Arrinera Automotive S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arrinera Automotive S.A."

Transkrypt

1 Wycena wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień r. Warszawa, kwiecień 2015

2 Spis treści 1 Wstęp Wprowadzenie Prezentacja wyników wyceny Uzasadnienie zastosowanych metod wyceny Wiadomości ogólne o Spółce Informacje ogólne Przedmiot podstawowej działalności Spółki Rynek samochodów luksusowych Rynek globalny Rynek Polski Prezentacja danych ekonomiczno-finansowych w latach Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) Metodologia wyceny Założenia makroekonomiczne przyjęte do wyceny Kalkulacja stopy dyskontowej przyjętej do wyceny Założenia szczegółowe do projekcji sprawozdań finansowych stanowiących podstawę oszacowania wartości godziwej Spółki Wyniki wyceny godziwej Spółki 100% kapitałów własnych Arrinera Automotive S.A. metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych Wycena Spółki metodą skorygowanych aktywów netto Ustalenie wartości bilansowej Wycena Spółki metodą skorygowanych aktywów netto wg stanu na r Ustalenie Bilansu Proforma dla potrzeb wyliczenia wartości Spółki Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitały własne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis korekt przeprowadzonych dla potrzeb wyceny Spółki metodą skorygowanych aktywów netto Korekta nr Zestawienie korekt Ustalenie wartości skorygowanych aktywów netto Spis tabel i wykresów Załączniki Sprawozdanie finansowe Spółki za okres wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

3 1 WSTĘP 1.1 WPROWADZENIE Niniejszy raport dotyczy oszacowania wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej określanej również jako Arrinera Automotive oraz Spółka ). Raport został sporządzony przez firmę AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej określaną również jako Wykonawca ) na zlecenie w celu ustalenia wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki. Do wyceny wartości godziwej Spółki Arrinera Automotive zastosowano następujące metody: metodę zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF), metodę skorygowanych aktywów netto (SAN). Podczas prac nad wyceną oparto się na następujących danych i dokumentach, które zostały udostępnione przez Spółkę: sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, założenia prognostyczne na lata , inne materiały analityczne zebrane i przygotowane przez pracowników Spółki. W trakcie prac nad oszacowaniem wartości godziwej Spółki wykorzystano dostępne dane makroekonomiczne oraz informacje uzyskane od Spółki. Założono, że wszystkie te informacje są prawdziwe i rzetelne oraz odzwierciedlają stan faktyczny oraz najlepszą wiedzę Zarządu co do kształtowania się przyszłych relacji ekonomiczno-finansowych w Spółce. Zwracamy uwagę, że zakres zleconych nam prac nie obejmował żadnych prac o naturze audytu lub analiz due diligence, w odniesieniu do wszelkich informacji, które były dla nas dostępne i uwzględnione w procesie analizy i wyceny (w tym w odniesieniu do założeń prognostycznych przedstawionych przez Spółkę). W związku z tym, na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu założyliśmy, iż otrzymane dane są wystarczająco dokładne i kompletne, by możliwe było sporządzenie wiarygodnej wyceny. Wycenę sporządzono z należytą rzetelnością, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie opracowania dotyczące wyceny podmiotów gospodarczych niosą za sobą ryzyko popełnienia błędu wynikającego z subiektywizmu ocen wyprowadzonych przez Wyceniającego bądź też ocen zawartych w cytowanych materiałach źródłowych, czy też braku wiedzy o zjawiskach i zdarzeniach dotyczących wycenianego podmiotu, a nie przekazanych Wyceniającemu w trakcie zbierania materiałów informacyjnych. Przedmiotową wycenę Wykonawca sporządził z należytą starannością. Jednakże Wykonawca, ani żaden z członków zespołu dokonującego wyceny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia w związku z realizacją przedmiotowej wyceny (wyłączając odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie, jak również na wskutek rażącego niedbalstwa). Wyliczenia przeprowadzono z pełną dokładnością arkusza kalkulacyjnego, dlatego mogą wystąpić pewne rozbieżności w tabelach prezentujących rezultaty kalkulacji wynikające z zaokrągleń, które nie mają wpływu na poprawność oszacowanej wartości Spółki. Wycenę sporządzono w tysiącach PLN (tys. PLN) chyba, że inaczej zaznaczono w treści opracowania. 2

4 1.2 PREZENTACJA WYNIKÓW WYCENY Poniższa tabela przedstawia wyniki wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. Tabela 1. Wyniki wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. Lp. A Wyszczególnienie Wartość wyceny na dzień r. (tys. zł) Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) 1 Wartość bieżąca strumieni z działalności operacyjnej dla okresu szczegółowej prognozy okres: Wartość rezydualna kapitałów własnych Spółki Wartość godziwa aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy 0 4 Stan środków pieniężnych na początek okresu szczegółowej prognozy Wartość długu odsetkowego na początek okresu szczegółowej prognozy Razem wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki oszacowana metodą DCF przed uwzględnieniem dyskont ( ) Dyskonto z tyt. braku kontroli 0% 12 Dyskonto z tyt. braku płynności -10% 13 Razem wartość godziwa wycenianego pakietu akcji Spółki oszacowana metodą DCF po uwzględnieniu dyskonta z tyt. braku płynności Razem wartość godziwa wycenianego pakietu akcji Spółki oszacowana metodą skorygowanych B aktywów netto na dzień r. (na potrzeby wyceny dokonano oszacowania wartości wiązki własności intelektualnych głównie w postaci know-how i znaków towarowych metodą zysków nadwyżkowych) C Wagi dla poszczególnych metod wyceny 1 Waga dla wyceny DCF 50,00% 2 Waga dla wyceny skorygowany aktywów netto (SAN) 50,00% D Średnia ważona wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki E Ilość akcji stanowiących 100% kapitałów własnych Spółki F Wartość godziwa 1 akcji (PLN/akcję) 18,89 * Wartość z wyceny metodą SAN (Skorygowanych Aktywów Netto) uwzględnia wycenę wartości godziwej wiązki wartości niematerialnych i własności intelektualnych obejmujących głównie: know-how (w tym prace rozwojowe), wzory przemysłowe, znaki towarowe w kwocie tys. PLN. Łączna wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi: tys. PLN (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tys. PLN) Wyceniający zwraca uwagę na fakt, że wyżej oszacowana wartość uwzględnia komercjalizację projektu supersamochodu Arrinera Hussarya. Brak skutecznej komercjalizacji ww. projektu w rzeczywistości lub też jego realizacja na warunkach istotnie odbiegających od założeń zdefiniowanych na potrzeby wyceny oznacza, że przyszła wartość godziwa kapitałów własnych Spółki może istotnie różnić się od wyników wyceny. Ze względu na wyjątkowy charakter projektu oraz bardzo utrudnione jest dokonanie szczegółowej analizy porównawczej procesu komercjalizacji podobnych projektów na innych rynkach geograficznych. W związku z powyższym Wyceniający na potrzeby wyceny przyjął ostrożniejsze założenia przychodowo-kosztowe w stosunku do wielkości prognozowanych przez Zarząd Spółki oraz konserwatywne założenia co do oczekiwanej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału). 3

5 1.3 UZASADNIENIE ZASTOSOWANYCH METOD WYCENY Do wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki przyjęto trzy metody: zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, skorygowanych aktywów netto. Wybrane metody reprezentują odmienne podejścia: Metoda zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) podejście dochodowe. Metoda ta jest najczęściej stosowaną w praktyce metodą wyceny wartości godziwej Spółki, Metoda skorygowanych aktywów netto podejście majątkowe (na potrzeby wyceny dokonano oszacowania wartości wiązki własności intelektualnych głównie w postaci knowhow i znaków towarowych metodą zysków nadwyżkowych). Wybrane metody wyceny umożliwiają zatem właściwą rekomendację wartości godziwej Spółki będącej przedmiotem wyceny. Wykonawca rekomenduje przyjęcie dla metody: zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych wagi na poziomie 50%, metody skorygowanych aktywów netto na poziomie 50%. 4

6 2 WIADOMOŚCI OGÓLNE O SPÓŁCE 2.1 INFORMACJE OGÓLNE FIRMA SPÓŁKI: Spółka działa pod nazwą Arrinera Automotive S.A. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI: ul. Bonifraterska 17, Warszawa NUMER IDENTYFIKATORA GUS: Nr REGON NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG: Nr NIP DATA REJESTRACJI SPÓŁKI: spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KAPITAŁ PODSTAWOWY SPÓŁKI: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. 5

7 2.2 PRZEDMIOT PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Automotive S.A. to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem oraz opracowywaniem supersamochodów. Zespół Arrinery tworzą specjaliści od mechaniki, elektryki i budowy nadwozia, w tym także z włókien węglowych). Zespół obecnie liczy 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz 5 osób stale współpracujących z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie oraz może poszczycić się znacznymi osiągnięciami w zakresie projektowania i produkcji samochodów i supersamochodów. Dotychczasowy dorobek członków zespołu Arrinery obejmuje między innymi: Tworzenie systemu testów dla badań trakcyjnych oraz rozwój i badanie pojazdów Testowanie pojazdów na drogach publicznych oraz torach wyścigowych, np. IDIADA Przygotowywanie programów badawczych i raportów z badań oraz opiniowanie projektów dotyczących norm Przeprowadzanie badań prehomologacyjnych i udział w nadzorowaniu jakości produkcji Projektowanie i budowa części elektronicznego systemu diagnostyki Projektowanie i badanie podzespołów oraz wykonywanie i badanie prototypowych instalacji Zarządzanie działem budowy samochodów prototypowych Konfiguracja torów pomiarowych Opracowanie projektu i wykonanie z kompozytów nadwozia do Audi R8 Próby nowych technologii w oparciu o najnowsze systemy epoksydowe Realizacji produkcji wyrobów z włókien węglowych, kewlaru i vectranu Przygotowanie modeli 3D w programie Solid Edge Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dla projektów Uczestnictwo w modelowaniu brył zewnętrznych i wewnętrznych samochodów osobowych Udział w projektach w zakresie: akustyki, elektrotechniki, trwałościowych i funkcjonalnych, zakłóceń elektrotechnicznych Warto zaznaczyć, że istotnym członkiem zespołu Arrinery jest Lee Noble, brytyjski przedsiębiorca, projektant i inżynier samochodowy, okrzyknięty najbardziej płodnym brytyjskim twórcą samochodów w historii. W ciągu trzech dekad Lee Noble stworzył sprzedał 2000 samochodów własnego projektu. Jeden z tych samochodów Ultima został wykorzystany do testowania modelu, który z czasem stał się najszybszym na świecie samochodem produkcyjnym McLaren F1. Spółka posiada prawa do własności intelektualnych wymienionych poniżej: 77 domen internetowych zawierające m.in nazwy Arrinera i Hussarya, Świadectwo rejestracji znaku wspólnotowego Nr z dnia 17/03/2014 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji znaku wspólnotowego Nr z dnia 01/08/2012 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji znaku towarowego Arrinera w Rosji (nr ), Świadectwa rejestracji znaku towarowego Arrinera w Chinach (świadectwa nr , , , ) Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod nr Nr z dnia 27/10/2011 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 6

8 Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod Nr z dnia 27/10/2011 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod Nr z dnia 27/10/2011 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod Nr z dnia 13/02/2013 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wzory wspólnotowe zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego o numerach: o o o o o o o o o o o o o

9 2.3 RYNEK SAMOCHODÓW LUKSUSOWYCH RYNEK GLOBALNY Pomimo kryzysu finansowego, globalny rynek samochodów luksusowych charakteryzuje się dobrą kondycją. Obecnie, rozwój tego rynku generowany jest głównie poprzez rynki rozwijające się. Chiny, które w 2009 r. stały się największym rynkiem motoryzacyjnym na świecie, stanowią coraz bardziej liczący się rynek zbyt samochodów luksusowych. Prognozuje się, że w latach roczna stopa (CAGR) wzrostu wartości segmentu samochodów luksusowych w Chinach wyniesie 12%, podczas gdy, wskaźnik dla samochodów osobowych wyniesie 8% 2. O dobrej kondycji rynku samochodów luksusowych/premium świadczy fakt, iż 2014 r. był pod względem wolumenu sprzedaży, najlepszym rokiem dla wiodących marek tego segmentu. Mercedes- Benz, BMW oraz Audi i Porsche zanotowały w 2014 r. najwyższe w historii wartości wolumenu sprzedaży. Należy zwrócić uwagę, że 2014 r. stanowił również rekordowy rok pod względem sprzedaży do Chin, gdzie trafia istotna część sprzedaży. Tabela 2 Sprzedaż samochodów marek luksusowych/premium w 2014 r. Producent Sprzedaż w Chinach w 2014 (szt.) % Zmiana (r/r) Sprzedaż w na %Zmiana (r/r) świecie w 2014 (szt.) Audi 578, ,741, BMW Group 455, ,117, Mercedes Benz 281, ,650, Porsche 46, , źródło: Zauważalną tendencję wzrostową można również zauważyć w segmencie supersamochodów. Po wyraźnym załamaniu tego segmentu w 2009 r., sprzedaż powróciła do systematycznych wzrostów. Tabela 3 Liczba zarejestrowanych samochodów luksusowych wg marki w Stanach Zjednoczonych 1 Analiza dotyczy samochodów z segmentu premium, luksusowych oraz supersamochodów 2 8

10 źródło: Tabela 4 Rejestracje w segmencie supersamochodów w Stanach Zjednoczonych źródło: Wskazuje się, że producenci samochodów z popularnych segmentów, tacy jak Fiat Chrysler (właściciel firmy Ferrari) oraz Grupa Volkswagena (właściciel firmy Lamborghini) uzyskują znaczącą część swoich zysków z segmentu supersamochodów. Popyt na samochody Ferrari, jest na tyle duży, że producent wprowadza limity produkcyjne. Większa produkcja mogłaby skutkować utratą unikalności marki i w konsekwencji mniejszym zainteresowaniem potencjalnych klientów. Pomimo relatywnie niskiej sprzedaży, zysk ze netto generowany przez spółkę Ferrari, stanowi 27% zysku wypracowanego przez spółkę matkę Fiat Chrysler. Marża osiągnięta na sprzedaży samochodów luksusowych w grupie Fiata wyniosła 14%, podczas gdy poziom marży na sprzedaży samochodów popularnych z tego koncernu, osiągnął 5% w USA oraz był ujemny w Europie. 3 Zgodnie z prognozą IHS 4, globalna sprzedaż supersamochodów wzrośnie o 14% w perspektywie 2018 r. Jak wskazują analitycy, wzrost sprzedaży będzie napędzany poprzez zwiększającą się liczbę osób mogących przeznaczyć na zakup samochodu sumę ok. 500 tys. EUR. W ostatnich latach mamy do czynienia ze zwiększającej się liczbą osób zamożnych na świecie (dodatkowo grupa zamożnych staje się z roku na rok coraz bardziej zasobna). Przy tym, należy zauważyć, że najbogatsi coraz częściej zamieszkują regiony poza Europą, Stanami Zjednoczonymi i krajami arabskimi. Dziś można ich coraz częściej spotkać m.in. w Chinach. Jako istotne przyczyny rozwoju rynku supersamochodów wskazuje się również zmianę podejścia producentów do tego segmentu. Współczesne supersamochody są zaprojektowane z myślą wygodzie i komforcie kierowcy, w przeciwieństwie do oferowanych kilka dekad temu, często zawodnych i spartańskich modeli, mogących zainteresować głównie pasjonatów motoryzacji. Nie bez znaczenia pozostaje również wyższy poziom ekologii i ekonomiczność obecnie oferowanych supersamochodów

11 Jako trend towarzyszący rosnącej popularności samochodów z segmentu luksusowego i supersamochodów, należy wymienić coraz wyraźniejsze upowszechnianie się marek i modeli sprzedawanych w większych ilościach i wynikające z tego zainteresowanie samochodami spersonalizowanymi, bardziej niszowymi i produkowanymi w niskich ilościach. Do tego typu grupy zaliczają się m.in. Hypersamochody. Charakteryzują się one zaawansowaniem technologicznym oraz produkcją w limitowanych seriach. Bugatti Veyron szt, Ferrari LaFerrari szt, McLaren P1-375, Pagani Huraya szt RYNEK POLSKI Zgodnie z raportem KPMG 5, w 2014 r. wartość rynku samochodów marek premium i luksusowych w Polsce wyniosła 5,6 mld zł. Odnotowano rekordową liczbę rejestracji samochodów z wyższej półki. Zarejestrowano 31,5 tys. samochodów klasy premium i 94 samochody luksusowe. Według prognoz KPMG, w najbliższych latach roczna wartość rynku samochodów luksusowych i premium przekroczy poziom 5 mld zł. Rynek ten pozostanie największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce (stanowiącym ok. 41%). Według raportu KPMG, najpopularniejszymi markami samochodów luksusowych w 2014 roku było Maserati (37 rejestracji) oraz Ferrari (22 rejestracje). Łącznie w 2014 roku zarejestrowano w Polsce 94 samochody luksusowe, co przekłada się na wzrost o ponad połowę w porównaniu do 2013 roku. Tabela 5 Sprzedaż samochodów luksusowych wg marki w latach Marka vs 2013 Maserati % Ferrari % Bentley % Rolls-Royce % Lamborghini % Aston Martin % Lotus % Razem % źródło: KPMG W ujęciu procentowym największy wzrost sprzedaży w segmencie samochodów luksusowych odnotowało Lamborghini (o 400%) oraz Rolls-Royce (o 167%). Zgodnie z raportem KPMG, Najpopularniejszymi modelami samochodów luksusowych były Maserati Ghibli (19 rejestracji) oraz Maserati Quattroporte (14 rejestracji). 5 KPMG, Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Samochody luksusowe i Premium, Luty

12 3 PREZENTACJA DANYCH EKONOMICZNO-FINANSOWYCH W LATACH W tabeli poniżej przedstawiono dane ekonomiczno-finansowe Spółki Arrinera Automotive S.A. w latach opracowane na podstawie danych finansowych dostarczonych przez Spółkę. Tabela 6. Prezentacja danych ekonomiczno-finansowych Lp. Wyszczególnienie Okres sprawozdawczy I Wielkości wynikowe 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaży (1-2) Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Wynik na działalności operacyjnej (3+4) Saldo przychodów i kosztów finansowych Wynik na działalności gospodarczej Wynik brutto Wynik netto II II Wskaźniki rentowności 1 Rentowność sprzedaży 2 Rentowność brutto 3 Rentowność netto 4 Rentowność kapitałów własnych Wielkości bilansowe (na koniec roku obrotowego) 1 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa netto W latach spółka praktycznie nie generowała przychodów ze sprzedaży i całą swą działalność operacyjną koncentrowała na prowadzeniu prac rozwojowych nad komercjalizacją projektu supersamochodu Arrinera Hussarya. W związku z powyższym brak podstaw do sporządzania analizy rentowności. Na dzień księgowa wartość rozpoznanych kosztów prac rozwojowych jako krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych wynosi tys. PLN i obejmuje wyłącznie faktycznie poniesiony nakłady finansowe na ww. projekt. 11

13 4 WYCENA METODĄ ZDYSKONTOWANYCH PRZYSZŁYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH (DCF) 4.1 METODOLOGIA WYCENY Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) opiera się na założeniu, że wartość Spółki/kapitałów własnych uzależniona jest od skali korzyści finansowych, jakie właścicielom przyniesie wyceniana Spółka w trakcie dalszego jego funkcjonowania. Wartość Spółki/kapitałów własnych, może być zdefiniowana jako: Tabela 7. Procedura wyceny metodą DCF (+) suma zdyskontowanych strumieni pieniężnych w okresie szczegółowej prognozy (+) (+) wartość rezydualna (stanowiąca wartość bieżącą przyszłych strumieni pieniężnych generowanych przez Spółka po okresie szczegółowej prognozy) wartość tarczy podatkowej (przy technice APV - w oparciu o strumienie pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz nielewarowany koszt kapitału własnego) (+) wartość godziwa aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy (+) wartość krótkoterminowych aktywów finansowych na początek okresu szczegółowej prognozy (-) wartość długu odsetkowego (w przypadku procedury wyceny bazującej o przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli) Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Procedurę wyznaczenia wartości dochodowej Spółki przeprowadzono zgodnie z poniższym wzorem: WD = CF 1 CF 2 CF n RV (1+r) 0,5 (1+r) 1,5 (1+r) n-0,5 (1+r) n-0,5 + TP + AP + KAF - DO gdzie: WD wartość dochodowa Spółki, CF n przepływy pieniężne dla roku n prognozy, r stopa dyskontowa, TP wartość tarczy podatkowej stanowiąca sumę wartości bieżącej z okresu szczegółowej prognozy oraz wartości rezydualnej zmniejszeń podatku dochodowego z tytułu korzystania z odsetkowych zewnętrznych źródeł finansowania, AP wartość godziwa aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy, KAF wartość krótkoterminowych aktywów finansowych na początek okresu szczegółowej prognozy, DO - wartość długu odsetkowego (w przypadku procedury wyceny w oparciu o przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli) na początek okresu szczegółowej prognozy, 12

14 RV wartość rezydualna, która wyznaczana jest wg wzoru poniżej: gdzie: = (1+) CF n przepływy pieniężne dla ostatniego roku prognozy, R n stopa dyskonta dla ostatniego roku prognozy, g długoterminowe średnie tempo zmiany przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy. Przy wyznaczaniu współczynników dyskontowych do wyznaczenia wartości bieżącej zastosowano współczynnik środka okresu (standardy wyceny zalecają stosowanie tego współczynnika przy zasadności założenia stałej dostępności generowanych przez wyceniane aktywo strumieni pieniężnych na przestrzeni poszczególnych okresów szczegółowej prognozy). Wartość przepływów pieniężnych oraz stóp dyskontowych może być szacowana w oparciu o jedną z następujących podstawowych technik wyceny metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych: CFE w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli oraz koszt kapitału własnego, WACC w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz średni ważony koszt kapitału własnego, APV w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz nielewarowany koszt kapitału własnego. Przedmiotową procedurę wyceny Spółki dokonano w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz lewarowany koszt kapitału własnego (WACC). 13

15 4.2 ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE DO WYCENY Tabela 8. Założenia makroekonomiczne stanowiące podstawę wyceny I L.p. Rachunki narodowe Wyszczególnienie PROGNOZA Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych Polska (CPI-P) -0,50% 0,90% 1,20% 2,50% 2 Wzrost PKB Polska 3,40% 3,30% 3,50% 3,57% II Stopy procentowe 1 Stopa interwencyjna NBP 1,50% 1,96% 1,96% 1,96% 2 Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2,21% 2,21% 2,21% 3 4 Średnia rentowność lokowania wolnych środków pieniężnych Średnie oprocentowanie kredytów bankowych inwestycyjnych 0,70% 1,16% 1,16% 1,16% 5,20% 5,66% 5,66% 5,66% 5 Średnie oprocentowanie kredytów krótkoterminowych 4,20% 4,66% 4,66% 4,66% 6 WIBOR 3M 2,18% 2,21% 2,21% 2,21% 7 WIBOR 1M 1,70% 2,16% 2,16% 2,16% III Podatki 1 PDOP 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% IV Kursy walutowe 1 GBP/PLN 5,8 5,8 5,8 5,8 Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie danych NBP, IBnGR oraz innych instytucji finansowych. 14

16 4.3 KALKULACJA STOPY DYSKONTOWEJ PRZYJĘTEJ DO WYCENY Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w prognozie założono stopę dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), którego poszczególne elementy ustalono w następujący sposób: Stopę oprocentowania papierów wartościowych wolnych od ryzyka przyjęto na poziomie średniej rocznej stopy zwrotu 10-letnich obligacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu. Do wyceny przyjęto średnią rentowność obligacji z dnia r. na rynku wtórnym, Tabela 9. Oszacowanie oprocentowania papierów wartościowych wolnych od ryzyka L.p. Wyszczególnienie Oprocentowanie papierów wolnych od ryzyka w skali 1 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% roku Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie BGŻ S.A. Premię ryzyka branży określającej najniższą możliwą do zaakceptowania przez potencjalnego inwestora rynkowego stopę zwrotu powyżej stopy wynikającej z oprocentowania papierów wartościowych wolnych od ryzyka. Premię ryzyka branży oszacowano jako iloczyn długookresowej podstawowej premii za ryzyko rynku kapitałowego oraz współczynnika Beta lewarowanego dla branży, w której funkcjonuje Spółka. Na podstawie analizy średniej wysokości rynkowej premii za ryzyko stosowanych przez analityków finansowych na polskim rynku kapitałowym przyjęto długoterminową podstawową premię ryzyka na poziomie 5,0%. Na bazie analiz własnych oraz opracowania Aswort a Damodarana (http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/new_home_page/data.html) określono wartość współczynnika Beta lewarowanego na poziomie 1,34 (na podstawie danych dotyczących współczynnika Beta odlewarowana oraz sektorowej struktury kapitału całkowitego dla Emerging Markets ). Tabela 10. Kalkulacja premii ryzyka branży, w której funkcjonuje Spółka L.p. Wyszczególnienie Podstawowa premia ryzyka 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2 Współczynnik Beta lewarowany 1,34 1,34 1,34 1,34 Razem premia ryzyka branży (1*2) 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Efektywny koszt kapitału obcego wyznaczono przy następujących parametrach: Tabela 11. Kalkulacja efektywnego kosztu długu Lp. Wyszczególnienie Struktura kapitału całkowitego Przedsiębiorstwa: Dług/(Dług+Kapitał)* 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 2 Premia kredytowa/nadwyżka oprocentowania długu nad stopę wolną od ryzyka 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 3 Koszt długu 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 4 Efektywna stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Efektywny koszt długu 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie BGŻ S.A., Morningstar Inc. * Średnia w branży Auto & Truck zgodnie z Premia ryzyka za wielkość na poziomie 3,81 pp, która odzwierciedla wyższe ryzyko związane z inwestowaniem w małe podmioty gospodarcze. Wielkość premii wielkości została przyjęta na podstawie danych firmy Morningstar Inc., 15

17 Dodatkowa premia ryzyka w wysokości 5,0 pp jest związana z wczesnym etapem urynkowienia projektu Arrinera Hussarya oraz z ryzykiem realizacji planów sprzedażowych Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, wielkość stóp dyskontowych (WACC) przyjęto zgodnie z tabelą na następnej stronie. Tabela 12. Kalkulacja stopy dyskonta (WACC) przyjętej do wyliczenia wartości godziwej L.p. Wyszczególnienie Struktura kapitału: Dług/(Dług+Kapitał) 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 2 Premia kredytowa/nadwyżka oprocentowania długu nad stopą wolną od ryzyka 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 3 Koszt długu 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 4 Stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 5 Efektywny koszt długu 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 6 Stopa wolna od ryzyka 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 7 Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8 Beta lewarowana 1,34 1,34 1,34 1,34 9 Premia ryzyka branży 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% 10 Premia za wielkość 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 11 Premia za dodatkowe ryzyko specyficzne 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 12 Koszt kapitału własnego 17,84% 17,84% 17,84% 17,84% 13 Razem stopa dyskonta 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy 16

18 4.4 ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKCJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OSZACOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ SPÓŁKI Prognozę sprawozdań finansowych stanowiących podstawę wyceny wartości godziwej Spółki Arrinera Automotive S.A. metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych dokonano w oparciu o następujące dokumenty przedstawione przez Spółkę: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, 2. Założenia prognostyczne na lata , 3. Inne materiały analityczne zebrane i przygotowane przez pracowników Spółki. Wszystkie dane dotyczące lat są wielkościami prognozowanymi, przy czym prognoza bazuje na: założeniach, co do projekcji przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej za lata obrotowe przedstawionych przez Zarząd Spółki, opracowaniach własnych AVCS Sp. z o.o., innych założeniach makroekonomicznych przyjętych do wyceny. Model wyceny metodą dochodową oparto o prognozowane strumienie pieniężne generowane przez Spółkę Arrinera Automotive S.A. w okresie r. Prognozy przychodowe i kosztowe stanowiące podstawę wyceny zostały sporządzone na podstawie założeń przedstawionych przez Zarząd Spółki w cenach stałych i w przypadku kosztów doprowadzone do cen bieżących z uwzględnieniem przewidywanego poziomu wzrostu cen (inflacja) oraz innych założeń makroekonomicznych. Ze względów ostrożnościowych Wyceniający dokonał podwyższenia przedstawionych prognoz kosztów o: szacunkowe koszty działalności w okresie r., koszty ogólnego zarządu (na średnim poziomie w 2014 r.) oraz rezerwę na nieprzewidywane koszty w wysokości 5% prognozowanych kosztów operacyjnych, prognozę amortyzacji (w prognozach przedstawionych przez Spółkę część wydatków finansowych ma charakter nakładów inwestycyjnych na prace rozwojowe, które obciążą wynik jednostki w postaci amortyzacji). 17

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 15 czerwca 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka notowana na tym rynku. Przypomnijmy,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pierwszy raport analityczny

Pierwszy raport analityczny gru 13 mar 14 cze 14 wrz 14 MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Polska Kupuj PLN 1.5 (+48%) Pierwszy raport analityczny Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 49.7m w 214P oraz PLN

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400 SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo