R A P O R T R O C Z N Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T R O C Z N Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r."

Transkrypt

1 R A P O R T R O C Z N Y A r t & B u s i n e s s M a g a z i n e S. A. za okres r r. Data publikacji: 2 czerwca 2015 r.

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 LIST PREZESA ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. DO AKCJONARIUSZY... 4 INFORMACJE FINANSOWE ART & BUSINESS MAGAZINE S.A WYBRANE DANE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT KOMENTARZ ZARZĄDU ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. DO WYNIKÓW FINANSOWYCH... 8 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES: R R PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE SPÓŁKI INFORMACJE O REJESTRACJI KAPITAŁ ZAKŁADOWY CZAS TRWANIA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WG PKD WŁADZE SPÓŁKI POWIĄZANIA OSOBOWE WE WŁADZACH SPÓŁKI AKCJONARIAT OPIS ORGANIZACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU POSIADANE ODDZIAŁY (ZAKŁADY) AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI SPRZEDAŻ I ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW SYTUACJA MAJĄTKOWA SPÓŁKI PROPOZYCJA POKRYCIA STRATY INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH POZOSTAŁE INFORMACJE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJA NA TEMAT KREDYTÓW, POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PODSTAWOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA NA KONIEC 2014 r RYZYKO ZWIĄZANE Z KRÓTKIM OKRESEM DZIAŁALNOŚCI EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM FINANSOWANIA W PRZYSZŁOŚCI RYZYKO UZALEŻNIENIA OD DOSTAWCY KAMPANII REKLAMOWYCH RYZYKO TENDENCJI SCHYŁKOWYCH RYNKU PRASOWEGO ORAZ UPOWSZECHNIANIA SIĘ WYDAŃ CYFROWYCH RYZYKO KONIUNKTURY W BRANŻY REKLAMOWEJ

3 1.6. RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW RYZYKO POJAWIENIA SIĘ NOWEJ SILNEJ KONKURENCJI O PODOBNYM MODELU BIZNESOWYM RYZYKA ZWIĄZANE Z NOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU RYZYKO OPERACYJNE RYZYKO RYNKOWE RYZYKO KONKURENCJI RYZYKO ZWIĄZANE Z PODWYKONAWCAMI RYZYKO NIEWYPŁACANIA DYWIDENDY RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW RYZYKO NARUSZENIA PATENTÓW LUB WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ RYZYKO ZWIĄZANE Z DYSTRYBUTORAMI I SIECIĄ SPRZEDAŻY RYZYKO FINANSOWE RYZYKO SPADKU WARTOŚCI AKCJI RYZYKO NISKIEJ PŁYNNOŚCI AKCJI RYZYKO KONCENTRACJI GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWOJEM RYNKU INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ART & BUSINESS MAGAZINE S.A OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2014 r OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

4 List Prezesa Art & Business Magazine S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Rok 2014 był okresem przedefiniowania strategii budowy wartości dla Akcjonariuszy naszej Spółki. Poszukując możliwości zwiększenia skali działalności oraz marż Emitent zdecydował o sprzedaży przedsiębiorstwa będącego wydawnictwem miesięcznika i portalu Art&Business, przy jednoczesnej emisji akcji, w celu sfinansowania serii akwizycji na rynku usług mobilnych. Opisane zmiany zostały również odzwierciedlone w akcjonariacie, w którym na dzień publikacji niniejszego raportu nie ma spółki ARTNEWS S.A. Z kolei akcjonariusze, którzy w przeciągu ostatnich siedmiu miesięcy dołączyli do akcjonariatu reprezentują szwedzki kapitał związany z szeregiem dojrzałych przedsiębiorstw na rynku e-commerce. Zmianę strategii odzwierciedla również zmiana Zarządu oraz Rady Nadzorczej, który posiada ogromne doświadczenie w branży e-commerce i usług mobilnych z uwzględnieniem doświadczenia na rynkach Europy Zachodniej. Prezentowany wynik za 2014 rok, dotyczy okresu, w którym Spółka kontynuowała działalność wydawniczą, która od 19 stycznia 2015 roku nie jest już realizowana przez Emitenta. Oznacza to, że wynik za ubiegły rok nie będzie stanowił w bezpośredni sposób bazy do porównań zarówno w tym jak i w kolejnych latach działalności biznesowej, będąc odzwierciedleniem historycznej już działalności Emitenta, kontynuowanej obecnie przez nabywcę przedsiębiorstwa Art & Business spółkę ARTNEWS S.A. Decyzją symbolicznie otwierającą nowy rozdział w historii Emitenta, jest uchwalona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 marca 2015 r., zmiana nazwy Emitenta z Art & Business Magazine S.A. na MobiMedia Solution S.A., mająca na celu odzwierciedlenie nowej działalności jako dystrybutor rozwiązań marketingowych, ofert reklamowych oraz treści elektronicznych. Nowa strategia określona przez Zarząd ma na celu osiągnięcie pozycji największego europejskiego dystrybutora i operatora wymiany tego rodzaju usług. Zrealizowany zakup Mobicard International AB, wraz z oferowanym przez nią produktem Mobicard Media Package, oraz nawiązana współpraca z Camping Key Alliance (CKA) jest znaczącym krokiem zbliżającym Spółkę do realizacji nowej strategii. W ramach współpracy z CKA prowadzone będą prace nad rozwojem cyfrowej Camping Key Card dedykowanej dla 80-ciu milionów użytkowników pojazdów campingowych i właściwych im narodowym stowarzyszeniom campingowym. Mobicard International AB posiada rozbudowany zakres współpracy 4

5 z kontrahentami takimi jak: Mikz, Veriphone, Acardo, DanAds, której celem jest sprzedaż pakietów promocyjnych dla reklamodawców. Dziękując za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście, z pewnością i pełnią nadziei spoglądamy na nadchodzący czas szybkiego rozwoju Spółki. 5

6 Informacje finansowe Art & Business Magazine S.A. za okres r. 6

7 1. WYBRANE DANE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W poniższych tabelach zaprezentowane zostały dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok (w tym przeliczone na euro) Wybrane dane finansowe z RZiS PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży , , , ,86 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,37 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,72 Zysk/strata brutto , , , ,97 Zysk/strata netto , , , ,98 Amortyzacja , , , ,49 Wybrane dane finansowe z Bilansu PLN PLN EUR EUR Kapitał własny , , , ,00 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , , ,06 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,62 Zobowiązania długoterminowe , , , ,87 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,59 Pozycje bilansu oraz rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs średni z dnia ,1472 Kurs średni z dnia ,2623 7

8 2. KOMENTARZ ZARZĄDU ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. DO WYNIKÓW FINANSOWYCH Kapitał własny Ubiegły rok to przede wszystkim rok transformacji całej Spółki, poczynając od pozyskania kluczowych inwestorów, wypracowania nowej strategii biznesowej i wprowadzenia gruntownych zmian organizacyjnych. Główny etap zmian został zrealizowany na początku 2015 roku sprzedaż przedsiębiorstwa, jednakże z związku z wdrażaniem i opracowywaniem przez zarząd nowej strategii już w 2014 roku został dokonany odpis wartości spółki w kwocie ,85 zł (pozostałe koszty operacyjne pozycja E.II w Rachunku Zysków i Strat) co w sposób kluczowy wpłynęło na stratę spółki która przełożyła się na ujemny kapitał własny spółki w wysokości ,76. W odpowiedzi na to Zarząd podjął w styczniu 2015 r. decyzję o emisji akcji serii C (w wysokości 60 mln akcji), która do końca II kw. br. powinna spowodować znaczny wzrost kapitałów własnych Emitenta. Przychody, wynik netto Przychody w omawianym okresie były wyższe o blisko 500 tys. złotych w porównaniu z rokiem ubiegłym (1.998 mln vs mln), głównie za sprawą uruchomienia dodatkowej działalności brokerskiej w drugim kwartale 2014 roku. Pozwoliło to na wzrost przychodów o ok. 27% w ujęciu r.d.r. Na stratę netto w wysokości mln w porównaniu ze stratą w 2013 roku na poziomie mln główny wpływ miała amortyzacja znaku towarowego oraz strata opisana powyżej związana ze sprzedażą przedsiębiorstwa Art&Business, a co za tym idzie odpisem wartości znaku towarowego dokonanym na koniec 2014 roku. Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania na koniec 2014 roku znacząco spadły głównie dzięki przedterminowemu wykupowi obligacji serii A i B, które na koniec 2013 roku wynosiły 1.05 mln. Wartość 0.14 mln pozostająca na koniec 2014 roku to wartość obligacji nieumorzonych przez Emitenta, ze względu na nie dostarczenie przez Obligatariuszy odcinków zbiorowych obligacji. Zobowiązania krótkoterminowe Na poziom zobowiązań krótkoterminowych Emitenta na koniec 2014 roku miały główny wpływ pożyczki udzielone przez ARTNEWS SA na łączną wysokość 0.5 mln. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wszystkie pożyczki zostały spłacone przez Emitenta, a poziom zobowiązań na koniec I kwartału 2015 roku wyniósł jedynie 0.11 mln. 8

9 Sprawozdanie Zarządu Art & Business Magazine S.A. z działalności za okres: r r. 9

10 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. DANE SPÓŁKI Firma: Art & Business Magazine S.A. po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany nazwy wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 marca 2015 r MobiMedia Solution S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Przepisy prawa: prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Hoża 19/57, Warszawa Adres korespondencyjny: ul. Wspólna 50/14, Warszawa Tel.: Fax.: Internet: KRS: REGON: NIP: INFORMACJE O REJESTRACJI Spółka Art & Business Magazine S.A. została zawiązana aktem notarialnym z 30 grudnia 2011 roku Repertorium A nr 19995/2011 sporządzonym przez asesora notarialnego Michała Kołpę w zastępstwie notariusza Sławomira Strojnego w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie. W dniu 22 lutego 2012 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do KRS pod numerem Ostatniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 18 lutego 2015 r. 10

11 1.3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (milion złotych) i dzieli się na: a (dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od do Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Struktura kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2014 r. Akcje Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Seria A ,00% ,00% Razem ,00% ,00% W dniu 9 lipca 2014 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w 4 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr każda. Akcje serii B do dnia 31 grudnia 2014 r. nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (milion dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: a (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od do b (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach o numerach od do Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Struktura kapitału zakładowego na dzień publikacji raportu. Akcje Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Seria A ,33% ,33% Seria B ,67% ,67% Razem ,00% ,00% Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 19 stycznia 2015 r. zadecydowało o podniesieniu kapitału zakładowego spółki do kwoty zł poprzez emisję akcji zwykłych, na okaziciela serii C o numerach o wartości nominalnej 10 gr każda. Akcje serii C do dnia publikacji raportu nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 11

12 Struktura kapitału zakładowego po uwzględnieniu podniesienia kapitału zakładowego o akcje serii C Akcje Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Seria A ,89% ,89% Seria B ,78% ,78% Seria C* ,33% ,33% Razem ,00% ,00% *seria C na dzień publikacji niniejszego raportu nie została zarejestrowana w KRS 1.4. CZAS TRWANIA Art & Business Magazine S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WG PKD NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 1. Drukowanie gazet (18.11.Z); 2. Pozostałe drukowanie (18.12.Z); 3. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z); 4. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); 5. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z); 6. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); 7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z); 8. Wydawanie książek (58.11.Z); 9. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z); 10. Wydawanie gazet (58.13.Z); 11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 12. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 13. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z); 14. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); 16. Działalność portali internetowych (63.12.Z); 17. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); 18. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z); 19. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A); 20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B); 12

13 21. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C); 22. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D); 23. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 24. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 25. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z); 26. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); 27. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z); 28. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z). NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU Przedmiot działalności przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 marca 2015 r., do dnia publikacji raportu nie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. 1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); 2. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z); 3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z); 4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z); 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z); 6. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z); 7. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z); 8. Drukowanie gazet (18.11.Z); 9. Pozostałe drukowanie (18.12.Z); 10. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.12.Z); 11. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z); 12. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z); 13. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); 14. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z) 15. Wydawanie książek (58.11.Z); 16. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z); 17. Wydawanie gazet (58.13.Z); 18. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 19. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 20. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z); 13

14 21. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); 22. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z); 23. Działalność portali internetowych (63.12.Z); 24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); 25. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z); 26. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A); 27. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B); 28. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C); 29. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D); 30. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 31. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 32. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z); 33. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); 34. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z); 35. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z); Sektor działalności Emitenta wg klasyfikacji GPW media 1.6. WŁADZE SPÓŁKI ZARZĄD W skład Zarządu Art & Business Magazine S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodziła 1 osoba: Paweł Makowski Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Skład Zarządu Spółki w 2014 r. ulegał następującym zmianom: - w dniu 26 maja 2014 r. p. Bartłomiej Czernecki zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu - w dniu 30 czerwca 2014 r. p. Jakub Kokoszka zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 8 lipca 2014 r. - w dniu 8 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 2 oddelegowała p. Pawła Makowskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. - w dniu 2 października 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 2 oddelegowała p. Pawła Makowskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład Zarządu zmieniał się następująco: - w dniu 3 stycznia 2015 r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołana została p. Maria Bukowska 14

15 - w dniu 19 stycznia 2015 r. p. Maria Bukowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. - w dniu 19 stycznia 2015 r. na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został p. Krister Fingal. - w dniu 19 maja 2015 r. p. Kristera Fingala zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - w dniu 19 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 1 oddelegowała p. Michała Pszczołę do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki RADA NADZORCZA W skład Rady Nadzorczej Art & Business Magazine S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodziło 5 osób: Paweł Makowski Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Marcin Depczyk Członek Rady Nadzorczej Izabela Depczyk Członek Rady Nadzorczej Filip Suchta Członek Rady Nadzorczej Pierre Naquin Członek Rady Nadzorczej Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. zmieniał się w następujący sposób: - w dniu 30 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej: p. Norberta Pyffla, p. Sebastiana Jankowskiego, p. Katarzynę Makowską, p. Monikę Marcinkiewicz i w ich miejsce powołało: p. Marcina Depczyka, p. Filipa Suchtę, p. Pierra Naquin, p. Izabelę Depczyk. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej zmieniał się następująco: - w dniu 19 stycznia 2015 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z pełnienia funkcji - w tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Spółki, w której zasiedli: p. Waldemar Tevnell, p. Michał Pszczoła, p. Axel T. Hlavacek, p. Waldemar Tevnell, p. Tommy Wilberg, p. Christoph Banaschek Kompetencje i zasady pracy władz spółki Art & Business Magazine S.A. określone zostały w następujących dokumentach: - Statut Spółki; - Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect; - obowiązujące przepisy prawne. Na dzień publikacji raportu, w związku z wydarzeniami opisanymi w dalszej części raportu (punkt 2.2.2) skład organów zarządczych spółki wyglądał następująco: 15

16 Skład organów zarządczych Art & Business Magazine S.A. na dzień publikacji raportu. Imię i nazwisko Organ Spółki Funkcja Michał Pszczoła Zarząd Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Axel T. Hlavacek Rada Nadzorcza Członek Waldemar Tevnell Rada Nadzorcza Członek Tommy Wilberg Rada Nadzorcza Członek Christoph Banaschek Rada Nadzorcza Członek 1.7. POWIĄZANIA OSOBOWE WE WŁADZACH SPÓŁKI Wewnątrz Rady Nadzorczej Art & Business Magazine S.A., pomiędzy jej poszczególnymi Członkami, w 2014 roku występowały następujące powiązania: - p. Marcin Depczyk pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej jest ojcem p. Izabeli Depczyk pełniącej funkcję Rady Nadzorczej AKCJONARIAT Struktura Akcjonariuszy Art & Business Magazine S.A. posiadających co najmniej 5% akcji Emitenta stan na dzień r. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach ARTNEWS S.A ,77% 63,77% Essevea Ltd ,99% 10,99% Ermitano Capital Ltd ,17% 5,17% Pozostali ,63% 35,63% Razem ,00% 100,00% W 2014 roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze akcjonariatu grudnia 2013 roku oraz 2 stycznia 2014 roku do spółki wpłynęły powiadomienia od Abbey House Group S.A. o transakcjach: nabycia akcji Emitenta w dniu 12 grudnia 2013 r., nabycia akcji Emitenta w dniu 18 grudnia 2013 r., zbycia akcji Emitenta w dniu 19 grudnia 2013 r., nabycia akcji w dniu 20 grudnia 2013 r. W wyniku wspomnianych transakcji przekroczony został próg akcji posiadanych przez Akcjonariusza liczba akcji zwiększyła się z , stanowiących 50,00% kapitału zakładowego oraz 50,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, do stanowiących 51,95% kapitału zakładowego oraz 51,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raporty ESPI 30/2013 oraz 1/2014). 16

17 - 8 stycznia 2014 roku do spółki wpłynęło powiadomienie od pełnomocnika spółki Constansia Services Limited, będącego jednocześnie osobą posiadającą stały dostęp do informacji poufnych Emitenta, o transakcji zbycia akcji Emitenta z dnia 30 grudnia 2013 r. Transakcja nie spowodowała istotnych zmian w strukturze akcjonariatu (raport ESPI 2/2014) stycznia 2014 r. - do spółki wpłynęło powiadomienie od czterech Członków Rady Nadzorczej Abbey House Group S.A. Akcjonariusza Emitenta, będących jednocześnie osobami mającymi dostęp do informacji poufnych Emitenta o dokonaniu w dniach od 12 grudnia do 20 grudnia 2013 r. następujących transakcji: a) nabycia w dniu 12 grudnia 2013 r. łącznie akcji Emitenta, po średniej cenie nabycia 1,30 zł; b) nabycia w dniu 18 grudnia 2013 r. łącznie akcji Emitenta, po średniej cenie nabycia 1,30 zł (jeden złotych trzydzieści groszy); c) zbycia 19 grudnia 2013 r. łącznie akcji Emitenta po średniej cenie zbycia 0,76 zł; d) nabycia 20 grudnia 2013 r. łącznie akcji Emitenta po średniej cenie nabycia 1,30 zł; e) nabycia 20 grudnia 2013 roku łącznie 10 akcji Emitenta po średniej cenie nabycia 1,21 zł (raport ESPI 3/2014). - 9 października 2014 r. 1. do Spółki wpłynęło zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki. W wyniku zawarcia umowy zbycia akcji poza rynkiem regulowanym w dniu 1 października 2014 r. spółka ESSEVEA Limited nabyła akcji Emitenta. Przed transakcją spółka nie posiadała akcji Emitenta, po transakcji jej pakiet reprezentował 16,99% kapitału zakładowego Spółki oraz 16,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport ESPI 9/2014). 2. do Spółki wpłynęło zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki. W wyniku zawarcia umowy zbycia akcji poza rynkiem regulowanym w dniu 1 października 2014 r. spółka Costansia Services Limited zbyła akcji Emitenta (tj. wszystkie posiadane akcje) reprezentujące 12,43% kapitału zakładowego Spółki oraz 12,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (raport ESPI 10/2014) i 23 października 2014 r. - do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki. W wyniku zawarcia umowy zbycia akcji poza rynkiem regulowanym w dniu 20 października 2014 r. spółka Essevea Limited zbyła akcji Emitenta, zmniejszając ilość posiadanych akcji z 16,99% do 11,82% ogólnej liczby akcji. Akcje zostały nabyte przez spółkę Ermitano Capital Limited. W wyniku powyższej transakcji spółka Ermitano Capital Limited weszła w posiadanie akcji stanowiących 5,17% kapitału zakładowego i uprawniających do 5,17% głosów na WZ (raporty ESPI 11 i 12/2014) listopada 2014 r. do spółki wpłynęło powiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcji spółki Essevea Limited, w której pełni funkcję kierowniczą, w której nabyła

18 akcji Emitenta. Transakcja nie spowodowała istotnych zmian w strukturze akcjonariatu (raport ESPI 13/2014). Istotne zmiany w strukturze akcjonariatu po zakończeniu okresu sprawozdawczego - 13 luty 2015 r. - do Spółki wpłynęło zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki. W wyniku zawarcia umowy zbycia akcji poza rynkiem regulowanym w dniu 12 lutego 2015 r. p. Andre Rosberg nabył akcji Emitenta. Przed transakcją p. Andre Rosberg nie posiadał akcji Emitenta. W wyniku powyższej transakcji p. Andre Rosberg wszedł w posiadanie akcji stanowiących 9,29% kapitału zakładowego i uprawniających do 9,29% głosów na WZ (raport ESPI 2/2015) luty 2015 r. 1. do spółki wpłynęło powiadomienie od ARTNEWS S.A. o transakcjach: nabycia akcji Emitenta w dniu 23 grudnia 2014 r. oraz nabycia akcji Emitenta w dniu 20 stycznia 2015 r. W wyniku powyższych transakcji ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji wzrosła z do akcji Spółki stanowiących 65,88% kapitału zakładowego oraz 65,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raport ESPI 3/2015). 2. do spółki wpłynęło powiadomienie od ARTNEWS S.A. o wykonanym w dniu 18 lutego 2015 r. w wyniku warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 19 grudnia 2014 r. zbyciu poza rynkiem Newconnect akcji Emitenta. W wyniku transakcji ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji zmniejszyła się z do akcji Spółki stanowiących 52,44% kapitału zakładowego oraz 52,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raport ESPI 4/2015) luty 2015 r. - do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ARTNEWS S.A. o zmianie udziału w głosach na WZ. W wyniku rejestracji w dniu 26 stycznia 2015 r. przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii B Emitenta, w całości objętej przez ARTNEWS S.A., ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji wzrosła z do stanowiących 60,36% kapitału zakładowego oraz 60,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raport ESPI 5/2015) października 2014 r. - do spółki wpłynęło powiadomienie od p. Andre Rosberga o transakcji nabycia akcji Emitenta w dniu 12 lutego 2015 r. w wyniku zawarcia umowy zbycia akcji poza rynkiem regulowanym oraz wynikającym z niej przekroczeniu progu posiadania akcji w ogólnej liczbie akcji kapitału zakładowego Spółki. W związku z powyższym ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z do akcji, stanowiących 18,95% kapitału zakładowego oraz 18,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raport ESPI 6/2015). 18

19 - 11 marca 2015 r. - do spółki wpłynęło powiadomienie od Essevea Limited o transakcjach: a) nabycia akcji Emitenta w dniu 10 grudnia 2014 r., b) nabycia akcji Emitenta w dniu 22 grudnia 2014 r., c) zbycia akcji Emitenta w dniu 30 grudnia 2014 r., d) nabycia i akcji w dniu 29 stycznia 2015 r., e) nabycia akcji w dniu 3 lutego 2015 r., f) zbycia akcji w dniu 6 lutego 2015 r., wykonanych w wyniku zawartych umów poza rynkiem regulowanym. W wyniku powyższych transakcji ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji wzrosła z akcji Spółki stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oraz 13,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu do akcji Spółki stanowiących 14,47% kapitału zakładowego oraz 14,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raport ESPI 8/2015) marca 2015 r. 1. do spółki wpłynęło powiadomienie od Essevea Limited. Akcjonariusz poinformował o transakcji zbycia w dniu 13 marca 2015 r akcji Emitenta, wynikającej z umów cywilnoprawnych, oraz o zmniejszeniu w jej wyniku progu posiadania akcji w ogólnej liczbie akcji kapitału zakładowego Spółki. W wyniku transakcji ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji zmniejszyła się z do akcji Spółki stanowiących 6,72% kapitału zakładowego oraz 6,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raport ESPI 9/2015). 2. do spółki wpłynęło powiadomienie od ARTNEWS S.A. o zrealizowanej w danym dniu, poza rynkiem Newconnect, sprzedaży akcji Emitenta, wynikającej z warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz umowy z dnia 13 marca. W wyniku transakcji ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji zmniejszyła się z do akcji Spółki stanowiących 36,23% kapitału zakładowego oraz 36,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raport ESPI 10/2015) marca 2015 r. - do Spółki wpłynęło zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki. W wyniku zawarcia umowy zbycia akcji poza rynkiem regulowanym w dniu 22 grudnia 2014 r. spółka Ermitano Capital Limited zbyła akcji Emitenta. W wyniku powyższej transakcji spółka Ermitano Capital Limited ograniczyła swoje zaangażowanie w spółkę Art & Business Magazine S.A. poniżej progu 5% kapitału zakładowego (raport ESPI 11/2015) marca 2015 r. 1. do spółki wpłynęło powiadomienie od p. Carla Jespera Olofa Bergqista o transakcjach: a) nabycia w dniu 13 marca 2015 r. poza rynkiem Newconnect na podstawie umowy cywilnoprawnej niezdematerializowanych akcji Emitenta; b) nabycia 13 marca 2015 r. poza rynkiem Newconnect na podstawie umowy cywilnoprawnej zdematerializowanych akcji Emitenta; 19

20 c) nabycia 16 marca 2015 r. poza rynkiem Newconnect na podstawie umowy cywilnoprawnej zdematerializowanych akcji Emitenta; d) nabycia w dniu 17 marca 2015 r. poza rynkiem Newconnect na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 19 grudnia 2014 roku zdematerializowanych akcji Emitenta; Przed transakcją p. Carl Jesper Olof Bergqist nie posiadał akcji Emitenta. W wyniku powyższych transakcji p. Carl Jesper Olof Bergqist wszedł w posiadanie akcji Spółki stanowiących 32,08% kapitału zakładowego i uprawniających do 32,08% głosów na WZ (raport ESPI 12/2015). 2. do spółki wpłynęło powiadomienie od p. Andre Rosberga o transakcjach nabycia niezdematerializowanych akcji Emitenta oraz zdematerializowanych akcji Emitenta w dniu 13 marca 2015 r. W wyniku powyższych transakcji ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji wzrosła z do akcji Spółki stanowiących 32,08% kapitału zakładowego oraz 32,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raport ESPI 13/2015). 3. do spółki wpłynęło powiadomienie od ARTNEWS S.A. o zrealizowanej w dniu 17 marca, poza rynkiem Newconnect, sprzedaży akcji Emitenta, wynikającej z warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 19 grudnia 2014 r. W wyniku transakcji ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji zmniejszyła się z do akcji Spółki stanowiących 17,56% kapitału zakładowego oraz 17,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (raport ESPI 15/2015) i 31 marca 2015 r. - do Spółki wpłynęło zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki oraz o transakcji podmiotu, w którym Członek Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję członka organu zarządzającego. W wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym w dniu 13 marca 2015 r. spółka Rezia Limited nabyła akcji Emitenta. Przed transakcją spółka Rezia Limited nie posiadała akcji Emitenta. W wyniku powyższej transakcji Rezia Limited weszła w posiadanie akcji stanowiących 5,33% kapitału zakładowego i uprawniających do 5,33% głosów na WZ (raport ESPI 14 i 16/2015). - 5 maja 2015 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki. W wyniku zawarcia umowy zbycia akcji poza rynkiem regulowanym w dniu 27 kwietnia 2015 r. w realizacji z warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 19 grudnia 2014 r. spółka ARTNEWS S.A. zbyła akcji Emitenta, zmniejszając ilość posiadanych akcji z akcji Spółki stanowiących 17,56% kapitału zakładowego oraz 17,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu do poziomu poniżej progu 5% kapitału zakładowego. (raport ESPI 18/2015). W wyniku powyższej transakcji spółka Rezia Limited zwiększyła ilość posiadanych akcji z do stanowiących 22,49% kapitału zakładowego i uprawniających do 22,49% głosów na WZ (raport ESPI 20/2015). O wykonaniu transakcji przez Rezia Limited poinformował również Członek Rady Nadzorczej Emitenta pełniący w tej spółce funkcję zarządczą (raport EPSI 19/2015). 20

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Obecna treść 6 Statutu:

Obecna treść 6 Statutu: Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 18 / 2009

Raport bieżący nr 18 / 2009 INTERSPORT S.A. RB-W 18 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-18 Skrócona nazwa emitenta INTERSPORT S.A. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.06.2014 godz. 13:17:44 Numer KRS: 0000363322 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku str. 1 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa Spółki: BLU PRE IPO S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R. RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2014 R. Zarząd Stopklatka S.A. ( Spółka, Emitent ) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Repertorium A nr 11875/2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia 22.07.2014 r. (dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące czternastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r. PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

STATUT MOBIMEDIA SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT MOBIMEDIA SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA STATUT MOBIMEDIA SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą MobiMedia Solution Spółka Akcyjna. --------------------------- 2. Spółka może używać skrótu firmy MobiMedia

Bardziej szczegółowo

NewConnect - Rynek Akcji GPW. Elektroniczna Baza Informacji. Numer: 22/2010 Data: 2010-07-27 10:57:02. Rejestracja zmian w Statucie

NewConnect - Rynek Akcji GPW. Elektroniczna Baza Informacji. Numer: 22/2010 Data: 2010-07-27 10:57:02. Rejestracja zmian w Statucie Strona 1 z 5 NewConnect- Rynek Akcji GPW Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Raport Bieżący Spółka:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Nazwa i adres firmy LEGIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBORNICKA 330 60-689 POZNAŃ Sprawozdanie z działalności zarządu za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU IN POINT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 3.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za II kwartał 2013 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów UCHWAŁA nr 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2015

raport kwartalny III kwartał 2015 raport kwartalny III kwartał 2015 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r.) KATOWICE, 14 sierpnia 2013 r. 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE........ 3 Władze Spółki. Struktura akcjonariatu.......

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 kwietnia 30 czerwca 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, drugi kwartał 2013 roku potwierdził

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. BGE SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Wojciecha Korfantego 2 PL-40 004 Katowice SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Katowice, 14 lutego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku PROJEKT UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

ZOO CENTRUM. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa ZOO CENTRUM Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław 50-25 Gliniana 65/13 Telefon:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/V/ZWZ/2012 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/V/ZWZ/2012 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1/V/ZWZ/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr z dnia 30 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 k.s.h. i 20.3 Statutu Spółki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2012 R. STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 12 listopada 2012 roku jednostkowy ZA STOPKLATKA S.A. z siedzibą w Warszawie Warszawa, 12 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI 1. LIST DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ADMASSIVE GROUP S.A. 03-152 WARSZAWA. Sprawozdanie z działalności Grupy

Grupa Kapitałowa ADMASSIVE GROUP S.A. 03-152 WARSZAWA. Sprawozdanie z działalności Grupy Grupa Kapitałowa ADMASSIVE GROUP S.A. UL. MODLIŃSKA NR 310 LOK 312 03-152 WARSZAWA Sprawozdanie z działalności Grupy ZA ROK 2013 WARSZAWA, 14 SIERPNIA 2014 R. 1) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo