DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 944 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce Na podstawie art. 4c ust. 14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 249) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy zakres danych i informacji objętych Systemem Informacji o Nauce, zwanym dalej Systemem, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej ustawą ; 2) terminy aktualizacji danych w Systemie; 3) sposób i formę udostępniania informacji zgromadzonych w Systemie Szczegółowy zakres danych i informacji o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach, o których mowa w art. 4c ust. 3 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Szczegółowy zakres informacji o czasopismach naukowych ujętych w wykazie ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej ministrem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy, oraz o cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index), o których mowa w art. 4c ust. 4 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 1 11 i 14 ustawy, są aktualizowane raz na kwartał według stanu na koniec każdego kwartału, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. 2. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 12 ustawy, są aktualizowane według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. 3. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 4c ust. 10 ustawy, są aktualizowane w terminie 14 dni od dnia zmiany tych informacji. 4. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 13 ustawy, są aktualizowane według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. 5. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 4 pkt 1 ustawy, są aktualizowane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez ministra wykazu czasopism, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy. 6. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 4 pkt 2 ustawy, są aktualizowane według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 13 ustawy, są udostępniane za pośrednictwem portalu internetowego wskazanego przez ministra, na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej. 1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3, 4 i 10 ustawy, są udostępniane za pomocą kont w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on założonych przez ministra dla jednostek naukowych. 3. Jednostki naukowe składają do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego pełny dostęp do informacji zawartych w Systemie. We wniosku podaje się imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej. 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 944 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. (poz. 944) Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH I JEJ EFEKTACH 1. PODSTAWOWE DANE: 1) nazwa; 2) imiona i nazwisko jej kierownika; 3) adres siedziby: a) ulica, b) nr domu i nr lokalu, c) kod pocztowy, d) miejscowość, e) województwo, f) jednostka podziału terytorialnego nazwa i kod ulicy oraz nazwa miejscowości, gminy i województwa, zgodnie z TERYT krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); 4) adres strony www; 5) nr telefonu; 6) nr faksu; 7) adres poczty elektronicznej; 8) rodzaj jednostki podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, Polska Akademia Umiejętności, inna jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. f ustawy; 9) data utworzenia, reorganizacji i likwidacji: a) w przypadku jednostki naukowej powstałej w wyniku podziału albo połączenia istniejących jednostek nazwa jednostki naukowej przed podziałem i nazwy jednostek naukowych po podziale oraz nazwy jednostek naukowych przed połączeniem i nazwa jednostki naukowej po połączeniu, b) w przypadku jednostki naukowej, do której włączono inną jednostkę albo jednostki naukowe nazwy jednostek włączonych; 10) podmiot sprawujący nadzór nad jednostką naukową; 11) REGON; 12) NIP; 13) numer KRS; 14) kategoria naukowa; 15) informacja, czy instytut badawczy posiada status państwowego instytutu badawczego, jeżeli tak rok nadania; 16) rodzaj uczelni; 17) dyscypliny naukowe, w których jednostka naukowa prowadzi działalność badawczo-rozwojową; 18) uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki: a) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki, b) wykaz uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki.

4 Dziennik Ustaw 4 Poz INFORMACJE O PUBLIKACJACH W CZASOPISMACH NAUKOWYCH ORAZ MONOGRAFIACH NAUKOWYCH LUB W ROZDZIAŁACH W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH AUTORSTWA PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI NAUKOWEJ ORAZ PUBLIKACJACH OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI JEDNOSTKI, KTÓRE AFILIOWAŁY TE PUBLIKACJE DO TEJ JEDNOSTKI: 1) publikacje w czasopismach naukowych: a) imiona i nazwiska autorów publikacji będących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, b) imiona i nazwiska pozostałych autorów publikacji niebędących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, c) liczba pozostałych autorów, którzy nie afiliowali publikacji do jednostki naukowej, d) pełna nazwa czasopisma naukowego, e) numer ISSN oraz (jeżeli został nadany) identyfikator DOI czasopisma naukowego (digital object identifier cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego), f) tytuł publikacji, g) język publikacji, h) rok wydania, tom lub zeszyt, numery stron, i) informacje o otwartym dostępie do publikacji (Open Access): sposób, w jaki publikacja została udostępniona (otwarte czasopismo, otwarte repozytorium, inne), wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana), otwarta licencja, na jakiej publikacja jest dostępna (Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY); Creative Commons Uznanie Autorstwa Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); Creative Commons Uznanie Autorstwa Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC); Creative Commons Uznanie Autorstwa Bez utworów zależnych (CC-BY-ND); Creative Commons Uznanie Autorstwa Użycie niekomercyjne Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); Creative Commons Uznanie Autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); inna otwarta licencja, data udostępnienia publikacji w sposób otwarty (przed opublikowaniem; w momencie opublikowania; po opublikowaniu wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji w sposób otwarty), j) w przypadku publikacji, których elektroniczna wersja jest dostępna w Internecie: identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji, jeżeli pełny tekst publikacji znajduje się w otwartym dostępie, identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej informacje o publikacji, jeżeli pełny tekst publikacji nie znajduje się w otwartym dostępie, k) informacja, czy publikacja jest materiałem konferencyjnym: pełna nazwa konferencji naukowej, data rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej, państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa, informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów: Web of Science Core Collection, Scopus lub w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności; 2) publikacje w monografiach naukowych, w tym w monografiach naukowych wieloautorskich, w których nie określono autorów poszczególnych rozdziałów: a) imiona i nazwiska autorów oraz redaktorów naukowych monografii będących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, b) imiona i nazwiska pozostałych autorów oraz redaktorów naukowych niebędących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej,

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 944 c) liczba pozostałych autorów lub redaktorów naukowych, którzy nie afiliowali publikacji do jednostki naukowej, d) pełny tytuł monografii, e) wydawca monografii, f) numer ISBN, g) język monografii, h) rok wydania, i) objętość w arkuszach wydawniczych, j) informacje o otwartym dostępie do monografii (Open Access): sposób, w jaki monografia została udostępniona (witryna wydawcy, otwarte repozytorium, inne), wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana), otwarta licencja, na jakiej monografia jest dostępna (CC-BY; CC-BY-SA; CC-BY-NC; CC-BY-ND; CC-BY- -NC-SA; CC-BY-NC-ND; inna otwarta licencja, informacja o momencie udostępnienia monografii w sposób otwarty (przed opublikowaniem; w momencie opublikowania; po opublikowaniu wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji w sposób otwarty), k) w przypadku monografii, których elektroniczna wersja jest dostępna w Internecie: identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej pełny tekst monografii, jeżeli pełny tekst monografii znajduje się w otwartym dostępie, identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej informacje o monografii, jeżeli pełny tekst monografii nie znajduje się w otwartym dostępie, l) informacja, czy monografia jest materiałem konferencyjnym: pełna nazwa konferencji naukowej, data rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej, państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa, informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów: Web of Science Core Collection, Scopus lub w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności; 3) publikacje w rozdziałach w monografiach naukowych wieloautorskich, w których określono autorów poszczególnych rozdziałów: a) informacje o monografii naukowej, której fragment stanowi dany rozdział, b) imiona i nazwiska autorów rozdziału lub redaktora naukowego będących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, c) imiona i nazwiska autorów rozdziału lub redaktora naukowego niebędących w roku jej wydania pracownikami jednostki naukowej, d) liczba pozostałych autorów rozdziału lub redaktora naukowego, którzy nie afiliowali publikacji do jednostki naukowej, e) tytuł rozdziału, f) język rozdziału, g) rok wydania, h) objętość w arkuszach wydawniczych, i) informacje o otwartym dostępie do publikacji (Open Access): sposób, w jaki rozdział został udostępniony (witryna wydawcy, otwarte repozytorium, inne), wersja tekstu, która jest dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana),

6 Dziennik Ustaw 6 Poz. 944 otwarta licencja, na jakiej rozdział jest dostępny (CC-BY; CC-BY-SA; CC-BY-NC; CC-BY-ND; CC-BY- -NC-SA; CC-BY-NC-ND; inna otwarta licencja, informacja o momencie udostępnienia rozdziału w sposób otwarty (przed opublikowaniem, w momencie opublikowania, po opublikowaniu wraz z podaniem liczby miesięcy, jakie upłynęły od momentu opublikowania do momentu udostępnienia publikacji w sposób otwarty), j) w przypadku rozdziałów, których elektroniczna wersja jest dostępna w Internecie: identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej tekst publikacji, jeżeli pełny tekst rozdziału znajduje się w otwartym dostępie, identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej informacje o publikacji, jeżeli pełny tekst rozdziału nie znajduje się w otwartym dostępie, k) informacja, czy rozdział w monografii jest materiałem konferencyjnym: pełna nazwa konferencji naukowej, data rozpoczęcia i zakończenia konferencji naukowej, państwo i miejscowość, w których odbyła się konferencja naukowa, informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów: Web of Science Core Collection, Scopus lub w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności. 3. INFORMACJE O UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ PATENTACH I PRAWACH OCHRONNYCH: 1) rodzaj prawa: a) patent na wynalazek, b) prawo ochronne na wzór użytkowy, c) prawo ochronne na znak towarowy, d) prawo z rejestracji na wzór przemysłowy, e) prawo z rejestracji na topografię układu scalonego, f) prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne, g) wyłączne prawo do odmiany roślin; 2) informacje o twórcy lub twórcach wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego oraz o hodowcy odmiany roślin, będących pracownikami jednostki naukowej; 3) informacje o twórcy lub twórcach wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, topografii układu scalonego oraz o hodowcy odmiany roślin, uzyskane przez inną jednostkę naukową, których twórcą lub współtwórcą albo hodowcą jest pracownik jednostki naukowej; 4) data złożenia wniosku o przyznanie prawa; 5) data przyznania prawa; 6) numer prawa, a w przypadku wyłącznego prawa do odmiany roślin nazwa rośliny i nazwa odmiany; 7) nazwa prawa; 8) podmiot przyznający prawo; 9) informacja o wdrożeniu rozwiązania chronionego prawem (nazwa podmiotu i jego dane adresowe, REGON, NIP, numer KRS, kraj, rok wdrożenia, forma prawna przekazania wyniku badań lub prac rozwojowych); 10) utwory będące przedmiotem prawa autorskiego, w tym: a) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), b) plastyczne, c) fotograficzne,

7 Dziennik Ustaw 7 Poz. 944 d) lutnicze, e) wzornictwa przemysłowego, f) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, g) muzyczne i słowno-muzyczne, h) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, g) audiowizualne, w tym filmowe. 4. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH ARTYSTYCZNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI NAUKOWEJ: 1) informacje o autorze lub autorach dzieła; 2) tytuł dzieła; 3) rodzaj dzieła: a) utwór muzyczny, b) dzieło plastyczne, c) dzieło konserwatorskie, d) film pełnometrażowy, e) premierowy spektakl teatralny, f) scenariusz, g) scenografia, h) prawykonanie utworu muzycznego, i) recital muzyczny, j) reżyseria, autorstwo scenografii, pierwszoplanowa rola; 4) kraj i miejsce realizacji oraz rozpowszechniania dzieła; 5) charakterystyka dzieła; 6) rok realizacji dzieła. (W przypadku osiągnięć pracowników dydaktycznych uczelni artystycznych imiona i nazwisko pracownika.) 5. INFORMACJE O REALIZOWANYCH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH OBEJMUJĄCYCH BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE: 1) numer projektu; 2) tytuł projektu; 3) środki finansowe ogółem przyznane na realizację projektu (suma środków przyznanych instytucjom lub jednostkom współrealizującym); 4) dane kierownika projektu oraz okres kierowania projektem; 5) środki finansowe przyznane jednostce naukowej na poszczególne lata realizacji projektu; 6) numer umowy; 7) data zawarcia umowy; 8) data zakończenia umowy; 9) koszty poniesione, w tym środki własne; 10) data rozpoczęcia realizacji projektu; 11) termin zakończenia realizacji projektu; 12) nazwa instytucji finansującej;

8 Dziennik Ustaw 8 Poz ) nazwa programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego projekt jest finansowany; 14) instytucje lub jednostki współrealizujące projekt; 15) status projektu (zakończony/zrealizowany, zakończony/niezrealizowany, w trakcie realizacji); 16) klasyfikacja GBAORD (rozdział, podrozdział); 17) dziedzina, w ramach której projekt jest realizowany; 18) dyscyplina, w ramach której projekt jest realizowany; 19) rodzaj projektu: a) projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, b) projekt w ramach programu Unii Europejskiej, c) projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego, d) projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, e) projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, f) projekt finansowany przez zagraniczną instytucję publiczną, powołaną w celu wspierania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, g) projekt finansowany przez Bank Światowy lub Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, h) projekt finansowany w ramach programu operacyjnego, i) projekt międzynarodowy niewspółfinansowany, j) projekt strategiczny lub sektorowy oraz inny projekt krajowy realizowany w konsorcjum naukowym, k) projekt finansowany w ramach europejskich i krajowych Platform Technologicznych, l) inne projekty realizowane w kraju, w konsorcjach naukowych lub na zlecenie krajowych lub międzynarodowych podmiotów gospodarczych, m) projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki, n) inne projekty; 20) słowa kluczowe; 21) rola jednostki naukowej w zarządzaniu projektem: a) koordynacja projektu co najmniej z trzema jednostkami tworzącymi konsorcjum, mającymi siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, b) koordynacja projektu co najmniej z trzema jednostkami tworzącymi konsorcjum, kierowanie pakietem zadaniowym lub zadaniem w projekcie międzynarodowym lub krajowym, c) wyłącznie wykonawca projektu w ramach konsorcjum lub projektu indywidualnego; 22) publikacje naukowe, monografie naukowe, uzyskane prawa ochrony własności przemysłowej, będące wynikiem realizacji projektu, oraz wyłączne prawo do ochrony roślin, w tym dane podstawowe i opis efektów prowadzonych badań naukowych, wdrożenia, konferencje, efekty praktyczne i działania popularyzatorskie; 23) streszczenie osiągniętych wyników (cel badań naukowych lub prac rozwojowych, opis najważniejszych osiągnięć, w tym o wykorzystaniu praktycznym uzyskanych wyników). 6. INFORMACJE O LABORATORIACH BADAWCZYCH: 1) nazwa laboratorium; 2) profil działalności; 3) podmioty nadające uprawnienia, w tym: a) rodzaj uprawnień, b) numer decyzji,

9 Dziennik Ustaw 9 Poz. 944 c) data przyznania uprawnień, d) dokument potwierdzający uprawnienia (skan), e) nazwa podmiotu nadającego uprawnienie, f) zakres nadanych uprawnień; 4) wykaz procedur i ich zakres. 7. INFORMACJE O WDROŻONYCH SYSTEMACH JAKOŚCI: 1) numer certyfikatu; 2) rodzaj certyfikatu (krajowy, międzynarodowy); 3) okres ważności certyfikatu; 4) jednostka certyfikująca; 5) nazwa systemu jakości; 6) jednostka organizacyjna, w której wdrożono system. 8. INFORMACJE O ZORGANIZOWANYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH: 1) nazwa konferencji naukowej; 2) rodzaj konferencji naukowej (krajowa, międzynarodowa); 3) rok, w którym została zorganizowana konferencja naukowa; 4) liczba uczestników konferencji naukowej; 5) liczba uczestników prezentujących referaty, w tym reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe; 6) liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji naukowej; 7) procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych. 9. INFORMACJE O NAGRODACH I WYRÓŻNIENIACH OTRZYMANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ I JEJ PRACOWNIKÓW: 1) nazwa nagrody lub wyróżnienia; 2) nazwa organu lub instytucji przyznającej nagrodę; 3) charakter nagrody (indywidualna, zespołowa, dla jednostki naukowej); 4) rodzaj działalności uhonorowanej nagrodą (działalność naukowa lub naukowo-badawcza, osiągnięcia naukowo- -techniczne, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, wyróżniona rozprawa doktorska, zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, inne); 5) kraj, w którym przyznano nagrodę lub wyróżnienie; 6) imiona i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy laureata nagrody lub wyróżnienia; 7) rok przyznania nagrody lub wyróżnienia. 10. INFORMACJE O WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ CZASOPISMACH NAUKOWYCH: 1) tytuł czasopisma naukowego; 2) język, w jakim jest wydawane czasopismo naukowe; 3) ISSN oraz (jeżeli został nadany) identyfikator DOI; 4) nakład (nie dotyczy czasopism wydawanych wyłącznie w postaci elektronicznej);

10 Dziennik Ustaw 10 Poz ) strona www; 6) okres wydawania; 7) informacja o otwartym dostępie do czasopism (Open Access). 11. INFORMACJE O BIBLIOTEKACH NAUKOWYCH W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH LUB W UCZELNIACH: 1) nazwa biblioteki naukowej; 2) nazwa organizatora; 3) dane adresowe; 4) dane o bibliotece naukowej: a) profil, b) system biblioteczno-informacyjny, c) charakterystyka zbiorów, d) bazy kupione i tworzone lokalnie, dostępne w bibliotece, e) godziny otwarcia; 5) dane za rok sprawozdawczy: a) rok sprawozdawczy, b) czy biblioteka naukowa użytkuje komputerowy system biblioteczny, c) czy biblioteka naukowa prowadzi repozytorium uczelniane lub instytucjonalne, w tym: liczba obiektów pełnotekstowych w bibliotece cyfrowej, liczba obiektów pełnotekstowych w repozytorium, d) informacje o dostosowaniu biblioteki naukowej do potrzeb osób niepełnosprawnych: dla osób na wózkach inwalidzkich, dla użytkowników niewidzących i słabowidzących, e) czy biblioteka naukowa umożliwia: podłączenie własnego komputera użytkownika, dostęp do gniazda internetowego, korzystanie z Internetu bezprzewodowego, korzystanie z Internetu szerokopasmowego, f) czy biblioteka naukowa udostępnia zasoby w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. 12. INFORMACJE O REALIZOWANYCH INWESTYCJACH, NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH W POSIADANIU JEDNOSTKI NAUKOWEJ LUB PRZEZ NIĄ UŻYTKOWANYCH ORAZ INFRASTRUKTURZE NAUKOWO-BADAWCZEJ I ŹRÓDŁACH JEJ FINANSOWANIA: 1) inwestycje: a) nazwa inwestycji, b) stan realizacji inwestycji, c) okres realizacji inwestycji, d) opis inwestycji, e) łączny koszt inwestycji w zł,

11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 944 f) jednostki naukowe, dla których inwestycja jest realizowana, g) nieruchomości związane z inwestycją, h) infrastruktura związana z inwestycją, i) środki finansowe na inwestycję w podziale na lata (źródło finansowania, kwota); 2) nieruchomości: a) rodzaj nieruchomości, b) nr ewidencyjny oraz data wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, c) nazwa nieruchomości, d) tytuł prawny nieruchomości przysługujący instytucji, e) właściciel, współwłaściciel nieruchomości, f) udział we własności nieruchomości przysługującej jednostce naukowej, g) powierzchnia zabudowy, h) powierzchnia faktycznie użytkowana, i) powierzchnia użytkowa, j) numer księgi wieczystej, k) rok budowy, l) objęcie rejestrem zabytków oraz numer rejestru zabytków, m) adres nieruchomości, n) dane dotyczące powierzchni wynajmowanej/dzierżawionej podmiotom zewnętrznym, o) dane o przeznaczeniu pomieszczeń (dydaktyczne, badawcze, socjalne, inne) dotyczy wyłącznie uczelni; 3) infrastruktura naukowo-badawcza, dotycząca dużej i strategicznej infrastruktury badawczej, w tym wartości niematerialne i prawne: a) rodzaj infrastruktury, b) numer ewidencyjny oraz data wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, c) nazwa infrastruktury, d) jednostka naukowa odpowiedzialna za infrastrukturę użytkownik infrastruktury, e) typ urządzenia, f) stan urządzenia, g) opis zastosowania infrastruktury, h) dane producenta, i) data nabycia infrastruktury, j) dane techniczne, k) rok produkcji, l) stopień amortyzacji, m) wartość zakupu brutto w zł, n) cel wykorzystania infrastruktury (dydaktyczny, naukowy, nienaukowy), o) rodzaj dla wartości niematerialnych i prawnych, numer patentu, p) numer wzoru dla wzorów użytkowych i przemysłowych oraz data przyznania wzoru, numer patentu dla patentów.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz INFORMACJE O WYNIKU FINANSOWYM: 1) nakłady na działalność badawczo-rozwojową faktycznie poniesione przez jednostkę naukową (bez amortyzacji środków trwałych) za dany rok ogółem w zł; 2) nakłady bieżące na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez jednostkę naukową za dany rok ogółem w zł, w tym pochodzące: a) z budżetu państwa, w tym udział środków krajowych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, b) od jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, c) od uczelni, d) od przedsiębiorstw, e) od prywatnych instytucji niekomercyjnych, f) z zagranicy, w tym z Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw, zagranicznych instytucji rządowych, prywatnych instytucji niekomercyjnych, zagranicznych jednostek naukowych, pozostałych podmiotów, g) z innych źródeł niż wymienione w lit. a f, h) ze środków własnych jednostki naukowej; 3) nakłady inwestycyjne ogółem w zł, w tym nakłady inwestycyjne na: a) aparaturę naukowo-badawczą, b) infrastrukturę informatyczną, c) nieruchomości; 4) źródła finansowania inwestycji, w tym wysokość: a) środków własnych jednostki naukowej, b) środków z budżetu państwa, c) środków Unii Europejskiej, w tym pochodzących z funduszy strukturalnych i programów ramowych Unii Europejskiej, d) innych źródeł; 5) wynik finansowy jednostki naukowej, w tym przychody z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w zł (nie dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni). 14. INFORMACJE O WDROŻENIACH WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ZREALIZOWANYCH W JEDNOSTCE NAUKOWEJ I PRZYCHODACH JEDNOSTKI NAUKOWEJ Z TEGO TYTUŁU Wykaz wdrożonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych opracowanych przez jednostkę naukową: 1) rodzaj (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, topografia układu scalonego, odmiana roślin, technologia, ekspertyza, metoda, oprogramowanie, know-how, utwór, działanie artystyczne, opracowanie naukowe); 2) nazwa przedmiotu wdrożenia; 3) opis wdrożenia; 4) rok wdrożenia; 5) forma prawna przekazania wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych; 6) dane podmiotu, w którym wdrożono wyniki badań (nazwa, dane adresowe, REGON); 7) numer umowy i data zawarcia umowy; 8) przychody jednostki naukowej z wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w zł (rok budżetowy, przychody jednostki naukowej z tytułu umowy).

13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 944 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI O CZASOPISMACH NAUKOWYCH UJĘTYCH W WYKAZIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW NAUKI ORAZ O CYTOWANIACH PUBLIKACJI ZAMIESZCZONYCH W POLSKIEJ BAZIE CYTOWAŃ CZASOPISM NAUKOWYCH (POL-index) 1. INFORMACJE O CZASOPISMACH NAUKOWYCH: 1) nazwa czasopisma; 2) numer ISSN; 3) liczba punktów za publikację w czasopiśmie; 4) rok, za który obowiązuje liczba punktów za publikację w czasopiśmie. 2. INFORMACJE O CYTOWANIACH PUBLIKACJI: pełny rekord bibliograficzny zawierający: a) tytuł artykułu, b) tytuły artykułu w innych językach, c) typ artykułu, d) tom, numer, e) rok, f) strony od do, g) język artykułu, h) imiona i nazwiska autorów artykułu, i) afiliacje autorów artykułu, j) rola autora w tworzeniu artykułu, k) język abstraktów, l) wykaz cytowanej literatury (bibliografia załącznikowa lub jej opracowanie na podstawie odniesień do innych prac zawartych wyłącznie w przypisach dolnych lub końcowych), m) dziedziny i dyscypliny naukowe dotyczące artykułu, n) słowa kluczowe, o) nr DOI artykułu.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 249 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo