ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z potrzebą spełnienia obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zwracamy się o przesłanie oferty na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Nazwa zamówienia. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków. 2. Zakres zamówienia. 1) Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią. a) Opracowanie bazy danych winno być poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach znajdujących się na terenie Gminy Wyszków oraz wyliczeniem ilości CO 2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Wyszków w roku bazowym (2012). b) Inwentaryzacja winna być sporządzona z wykorzystaniem badania ankietowego (zrealizowanego w ramach w/w zamówienia). Celem opracowania ankiety i przeprowadzenia badania ankietowego wśród mieszkańców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach jest uzyskanie danych na temat zużycia energii oraz emisji CO 2. Pozyskane dane podczas inwentaryzacji powinny być możliwie jak najdokładniejsze, a sposób sporządzania inwentaryzacji powinien być dokładnie udokumentowany. c) Na podstawie wykonanej szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy należy stworzyć bazę danych zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. Bazę danych należy wykonać na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO 2 z obszaru Gminy Wyszków (w formie tabeli) jak również przedstawionej w formie graficznej na kolorowej mapie. 2) Opracowanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej a) Projekt Planu należy opracować zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO 11Śl9.3 l2oi3 w ramach IX osi priorytetu-programu Operacyjnego Infrastruktura 1

2 i Środowisko 2OO7-2O13,,Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, które stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków powinien zostać przygotowany na lata Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (4 egzemplarze) wraz z edytowalną wersją elektroniczną (plik MS Word). b) Całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu, wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego. c) Projekt planu obejmie zadania zatwierdzone do realizacji przez Zamawiającego w planowanym okresie. W ramach przygotowania projektu planu Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania jego treści z Zamawiającym. d) W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest wziąć udział w dwóch spotkaniach otwartych dla interesariuszy z terenu Gminy Wyszków spotkania zobowiązuje się zorganizować Zamawiający. 3) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania całego postępowania dotyczącego przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Przygotowania wzorów pism: m.in. ogłoszeń, obwieszczeń, informacji oraz wystąpień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie: uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu; zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania. 2) Zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze: podanie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości; zebranie uwag i ich analiza - rozpatrzenie i uwzględnienie zasadnych uwag. 3) Sporządzenia podsumowania procedury Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 2

3 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: Etap I obejmuje uzgodnienie z właściwym organem ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie. Etap II obejmuje przeprowadzenie kolejnych etapów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 1. Zaopiniowanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania. 2. Zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze: - podanie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości; - sporządzenie informacji o możliwości zapoznanie się z projektem dokumentu, prognozą i dostępnymi, nadanym etapie, stanowiskami innych organów oraz o miejscu, w którym są one wyłożone do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków; - sposobie i miejscu składania uwag i wniosków oraz co najmniej 21-dniowym terminie ich składania; - organu właściwego do rozpatrzenia uwagi i wniosków. 3. Zabranie uwag i ich analiza rozpatrzenie i uwzględnienie zasadnych uwag. 4. Sporządzenie podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. W podsumowaniu należy zawrzeć informację, w jaki sposób wzięto pod uwagę i w jakim zakresie uwzględniono: - ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, - opinie właściwych organów, - zgłoszone uwagi i wnioski społeczeństwa, - wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, - propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 4) Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (15 osób, dwa dni szkolenia po 6h), w zakresie opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w szczególności szkolenia winny obejmować następujące zagadnienia: 3

4 - Wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy naukowe, regulacje prawne, strategie UE oraz Polskie, praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej). - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (cel, zakres i struktura). - Zasady opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (spójność z innymi dokumentami, planowanie działań, zapewnienie udziału interesariuszy). - Inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, podział na grupy źródeł, źródła danych, metody). - Realizacja działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (struktury odpowiedzialne, koordynacja). - Monitoring realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (metodyka monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności). - Aktualizacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (ewaluacja rezultatów, planowanie działania korygujących, aktualizacja planu). Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz zapewnienie drobnego poczęstunku. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy salę umożliwiającą przeprowadzenie szkoleń. 3. Cel zamówienia. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatycznoenergetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008r. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.: - redukcji emisji gazów cieplarnianych, - zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, - redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie dokumentem strategicznym Gminy Wyszków, w którym zaplanowane zostaną zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu będzie również osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. 4

5 4. Opis realizacji zamówienia. 1) W odniesieniu do zakresu zamówienia określonego w punkcie 2 ust. 1, 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest do ich zrealizowania na podstawie opisów określonych przez Zamawiającego z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 2) Kluczowym elementem zamówienia będzie opracowanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (zakres zamówienia określony w punkcie 2 ust. 2). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków powinien być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011r. nr 94 poz. 551 z późn. zm.) oraz Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO 11Śl9.3 l2oi3 w ramach IX osi priorytetu-programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2OO7-2O13,,Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej. (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). W zakresie projektu Planu winne być w szczególności spełnione następujące wymagania: a) Plan obejmował będzie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii. b) W Planie winny zostać uwzględnione, w szczególności, następujące elementy sektora publicznego i prywatnego: - budynki, instalacje i urządzenia (budynki usługowe, mieszkalne, oświetlenie publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), - transport publiczny i prywatny, - lokalna produkcja energii elektrycznej, - planowanie przestrzenne i planowanie transportu, - zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii, - współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami. c) Adresatami Planu są: - Urząd Miejski w Wyszkowie i jednostki pomocnicze (sołectwa), - Jednostki organizacyjne Gminy Wyszków, - Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości, - Lokalni przedsiębiorcy, - Organizacje pozarządowe. 5

6 Celem planu jest zainspirowanie adresatów planu do działania na rzecz obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinno przyczynić się do zapewnia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, płynące z działań zmniejszających emisje osiągane m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności gospodarki. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i unijnymi. 6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej. b) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie za uznany, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem usług - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie polegających na przygotowaniu co najmniej 1 uchwalonego dokumentu (z określeniem daty publikacji w Dzienniku Urzędowym lub Dziennikach Wojewódzkich) opracowania z zakresu ochrony środowiska lub planowania przestrzennego wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (referencje). c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia. II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego: 1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, Aleja Róż 2, Wyszków pok. 145 Kancelaria Urzędu w terminie do dnia 18 sierpnia 2014r. z dopiskiem Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków 6

7 2. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: jako skan dokumentu oferty. W tytule wiadomości należy wpisać: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków. 3. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: - cena 80 pkt pkt doświadczenie - Realizacja usługi polegającej na opracowaniu 1 lub więcej Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (założeń do planu, aktualizację założeń do planu) lub Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub Programu ochrony powietrza. Usługi należy wskazać w wykazie wraz z danymi dot. Zamawiającego dla którego zostały wykonane. Punktacja: 10 pkt za wykazanie 1 lub więcej planu, - 10 pkt za realizację usługi polegającej na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Usługi należy wskazać w wykazie wraz z danymi dot. Zamawiającego dla którego zostały wykonane. Punktacja za wykazanie 1 planu i więcej 10 pkt Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w następujących terminach: 1) Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią do dnia 31 listopada 2014r. 2) Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych do dnia 30 czerwca 2015r. 3) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - etap I do dnia 31 grudnia 2014r. 4) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - etap II do dnia 31 marca 2015r. 5) Opracowanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej do dnia 30 czerwca 2015r. Graficzne przedstawienie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. 7

8 4. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej Zamawiającego 5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Marta Ciuraj-Makarewicz tel Żaneta Kozak tel Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw. 7. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w punkcie istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy: I. Termin wykonania prac: 1. Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią do dnia 31 listopada 2014r. 2.Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych do dnia 30 czerwca 2015r. 3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - etap I do dnia 31 grudnia 2014r. 4. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - etap II do dnia 31 marca 2015r. 5. Opracowanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do dnia 30 czerwca 2015r. II. Realizacja zgodnie z warunkami ogłoszenia i ofertą. III. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem IV. Kary umowne: 1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach: 1) 20% kwoty brutto umowy za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) 20% kwoty brutto umowy w przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 3) Za zwłokę w realizacji zadań określonych harmonogramem 0,2 % kwoty określonej w... umowy za każdy dzień zwłoki 4) Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 10 % kwoty określonej w... umowy Zamawiający może dochodzić odszkodowania, w przypadku szkody przenoszącej wysokość należnych kar umownych. 8

9 V. Płatności częściowe po częściowym odbiorze zadania zrealizowanego zgodnie z harmonogramem: a) 31 % wartości zadania do po wykonaniu przez Wykonawcę oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego następujących elementów zamówienia: - Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią oraz - Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - etap I; b) 9 % wartości zadania do 31 marca 2015r. po wykonaniu przez Wykonawcę oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego następujących elementów zamówienia: - Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - etap II c) 60 % wartości zadania do 30 czerwca 2015r. po wykonaniu przez Wykonawcę oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia obejmującego w szczególności następujących elementów zamówienia: - Opracowanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz - Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. VI. Na Zamawiającego przechodzą całkowite prawa autorskie wraz z prawami do modyfikacji i przetwarzania wszystkich produktów przedmiotu zamówienia. VII. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w związku z czym konieczne jest zastosowanie się do zasad promocji i oznakowania produktów. Lista załączników: 1. Wzór ofert 2. Wzór formularza cenowego 3. Harmonogram realizacji zadań 9

10 4. Wytyczne do tworzenia Planów gospodarki Niskoemisyjnej - Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO 11Śl9.3 l2oi3 w ramach IX osi priorytetu-programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2OO7-2O13,,Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej. 10

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, Łęczyce tel. (58) , fax (58)

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, Łęczyce tel. (58) , fax (58) ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce tel. (58) 6789 214, fax (58) 6789 125 e-mail: sekretariat@leczyce.pl II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

I. STWORZENIE BAZ DANYCH INFORMACJI GOSPODARKI ENERGIĄ W GMINIE W OPARCIU O INWENTARYZACJĘ ŹRÓDEŁ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

I. STWORZENIE BAZ DANYCH INFORMACJI GOSPODARKI ENERGIĄ W GMINIE W OPARCIU O INWENTARYZACJĘ ŹRÓDEŁ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Szydłowiec, dnia 18 sierpnia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe dotyczące: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą - została zawarta umowa następującej treści: s 1

zwanym dalej Wykonawcą - została zawarta umowa następującej treści: s 1 UMOWA Nr - projekt - W dniu... w Chrzanowie pomiędzy Gminą Chrzanów zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: dr Marka Niechwieja - Burmistrza a... zwanym dalej Wykonawcą działającym na podstawie...

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Fe 041.5.5.2013 Jabłonna, 2015/02/25 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Wójt Gminy Jabłonna wyjaśnia, że w zapytaniu ofertowym z dnia 20.02.2015r. pomyłkowo

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów ZAPYTANIE OFERTOWE NA LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY NAMYSŁÓW NA LATA 2016-2023 Postępowanie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA Koniecpol, dn. 22.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA 2016-2026 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego ATMOTERM S.A. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego Gdański Obszar Metropolitalny

Bardziej szczegółowo

II.1. Opracowanie bazy danych w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych.

II.1. Opracowanie bazy danych w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych. RGG.271.602.01.2015.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 20 maja 2015r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Krotoszyce, r.

Krotoszyce, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KROTOSZYCE Krotoszyce, 23.02.2016r. GMINA KROTOSZYCE Ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce Sprawy: SE.271.18.2016 Krotoszyce, 23.02.2016r.

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Umowa UG.ZZ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dobra

Umowa UG.ZZ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dobra Załącznik nr 4- wzór umowy Umowa UG.ZZ.272.2016 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dobra zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Dobra reprezentowaną przez: Wójta Gminy Dobra- mgr Benedykta Węgrzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro).

ZAPYTANIE OFERTOWE (Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro). Ostrów Mazowiecka, dnia 14 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZPU.271.6.2014.KO Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina. Krzysztof Pietrzak Meritum Competence

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina. Krzysztof Pietrzak Meritum Competence Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bestwina Krzysztof Pietrzak Meritum Competence Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)? Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są dokumentami strategicznymi

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór wykonawcy opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WIERZBICA NA LATA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WIERZBICA NA LATA ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WIERZBICA NA LATA 2016-2022 Nr Sprawy: RRN.7011.18.2016.RA Wierzbica 15.04.2016 GMINA WIERZBICA Ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego Bochnia

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego Bochnia Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia II. Opis Przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r.

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

Bardziej szczegółowo

Krotoszyce, r.

Krotoszyce, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KROTOSZYCE NA LATA 2016-2023 Krotoszyce, 19.04.2016r. GMINA KROTOSZYCE Ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce Sprawy: SE.271.18.2016 Krotoszyce,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Mając na uwadze podnoszenie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, tel. 42 719 80 02, fax. 42 719 81 93 e-mail: strykow@strykow.pl

I. Zamawiający Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, tel. 42 719 80 02, fax. 42 719 81 93 e-mail: strykow@strykow.pl IZP.271.20.2015 GMINA STRYKÓW 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27 tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93 www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl Stryków dn. 22.04.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 ZAPYTANIE OFERTOWE

Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 ZAPYTANIE OFERTOWE OŚ.602.01.2017.02 Bolesławiec, dnia 02 lutego 2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI. NA LATA (aktualizacja)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI. NA LATA (aktualizacja) GMINA PIASKI 6 STYCZNIA 1 63-820 PIASKI ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI NA LATA 2017-2027 (aktualizacja) Piaski, 10 maja 2016 Nr. Sprawy: IZP30.271.05.2016 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro).

ZAPYTANIE OFERTOWE (Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro). Ostrów Mazowiecka, dnia 30 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

FP Postomino, r.

FP Postomino, r. FP.041.5.2016 Postomino, 29.07.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY POSTOMINO NA LATA 2016-2025 Wójt Gminy Postomino zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wstęp 1. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabów nad Pilicą Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)? Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są dokumentami strategicznymi opracowywanymi przez

Bardziej szczegółowo

2.2.2.Część II. 2) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Gminy Włoszczowa

2.2.2.Część II. 2) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Gminy Włoszczowa Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa realizowanego przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.barlinek.pl Barlinek: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zamawiającego: Miasto Opole, ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77. 2. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zamawiającego: Miasto Opole, ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Idea Planu działań na rzecz

Idea Planu działań na rzecz Idea Planu działań na rzecz zrównowaŝonej energii Patrycja Hernik Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Plan Gospodarki. Niskoemisyjnej dla miasta: SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9 kwietnia 2015 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia: 1 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Milejów na lata 2015-2032. Projektu założeń do planu zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

3 Obowiązki Wykonawcy

3 Obowiązki Wykonawcy /WZÓR UMOWY/ Umowa nr... zawarta w dniu 2015 roku w Latowiczu pomiędzy Gminą Latowicz z siedzibą przy ul. Rynek 6, posiadającą nr NIP: 822-21-48-747 REGON: 711582730 reprezentowaną przez: Bogdana Jacka

Bardziej szczegółowo

Zespół Doradców Energetycznych

Zespół Doradców Energetycznych Plany gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce (podsumowanie działań doradców energetycznych związanych z realizacją PGN w Wielkopolsce, zmiany i aktualizacja planów) Ogólnopolski system wsparcia doradczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15

WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15 WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15 Załącznik nr 2 Zawarta w dniu.. w Gorzycach pomiędzy: Gminą Gorzyce, 39-432 Gorzyce, REGON 830409169, NIP 867-20-77-154, reprezentowaną przez: Leszka Surdego Wójt Gminy Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

FORMULARZ OFERTOWY. Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (pieczęć adresowa Wykonawcy) tel.... fax... e mail... FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Gmina Mochowo 09 214 Mochowo 20 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia..

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne.

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Miejska w Łaziskach Górnych uzyska

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gródek nad Dunajcem

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gródek nad Dunajcem Nasz znak: IZP.271.II.XII.15.2014 Gródek nad Dunajcem, dnia 31.12.2014r. Wykonawcy wg rozdzielnika Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata 2015-2020 Gdańsk, listopad 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZP Słupia

ZP Słupia ZP.271.3.2017 Słupia 2017.01.11 Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania Studium wykonalności w zakresie termoizolacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia (Konecka ) tj. budynek

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI lipiec, 2015 Agenda 1. Wstęp 2. Ogólne informacje dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 3. Porozumienie między burmistrzami 4. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) TEMAT 2 Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) Treść prezentacji 1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 4. Jak wyliczyć wielkość emisji?

Bardziej szczegółowo

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków Tel. (012) 294 20 70, fax. (012)

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 206420-2015; data zamieszczenia: 12.08.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199570-2015 data 05.08.2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Usługa realizowana w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO Priorytet VIII PO KL Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska PODSUMOWANIE PROCEDURY STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KOMPLEKSOWEGO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SOSNOWIEC Zrealizowany w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Kętrzyn, listopad 2015 roku Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn 11-400 Kętrzyn ul.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 117 obręb, arkusz i numer ewidencyjny działki lub działek

O G Ł O S Z E N I E Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 117 obręb, arkusz i numer ewidencyjny działki lub działek O G Ł O S Z E N I E Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert na opracowanie: Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA RYPIN

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA RYPIN SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA RYPIN I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opracowanie Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. Warszawa, 15 września 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą GESTAMP WIND

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy) ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice Etap

Bardziej szczegółowo

GK Konin, dnia 17 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe

GK Konin, dnia 17 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2429920, sekretariat@konin.um.gov.pl, www.konin.pl GK.7021.1.179.2015 Konin, dnia 17 grudnia 2015 r. Zapytanie ofertowe I.

Bardziej szczegółowo

Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii

Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola NFOŚiGW w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY Umowa Nr RiZP./2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Radzyminie pomiędzy: Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2, NIP 1251333745, REGON: 013269700, reprezentowaną przez: Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP

Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP Istotne zagadnienia związane z realizacją planu SEAP Łukasz Polakowski Warszawa, 29.10.2012 Inwentaryzacja emisji Dlaczego? Bilans energetyczny gminy Określenie stanu istniejącego oraz punktu odniesienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz związania Wykonawcy ofertą:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego oraz związania Wykonawcy ofertą: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający Nazwa: Urząd Miasta w Bielawie Adres siedziby: 58 260 Bielawa, Pl. Wolności 1 Dane teleadresowe: Urząd Miejski w Bielawie, Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa, tel. 74 833

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016 2025. Gmina Gawłuszowice Urząd Gminy w Gawłuszowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON: Boguszów-Gorce, dnia 26.08.2016 WIM.062.02.2016.ZO ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Biegłego Rewidenta badania sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności: Toruń, 16 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1. i 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Stworzenie

Bardziej szczegółowo