CERTYFIKACJA I WERYFIKACJA. UWARUNKOWANIA GENERUJĄCE KOSZTY DLA ORGANIZACJI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKACJA I WERYFIKACJA. UWARUNKOWANIA GENERUJĄCE KOSZTY DLA ORGANIZACJI."

Transkrypt

1 CERTYFIKACJA I WERYFIKACJA. UWARUNKOWANIA GENERUJĄCE KOSZTY DLA ORGANIZACJI. GRZEGORZ MARCHEWKA PRS SA III Konferencja PF ISO Zarządzanie kosztami środowiskowymi

2 CERTYFIKACJA I WERYFIKACJA. UWARUNKOWANIA GENERUJĄCE KOSZTY DLA ORGANIZACJI. Grzegorz Marchewka auditor wiodący Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

3 Program wystąpienia 1. Prezentacja PRS 2. Certyfikacja ISO i EMAS 3. Wymagania brzegowe certyfikacji systemów środowiskowych 4. Szacowanie czasu auditu 5. Koszty akredytacji 3

4 Historia PRS 1936 Utworzenie instytucji nadzorującej barki i statki towarowe pod nazwą Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej polskie towarzystwo klasyfikacyjne 4

5 Historia PRS ostatnie lata 2010 Konsolidacja usług certyfikacji systemów zarządzania i certyfikacji wyrobów w Pionie Certyfikacji PRS - przedsiębiorstwo o strategicznym znaczeniu dla gospodarki Polski 5

6 Zakres uprawnień PL-V-0006 Weryfikator EMAS AC 014 certyfikacja systemów zarządzania AB 1431 Akredytacje PCA PL-VG-0013 weryfikator roczny raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych AC 114 certyfikacja wyrobów badania wyrobów Notyfikacja w Komisji Europejskiej - nr

7 Certyfikacja systemów zarządzania 7

8 Badania i certyfikacja wyrobów 8

9 Badania i certyfikacja wyrobów Rozporządzenia (UE) nr 305/ zakładowa kontrola produkcji w zakresie konstrukcyjnych wyrobów metalowych i kruszyw ISO Kosmetyki. Dobre praktyki produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji Weryfikacja rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych EU ETS Badania wyrobów UE we własnym, akredytowanym Laboratorium Badawczym 9

10 Szkolenia otwarte auditor wewnętrzny pełnomocnik systemów zarządzania wymagania aktualnych edycji norm i inne wymagania prawne wymagania dyrektyw EU pełnomocnik ZKP warsztaty doskonalące 10

11 Certyfikacja ISO

12 ISO sektory wiodące (2012 r.) 12

13 ISO TOP w Europie (2012 r.) WŁOCHY HISZPANIA WIELKA BRYTANIA RUMUNIA FRANCJA NIEMCY CZECHY SZWECJA SZWAJCARIA HOLANDIA POLSKA 13

14 EMAS TOP ( ) ORGANIZACJE OBIEKTY HISZPANIA WŁOCHY 688 NIEMCY AUSTRIA 779 PORTUGALIA DANIA CYPR W. BRYTANIA BELGIA POLSKA GRECJA 14

15 EMAS - sektory topowe ( ) 15

16 EMS - wymagania akredytacyjne DACS -01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania EMS PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania; IAF MD 1 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych; IAF MD 2 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania; IAF MD 5 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS; IAF MD 11 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC w auditach zintegrowanych systemów zarządzania; DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. ISO/IEC TS :2012 Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego; EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:

17 Wymagania wobec jednostek certyfikujących (ISO 17021) ZASADY: bezstronność, kompetencja, odpowiedzialność, otwartość, poufność, reagowanie na reklamacje. INNE: struktura organizacyjna + komitet ds. bezstronności, utrzymywanie niezbędnych zasobów oraz środków informowania, utrzymywanie programów certyfikacji, utrzymywanie systemu zarządzania. 17

18 Wymagania wobec jednostek certyfikujacych (ISO 17021) Wymagania wobec personelu: Dysponowanie wystarczającą liczbą kompetentnego personelu, Zdefiniowanie procesu wyboru, szkolenia i formalnego upoważniania do działań, Zapewnienie nadzoru nad działaniami auditorów, monitorowanie działalności, Zapewnienie auditorom dostępu do aktualnych wymagań jednostki, Angażowanie auditorów kompetentnych, Zapewnienie możliwości zdobycia wymaganych kompetencji oraz: Odpowiednia wiedza dla całego personelu biorącego udział w procesie ertyfikacji, Odpowiednia wiedza w zakresie poszczególnych aspektów środowiskowych (emisje do powietrza, uwolnienia do wody i gleby, zużycie zasobów, emisje energii, odpady, ) dla auditorów. 18

19 Wymagania dotyczące personelu Kryteria: PN-EN ISO 19011: 2011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania ISO/IEC TS :2012 Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS. Wymagania szczegółowe. Rozporządzenie EMAS. wymagania własne Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Wymagana: wiedza, umiejętności, doświadczenie. 19

20 EMS - wymagania dotyczące kompetencji personelu (ISO ) Działanie. Wiedza przeglądu wniosku / dobór zespołu auditującego/ określenie czasu auditu przegląd raportu/ podejmowanie decyzji certyfikacyjnych Auditowanie Terminologia X X X Mierniki środowiskowe - - X Techniki monitorowania środowiskowego Techniki oceny aspektów środowiskowych Aspekty środowiskowe projektowania Ocena efektów działalności środowiskowej - - X X X X - - X - X X Wymagania prawne i inne - X X Gotowość i reagowanie na awarie - - X Sterowanie operacyjne - - X Czynniki związane z lokalizacją X - X 20

21 EMAS - wymagania dotyczące personelu Kryteria: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu, DAVE-01 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS. Wymagania szczegółowe. Wymagania (wybrane): wykształcenie wyższe II st. (techniczne, prawnicze, ekonomiczne, przyrodnicze lub ochrony środowiska), 4 lata doświadczenia zawodowego związanego z ochroną środowiska, w tym 2 lata dla każdego kodu NACE, 3 lata doświadczenia w systemie ISO 14001, 20 osobodni auditów środowiskowych w tym 6 osobodni weryfikacji EMAS, w ciągu 18 miesięcy szkolenia: 16 h (wymagania EMAS) + 10h (wymagania prawne), program szkoleń zatwierdzony przez Ministra Środowiska, szkolenia zakończone egzaminem. 21

22 EMS - zgodność z prawem (EA-7/04) Oznacza: PEŁNE WDROŻENIE MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE PRAWODAWSTWA ŚRODOWISKOWEGO. ZGODNOŚĆ MA MIEJSCE WTEDY, GDY SPEŁNIONE SĄ WYMAGANIA I OSIĄGNIĘTO OCZEKIWANE ZMIANY W szczególności oznacza to, że organizacja: nie płaci kar; nie toczy się wobec niej żadne postępowanie karne lub cywilne; w wyniku kontroli różnych organów administracji nie wynikają wobec organizacji żadne działania przymusowe (nakazy, zakazy, upomnienia, ostrzeżenia); nie spodziewa się żadnych działań przymusowych organów administracji; zna wymagania prawne i je zrozumie, dokonała analizy zastosowania wymagań prawnych i wprowadziła konieczne zmiany dla uzyskania stanu zgodności. Jednostka certyfikująca: nie udziela certyfikatu do czasu wykazania zgodności prawnej, planuje wystarczająco dużo czasu na badanie na miejscu, opiera ocenę na podstawie obiektywnych dowodów, rozmyślna lub trwała niezgodność skutkuje zawieszeniem lub cofnięciem certyfikatu. 22

23 EMS - zasady próbkowania (IAF MD 1) Dotyczą organizacji wielooddziałowych (oddziałów stałych i tymczasowych). Podobne procesy w oddziałach. Wszystkie oddziały objęte są centralnie zarządzanymi auditami wewnętrznymi. Możliwość do przeanalizowania danych z wszystkich oddziałów. Centrala ma uprawnienia i zdolność do inicjowania zmian organizacyjnych. Nie mają zastosowania przepisy szczególne (np. gdy wymagane jest auditowanie przepisów lokalnych lub w programach dotyczących TS lub AS 91000). Co najmniej 25% próbki wybrane losowo. 23

24 EMS - zasady próbkowania Liczba obiektów w organizacji Audit certyfikacyjny wielkość próbki Audit nadzoru Audit ponownej oceny x x 0,6 x 0,8 x 24

25 EMS - czas trwania auditu Mierzony liczbą auditorodni, (auditorodzień to 8 godzin). Czas auditu obejmuje czas badania na obiektach oraz czas na planowanie, przegląd dokumentacji, komunikowanie z klientem, pisanie raportu. Podstawą ustalenia czasu auditu jest efektywna liczba personelu oraz charakter, liczba i waga aspektów środowiskowych. Czas pracy nie obejmuje pracy ekspertów technicznych i auditorów szkolących się. Punktem wyjścia do ustalenia czasu auditu jest efektywna liczba personelu. Efektywna liczba personelu cały personel pełnoetatowy z uwzględnieniem wszystkich zmian, personelu sezonowego, kontraktowego, pracującego na część etatu. 25

26 EMS - czas trwania auditu Liczba personelu Etap 1 + Etap 2 Ilość osobo-dni Wysoka Średnia Niska Ograniczona ,5 2,5 2, , ,5 3, ,5 4,5 3, , ,5 3, , , , , Załącznik B IAF MD 5:2013 wydanie 2 26

27 EMS - czas trwania auditu Liczba personelu Etap 1 + Etap 2 Ilość osobo-dni Wysoka Średnia Niska Ograniczona , , , Załącznik B IAF MD 5:2013 wydanie 2 27

28 EMS - czas trwania auditu WYSOKA KATEGORIA ZŁOŻONOŚCI ASPEKTÓW SRODOWISKOWYCH: górnictwo i kopalnictwo, wydobycie ropy i gazu, garbowanie wyrobów włókienniczych i odzieży, roztwarzanie na pulpę w procesie wytwarzania papieru, w tym procesy recyklingu papieru, rafinacja ropy, chemikalia i farmaceutyki, produkcja pierwotna metale, przetwórstwo niemetali i wyroby obejmujące ceramikę i cement, wytwarzanie energii elektrycznej oparte na spalaniu węgla, budownictwo lądowe i wodne oraz rozbiórka, przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i nie zaliczanych do niebezpiecznych, np. spalanie, itd., przetwarzanie ścieków i kanalizacja. 28

29 EMS - czas trwania auditu ŚREDNIA KATEGORIA ZŁOŻONOŚCI ASPEKTÓW SRODOWISKOWYCH: rybołówstwo/rolnictwo/leśnictwo, wyroby włókiennicze i odzież, z wyłączeniem garbarstwa, wytwarzanie desek, produkcja papieru i drukarstwo, z wyłączeniem roztwarzania na pulpę, przetwórstwo niemetali i wyroby obejmujące szkło, glinę, wapno, itd., obróbka wyrobów metalowych z wyłączeniem produkcji pierwotnej, obróbka powierzchniowa i chemiczna w ogólnej budowie maszyn, wytwarzanie sprzętu drogowego, kolejowego, lotniczego, statków, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej nie opartej na spalaniu węgla, wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja gazu, pobieranie, oczyszczanie i dostarczanie wody, w tym gospodarka rzeczna, przetwórstwo żywności i tytoniu, transport i dystrybucja drogą morską, powietrzną, lądową, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, zarządzanie nieruchomościami, czyszczenie przemysłowe, czyszczenie higieniczne, czyszczenie na sucho, zazwyczaj stanowiące część ogólnych usług. 29

30 EMS - czas trwania auditu NISKA KATEGORIA ZŁOŻONOŚCI ASPEKTÓW SRODOWISKOWYCH: hotele/ restauracje, drewno i wyroby z drewna, z wyłączeniem wytwarzania desek, nasycania i impregnacji drewna, wyroby z papieru, z wyłączeniem drukarstwa, roztwarzania na pulpę i produkcji papieru, wytwarzanie wtryskowe, formowanie i montaż wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem wytwarzania surowców do produkcji gumy i tworzyw sztucznych, które są zaliczane do chemikaliów, obróbka plastyczna na gorąco i na zimno oraz wytwarzanie metali, z wyłączeniem obróbki powierzchniowej i innych rodzajów obróbki chemicznej i produkcji pierwotnej, ogólny montaż maszyn, z wyłączeniem obróbki powierzchniowej i innych obróbek chemicznych, handel hurtowy i detaliczny, montaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłączeniem wytwarzania czystych płytek obwodów drukowanych. 30

31 EMS - czas trwania auditu OGRANICZONA KATEGORIA ZŁOŻONOŚCI ASPEKTÓW SRODOWISKOWYCH: działania korporacji i zarządzanie korporacjami, centrale oraz zarządzanie holdingami, transport i dystrybucja usługi zarządzania, bez zarządzania rzeczywistą flotą transportową, telekomunikacja, ogólne usługi komercyjne, z wyłączeniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, zarządzania nieruchomościami, czyszczenie przemysłowe, czyszczenie higieniczne, czyszczenie na sucho, usługi edukacyjne. 31

32 EMS - czas trwania auditu Czynniki zwiększające: skomplikowana logistyka, wielojęzyczny personel, duży obszar, skomplikowane procesy, oddziały tymczasowe, aspekty pośrednie, opinie stron zainteresowanych, wrażliwość narażonego środowiska, uwarunkowania sektorowych przepisów środowiskowych, itp. Czynniki zmniejszające (max 30%): dojrzałość systemu zarządzania, wcześniejsza znajomość systemu, niska złożoność procesów, gdy możliwa jest ocena zgodności działań na podstawie zapisów, itp. 32

33 EMAS - czas trwania auditu Czas weryfikacji i walidacji - jak przy certyfikacji systemu zarządzania wg ISO 14001, powiększony o czas przeznaczony na badanie wymagań Rozporządzenia EMAS: Zał. I (Przegląd środowiskowy), Zał. II (Dodatkowe zagadnienia dotyczące ISO 14001), Zał. III (Wewnętrzny audit środowiskowy), Zał. IV (Deklaracja środowiskowa), Zał. V (Logo EMAS). Dodatkowe specyficzne uwarunkowania: próbkowanie obiektów, obowiązek powiadamiania akredytatora, sektory o szczególnym zagrożeniu. 33

34 EMAS program weryfikacji Program standardowy 1audit 2 audit 3 audit 4 audit Weryfikacja TAK TAK/NIE TAK/NIE TAK Walidacja TAK TAK TAK TAK Oświadczenie TAK TAK TAK TAK Program weryfikacji i walidacji możliwy dla MŚP 1 audit 2 audit 3 audit 4 audit 5 audit Weryfikacja TAK TAK Walidacja TAK - TAK - TAK Potwierdzenie dla MŚP - TAK - TAK - Oświadczenie TAK - TAK - TAK 34

35 Koszty akredytacji DA -04 CENNIK OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z AKREDYTACJĄ Opłata wstępna zł. Opłata za ocenę akredytacyjną orientacyjnie zł. Opłata za ocenę w nadzorze orientacyjnie zł. Opłata za uczestnictwo zł. Podstawę stanowi kalkulacja roboczogodziny (120 zł. brutto) Liczba roboczogodzin ustalana jest indywidualnie. 35

36 Kontakt: al. gen. J. Hallera Gdańsk tel.: fax: Dziękuj kuję za uwagę Grzegorz Marchewka Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. tel.: e- mail: 36

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ŚRODOWISKOWYCH EMAS WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 1 Warszawa, 1.10.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 17.01.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2005 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 13 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego wg wymagań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka

Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka EMAS (Eco Management and Audit Scheme) Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures)

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Jubileuszowa Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Warszawa 18.04.2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w systemach zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485)

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w systemach zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485) IAF MD 9:2011 International Accreditation Forum, Inc. (IAF) Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w systemach zarządzania jakością wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl WARUNKI TECHNICZNE CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O. I. Ogólne warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 7 Warszawa, 13.02.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo