiem Walutowym, dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Zelmer. Ryzyko zmienności stóp procentowych Ryzyko zmienności kosztu finansowania mierzone wielkością wpływu zmiany stóp na wynik. Grupa korzysta z finansowania zewnętrznego w postaci krótkoterminowych kredytów bankowych. W związku z tym narażona jest na zmianę stopy procentowej WIBOR, MosPrime (finansowanie Zelmer Russia), PRIBOR (finansowanie Zelmer Czech). Należy rozważać możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych w przypadku ewentualnego zwiększania zaangażowania kredytowego i planowania zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Spółka posiada również oprocentowane aktywa w postaci udzielonych Spółkom zależnym pożyczek, z których część oparta jest o zmienną stopę procentową (Zelmer Russia Mosprime, Zelmer Magyarorszag - Euribor). Podobnie jak w przypadku kredytów bankowych wielkość zaangażowania i terminy spłat pożyczek są analizowane pod kątem wpływu zmian stóp procentowych na wyniki Grupy i możliwości wdrażania instrumentów zabezpieczających. Ryzyko kredytowe Aktywa finansowe potencjalnie narażające Spółkę na koncentrację ryzyka kredytowego obejmują głównie środki pieniężne i ich ekwiwalenty, pochodne instrumenty finansowe, depozyty w bankach i instytucjach finansowych, a także należności handlowe oraz należności od jednostek powiązanych. Spółka lokuje swoje środki pieniężne w bankach i instytucjach finansowych uznawanych za wiarygodne. Spółka nie uważa, aby koncentracja ryzyka kredytowego była znacząca. Spółka dokonuje sprzedaży hurtowej na rzecz klientów o odpowiedniej historii spłat zobowiązań. Przedpłaty wymagane są od odbiorców, w stosunku do których Spółka nie posiada historii płatności lub historia rozliczeń nie jest pozytywna. Kredyt kupiecki udzielany jest odbiorcom, którzy posiadają pozytywną historię spłat z poprzednich okresów, 18

19 zadeklarowali wystarczająco duże obroty oraz posiadają zdolność kredytową ocenioną na podstawie źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych. Spółka stosuje politykę ograniczającą zaangażowanie kredytowe wobec poszczególnych klientów poprzez ustalanie limitów kredytowych. Wykorzystanie limitów kredytowych podlega regularnej kontroli. Spółka definiuje swoją ekspozycję na ryzyko kredytowe jako całość nierozliczonych należności handlowych (wraz z saldami przeterminowanymi) i monitoruje salda regularnie w odniesieniu do każdego pojedynczego klienta. Spółka obniża narażenie na ryzyko kredytowe poprzez ubezpieczenie należności handlowych głównych odbiorców (grup zakupowych, elektrospecjalistów, hurtowni) u jednego z wiodących ubezpieczycieli oraz poprzez stworzenie w ramach struktur wewnętrznych Spółki Sekcji Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, który pełni nadzór nad udzielaniem kredytu kupieckiego na ryzyko własne Spółki i monitoruje poziom jego wykorzystania. W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim ryzyko kredytowe w Grupie znacząco wzrosło. Grupa rozpoczęła w 2011 roku obejmować ubezpieczeniem swoje należności na rynku rosyjskim. W przypadku rynku ukraińskiego Grupa nie korzysta z ubezpieczenia należności z powodu braku instytucji oferujących takie ubezpieczenie. W stosunku do kontrahentów ukraińskich Grupa stosuje politykę polegającą na ustalaniu wewnętrznych limitów sald należności i bieżącego monitorowania zachowań płatniczych. Grupa monitoruje również rynek w kontekście możliwości objęciem ubezpieczeniem należności ukraińskich w przypadku pojawienia się produktu ubezpieczeniowego spełniającego wymagania Grupy. Ryzyka operacyjne Ryzyko związane z utratą kluczowej kadry menedżerskiej Działalność Grupy Kapitałowej oraz jej perspektywy rozwoju w dużej mierze zależne są od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują poszczególne projekty. Znaczny popyt na specjalistów z branży sprzedaży, marketingu, rozwoju produktów oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach. Odejście kluczowego pracownika tzn. osoby odpowiedzialnej za cały obszar działania Grupy Zelmer lub kierującej działem w strukturze organizacyjnej (członek zarządu, dyrektor działu) mogłoby niekorzystnie wpłynąć na relacje z klientami oraz przejściowo spowodować wystąpienie opóźnień w realizacji złożonych zamówień. Spółka chcąc zredukować wyżej opisane ryzyko, uruchomiła Program Opcji Menedżerskich motywacyjny program dla kluczowej kadry menedżerskiej (szczegóły w rozdziale VIII Sprawozdania, pkt. Program Opcji Menedżerskich) oraz Programy: Talentów i Sukcesorów, których celem jest rozwijanie i utrzymanie kluczowych kompetencji menedżerskich w organizacji. W 2010 r. Spółka utworzyła program motywacyjny dla kluczowych dla Spółki pracowników i współpracowników oparty o tzw. opcje menedżerskie. Rozliczenie programu nastąpi w drugiej połowie 2011 r. Program nie zawiera elementu kapitałowego (szczegóły w rozdziale VIII Sprawozdania, pkt. Program Motywacyjny dla Kluczowej Kadry). 19

20 8. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio 5% głosów na WZ. Na dzień 31 grudnia 2010 r. następujące podmioty posiadały akcje Spółki uprawniające do oddania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L. z siedzibą w Luxembourgu. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 48,64 %, OFE PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion cztery osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12,31%, Aviva OFE Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt).procentowy udział w ogólnej liczbie głosów to 7,84 %. W marcu 2011 r. Emitent otrzymał od znaczącego Akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu OFE PZU Złota Jesień informację o podjęciu decyzji o zmianie zamiaru ze zwiększania na zmniejszanie zaangażowania w akcje Zelmer S.A. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wykluczał nabywania lub zbywania akcji Spółki. Informacja ta została przekazana do wiadomości publicznej w dniu 7 marca 2011r. (Raport bieżący nr 8/2011). W dniu 26 kwietnia 2011r. (Raport bieżący nr 10/2011) Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu OFE PZU Złota Jesień informację o zmniejszeniu posiadanej liczby akcji Zelmer S.A. W wyniku sprzedaży akcji Emitenta w dniu 13 kwietnia 2011r., ilość akcji Zelmer S.A. będąca w posiadaniu Funduszu, uległa zmniejszeniu z liczby akcji do liczby akcji. Procentowy udział akcji tego Funduszu w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu z 10,06% do 9,60%. Na dzień 30 czerwca 2011 r. (tj. na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego oraz na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) następujące podmioty posiadały akcje Spółki uprawniające do oddania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1) PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L akcji Spółki uprawniających do wykonywania głosów, co stanowi 48,64% ogólnej liczby głosów, 2) OFE PZU Złota Jesień" akcji Spółki uprawniających do wykonywania głosów, co stanowi 6,58% ogólnej liczby głosów, 20

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku Warszawa, 27 sierpnia 2015 Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy Kapitałowej... 4 2.2 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności Vistula Group Spółka Akcyjna ( dalej również jako Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 48, kod: 31-035. Spółka została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2013. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2013 1/34

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2013. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2013 1/34 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2013 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2013 1/34 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY ARMATURA za 2009 rok Kraków, 22 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA GRUPY ARMATURA... 4 1.1. Opis organizacji Grupy na dzień 31 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku ZARZĄD SYNTHOS S.A.: - PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY... - WICEPREZES ZARZĄDU. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Spółka Bowim S.A. posiada siedzibę przy ul. Niweckiej 1e w Sosnowcu. Tel. +48 (32) 392 93 00;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2011 ROKU Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 1. Dane dotyczące Spółki Dominującej Spółka Open Finance S.A. ( Open Finance, Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI Integer.pl SA za 2011 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI Integer.pl SA za 2011 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI Integer.pl SA za 2011 rok - Kraków, 26 kwietnia 2012 roku- SPIS TREŚCI: 1 Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy spółki.... 6 2 Podstawowe informacje o spółce Integer.pl SA.... 8 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r. 1. Informacja ogólna dotycząca Emitenta Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System S.A. za I półrocze 2014 r. Nazwa Emitenta NTT System Spółka Akcyjna Siedziba Emitenta Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89,

Bardziej szczegółowo