SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE W ROKU 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE W ROKU 2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE W ROKU DANE FUNDACJI Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Leszczawa Dolna 16, Bircza tel konto: Bank DnB Nord w Warszawie adres KRS , data wpisu do KRS r. NIP: , REGON WŁADZE FUNDACJI - Prezes Zarządu: Radosław Kazimierz Michalski zamieszkały na ul. Podbipięty 31 m. 80, Warszawa - Członek Zarządu: Tomasz Szuster zamieszkały na ul. Mickiewicza 16, Margonin CELE STATUTOWE FUNDACJI Celem Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata. 2. ZASADY FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 1. opracowywanie metod, tworzenie możliwości organizacyjnych i finansowych oraz inspirowanie praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody i ochrony klimatu, w szczególności poprzez tworzenie prywatnych obszarowych form ochrony przyrody i zalesianie, przy czym przez prywatną obszarową formę ochrony przyrody rozumie się grunty będące własnością Fundacji. Dany grunt, będący własnością Fundacji staje się obszarową formą ochrony przyrody mocą uchwały Rady Fundacji. 2. upowszechnianie zasad rolnictwa ekologicznego oraz ekoturystyki przede wszystkim w środkach masowego przekazu oraz działalność szkoleniową w tym zakresie. 3. organizację i pomoc w organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, wystaw, targów i innych przedsięwzięć sprzyjających celom Fundacji. 4. inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi oraz wypracowywanie form wymiany doświadczeń miedzy nimi, w zakresie celów Fundacji. 5. tworzenie i udział w związkach służących środowisku naturalnemu, zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i kulturowemu oraz społecznościom lokalnym działającym w tym zakresie. 6. prowadzenie działań na rzecz zaangażowania przedsiębiorców w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji. 1

2 7. inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe oraz podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzającej do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. 8. tworzenie funduszy, których środki będą wspierały działalność osób i instytucji w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także ustanawianie i przyznawanie nagród oraz stypendiów za działalność w tym zakresie. 9. prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. 10. wydawanie oraz sprzedaż książek, czasopism, gazet i tym podobnych środków publikacyjnych o tematyce zbieżnej z celem Fundacji, o którym mowa w świadczenie usług doradczych w zakresie rolnictwa i ochrony przyrody. 12. członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2013 ROKU: Wydanie albumu przyrodniczego Reliktowa Puszcza Karpacka We wrześniu 2013 zakończyliśmy skład i wydrukowaliśmy album Reliktowa Puszcza Karpacka. Celem wydawnictwa jest edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz promocja ekoturystyczna unikalnych walorów przyrodniczych puszczy karpackiej pokrywającej Pogórze Przemyskie, Bieszczady i Beskid Niski. Większość fotografii została wykonana przez jednego z najlepszych polskich fotografów przyrody Grzegorza Leśniewskiego. W ramach dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska przekazaliśmy 300 bezpłatnych egzemplarzy albumu dla lokalnych szkół, bibliotek, agroturystyk, samorządów, instytucji zajmujących się rozwojem turystyki. Powrót do korzeni - propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego Jesienią 2013 rozpoczęliśmy realizację projektu Powrót do korzeni - propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego. Projekt miał na celu zachowanie i rozwój tradycyjnych sadów i ogródków warzywnych na terenie Pogórza Przemyskiego (zachowanie lokalnych zasobów genowych dawnych odmian roślin uprawnych oraz podniesienie opłacalności produkcji tradycyjnych odmian). Organizowaliśmy serię spotkań i warsztatów na temat prawidłowej uprawy dawnych odmian jabłoni oraz zasad prowadzenia tradycyjnych ogródków przydomowych. W ramach projektu powstała też książka o lokalnych odmian drzew owocowych i tradycyjnych ogródkach warzywnych Pogórza Przemyskiego. Projekt był współfinansowany z tzw. Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, operatorem grantu było Stowarzyszenie Pro Carpathia z Rzeszowa. Tworzenie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 W czerwcu 2012 Fundacja w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Klub Przyrodników podpisała wygrała przetarg i podpisała umowę na wykonanie projektów Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH Ostoja Przemyska, PLB Pogórze Przemyskie, PLH Góry Słonne oraz PLB Góry Słonne (Projekt nr POIS /09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski : na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie). Ramy czasowe wykonania zadania planowane były na koniec sierpnia 2013 roku, jednakże przedłużyły się na początek 2014 roku. W ramach opracowania projektów PZO przewiduje się badania około 50 siedlisk i gatunków, oraz ponad 30 gatunków ptaków na łącznej powierzchni około ha. Obszar objęty badaniami wyróżnia się przyrodniczo w skali 2

3 ponadregionalnej: styk 3 krain geobotanicznych (pontyjsko panońskiej, nizinno wyżynnej i górskiej), największa koncentracja fragmentów lasu o cechach lasu pierwotnego w polskiej części łańcucha Karpat, projektowany Turnicki Park Narodowy. Jest to spore logistycznie przedsięwzięcie wymagające współpracy z niemal 40 wykonawcami. Obozy naukowe w projektowanym Turnickim Parku Narodowym W 2013 roku kilkakrotnie gościliśmy w naszej bazie naukowej w Kalwarii Pacławskiej grupy kilkunasto kilkudziesięcio osobowe, studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy pomagali nam w inwentaryzacjach przyrodniczych na terenie projektowanego Turnickiego PN oraz poznawali zakres działalności Fundacji. Kilkoro najbardziej aktywnych i zaangażowanych studentów podjęło ściślejszą współpracę z Fundacją na zasadzie umów o dzieło. Ochrona dąbrów Kalwaryjskich Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2013 roku prowadziliśmy zabiegi ochrony czynnej polegające na wycince podrostu leszczyny i brzozy oraz rozsiewaniu nasion roślin zielnych. Inwentaryzacja porostów W listopadzie 2013 roku przeprowadziliśmy wstępną inwentaryzację porostów na terenie nadleśnictwa Stuposiany. Udało się znaleźć ponad 30 stanowisk rzadkiego i zagrożonego wyginięciem porostu granicznika płucnika Lobaria pulmonaria. Do RDOŚ w Rzeszowie wysłany został wniosek o utworzenie 3 stref ochronnych dla tego zagrożonego wyginięciem gatunku porostu (wcześniej w całym województwie podkarpackim istniały zaledwie 3 strefy dla tego gatunku). Inwentaryzacja owadów wskaźnikowych dla lasów pierwotnych Podczas inwentaryzacji entomologicznej na terenie nadleśnictwach Stuposiany i Lutowiska udało się znaleźć liczne stanowiska rzadkich gatunków sprężyków i kusaków. Przy okazji obserowowano osobniki zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (załącznik II Dyrektywy Siedliskowej). Rozwój pierwszego w województwie Podkarpackim Partnerstwa Naturowego W lutym 2013 Fundacja realizowała spotkania pierwszego Partnerstwa Naturowego w województwie Podkarpackim (POIS /09 Natura i gospodarka podstawy dialogu - projekt realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ , w ramach Priorytetu V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działania 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej). Pomimo braku dalszego wsparcia finansowego z GDOŚ, prowadziliśmy spotkania Partnerstwa w kolejnych miesiącach, organizowaliśmy spotkania z grantodawcami prowadzącymi projekty grantowe kierowane do lokalnych przedsiębiorców w zakresie rozwoju przetwórstwa ekologicznej i tradycyjnej żywności. Partnerstwo Naturowe działa na obszarach Natura 2000 Pogórze Przemyskie oraz Góry Słonne, obejmuje ono obszar 7 nadleśnictw i 18 gmin. Profil Partnerstwa Naturowego jest turystyczno rolniczy, zrzesza ono przedsiębiorców zajmujących się produkcją i przetwórstwem spożywczym oraz przedstawicieli branży turystycznej. Strażnicy Puszczy Karpackiej Od października 2013 roku rozpoczęliśmy wspólnie z Fundacją Dzika Polska z Warszawy prawniczy projekt strażniczy Strażnicy Puszczy Karpackiej. Celem projektu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kontrola społeczna lokalnych organów administracji publicznej odpowiedzialnych za stan ochronę przyrody (m.in. RDOŚ, RDLP, lokalne samorządy). W ramach projektu planowane jest 3

4 przeprowadzenie szkoleń prawnych dla 50 osób zainteresowanych ochroną puszczy karpackiej, wydanie skryptu. Do grudnia 2013 powstał geoportal strażniczy Na geoportalu można m.in. oglądać warstwy z Banku Danych o Lasach, obszarów chronionych, podkłady satelitarne i mapowe oraz stworzoną w ramach projektu warstwę pokazującą miejsca w jakich w danych roku planowane są cięcia gospodarcze (ilość planowanego do pozyskania surowca, rodzaj zabiegu, powierzchnię wydzielenia). Istnieje też wersja mobilna geoportalu możliwa do użytkowania na smartfonach. ZDARZENIA PRAWNE Brak zdarzeń prawnych o skutkach finansowych 3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ W 2013 roku Fundacja prowadziła działalność gospodarczą. 1) Kod PKD 01.1: Uprawy rolne inne niż wieloletnie 2) Kod PKD Z: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 3) Kod PKD Z: Działalność usługowa związana z leśnictwem 4) Kod PKD Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 5) Kod PKD Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 6) Kod PKD 47: Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 7) Kod PKD 46: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 8) Kod PKD 79: Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 9) Kod PKD Z: Pozostała działalność związana ze sportem 10) Kod PKD 58: Działalność wydawnicza 4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI UCHWAŁA NR 1/14 Zarządu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok., tj.: - Bilans za rok 2013 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,20zł, - Rachunek wyników zysków i strat zamykający się wielkością dodatnią 4 471,36 zł - Informacji dodatkowej 4

5 Leszczawa Dolna, dnia r. Prezes Zarządu Fundacji Radosław Michalski INFORMACJE FINANSOWE 5. INFORMACJA O WYSOKOSCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Przychody statutowe całe ,14 zł w tym: - darowizny 1%: 2 532,80zł - dotacje: ,02 zł - pozostałe przychody statutowe: 0 zł zysk z lat ubiegłych - pozostałe przychody ,32 zł przychody z dzielności statutowej odpłatnej, przychody z odsetek oraz przychody finansowe 6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Koszty poniesione całe ,49 zł w tym : a) na realizację celów statutowych: ,04 zł b) administracyjne: ,56 zł c) działalność gospodarczą: ,25zł d) pozostałe koszty: 70,64 zł e) inne koszty statutowe: 0 zł 7. DANE O ZATRUDNIENIU, ZASOBACH FINANSOWYCH I MATERIALNYCH a) W Fundacji w 2013 roku było zatrudnionych na umowę o pracę 2 osoby oraz na umowę zlecenie 2 osoby b) Wynagrodzenia: Łączna kwota brutto wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje (umowy o pracę): ,64 zł W tym: -wynagrodzenia: ,64zł -nagrody: 0zł -premie i inne świadczenia: 0zł -wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0zł 5

6 Członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz osoba kierująca działalnością gospodarczą nie pobierały w 2013 wynagrodzenia związanego z pełnionymi obowiązkami (praca wykonywana społecznie - nieodpłatnie) Łączna kwota wynagrodzeń brutto ww. osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę: 0zł Łączna kwota brutto z tytułu wydatków na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych: zł, c) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. d) kwota ulokowana na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: ,47 zł bank DnB Nord, Al. Jana Pawła II 80, Warszawa. e) Fundacja nie nabyła obligacji. f) Fundacja nie nabyła nieruchomości. g) Fundacja nie nabyła sprzętu h) dane o wartości aktywów i zobowiązań. Aktywa i zobowiązania zamykają się kwotą: ,20 zł 8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE W 2013 r Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych. 9. INFORMACJE O ROZLICZENIACH PODATKOWYCH Fundacja złożyła we właściwym urzędzie skarbowym formularz CIT-8, bilans, rachunek wyników i informację dodatkową. 10. INFORMACJE O KONTROLI W FUNDACJI W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie było przeprowadzonej kontroli. Warszawa, r. Podpisy członków Zarządu Fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji zapisanymi w statucie: 6

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku 1.1. Fundacja Sto Pociech Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku 1.2. Siedziba, adres (również do korespondencji): miejscowość: Warszawa, ul. Freta 20/24a, województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 48 www.faoo.pl, www.promengo.pl, www.kursodrom.pl Nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ( OTOP ) ul. Hallera 4/2 80-401 Gdańsk 1. Dane organizacji Forma prawna: stowarzyszenie Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r.

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. 1 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Związek

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo