REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REJESTRACJI i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw w dn r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgłoszenia/rejestracja do udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw odbywa się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem platformy edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyje (www.edukacja.fdn.pl ) 2. Przyjmowanie zgłoszeń/rejestracja uczestników obejmuje: a. rejestrację zamkniętą - przeznaczoną dla osób, których udział w konferencji jest finansowany, według odrębnie ustalonych zasad; b. rejestrację otwartą odpłatną, dla pozostałych osób (profesjonalistów) zainteresowanych udziałem w konferencji. 3. Liczba miejsc dla uczestników konferencji jest ograniczona. 4. Niezarejestrowanie się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przypisanego do danego zdarzenia edukacyjnego, uniemożliwia wzięcie udziału w konferencji. 2 REJESTRACJA ZAMKNIĘTA dla przedstawicieli sądów powszechnych 1. Rejestracja zamknięta dla przedstawicieli sądów powszechnych odbywa się na podstawie Regulaminu rejestracji udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw w dn r. 2. Profesjonaliści, którzy w wyniku rejestracji dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości nie zostali zakwalifikowani lub nie wzięli udziału w tym etapie rejestracji, mogą wziąć udział w rejestracji otwartej, szczegółowo opisanej w 4. 3 REJESTRACJA ZAMKNIĘTA 1. W przypadku otrzymania przez osobę biorącą udział w rejestracji zamkniętej kodu grupy, osoba taka ma obowiązek zarejestrować się na konferencję poprzez formularz dostępny online. 2. O czasie trwania rejestracji zamkniętej osoby zainteresowane zostaną poinformowane w późniejszym terminie, wraz z zaproszeniem do udziału w konferencji.

2 3. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia osoba rejestrująca się do udziału wpisana zostaje na listę uczestników konferencji. 4 REJESTRACJA OTWARTA 1. Rejestracja otwarta przeznaczona jest dla profesjonalistów zainteresowanych udziałem w konferencji, nieuczestniczących lub niezakwalifikowanych w rejestracji zamkniętej. 2. Rejestracja otwarta rozpocznie się we wrześniu nie później niż 5.09.br. a zakończy po wyczerpaniu miejsc. Informacja o uruchomieniu rejestracji otwartej publikowana będzie na stronie internetowej Fundacji i jej podstronach, a także na platformie edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyje 3. W przypadku rejestracji otwartej obowiązuje bezzwrotna opłata rejestracyjna w wysokości 350 złotych brutto (tj. 284,55 zł netto + VAT 23%). 4. Płatności zostaną uruchomione nie wcześniej niż 30 dni przed datą konferencji, tj. dn , o czym osoby zarejestrowane zostaną poinformowane drogą mailową. Po uruchomieniu płatności osoba rejestrująca się do udziału w konferencji powinna niezwłocznie dokonać wpłaty na konto Fundacji: Bank Pekao S.A., Warszawa z tytułem operacji: opłata rejestracyjna na konferencję za (imię i nazwisko uczestnika) UWAGA! Prosimy zwrócić uwagę na nr konta - jest to ważne ze względu na fakt, że FDN posiada wiele kont i istotne jest by pieniądze wpłynęły na właściwe. 5. Wnoszone przed uruchomieniem płatności wpłaty będą zwracane na konto wpłacającego. 6. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w konferencji. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie. Nieuregulowanie należności w ciągu 5 dni kalendarzowych od wysłanej informacji o płatności, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób zarejestrowanych do udziału w konferencji. 7. Wraz z uruchomieniem systemu płatności, osobom rejestrującym się do udziału w konferencji, mają obowiązek podania danych do faktury. Wypełnienie formularza jest obligatoryjne. UWAGA! Prosimy o rozważne podawanie danych do faktury po wniesieniu opłaty nie będzie możliwości zmiany danych nabywcy. 8. W przypadku płatników zwolnionych z VATu (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. Dz. U nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) osoba zainteresowana otrzymaniem faktury VAT zw. zobowiązana jest dostarczyć stosowne Oświadczenie przed dokonaniem wpłaty mailem (skan) na adres oraz pocztą tradycyjną na adres biura FDN:

3 ul. Katowicka 31, Warszawa z dopiskiem: Anna Burczak. a. Oświadczenie takie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika/uczestników, tytuł konferencji wraz datą oraz podstawę zwolnienia z podatku VAT przy opłacie rejestracyjnej, a także pieczęć płatnika oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (załącznik 1). 9. Potwierdzeniem otrzymania przez Fundację wpłaty będzie stosowna informacja przesłana na skrzynkę mailową oraz wystawiona na płatnika faktura (tytułem: Opłata rejestracyjna za konferencję Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw r. + imię i nazwisko uczestnika), zgodnie z podanymi formularzu, o którym mowa w punkcie 6., danymi. Wystawiona faktura jest wysyłana pocztą tradycyjną na wskazany adres. 10. Potwierdzenie otrzymania wpłaty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zbierane w formularzu dane osobowe przetwarzane są przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN) z siedzibą przy ul. Walecznych 59 w Warszawie (03-926) w celu rekrutacji i organizacji konferencji oraz sprawozdawczości z jej przeprowadzenia, zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych uniemożliwi udział w rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści oraz do ich poprawiania. 2. Po wysłaniu zgłoszenia w miejscu formularza pojawi się stosowny komunikat potwierdzający zapisanie w bazie. 3. Po zapełnieniu wszystkich miejsc zgłaszający będą rejestrowani na liście rezerwowej. O uruchomieniu listy rezerwowej zgłaszający zostanie poinformowany stosownym komunikatem na stronie internetowej i platformie. 4. Wszystkie osoby zarejestrowane na liście rezerwowej zostaną mailowo poinformowane o wpisaniu lub niewpisaniu na listę uczestników. a. W przypadku otrzymania informacji o wpisaniu na listę uczestników, osoba zainteresowana powinna niezwłocznie uiścić opłatę rejestracyjną w formie i terminie określonej w otrzymanej informacji mailowej, zgodnie z punktem 3 oraz niniejszego Regulaminu. 5. W przypadku rezygnacji lub niemożności osobistego udziału osoba zainteresowana powinna poinformować o tym fakcie Organizatorów pisząc na adres W przypadku delegowania innej osoby na zastępstwo, w informacji o rezygnacji prosimy o podanie także imienia i nazwiska oraz kontaktowego adresu mailowego osoby delegowanej. 6. Osoba delegowana powinna przejść proces rejestracji i zgłoszenia na platformie edukacyjnej FDN.

4 7.. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz lunch i przerwy kawowe podczas konferencji. Wszelkie pozostałe koszty związane z uczestnictwem w konferencji (w szczególności: koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 8. Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji znajdować się będzie w folderze konferencyjnym do samodzielnego wypełnienia imieniem i nazwiskiem. Zaświadczenia NIE BĘDĄ dodatkowo podpisywane ani stemplowane. 8. Wysłanie zgłoszenia do udziału/rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Załącznik 1. miejscowość, dnia xxxxx 2015 r.

5 pieczęć nagłówkowa Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT na fakturze za szkolenie Niniejszym oświadczam, że udział.(imię i nazwisko Uczestnika) w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw, organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Miasta St. Warszawy w Warszawie, w dniach r., ma charakter usługi kształcenia zawodowego będzie finansowane w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami). Upoważnia nas to do zwolnienia z podatku VAT przy opłacie za przeprowadzone szkolenie. Oświadczenie to stanowi załącznik do umowy współpracy dotyczącej w/w szkolenia. Wyk. w 2 egz... pieczęć i podpis

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami: 1 Definicje 1) Konferencja całodniowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Prawo w pracy nauczyciela, pedagoga. Procedura Niebieskiej Karty, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne,

Prawo w pracy nauczyciela, pedagoga. Procedura Niebieskiej Karty, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne, Zapraszamy na szkolenie otwarte pt. Prawo w pracy nauczyciela, pedagoga. Procedura Niebieskiej Karty, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU Rozdział I Kwestie wstępne 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji uczestników i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PRZEKŁADNIKI

Regulamin sklepu internetowego PRZEKŁADNIKI Regulamin sklepu internetowego PRZEKŁADNIKI obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.przekladniki.pl jest prowadzony przez firmę

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA 1 ORGANIZACJA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu GROBOWIEC FARAONA, zwanego dalej Konkursem, jest firma: Nowa Era Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LogosTour

Regulamin Serwisu LogosTour Regulamin Serwisu LogosTour 1 Informacje ogólne Właścicielem Serwisu jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379),

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa Uczestnicy, wystawcy i przedstawiciele zgłoszeni przez firmy XII Międzynarodowy Kongres PTA Bydgoszcz, 09-12 września 2015 Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Alergologiczne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o.

Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o. Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców z Portalu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę w zakresie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Poznań, 16-17 października 2015 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Poznań, 16-17 października 2015 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi Poznań, 16-17 października 2015 r. Słownik definicji Na potrzeby niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Roger Federer. Poznaj na żywo. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest firma JET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo