W Y K A Z osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Y K A Z osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych 19. 04. 2012"

Transkrypt

1 W Y K A Z osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych Działalność dydaktyczna 1. Rodzaj prowadzonych zajęć dydaktycznych Wykłady Zajęcia seminaryjne Ćwiczenia laboratoryjne 2. Udział w procesie wychowawczym i organizacji procesu dydaktycznego Studium Podyplomowe Analityka w Ochronie Środowiska, Metabolomika aktualne platformy i metodyki analityczne, wykłady, KChŚiB, WCh, UMK, Toruń Studium Podyplomowe Analityka w Ochronie Środowiska, Bioanalityczne zastosowania technik membranowych, ćwiczenia laboratoryjne, KChŚiB, WCh, UMK, Toruń Magisterskie Studia Uzupełniające, II rok, Techniki separacyjne w analizie śladowej - separacja membranowa, ćwiczenia laboratoryjne, KChŚiB, WCh, UMK, Toruń 3. Osiągnięcia w procesie wychowawczym i organizacji procesu dydaktycznego 4. Udział w konferencjach dydaktycznych a. Udział w programie CEEPUS - Michel M., Buszewski B., Pesticide residues in the environment; their determination using chromatographic methods, Słowacja, Bratysława, Uniwersytet im. Comeniusa; Węgry, Pecs, Uniwersytet w Pecs; Rumunia, Baia Mare, Uniwersytet Północny w Baia Mare, b. Udział w programie CEEPUS - Michel M., Buszewski B., Pesticide residues in the environment; their determination using chromatographic methods, Litwa, Wilno, Gedimino Technikos Universitetas, c. Udział w programie CEEPUS - Michel M., Plant metabolomics - analytical approaches and QSRR study of biological active compounds, Bułgaria, Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Philosophy, Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych Studium Podyplomowe Analityka w Ochronie Środowiska, Wydział Chemii UMK w Toruniu, 2000 Szkolenia 1. Wymagania Normy PN-EN i Przewodnika ISO/IEC 25, IOR Poznań, 16h, Program komputerowy Rejestracja, IOR ZBPŚOR Poznań, 24h, System jakości w laboratoriach akredytowanych, OBJW ZETOM Sp. z o.o. w Warszawie, IOR Poznań, 32h,

2 4. Sterowanie jakością w laboratorium. Walidacja metod analitycznych, IOR Poznań, 10h, Dokumentowanie systemu jakości, CLCh, PIG Warszawa, 8h, Audytor systemu jakości w laboratorium, OBJW ZETOM Sp. z o.o. w Warszawie, IOR Poznań, 28h, Techniczne wymagania normy ISO/EN Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, IOR Toruń, 2h, Kierownik ds. jakości w laboratorium, OBJW ZETOM Sp. z o.o. w Warszawie, IOR Poznań, 24h, Praktyczne aspekty ochrony innowacyjnych rozwiązań, TARR S.A., RCWIiTT, Toruń, 6h, Kształcenie kadr naukowych / promotor, recenzent prac naukowych / opieka naukowa Recenzja rozpraw doktorskich mgr Maxim Khrolenko, UO Opole, Determination of pesticides residues in food samples, wykonanej pod kierunkiem dr hab. inż. Piotra Wieczorka, prof. UO (w j. angielskim) Precious Nokwethemba Sibiya, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, Modification development and application of extraction methods for PAHs in sediments and water Supervisors Prof. Luke Chimuka; External Examiner, w j. angielskim Egzaminator w przewodzie doktorskim mgr Anna Jeżewska, CIOP Warszawa, Toksykologia z elementami analityki Promotor prac magisterskich Katarzyna Łukasz, UMK Toruń, Ekstrakcja karotenoidów z wykorzystaniem membran ciekłych Recenzja prac magisterskich Nisha Anand Ramsuran, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, Biodegradation of industrial raw materials and their products, Supervisors Prof. Ewa Cukrowska and Prof. Willem van Otterlo; External Examiner, w j. angielskim Opieka naukowa nad pracami licencjackimi i magisterskimi wykonywanymi w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki WCh UMK w Toruniu 2005 / Sylwia Noga, licencjat Badanie pozostałości ksenobiotyków środków ochrony roślin w produktach roślinnych 2. Katarzyna Rozpędowska, magisterium Wpływ fazy stacjonarnej na oznaczanie peptydów za pomocą HPLC z odwróconymi fazami 3. Magdalena Murawska, magisterium 2

3 Zastosowanie chromatograficznych sprzężonych technik i chemometrii w oznaczaniu pozostałości zanieczyszczeń organicznych w próbkach biologicznych 2006 / Magdalena Tomaszewska, licencjat Techniki separacyjne w badaniach proteomicznych 5. Olga Narwojsz, licencjat Proteomika i metabolomika zastosowanie nowoczesnych technik separacyjnych 6. Agnieszka Michalak, magisterium Techniki ekstrakcyjne w badaniach pozostałości fungicydów w złożonej matrycy roślinnej 2007 / Sylwia Noga, magisterium Ilościowe zależności struktura-retencja (QSRR) w analizach metabolomicznych związków biologicznie aktywnych 8. Katarzyna Łukasz, licencjat Karotenoidy 9. Bożena Bejgier-Korbal, licencjat Winblastyna i winkrystyna jako przykłady alkaloidów leczniczych 2009 / Joanna Betlejewska, licencjat Znaczenie i wpływ cynku na choroby skóry 11. Damian Grzywiński, licencjat Analityka materiałów wybuchowych 2010 / Dariusz Kaszak, licencjat Chemometryczna analiza danych badań metabolomicznych 13. Katarzyna Manista, licencjat Nowoczesne metody analityczne w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności Działalność organizacyjna 1. Organizacja konferencji 1. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej Analityka w rozwoju cywilizacji, Toruń, Konferencja stypendystów Fundacji A. Humboldta, SHP-VIP Seminar Nauka i edukacja w Europie. Nowe możliwości i bariery, Toruń, Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Toruń, Międzynarodowa Konferencja Chemii Środowiska, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Toruń, Udział w Komitecie Naukowym, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gliwice,

4 6. Udział w Komitecie Programowym do koordynowania przygotowań i przebiegu obchodów 100. rocznicy otrzymania Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie - Rok Marii Skłodowskiej-Curie MSC-100, ChemPubSoc Europe - przewodniczenie w Komitecie Organizacyjnym spotkania członków Rady Wydawniczej, PTChem, Warszawa, Chemia w postępie i rozwoju cywilizacji - przewodniczenie w Komitecie Organizacyjnym konferencji w Senacie RP, Warszawa, IX Konferencja Chromatograficzna - członek Komitetu Naukowego, PP i UAM, Poznań, IX Konferencja Chromatograficzna - przewodniczenie sekcji, PP i UAM, Poznań, Zjazd PTChem i SITPChem - członek Komitetu Naukowego, UMCS, Lublin, Organizacja Sesji Naukowej z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie w Kazachskim Narodowym Uniwersytecie im. Al-Farabi wraz z Konsulatem RP, Ałmaty, Kazachstan, Sesja Naukowa na Freta - przewodniczenie w Komitecie Organizacyjnym, PTChem, Warszawa, Działalność na rzecz Instytutu Ochrony Roślin - PIB 1. Współorganizator 35-lecia Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu, Przewodniczenie sekcji Sesja Naukowa IOR-PIB, Poznań, Recenzent zespołu redakcyjnego, Edotorial Board, Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin Działalność w zakresie upowszechniania nauki 1. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego od Członek Komisji Śladowej Analizy Organicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN w kadencji Członek European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS, Europejskie Stowarzyszenie Nauk Chemicznych i Molekularnych) od Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kadencji Recenzent wniosków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Członek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zespoły Specjalistyczne, Interdyscyplinarne, Doradcze i Zadaniowe Ministra; Zespół Specjalistyczny Nauk Technicznych i Ścisłych (do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową) Członek Zespołu Redakcyjnego Orbitala, czasopisma PTChem 4

5 8. Ekspert Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych 9. Pomysłodawca i autor Almanachu Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2012 Inne informacje 1. Udział w stażach zagranicznych 1. Danish Institute of Agricultural Sciences (DIAS), Denmark, Copenhagen, Kobenhavns Miljolaboratorium, Training of Pesticide Residue Chemists from Poland - Phase 1: Environmental Related Programme 1998, (3 tygodnie) 2. Plante forsk, The Norwegian Crop Research Institute, Norway, Ås, Plant Protection Centre, Pesticide Laboratory, Training of Pesticide Residue Chemists from Poland - Phase 1: Environmental Related Programme 1998, (3 tygodnie) 3. Staż naukowy typu post-doc w Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris Laboratoire Environnement et Chimie Analytique (ESPCI-LECA), France, Paris, COM-CHROM project No. HPRN-CT Training young researchers in miniaturized comprehensive liquid chromatography, Komisja Europejska, 5 Program Ramowy, (12 miesięcy) 4. Staż naukowy w ramach bilateralnej współpracy rządów RPA oraz RP, pomiędzy uczelniami University of the Witwatersrand a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Republika Południowej Afryki (South Africa), Johannesburg, Environmental Analytical Chemistry, School of Chemistry, University of the Witwatersrand Modelling of speciation, transport and fate of heavy metals in watersediment-soil matrices, (2,5 miesiąca) 2. Otrzymane nagrody za działalność naukową oraz organizacyjno dydaktyczną 1. II nagroda za najlepszy poster Determination of new generation pesticides in complex plant matrices by HPLC using different stationary phases, II Konferencja Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej Polygen & PZH, Warszawa, Medal Marii Skłodowskiej-Curie w podziękowaniu za wkład pracy przy organizacji 50. Zjazdu PTChem w Toruniu. 52 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Łódź, Nagroda Dyrektora IOR-PIB za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną, Nagroda Dyrektora IOR-PIB za publikacje w czasopismach z IF za rok 2009, Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, Nagroda Dyrektora IOR-PIB za publikacje w czasopismach z IF za rok 2010, Nagroda naukowo-organizacyjna Prezesa PAN za zaangażowanie i organizację Międzynarodowego Roku Chemii i Roku Marii Skłodowskiej-Curie, Nagroda Dyrektora IOR-PIB za publikacje w czasopismach z IF za rok 2011,

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 Doktorantka e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 1 / 5 Obszar działalności naukowej - Browarnictwo (technika i technologia). -

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie WYDANIE: 2013 WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport roczny z funkcjonowania Wydziałowego Systemu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Mariusz S. Kubiak Adiunkt mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10

dr inż. Mariusz S. Kubiak Adiunkt mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10 Adiunkt e-mail: mariusz.kubiak@tu.koszalin.pl Telefon: (0-94) 34 78 457 Obszar działalności naukowej 1 / 10 Obszar działalności badawczej dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa żywności ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Autoreferat dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego

Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego Nowi członkowie Międzynarodowej Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego New Members of the International Advisory Board and Editorial Board Mirosława El Fray Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray jest

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2012

XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2012 XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2012 Termin: 28-30 marca 2012 Miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul. Marsa 56c w Warszawie Organizator: MT Targi Patronat Honorowy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KWARTALNIK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA EKONOMIA I ZARZĄDZANIE Numer 4(6) 2014 ECONOMICS AND MANAGEMENT Quarterly Journal of the Faculty of Management Volume 6, Issue 4 Białystok 2014

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: Tomasz Cyran Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie kierunek prawo, tytuł magister prawa, 1984 1990 aplikacja radcowska tytuł radca prawny, 1992 1995 kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. (załącznik 2 do postępowania habilitacyjnego) dr Piotr Jedziniak. Zakład Farmakologii i Toksykologii

AUTOREFERAT. (załącznik 2 do postępowania habilitacyjnego) dr Piotr Jedziniak. Zakład Farmakologii i Toksykologii dr Piotr Jedziniak Zakład Farmakologii i Toksykologii Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy AUTOREFERAT (załącznik 2 do postępowania habilitacyjnego) Puławy, 2013 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2013. Posiedzenie Senatu 23 czerwca 2014 roku

Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2013. Posiedzenie Senatu 23 czerwca 2014 roku Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2013 Posiedzenie Senatu 23 czerwca 2014 roku Sprawozdanie rektora za rok 2013 Struktura zatrudnienia Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wybory rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016

Wybory rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016 Wybory rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016 Rektor prof. Janusz Żmija składa gratulacje Rektorowi -Elektowi prof. Włodzimierzowi Sady Głosowanie elektorów

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk. LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu

Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk. LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk LAUDATIO poświęcone Panu prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu Magnificencjo Rektorze! Wysoki Senacie, Dostojny Profesorze, Szanowni Państwo W tym szczególnym

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer

Mariusz Dzieciątko. Ewa Falkiewicz-Szporer Hurtownie danych - teoria i praktyka Wizualizacja i raportowanie danych Mariusz Dzieciątko Doktor nauk technicznych, Business Solution Manager w SAS Poland Technology and Big Data Competency Center oraz

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18

Edytor czasopism i materiałów konferencyjnych... 18 Curriculum vitae...5 Wniosek skrócony kandydata na członka korespondenta PAN (www.napieralski.dmcs.pl)... 7 Osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej... 9 Streszczenie działalności

Bardziej szczegółowo

Tradycja i nowoczesność

Tradycja i nowoczesność Tradycja i nowoczesność Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? Skuteczny menedżer to studia podyplomowe z ponad dziesięcioletnią tradycją. Doczekały się już XVI edycji (wcześniej jako Skuteczny

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM

KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów w technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK NIK Dziekan Wydziału u Chemicznego Politechniki Gdańskiej tel. (058)347-10 10-10 @

Bardziej szczegółowo