Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer S.A za I półrocze 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer S.A za I półrocze 2011 r."

Transkrypt

1

2 Spis treści: 1. Zasady sporządzenia skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Zelmer za I półrocze 2011 r Charakterystyka działalności Grupy Zelmer Otoczenie makroekonomiczne i rynek małego AGD w Polsce w I półroczu 2011 r Działalność Grupy Kapitałowej Zelmer w I półroczu 2011 r Opis organizacji Grupy Kapitałowej Zelmer Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zelmer Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio 5% głosów na WZ Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Zdarzenia w okresie bilansowym i po zamknięciu bilansu Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta Postępowania toczące się przed sądem Informacje o zawartych transakcjach z podmiotami powiązanymi Informacje o udzieleniu pożyczek lub poręczeń kredytu Wybrane dane finansowe, ujawnione w półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Zelmer Czynniki, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w I półroczu 2011 r. oraz mogące mieć wpływ na wyniki II półrocza 2011 r Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognozy Informacje na temat wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Oświadczenia Zarządu Zelmer S.A

3 1. Zasady sporządzenia skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Zelmer za I półrocze 2011 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych MSSF ), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19 lutego 2009 r. z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku (patrz Dział I punkty 4-29 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. sporządzonego według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku). 2. Charakterystyka działalności Grupy Zelmer. Zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2011 r. Grupa Kapitałowa Zelmer S.A. składała się z 10 podmiotów gospodarczych w tym: jednostki dominującej Zelmer S.A. 9 jednostek zależnych, w tym: 3 spółek zależnych krajowych 6 spółek zależnych zagranicznych Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. ( Grupa Zelmer ) jest Zelmer S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19. Spółka powstała w 1951 r. i funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe do roku lipca 2001 r., Minister Skarbu Państwa złożył oświadczenie o komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego ZELMER, przekształcając je w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem został Skarb Państwa. 30 listopada 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje Zelmer do publicznego obrotu, w związku z czym 27 stycznia 2005 r. akcje Zelmer S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W czerwcu 2009 r. Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej zbył ostatnie posiadane akcje Zelmer S.A. tj sztuk akcji. Sprzedaż ostatniego będącego w posiadaniu Skarbu Państwa pakietu akcji Zelmer S.A. oznaczała, iż zakończył się definitywnie proces prywatyzacji Spółki oraz, że Spółka nie podlega już zapisom Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, stanowiącym o 3

4 prawie wyborów członków Rady Nadzorczej i członka Zarządu Spółki przez pracowników Zelmer S.A. Z chwilą zbycia ostatniej akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa wygasło również jego uprawnienie do wskazania członka Rady Nadzorczej Zelmer S.A. Emitent działa zgodnie z zapisami Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w grudniu 2009 r., zmienionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 grudnia 2010r. Tekst jednolity Statutu dostępny jest na stronie internetowej Emitenta. Spółka prowadzi działalność pod numerem statystycznym REGON Emitent zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi PLN. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi o wartości nominalnej 10,00 PLN każda. Organem uprawnionym do reprezentowania Emitenta jest Zarząd poprzez współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. W roku 2010r. sfinalizowany został strategiczny projekt rozwojowy w Grupie Kapitałowej Zelmer S.A. W listopadzie 2010r. w ramach struktur wewnętrznych Zelmer S.A. wyodrębnione zostały formalno-prawnie pod względem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci działów: 1) Jednostka Produkcyjna działającą pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Produkcji 2) Jednostka Komercyjna działającą pod nazwą Zelmer Spółka Akcyjna Dział Komercji Z dniem 31 grudnia 2010 r. części te zostały wniesione w drodze aportu do spółek w 100% zależnych od Zelmer S.A.: jednostka organizacyjna realizująca zadania produkcyjne oraz sprzedaż produktów private label, funkcjonująca jako Dział Produkcji do Zelmer PRO Sp. z o.o., zaś Dział Komercji jednostka realizująca funkcje marketingowo - dystrybucyjne w zakresie produktów pod marką Zelmer - do Zelmer Market Sp. z o.o. W dotychczasowym podmiocie ZELMER S.A. pozostała działalność wspierająca: finanse, IT, kadry, nadzór korporacyjny, relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny oraz rozwój strategiczny. Celem tych działań było wdrożenie holdingowego modelu zarządzania Grupą Kapitałową Zelmer, którego implementacja stała się niezbędna ze względu na dynamiczny rozwój Spółki. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. w Grupie Zelmer zatrudnionych było 1909 osób. Oferta sprzedażowa Grupy Zelmer obejmuje produkty drobnego sprzętu AGD w następujących kategoriach asortymentowych: Odkurzacze, w kategoriach: Klasyczne Z funkcją prania Bezworkowe Sprzęt kuchenny, w podziale na: 4

5 Czajniki Miksery i blendery Krajalnice Roboty kuchenne Kuchenki mikrofalowe Sokowirówki Maszynki do mielenia Ekspresy do kawy Filtry do wody Parowary Wypiekacze do chleba Frytkownice Suszarki do produktów spożywczych Tostery i opiekacze Wagi kuchenne Sprzęt do zabudowy Piekarniki Płyty ceramiczne Płyty indukcyjne Płyty gazowe Zmywarki Okapy kuchenne Wyposażenie domu Żelazka Nawilżacze powietrza Oczyszczacze powietrza Grille elektryczne Pielęgnacja ciała Suszarki Produkty do stylizacji włosów Strzyżarki i trymery Wagi Garnki, patelnie Akcesoria Ilość kategorii produktowych w ofercie Zelmer na koniec pierwszego półrocza 2011 r. wyniosła Otoczenie makroekonomiczne i rynek małego AGD w Polsce w I półroczu 2011 r. W I półroczu br. utrzymało się relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Według wstępnych szacunków wzrost PKB wyniesie 4%. W okresie styczeń-czerwiec br. wzrost produkcji w ujęciu rocznym obserwowano we wszystkich sekcjach przemysłu, największy ponad 8% - w przetwórstwie przemysłowym. Obserwowane od jesieni ub. r. przyspieszenie tempa wzrostu cen nasiliło się zwłaszcza w II kwartale br. Ostatecznie w I półroczu wskaźnik inflacji wyniósł 4,2% (wobec 2,6% przed 5

6 rokiem). Pierwsza połowa br. przyniosła spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie tym oddano do użytkowania o 13,1% mieszkań mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mniejsza była również liczba mieszkań rozpoczętych, więcej natomiast wydano pozwoleń na budowę. Sprzedaż detaliczna w analizowanym okresie zwiększyła się w skali roku o ponad 7,6%. Jest to poziom znacząco wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (0,7%) przy czym należy zaznaczyć, iż o tak dobrym wyniku zadecydowała sprzedaż II kwartału. Wynik ten jest pochodną ożywienia popytu wewnętrznego spowodowanego przyspieszeniem tempa wzrostu realnych wynagrodzeń i wzrostu zatrudnienia. Sprzedaż detaliczna małego AGD w I półroczu br. osiągnęła wynik lepszy, niż wskaźnik dla sprzedaży ogółem. Pomimo niekorzystnych tendencji w budownictwie, redukujących tak istotny popyt pierwotny związany z pierwszym wyposażeniem mieszkania, dynamika tej branży w analizowanym okresie wyniosła ok. 10% (wg GfK Polonia), przy wzroście cen sprzętu na poziomie inflacji. 4. Działalność Grupy Kapitałowej Zelmer w I półroczu 2011 r. W I półroczu 2011 r. Grupa Kapitałowa Zelmer uzyskała przychody ze sprzedaży o wartości tys. PLN co stanowi wzrost o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy przychody osiągnęły wartość tys. PLN. Wzrost sprzedaży w pierwszym półroczu 2011 r. zanotowany został głównie dzięki wzrostowi sprzedaży na strategicznych dla Grupy Zelmer rynkach Wschodnich tj. w Rosji i na Ukrainie. Przychody ze sprzedaży na rynku krajowym w I półroczu 2011 r. osiągnęły poziom tys. PLN, podczas gdy w roku ubiegłym osiągnęły poziom tys. PLN. Udział sprzedaży krajowej po I półroczu 2011 r. w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Zelmer ukształtował się na poziomie 52% w porównaniu do 62% w roku ubiegłym. Zmniejszenie udziału procentowego sprzedaży krajowej nastąpiło na rzecz rosnącej sprzedaży na rynkach Wschodnich, strategicznych dla Grupy Zelmer z punktu widzenia realizacji strategii Zelmer PROfit Sprzedaż w Rosji po sześciu miesiącach br. zamknęła się na poziomie tys. PLN co stanowi wzrost o 24% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego kiedy to wyniosła tys. PLN. Rynek małego AGD w Rosji wzrósł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 34%. Najbardziej dynamicznie rosnącymi kategoriami na tym rynku były: odkurzacze, maszynki do mielenia, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, tostery oraz hand blendery. Mając na uwadze tendencje wzrostowe tego rynku, Spółka przeznaczyła na wydatki marketingowe w I półroczu 2011 r. ok. 5 mln PLN. Środki te wydatkowane były głównie na sponsoring jednego z najbardziej popularnych programów w TV rosyjskiej DOM2. Zelmer uczestniczył również w kampanii outdoorowej z siecią Media Markt w zakresie promocji najnowszego handblendera NERRO. Na rynku ukraińskim nastąpił dalszy silny wzrost sprzedaży, w następstwie czego marka Zelmer osiągnęła pozycję lidera w kilku kategoriach produktowych. Sprzedaż w I półroczu br. na tym rynku osiągnęła poziom tys. PLN i była wyższa o 115% w stosunku do 6

7 sprzedaży na tym rynku w I półroczu 2010 r. kiedy to wyniosła tys. PLN. Rynek małego AGD wzrósł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 16%. Zelmer zanotował bardzo duże wzrosty w poszczególnych kategoriach produktowych, w tym największe w odkurzaczach piorących, w maszynkach do mielenia, w mikserach oraz sokowirówkach. We wszystkich tych kategoriach marka Zelmer po I półroczu jest liderem rynkowym. Wydatki marketingowe na tym rynku w I półroczu 2011 zamknęły się na poziomie ok. 1 mln PLN, a zwiększenie kosztów planowane jest w II półroczu podczas szczytu sprzedażowego dla branży małego AGD. Działania marketingowe I półrocza br. polegały głównie na wsparciu sprzedaży szkoleniami i promotorami u dystrybutorów. Realizowana była również kampania prasowa. Te trzy rynki stanowiły 86% udziału w strukturze przychodów Grupy Zelmer. Udział ten jest zgodny z założeniem strategii Zelmer PROfit 2013 zgodnie z którą Grupa Zelmer będzie koncentrowała się w latach na trzech kluczowych rynkach Europy Środkowo Wschodniej, tj. Polsce, Rosji i Ukrainie. Pozostała sprzedaż Grupy Zelmer skupiała się głównie na rynkach: czeskim, słowackim oraz na rynkach Europy Południowej, gdzie sprzedaż realizowana byłą przez spółkę Zelmer South Europe. 5. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Zelmer. Grupę Kapitałową Zelmer S.A. na dzień 30 czerwca 2011 r. tworzyły obok podmiotu dominującego Zelmer S.A. następujące spółki: Zelmer Market Sp. z o.o. Zelmer PRO Sp. z o.o. Zelmer Czech Sp z o.o. Zelmer Slovakia Sp z o. o. Zelmer Russia Sp. z o. o. Zelmer Ukraina Sp. z o.o. Zelmer Magyarorszäg Sp. z o.o. Zelmer South Europe Sp. z o.o. REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. Zelmer Market Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Spółka powstała w listopadzie 2010r. W dniu 31 grudnia 2010 r., decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podwyższony został kapitał zakładowy Spółki do kwoty PLN poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej PLN każdy. Udziały te zostały objęte przez Wspólnika - Zelmer S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. (Dział Komercji) tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu, w skład którego weszły składniki materialne i niematerialne oraz 7

8 wszelkie prawa i zobowiązania funkcjonalne związane z tą częścią. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Zelmer Market w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 19 stycznia 2011 r. Od stycznia 2011r. Zelmer Market realizuje zadania biznesowe w obszarze działalności marketingowo dystrybucyjnej produktów Zelmer zarówno w siedzibie Spółki w Rzeszowie jak również w Biurze w Warszawie. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów użytku domowego, reklama, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego, badania i prace rozwojowe oraz magazynowanie, przechowywanie i transport drogowy towarów. Zadaniem Zelmer Market Sp. z o.o. jest intensyfikacja i koordynacja działań sprzedażowo - dystrybucyjno - marketingowych w krajach Europy Środkowo Wschodniej, sprzedaż produktów pod marką Zelmer oraz marketing w kraju i zagranicą. Zelmer PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie funkcjonowała do kwietnia 2010r. pod firmą Zelmer Trading Sp. z o.o. i realizowała zadania kompleksowej obsługi sprzedaży eksportowej firmy Zelmer S.A. W roku 2010, w związku ze zmianą modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Zelmer S.A., Spółka zmieniła firmę i profil działalności. W dniu 31 grudnia 2010 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy Zelmer PRO Sp. z o.o. z kwoty PLN do kwoty PLN poprzez ustanowienie nowych udziałów o wartości nominalnej PLN każdy. Wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Wspólnika - Zelmer S.A. i pokryte w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zelmer S.A. (Dział Produkcji ) - organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu, w skład którego weszły składniki materialne i niematerialne oraz wszelkie prawa i zobowiązania funkcjonalne związane z tą częścią przedsiębiorstwa. Dokonanie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Zelmer PRO w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców nastąpiło w dniu 26 stycznia 2011r. Aktualnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki Zelmer PRO jest produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego i sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego. Zadaniem Spółki Zelmer PRO Sp. z o.o. jest zwiększenie efektywności działań produkcyjnych na rzecz Grupy Kapitałowej Zelmer oraz realizacja produkcji pod obcymi markami w nowej fabryce Zelmer powstałej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Rogoźnicy. 20 maja 2011r. został podpisany Protokół przekazania/odbioru nowej fabryki dla Zelmer PRO. Rozpoczęta w maju relokacja produkcji Zelmer PRO do nowej fabryki została zakończona w sierpniu 2011 r. Zelmer Czech Sp. z o.o. z siedzibą w Horni Tĕrlicko Zelmer Czech Sp. z o.o. funkcjonuje zgodnie z czeskim kodeksem handlowym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zajmuje się sprzedażą i serwisem sprzętu AGD marki Zelmer na rynku czeskim. Od lipca 2011r., w ramach połączenia w Grupie Kapitałowej operacji na rynkach Słowacji i Czech, Spółka realizuje funkcje sprzedażowo - serwisowe również na rynku słowackim. W dniu 17 czerwca 2011r. Zgromadzenie Wspólników spółki 8

9 podjęło decyzję o założeniu oddziału na terytorium Republiki Słowackiej, w Bidovcach. Odział ten został wpisany do Rejestru Handlowego na dzień 1 lipca 2011r. Zelmer Slovakia Sp. z o.o. z siedzibą w Bidovcach Jest spółką słowackiego prawa handlowego. Podstawowy przedmiot działalności Spółki to sprzedaż produktów Zelmer S.A. na rynku słowackim. W czerwcu 2011r. Zgromadzenie Wspólników Zelmer Slovakia podjęło decyzję o rozwiązaniu Spółki w drodze likwidacji na dzień 1 lipca 2011r. Ze względu na podobieństwo rynku czeskiego i słowackiego, w celu wzmocnienia pozycji marki Zelmer oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania w tym regionie podjęto decyzje o polaczeniu operacji spółek słowackiej i czeskiej. Funkcje sprzedażowe i serwisowe Spółki na rynku słowackim, w ramach Grupy Kapitałowej Zelmer S.A. przejęła Spółka Zelmer Czech, która założyła oddział na terytorium Republiki Słowackiej. W dniu 30 lipca 2011 r. została zarejestrowana przez sąd rejestrowy nazwa spółki Zelmer Slovakia w likwidacji sp. z o.o. z siedzibą w Bidovcach. Zelmer Russia Sp. z o. o. z siedzibą w Moskwie Jest spółką funkcjonującą według rosyjskiego prawa handlowego. Spółka realizuje sprzedaż produktów i towarów Zelmer oraz prowadzi działalność marketingową na rynku rosyjskim. Zelmer Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie Jest Spółką działającą według prawa ukraińskiego. Prowadzi działalność handlową, działając w czterech regionach rynku ukraińskiego. Są to: Ukraina Centralna Kijów, Ukraina Zachodnia Lwów, Ukraina Wschodnia Charków, Ukraina Południowa Odessa. Spółka zajmuje się sprzedażą i dystrybucją produktów Zelmer S.A. na rynku ukraińskim, a także ich promocją marketingową. Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. z siedzibą w Budapeszcie Spółka jest spółką węgierskiego prawa handlowego, została utworzona w celu realizacji operacji handlowych na rynku węgierskim. Zelmer South Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Bukareszcie Spółka została zarejestrowana 16 grudnia 2010 r. Jest spółką handlową prawa rumuńskiego. Utworzenie spółki zależnej Zelmer South Europe miało na celu kontynuację przyjętej strategii budowania silnej pozycji Zelmer i rozwijania sprzedaży na rynkach zagranicznych pod własną marką. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest import, eksport produktów Zelmer oraz działalność marketingowa, logistyczna i serwisowa. Zadaniem Spółki jest zdynamizowanie sprzedaży produktów Zelmer w Europie Południowo Wschodniej, przede wszystkim na rynku Rumunii, Bułgarii. 9

10 REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Podstawowym rodzajem działalności Spółki są usługi instalowania, remontów i konserwacji maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, a także usługi w zakresie wykonywania nowych narzędzi i ich regeneracja oraz techniczna obsługa wózków elektrycznych i spalinowych. Spółka świadczy usługi remontowo-konserwacyjne głównie na rzecz Zelmer PRO oraz innych podmiotów gospodarczych spoza Grupy Kapitałowej. Nazwa firmy i siedziba Wartość posiadanych udziałów Udział Zelmer S.A. w kapitale zakładowym Główny profil działalności Stan zatrudnienia na dzień r Zamierzenia ZELMER S.A. wobec Spółek Zelmer Market Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie PLN 100% Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów użytku domowego, reklama, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego, badania i prace rozwojowe oraz magazynowanie, przechowywanie i transport drogowy towarów 288 rozwój Spółki Zelmer PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie PLN 100% produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego 1351 rozwój Spółki Zelmer Slovakia Sp. z o.o є 100% Sprzedaż produktów likwidacja Spółki 10

11 z siedzibą w Bidovcach Zelmer na rynek Słowacji oraz prowadzenie innej działalności handlowej na rachunek własny 17 Zelmer Czech Sp. z o.o.. z siedzibą w Horni Tĕrlicko Kč 100% Sprzedaż produktów Zelmer na rynek Czech i Słowacji oraz prowadzenie innej działalności handlowej na rachunek własny 22 rozwój Spółki, fuzja operacji na rynkach Czech i Słowacji Zelmer RUSSIA Sp. z o. o. z siedzibą w Moskwie RUB 100 % Sprzedaż produktów Zelmer na rynku Federacji Rosyjskiej 32 rozwój Spółki Zelmer UKRAINA Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie UAH 100% Sprzedaż i dystrybucja produktów Zelmer na rynku ukraińskim 29 rozwój Spółki Zelmer MAGYARORSZ[G Sp. z o.o. z siedzibą w Budapeszcie HUF 100% Sprzedaż i dystrybucja produktów Zelmer na rynku węgierskim - rozwój spółki Zelmer South Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Bukareszcie LEI 100% Import, eksport produktów Zelmer oraz działalność marketingowa, logistyczna i serwisowa 6 rozwój spółki REMZEL - Zakład Remontowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie PLN 96,75% Prowadzenie prac remontowych, produkcja i modernizacja maszyn i urządzeń sprzedaż udziałów

12 6. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz w spółkach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zelmer. Na dzień 1 stycznia 2011 r. skład Zarządu Emitenta przedstawiał się następująco: 1. Janusz Płocica Prezes Zarządu 2. Magdalena Bartoś Członek Zarządu 3. Grzegorz Darłak Członek Zarządu 4. Tomasz Modzelewski Członek Zarządu 5. Wiesław Zabłocki Członek Zarządu W okresie sprawozdawczym dokonane zostały zmiany w składzie Zarządu Zelmer S.A. W dniu 17 stycznia 2011r. ( i z tym dniem ) rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Zarządu Zelmer S.A. złożyli: - Grzegorz Darłak - Tomasz Modzelewski - Wiesław Zabłocki Rezygnacje w/w Członków Zarządu były następstwem zmiany systemu zarządzania Grupą Kapitałową i wydzielenia z Zelmer S.A. biznesów: komercyjnego oraz produkcyjnego i wniesienia ich do spółek w 100 % zależnych od Emitenta tj. Zelmer Market Sp. z o.o. i Zelmer PRO Sp. z o.o. W wyniku tych zmian Pan Tomasz Modzelewski objął funkcję Prezesa w Spółce realizującej funkcje sprzedażowo-marketingowe - Zelmer Market Sp. z o.o., a Pan Wiesław Zabłocki pełni funkcję Członka Zarządu spółki realizującej w Grupie Kapitałowej zadania produkcyjne tj. Zelmer PRO Sp. z o.o. Po zmianach w funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej, Zarząd Zelmer S.A., do dnia wydania opinii przez biegłego rewidenta ( r.), realizował zadania w dwuosobowym składzie: 1. Janusz Płocica Prezes Zarządu 2. Magdalena Bartoś - Członek Zarządu W dniu 20 stycznia 2011 r. Zarząd Zelmer S.A. udzielił Panu Piotrowi Dołędze Dyrektorowi Działu Kontrolingu prokury do działania w imieniu Spółki łącznie z Członkiem Zarządu. W I półroczu 2011 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zelmer S.A. Od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 24 maja 2011r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1. Jacek Siwicki Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Zdzisław Chabowski Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) 3. Janusz Gembarowski Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Monika Nachyła Członek Rady Nadzorczej 12

13 5. Krzysztof Pióro Członek Rady Nadzorczej 6. Eric McCloskey Niezależny Członek Rady Nadzorczej 7.Cornelis M.A. Potters 8. Andrzej Zdebski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Z dniem 25 maja 2011r. rezygnację z funkcji w Radzie Nadzorczej złożyła Pani Monika Nachyła. W dniu 30 czerwca 2011r. ZWZ Zelmer S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Małek. Od dnia 30 czerwca do dnia publikacji raportu półrocznego Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 1. Jacek Siwicki Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Zdzisław Chabowski Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) 3. Janusz Gembarowski Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Wojciech Małek Członek Rady Nadzorczej 5. Krzysztof Pióro Członek Rady Nadzorczej 6. Eric McCloskey Niezależny Członek Rady Nadzorczej 7. Cornelis M.A. Potters 8. Andrzej Zdebski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W I półroczu 2011 r. nastąpiły także zmiany w składach organów spółek zależnych: Zelmer Market Sp. o.o. Skład Zarządu Zelmer Market Sp. z o.o. na dzień publikacji sprawozdania przedstawia się następująco: 1. Prezes Zarządu - Tomasz Adam Modzelewski 2. Członkowie Zarządu: Magdalena Bartoś Małgorzata Iwona Czyżewska Rafał Szczepkowski Wojciech Widuch Skład Rady Nadzorczej Zelmer Market Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego skład RN przedstawiał się następująco: 1. Andrzej Gdula - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Paweł Markowski - Członek Rady Nadzorczej 3. Piotr Dołęga - Członek Rady Nadzorczej 13

14 Zelmer PRO Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer PRO Sp. z o.o. na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Marcin Tomkiewicz Prezes Zarządu 2. Piotr Dołęga Członek Zarządu 3. Wiesław Zabłocki Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej Zelmer PRO Sp. z o.o.: Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Zelmer PRO pracowała w składzie: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący RN 2. Paweł Markowski Członek RN 3. Sebastian Syrek Członek RN Zelmer Czech Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Czech Sp. z o.o. W okresie od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011 r. Zarząd Zelmer Czech pracował w jednoosobowym składzie: Dariusz Kubiak Dyrektor Skład Rady Nadzorczej Zelmer Czech s.r.o. na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Sebastian Syrek Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Szczepkowski Członek Rady Nadzorczej Zelmer Slovakia Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Slovakia Sp. z o.o. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2010 r. Zarząd Zelmer Slovakia pracował w jednoosobowym składzie: Miroslav Rosiar Dyrektor Skład Rady Nadzorczej Zelmer Slovakia Sp. z o.o. Skład Rady Nadzorczej Zelmer Slovakia Sp. z o.o. na dzień 30czerwca 2011 r.: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej 14

15 2. Sebastian Syrek Członek Rady Nadzorczej 3. Piotr Prokop Członek Rady Nadzorczej Zelmer Russia Sp. z o.o. Skład Zarządu Spółki Zelmer Russia Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego Zarząd Zelmer Russia pracował w jednoosobowym składzie: Kirill Leonidovich Shcherbakov Dyrektor Generalny Skład Rady Dyrektorów / organ nadzorujący/ Zelmer Russia Sp. z o.o. W dniu 30 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołało na nową kadencję Radę Dyrektorów w następującym składzie: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Dyrektorów, 2. Sebastian Syrek Członek Rady Dyrektorów, 3. Rafał Szczepkowski Członek Rady Dyrektorów W tym składzie Rada pracowała do końca okresu sprawozdawczego. Zelmer Ukraina Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Ukraina Sp. z o.o. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Zarząd Spółki pracował w jednoosobowym składzie: Arkadiusz Tecław Dyrektor Generalny Skład Rady Nadzorczej Zelmer Ukraina Sp. z o.o. Skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco: 1. Andrzej Gdula Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Sebastian Syrek Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Szczepkowski Członek Rady Nadzorczej 15

16 Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. Zarząd Spółki jest zarządem jednoosobowym. W okresie sprawozdawczym funkcję Dyrektora pełnił do dnia 31 maja 2011 r. Pan J{n Bak. Decyzją jedynego Wspólnika Spółki z dnia 17 czerwca 2011 r. na stanowisko Dyrektora powołany został Pan Marcin Urbaniak. Skład Rady Nadzorczej Zelmer Magyarorsz{g Sp. z o.o. na koniec okresu sprawozdawczego: 1. Andrzej Gdula - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. Piotr Prokop - Członek Rady Nadzorczej 3. Sebastian Syrek - Członek Rady Nadzorczej Zelmer South Europe Sp. z o.o. Skład Zarządu Zelmer South Europe Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie uległ zmianie. Spółka zarządzana była przez trzech Administratorów: 1. George Victor Dumitru 2. Marcin Urbaniak 3. Chitescu Iuliana Simona Skład Rady Nadzorczej Zelmer South Europe Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Gdula - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Sebastian Syrek - Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Szczepkowski - Członek Rady Nadzorczej REMZEL - Zakład Remontowy Sp. z o.o. Skład Zarządu REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie. Zarząd pracował w składzie: 1. Marek Szal Prezes Zarządu 2. Jacek Ejankowski Wiceprezes Zarządu 3. Ryszard Kaczor Członek Zarządu 4. Barbara Mroczka Członek Zarządu 16

17 Skład Rady Nadzorczej REMZEL Zakład Remontowy Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2011 r. 1. Władysław Zygo Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Andrzej Gdula Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Krzysztof Markowicz Sekretarz Rady Nadzorczej Z dniem 30 lipca 2011 r. rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej złożył Pan Krzysztof Markowicz. 7. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Grupa Kapitałowa Zelmer w I półroczu br. wdrożyła Procedurę Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. Celem tej procedury jest systemowe podejście do zarządzania ryzykiem w Grupie Zelmer obejmujące m.in. określenie potencjalnych ryzyk w ramach poszczególnych procesów zachodzących w Grupie Zelmer. Ryzyka zewnętrzne Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Sytuacja ekonomiczna Spółki jest ściśle powiązana z sytuacją gospodarczą Polski i krajów, do których Emitent eksportuje swoje wyroby głównie rynków Europy Środkowo Wschodniej. Fluktuacje na tych rynkach powodują mniejszą przewidywalność przychodów, kosztów i działań konkurencji. Negatywne zmiany głównych wielkości makroekonomicznych, w tym niski wzrost PKB, wzrost stopy bezrobocia mogą ograniczyć wydatki konsumpcyjne. Ryzyko załamania popytu konsumenckiego na kluczowym dla Spółki rynku krajowym i strategicznych rynkach Europy Środkowo - Wschodniej Załamanie popytu konsumenckiego zarówno na kluczowym dla Spółki polskim rynku drobnego AGD, jak i na rynkach Europy Środkowo Wschodniej znacząco wpłynęłoby na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom tego ryzyka, Spółka na bieżąco prowadzi badania rynkowe i dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych. Ryzyka finansowe Ryzyko płynności finansowej Ryzyko utraty możliwości regulowania zobowiązań mierzone jest zdolnością utrzymania i pozyskania finansowania. Ryzyko jest związane z możliwym czasowym zagrożeniem utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. Bieżące działania polegają na krótko- i średnioterminowym planowaniu przepływów pieniężnych. Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz dostępności finansowania dzięki wystarczającej kwocie przyznanych 17

18 instrumentów kredytowych. Spółka uważa, że obecny stan środków pieniężnych oraz środki wygenerowane z działalności operacyjnej będą wystarczające na sfinansowanie jej bieżących potrzeb. Ryzyko kursowe Ryzyko to związane jest z działalnością na wielu rynkach, gdzie występują różne waluty funkcjonalne mierzone efektywnością stosowanej polityki zarządzania ryzykiem walutowym. Spółka generuje koszty i realizuje przychody ze sprzedaży w walutach obcych. Realizowana jest zmiana walut rozliczeniowych w Grupie celem maksymalnego dopasowania kosztów i przychodów w takiej samej walucie (hedging naturalny). Grupa zarządza ekspozycją walutową nie zabezpieczoną w sposób naturalny (głównie USD/RUB, i CZK/PLN) wykorzystując dostępne na rynku finansowym instrumenty pochodne w ramach podpisanych z bankami finansującymi grupę umów na limity skarbowe. W 2011 r. Spółka, w celu ograniczenia ryzyka finansowego przyjęła nową politykę Zarządzania Ryzykiem Walutowym, dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Zelmer. Ryzyko zmienności stóp procentowych Ryzyko zmienności kosztu finansowania mierzone wielkością wpływu zmiany stóp na wynik. Grupa korzysta z finansowania zewnętrznego w postaci krótkoterminowych kredytów bankowych. W związku z tym narażona jest na zmianę stopy procentowej WIBOR, MosPrime (finansowanie Zelmer Russia), PRIBOR (finansowanie Zelmer Czech). Należy rozważać możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych w przypadku ewentualnego zwiększania zaangażowania kredytowego i planowania zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Spółka posiada również oprocentowane aktywa w postaci udzielonych Spółkom zależnym pożyczek, z których część oparta jest o zmienną stopę procentową (Zelmer Russia Mosprime, Zelmer Magyarorszag - Euribor). Podobnie jak w przypadku kredytów bankowych wielkość zaangażowania i terminy spłat pożyczek są analizowane pod kątem wpływu zmian stóp procentowych na wyniki Grupy i możliwości wdrażania instrumentów zabezpieczających. Ryzyko kredytowe Aktywa finansowe potencjalnie narażające Spółkę na koncentrację ryzyka kredytowego obejmują głównie środki pieniężne i ich ekwiwalenty, pochodne instrumenty finansowe, depozyty w bankach i instytucjach finansowych, a także należności handlowe oraz należności od jednostek powiązanych. Spółka lokuje swoje środki pieniężne w bankach i instytucjach finansowych uznawanych za wiarygodne. Spółka nie uważa, aby koncentracja ryzyka kredytowego była znacząca. Spółka dokonuje sprzedaży hurtowej na rzecz klientów o odpowiedniej historii spłat zobowiązań. Przedpłaty wymagane są od odbiorców, w stosunku do których Spółka nie posiada historii płatności lub historia rozliczeń nie jest pozytywna. Kredyt kupiecki udzielany jest odbiorcom, którzy posiadają pozytywną historię spłat z poprzednich okresów, 18

19 zadeklarowali wystarczająco duże obroty oraz posiadają zdolność kredytową ocenioną na podstawie źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych. Spółka stosuje politykę ograniczającą zaangażowanie kredytowe wobec poszczególnych klientów poprzez ustalanie limitów kredytowych. Wykorzystanie limitów kredytowych podlega regularnej kontroli. Spółka definiuje swoją ekspozycję na ryzyko kredytowe jako całość nierozliczonych należności handlowych (wraz z saldami przeterminowanymi) i monitoruje salda regularnie w odniesieniu do każdego pojedynczego klienta. Spółka obniża narażenie na ryzyko kredytowe poprzez ubezpieczenie należności handlowych głównych odbiorców (grup zakupowych, elektrospecjalistów, hurtowni) u jednego z wiodących ubezpieczycieli oraz poprzez stworzenie w ramach struktur wewnętrznych Spółki Sekcji Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, który pełni nadzór nad udzielaniem kredytu kupieckiego na ryzyko własne Spółki i monitoruje poziom jego wykorzystania. W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim ryzyko kredytowe w Grupie znacząco wzrosło. Grupa rozpoczęła w 2011 roku obejmować ubezpieczeniem swoje należności na rynku rosyjskim. W przypadku rynku ukraińskiego Grupa nie korzysta z ubezpieczenia należności z powodu braku instytucji oferujących takie ubezpieczenie. W stosunku do kontrahentów ukraińskich Grupa stosuje politykę polegającą na ustalaniu wewnętrznych limitów sald należności i bieżącego monitorowania zachowań płatniczych. Grupa monitoruje również rynek w kontekście możliwości objęciem ubezpieczeniem należności ukraińskich w przypadku pojawienia się produktu ubezpieczeniowego spełniającego wymagania Grupy. Ryzyka operacyjne Ryzyko związane z utratą kluczowej kadry menedżerskiej Działalność Grupy Kapitałowej oraz jej perspektywy rozwoju w dużej mierze zależne są od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują poszczególne projekty. Znaczny popyt na specjalistów z branży sprzedaży, marketingu, rozwoju produktów oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach. Odejście kluczowego pracownika tzn. osoby odpowiedzialnej za cały obszar działania Grupy Zelmer lub kierującej działem w strukturze organizacyjnej (członek zarządu, dyrektor działu) mogłoby niekorzystnie wpłynąć na relacje z klientami oraz przejściowo spowodować wystąpienie opóźnień w realizacji złożonych zamówień. Spółka chcąc zredukować wyżej opisane ryzyko, uruchomiła Program Opcji Menedżerskich motywacyjny program dla kluczowej kadry menedżerskiej (szczegóły w rozdziale VIII Sprawozdania, pkt. Program Opcji Menedżerskich) oraz Programy: Talentów i Sukcesorów, których celem jest rozwijanie i utrzymanie kluczowych kompetencji menedżerskich w organizacji. W 2010 r. Spółka utworzyła program motywacyjny dla kluczowych dla Spółki pracowników i współpracowników oparty o tzw. opcje menedżerskie. Rozliczenie programu nastąpi w drugiej połowie 2011 r. Program nie zawiera elementu kapitałowego (szczegóły w rozdziale VIII Sprawozdania, pkt. Program Motywacyjny dla Kluczowej Kadry). 19

20 8. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio 5% głosów na WZ. Na dzień 31 grudnia 2010 r. następujące podmioty posiadały akcje Spółki uprawniające do oddania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L. z siedzibą w Luxembourgu. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 48,64 %, OFE PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion cztery osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia). Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12,31%, Aviva OFE Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: (jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt).procentowy udział w ogólnej liczbie głosów to 7,84 %. W marcu 2011 r. Emitent otrzymał od znaczącego Akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu OFE PZU Złota Jesień informację o podjęciu decyzji o zmianie zamiaru ze zwiększania na zmniejszanie zaangażowania w akcje Zelmer S.A. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wykluczał nabywania lub zbywania akcji Spółki. Informacja ta została przekazana do wiadomości publicznej w dniu 7 marca 2011r. (Raport bieżący nr 8/2011). W dniu 26 kwietnia 2011r. (Raport bieżący nr 10/2011) Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu OFE PZU Złota Jesień informację o zmniejszeniu posiadanej liczby akcji Zelmer S.A. W wyniku sprzedaży akcji Emitenta w dniu 13 kwietnia 2011r., ilość akcji Zelmer S.A. będąca w posiadaniu Funduszu, uległa zmniejszeniu z liczby akcji do liczby akcji. Procentowy udział akcji tego Funduszu w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu z 10,06% do 9,60%. Na dzień 30 czerwca 2011 r. (tj. na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego oraz na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) następujące podmioty posiadały akcje Spółki uprawniające do oddania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: 1) PEF V Zelmer Holdings S.A.R.L akcji Spółki uprawniających do wykonywania głosów, co stanowi 48,64% ogólnej liczby głosów, 2) OFE PZU Złota Jesień" akcji Spółki uprawniających do wykonywania głosów, co stanowi 6,58% ogólnej liczby głosów, 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Katowice, Kwiecień 2014r.

Katowice, Kwiecień 2014r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 Rzeszów, 01 03-2005 r. INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-QS 4/2004 1. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Pekao S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2011 r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer za 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zelmer za 2010 r. Spis treści Spis treści... 2 List Prezesa do Akcjonariuszy... 3 I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Zelmer... 4 II. Strategia Grupy Kapitałowej Zelmer... 6 III. Rynek małego AGD w 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Cyfrowy Polsat S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 17 grudnia 2010 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Pekao S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2015 r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. W okresie od 1.01.2012 roku skład

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. do pkt. 2 Porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uchwała nr 1 Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka )

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Projekt UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się... Projekt UCHWAŁA NR 2 w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU I Opis organizacji Grupy Kapitałowej Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki KGHM S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki KGHM S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KGHM S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 31 maja i 14 czerwca 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za trzeci kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Benefit Systems SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 12 czerwca 2015 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Warszawa, 9 czerwca 2011 r. MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Skrócona nazwa emitenta: MEDIATEL

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA Komentarz do raportu skonsolidowanego za 2007 rok Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo