System wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w m. st. Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w m. st. Warszawie"

Transkrypt

1 System wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w m. st. Warszawie Seminarium: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dla kogo? Gdzie? Dlaczego warto? Zespół Szkół Specjalnych nr 85 Warszawa 28 listopada 2014 r.

2 Projekt skoordynowanych działań podejmowanych mieście od 2006 r., mających na celu pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie. Podstawowe środki na realizację wczesnego wspomagania pochodzą z subwencji oświatowej. Miasto otrzymuje je w wysokości adekwatnej do liczby dzieci podanej do SIO w dniu 30 września.

3 Miasto rozpoczęło budowę systemu wczesnego wspomagania na mocy uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m. st. Warszawa. Ważny jest załącznik do tej uchwały, który zawiera ujęty w tabele zamknięty katalog jednostek oświatowych, w których mogą być organizowane zespoły wczesnego wspomagania oraz wykaz 18 dzielnicowych zakładów opieki zdrowotnej, traktowanych jako medyczny filar systemu.

4 Według tej uchwały miejskiej instytucjonalny budulec systemu miało stanowić: - 15 poradni psychologiczno- pedagogicznych, - 5 przedszkoli specjalnych, - 4 specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, - 4 zespoły szkół specjalnych. Razem: 28 jednostek oświatowych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty podano cel wczesnego wspomagania: pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wyznaczono koordynatora systemu: Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną TOP. Pokłosiem tego zapisu było rozpoczęcie prac nad stworzeniem Serwisu Pomoc Dziecku, uruchomionego w sieci w 2010 r.

5 Pionierzy systemu 2007 r. ZSS nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44, SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 7, ul. Koźmińska 7, PPP nr 10, ul. Grębałowska 14 (obecny adres: Wrzeciono 24). Wg ówczesnego rozporządzenia MEN (Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 587) zespół wczesnego wspomagania organizuje ta placówka/szkoła, która ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli: zatrudnia specjalistów z przygotowaniem do pracy z małym dzieckiem, dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania. Wszystkie placówki/szkoły wymienione w uchwale miejskiej spełniają powyższe wymogi (idea zamkniętej listy jednostek).

6 2007/2008 Biuro Edukacji opracowuje formularz standardu realizacji wczesnego wspomagania. Na podstawie informacji zawartych w standardzie opracowuje wykaz zespołów wczesnego wspomagania, z wyakcentowaniem rodzaju niepełnosprawności dziecka. Wykaz publikuje na stronie Biura Edukacji.

7 W 2008 r. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zostaje jako program włączony do miejskiej polityki edukacyjnej opracowanej na lata , jako: I strategiczny obszar działań: Edukacja i wspieranie rozwoju małego dziecka Kierunek działań: Wspieranie małych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i problemami rodzinnymi oraz wspomaganie jego rodziny (ważny wątek wsparcia rodziny) Program strategiczny: Mali Warszawiacy Program operacyjny: Warszawski system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Kierownik programu (projektu) koordynuje informacje o systemie.

8 dynamika rozwoju systemu wczesnego wspomagania zespoły

9 2008 r. Wczesne wspomaganie staje się zadaniem subwencjonowanym. Obecna waga subwencyjna: 0,84 standardowego kosztu edukacji dziecka, co rocznie wynosi złotych. Od 2009 r. miasto dotuje niepubliczne zespoły wczesnego wspomagania, co sprzyja ich intensywnemu rozwojowi. Oferta zespołów niepublicznych staje się konkurencyjna wobec oferty zespołów organizowanych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa Jednocześnie jest to oferta odciążająca zespoły publiczne, pozwalająca na likwidację kolejek do wczesnego wspomagania i na objęcie wczesną rewalidacją coraz większej liczby dzieci. W kontekście ogromnej potrzeby, jaką jest wsparcie małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny działalność zespołów niepublicznych należy traktować jako ważną ofertę komplementarną wobec tego, co oferują warszawskiej rodzinie publiczne zespoły wczesnego wspomagania.

10 Obecny stan prawny: Art. 71 b ust. 2a, 2b, 3, 3a, 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Ustawa podaje jednostki oświatowe, w których mogą być tworzone zespoły WWR: - przedszkola i szkoły podstawowe, w tym specjalne, - inne formy wychowania przedszkolnego - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, - poradnie psychologiczno-pedagogiczne publiczne i niepubliczne, Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły opiniujące w publicznych i niepublicznych poradniach psychologicznopedagogicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1257) [W poprzednim rozporządzeniu z 2009 r. nie było zapisu o innych formach wychowania przedszkolnego.]

11 31 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (standard realizacji wczesnego wspomagania złożony w Biurze Edukacji) poradni psychologiczno pedagogicznych, - 5 przedszkoli specjalnych, - 1 przedszkole integracyjne, - 3 specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, - 1 zespół placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych (Bełska 5) - 8 zespołów szkół specjalnych.

12 Wg SIO z 31 marca br. zespoły te obejmowały opieką 426 dzieci; - w poradniach psychologiczno- pedagogicznych 196 dzieci, - w szkołach specjalnych 128 dzieci - w specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych 57 dzieci, - w przedszkolach specjalnych 45 dzieci Dodatkowo 64 dzieci korzystało z wczesnego wspomagania w przedszkolach i szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych prowadzonych przez dzielnice. W tym samym czasie w 53 niepublicznych zespołach wczesnego wspomagania 1047 dzieci. Ogólna liczba małych dzieci niepełnosprawnych objętych w mieście wczesnym wspomaganiem 1537.

13 Dzieci w zespołach wczesnego wspomagania zorganizowanych w szkołach/placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę 12% 9% 13% 40% poradnie psychologicznopedagogiczne szkoły specjalne specjalne ośrodki szkolnowychowawcze przedszkola specjalne 26% szkoły i przedszkola prowadzone przez dzielnice

14 Najliczniejsze grupy dzieci prowadzą zespoły wczesnego wspomagania w: ZSS nr dzieci, PPP nr 16, PPP nr 20, PS nr 213 po 34 dzieci, Instytut Głuchoniemych 30 dzieci ZSS nr 85, PPP nr 5 - po 25 dzieci

15 Modyfikacje systemu Przestała obowiązywać zasada zamkniętej listy adresów, pod którymi można organizować wczesne wspomaganie. Jest duże otwarcie ze strony Biura Edukacji, by organizować zespoły wczesnego wspomagania wszędzie tam, gdzie jest dziecko wymagające wczesnej rewalidacji, a szkoła/placówka spełnia warunki podane w rozporządzeniu MEN (pracownia, pomoce, specjaliści) i ma zabezpieczone środki w planie finansowym. Koordynatorem programu jest pracownik Biura Edukacji (uchwała nakładała ten obowiązek na poradnię TOP), który m.in. gromadzi standardy realizacji wczesnego wspomagania. Narzędziem integrującym informację nt. wczesnego wspomagania są przede wszystkim komunikaty publikowane na stronie Biura Edukacji. Kierownik programu odpowiada na pytania dotyczące wczesnego wspomagania telefonicznie i drogą e- mailową. Dodatkowym komplementarnym źródłem o systemie jest Serwis Pomoc Dziecku. Artykuły dot. wczesnego wspomagania publikowane na łamach tego serwisu mają największą liczbę wejść (odsłon). Biuro Edukacji uważnie weryfikuje dane podane w SIO na 30 września celem uniknięcia zawyżonej liczby dzieci objętych terapią. Nadal szkoły/placówki dzielnicowe popełniają błędy, co wynika z niezrozumienia terminu: wczesne wspomaganie.

16 Na stronie Biura Edukacji materiał: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Informacje dla rodziców w 10 punktach Zakładka: specjalne potrzeby edukacyjne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wczesne wspomaganie całościowe (kompleksowe) wsparcie dla dziecka i jego rodziny: w sferze komunikacji (mowy) oraz sferach: ruchowej, psychicznej, społecznej. Pracę z dzieckiem prowadzi jeden zespół, który realizuje indywidualny program wczesnego wspomagania i go ewoluuje. Podstawą przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania (nie mylić z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ani z orzeczeniem o niepełnosprawności wystawianym dziecku dla celów socjalnych). Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydają zespoły orzekające w poradniach p-p właściwych ze względu na zamieszkanie dziecka lub teren działania poradni, jeśli dziecko chodzi do przedszkola. Opinie dla dzieci z niepełnosprawnością upośledzającą ich percepcję słuchową i wzrokową wydaje specjalistyczna poradnia TOP, opinie dla dzieci z autyzmem wydają 3 poradnie p-p: nr 7, nr 4 (prawobrzeżne dzielnice), nr 10 (Bielany, Żoliborz). Zespół dla dziecka wybiera rodzic, biorąc pod uwagę niepełnosprawność dziecka, ofertę zespołu i jego lokalizację na mapie miasta. Do zespołów w szkołach/placówkach specjalnych są przyjmowane dzieci niezależnie od ich miejsca zamieszkania, do poradni zespołów w poradniach p-p w pierwszej kolejności dzieci z terenu działania poradni.

17 Propagowanie wiedzy o systemie Plakaty i ulotki: 2010 r. 3 tys. plakatów i 4 tys. ulotek. Rozkolportowane do poradni p-p, żłobków, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, zoz-ów i innych podmiotów leczniczych uczestniczących w programie; w sumie informacja ta trafiła do ok. 500 miejsc r. 2,5 tys. plakatów z adresem Serwisu Pomoc Dziecku, 14 posterów dot. oferty zespołów, akcesoria (550 długopisów, 550 teczek). Konferencje: 2007 r. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc rodzinie doświadczenia i rekomendacje (konferencja 3-dniowa, zorganizowana w Sali Koncertowej PKiN, ponad 500 uczestników z całej Polski), 2011 r. Warszawski system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy rodzinie w poszukiwaniu zintegrowanego modelu, (konferencja 1-dniowa, dla środowiska warszawskiego zainteresowanego problematyką usprawniania małego dziecka, ponad 400 uczestników, 16 prezentacji multimedialnych (potem zawieszone na stronie BE), postery, plakaty.

18 Komunikaty na stronie Biura Edukacji, w Serwisie Pomoc Dziecku, na stronach jednostek, w których organizowane jest wczesne wspomaganie, na stronach Dzielnic, w tym aktualny wykaz zespołów: sne-wspomaganie-rozwojudziecka/5502/attachments/zespoly-wczesnegowspomagania pdf Spotkania ewaluacyjne w gronie dyrektorów i koordynatorów zespołów wwr Spotkania przedstawicieli biur realizujących projekt: Biuro Edukacji, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznej. Spoty informacyjne w systemie city-info.

19

20 Wątek współpracy ze służbą zdrowia i pomocą społeczną: Jedno z zadań zespołu wczesnego wspomagania, określone w rozporządzeniu MEN: nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb. Dobre wzorce: porozumienie zawarte między dyrektorem poradni p-p a zespołem opieki zdrowotnej dot. współpracy w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny (PPP 10 i SPZZOLO Warszawa-Żoliborz). Ze strony Biura Polityki Społecznej pismo do zakładów opieki zdrowotnej (maj 2010 r.) z wykazem zespołów wczesnego wspomagania i prośbą o przekazywanie informacji rodzicom małych niepełnosprawnych dzieci. Wykazy jw. w dzielnicowych ośrodkach pomocy społecznej i miejskich informatorach o projektach dedykowanych rodzinie.

21 Obszar: edukacja przedszkolna i szkolna aspekt: edukacja osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych Program Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach Uchwała nr LXIII/1751/2013 Rady m. st. Warszawy z dn. 29 sierpnia 2013 r. Kierunek działań: stworzenie zintegrowanego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny wspólnie z zespołami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej Moduł programu: Mali warszawiacy Projekt: Warszawski system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy rodzinie

22 Warszawa lewobrzeżna 21 zespołów (nie ma żadnego zespołu w dzielnicach: Włochy, Wilanów) Warszawa prawobrzeżna 8 zespołów (nie ma żadnego zespołu w Rembertowie i Wesołej)

23 Wydatki poniesione z budżetu m. st. Warszawy: 2010 r , r , r , r ,39

24 Konkluzje: System okrzepł i jednocześnie stał się bardziej otwarty. Spadła dynamika tworzenia nowych zespołów. Zespoły są organizowane w szkołach/placówkach nadzorowanych na poziomie miasta i dzielnic, co nieco osłabia spoistość systemu. Stabilne finansowanie (subwencja). Na temat systemu funkcjonuje zintegrowana informacja (strona BE i Serwis Pomoc Dziecku. Komplementarność oferty zespołów wwr niepublicznych, co pozwala stwierdzić, że system zaspakaja potrzeby miasta. Niedostateczna integracja z działaniami służby zdrowia i pomocy społecznej. kontakt z kierownikiem programu: Tel

25 Dziękuję za uwagę.

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DANE WG ARKUSZY ORGANIZACJI - STAN NA 31 MARCA 2014 R. SZKÓŁY SPECJALNE W M.ST. ELEKTORALNA 12/14 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 UL.

INFRASTRUKTURA DANE WG ARKUSZY ORGANIZACJI - STAN NA 31 MARCA 2014 R. SZKÓŁY SPECJALNE W M.ST. ELEKTORALNA 12/14 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 UL. Informator Szkoły i placówki specjalne prowadzone przez m. st. Warszawę Rok szkolny 2014/2015 Spis treści: JEDNOSTKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH... 4 NABÓR... 6 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014. 1. Wprowadzenie... 5

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014. 1. Wprowadzenie... 5 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych... 5 2. Rekrutacja... 8 3. Informacje ogólne dot. kształcenia specjalnego... 9 2. Informacje dotyczące placówek kształcenia specjalnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 1 (26) 2015, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT e-podręczniki Szkoły specjalne wciąż potrzebne Dziecko niepełnosprawne wsparcie systemowe 2 www.tyfloswiat.pl Kwartalnik,

Bardziej szczegółowo

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). OBOWIĄZEK SZKOLNY Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 70 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie w sprawie gotowości szkolnej dzieci

Opiniowanie w sprawie gotowości szkolnej dzieci Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci marzec 2014 r. Autorzy: mgr Mateusz Wiliński, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Poznaniu mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Analiza wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Analiza wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Szczegółowe wnioski z kontroli planowych I. Realizacji prawa dziecka pięcioletniego do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008

RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008 RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008 Raport przygotowany na podstawie bazy danych o przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi prowadzonej w Centrum Metodycznym

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Szkoła W dla szystkich Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej pod redakcją Jadwigi Boguckiej

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały dla nauczycieli 1 Recenzent: mgr Joanna Wrona Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departament

Bardziej szczegółowo