DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 944 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce Na podstawie art. 4c ust. 14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 249) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy zakres danych i informacji objętych Systemem Informacji o Nauce, zwanym dalej Systemem, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej ustawą ; 2) terminy aktualizacji danych w Systemie; 3) sposób i formę udostępniania informacji zgromadzonych w Systemie Szczegółowy zakres danych i informacji o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach, o których mowa w art. 4c ust. 3 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Szczegółowy zakres informacji o czasopismach naukowych ujętych w wykazie ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej ministrem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy, oraz o cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index), o których mowa w art. 4c ust. 4 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 1 11 i 14 ustawy, są aktualizowane raz na kwartał według stanu na koniec każdego kwartału, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. 2. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 12 ustawy, są aktualizowane według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. 3. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 4c ust. 10 ustawy, są aktualizowane w terminie 14 dni od dnia zmiany tych informacji. 4. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 13 ustawy, są aktualizowane według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. 5. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 4 pkt 1 ustawy, są aktualizowane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez ministra wykazu czasopism, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy. 6. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 4 pkt 2 ustawy, są aktualizowane według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 13 ustawy, są udostępniane za pośrednictwem portalu internetowego wskazanego przez ministra, na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej. 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3, 4 i 10 ustawy, są udostępniane za pomocą kont w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on założonych przez ministra dla jednostek naukowych. 3. Jednostki naukowe składają do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego pełny dostęp do informacji zawartych w Systemie. We wniosku podaje się imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 944 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. (poz. 944) Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH I JEJ EFEKTACH 1. PODSTAWOWE DANE: 1) nazwa; 2) imiona i nazwisko jej kierownika; 3) adres siedziby: a) ulica, b) nr domu i nr lokalu, c) kod pocztowy, d) miejscowość, e) województwo, f) jednostka podziału terytorialnego nazwa i kod ulicy oraz nazwa miejscowości, gminy i województwa, zgodnie z TERYT krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); 4) adres strony www; 5) nr telefonu; 6) nr faksu; 7) adres poczty elektronicznej; 8) rodzaj jednostki podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, Polska Akademia Umiejętności, inna jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. f ustawy; 9) data utworzenia, reorganizacji i likwidacji: a) w przypadku jednostki naukowej powstałej w wyniku podziału albo połączenia istniejących jednostek nazwa jednostki naukowej przed podziałem i nazwy jednostek naukowych po podziale oraz nazwy jednostek naukowych przed połączeniem i nazwa jednostki naukowej po połączeniu, b) w przypadku jednostki naukowej, do której włączono inną jednostkę albo jednostki naukowe nazwy jednostek włączonych; 10) podmiot sprawujący nadzór nad jednostką naukową; 11) REGON; 12) NIP; 13) numer KRS; 14) kategoria naukowa; 15) informacja, czy instytut badawczy posiada status państwowego instytutu badawczego, jeżeli tak rok nadania; 16) rodzaj uczelni; 17) dyscypliny naukowe, w których jednostka naukowa prowadzi działalność badawczo-rozwojową; 18) uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki: a) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki, b) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki.

4 Dziennik Ustaw 4 Poz INFORMACJE O PUBLIKACJACH W CZASOPISMACH NAUKOWYCH ORAZ MONOGRAFIACH NAUKOWYCH LUB W ROZDZIAŁACH W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH AUTORSTWA PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI NAUKOWEJ ORAZ PUBLIKACJACH OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI JEDNOSTKI, KTÓRE AFILIOWAŁY TE PUBLIKACJE DO TEJ JEDNOSTKI: 1) publikacje w czasopismach naukowych: a) imiona i nazwiska autorów publikacji będących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, b) imiona i nazwiska pozostałych autorów publikacji niebędących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, c) liczba pozostałych autorów, którzy nie afiliowali publikacji do jednostki naukowej, d) pełna nazwa czasopisma naukowego, e) numer ISSN oraz (jeżeli został nadany) identyfikator DOI czasopisma naukowego (digital object identifier cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), f) tytuł publikacji, g) język publikacji, h) rok wydania, tom lub zeszyt, numery stron, i) informacje o otwartym dostępie do publikacji (Open Access): sposób, w jaki publikacja została udostępniona (otwarte czasopismo, otwarte repozytorium, inne), wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana), otwarta licencja, na jakiej publikacja jest dostępna (Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY); Creative Commons Uznanie Autorstwa Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); Creative Commons Uznanie Autorstwa Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC); Creative Commons Uznanie Autorstwa Bez utworów zależnych (CC-BY-ND); Creative Commons Uznanie Autorstwa Użycie niekomercyjne Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); Creative Commons Uznanie Autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); inna otwarta licencja, data udostępnienia publikacji w sposób otwarty (przed opublikowaniem; w momencie opublikowania; po opublikowaniu wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji w sposób otwarty), j) w przypadku publikacji, których elektroniczna wersja jest dostępna w Internecie: identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji, jeżeli pełny tekst publikacji znajduje się w otwartym dostępie, identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej informacje o publikacji, jeżeli pełny tekst publikacji nie znajduje się w otwartym dostępie, k) informacja, czy publikacja jest materiałem konferencyjnym: pełna nazwa konferencji naukowej, data rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej, państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa, informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów: Web of Science Core Collection, Scopus lub w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności; 2) publikacje w monografiach naukowych, w tym w monografiach naukowych wieloautorskich, w których nie określono autorów poszczególnych rozdziałów: a) imiona i nazwiska autorów oraz redaktorów naukowych monografii będących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, b) imiona i nazwiska pozostałych autorów oraz redaktorów naukowych niebędących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej,

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 944 c) liczba pozostałych autorów lub redaktorów naukowych, którzy nie afiliowali publikacji do jednostki naukowej, d) pełny tytuł monografii, e) wydawca monografii, f) numer ISBN, g) język monografii, h) rok wydania, i) objętość w arkuszach wydawniczych, j) informacje o otwartym dostępie do monografii (Open Access): sposób, w jaki monografia została udostępniona (witryna wydawcy, otwarte repozytorium, inne), wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana), otwarta licencja, na jakiej monografia jest dostępna (CC-BY; CC-BY-SA; CC-BY-NC; CC-BY-ND; CC-BY- -NC-SA; CC-BY-NC-ND; inna otwarta licencja, informacja o momencie udostępnienia monografii w sposób otwarty (przed opublikowaniem; w momencie opublikowania; po opublikowaniu wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji w sposób otwarty), k) w przypadku monografii, których elektroniczna wersja jest dostępna w Internecie: identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej pełny tekst monografii, jeżeli pełny tekst monografii znajduje się w otwartym dostępie, identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej informacje o monografii, jeżeli pełny tekst monografii nie znajduje się w otwartym dostępie, l) informacja, czy monografia jest materiałem konferencyjnym: pełna nazwa konferencji naukowej, data rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej, państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa, informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów: Web of Science Core Collection, Scopus lub w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności; 3) publikacje w rozdziałach w monografiach naukowych wieloautorskich, w których określono autorów poszczególnych rozdziałów: a) informacje o monografii naukowej, której fragment stanowi dany rozdział, b) imiona i nazwiska autorów rozdziału lub redaktora naukowego będących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, c) imiona i nazwiska autorów rozdziału lub redaktora naukowego niebędących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, d) liczba pozostałych autorów rozdziału lub redaktora naukowego, którzy nie afiliowali publikacji do jednostki naukowej, e) tytuł rozdziału, f) język rozdziału, g) rok wydania, h) objętość w arkuszach wydawniczych, i) informacje o otwartym dostępie do publikacji (Open Access): sposób, w jaki rozdział został udostępniony (witryna wydawcy, otwarte repozytorium, inne), wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana),

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 944 otwarta licencja, na jakiej rozdział jest dostępny (CC-BY; CC-BY-SA; CC-BY-NC; CC-BY-ND; CC-BY- -NC-SA; CC-BY-NC-ND; inna otwarta licencja, informacja o momencie udostępnienia rozdziału w sposób otwarty (przed opublikowaniem, w momencie opublikowania, po opublikowaniu wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji w sposób otwarty), j) w przypadku rozdziałów, których elektroniczna wersja jest dostępna w Internecie: identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej tekst publikacji, jeżeli pełny tekst rozdziału znajduje się w otwartym dostępie, identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej informacje o publikacji, jeżeli pełny tekst rozdziału nie znajduje się w otwartym dostępie, k) informacja, czy rozdział w monografii jest materiałem konferencyjnym: pełna nazwa konferencji naukowej, data rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej, państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa, informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów: Web of Science Core Collection, Scopus lub w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności. 3. INFORMACJE O UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ PATENTACH I PRAWACH OCHRONNYCH: 1) rodzaj prawa: a) patent na wynalazek, b) prawo ochronne na wzór użytkowy, c) prawo ochronne na znak towarowy, d) prawo z rejestracji na wzór przemysłowy, e) prawo z rejestracji na topografię układu scalonego, f) prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne, g) wyłączne prawo do odmiany roślin; 2) informacje o twórcy lub twórcach wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego oraz o hodowcy odmiany roślin, będących pracownikami jednostki naukowej; 3) informacje o twórcy lub twórcach wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego oraz o hodowcy odmiany roślin, uzyskane przez inną jednostkę naukową, których twórcą lub współtwórcą albo hodowcą jest pracownik jednostki naukowej; 4) data złożenia wniosku o przyznanie prawa; 5) data przyznania prawa; 6) numer prawa, a w przypadku wyłącznego prawa do odmiany roślin nazwa rośliny i nazwa odmiany; 7) nazwa prawa; 8) podmiot przyznający prawo; 9) informacja o wdrożeniu rozwiązania chronionego prawem (nazwa podmiotu i jego dane adresowe, REGON, NIP, numer KRS, kraj, rok wdrożenia, forma prawna przekazania wyniku badań lub prac rozwojowych); 10) utwory będące przedmiotem prawa autorskiego, w tym: a) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), b) plastyczne, c) fotograficzne,

7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 944 d) lutnicze, e) wzornictwa przemysłowego, f) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, g) muzyczne i słowno-muzyczne, h) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, g) audiowizualne, w tym filmowe. 4. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH ARTYSTYCZNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI NAUKOWEJ: 1) informacje o autorze lub autorach dzieła; 2) tytuł dzieła; 3) rodzaj dzieła: a) utwór muzyczny, b) dzieło plastyczne, c) dzieło konserwatorskie, d) film pełnometrażowy, e) premierowy spektakl teatralny, f) scenariusz, g) scenografia, h) prawykonanie utworu muzycznego, i) recital muzyczny, j) reżyseria, autorstwo scenografii, pierwszoplanowa rola; 4) kraj i miejsce realizacji oraz rozpowszechniania dzieła; 5) charakterystyka dzieła; 6) rok realizacji dzieła. (W przypadku osiągnięć pracowników dydaktycznych uczelni artystycznych imiona i nazwisko pracownika.) 5. INFORMACJE O REALIZOWANYCH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH OBEJMUJĄCYCH BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE: 1) numer projektu; 2) tytuł projektu; 3) środki finansowe ogółem przyznane na realizację projektu (suma środków przyznanych instytucjom lub jednostkom współrealizującym); 4) dane kierownika projektu oraz okres kierowania projektem; 5) środki finansowe przyznane jednostce naukowej na poszczególne lata realizacji projektu; 6) numer umowy; 7) data zawarcia umowy; 8) data zakończenia umowy; 9) koszty poniesione, w tym środki własne; 10) data rozpoczęcia realizacji projektu; 11) termin zakończenia realizacji projektu; 12) nazwa instytucji finansującej;

8 Dziennik Ustaw 8 Poz ) nazwa programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany; 14) instytucje lub jednostki współrealizujące projekt; 15) status projektu (zakończony/zrealizowany, zakończony/niezrealizowany, w trakcie realizacji); 16) klasyfikacja GBAORD (rozdział, podrozdział); 17) dziedzina, w ramach której projekt jest realizowany; 18) dyscyplina, w ramach której projekt jest realizowany; 19) rodzaj projektu: a) projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, b) projekt w ramach programu Unii Europejskiej, c) projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego, d) projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, e) projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, f) projekt finansowany przez zagraniczną instytucję publiczną, powołaną w celu wspierania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, g) projekt finansowany przez Bank Światowy lub Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, h) projekt finansowany w ramach programu operacyjnego, i) projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, j) projekt strategiczny lub sektorowy oraz inny projekt krajowy realizowany w konsorcjum naukowym, k) projekt finansowany w ramach europejskich i krajowych Platform Technologicznych, l) inne projekty realizowane w kraju, w konsorcjach naukowych lub na zlecenie krajowych lub międzynarodowych podmiotów gospodarczych, m) projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki, n) inne projekty; 20) słowa kluczowe; 21) rola jednostki naukowej w zarządzaniu projektem: a) koordynacja projektu co najmniej z trzema jednostkami tworzącymi konsorcjum, mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, b) koordynacja projektu co najmniej z trzema jednostkami tworzącymi konsorcjum, kierowanie pakietem zadaniowym lub zadaniem w projekcie międzynarodowym lub krajowym, c) wyłącznie wykonawca projektu w ramach konsorcjum lub projektu indywidualnego; 22) publikacje naukowe, monografie naukowe, uzyskane prawa ochrony własności przemysłowej, będące wynikiem realizacji projektu, oraz wyłączne prawo do ochrony roślin, w tym dane podstawowe i opis efektów prowadzonych badań naukowych, wdrożenia, konferencje, efekty praktyczne i działania popularyzatorskie; 23) streszczenie osiągniętych wyników (cel badań naukowych lub prac rozwojowych, opis najważniejszych osiągnięć, w tym o wykorzystaniu praktycznym uzyskanych wyników). 6. INFORMACJE O LABORATORIACH BADAWCZYCH: 1) nazwa laboratorium; 2) profil działalności; 3) podmioty nadające uprawnienia, w tym: a) rodzaj uprawnień, b) numer decyzji,

9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 944 c) data przyznania uprawnień, d) dokument potwierdzający uprawnienia (skan), e) nazwa podmiotu nadającego uprawnienie, f) zakres nadanych uprawnień; 4) wykaz procedur i ich zakres. 7. INFORMACJE O WDROŻONYCH SYSTEMACH JAKOŚCI: 1) numer certyfikatu; 2) rodzaj certyfikatu (krajowy, międzynarodowy); 3) okres ważności certyfikatu; 4) jednostka certyfikująca; 5) nazwa systemu jakości; 6) jednostka organizacyjna, w której wdrożono system. 8. INFORMACJE O ZORGANIZOWANYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH: 1) nazwa konferencji naukowej; 2) rodzaj konferencji naukowej (krajowa, międzynarodowa); 3) rok, w którym została zorganizowana konferencja naukowa; 4) liczba uczestników konferencji naukowej; 5) liczba uczestników prezentujących referaty, w tym reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe; 6) liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji naukowej; 7) procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych. 9. INFORMACJE O NAGRODACH I WYRÓŻNIENIACH OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ I JEJ PRACOWNIKÓW: 1) nazwa nagrody lub wyróżnienia; 2) nazwa organu lub instytucji przyznającej nagrodę; 3) charakter nagrody (indywidualna, zespołowa, dla jednostki naukowej); 4) rodzaj działalności uhonorowanej nagrodą (działalność naukowa lub naukowo-badawcza, osiągnięcia naukowo- -techniczne, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, wyróżniona rozprawa doktorska, zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, inne); 5) kraj, w którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie; 6) imiona i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy laureata nagrody lub wyróżnienia; 7) rok przyznania nagrody lub wyróżnienia. 10. INFORMACJE O WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ CZASOPISMACH NAUKOWYCH: 1) tytuł czasopisma naukowego; 2) język, w jakim jest wydawane czasopismo naukowe; 3) ISSN oraz (jeżeli został nadany) identyfikator DOI; 4) nakład (nie dotyczy czasopism wydawanych wyłącznie w postaci elektronicznej);

10 Dziennik Ustaw 10 Poz ) strona www; 6) okres wydawania; 7) informacja o otwartym dostępie do czasopism (Open Access). 11. INFORMACJE O BIBLIOTEKACH NAUKOWYCH W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH LUB W UCZELNIACH: 1) nazwa biblioteki naukowej; 2) nazwa organizatora; 3) dane adresowe; 4) dane o bibliotece naukowej: a) profil, b) system biblioteczno-informacyjny, c) charakterystyka zbiorów, d) bazy kupione i tworzone lokalnie, dostępne w bibliotece, e) godziny otwarcia; 5) dane za rok sprawozdawczy: a) rok sprawozdawczy, b) czy biblioteka naukowa użytkuje komputerowy system biblioteczny, c) czy biblioteka naukowa prowadzi repozytorium uczelniane lub instytucjonalne, w tym: liczba obiektów pełnotekstowych w bibliotece cyfrowej, liczba obiektów pełnotekstowych w repozytorium, d) informacje o dostosowaniu biblioteki naukowej do potrzeb osób niepełnosprawnych: dla osób na wózkach inwalidzkich, dla użytkowników niewidzących i słabowidzących, e) czy biblioteka naukowa umożliwia: podłączenie własnego komputera użytkownika, dostęp do gniazda internetowego, korzystanie z Internetu bezprzewodowego, korzystanie z Internetu szerokopasmowego, f) czy biblioteka naukowa udostępnia zasoby w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. 12. INFORMACJE O REALIZOWANYCH INWESTYCJACH, NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH W POSIADANIU JEDNOSTKI NAUKOWEJ LUB PRZEZ NIĄ UŻYTKOWANYCH ORAZ INFRASTRUKTURZE NAUKOWO-BADAWCZEJ I ŹRÓDŁACH JEJ FINANSOWANIA: 1) inwestycje: a) nazwa inwestycji, b) stan realizacji inwestycji, c) okres realizacji inwestycji, d) opis inwestycji, e) łączny koszt inwestycji w zł,

11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 944 f) jednostki naukowe, dla których inwestycja jest realizowana, g) nieruchomości związane z inwestycją, h) infrastruktura związana z inwestycją, i) środki finansowe na inwestycję w podziale na lata (źródło finansowania, kwota); 2) nieruchomości: a) rodzaj nieruchomości, b) nr ewidencyjny oraz data wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, c) nazwa nieruchomości, d) tytuł prawny nieruchomości przysługujący instytucji, e) właściciel, współwłaściciel nieruchomości, f) udział we własności nieruchomości przysługującej jednostce naukowej, g) powierzchnia zabudowy, h) powierzchnia faktycznie użytkowana, i) powierzchnia użytkowa, j) numer księgi wieczystej, k) rok budowy, l) objęcie rejestrem zabytków oraz numer rejestru zabytków, m) adres nieruchomości, n) dane dotyczące powierzchni wynajmowanej/dzierżawionej podmiotom zewnętrznym, o) dane o przeznaczeniu pomieszczeń (dydaktyczne, badawcze, socjalne, inne) dotyczy wyłącznie uczelni; 3) infrastruktura naukowo-badawcza, dotycząca dużej i strategicznej infrastruktury badawczej, w tym wartości niematerialne i prawne: a) rodzaj infrastruktury, b) numer ewidencyjny oraz data wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, c) nazwa infrastruktury, d) jednostka naukowa odpowiedzialna za infrastrukturę użytkownik infrastruktury, e) typ urządzenia, f) stan urządzenia, g) opis zastosowania infrastruktury, h) dane producenta, i) data nabycia infrastruktury, j) dane techniczne, k) rok produkcji, l) stopień amortyzacji, m) wartość zakupu brutto w zł, n) cel wykorzystania infrastruktury (dydaktyczny, naukowy, nienaukowy), o) rodzaj dla wartości niematerialnych i prawnych, numer patentu, p) numer wzoru dla wzorów użytkowych i przemysłowych oraz data przyznania wzoru, numer patentu dla patentów.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz INFORMACJE O WYNIKU FINANSOWYM: 1) nakłady na działalność badawczo-rozwojową faktycznie poniesione przez jednostkę naukową (bez amortyzacji środków trwałych) za dany rok ogółem w zł; 2) nakłady bieżące na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez jednostkę naukową za dany rok ogółem w zł, w tym pochodzące: a) z budżetu państwa, w tym udział środków krajowych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, b) od jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, c) od uczelni, d) od przedsiębiorstw, e) od prywatnych instytucji niekomercyjnych, f) z zagranicy, w tym z Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw, zagranicznych instytucji rządowych, prywatnych instytucji niekomercyjnych, zagranicznych jednostek naukowych, pozostałych podmiotów, g) z innych źródeł niż wymienione w lit. a f, h) ze środków własnych jednostki naukowej; 3) nakłady inwestycyjne ogółem w zł, w tym nakłady inwestycyjne na: a) aparaturę naukowo-badawczą, b) infrastrukturę informatyczną, c) nieruchomości; 4) źródła finansowania inwestycji, w tym wysokość: a) środków własnych jednostki naukowej, b) środków z budżetu państwa, c) środków Unii Europejskiej, w tym pochodzących z funduszy strukturalnych i programów ramowych Unii Europejskiej, d) innych źródeł; 5) wynik finansowy jednostki naukowej, w tym przychody z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w zł (nie dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni). 14. INFORMACJE O WDROŻENIACH WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ZREALIZOWANYCH W JEDNOSTCE NAUKOWEJ I PRZYCHODACH JEDNOSTKI NAUKOWEJ Z TEGO TYTUŁU Wykaz wdrożonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych opracowanych przez jednostkę naukową: 1) rodzaj (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, topografia układu scalonego, odmiana roślin, technologia, ekspertyza, metoda, oprogramowanie, know-how, utwór, działanie artystyczne, opracowanie naukowe); 2) nazwa przedmiotu wdrożenia; 3) opis wdrożenia; 4) rok wdrożenia; 5) forma prawna przekazania wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych; 6) dane podmiotu, w którym wdrożono wyniki badań (nazwa, dane adresowe, REGON); 7) numer umowy i data zawarcia umowy; 8) przychody jednostki naukowej z wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w zł (rok budżetowy, przychody jednostki naukowej z tytułu umowy).

13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 944 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI O CZASOPISMACH NAUKOWYCH UJĘTYCH W WYKAZIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW NAUKI ORAZ O CYTOWANIACH PUBLIKACJI ZAMIESZCZONYCH W POLSKIEJ BAZIE CYTOWAŃ CZASOPISM NAUKOWYCH (POL-index) 1. INFORMACJE O CZASOPISMACH NAUKOWYCH: 1) nazwa czasopisma; 2) numer ISSN; 3) liczba punktów za publikację w czasopiśmie; 4) rok, za który obowiązuje liczba punktów za publikację w czasopiśmie. 2. INFORMACJE O CYTOWANIACH PUBLIKACJI: pełny rekord bibliograficzny zawierający: a) tytuł artykułu, b) tytuły artykułu w innych językach, c) typ artykułu, d) tom, numer, e) rok, f) strony od do, g) język artykułu, h) imiona i nazwiska autorów artykułu, i) afiliacje autorów artykułu, j) rola autora w tworzeniu artykułu, k) język abstraktów, l) wykaz cytowanej literatury (bibliografia załącznikowa lub jej opracowanie na podstawie odniesień do innych prac zawartych wyłącznie w przypisach dolnych lub końcowych), m) dziedziny i dyscypliny naukowe dotyczące artykułu, n) słowa kluczowe, o) nr DOI artykułu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia... 2013 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia... 2013 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia... 2013 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce Na podstawie art. 4c ust. 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok...

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok... Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia... (poz....) Załączniki nr 1 WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ za rok... 1. INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ 1) pełna nazwa jednostki;

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

E-booki w kontekście prawa autorskiego

E-booki w kontekście prawa autorskiego E-booki w kontekście prawa autorskiego Mec. Monika Brzozowska 5.03.13 Źródła prawa autorskiego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI ZAŁĄCZNIK Nr KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI. Publikacje recenzowane

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku

UCHWAŁA NR 2/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku UCHWAŁA NR 2/9/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku > w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr /1/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 15 października 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część I Definicja Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania:

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom Na

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowe moduły systemu POL-on

Nowe moduły systemu POL-on Nowe moduły systemu POL-on dr Piotr Rodzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Nowe moduły POL-on: Nieruchomości i infrastruktura Laboratoria badawcze i aparatura Patenty i dokonania Nieruchomości i infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 1051 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 1051 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 1051 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

z dnia... 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 08.05.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia... 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 1050 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 1050 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 1050 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Nauce zakres danych i informacji objętych systemem, terminy aktualizacji i sposób udostępniania danych

System Informacji o Nauce zakres danych i informacji objętych systemem, terminy aktualizacji i sposób udostępniania danych Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przyjol@imp.lodz.pl System Informacji o Nauce zakres danych i informacji objętych systemem,

Bardziej szczegółowo

POL-on wynikające z nowelizacji ustaw

POL-on wynikające z nowelizacji ustaw Zmiany w systemie POL-on wynikające z nowelizacji ustaw dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 46 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej 1)

Dziennik Ustaw 46 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr 7 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej ) Komisja do spraw Grupy Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej Zespół

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016 piątek, 17 lipca 2015 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA NAUKOWEGO IICh PAN W GLIWICACH za okres: 011, 01, 01, 014 Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE L.p. Charakter dorobku

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAŁĄCZNIK NR 1 KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH LP. RODZAJ AKTYWNOŚCI LICZBA I CZĘŚĆ A DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Publikacje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, dn. 23 lipca 2015 r. Stypendium MNiSW. na rok akademicki 2015/2016

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, dn. 23 lipca 2015 r. Stypendium MNiSW. na rok akademicki 2015/2016 Stypendium MNiSW na rok akademicki 2015/2016 Analiza rozporządzenia MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Wstęp W dniu 17 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 8/2015 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 18 marca 2015 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kryteria kwalifikacyjne przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kryteria kwalifikacyjne przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Postanowienia ogólne: 1. Fundusz nagród na Nagrody Rektora, tworzony jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu nr /XLVIII/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Załącznik do uchwały Senatu nr /XLVIII/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Załącznik do uchwały Senatu nr /XLVIII/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Zasady tworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU o przyznanie środków finansowych na inwestycję budowlaną

Bardziej szczegółowo

Nowe moduły systemu POL-on

Nowe moduły systemu POL-on Nowe moduły systemu POL-on dr Piotr Rodzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Nowe moduły POL-on: Nieruchomości i infrastruktura Laboratoria badawcze i aparatura Patenty i dokonania Nieruchomości i infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014

WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 ...... (pieczęć uczelni) D WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 1. Imię i nazwisko doktoranta... 2. Nazwa jednostki prowadzącej studia

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

z dnia.. 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 24.07.2014 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia.. 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 30/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 30/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia Zasad dotyczących opiniowania wniosków o zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12421 Poz. 1271 1271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Uchwała Rady Wydziału Ogrodniczego nr 130/2013/14 z dnia 19 maja 2014 r. oraz nr 89/2014/15 z dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego (UBP) w ramach dotacji podmiotowej

ZASADY. przyznawania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego (UBP) w ramach dotacji podmiotowej ZASADY przyznawania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego (UBP) w ramach dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku

Uchwała nr 32/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku Uchwała nr 32/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Zasad rozdziału środków na badania statutowe Rada Wydziału

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Typ publikacji. Publikacja w czasopiśmie wskazanym w wykazie czasopism naukowych w części A, B lub C

Typ publikacji. Publikacja w czasopiśmie wskazanym w wykazie czasopism naukowych w części A, B lub C Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów przez Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 922/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 922/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 922/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12416 Poz. 1270 1270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom

Bardziej szczegółowo

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU Pieczęć NCBiR i data wpłynięcia wniosku... Numer wniosku /numer nadany przez system elektroniczny NCBiR/ /np.: 01/L-2/10/.. Podpis osoby rejestrującej wniosek WNIOSEK O FINANSOWANIE w ramach Programu LIDER

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w roku...

WNIOSEK o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w roku... Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 (poz. 1324) ZAŁĄCZNIK nr 2 WZÓR WNIOSEK o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 listopada 2010 r.

Uchwała nr 37/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 listopada 2010 r. Uchwała nr 37/21 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 listopada 21 r. w sprawie przyjęcia Systemu Oceny Dorobku Naukowego w Politechnice Rzeszowskiej W celu dostosowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok... 3. ZATRUDNIENIE W DZIAŁALNOŚCI B+R (BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE)

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok... 3. ZATRUDNIENIE W DZIAŁALNOŚCI B+R (BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE) Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. (poz..) WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ za rok... ZAŁĄCZNIK nr 1 1. INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ 1) pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Nagród Rektora

R E G U L A M I N Nagród Rektora R E G U L A M I N Nagród Rektora Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa kryteria przyznawania Nagród Rektora z funduszy określonych w art. 155 ust. 3,4 i 8 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE PRZYZNANIA KATEGORII NAUKOWEJ. za okres T: od... do... /wszystkie kwoty w zł/

W SPRAWIE PRZYZNANIA KATEGORII NAUKOWEJ. za okres T: od... do... /wszystkie kwoty w zł/ Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia. 205 r. (poz..) ZAŁĄCZNIK nr ANKIETA WNIOSEK JEDNOSTKI NAUKOWEJ W SPRAWIE PRZYZNANIA KATEGORII NAUKOWEJ za okres T: od....... do.......

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instytucja dane podstawowe i struktura oraz zarządzanie użytkownikami

Instytucja dane podstawowe i struktura oraz zarządzanie użytkownikami Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja dane podstawowe i struktura oraz zarządzanie użytkownikami dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Podstawy prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014

WNIOSEK o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 ...... (pieczęć uczelni) S WNIOSEK o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 1. Imię i nazwisko studenta... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym

2. Kwestor stwierdza, że prace, o których mowa wyżej, mieszczą się w planowanym ... (nazwa jednostki / komórki organizacyjnej) Łódź, dnia r. WNIOSEK o uzyskanie zgody zawarcia umowy zlecenie, której przedmiotem jest wykonanie doraźnej pracy przez: Ob... Zamieszkały/ą w.. Praca polega

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Przegląd modułów systemu POL-on

Przegląd modułów systemu POL-on Przegląd modułów systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2014 r. (załącznik Nr 8 do zarządzenia wprowadzającego wzory arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich UKW) ARKUSZ OCENY

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w działalności Bibliotek

Prawo autorskie w działalności Bibliotek Prawo autorskie w działalności Bibliotek Marlena Jankowska adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA UŚ O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A B I B L I O T E

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE

KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE Dziennik Ustaw 36 Poz. 2015 Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE 1. Ocenę czasopism przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Arkusz Oceny Nauczyciela Akademickiego

Arkusz Oceny Nauczyciela Akademickiego Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. Informacje o ankiecie: Ocenie podlegają wszyscy pracownicy według tego samego arkusza. Z tego powodu niektóre rubryki z

Bardziej szczegółowo

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r.

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. Konferencja POL-on Moduły ORPD, PBN, POL-Index Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. ORPD Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych - podstawy prawne USTAWA z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

/WZÓR/ Nr rejestracyjny wniosku... (nadaje przyjmujący wniosek, DNiSW)

/WZÓR/ Nr rejestracyjny wniosku... (nadaje przyjmujący wniosek, DNiSW) Załącznik nr 1 do regulaminu CZĘŚĆ I WNIOSKU - ZGŁOSZENIE DO IV KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE Z OBSZARU OBRONNOŚCI W KATEGORII "ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ LUB ROZWOJOWĄ" Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2014 z 6 lutego 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2014 z 6 lutego 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 6/2014 z 6 lutego 2014 r. w sprawie: kryteriów oceny wniosków o nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej. Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6 Ustawy Prawo o

Bardziej szczegółowo

Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN)

Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) źródło: www.ncn.gov.pl Magdalena Frątczak Rodzaje Opus Preludium Sonata Harmonia Maestro Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

MAESTRO 7 załącznik nr 6

MAESTRO 7 załącznik nr 6 MAESTRO 7 załącznik nr 6 Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w

Bardziej szczegółowo