WTO. Światowa Organizacja Handlu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WTO. Światowa Organizacja Handlu"

Transkrypt

1 WTO Światowa Organizacja Handlu Adrian Kotlarz Andrzej Steranka Jarosław Golus Jakub Jagiełło 1. GENEZA GATT. GATT - Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu, podpisane w Genewie dnia 30 października 1947 porozumienie dotyczące polityki handlowej. Układ Ogólny GATT wszedł w Ŝycie 1 stycznia 1948 roku. W skład weszły 23 państwa. Z załoŝenia miało być jedynie tymczasowym układem poprzedzającym powstanie ITO (Międzynarodowej Organizacji Handlowej). JednakŜe brak zgody między państwami nie pozwalający na wejście w Ŝycie statusu ITO, przedłuŝył obowiązywanie układu GATT do 31 grudnia Organizacja ta miała być - obok wcześniej utworzonych MFW i Banku Światowego (1944) - trzecią instytucją międzynarodową ułatwiającą współpracę gospodarczą między krajami. Podstawowym zadaniem GATT była liberalizacja handlu międzynarodowego (kontrola, usuwanie przeszkód stojących na drodze rozwoju współpracy, koncyliacja). Swoje funkcje GATT spełniał przede wszystkim poprzez organizowanie tzw. rund negocjacyjnych GENEZA WTO. WTO - Światowa Organizacja Handlu, WTO stanowi kontynuację GATT, została powołana w 1994 w Marakeszu (Maroko), w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT. Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła działalność w roku 1995, a jej siedzibą jest Genewa. Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania 1 0

2 wewnętrznego ustawodawstwa do norm Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Przewodniczącym WTO jest Pascal Lamy CELE WTO: 1. Administrowanie wielostronnymi porozumieniami handlowymi składającymi się na dorobek prawny WTO 2. Pełnienie roli forum wielostronnych negocjacji handlowych 3. Podejmowanie prób rozwiązywania sporów handlowych 3 4. Czuwa nad wdraŝaniem i przestrzeganiem wszystkich obowiązujących postanowień przez jej członków 5. Stanowi forum do dalszych negocjacji handlowych mających na celu liberalizację handlu międzynarodowego i współpracuje w tym zakresie z innymi organizacjami gospodarczymi, a zwłaszcza z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym 4 6. Zwiększenie efektywności działań krajów w zakresie regulacji i liberalizacji wszystkich podstawowych dziedzin wymiany objętych porozumieniem Rundy handel dobrami, usługami i ochrona praw własności intelektualnej ZASADY WTO: 1. Zasada niedyskryminacji i równego traktowania (KNU) bezwarunkowa Klauzula Największego Uprzywilejowania oznacza, Ŝe preferencja przyznana jednemu krajowi musi być rozciągnięta na wszystkich członków WTO; nie dotyczy to umów preferencyjnych i stref wolnego handlu 2. Klauzula narodowa niedyskryminacyjne traktowanie na rynku wewnętrznym kraju. Dotyczy obciąŝeń podatkowych, przepisów i wymogów dotyczących sprzedaŝy, zakupu, przewozu, dystrybucji i uŝytkowania towarów i usług na rynku wewnętrznym 3. Zasada wzajemności (równości koncesji i korzyści) zgłaszając akces, naleŝy wpłacić swego rodzaju,,bilet wstępu, tj. obowiązek udzielenia koncesji celnych w zamian za uzyskane ustępstwa przenoszone na mocy KNU 2 3 M. N. Shaw,,,Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000, s J. Rymarczyk,,,Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006, s J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska,,,Polska w WTO, Warszawa 2002, s

3 4. Cła jako jedyny w pełni dozwolony środek interwencji państwa w handlu wyraźny zakaz stosowania niektórych barier pozataryfowych, takich jak: dobrowolne ograniczenia eksportu i ich odmiany CZŁONKOSTWO W WTO. GATT miał 4 kategorię członkostwa: członkostwo zwyczajne, członkostwo tymczasowe, członkostwo de facto, status obserwatora. Obecnie w WTO wyróŝniamy dwa rodzaje członkostwa: członków zwyczajnych i obserwatorów. Członkowie zwyczajni mają pełne prawa. Przyjmowani są większością 2/3 głosów na podstawie specjalnego protokołu przystąpienia, zawieranego między organizacją i państwem kandydatem. Przystąpienie państwa do WTO poprzedzają negocjacje taryfowe między nimi a organizacją, których celem jest ustalenie ustępstw celnych nowo przystępującego państwa w stosunku do pozostałych państw WTO. Obserwatorzy mogą brać udział we wszystkich pracach WTO, lecz bez prawa głosu. Ich prawa i obowiązki sprowadzają się do konsultacji z pozostałymi państwami członkowskimi. O status obserwatora ubiegają się państwa, które chcą w przyszłości przystąpić do WTO w charakterze członków zwyczajnych, ale nie są pewne czy sprostają zobowiązaniom wynikającym z tego członkostwa 7. Organizacja, według stanu ma 27 lipca 2007r. liczy 151 członków. Status obserwatora posiada 30 państw 8. Ostatnim państwem przyjętym w szeregi organizacji jest Ukraina. 6. ORGANY WTO. NajwyŜszym organem WTO jest Konferencja Ministerialna, w jej skład wchodzą wszyscy przedstawiciele krajów członkowskich. Konferencje odbywają się nie częściej niŝ co 2 lata, jej celem jest podejmowanie działań realizujących funkcje WTO. Rada Generalna jest drugim stopniem i obraduje w sposób ciągły pomiędzy konferencjami. W jej skład wchodzą przedstawiciele krajów członkowskich. Jeśli zaistnieje taka potrzeba Rada przekształca się w Organ Przeglądu Polityki Handlowej lub Organ Rozstrzygania Sporów. Ponadto Rada Generalna kieruje radami pomocniczymi : - Rada do Spraw Handlu Towarami, - Rada do Spraw Handlu Usługami, - Rada do Spraw Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, Z. M. Doliwa Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1999, s

4 W strukturze WTO znajduje się komitety: - Komitet do Spraw Handlu i Otoczenia (Committees on Trade and Environment), - Komitet do Spraw Handlu i Rozwoju (Committees on Trade and Development), - Komitet do Spraw Regionalnych Umów Handlowych (Committees on Regional Trade Agreements) - Komitet do Spraw Ograniczeń Wprowadzonych dla Ochrony Bilansu Płatniczego, (Committees on Balance of Payments Restrictions), - Komitet do Spraw BudŜetu, Finansów i Administracji. (Committees on Budget, Finance and Administration). Za przygotowanie od strony technicznej informacyjnej oraz logistycznej odpowiada sekretariat. Na czele Sekretariatu stoi wybierany na określony czas Dyrektor Generalny wspierany obecnie przez 4 zastępców. Jego siedziba znajduje się w Genewie. Podejmowanie decyzji w ramach w ramach WTO odbywa się według czterech reguł: 1. jednomyślności jeśli decyzje dotyczą poprawek do zasad ogólnych; 2. większość trzech czwartych w przypadku interpretacji klauzuli WTO i zwolnień z rygorów WTO dla członków 3. większość dwóch trzecich jeśli poprawki dotyczą zagadnień innych niŝ zasady ogólna takŝe w razie zatwierdzania budŝetu oraz akcesji nowych członków; 4. konsensusu w pozostałych sprawach, nie wymienionych osobno; 7. ETAPY DZIAŁAŃ. Konferencje ministerialne WTO zbierają się co najmniej raz na 2 lata. 1. Singapur 9-12 XII 1996r. Podczas konferencji odnowiono zobowiązanie do wskazania standardów pracy oraz przestrzegania ogólnych zasad poszanowania pracownika, za które w dalszym ciągu miała odpowiadać Międzynarodowa Organizacja Pracy we współpracy z WTO. Dalsze rozmowy tyczyły się m.in. liberalizacji: - progresywną liberalizacje usług, - odrzucenie wszelakich form protekcjonizmu, - walka z dyskryminacją w handlu międzynarodowym oraz z praktykami monopolistycznymi. Kolejny aspekt dotyczył pomocy krajom najmniej rozwiniętym W konferencji brało udział ponad 120 krajów. Konferencja miała formę zgromadzenia ogólnego ale takŝe dwu lub wielostronnych spotkań. Konferencja podsumowała pierwsze dwa lata funkcjonowania WTO. MoŜna było zauwaŝyć podział pomiędzy krajami wysoko 3

5 rozwiniętymi (USA i UE) a krajami rozwijającymi się, róŝnice zdań dotyczyły wszystkich 4 podstawowych tematów rozmów. 2. Genewa V 1998r. Podczas spotkania obchodzono 50 rocznicę powołania organizacji (najpierw GATT później WTO). Spotkania dotyczyły problematyki zwiększenia skuteczności i przejrzystości działania WTO. Powołano do Ŝycia stanowisko Generalnego Konsula. Handel elektroniczny bez ceł - utrzymanie dotychczasowych zwolnień z opłat celnych za elektroniczny przesył danych przewiduje co najmniej do następnej konferencji, zamknięcie prowadzonych negocjacji, które odnosiły się do telekomunikacji na podstawowym poziomie, usług finansowych, a takŝe umowa dotycząca handlu produktami technologii informatycznych (ITA). 3. Seattle r. Konferencja ta zakończyła się niepowodzeniem. Przedstawicielom 135 krajów członkowskich nie udało się wypracować kompromisowego porozumienia, które pozwoliłoby zainicjować nową rundę negocjacji dotyczących dalszej liberalizacji handlu w wymiarze globalnym. RóŜnice w prezentowanych stanowiskach były zbyt duŝe. Największe róŝnice dotyczyły: - subwencji dla eksportu produktów rolnych; - progów antydumpingowych, - związków produkcji na eksport z warunkami pracy. Według przedstawicieli wielu krajów Stany Zjednoczone powinno się obarczyć odpowiedzialnością za fiasko konferencji. To właśnie USA nie poszły na Ŝaden kompromis, pozostawiając reszcie państw członkowskich rozwiązanie wielu problemów. Szczyt w Seattle zapisał się w pamięci jako bitwa Seattle. Organizacje pozarządowe i co najmniej demonstrantów protestowało masowo przeciwko liberalizacji handlu światowego. Narodził się ruch antyglobalistyczny. 4. Czwarta konferencja ministerialna w Doha (Katar 9-14 listopada 2001) Nowa Runda. W trakcie Konferencji prowadzono negocjacje dotyczące projektu głównej Deklaracji Ministerialnej, Deklaracji w sprawie Porozumienia TRIPS (Handlowe aspekty praw własności intelektualnej) i zdrowia publicznego oraz decyzji w sprawie realizacji porozumień WTO (trudności krajów rozwijających się w realizacji porozumień). IV Konferencja potwierdziła, iŝ Specjalne i WyróŜniające Traktowanie Krajów Rozwijających się stanowi integralną cześć porozumień WTO. Uzgodniono, iŝ dokonany zostanie przegląd tych postanowień celem uczynienia ich skuteczniejszymi. 5. We wrześniu 2003 roku w Cancun (Meksyk) odbyła się 5 Konferencja Ministerialna WTO, która miała połoŝyć fundamenty pod terminowe zakończenie Rundy Rozwojowej 4

6 z Doha. Niestety, w pewnych waŝnych kwestiach, przede wszystkim dotyczących ujęcia tzw. tematów singapurskich - ochrony inwestycji, prawa konkurencji, przejrzystości przepisów w zamówieniach publicznych i ułatwień w dostępie do rynków - nie osiągnięto Ŝadnego porozumienia. Z tego powodu konferencja zakończyła się fiaskiem. Od tego czasu UE stara się w licznych rozmowach dwustronnych i wielostronnych o ponowne podjecie negocjacji. 6. Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Hongkongu odbyła się grudnia 2005 r. Jej celem było podjęcie najwaŝniejszych decyzji w toczącej się rundzie negocjacji handlowych WTO, mających za zadanie dalszą liberalizację handlu światowego. NajwaŜniejsze postanowienia Konferencji dotyczą rezygnacji z subsydiowania eksportu rolnego do 2013 r. i udzielania innych form wsparcia eksportu dla towarów rolnych. Podczas Konferencji zaakceptowano teŝ przedstawiony przez UE pakiet rozwojowy dla krajów najmniej rozwiniętych - LDC. W jego ramach przyjęto m.in. zobowiązanie "duty free & quota free", które polega na bezcłowym i nieograniczonym ilościowo dostępie dla krajów LDC do rynków krajów rozwiniętych (USA, UE, Kanada, Australia, Japonia i in.) na wzór systemu juŝ obowiązującego w UE. 8. ROLA WTO W MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE HANDLOWEJ. WTO w odróŝnieniu od GATT posiada osobowość prawną, podobnie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Jej utworzenie oznacza nadanie ostatecznej formy światowemu ładowi gospodarczemu 9. WTO oznacza zapoczątkowanie nowej ery. Stopniowo staje się ona wiodącą międzynarodową organizacją w stosunkach gospodarczych. Przesądza o tym nie tylko przynaleŝność do niej ponad 150 krajów świata, o bardzo zróŝnicowanej wielkości i stopniu rozwoju, lecz takŝe rozległa sfera działania. Włączenie usług i ich stopniowa liberalizacja w ramach GATS (Układ Ogólny o Handlu Usługami), uregulowanie praw własności intelektualnej w umowie TRIPs (Układ o Handlowych Aspektach Praw Własności Intelektualnej) i handlowych aspektów inwestycji w porozumieniu TRIMS (Porozumienie o Handlowych Aspektach Inwestycji), jak teŝ ponadplanowe porozumienia handlowe prowadzą do istotnego rozszerzenia obszaru regulacji WTO. Regułom tym podporządkowany został w pełni od 1 stycznia 2005r. handel tekstyliami, który przez ponad 40 lat za przyzwoleniem GATT objęty był rozlicznymi ograniczeniami. Nową jakość tworzy takŝe zrewidowana procedura rozstrzygania sporów. 9 Adriana Dudek,Światowa Organizacja Handlu, [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych istota, mechanizmy działania, zasięg, pod red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2004, s

7 Wprowadzenie instancji odwoławczej (Appelate Body) okazało się trafnym i skutecznym rozwiązaniem 10. Jednocześnie w funkcjonowaniu WTO moŝna zaobserwować pewne niepokojące zjawiska i tendencje, zarówno w globalnej polityce handlowej, jak i w funkcjonowaniu samej WTO. MoŜna do nich zaliczyć m.in. rosnące wykorzystanie środków ochronnych, słabości instytucjonalne, niedostateczną ingerencję krajów rozwijających się z gospodarką światową, niewielki postęp w działalności GATS, nadmierny zakres dziedzin regulowanych przez WTO, czy teŝ tendencję do regionalizmu w stosunkach handlowych 11. Obecna sytuacja w systemie handlu światowego wskazuje, Ŝe podstawowa idea wielostronnego funkcjonowania WTO nie wytrzymuje próby czasu. Zasadnicza rola tej organizacji powinna zostać ograniczona do tworzenia ram prawnych dla handlu, który jest skoncentrowany w regionach. Zadanie WTO powinno polegać na zapobieganiu konfliktom i wojnom handlowym między ugrupowaniami. Powtarzające się spory między UE i USA dowodzą, Ŝe takie zagroŝenie ciągle istnieje. Ponadto WTO powinno gwarantować, Ŝe zarówno kraje nie będące członkami ugrupowań handlowych i nie zmierzające do nich przystępować nie zostaną zdominowane przez ugrupowania duŝe. WTO przypadłaby w tym zakresie rola adwokata małych krajów i rozjemcy w centralnych konfliktach. Oddziaływanie WTO na politykę handlową powinno polegać m.in. na zwiększeniu przejrzystości tej polityki w krajach rozwijających się i współdziałaniu z nimi we wdraŝaniu polityki zgodnej z regułami WTO. Wzmocnieniu powinna ulec funkcja kontrolna WTO w zakresie oceny polityki handlowej. NajwaŜniejsze jest jednak to, aby WTO zrezygnowała z ambicji obejmowania regulacjami coraz to nowych dziedzin, nie związanych bezpośrednio z handlem, którym powinny zajmować się wyspecjalizowane organizacje. W przeciwnym razie kryzysy w WTO mogą się powtarzać i osiąganie porozumień w konkretnych sprawach będzie coraz trudniejsze POLSKA W WTO. Polska, tak jak większość państw Europy Środkowo- Wschodniej nie została zaproszona do Komitetu Przygotowawczego Konferencji Hawańskiej. Polacy wzięli jednak udział w opracowaniu Karty Hawańskiej. W związku z niewielkim udziałem Polski w handlu światowym i izolacją polityczna nasz wpływ na kształt Karty był symboliczny. Polska lat WTO, s TamŜe, s TamŜe, s

8 odrzuciła uczestnictwo w pierwszej Genewskiej Rundzie negocjacji. Uzasadniła to nieuwzględnieniem w Układzie specyfiki gospodarczej krajów socjalistycznych i brakiem realnych kosztów z uczestnictwa w GATT. W 1950 r. Polska wystąpiła takŝe z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Rozpoczęła się samoizolacja Polski w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Atmosfera uległa zmianie w II połowie lat 50. W 1957r. Polska uzyskała status obserwatora, a w 1960 status członka stowarzyszonego z GATT. W grudniu 1966r. Polska wystąpiła o rozpoczęcie negocjacji w sprawie uzyskania pełnego członkostwa w GATT. Protokół akcesji Polski do GATT został zaakceptowany przez Radę GATT oraz 2/3 ogólnej liczby sygnatariuszy i 18 września 1967r. został podpisany przez Polskę. Polska stała się pełnoprawnym członkiem GATT 18 października. Minimalne zobowiązanie importowe wynosiło 7% rocznie. W 1970r. Polska zdecydowała się wystąpić o renegocjacje swego zobowiązania do podnoszenia importu, ze względu na niemoŝność sprostania zaciągniętym zobowiązaniom. Od 1977r. przestała wypełniać swoje zobowiązania importowe. W 1982r. USA cofnęły Polsce klauzule najwyŝszego uprzywilejowania. Sankcje zostały zniesione w 1987r. Reformy wewnętrzne w Polsce w 1989r. miały istotny wpływ na stosunki Polski z GATT. W nowej atmosferze Polska zmierzała do renegocjacji Protokołu akcesji z 1967r. i zastąpienia go koncesjami taryfowymi jako biletu wstępu Polski do nowej organizacji. Polska osiągnęła stawiane cele przed końcem 1993r. 15 kwietnia 1994r. podczas sesji w Marrakeszu, Polska podpisała porozumienie końcowe rundy. Oznaczało to wygaśnięcie Protokołu akcesji Polski do GATT z 1967r.. Rząd nie przedłoŝył jednak Sejmowi wniosku o ratyfikację porozumień WTO i Polska nie została członkiem załoŝycielem od 1 stycznia 1995r. Dopiero 30 czerwca 1995r. rząd notyfikowali przystąpienie Polskie do WTO, co stało się faktem 1 lipca 1995r Adriana Dudek,Światowa Organizacja Handlu, [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych istota, mechanizmy działania, zasięg, pod red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2004, s

9 Bibliografia: 1. J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska,,,Polska w WTO, wyd. II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa Z. M. Doliwa Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa T. Łoś Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych istota, mechanizm działania, zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław J. Rymarczyk,,,Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa M. N. Shaw,,,Prawo międzynarodowe, Ksiązka i Wiedza, Warszawa Strony internetowe:

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE

REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE RTAs i system multilateralny Katarzyna Śledziewska Plan Definicje Etapy integracji gospodarczej Reguły WTO Definicje Multilateralizm: Działania wiele krajów w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rid4. http://www.adam.ambroziak.edu.pl Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Radosław Knap MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Płock 2004 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I TEORIA I PRAKTYKA STREFY WOLNEGO HANDLU I UNII CELNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 22.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 286 E/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE PARLAMENT EUROPEJSKI Perspektywy dauhańskiej agendy rozwoju w następstwie siódmej konferencji ministerialnej

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym

Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym 215-6-9 Tematyka wykładu Polityka handlowa i protekcjonizm w handlu zagranicznym Handel Zagraniczny Wykłady Narzędzia polityki handlowej taryfowe i pozataryfowe. Ekonomiczne skutki polityki handlowej.

Bardziej szczegółowo

Usługa - działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji.

Usługa - działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji. Usługa - działanie podejmowane zwykle w celach zarobkowych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji. Do usług zalicza się transport i łączność, handel i gastronomię, gospodarkę komunalną

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Regionalne ugrupowania integracyjne

Regionalne ugrupowania integracyjne Regionalne ugrupowania integracyjne Wprowadzenie Katarzyna Śledziewska k.sledziewska@uw.edu.pl www.wne.uw.edu.pl/~sledziewska Co to jest regionalizm? Co to jest integracja gospodarcza? Definicje i znaczenie

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. 23.11.2008 r. Międzynarodowy system handlowy WTO.

Wykład 1. 23.11.2008 r. Międzynarodowy system handlowy WTO. Wykład 1 23.11.2008 r. Międzynarodowy system handlowy WTO. Międzynarodowy system handlowy to system reguł i praw instytucji rządzących wymianą międzynarodową. Wymiana międzynarodowa towarów i usług nie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA polityka Handlowa UE wybrane elementy

WSPÓLNA polityka Handlowa UE wybrane elementy Instrumenty WPH WSPÓLNA polityka Handlowa UE wybrane elementy Handel Zagraniczny - wykład antydumping, antysubwencja, postępowanie ochronne Embargo Handlowe Wprowadzone 1 lipca 1968 r. Wysokość stawek

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE Etapy integracji gospodarczej RYNEK WEWNĘTRZNY UE TEORIA Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Unia celna 1968 r. Rynek wewnętrzny 1993 r. Unia gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

Reguły WTO w handlu energią

Reguły WTO w handlu energią Reguły WTO w handlu energią Autor: Andrzej Sanderski, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE (Biuletyn URE 2/2003) Choć o postępującej globalizacji procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2014 r. (OR. en) 11103/13 DCL 1 ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI 1 Nr dok.: Data: 17 czerwca 2013 r. WTO 139 SERVICES 26 FDI 17 USA 18 ST 11103/13 RESTREINT

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów Kodeksowe elementy kalkulacyjne należności celne przywozowe: - cła i opłaty o równoważnym skutku, należne przy przywozie towarów, - opłaty przywozowe ustanowione

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych 1. Postanowienia ogólne 1. Powstanie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych, zwanej dalej Siecią jest konsekwencją działań projektu Osiemnastka w

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI

Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI Michał Kłaczyński, LL.M. OCHRONA RYNKU UE PRZED IMPORTEM Z AZJI Ochrona rynku UE Środki antydumpingowe najczęstsze (80%) Postępowanie przez Komisją -z urzędu lub na wniosek poszkodowanego przemysłu (25%)

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele i sposoby działania 2

Rozdział II Cele i sposoby działania 2 Statut Stowarzyszenia Coachów Polskich Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Coachów Polskich w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Nr działania C3A1 C3A3 C3A5 Data Miejsce Temat szkolenia 14.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 15.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 28.06.2010

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U.55.16.86 KONWENCJA O PRAWACH POLITYCZNYCH KOBIET Z DNIA 31 MARCA 1953 R. (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Bardziej szczegółowo

MULTILATERALIZM I BILATERALIZM W POLITYCE HANDLOWEJ: WNIOSKI DLA POLSKI

MULTILATERALIZM I BILATERALIZM W POLITYCE HANDLOWEJ: WNIOSKI DLA POLSKI Anna Wróbel Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski MULTILATERALIZM I BILATERALIZM W POLITYCE HANDLOWEJ: WNIOSKI DLA POLSKI Streszczenie: Ważnym ubocznym skutkiem przedłużających się

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Statut Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Rozdział I Postanowienia ogólne. Statut Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Integracja gospodarcza UE z Ukrainą: czego oczekiwać w przyszłości?

Integracja gospodarcza UE z Ukrainą: czego oczekiwać w przyszłości? Integracja gospodarcza UE z Ukrainą: czego oczekiwać w przyszłości? Małgorzata Jakubiak, CASE Dmytro Boyarchuk, CASE Ukraine Vitaliy Vavryschuk, CASE Ukraine Senat RP Warszawa, 29 maja 2007 Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

ŚRODKOWOEUROPEJSKA UMOWA O WOLNYM HANDLU (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską,

ŚRODKOWOEUROPEJSKA UMOWA O WOLNYM HANDLU (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, ŚRODKOWOEUROPEJSKA UMOWA O WOLNYM HANDLU (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską, sporządzona w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. PREAMBUŁA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY SUBSIDIUM DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1: Postanowienia wstępne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Grupa Robocza ds. Współpracy Rozwojowej Data: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1

AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1 AKT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKO-LATYNOAMERYKAŃSKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO 1 PREAMBUŁA Zebrani w Brukseli w dniu 8 listopada 2006 r., przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Andyjskiego,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. I. Postanowienia ogólne

Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. I. Postanowienia ogólne Statut Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok I. Postanowienia ogólne 1 1. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, zwana dalej Federacją, jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych, zwane w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU SENIORA PRZY STOWARZYSZENIU PRZEDSIĘBIORCÓW POLIGRAFII KRAKÓW. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KLUBU SENIORA PRZY STOWARZYSZENIU PRZEDSIĘBIORCÓW POLIGRAFII KRAKÓW. Postanowienia ogólne REGULAMIN KLUBU SENIORA PRZY STOWARZYSZENIU PRZEDSIĘBIORCÓW POLIGRAFII KRAKÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Klub Seniora (zwany dalej Klubem) został utworzony w strukturze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS)

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) 1 Postanowienia ogólne 1. Powołana 28 maja 2007 roku, na mocy decyzji nr 259/7.PR UE/2007/7 Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Część I. Polityka handlowa... 1 Rozdział I. Istota handlu międzynarodowego... 1 Rozdział II. Wolny handel (free trade), handel zgodny z zasadami wolnorynkowymi (fair

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA GĘBIKA D. POLSKIE GIMNAZJUM W KWIDZYNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 27.10.2015 r. COM(2015) 610 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawowa analiza rynku

Podstawowa analiza rynku Podstawowa analiza rynku Wykład 4 Jerzy Wilkin Co kryje się za pojęciem: rynek? Miejsce styku kupujących i sprzedających Miejsce przejawiania się popytu i podaży Złożony proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1.1. Nazwa Stowarzyszenia STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPOCHODNYCH W POLSCE 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Stowarzyszenia Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę " Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin" i w dalszym

Bardziej szczegółowo

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/08/2015. BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016)

Committee / Commission INTA. Meeting of / Réunion du 31/08/2015. BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016) Committee / Commission INTA Meeting of / Réunion du 31/08/2015 BUDGETARY AMENDMENTS (2016 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2016) Rapporteur: Reimer BÖGE PL PL Projekt poprawki 6600 === INTA/6600

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIEJ W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH

EUROPEJSKIEJ W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH Prace magisterskie, prace licencjackie - profesjonalna pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm. Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Prawa Francuskiego w Krakowie

Regulamin Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Prawa Francuskiego w Krakowie Regulamin Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Prawa Francuskiego w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Prawa Francuskiego w Krakowie. W dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

3 WY SZA SZKO A C A I LOGISTYKI ŒRODKI POLITYKI HANDLOWEJ W WYMIANIE MIÊDZYNARODOWEJ. NA PRZYK ADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Agnieszka Milczarczyk-WoŸniak Pawe³ Hanclich Piotr Witkowski Warszawa 2011 4 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI HACKERSPACE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawski Hackerspace, w skrócie Hackerspace, w języku angielskim Warsaw Hackerspace, w dalszych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych

Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych Umowa o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Przedsiębiorstw Społecznych PREAMBUŁA: Kierując się wolą wzmacniania potencjału podmiotów ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Projekt z dnia 16 lutego 2010 r. Ustawa z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki (Oddziału. Klinicznego) Elektrokardiologii CMUJ. "EURYTMIA" w Krakowie. Rozdział 1.

Statut. Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki (Oddziału. Klinicznego) Elektrokardiologii CMUJ. EURYTMIA w Krakowie. Rozdział 1. Statut Stowarzyszenia Pacjentów i Przyjaciół Kliniki (Oddziału Klinicznego) Elektrokardiologii CMUJ "EURYTMIA" w Krakowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2014 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzja: prof. dr hab. Zbigniew Polański Redaktor prowadząca: Lidia Męzińska Redakcja i korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Wojciech Kwiatkowski Copyright 2014

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 marca 2016 r. (OR. en) 6490/1/13 REV 1 EXT 1 WTO 38 COASI 21 OC 70 ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI Nr dok.: Data: 22 lutego 2013 r. 6490/1/13 REV 1 RESTREINT UE Nowe oznaczenie:

Bardziej szczegółowo

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r.

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. BM-I-0200-15-EZ/14 ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania

Bardziej szczegółowo

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych powstała w

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych powstała w dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, dr Jarosław Narękiewicz Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński KIERUNKI BADAŃ I DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo