Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer S.A za I półrocze 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer S.A za I półrocze 2011 r."

Transkrypt

1

2 Spis treści: 1. Zasady sporządzenia skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Zelmer za I półrocze 2011 r Charakterystyka działalności Grupy Zelmer Otoczenie makroekonomiczne i rynek małego AGD w Polsce w I półroczu 2011 r Działalność Grupy Kapitałowej Zelmer w I półroczu 2011 r Opis organizacji Grupy Kapitałowej Zelmer Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zelmer Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio 5% głosów na WZ Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Zdarzenia w okresie bilansowym i po zamknięciu bilansu Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta Postępowania toczące się przed sądem Informacje o zawartych transakcjach z podmiotami powiązanymi Informacje o udzieleniu pożyczek lub poręczeń kredytu Wybrane dane finansowe, ujawnione w półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Zelmer Czynniki, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w I półroczu 2011 r. oraz mogące mieć wpływ na wyniki II półrocza 2011 r Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognozy Informacje na temat wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Oświadczenia Zarządu Zelmer S.A

3 1. Zasady sporządzenia skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Zelmer za I półrocze 2011 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych MSSF ), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19 lutego 2009 r. z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku (patrz Dział I punkty 4-29 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. sporządzonego według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku). 2. Charakterystyka działalności Grupy Zelmer. Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2011 r. Grupa Kapitałowa Zelmer S.A. składała się z 10 podmiotów gospodarczych w tym: jednostki dominującej Zelmer S.A. 9 jednostek zależnych, w tym: 3 spółek zależnych krajowych 6 spółek zależnych zagranicznych Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. ( Grupa Zelmer ) jest Zelmer S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19. Spółka powstała w 1951 r. i funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe do roku lipca 2001 r., Minister Skarbu Państwa złożył oświadczenie o komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego ZELMER, przekształcając je w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem został Skarb Państwa. 30 listopada 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje Zelmer do publicznego obrotu, w związku z czym 27 stycznia 2005 r. akcje Zelmer S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W czerwcu 2009 r. Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej zbył ostatnie posiadane akcje Zelmer S.A. tj sztuk akcji. Sprzedaż ostatniego będącego w posiadaniu Skarbu Państwa pakietu akcji Zelmer S.A. oznaczała, iż zakończył się definitywnie proces prywatyzacji Spółki oraz, że Spółka nie podlega już zapisom Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, stanowiącym o 3

4 prawie wyborów członków Rady Nadzorczej i członka Zarządu Spółki przez pracowników Zelmer S.A. Z chwilą zbycia ostatniej akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa wygasło również jego uprawnienie do wskazania członka Rady Nadzorczej Zelmer S.A. Emitent działa zgodnie z zapisami Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w grudniu 2009 r., zmienionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 grudnia 2010r. Tekst jednolity Statutu dostępny jest na stronie internetowej Emitenta. Spółka prowadzi działalność pod numerem statystycznym REGON Emitent zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi PLN. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi o wartości nominalnej 10,00 PLN każda. Organem uprawnionym do reprezentowania Emitenta jest Zarząd poprzez współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. W roku 2010r. sfinalizowany został strategiczny projekt rozwojowy w Grupie Kapitałowej Zelmer S.A. W listopadzie 2010r. w ramach struktur wewnętrznych Zelmer S.A. wyodrębnione zostały formalno-prawnie pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci działów: 1) Jednostka Produkcyjna działającą pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Produkcji 2) Jednostka Komercyjna działającą pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Komercji Z dniem 31 grudnia 2010 r. części te zostały wniesione w drodze aportu do spółek w 100% zależnych od Zelmer S.A.: jednostka organizacyjna realizująca zadania produkcyjne oraz sprzedaż produktów private label, funkcjonująca jako Dział Produkcji do Zelmer PRO Sp. z o.o., zaś Dział Komercji jednostka realizująca funkcje marketingowo - dystrybucyjne w zakresie produktów pod marką Zelmer - do Zelmer Market Sp. z o.o. W dotychczasowym podmiocie ZELMER S.A. pozostała działalność wspierająca: finanse, IT, kadry, nadzór korporacyjny, relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny oraz rozwój strategiczny. Celem tych działań było wdrożenie holdingowego modelu zarządzania Grupą Kapitałową Zelmer, którego implementacja stała się niezbędna ze względu na dynamiczny rozwój Spółki. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. w Grupie Zelmer zatrudnionych było 1909 osób. Oferta sprzedażowa Grupy Zelmer obejmuje produkty drobnego sprzętu AGD w następujących kategoriach asortymentowych: Odkurzacze, w kategoriach: Klasyczne Z funkcją prania Bezworkowe Sprzęt kuchenny, w podziale na: 4

5 Czajniki Miksery i blendery Krajalnice Roboty kuchenne Kuchenki mikrofalowe Sokowirówki Maszynki do mielenia Ekspresy do kawy Filtry do wody Parowary Wypiekacze do chleba Frytkownice Suszarki do produktów spożywczych Tostery i opiekacze Wagi kuchenne Sprzęt do zabudowy Piekarniki Płyty ceramiczne Płyty indukcyjne Płyty gazowe Zmywarki Okapy kuchenne Wyposażenie domu Żelazka Nawilżacze powietrza Oczyszczacze powietrza Grille elektryczne Pielęgnacja ciała Suszarki Produkty do stylizacji włosów Strzyżarki i trymery Wagi Garnki, patelnie Akcesoria Ilość kategorii produktowych w ofercie Zelmer na koniec pierwszego półrocza 2011 r. wyniosła Otoczenie makroekonomiczne i rynek małego AGD w Polsce w I półroczu 2011 r. W I półroczu br. utrzymało się relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Według wstępnych szacunków wzrost PKB wyniesie 4%. W okresie styczeń-czerwiec br. wzrost produkcji w ujęciu rocznym obserwowano we wszystkich sekcjach przemysłu, największy ponad 8% - w przetwórstwie przemysłowym. Obserwowane od jesieni ub. r. przyspieszenie tempa wzrostu cen nasiliło się zwłaszcza w II kwartale br. Ostatecznie w I półroczu wskaźnik inflacji wyniósł 4,2% (wobec 2,6% przed 5

6 rokiem). Pierwsza połowa br. przyniosła spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie tym oddano do użytkowania o 13,1% mieszkań mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mniejsza była również liczba mieszkań rozpoczętych, więcej natomiast wydano pozwoleń na budowę. Sprzedaż detaliczna w analizowanym okresie zwiększyła się w skali roku o ponad 7,6%. Jest to poziom znacząco wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (0,7%) przy czym należy zaznaczyć, iż o tak dobrym wyniku zadecydowała sprzedaż II kwartału. Wynik ten jest pochodną ożywienia popytu wewnętrznego spowodowanego przyspieszeniem tempa wzrostu realnych wynagrodzeń i wzrostu zatrudnienia. Sprzedaż detaliczna małego AGD w I półroczu br. osiągnęła wynik lepszy, niż wskaźnik dla sprzedaży ogółem. Pomimo niekorzystnych tendencji w budownictwie, redukujących tak istotny popyt pierwotny związany z pierwszym wyposażeniem mieszkania, dynamika tej branży w analizowanym okresie wyniosła ok. 10% (wg GfK Polonia), przy wzroście cen sprzętu na poziomie inflacji. 4. Działalność Grupy Kapitałowej Zelmer w I półroczu 2011 r. W I półroczu 2011 r. Grupa Kapitałowa Zelmer uzyskała przychody ze sprzedaży o wartości tys. PLN co stanowi wzrost o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy przychody osiągnęły wartość tys. PLN. Wzrost sprzedaży w pierwszym półroczu 2011 r. zanotowany został głównie dzięki wzrostowi sprzedaży na strategicznych dla Grupy Zelmer rynkach Wschodnich tj. w Rosji i na Ukrainie. Przychody ze sprzedaży na rynku krajowym w I półroczu 2011 r. osiągnęły poziom tys. PLN, podczas gdy w roku ubiegłym osiągnęły poziom tys. PLN. Udział sprzedaży krajowej po I półroczu 2011 r. w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Zelmer ukształtował się na poziomie 52% w porównaniu do 62% w roku ubiegłym. Zmniejszenie udziału procentowego sprzedaży krajowej nastąpiło na rzecz rosnącej sprzedaży na rynkach Wschodnich, strategicznych dla Grupy Zelmer z punktu widzenia realizacji strategii Zelmer PROfit Sprzedaż w Rosji po sześciu miesiącach br. zamknęła się na poziomie tys. PLN co stanowi wzrost o 24% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego kiedy to wyniosła tys. PLN. Rynek małego AGD w Rosji wzrósł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 34%. Najbardziej dynamicznie rosnącymi kategoriami na tym rynku były: odkurzacze, maszynki do mielenia, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, tostery oraz hand blendery. Mając na uwadze tendencje wzrostowe tego rynku, Spółka przeznaczyła na wydatki marketingowe w I półroczu 2011 r. ok. 5 mln PLN. Środki te wydatkowane były głównie na sponsoring jednego z najbardziej popularnych programów w TV rosyjskiej DOM2. Zelmer uczestniczył również w kampanii outdoorowej z siecią Media Markt w zakresie promocji najnowszego handblendera NERRO. Na rynku ukraińskim nastąpił dalszy silny wzrost sprzedaży, w następstwie czego marka Zelmer osiągnęła pozycję lidera w kilku kategoriach produktowych. Sprzedaż w I półroczu br. na tym rynku osiągnęła poziom tys. PLN i była wyższa o 115% w stosunku do 6

7 sprzedaży na tym rynku w I półroczu 2010 r. kiedy to wyniosła tys. PLN. Rynek małego AGD wzrósł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 16%. Zelmer zanotował bardzo duże wzrosty w poszczególnych kategoriach produktowych, w tym największe w odkurzaczach piorących, w maszynkach do mielenia, w mikserach oraz sokowirówkach. We wszystkich tych kategoriach marka Zelmer po I półroczu jest liderem rynkowym. Wydatki marketingowe na tym rynku w I półroczu 2011 zamknęły się na poziomie ok. 1 mln PLN, a zwiększenie kosztów planowane jest w II półroczu podczas szczytu sprzedażowego dla branży małego AGD. Działania marketingowe I półrocza br. polegały głównie na wsparciu sprzedaży szkoleniami i promotorami u dystrybutorów. Realizowana była również kampania prasowa. Te trzy rynki stanowiły 86% udziału w strukturze przychodów Grupy Zelmer. Udział ten jest zgodny z założeniem strategii Zelmer PROfit 2013 zgodnie z którą Grupa Zelmer będzie koncentrowała się w latach na trzech kluczowych rynkach Europy Środkowo Wschodniej, tj. Polsce, Rosji i Ukrainie. Pozostała sprzedaż Grupy Zelmer skupiała się głównie na rynkach: czeskim, słowackim oraz na rynkach Europy Południowej, gdzie sprzedaż realizowana byłą przez spółkę Zelmer South Europe. 5. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Zelmer. Grupę Kapitałową Zelmer S.A. na dzień 30 czerwca 2011 r. tworzyły obok podmiotu dominującego Zelmer S.A. następujące spółki: Zelmer Market Sp. z o.o. Zelmer PRO Sp. z o.o. Zelmer Czech Sp z o.o. Zelmer Slovakia Sp z o. o. Zelmer Russia Sp. z o. o. Zelmer Ukraina Sp. z o.o. Zelmer Magyarorszäg Sp. z o.o. Zelmer South Europe Sp. z o.o. REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. Zelmer Market Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Spółka powstała w listopadzie 2010r. W dniu 31 grudnia 2010 r., decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podwyższony został kapitał zakładowy Spółki do kwoty PLN poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej PLN każdy. Udziały te zostały objęte przez Wspólnika - Zelmer S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. (Dział Komercji) tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu, w skład którego weszły składniki materialne i niematerialne oraz 7

8 wszelkie prawa i zobowiązania funkcjonalne związane z tą częścią. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Zelmer Market w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 19 stycznia 2011 r. Od stycznia 2011r. Zelmer Market realizuje zadania biznesowe w obszarze działalności marketingowo dystrybucyjnej produktów Zelmer zarówno w siedzibie Spółki w Rzeszowie jak również w Biurze w Warszawie. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów użytku domowego, reklama, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego, badania i prace rozwojowe oraz magazynowanie, przechowywanie i transport drogowy towarów. Zadaniem Zelmer Market Sp. z o.o. jest intensyfikacja i koordynacja działań sprzedażowo - dystrybucyjno - marketingowych w krajach Europy Środkowo Wschodniej, sprzedaż produktów pod marką Zelmer oraz marketing w kraju i zagranicą. Zelmer PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie funkcjonowała do kwietnia 2010r. pod firmą Zelmer Trading Sp. z o.o. i realizowała zadania kompleksowej obsługi sprzedaży eksportowej firmy Zelmer S.A. W roku 2010, w związku ze zmianą modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Zelmer S.A., Spółka zmieniła firmę i profil działalności. W dniu 31 grudnia 2010 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy Zelmer PRO Sp. z o.o. z kwoty PLN do kwoty PLN poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej PLN każdy. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Wspólnika - Zelmer S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. (Dział Produkcji ) - organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu, w skład którego weszły składniki materialne i niematerialne oraz wszelkie prawa i zobowiązania funkcjonalne związane z tą częścią przedsiębiorstwa. Dokonanie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Zelmer PRO w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców nastąpiło w dniu 26 stycznia 2011r. Aktualnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki Zelmer PRO jest produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego i sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego. Zadaniem Spółki Zelmer PRO Sp. z o.o. jest zwiększenie efektywności działań produkcyjnych na rzecz Grupy Kapitałowej Zelmer oraz realizacja produkcji pod obcymi markami w nowej fabryce Zelmer powstałej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Rogoźnicy. 20 maja 2011r. został podpisany Protokół przekazania/odbioru nowej fabryki dla Zelmer PRO. Rozpoczęta w maju relokacja produkcji Zelmer PRO do nowej fabryki została zakończona w sierpniu 2011 r. Zelmer Czech Sp. z o.o. z siedzibą w Horni Tĕrlicko Zelmer Czech Sp. z o.o. funkcjonuje zgodnie z czeskim kodeksem handlowym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zajmuje się sprzedażą i serwisem sprzętu AGD marki Zelmer na rynku czeskim. Od lipca 2011r., w ramach połączenia w Grupie Kapitałowej operacji na rynkach Słowacji i Czech, Spółka realizuje funkcje sprzedażowo - serwisowe również na rynku słowackim. W dniu 17 czerwca 2011r. Zgromadzenie Wspólników spółki 8

9 podjęło decyzję o założeniu oddziału na terytorium Republiki Słowackiej, w Bidovcach. Odział ten został wpisany do Rejestru Handlowego na dzień 1 lipca 2011r. Zelmer Slovakia Sp. z o.o. z siedzibą w Bidovcach Jest spółką słowackiego prawa handlowego. Podstawowy przedmiot działalności Spółki to sprzedaż produktów Zelmer S.A. na rynku słowackim. W czerwcu 2011r. Zgromadzenie Wspólników Zelmer Slovakia podjęło decyzję o rozwiązaniu Spółki w drodze likwidacji na dzień 1 lipca 2011r. Ze względu na podobieństwo rynku czeskiego i słowackiego, w celu wzmocnienia pozycji marki Zelmer oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania w tym regionie podjęto decyzje o polaczeniu operacji spółek słowackiej i czeskiej. Funkcje sprzedażowe i serwisowe Spółki na rynku słowackim, w ramach Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. przejęła Spółka Zelmer Czech, która założyła oddział na terytorium Republiki Słowackiej. W dniu 30 lipca 2011 r. została zarejestrowana przez sąd rejestrowy nazwa spółki Zelmer Slovakia w likwidacji sp. z o.o. z siedzibą w Bidovcach. Zelmer Russia Sp. z o. o. z siedzibą w Moskwie Jest spółką funkcjonującą według rosyjskiego prawa handlowego. Spółka realizuje sprzedaż produktów i towarów Zelmer oraz prowadzi działalność marketingową na rynku rosyjskim. Zelmer Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie Jest Spółką działającą według prawa ukraińskiego. Prowadzi działalność handlową, działając w czterech regionach rynku ukraińskiego. Są to: Ukraina Centralna Kijów, Ukraina Zachodnia Lwów, Ukraina Wschodnia Charków, Ukraina Południowa Odessa. Spółka zajmuje się sprzedażą i dystrybucją produktów Zelmer S.A. na rynku ukraińskim, a także ich promocją marketingową. Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. z siedzibą w Budapeszcie Spółka jest spółką węgierskiego prawa handlowego, została utworzona w celu realizacji operacji handlowych na rynku węgierskim. Zelmer South Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Bukareszcie Spółka została zarejestrowana 16 grudnia 2010 r. Jest spółką handlową prawa rumuńskiego. Utworzenie spółki zależnej Zelmer South Europe miało na celu kontynuację przyjętej strategii budowania silnej pozycji Zelmer i rozwijania sprzedaży na rynkach zagranicznych pod własną marką. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest import, eksport produktów Zelmer oraz działalność marketingowa, logistyczna i serwisowa. Zadaniem Spółki jest zdynamizowanie sprzedaży produktów Zelmer w Europie Południowo Wschodniej, przede wszystkim na rynku Rumunii, Bułgarii. 9

10 REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Podstawowym rodzajem działalności Spółki są usługi instalowania, remontów i konserwacji maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, a także usługi w zakresie wykonywania nowych narzędzi i ich regeneracja oraz techniczna obsługa wózków elektrycznych i spalinowych. Spółka świadczy usługi remontowo-konserwacyjne głównie na rzecz Zelmer PRO oraz innych podmiotów gospodarczych spoza Grupy Kapitałowej. Nazwa firmy i siedziba Wartość posiadanych udziałów Udział Zelmer S.A. w kapitale zakładowym Główny profil działalności Stan zatrudnienia na dzień r Zamierzenia ZELMER S.A. wobec Spółek Zelmer Market Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie PLN 100% Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów użytku domowego, reklama, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego, badania i prace rozwojowe oraz magazynowanie, przechowywanie i transport drogowy towarów 288 rozwój Spółki Zelmer PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie PLN 100% produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego 1351 rozwój Spółki Zelmer Slovakia Sp. z o.o є 100% Sprzedaż produktów likwidacja Spółki 10

11 z siedzibą w Bidovcach Zelmer na rynek Słowacji oraz prowadzenie innej działalności handlowej na rachunek własny 17 Zelmer Czech Sp. z o.o.. z siedzibą w Horni Tĕrlicko Kč 100% Sprzedaż produktów Zelmer na rynek Czech i Słowacji oraz prowadzenie innej działalności handlowej na rachunek własny 22 rozwój Spółki, fuzja operacji na rynkach Czech i Słowacji Zelmer RUSSIA Sp. z o. o. z siedzibą w Moskwie RUB 100 % Sprzedaż produktów Zelmer na rynku Federacji Rosyjskiej 32 rozwój Spółki Zelmer UKRAINA Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie UAH 100% Sprzedaż i dystrybucja produktów Zelmer na rynku ukraińskim 29 rozwój Spółki Zelmer MAGYARORSZ[G Sp. z o.o. z siedzibą w Budapeszcie HUF 100% Sprzedaż i dystrybucja produktów Zelmer na rynku węgierskim - rozwój spółki Zelmer South Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Bukareszcie LEI 100% Import, eksport produktów Zelmer oraz działalność marketingowa, logistyczna i serwisowa 6 rozwój spółki REMZEL - Zakład Remontowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie PLN 96,75% Prowadzenie prac remontowych, produkcja i modernizacja maszyn i urządzeń sprzedaż udziałów

12 6. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zelmer. Na dzień 1 stycznia 2011 r. skład Zarządu Emitenta przedstawiał się następująco: 1. Janusz Płocica Prezes Zarządu 2. Magdalena Bartoś Członek Zarządu 3. Grzegorz Darłak Członek Zarządu 4. Tomasz Modzelewski Członek Zarządu 5. Wiesław Zabłocki Członek Zarządu W okresie sprawozdawczym dokonane zostały zmiany w składzie Zarządu Zelmer S.A. W dniu 17 stycznia 2011r. ( i z tym dniem ) rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Zarządu Zelmer S.A. złożyli: - Grzegorz Darłak - Tomasz Modzelewski - Wiesław Zabłocki Rezygnacje w/w Członków Zarządu były następstwem zmiany systemu zarządzania Grupą Kapitałową i wydzielenia z Zelmer S.A. biznesów: komercyjnego oraz produkcyjnego i wniesienia ich do spółek w 100 % zależnych od Emitenta tj. Zelmer Market Sp. z o.o. i Zelmer PRO Sp. z o.o. W wyniku tych zmian Pan Tomasz Modzelewski objął funkcję Prezesa w Spółce realizującej funkcje sprzedażowo-marketingowe - Zelmer Market Sp. z o.o., a Pan Wiesław Zabłocki pełni funkcję Członka Zarządu spółki realizującej w Grupie Kapitałowej zadania produkcyjne tj. Zelmer PRO Sp. z o.o. Po zmianach w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej, Zarząd Zelmer S.A., do dnia wydania opinii przez biegłego rewidenta ( r.), realizował zadania w dwuosobowym składzie: 1. Janusz Płocica Prezes Zarządu 2. Magdalena Bartoś - Członek Zarządu W dniu 20 stycznia 2011 r. Zarząd Zelmer S.A. udzielił Panu Piotrowi Dołędze Dyrektorowi Działu Kontrolingu prokury do działania w imieniu Spółki łącznie z Członkiem Zarządu. W I półroczu 2011 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zelmer S.A. Od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 24 maja 2011r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1. Jacek Siwicki Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Zdzisław Chabowski Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) 3. Janusz Gembarowski Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Monika Nachyła Członek Rady Nadzorczej 12

13 5. Krzysztof Pióro Członek Rady Nadzorczej 6. Eric McCloskey Niezależny Członek Rady Nadzorczej 7.Cornelis M.A. Potters 8. Andrzej Zdebski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Z dniem 25 maja 2011r. rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej złożyła Pani Monika Nachyła. W dniu 30 czerwca 2011r. ZWZ Zelmer S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małek. Od dnia 30 czerwca do dnia publikacji raportu półrocznego Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1. Jacek Siwicki Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Zdzisław Chabowski Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) 3. Janusz Gembarowski Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Wojciech Małek Członek Rady Nadzorczej 5. Krzysztof Pióro Członek Rady Nadzorczej 6. Eric McCloskey Niezależny Członek Rady Nadzorczej 7. Cornelis M.A. Potters 8. Andrzej Zdebski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W I półroczu 2011 r. nastąpiły także zmiany w składach organów spółek zależnych: Zelmer Market Sp. o.o. Skład Zarządu Zelmer Market Sp. z o.o. na dzień publikacji sprawozdania przedstawia się następująco: 1. Prezes Zarządu - Tomasz Adam Modzelewski 2. Członkowie Zarządu: Magdalena Bartoś Małgorzata Iwona Czyżewska Rafał Szczepkowski Wojciech Widuch Skład Rady Nadzorczej Zelmer Market Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego skład RN przedstawiał się następująco: 1. Andrzej Gdula - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Paweł Markowski - Członek Rady Nadzorczej 3. Piotr Dołęga - Członek Rady Nadzorczej 13

14 Zelmer PRO Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer PRO Sp. z o.o. na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Marcin Tomkiewicz Prezes Zarządu 2. Piotr Dołęga Członek Zarządu 3. Wiesław Zabłocki Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej Zelmer PRO Sp. z o.o.: Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Zelmer PRO pracowała w składzie: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący RN 2. Paweł Markowski Członek RN 3. Sebastian Syrek Członek RN Zelmer Czech Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Czech Sp. z o.o. W okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011 r. Zarząd Zelmer Czech pracował w jednoosobowym składzie: Dariusz Kubiak Dyrektor Skład Rady Nadzorczej Zelmer Czech s.r.o. na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Sebastian Syrek Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Szczepkowski Członek Rady Nadzorczej Zelmer Slovakia Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Slovakia Sp. z o.o. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2010 r. Zarząd Zelmer Slovakia pracował w jednoosobowym składzie: Miroslav Rosiar Dyrektor Skład Rady Nadzorczej Zelmer Slovakia Sp. z o.o. Skład Rady Nadzorczej Zelmer Slovakia Sp. z o.o. na dzień 30czerwca 2011 r.: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej 14

15 2. Sebastian Syrek Członek Rady Nadzorczej 3. Piotr Prokop Członek Rady Nadzorczej Zelmer Russia Sp. z o.o. Skład Zarządu Spółki Zelmer Russia Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego Zarząd Zelmer Russia pracował w jednoosobowym składzie: Kirill Leonidovich Shcherbakov Dyrektor Generalny Skład Rady Dyrektorów / organ nadzorujący/ Zelmer Russia Sp. z o.o. W dniu 30 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołało na nową kadencję Radę Dyrektorów w następującym składzie: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Dyrektorów, 2. Sebastian Syrek Członek Rady Dyrektorów, 3. Rafał Szczepkowski Członek Rady Dyrektorów W tym składzie Rada pracowała do końca okresu sprawozdawczego. Zelmer Ukraina Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Ukraina Sp. z o.o. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Zarząd Spółki pracował w jednoosobowym składzie: Arkadiusz Tecław Dyrektor Generalny Skład Rady Nadzorczej Zelmer Ukraina Sp. z o.o. Skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Sebastian Syrek Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Szczepkowski Członek Rady Nadzorczej 15

16 Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. Zarząd Spółki jest zarządem jednoosobowym. W okresie sprawozdawczym funkcję Dyrektora pełnił do dnia 31 maja 2011 r. Pan J{n Bak. Decyzją jedynego Wspólnika Spółki z dnia 17 czerwca 2011 r. na stanowisko Dyrektora powołany został Pan Marcin Urbaniak. Skład Rady Nadzorczej Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Andrzej Gdula - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. Piotr Prokop - Członek Rady Nadzorczej 3. Sebastian Syrek - Członek Rady Nadzorczej Zelmer South Europe Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer South Europe Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie uległ zmianie. Spółka zarządzana była przez trzech Administratorów: 1. George Victor Dumitru 2. Marcin Urbaniak 3. Chitescu Iuliana Simona Skład Rady Nadzorczej Zelmer South Europe Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Gdula - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Sebastian Syrek - Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Szczepkowski - Członek Rady Nadzorczej REMZEL - Zakład Remontowy Sp. z o.o. Skład Zarządu REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie. Zarząd pracował w składzie: 1. Marek Szal Prezes Zarządu 2. Jacek Ejankowski Wiceprezes Zarządu 3. Ryszard Kaczor Członek Zarządu 4. Barbara Mroczka Członek Zarządu 16

17 Skład Rady Nadzorczej REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2011 r. 1. Władysław Zygo Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Andrzej Gdula Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Krzysztof Markowicz Sekretarz Rady Nadzorczej Z dniem 30 lipca 2011 r. rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej złożył Pan Krzysztof Markowicz. 7. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Grupa Kapitałowa Zelmer w I półroczu br. wdrożyła Procedurę Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Celem tej procedury jest systemowe podejście do zarządzania ryzykiem w Grupie Zelmer obejmujące m.in. określenie potencjalnych ryzyk w ramach poszczególnych procesów zachodzących w Grupie Zelmer. Ryzyka zewnętrzne Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Sytuacja ekonomiczna Spółki jest ściśle powiązana z sytuacją gospodarczą Polski i krajów, do których Emitent eksportuje swoje wyroby głównie rynków Europy Środkowo Wschodniej. Fluktuacje na tych rynkach powodują mniejszą przewidywalność przychodów, kosztów i działań konkurencji. Negatywne zmiany głównych wielkości makroekonomicznych, w tym niski wzrost PKB, wzrost stopy bezrobocia mogą ograniczyć wydatki konsumpcyjne. Ryzyko załamania popytu konsumenckiego na kluczowym dla Spółki rynku krajowym i strategicznych rynkach Europy Środkowo - Wschodniej Załamanie popytu konsumenckiego zarówno na kluczowym dla Spółki polskim rynku drobnego AGD, jak i na rynkach Europy Środkowo Wschodniej znacząco wpłynęłoby na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom tego ryzyka, Spółka na bieżąco prowadzi badania rynkowe i dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych. Ryzyka finansowe Ryzyko płynności finansowej Ryzyko utraty możliwości regulowania zobowiązań mierzone jest zdolnością utrzymania i pozyskania finansowania. Ryzyko jest związane z możliwym czasowym zagrożeniem utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Bieżące działania polegają na krótko- i średnioterminowym planowaniu przepływów pieniężnych. Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz dostępności finansowania dzięki wystarczającej kwocie przyznanych 17

18 instrumentów kredytowych. Spółka uważa, że obecny stan środków pieniężnych oraz środki wygenerowane z działalności operacyjnej będą wystarczające na sfinansowanie jej bieżących potrzeb. Ryzyko kursowe Ryzyko to związane jest z działalnością na wielu rynkach, gdzie występują różne waluty funkcjonalne mierzone efektywnością stosowanej polityki zarządzania ryzykiem walutowym. Spółka generuje koszty i realizuje przychody ze sprzedaży w walutach obcych. Realizowana jest zmiana walut rozliczeniowych w Grupie celem maksymalnego dopasowania kosztów i przychodów w takiej samej walucie (hedging naturalny). Grupa zarządza ekspozycją walutową nie zabezpieczoną w sposób naturalny (głównie USD/RUB, i CZK/PLN) wykorzystując dostępne na rynku finansowym instrumenty pochodne w ramach podpisanych z bankami finansującymi grupę umów na limity skarbowe. W 2011 r. Spółka, w celu ograniczenia ryzyka finansowego przyjęła nową politykę Zarządzania Ryzykiem Walutowym, dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Zelmer. Ryzyko zmienności stóp procentowych Ryzyko zmienności kosztu finansowania mierzone wielkością wpływu zmiany stóp na wynik. Grupa korzysta z finansowania zewnętrznego w postaci krótkoterminowych kredytów bankowych. W związku z tym narażona jest na zmianę stopy procentowej WIBOR, MosPrime (finansowanie Zelmer Russia), PRIBOR (finansowanie Zelmer Czech). Należy rozważać możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych w przypadku ewentualnego zwiększania zaangażowania kredytowego i planowania zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Spółka posiada również oprocentowane aktywa w postaci udzielonych Spółkom zależnym pożyczek, z których część oparta jest o zmienną stopę procentową (Zelmer Russia Mosprime, Zelmer Magyarorszag - Euribor). Podobnie jak w przypadku kredytów bankowych wielkość zaangażowania i terminy spłat pożyczek są analizowane pod kątem wpływu zmian stóp procentowych na wyniki Grupy i możliwości wdrażania instrumentów zabezpieczających. Ryzyko kredytowe Aktywa finansowe potencjalnie narażające Spółkę na koncentrację ryzyka kredytowego obejmują głównie środki pieniężne i ich ekwiwalenty, pochodne instrumenty finansowe, depozyty w bankach i instytucjach finansowych, a także należności handlowe oraz należności od jednostek powiązanych. Spółka lokuje swoje środki pieniężne w bankach i instytucjach finansowych uznawanych za wiarygodne. Spółka nie uważa, aby koncentracja ryzyka kredytowego była znacząca. Spółka dokonuje sprzedaży hurtowej na rzecz klientów o odpowiedniej historii spłat zobowiązań. Przedpłaty wymagane są od odbiorców, w stosunku do których Spółka nie posiada historii płatności lub historia rozliczeń nie jest pozytywna. Kredyt kupiecki udzielany jest odbiorcom, którzy posiadają pozytywną historię spłat z poprzednich okresów, 18

19 zadeklarowali wystarczająco duże obroty oraz posiadają zdolność kredytową ocenioną na podstawie źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych. Spółka stosuje politykę ograniczającą zaangażowanie kredytowe wobec poszczególnych klientów poprzez ustalanie limitów kredytowych. Wykorzystanie limitów kredytowych podlega regularnej kontroli. Spółka definiuje swoją ekspozycję na ryzyko kredytowe jako całość nierozliczonych należności handlowych (wraz z saldami przeterminowanymi) i monitoruje salda regularnie w odniesieniu do każdego pojedynczego klienta. Spółka obniża narażenie na ryzyko kredytowe poprzez ubezpieczenie należności handlowych głównych odbiorców (grup zakupowych, elektrospecjalistów, hurtowni) u jednego z wiodących ubezpieczycieli oraz poprzez stworzenie w ramach struktur wewnętrznych Spółki Sekcji Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, który pełni nadzór nad udzielaniem kredytu kupieckiego na ryzyko własne Spółki i monitoruje poziom jego wykorzystania. W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim ryzyko kredytowe w Grupie znacząco wzrosło. Grupa rozpoczęła w 2011 roku obejmować ubezpieczeniem swoje należności na rynku rosyjskim. W przypadku rynku ukraińskiego Grupa nie korzysta z ubezpieczenia należności z powodu braku instytucji oferujących takie ubezpieczenie. W stosunku do kontrahentów ukraińskich Grupa stosuje politykę polegającą na ustalaniu wewnętrznych limitów sald należności i bieżącego monitorowania zachowań płatniczych. Grupa monitoruje również rynek w kontekście możliwości objęciem ubezpieczeniem należności ukraińskich w przypadku pojawienia się produktu ubezpieczeniowego spełniającego wymagania Grupy. Ryzyka operacyjne Ryzyko związane z utratą kluczowej kadry menedżerskiej Działalność Grupy Kapitałowej oraz jej perspektywy rozwoju w dużej mierze zależne są od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują poszczególne projekty. Znaczny popyt na specjalistów z branży sprzedaży, marketingu, rozwoju produktów oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach. Odejście kluczowego pracownika tzn. osoby odpowiedzialnej za cały obszar działania Grupy Zelmer lub kierującej działem w strukturze organizacyjnej (członek zarządu, dyrektor działu) mogłoby niekorzystnie wpłynąć na relacje z klientami oraz przejściowo spowodować wystąpienie opóźnień w realizacji złożonych zamówień. Spółka chcąc zredukować wyżej opisane ryzyko, uruchomiła Program Opcji Menedżerskich motywacyjny program dla kluczowej kadry menedżerskiej (szczegóły w rozdziale VIII Sprawozdania, pkt. Program Opcji Menedżerskich) oraz Programy: Talentów i Sukcesorów, których celem jest rozwijanie i utrzymanie kluczowych kompetencji menedżerskich w organizacji. W 2010 r. Spółka utworzyła program motywacyjny dla kluczowych dla Spółki pracowników i współpracowników oparty o tzw. opcje menedżerskie. Rozliczenie programu nastąpi w drugiej połowie 2011 r. Program nie zawiera elementu kapitałowego (szczegóły w rozdziale VIII Sprawozdania, pkt. Program Motywacyjny dla Kluczowej Kadry). 19

20 8. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio 5% głosów na WZ. Na dzień 31 grudnia 2010 r. następujące podmioty posiadały akcje Spółki uprawniające do oddania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L. z siedzibą w Luxembourgu. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 48,64 %, OFE PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion cztery osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12,31%, Aviva OFE Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt).procentowy udział w ogólnej liczbie głosów to 7,84 %. W marcu 2011 r. Emitent otrzymał od znaczącego Akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu OFE PZU Złota Jesień informację o podjęciu decyzji o zmianie zamiaru ze zwiększania na zmniejszanie zaangażowania w akcje Zelmer S.A. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wykluczał nabywania lub zbywania akcji Spółki. Informacja ta została przekazana do wiadomości publicznej w dniu 7 marca 2011r. (Raport bieżący nr 8/2011). W dniu 26 kwietnia 2011r. (Raport bieżący nr 10/2011) Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu OFE PZU Złota Jesień informację o zmniejszeniu posiadanej liczby akcji Zelmer S.A. W wyniku sprzedaży akcji Emitenta w dniu 13 kwietnia 2011r., ilość akcji Zelmer S.A. będąca w posiadaniu Funduszu, uległa zmniejszeniu z liczby akcji do liczby akcji. Procentowy udział akcji tego Funduszu w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu z 10,06% do 9,60%. Na dzień 30 czerwca 2011 r. (tj. na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego oraz na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) następujące podmioty posiadały akcje Spółki uprawniające do oddania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1) PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L akcji Spółki uprawniających do wykonywania głosów, co stanowi 48,64% ogólnej liczby głosów, 2) OFE PZU Złota Jesień" akcji Spółki uprawniających do wykonywania głosów, co stanowi 6,58% ogólnej liczby głosów, 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 Rzeszów, 01 03-2005 r. INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 1. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer za 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer za 2010 r. Spis treści Spis treści... 2 List Prezesa do Akcjonariuszy... 3 I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Zelmer... 4 II. Strategia Grupy Kapitałowej Zelmer... 6 III. Rynek małego AGD w 2010 r.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU I Opis organizacji Grupy Kapitałowej Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Good Idea S.A.

Raport Roczny Good Idea S.A. Raport Roczny Good Idea S.A. Rok obrachunkowy 2013/2014 r. (dane za okres 1.07.2013 r. 30.06.2014 r.) Warszawa 30 grudnia 2014r RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.... 3 2. DANE

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 57 / 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOPEX S.A. RB-W 57 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 57 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-02 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. z działalności Spółki za okres pierwszego półrocza 2015 roku.

Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. z działalności Spółki za okres pierwszego półrocza 2015 roku. Sierpień 2015 roku. Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A. z działalności Spółki za okres pierwszego półrocza 2015 roku. Elektrociepłownia Będzin S.A. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU OBJAŚNIENIA Korzystanie

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ... 1 1. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. z dnia 14 lipca 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo