Arrinera Automotive S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arrinera Automotive S.A."

Transkrypt

1 Wycena wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień r. Warszawa, kwiecień 2015

2 Spis treści 1 Wstęp Wprowadzenie Prezentacja wyników wyceny Uzasadnienie zastosowanych metod wyceny Wiadomości ogólne o Spółce Informacje ogólne Przedmiot podstawowej działalności Spółki Rynek samochodów luksusowych Rynek globalny Rynek Polski Prezentacja danych ekonomiczno-finansowych w latach Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) Metodologia wyceny Założenia makroekonomiczne przyjęte do wyceny Kalkulacja stopy dyskontowej przyjętej do wyceny Założenia szczegółowe do projekcji sprawozdań finansowych stanowiących podstawę oszacowania wartości godziwej Spółki Wyniki wyceny godziwej Spółki 100% kapitałów własnych Arrinera Automotive S.A. metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych Wycena Spółki metodą skorygowanych aktywów netto Ustalenie wartości bilansowej Wycena Spółki metodą skorygowanych aktywów netto wg stanu na r Ustalenie Bilansu Proforma dla potrzeb wyliczenia wartości Spółki Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitały własne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis korekt przeprowadzonych dla potrzeb wyceny Spółki metodą skorygowanych aktywów netto Korekta nr Zestawienie korekt Ustalenie wartości skorygowanych aktywów netto Spis tabel i wykresów Załączniki Sprawozdanie finansowe Spółki za okres wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

3 1 WSTĘP 1.1 WPROWADZENIE Niniejszy raport dotyczy oszacowania wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej określanej również jako Arrinera Automotive oraz Spółka ). Raport został sporządzony przez firmę AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej określaną również jako Wykonawca ) na zlecenie w celu ustalenia wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki. Do wyceny wartości godziwej Spółki Arrinera Automotive zastosowano następujące metody: metodę zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF), metodę skorygowanych aktywów netto (SAN). Podczas prac nad wyceną oparto się na następujących danych i dokumentach, które zostały udostępnione przez Spółkę: sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, założenia prognostyczne na lata , inne materiały analityczne zebrane i przygotowane przez pracowników Spółki. W trakcie prac nad oszacowaniem wartości godziwej Spółki wykorzystano dostępne dane makroekonomiczne oraz informacje uzyskane od Spółki. Założono, że wszystkie te informacje są prawdziwe i rzetelne oraz odzwierciedlają stan faktyczny oraz najlepszą wiedzę Zarządu co do kształtowania się przyszłych relacji ekonomiczno-finansowych w Spółce. Zwracamy uwagę, że zakres zleconych nam prac nie obejmował żadnych prac o naturze audytu lub analiz due diligence, w odniesieniu do wszelkich informacji, które były dla nas dostępne i uwzględnione w procesie analizy i wyceny (w tym w odniesieniu do założeń prognostycznych przedstawionych przez Spółkę). W związku z tym, na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu założyliśmy, iż otrzymane dane są wystarczająco dokładne i kompletne, by możliwe było sporządzenie wiarygodnej wyceny. Wycenę sporządzono z należytą rzetelnością, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie opracowania dotyczące wyceny podmiotów gospodarczych niosą za sobą ryzyko popełnienia błędu wynikającego z subiektywizmu ocen wyprowadzonych przez Wyceniającego bądź też ocen zawartych w cytowanych materiałach źródłowych, czy też braku wiedzy o zjawiskach i zdarzeniach dotyczących wycenianego podmiotu, a nie przekazanych Wyceniającemu w trakcie zbierania materiałów informacyjnych. Przedmiotową wycenę Wykonawca sporządził z należytą starannością. Jednakże Wykonawca, ani żaden z członków zespołu dokonującego wyceny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia w związku z realizacją przedmiotowej wyceny (wyłączając odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie, jak również na wskutek rażącego niedbalstwa). Wyliczenia przeprowadzono z pełną dokładnością arkusza kalkulacyjnego, dlatego mogą wystąpić pewne rozbieżności w tabelach prezentujących rezultaty kalkulacji wynikające z zaokrągleń, które nie mają wpływu na poprawność oszacowanej wartości Spółki. Wycenę sporządzono w tysiącach PLN (tys. PLN) chyba, że inaczej zaznaczono w treści opracowania. 2

4 1.2 PREZENTACJA WYNIKÓW WYCENY Poniższa tabela przedstawia wyniki wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. Tabela 1. Wyniki wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. Lp. A Wyszczególnienie Wartość wyceny na dzień r. (tys. zł) Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) 1 Wartość bieżąca strumieni z działalności operacyjnej dla okresu szczegółowej prognozy okres: Wartość rezydualna kapitałów własnych Spółki Wartość godziwa aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy 0 4 Stan środków pieniężnych na początek okresu szczegółowej prognozy Wartość długu odsetkowego na początek okresu szczegółowej prognozy Razem wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki oszacowana metodą DCF przed uwzględnieniem dyskont ( ) Dyskonto z tyt. braku kontroli 0% 12 Dyskonto z tyt. braku płynności -10% 13 Razem wartość godziwa wycenianego pakietu akcji Spółki oszacowana metodą DCF po uwzględnieniu dyskonta z tyt. braku płynności Razem wartość godziwa wycenianego pakietu akcji Spółki oszacowana metodą skorygowanych B aktywów netto na dzień r. (na potrzeby wyceny dokonano oszacowania wartości wiązki własności intelektualnych głównie w postaci know-how i znaków towarowych metodą zysków nadwyżkowych) C Wagi dla poszczególnych metod wyceny 1 Waga dla wyceny DCF 50,00% 2 Waga dla wyceny skorygowany aktywów netto (SAN) 50,00% D Średnia ważona wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki E Ilość akcji stanowiących 100% kapitałów własnych Spółki F Wartość godziwa 1 akcji (PLN/akcję) 18,89 * Wartość z wyceny metodą SAN (Skorygowanych Aktywów Netto) uwzględnia wycenę wartości godziwej wiązki wartości niematerialnych i własności intelektualnych obejmujących głównie: know-how (w tym prace rozwojowe), wzory przemysłowe, znaki towarowe w kwocie tys. PLN. Łączna wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi: tys. PLN (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tys. PLN) Wyceniający zwraca uwagę na fakt, że wyżej oszacowana wartość uwzględnia komercjalizację projektu supersamochodu Arrinera Hussarya. Brak skutecznej komercjalizacji ww. projektu w rzeczywistości lub też jego realizacja na warunkach istotnie odbiegających od założeń zdefiniowanych na potrzeby wyceny oznacza, że przyszła wartość godziwa kapitałów własnych Spółki może istotnie różnić się od wyników wyceny. Ze względu na wyjątkowy charakter projektu oraz bardzo utrudnione jest dokonanie szczegółowej analizy porównawczej procesu komercjalizacji podobnych projektów na innych rynkach geograficznych. W związku z powyższym Wyceniający na potrzeby wyceny przyjął ostrożniejsze założenia przychodowo-kosztowe w stosunku do wielkości prognozowanych przez Zarząd Spółki oraz konserwatywne założenia co do oczekiwanej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału). 3

5 1.3 UZASADNIENIE ZASTOSOWANYCH METOD WYCENY Do wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki przyjęto trzy metody: zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, skorygowanych aktywów netto. Wybrane metody reprezentują odmienne podejścia: Metoda zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) podejście dochodowe. Metoda ta jest najczęściej stosowaną w praktyce metodą wyceny wartości godziwej Spółki, Metoda skorygowanych aktywów netto podejście majątkowe (na potrzeby wyceny dokonano oszacowania wartości wiązki własności intelektualnych głównie w postaci knowhow i znaków towarowych metodą zysków nadwyżkowych). Wybrane metody wyceny umożliwiają zatem właściwą rekomendację wartości godziwej Spółki będącej przedmiotem wyceny. Wykonawca rekomenduje przyjęcie dla metody: zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych wagi na poziomie 50%, metody skorygowanych aktywów netto na poziomie 50%. 4

6 2 WIADOMOŚCI OGÓLNE O SPÓŁCE 2.1 INFORMACJE OGÓLNE FIRMA SPÓŁKI: Spółka działa pod nazwą Arrinera Automotive S.A. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI: ul. Bonifraterska 17, Warszawa NUMER IDENTYFIKATORA GUS: Nr REGON NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG: Nr NIP DATA REJESTRACJI SPÓŁKI: spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KAPITAŁ PODSTAWOWY SPÓŁKI: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. 5

7 2.2 PRZEDMIOT PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Automotive S.A. to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem oraz opracowywaniem supersamochodów. Zespół Arrinery tworzą specjaliści od mechaniki, elektryki i budowy nadwozia, w tym także z włókien węglowych). Zespół obecnie liczy 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz 5 osób stale współpracujących z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie oraz może poszczycić się znacznymi osiągnięciami w zakresie projektowania i produkcji samochodów i supersamochodów. Dotychczasowy dorobek członków zespołu Arrinery obejmuje między innymi: Tworzenie systemu testów dla badań trakcyjnych oraz rozwój i badanie pojazdów Testowanie pojazdów na drogach publicznych oraz torach wyścigowych, np. IDIADA Przygotowywanie programów badawczych i raportów z badań oraz opiniowanie projektów dotyczących norm Przeprowadzanie badań prehomologacyjnych i udział w nadzorowaniu jakości produkcji Projektowanie i budowa części elektronicznego systemu diagnostyki Projektowanie i badanie podzespołów oraz wykonywanie i badanie prototypowych instalacji Zarządzanie działem budowy samochodów prototypowych Konfiguracja torów pomiarowych Opracowanie projektu i wykonanie z kompozytów nadwozia do Audi R8 Próby nowych technologii w oparciu o najnowsze systemy epoksydowe Realizacji produkcji wyrobów z włókien węglowych, kewlaru i vectranu Przygotowanie modeli 3D w programie Solid Edge Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dla projektów Uczestnictwo w modelowaniu brył zewnętrznych i wewnętrznych samochodów osobowych Udział w projektach w zakresie: akustyki, elektrotechniki, trwałościowych i funkcjonalnych, zakłóceń elektrotechnicznych Warto zaznaczyć, że istotnym członkiem zespołu Arrinery jest Lee Noble, brytyjski przedsiębiorca, projektant i inżynier samochodowy, okrzyknięty najbardziej płodnym brytyjskim twórcą samochodów w historii. W ciągu trzech dekad Lee Noble stworzył sprzedał 2000 samochodów własnego projektu. Jeden z tych samochodów Ultima został wykorzystany do testowania modelu, który z czasem stał się najszybszym na świecie samochodem produkcyjnym McLaren F1. Spółka posiada prawa do własności intelektualnych wymienionych poniżej: 77 domen internetowych zawierające m.in nazwy Arrinera i Hussarya, Świadectwo rejestracji znaku wspólnotowego Nr z dnia 17/03/2014 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji znaku wspólnotowego Nr z dnia 01/08/2012 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji znaku towarowego Arrinera w Rosji (nr ), Świadectwa rejestracji znaku towarowego Arrinera w Chinach (świadectwa nr , , , ) Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod nr Nr z dnia 27/10/2011 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 6

8 Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod Nr z dnia 27/10/2011 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod Nr z dnia 27/10/2011 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod Nr z dnia 13/02/2013 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wzory wspólnotowe zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego o numerach: o o o o o o o o o o o o o

9 2.3 RYNEK SAMOCHODÓW LUKSUSOWYCH RYNEK GLOBALNY Pomimo kryzysu finansowego, globalny rynek samochodów luksusowych charakteryzuje się dobrą kondycją. Obecnie, rozwój tego rynku generowany jest głównie poprzez rynki rozwijające się. Chiny, które w 2009 r. stały się największym rynkiem motoryzacyjnym na świecie, stanowią coraz bardziej liczący się rynek zbyt samochodów luksusowych. Prognozuje się, że w latach roczna stopa (CAGR) wzrostu wartości segmentu samochodów luksusowych w Chinach wyniesie 12%, podczas gdy, wskaźnik dla samochodów osobowych wyniesie 8% 2. O dobrej kondycji rynku samochodów luksusowych/premium świadczy fakt, iż 2014 r. był pod względem wolumenu sprzedaży, najlepszym rokiem dla wiodących marek tego segmentu. Mercedes- Benz, BMW oraz Audi i Porsche zanotowały w 2014 r. najwyższe w historii wartości wolumenu sprzedaży. Należy zwrócić uwagę, że 2014 r. stanowił również rekordowy rok pod względem sprzedaży do Chin, gdzie trafia istotna część sprzedaży. Tabela 2 Sprzedaż samochodów marek luksusowych/premium w 2014 r. Producent Sprzedaż w Chinach w 2014 (szt.) % Zmiana (r/r) Sprzedaż w na %Zmiana (r/r) świecie w 2014 (szt.) Audi 578, ,741, BMW Group 455, ,117, Mercedes Benz 281, ,650, Porsche 46, , źródło: Zauważalną tendencję wzrostową można również zauważyć w segmencie supersamochodów. Po wyraźnym załamaniu tego segmentu w 2009 r., sprzedaż powróciła do systematycznych wzrostów. Tabela 3 Liczba zarejestrowanych samochodów luksusowych wg marki w Stanach Zjednoczonych 1 Analiza dotyczy samochodów z segmentu premium, luksusowych oraz supersamochodów 2 8

10 źródło: Tabela 4 Rejestracje w segmencie supersamochodów w Stanach Zjednoczonych źródło: Wskazuje się, że producenci samochodów z popularnych segmentów, tacy jak Fiat Chrysler (właściciel firmy Ferrari) oraz Grupa Volkswagena (właściciel firmy Lamborghini) uzyskują znaczącą część swoich zysków z segmentu supersamochodów. Popyt na samochody Ferrari, jest na tyle duży, że producent wprowadza limity produkcyjne. Większa produkcja mogłaby skutkować utratą unikalności marki i w konsekwencji mniejszym zainteresowaniem potencjalnych klientów. Pomimo relatywnie niskiej sprzedaży, zysk ze netto generowany przez spółkę Ferrari, stanowi 27% zysku wypracowanego przez spółkę matkę Fiat Chrysler. Marża osiągnięta na sprzedaży samochodów luksusowych w grupie Fiata wyniosła 14%, podczas gdy poziom marży na sprzedaży samochodów popularnych z tego koncernu, osiągnął 5% w USA oraz był ujemny w Europie. 3 Zgodnie z prognozą IHS 4, globalna sprzedaż supersamochodów wzrośnie o 14% w perspektywie 2018 r. Jak wskazują analitycy, wzrost sprzedaży będzie napędzany poprzez zwiększającą się liczbę osób mogących przeznaczyć na zakup samochodu sumę ok. 500 tys. EUR. W ostatnich latach mamy do czynienia ze zwiększającej się liczbą osób zamożnych na świecie (dodatkowo grupa zamożnych staje się z roku na rok coraz bardziej zasobna). Przy tym, należy zauważyć, że najbogatsi coraz częściej zamieszkują regiony poza Europą, Stanami Zjednoczonymi i krajami arabskimi. Dziś można ich coraz częściej spotkać m.in. w Chinach. Jako istotne przyczyny rozwoju rynku supersamochodów wskazuje się również zmianę podejścia producentów do tego segmentu. Współczesne supersamochody są zaprojektowane z myślą wygodzie i komforcie kierowcy, w przeciwieństwie do oferowanych kilka dekad temu, często zawodnych i spartańskich modeli, mogących zainteresować głównie pasjonatów motoryzacji. Nie bez znaczenia pozostaje również wyższy poziom ekologii i ekonomiczność obecnie oferowanych supersamochodów

11 Jako trend towarzyszący rosnącej popularności samochodów z segmentu luksusowego i supersamochodów, należy wymienić coraz wyraźniejsze upowszechnianie się marek i modeli sprzedawanych w większych ilościach i wynikające z tego zainteresowanie samochodami spersonalizowanymi, bardziej niszowymi i produkowanymi w niskich ilościach. Do tego typu grupy zaliczają się m.in. Hypersamochody. Charakteryzują się one zaawansowaniem technologicznym oraz produkcją w limitowanych seriach. Bugatti Veyron szt, Ferrari LaFerrari szt, McLaren P1-375, Pagani Huraya szt RYNEK POLSKI Zgodnie z raportem KPMG 5, w 2014 r. wartość rynku samochodów marek premium i luksusowych w Polsce wyniosła 5,6 mld zł. Odnotowano rekordową liczbę rejestracji samochodów z wyższej półki. Zarejestrowano 31,5 tys. samochodów klasy premium i 94 samochody luksusowe. Według prognoz KPMG, w najbliższych latach roczna wartość rynku samochodów luksusowych i premium przekroczy poziom 5 mld zł. Rynek ten pozostanie największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce (stanowiącym ok. 41%). Według raportu KPMG, najpopularniejszymi markami samochodów luksusowych w 2014 roku było Maserati (37 rejestracji) oraz Ferrari (22 rejestracje). Łącznie w 2014 roku zarejestrowano w Polsce 94 samochody luksusowe, co przekłada się na wzrost o ponad połowę w porównaniu do 2013 roku. Tabela 5 Sprzedaż samochodów luksusowych wg marki w latach Marka vs 2013 Maserati % Ferrari % Bentley % Rolls-Royce % Lamborghini % Aston Martin % Lotus % Razem % źródło: KPMG W ujęciu procentowym największy wzrost sprzedaży w segmencie samochodów luksusowych odnotowało Lamborghini (o 400%) oraz Rolls-Royce (o 167%). Zgodnie z raportem KPMG, Najpopularniejszymi modelami samochodów luksusowych były Maserati Ghibli (19 rejestracji) oraz Maserati Quattroporte (14 rejestracji). 5 KPMG, Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Samochody luksusowe i Premium, Luty

12 3 PREZENTACJA DANYCH EKONOMICZNO-FINANSOWYCH W LATACH W tabeli poniżej przedstawiono dane ekonomiczno-finansowe Spółki Arrinera Automotive S.A. w latach opracowane na podstawie danych finansowych dostarczonych przez Spółkę. Tabela 6. Prezentacja danych ekonomiczno-finansowych Lp. Wyszczególnienie Okres sprawozdawczy I Wielkości wynikowe 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaży (1-2) Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Wynik na działalności operacyjnej (3+4) Saldo przychodów i kosztów finansowych Wynik na działalności gospodarczej Wynik brutto Wynik netto II II Wskaźniki rentowności 1 Rentowność sprzedaży 2 Rentowność brutto 3 Rentowność netto 4 Rentowność kapitałów własnych Wielkości bilansowe (na koniec roku obrotowego) 1 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa netto W latach spółka praktycznie nie generowała przychodów ze sprzedaży i całą swą działalność operacyjną koncentrowała na prowadzeniu prac rozwojowych nad komercjalizacją projektu supersamochodu Arrinera Hussarya. W związku z powyższym brak podstaw do sporządzania analizy rentowności. Na dzień księgowa wartość rozpoznanych kosztów prac rozwojowych jako krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych wynosi tys. PLN i obejmuje wyłącznie faktycznie poniesiony nakłady finansowe na ww. projekt. 11

13 4 WYCENA METODĄ ZDYSKONTOWANYCH PRZYSZŁYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH (DCF) 4.1 METODOLOGIA WYCENY Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) opiera się na założeniu, że wartość Spółki/kapitałów własnych uzależniona jest od skali korzyści finansowych, jakie właścicielom przyniesie wyceniana Spółka w trakcie dalszego jego funkcjonowania. Wartość Spółki/kapitałów własnych, może być zdefiniowana jako: Tabela 7. Procedura wyceny metodą DCF (+) suma zdyskontowanych strumieni pieniężnych w okresie szczegółowej prognozy (+) (+) wartość rezydualna (stanowiąca wartość bieżącą przyszłych strumieni pieniężnych generowanych przez Spółka po okresie szczegółowej prognozy) wartość tarczy podatkowej (przy technice APV - w oparciu o strumienie pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz nielewarowany koszt kapitału własnego) (+) wartość godziwa aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy (+) wartość krótkoterminowych aktywów finansowych na początek okresu szczegółowej prognozy (-) wartość długu odsetkowego (w przypadku procedury wyceny bazującej o przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli) Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Procedurę wyznaczenia wartości dochodowej Spółki przeprowadzono zgodnie z poniższym wzorem: WD = CF 1 CF 2 CF n RV (1+r) 0,5 (1+r) 1,5 (1+r) n-0,5 (1+r) n-0,5 + TP + AP + KAF - DO gdzie: WD wartość dochodowa Spółki, CF n przepływy pieniężne dla roku n prognozy, r stopa dyskontowa, TP wartość tarczy podatkowej stanowiąca sumę wartości bieżącej z okresu szczegółowej prognozy oraz wartości rezydualnej zmniejszeń podatku dochodowego z tytułu korzystania z odsetkowych zewnętrznych źródeł finansowania, AP wartość godziwa aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy, KAF wartość krótkoterminowych aktywów finansowych na początek okresu szczegółowej prognozy, DO - wartość długu odsetkowego (w przypadku procedury wyceny w oparciu o przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli) na początek okresu szczegółowej prognozy, 12

14 RV wartość rezydualna, która wyznaczana jest wg wzoru poniżej: gdzie: = (1+) CF n przepływy pieniężne dla ostatniego roku prognozy, R n stopa dyskonta dla ostatniego roku prognozy, g długoterminowe średnie tempo zmiany przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy. Przy wyznaczaniu współczynników dyskontowych do wyznaczenia wartości bieżącej zastosowano współczynnik środka okresu (standardy wyceny zalecają stosowanie tego współczynnika przy zasadności założenia stałej dostępności generowanych przez wyceniane aktywo strumieni pieniężnych na przestrzeni poszczególnych okresów szczegółowej prognozy). Wartość przepływów pieniężnych oraz stóp dyskontowych może być szacowana w oparciu o jedną z następujących podstawowych technik wyceny metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych: CFE w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli oraz koszt kapitału własnego, WACC w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz średni ważony koszt kapitału własnego, APV w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz nielewarowany koszt kapitału własnego. Przedmiotową procedurę wyceny Spółki dokonano w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz lewarowany koszt kapitału własnego (WACC). 13

15 4.2 ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE DO WYCENY Tabela 8. Założenia makroekonomiczne stanowiące podstawę wyceny I L.p. Rachunki narodowe Wyszczególnienie PROGNOZA Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych Polska (CPI-P) -0,50% 0,90% 1,20% 2,50% 2 Wzrost PKB Polska 3,40% 3,30% 3,50% 3,57% II Stopy procentowe 1 Stopa interwencyjna NBP 1,50% 1,96% 1,96% 1,96% 2 Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2,21% 2,21% 2,21% 3 4 Średnia rentowność lokowania wolnych środków pieniężnych Średnie oprocentowanie kredytów bankowych inwestycyjnych 0,70% 1,16% 1,16% 1,16% 5,20% 5,66% 5,66% 5,66% 5 Średnie oprocentowanie kredytów krótkoterminowych 4,20% 4,66% 4,66% 4,66% 6 WIBOR 3M 2,18% 2,21% 2,21% 2,21% 7 WIBOR 1M 1,70% 2,16% 2,16% 2,16% III Podatki 1 PDOP 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% IV Kursy walutowe 1 GBP/PLN 5,8 5,8 5,8 5,8 Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie danych NBP, IBnGR oraz innych instytucji finansowych. 14

16 4.3 KALKULACJA STOPY DYSKONTOWEJ PRZYJĘTEJ DO WYCENY Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w prognozie założono stopę dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), którego poszczególne elementy ustalono w następujący sposób: Stopę oprocentowania papierów wartościowych wolnych od ryzyka przyjęto na poziomie średniej rocznej stopy zwrotu 10-letnich obligacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu. Do wyceny przyjęto średnią rentowność obligacji z dnia r. na rynku wtórnym, Tabela 9. Oszacowanie oprocentowania papierów wartościowych wolnych od ryzyka L.p. Wyszczególnienie Oprocentowanie papierów wolnych od ryzyka w skali 1 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% roku Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie BGŻ S.A. Premię ryzyka branży określającej najniższą możliwą do zaakceptowania przez potencjalnego inwestora rynkowego stopę zwrotu powyżej stopy wynikającej z oprocentowania papierów wartościowych wolnych od ryzyka. Premię ryzyka branży oszacowano jako iloczyn długookresowej podstawowej premii za ryzyko rynku kapitałowego oraz współczynnika Beta lewarowanego dla branży, w której funkcjonuje Spółka. Na podstawie analizy średniej wysokości rynkowej premii za ryzyko stosowanych przez analityków finansowych na polskim rynku kapitałowym przyjęto długoterminową podstawową premię ryzyka na poziomie 5,0%. Na bazie analiz własnych oraz opracowania Aswort a Damodarana (http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/new_home_page/data.html) określono wartość współczynnika Beta lewarowanego na poziomie 1,34 (na podstawie danych dotyczących współczynnika Beta odlewarowana oraz sektorowej struktury kapitału całkowitego dla Emerging Markets ). Tabela 10. Kalkulacja premii ryzyka branży, w której funkcjonuje Spółka L.p. Wyszczególnienie Podstawowa premia ryzyka 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2 Współczynnik Beta lewarowany 1,34 1,34 1,34 1,34 Razem premia ryzyka branży (1*2) 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Efektywny koszt kapitału obcego wyznaczono przy następujących parametrach: Tabela 11. Kalkulacja efektywnego kosztu długu Lp. Wyszczególnienie Struktura kapitału całkowitego Przedsiębiorstwa: Dług/(Dług+Kapitał)* 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 2 Premia kredytowa/nadwyżka oprocentowania długu nad stopę wolną od ryzyka 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 3 Koszt długu 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 4 Efektywna stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Efektywny koszt długu 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie BGŻ S.A., Morningstar Inc. * Średnia w branży Auto & Truck zgodnie z Premia ryzyka za wielkość na poziomie 3,81 pp, która odzwierciedla wyższe ryzyko związane z inwestowaniem w małe podmioty gospodarcze. Wielkość premii wielkości została przyjęta na podstawie danych firmy Morningstar Inc., 15

17 Dodatkowa premia ryzyka w wysokości 5,0 pp jest związana z wczesnym etapem urynkowienia projektu Arrinera Hussarya oraz z ryzykiem realizacji planów sprzedażowych Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, wielkość stóp dyskontowych (WACC) przyjęto zgodnie z tabelą na następnej stronie. Tabela 12. Kalkulacja stopy dyskonta (WACC) przyjętej do wyliczenia wartości godziwej L.p. Wyszczególnienie Struktura kapitału: Dług/(Dług+Kapitał) 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 2 Premia kredytowa/nadwyżka oprocentowania długu nad stopą wolną od ryzyka 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 3 Koszt długu 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 4 Stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 5 Efektywny koszt długu 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 6 Stopa wolna od ryzyka 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 7 Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8 Beta lewarowana 1,34 1,34 1,34 1,34 9 Premia ryzyka branży 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% 10 Premia za wielkość 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 11 Premia za dodatkowe ryzyko specyficzne 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 12 Koszt kapitału własnego 17,84% 17,84% 17,84% 17,84% 13 Razem stopa dyskonta 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy 16

18 4.4 ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKCJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OSZACOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ SPÓŁKI Prognozę sprawozdań finansowych stanowiących podstawę wyceny wartości godziwej Spółki Arrinera Automotive S.A. metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych dokonano w oparciu o następujące dokumenty przedstawione przez Spółkę: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, 2. Założenia prognostyczne na lata , 3. Inne materiały analityczne zebrane i przygotowane przez pracowników Spółki. Wszystkie dane dotyczące lat są wielkościami prognozowanymi, przy czym prognoza bazuje na: założeniach, co do projekcji przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej za lata obrotowe przedstawionych przez Zarząd Spółki, opracowaniach własnych AVCS Sp. z o.o., innych założeniach makroekonomicznych przyjętych do wyceny. Model wyceny metodą dochodową oparto o prognozowane strumienie pieniężne generowane przez Spółkę Arrinera Automotive S.A. w okresie r. Prognozy przychodowe i kosztowe stanowiące podstawę wyceny zostały sporządzone na podstawie założeń przedstawionych przez Zarząd Spółki w cenach stałych i w przypadku kosztów doprowadzone do cen bieżących z uwzględnieniem przewidywanego poziomu wzrostu cen (inflacja) oraz innych założeń makroekonomicznych. Ze względów ostrożnościowych Wyceniający dokonał podwyższenia przedstawionych prognoz kosztów o: szacunkowe koszty działalności w okresie r., koszty ogólnego zarządu (na średnim poziomie w 2014 r.) oraz rezerwę na nieprzewidywane koszty w wysokości 5% prognozowanych kosztów operacyjnych, prognozę amortyzacji (w prognozach przedstawionych przez Spółkę część wydatków finansowych ma charakter nakładów inwestycyjnych na prace rozwojowe, które obciążą wynik jednostki w postaci amortyzacji). 17

19 4.5 WYNIKI WYCENY GODZIWEJ SPÓŁKI 100% KAPITAŁÓW WŁASNYCH ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. METODĄ ZDYSKONTOWANYCH PRZYSZŁYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH Wyniki wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych przedstawiają poniższe zestawienia. Tabela 13. Oszacowanie wartości godziwej 100% kapitałów własnych Arrinera Automotive S.A. na bazie zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych za okres L.p. Wyszczególnienie EBIT Rozliczenie straty podatkowej Podatek CIT od EBIT EBIT pomniejszony o podatek CIT Amortyzacja* Nakłady inwestycyjne Zmiana kapitału obrotowego Zmiana RMK I Razem przepływy pieniężne z działalności operacyjnej II Razem stopa dyskonta 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% III Współczynnik dyskonta dla poszczególnych lat 0,9308 0,8665 0,8665 0,8665 IV Składany współczynnik dyskonta dla poszczególnych lat 0,9308 0,8066 0,6989 0,6055 V Zdyskontowane strumienie pieniężne VI Razem zdyskontowane strumienie z działalności operacyjnej 538 VII VIII IX Wartość rezydualna przyszłych strumieni z działalności operacyjnej Razem zdyskontowane strumienie w okresie szczegółowej prognozy oraz wartość rezydualna przyszłych strumieni z działalności operacyjnej Wolne strumienie pieniężne ze sprzedaży nadmiarowych aktywów operacyjnych oraz aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy X Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu prognozy 195 XI XII Wartość bieżąca długu odsetkowego na początek okresu szczegółowej prognozy Wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. przed dyskontem z tyt. braku płynności XIII Dyskonto za brak płynności (-15%)* Wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera XIV Automotive S.A. po dyskoncie za brak płynności * na potrzeby ustalenia wartości amortyzacji założono, że amortyzacja prac rozwojowych zostanie rozliczona na planowane pierwszych 61 sztuk supersamochodowów Arrinera Hussarya, jakie Spółka planuje wyprodukować w latach (w tym 28 sztuk modelu Racing i 33 sztuk pierwszej limitowanej wersji szosowego modelu Arrinera Hussarya)

20 Na wartość rynkową 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. przed uwzględnieniem dyskonta z tyt. braku płynności w kwocie tys. PLN składają się: Zdyskontowane saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie w kwocie 538 tys. PLN, Zdyskontowana wartość rezydualna wyliczona metodą kapitalizacji dochodu w kwocie tys. PLN (parametr g przyjęto na poziomie 2,0 pp). Na potrzeby wyceny założono, że Spółka od 2019 r. będzie w stanie utrzymać sprzedaż co najmniej na poziomie 21 sztuk supersamochodów, Wolne strumienie pieniężne ze sprzedaży aktywów pozaoperacyjnych w kwocie 0 tys. PLN, Wartość środków pieniężnych i innych krótkoterminowych aktywów finansowych na początek okresu prognozy w kwocie 195 tys. PLN, Wartość długu odsetkowego tys. PLN. Ze względu na fakt, że wyceniana spółka jest spółką niepubliczną zasadne jest uwzględnienie dyskonta z tyt. braku płynności na poziomie -10%. Na wielkość proponowanego dyskonta wpływ na fakt, ze Spółka jest jednostką zależną podmiotów, których akcje notowane są na alternatywnych rynkach. 19

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2 Oszacowanie wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 30.09.2011 r. wersja z dnia 15.12.2011 r. Wykonawca: PKF Capital Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie 1. Cel i metoda wyceny Szczegółowym celem przeprowadzonej wyceny jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 1.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW 477 Załącznik nr 1.1. Poniższy przykład ma na celu przybliżenie logiki wynikającej z Wytycznych. Założenia projekcji

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

POLIVAC SP. Z O.O. WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

POLIVAC SP. Z O.O. WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POLIVAC SP. Z O.O. WYCENA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Poznań, 01.07.2015. 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie Prezentowany raport dotyczy estymacji godziwej wartości 100% kapitałów własnych spółki Polivac sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo