Arrinera Automotive S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arrinera Automotive S.A."

Transkrypt

1 Wycena wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień r. Warszawa, kwiecień 2015

2 Spis treści 1 Wstęp Wprowadzenie Prezentacja wyników wyceny Uzasadnienie zastosowanych metod wyceny Wiadomości ogólne o Spółce Informacje ogólne Przedmiot podstawowej działalności Spółki Rynek samochodów luksusowych Rynek globalny Rynek Polski Prezentacja danych ekonomiczno-finansowych w latach Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) Metodologia wyceny Założenia makroekonomiczne przyjęte do wyceny Kalkulacja stopy dyskontowej przyjętej do wyceny Założenia szczegółowe do projekcji sprawozdań finansowych stanowiących podstawę oszacowania wartości godziwej Spółki Wyniki wyceny godziwej Spółki 100% kapitałów własnych Arrinera Automotive S.A. metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych Wycena Spółki metodą skorygowanych aktywów netto Ustalenie wartości bilansowej Wycena Spółki metodą skorygowanych aktywów netto wg stanu na r Ustalenie Bilansu Proforma dla potrzeb wyliczenia wartości Spółki Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Kapitały własne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis korekt przeprowadzonych dla potrzeb wyceny Spółki metodą skorygowanych aktywów netto Korekta nr Zestawienie korekt Ustalenie wartości skorygowanych aktywów netto Spis tabel i wykresów Załączniki Sprawozdanie finansowe Spółki za okres wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

3 1 WSTĘP 1.1 WPROWADZENIE Niniejszy raport dotyczy oszacowania wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej określanej również jako Arrinera Automotive oraz Spółka ). Raport został sporządzony przez firmę AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej określaną również jako Wykonawca ) na zlecenie w celu ustalenia wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki. Do wyceny wartości godziwej Spółki Arrinera Automotive zastosowano następujące metody: metodę zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF), metodę skorygowanych aktywów netto (SAN). Podczas prac nad wyceną oparto się na następujących danych i dokumentach, które zostały udostępnione przez Spółkę: sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, założenia prognostyczne na lata , inne materiały analityczne zebrane i przygotowane przez pracowników Spółki. W trakcie prac nad oszacowaniem wartości godziwej Spółki wykorzystano dostępne dane makroekonomiczne oraz informacje uzyskane od Spółki. Założono, że wszystkie te informacje są prawdziwe i rzetelne oraz odzwierciedlają stan faktyczny oraz najlepszą wiedzę Zarządu co do kształtowania się przyszłych relacji ekonomiczno-finansowych w Spółce. Zwracamy uwagę, że zakres zleconych nam prac nie obejmował żadnych prac o naturze audytu lub analiz due diligence, w odniesieniu do wszelkich informacji, które były dla nas dostępne i uwzględnione w procesie analizy i wyceny (w tym w odniesieniu do założeń prognostycznych przedstawionych przez Spółkę). W związku z tym, na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu założyliśmy, iż otrzymane dane są wystarczająco dokładne i kompletne, by możliwe było sporządzenie wiarygodnej wyceny. Wycenę sporządzono z należytą rzetelnością, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie opracowania dotyczące wyceny podmiotów gospodarczych niosą za sobą ryzyko popełnienia błędu wynikającego z subiektywizmu ocen wyprowadzonych przez Wyceniającego bądź też ocen zawartych w cytowanych materiałach źródłowych, czy też braku wiedzy o zjawiskach i zdarzeniach dotyczących wycenianego podmiotu, a nie przekazanych Wyceniającemu w trakcie zbierania materiałów informacyjnych. Przedmiotową wycenę Wykonawca sporządził z należytą starannością. Jednakże Wykonawca, ani żaden z członków zespołu dokonującego wyceny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia w związku z realizacją przedmiotowej wyceny (wyłączając odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie, jak również na wskutek rażącego niedbalstwa). Wyliczenia przeprowadzono z pełną dokładnością arkusza kalkulacyjnego, dlatego mogą wystąpić pewne rozbieżności w tabelach prezentujących rezultaty kalkulacji wynikające z zaokrągleń, które nie mają wpływu na poprawność oszacowanej wartości Spółki. Wycenę sporządzono w tysiącach PLN (tys. PLN) chyba, że inaczej zaznaczono w treści opracowania. 2

4 1.2 PREZENTACJA WYNIKÓW WYCENY Poniższa tabela przedstawia wyniki wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. Tabela 1. Wyniki wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. Lp. A Wyszczególnienie Wartość wyceny na dzień r. (tys. zł) Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) 1 Wartość bieżąca strumieni z działalności operacyjnej dla okresu szczegółowej prognozy okres: Wartość rezydualna kapitałów własnych Spółki Wartość godziwa aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy 0 4 Stan środków pieniężnych na początek okresu szczegółowej prognozy Wartość długu odsetkowego na początek okresu szczegółowej prognozy Razem wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki oszacowana metodą DCF przed uwzględnieniem dyskont ( ) Dyskonto z tyt. braku kontroli 0% 12 Dyskonto z tyt. braku płynności -10% 13 Razem wartość godziwa wycenianego pakietu akcji Spółki oszacowana metodą DCF po uwzględnieniu dyskonta z tyt. braku płynności Razem wartość godziwa wycenianego pakietu akcji Spółki oszacowana metodą skorygowanych B aktywów netto na dzień r. (na potrzeby wyceny dokonano oszacowania wartości wiązki własności intelektualnych głównie w postaci know-how i znaków towarowych metodą zysków nadwyżkowych) C Wagi dla poszczególnych metod wyceny 1 Waga dla wyceny DCF 50,00% 2 Waga dla wyceny skorygowany aktywów netto (SAN) 50,00% D Średnia ważona wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki E Ilość akcji stanowiących 100% kapitałów własnych Spółki F Wartość godziwa 1 akcji (PLN/akcję) 18,89 * Wartość z wyceny metodą SAN (Skorygowanych Aktywów Netto) uwzględnia wycenę wartości godziwej wiązki wartości niematerialnych i własności intelektualnych obejmujących głównie: know-how (w tym prace rozwojowe), wzory przemysłowe, znaki towarowe w kwocie tys. PLN. Łączna wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi: tys. PLN (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tys. PLN) Wyceniający zwraca uwagę na fakt, że wyżej oszacowana wartość uwzględnia komercjalizację projektu supersamochodu Arrinera Hussarya. Brak skutecznej komercjalizacji ww. projektu w rzeczywistości lub też jego realizacja na warunkach istotnie odbiegających od założeń zdefiniowanych na potrzeby wyceny oznacza, że przyszła wartość godziwa kapitałów własnych Spółki może istotnie różnić się od wyników wyceny. Ze względu na wyjątkowy charakter projektu oraz bardzo utrudnione jest dokonanie szczegółowej analizy porównawczej procesu komercjalizacji podobnych projektów na innych rynkach geograficznych. W związku z powyższym Wyceniający na potrzeby wyceny przyjął ostrożniejsze założenia przychodowo-kosztowe w stosunku do wielkości prognozowanych przez Zarząd Spółki oraz konserwatywne założenia co do oczekiwanej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału). 3

5 1.3 UZASADNIENIE ZASTOSOWANYCH METOD WYCENY Do wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki przyjęto trzy metody: zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, skorygowanych aktywów netto. Wybrane metody reprezentują odmienne podejścia: Metoda zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) podejście dochodowe. Metoda ta jest najczęściej stosowaną w praktyce metodą wyceny wartości godziwej Spółki, Metoda skorygowanych aktywów netto podejście majątkowe (na potrzeby wyceny dokonano oszacowania wartości wiązki własności intelektualnych głównie w postaci knowhow i znaków towarowych metodą zysków nadwyżkowych). Wybrane metody wyceny umożliwiają zatem właściwą rekomendację wartości godziwej Spółki będącej przedmiotem wyceny. Wykonawca rekomenduje przyjęcie dla metody: zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych wagi na poziomie 50%, metody skorygowanych aktywów netto na poziomie 50%. 4

6 2 WIADOMOŚCI OGÓLNE O SPÓŁCE 2.1 INFORMACJE OGÓLNE FIRMA SPÓŁKI: Spółka działa pod nazwą Arrinera Automotive S.A. ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI: ul. Bonifraterska 17, Warszawa NUMER IDENTYFIKATORA GUS: Nr REGON NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATNIKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG: Nr NIP DATA REJESTRACJI SPÓŁKI: spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KAPITAŁ PODSTAWOWY SPÓŁKI: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 5,00 PLN każda. 5

7 2.2 PRZEDMIOT PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Automotive S.A. to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem oraz opracowywaniem supersamochodów. Zespół Arrinery tworzą specjaliści od mechaniki, elektryki i budowy nadwozia, w tym także z włókien węglowych). Zespół obecnie liczy 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz 5 osób stale współpracujących z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie oraz może poszczycić się znacznymi osiągnięciami w zakresie projektowania i produkcji samochodów i supersamochodów. Dotychczasowy dorobek członków zespołu Arrinery obejmuje między innymi: Tworzenie systemu testów dla badań trakcyjnych oraz rozwój i badanie pojazdów Testowanie pojazdów na drogach publicznych oraz torach wyścigowych, np. IDIADA Przygotowywanie programów badawczych i raportów z badań oraz opiniowanie projektów dotyczących norm Przeprowadzanie badań prehomologacyjnych i udział w nadzorowaniu jakości produkcji Projektowanie i budowa części elektronicznego systemu diagnostyki Projektowanie i badanie podzespołów oraz wykonywanie i badanie prototypowych instalacji Zarządzanie działem budowy samochodów prototypowych Konfiguracja torów pomiarowych Opracowanie projektu i wykonanie z kompozytów nadwozia do Audi R8 Próby nowych technologii w oparciu o najnowsze systemy epoksydowe Realizacji produkcji wyrobów z włókien węglowych, kewlaru i vectranu Przygotowanie modeli 3D w programie Solid Edge Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dla projektów Uczestnictwo w modelowaniu brył zewnętrznych i wewnętrznych samochodów osobowych Udział w projektach w zakresie: akustyki, elektrotechniki, trwałościowych i funkcjonalnych, zakłóceń elektrotechnicznych Warto zaznaczyć, że istotnym członkiem zespołu Arrinery jest Lee Noble, brytyjski przedsiębiorca, projektant i inżynier samochodowy, okrzyknięty najbardziej płodnym brytyjskim twórcą samochodów w historii. W ciągu trzech dekad Lee Noble stworzył sprzedał 2000 samochodów własnego projektu. Jeden z tych samochodów Ultima został wykorzystany do testowania modelu, który z czasem stał się najszybszym na świecie samochodem produkcyjnym McLaren F1. Spółka posiada prawa do własności intelektualnych wymienionych poniżej: 77 domen internetowych zawierające m.in nazwy Arrinera i Hussarya, Świadectwo rejestracji znaku wspólnotowego Nr z dnia 17/03/2014 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji znaku wspólnotowego Nr z dnia 01/08/2012 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji znaku towarowego Arrinera w Rosji (nr ), Świadectwa rejestracji znaku towarowego Arrinera w Chinach (świadectwa nr , , , ) Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod nr Nr z dnia 27/10/2011 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 6

8 Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod Nr z dnia 27/10/2011 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod Nr z dnia 27/10/2011 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Świadectwo rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pod Nr z dnia 13/02/2013 wydane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Wzory wspólnotowe zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego o numerach: o o o o o o o o o o o o o

9 2.3 RYNEK SAMOCHODÓW LUKSUSOWYCH RYNEK GLOBALNY Pomimo kryzysu finansowego, globalny rynek samochodów luksusowych charakteryzuje się dobrą kondycją. Obecnie, rozwój tego rynku generowany jest głównie poprzez rynki rozwijające się. Chiny, które w 2009 r. stały się największym rynkiem motoryzacyjnym na świecie, stanowią coraz bardziej liczący się rynek zbyt samochodów luksusowych. Prognozuje się, że w latach roczna stopa (CAGR) wzrostu wartości segmentu samochodów luksusowych w Chinach wyniesie 12%, podczas gdy, wskaźnik dla samochodów osobowych wyniesie 8% 2. O dobrej kondycji rynku samochodów luksusowych/premium świadczy fakt, iż 2014 r. był pod względem wolumenu sprzedaży, najlepszym rokiem dla wiodących marek tego segmentu. Mercedes- Benz, BMW oraz Audi i Porsche zanotowały w 2014 r. najwyższe w historii wartości wolumenu sprzedaży. Należy zwrócić uwagę, że 2014 r. stanowił również rekordowy rok pod względem sprzedaży do Chin, gdzie trafia istotna część sprzedaży. Tabela 2 Sprzedaż samochodów marek luksusowych/premium w 2014 r. Producent Sprzedaż w Chinach w 2014 (szt.) % Zmiana (r/r) Sprzedaż w na %Zmiana (r/r) świecie w 2014 (szt.) Audi 578, ,741, BMW Group 455, ,117, Mercedes Benz 281, ,650, Porsche 46, , źródło: Zauważalną tendencję wzrostową można również zauważyć w segmencie supersamochodów. Po wyraźnym załamaniu tego segmentu w 2009 r., sprzedaż powróciła do systematycznych wzrostów. Tabela 3 Liczba zarejestrowanych samochodów luksusowych wg marki w Stanach Zjednoczonych 1 Analiza dotyczy samochodów z segmentu premium, luksusowych oraz supersamochodów 2 8

10 źródło: Tabela 4 Rejestracje w segmencie supersamochodów w Stanach Zjednoczonych źródło: Wskazuje się, że producenci samochodów z popularnych segmentów, tacy jak Fiat Chrysler (właściciel firmy Ferrari) oraz Grupa Volkswagena (właściciel firmy Lamborghini) uzyskują znaczącą część swoich zysków z segmentu supersamochodów. Popyt na samochody Ferrari, jest na tyle duży, że producent wprowadza limity produkcyjne. Większa produkcja mogłaby skutkować utratą unikalności marki i w konsekwencji mniejszym zainteresowaniem potencjalnych klientów. Pomimo relatywnie niskiej sprzedaży, zysk ze netto generowany przez spółkę Ferrari, stanowi 27% zysku wypracowanego przez spółkę matkę Fiat Chrysler. Marża osiągnięta na sprzedaży samochodów luksusowych w grupie Fiata wyniosła 14%, podczas gdy poziom marży na sprzedaży samochodów popularnych z tego koncernu, osiągnął 5% w USA oraz był ujemny w Europie. 3 Zgodnie z prognozą IHS 4, globalna sprzedaż supersamochodów wzrośnie o 14% w perspektywie 2018 r. Jak wskazują analitycy, wzrost sprzedaży będzie napędzany poprzez zwiększającą się liczbę osób mogących przeznaczyć na zakup samochodu sumę ok. 500 tys. EUR. W ostatnich latach mamy do czynienia ze zwiększającej się liczbą osób zamożnych na świecie (dodatkowo grupa zamożnych staje się z roku na rok coraz bardziej zasobna). Przy tym, należy zauważyć, że najbogatsi coraz częściej zamieszkują regiony poza Europą, Stanami Zjednoczonymi i krajami arabskimi. Dziś można ich coraz częściej spotkać m.in. w Chinach. Jako istotne przyczyny rozwoju rynku supersamochodów wskazuje się również zmianę podejścia producentów do tego segmentu. Współczesne supersamochody są zaprojektowane z myślą wygodzie i komforcie kierowcy, w przeciwieństwie do oferowanych kilka dekad temu, często zawodnych i spartańskich modeli, mogących zainteresować głównie pasjonatów motoryzacji. Nie bez znaczenia pozostaje również wyższy poziom ekologii i ekonomiczność obecnie oferowanych supersamochodów

11 Jako trend towarzyszący rosnącej popularności samochodów z segmentu luksusowego i supersamochodów, należy wymienić coraz wyraźniejsze upowszechnianie się marek i modeli sprzedawanych w większych ilościach i wynikające z tego zainteresowanie samochodami spersonalizowanymi, bardziej niszowymi i produkowanymi w niskich ilościach. Do tego typu grupy zaliczają się m.in. Hypersamochody. Charakteryzują się one zaawansowaniem technologicznym oraz produkcją w limitowanych seriach. Bugatti Veyron szt, Ferrari LaFerrari szt, McLaren P1-375, Pagani Huraya szt RYNEK POLSKI Zgodnie z raportem KPMG 5, w 2014 r. wartość rynku samochodów marek premium i luksusowych w Polsce wyniosła 5,6 mld zł. Odnotowano rekordową liczbę rejestracji samochodów z wyższej półki. Zarejestrowano 31,5 tys. samochodów klasy premium i 94 samochody luksusowe. Według prognoz KPMG, w najbliższych latach roczna wartość rynku samochodów luksusowych i premium przekroczy poziom 5 mld zł. Rynek ten pozostanie największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce (stanowiącym ok. 41%). Według raportu KPMG, najpopularniejszymi markami samochodów luksusowych w 2014 roku było Maserati (37 rejestracji) oraz Ferrari (22 rejestracje). Łącznie w 2014 roku zarejestrowano w Polsce 94 samochody luksusowe, co przekłada się na wzrost o ponad połowę w porównaniu do 2013 roku. Tabela 5 Sprzedaż samochodów luksusowych wg marki w latach Marka vs 2013 Maserati % Ferrari % Bentley % Rolls-Royce % Lamborghini % Aston Martin % Lotus % Razem % źródło: KPMG W ujęciu procentowym największy wzrost sprzedaży w segmencie samochodów luksusowych odnotowało Lamborghini (o 400%) oraz Rolls-Royce (o 167%). Zgodnie z raportem KPMG, Najpopularniejszymi modelami samochodów luksusowych były Maserati Ghibli (19 rejestracji) oraz Maserati Quattroporte (14 rejestracji). 5 KPMG, Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Samochody luksusowe i Premium, Luty

12 3 PREZENTACJA DANYCH EKONOMICZNO-FINANSOWYCH W LATACH W tabeli poniżej przedstawiono dane ekonomiczno-finansowe Spółki Arrinera Automotive S.A. w latach opracowane na podstawie danych finansowych dostarczonych przez Spółkę. Tabela 6. Prezentacja danych ekonomiczno-finansowych Lp. Wyszczególnienie Okres sprawozdawczy I Wielkości wynikowe 1 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaży (1-2) Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Wynik na działalności operacyjnej (3+4) Saldo przychodów i kosztów finansowych Wynik na działalności gospodarczej Wynik brutto Wynik netto II II Wskaźniki rentowności 1 Rentowność sprzedaży 2 Rentowność brutto 3 Rentowność netto 4 Rentowność kapitałów własnych Wielkości bilansowe (na koniec roku obrotowego) 1 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa netto W latach spółka praktycznie nie generowała przychodów ze sprzedaży i całą swą działalność operacyjną koncentrowała na prowadzeniu prac rozwojowych nad komercjalizacją projektu supersamochodu Arrinera Hussarya. W związku z powyższym brak podstaw do sporządzania analizy rentowności. Na dzień księgowa wartość rozpoznanych kosztów prac rozwojowych jako krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych wynosi tys. PLN i obejmuje wyłącznie faktycznie poniesiony nakłady finansowe na ww. projekt. 11

13 4 WYCENA METODĄ ZDYSKONTOWANYCH PRZYSZŁYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH (DCF) 4.1 METODOLOGIA WYCENY Wycena metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) opiera się na założeniu, że wartość Spółki/kapitałów własnych uzależniona jest od skali korzyści finansowych, jakie właścicielom przyniesie wyceniana Spółka w trakcie dalszego jego funkcjonowania. Wartość Spółki/kapitałów własnych, może być zdefiniowana jako: Tabela 7. Procedura wyceny metodą DCF (+) suma zdyskontowanych strumieni pieniężnych w okresie szczegółowej prognozy (+) (+) wartość rezydualna (stanowiąca wartość bieżącą przyszłych strumieni pieniężnych generowanych przez Spółka po okresie szczegółowej prognozy) wartość tarczy podatkowej (przy technice APV - w oparciu o strumienie pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz nielewarowany koszt kapitału własnego) (+) wartość godziwa aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy (+) wartość krótkoterminowych aktywów finansowych na początek okresu szczegółowej prognozy (-) wartość długu odsetkowego (w przypadku procedury wyceny bazującej o przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli) Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Procedurę wyznaczenia wartości dochodowej Spółki przeprowadzono zgodnie z poniższym wzorem: WD = CF 1 CF 2 CF n RV (1+r) 0,5 (1+r) 1,5 (1+r) n-0,5 (1+r) n-0,5 + TP + AP + KAF - DO gdzie: WD wartość dochodowa Spółki, CF n przepływy pieniężne dla roku n prognozy, r stopa dyskontowa, TP wartość tarczy podatkowej stanowiąca sumę wartości bieżącej z okresu szczegółowej prognozy oraz wartości rezydualnej zmniejszeń podatku dochodowego z tytułu korzystania z odsetkowych zewnętrznych źródeł finansowania, AP wartość godziwa aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy, KAF wartość krótkoterminowych aktywów finansowych na początek okresu szczegółowej prognozy, DO - wartość długu odsetkowego (w przypadku procedury wyceny w oparciu o przepływy pieniężne dla właścicieli i wierzycieli) na początek okresu szczegółowej prognozy, 12

14 RV wartość rezydualna, która wyznaczana jest wg wzoru poniżej: gdzie: = (1+) CF n przepływy pieniężne dla ostatniego roku prognozy, R n stopa dyskonta dla ostatniego roku prognozy, g długoterminowe średnie tempo zmiany przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy. Przy wyznaczaniu współczynników dyskontowych do wyznaczenia wartości bieżącej zastosowano współczynnik środka okresu (standardy wyceny zalecają stosowanie tego współczynnika przy zasadności założenia stałej dostępności generowanych przez wyceniane aktywo strumieni pieniężnych na przestrzeni poszczególnych okresów szczegółowej prognozy). Wartość przepływów pieniężnych oraz stóp dyskontowych może być szacowana w oparciu o jedną z następujących podstawowych technik wyceny metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych: CFE w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli oraz koszt kapitału własnego, WACC w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz średni ważony koszt kapitału własnego, APV w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz nielewarowany koszt kapitału własnego. Przedmiotową procedurę wyceny Spółki dokonano w oparciu o przepływy pieniężne dostępne dla właścicieli i wierzycieli oraz lewarowany koszt kapitału własnego (WACC). 13

15 4.2 ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE PRZYJĘTE DO WYCENY Tabela 8. Założenia makroekonomiczne stanowiące podstawę wyceny I L.p. Rachunki narodowe Wyszczególnienie PROGNOZA Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych Polska (CPI-P) -0,50% 0,90% 1,20% 2,50% 2 Wzrost PKB Polska 3,40% 3,30% 3,50% 3,57% II Stopy procentowe 1 Stopa interwencyjna NBP 1,50% 1,96% 1,96% 1,96% 2 Stopa redyskontowa NBP 1,75% 2,21% 2,21% 2,21% 3 4 Średnia rentowność lokowania wolnych środków pieniężnych Średnie oprocentowanie kredytów bankowych inwestycyjnych 0,70% 1,16% 1,16% 1,16% 5,20% 5,66% 5,66% 5,66% 5 Średnie oprocentowanie kredytów krótkoterminowych 4,20% 4,66% 4,66% 4,66% 6 WIBOR 3M 2,18% 2,21% 2,21% 2,21% 7 WIBOR 1M 1,70% 2,16% 2,16% 2,16% III Podatki 1 PDOP 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% IV Kursy walutowe 1 GBP/PLN 5,8 5,8 5,8 5,8 Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie danych NBP, IBnGR oraz innych instytucji finansowych. 14

16 4.3 KALKULACJA STOPY DYSKONTOWEJ PRZYJĘTEJ DO WYCENY Dla wyliczenia wartości obecnej przyszłych strumieni pieniężnych w prognozie założono stopę dyskonta odzwierciedlającą średni ważony koszt kapitału (WACC), którego poszczególne elementy ustalono w następujący sposób: Stopę oprocentowania papierów wartościowych wolnych od ryzyka przyjęto na poziomie średniej rocznej stopy zwrotu 10-letnich obligacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu. Do wyceny przyjęto średnią rentowność obligacji z dnia r. na rynku wtórnym, Tabela 9. Oszacowanie oprocentowania papierów wartościowych wolnych od ryzyka L.p. Wyszczególnienie Oprocentowanie papierów wolnych od ryzyka w skali 1 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% roku Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie BGŻ S.A. Premię ryzyka branży określającej najniższą możliwą do zaakceptowania przez potencjalnego inwestora rynkowego stopę zwrotu powyżej stopy wynikającej z oprocentowania papierów wartościowych wolnych od ryzyka. Premię ryzyka branży oszacowano jako iloczyn długookresowej podstawowej premii za ryzyko rynku kapitałowego oraz współczynnika Beta lewarowanego dla branży, w której funkcjonuje Spółka. Na podstawie analizy średniej wysokości rynkowej premii za ryzyko stosowanych przez analityków finansowych na polskim rynku kapitałowym przyjęto długoterminową podstawową premię ryzyka na poziomie 5,0%. Na bazie analiz własnych oraz opracowania Aswort a Damodarana (http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/new_home_page/data.html) określono wartość współczynnika Beta lewarowanego na poziomie 1,34 (na podstawie danych dotyczących współczynnika Beta odlewarowana oraz sektorowej struktury kapitału całkowitego dla Emerging Markets ). Tabela 10. Kalkulacja premii ryzyka branży, w której funkcjonuje Spółka L.p. Wyszczególnienie Podstawowa premia ryzyka 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2 Współczynnik Beta lewarowany 1,34 1,34 1,34 1,34 Razem premia ryzyka branży (1*2) 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Efektywny koszt kapitału obcego wyznaczono przy następujących parametrach: Tabela 11. Kalkulacja efektywnego kosztu długu Lp. Wyszczególnienie Struktura kapitału całkowitego Przedsiębiorstwa: Dług/(Dług+Kapitał)* 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 2 Premia kredytowa/nadwyżka oprocentowania długu nad stopę wolną od ryzyka 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 3 Koszt długu 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 4 Efektywna stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Efektywny koszt długu 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy na podstawie BGŻ S.A., Morningstar Inc. * Średnia w branży Auto & Truck zgodnie z Premia ryzyka za wielkość na poziomie 3,81 pp, która odzwierciedla wyższe ryzyko związane z inwestowaniem w małe podmioty gospodarcze. Wielkość premii wielkości została przyjęta na podstawie danych firmy Morningstar Inc., 15

17 Dodatkowa premia ryzyka w wysokości 5,0 pp jest związana z wczesnym etapem urynkowienia projektu Arrinera Hussarya oraz z ryzykiem realizacji planów sprzedażowych Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, wielkość stóp dyskontowych (WACC) przyjęto zgodnie z tabelą na następnej stronie. Tabela 12. Kalkulacja stopy dyskonta (WACC) przyjętej do wyliczenia wartości godziwej L.p. Wyszczególnienie Struktura kapitału: Dług/(Dług+Kapitał) 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 2 Premia kredytowa/nadwyżka oprocentowania długu nad stopą wolną od ryzyka 7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 3 Koszt długu 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 4 Stopa podatkowa 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 5 Efektywny koszt długu 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 6 Stopa wolna od ryzyka 2,31% 2,31% 2,31% 2,31% 7 Premia za ryzyko 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8 Beta lewarowana 1,34 1,34 1,34 1,34 9 Premia ryzyka branży 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% 10 Premia za wielkość 3,81% 3,81% 3,81% 3,81% 11 Premia za dodatkowe ryzyko specyficzne 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 12 Koszt kapitału własnego 17,84% 17,84% 17,84% 17,84% 13 Razem stopa dyskonta 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy 16

18 4.4 ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKCJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OSZACOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ SPÓŁKI Prognozę sprawozdań finansowych stanowiących podstawę wyceny wartości godziwej Spółki Arrinera Automotive S.A. metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych dokonano w oparciu o następujące dokumenty przedstawione przez Spółkę: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, 2. Założenia prognostyczne na lata , 3. Inne materiały analityczne zebrane i przygotowane przez pracowników Spółki. Wszystkie dane dotyczące lat są wielkościami prognozowanymi, przy czym prognoza bazuje na: założeniach, co do projekcji przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej za lata obrotowe przedstawionych przez Zarząd Spółki, opracowaniach własnych AVCS Sp. z o.o., innych założeniach makroekonomicznych przyjętych do wyceny. Model wyceny metodą dochodową oparto o prognozowane strumienie pieniężne generowane przez Spółkę Arrinera Automotive S.A. w okresie r. Prognozy przychodowe i kosztowe stanowiące podstawę wyceny zostały sporządzone na podstawie założeń przedstawionych przez Zarząd Spółki w cenach stałych i w przypadku kosztów doprowadzone do cen bieżących z uwzględnieniem przewidywanego poziomu wzrostu cen (inflacja) oraz innych założeń makroekonomicznych. Ze względów ostrożnościowych Wyceniający dokonał podwyższenia przedstawionych prognoz kosztów o: szacunkowe koszty działalności w okresie r., koszty ogólnego zarządu (na średnim poziomie w 2014 r.) oraz rezerwę na nieprzewidywane koszty w wysokości 5% prognozowanych kosztów operacyjnych, prognozę amortyzacji (w prognozach przedstawionych przez Spółkę część wydatków finansowych ma charakter nakładów inwestycyjnych na prace rozwojowe, które obciążą wynik jednostki w postaci amortyzacji). 17

19 4.5 WYNIKI WYCENY GODZIWEJ SPÓŁKI 100% KAPITAŁÓW WŁASNYCH ARRINERA AUTOMOTIVE S.A. METODĄ ZDYSKONTOWANYCH PRZYSZŁYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH Wyniki wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych przedstawiają poniższe zestawienia. Tabela 13. Oszacowanie wartości godziwej 100% kapitałów własnych Arrinera Automotive S.A. na bazie zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych za okres L.p. Wyszczególnienie EBIT Rozliczenie straty podatkowej Podatek CIT od EBIT EBIT pomniejszony o podatek CIT Amortyzacja* Nakłady inwestycyjne Zmiana kapitału obrotowego Zmiana RMK I Razem przepływy pieniężne z działalności operacyjnej II Razem stopa dyskonta 15,41% 15,41% 15,41% 15,41% III Współczynnik dyskonta dla poszczególnych lat 0,9308 0,8665 0,8665 0,8665 IV Składany współczynnik dyskonta dla poszczególnych lat 0,9308 0,8066 0,6989 0,6055 V Zdyskontowane strumienie pieniężne VI Razem zdyskontowane strumienie z działalności operacyjnej 538 VII VIII IX Wartość rezydualna przyszłych strumieni z działalności operacyjnej Razem zdyskontowane strumienie w okresie szczegółowej prognozy oraz wartość rezydualna przyszłych strumieni z działalności operacyjnej Wolne strumienie pieniężne ze sprzedaży nadmiarowych aktywów operacyjnych oraz aktywów pozaoperacyjnych na początek okresu szczegółowej prognozy X Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu prognozy 195 XI XII Wartość bieżąca długu odsetkowego na początek okresu szczegółowej prognozy Wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. przed dyskontem z tyt. braku płynności XIII Dyskonto za brak płynności (-15%)* Wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera XIV Automotive S.A. po dyskoncie za brak płynności * na potrzeby ustalenia wartości amortyzacji założono, że amortyzacja prac rozwojowych zostanie rozliczona na planowane pierwszych 61 sztuk supersamochodowów Arrinera Hussarya, jakie Spółka planuje wyprodukować w latach (w tym 28 sztuk modelu Racing i 33 sztuk pierwszej limitowanej wersji szosowego modelu Arrinera Hussarya)

20 Na wartość rynkową 100% kapitałów własnych Spółki Arrinera Automotive S.A. przed uwzględnieniem dyskonta z tyt. braku płynności w kwocie tys. PLN składają się: Zdyskontowane saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie w kwocie 538 tys. PLN, Zdyskontowana wartość rezydualna wyliczona metodą kapitalizacji dochodu w kwocie tys. PLN (parametr g przyjęto na poziomie 2,0 pp). Na potrzeby wyceny założono, że Spółka od 2019 r. będzie w stanie utrzymać sprzedaż co najmniej na poziomie 21 sztuk supersamochodów, Wolne strumienie pieniężne ze sprzedaży aktywów pozaoperacyjnych w kwocie 0 tys. PLN, Wartość środków pieniężnych i innych krótkoterminowych aktywów finansowych na początek okresu prognozy w kwocie 195 tys. PLN, Wartość długu odsetkowego tys. PLN. Ze względu na fakt, że wyceniana spółka jest spółką niepubliczną zasadne jest uwzględnienie dyskonta z tyt. braku płynności na poziomie -10%. Na wielkość proponowanego dyskonta wpływ na fakt, ze Spółka jest jednostką zależną podmiotów, których akcje notowane są na alternatywnych rynkach. 19

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2

PKF Capital Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel/fax (0-22) 495 76 00, 495 76 06 2 Oszacowanie wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa spółki MOSTOSTAL-EXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie wg stanu na dzień 30.09.2011 r. wersja z dnia 15.12.2011 r. Wykonawca: PKF Capital Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie

Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie Wycena wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. w Warszawie 1. Cel i metoda wyceny Szczegółowym celem przeprowadzonej wyceny jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa MIŚ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo