SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, Warszawa tel. (022) fax (022) Nr sprawy: 1/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę organizacji 7 wojewódzkich konferencji szkoleniowych w ramach projektu "System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdraŝających modułowe programy kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z A T W I E R D Z A M Warszawa, dnia r.

2 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, Warszawa tel. (022) , fax (022) Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP. Postępowanie stanowi część zamówienia, którego wartość ustalona na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy PZP przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty ,00 euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia Niniejsze zamówienie dotyczy kompleksowej usługi organizacji 7 wojewódzkich konferencji szkoleniowych na terenie Polski dla 115 osób w ramach projektu "System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdraŝających modułowe programy kształcenia zawodowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie usług: szkoleniowych, hotelarskich oraz restauracyjnych w tym wynajmu sali. Termin realizacji zamówienia: 1) 14 kwietnia 2010 r. konferencja szkoleniowa w Lublinie, 2) 15 kwietnia 2010 r. konferencja szkoleniowa w Rzeszowie, 3) 16 kwietnia 2010 r. konferencja szkoleniowa w Krakowie, 4) 21 kwietnia 2010 r. konferencja szkoleniowa we Wrocławiu, 5) 22 kwietnia 2010 r. konferencja szkoleniowa w Gorzowie Wlkp. 6) 23 kwietnia 2010 r. konferencja szkoleniowa w Poznaniu, 7) 28 kwietnia 2010 r. konferencja szkoleniowa w Białymstoku. W zakresie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 1. Zapewnienia miejsca konferencji w hotelu min. 3 gwiazdkowym, połoŝonym w centrum miasta, dysponującym 1 salą dla 115 osób oraz 4 salami dla 30 osób. 2. Zatrudnienia 4 moderatorów/prelegentów na kaŝdą konferencję. 3. Przygotowania bazy adresowej szkół zawodowych i placówek oświatowych z terenu województwa, w którym będzie odbywać się konferencja, wysyłanie zaproszeń via , zbieranie potwierdzeń uczestnictwa. 4. Przygotowania i dostarczenia na miejsce konferencji materiałów promocyjnych (m.in. identyfikatory na smyczy, ulotki, notesy, długopisy, torby papierowe, druki wg. wymogów określonych przez Zamawiającego). 5. Odebrania z siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej i dostarczenia na miejsce konferencji broszur informacyjnych. 6. Zapewnienia noclegu dla 4 pracowników Zamawiającego w przeddzień kaŝdej konferencji, w miejscu jej organizacji. 2

3 7. Zapewnienia wyŝywienia dla uczestników konferencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, Usługi szkoleniowe, Usługi drukowania i powiązane. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia Zamówienie w zakresie organizacji konferencji będzie realizowane w terminie od 14 kwietnia 2010 r. do 28 kwietnia 2010 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności dotyczące: a) posiadania wiedzy i doświadczenia, co oznacza, Ŝe wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: zamówienia polegające na organizacji co najmniej 6 konferencji w co najmniej 3 róŝnych miastach, kaŝda z nich na co najmniej 100 osób i o wartości co najmniej ,00 PLN brutto /kaŝda z konferencji moŝe być przedmiotem odrębnego zamówienia/. b) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co oznacza, Ŝe posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 3

4 wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki wykonawca spełnił. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca niepodległa wykluczeniu z udziału w postępowaniu musi dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŝej w pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 4

5 decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niŝ w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP musi dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi załączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca moŝe polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, wymaga się przedłoŝenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Ocena spełnienia warunku odbędzie się zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iŝ ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 5

6 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyŝej muszą zostać złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Do przeliczenia na PLN wartości kwoty wskazanej w dokumentach złoŝonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyŝej, wyraŝonej w walutach innych niŝ PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, kaŝdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, b) potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki, c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. UWAGA! - ZłoŜenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest moŝliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoŝy wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub nie złoŝy pełnomocnictwa albo złoŝy wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoŝy wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania). ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6

7 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. a) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres lub na nr faksu (22) c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na Ŝądanie kaŝdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. d) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. e) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyŝej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaŝe wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez ujawniania źródła zapytania. f) W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. g) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. h) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Nina Janiak. 8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). Wykonawca moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgodny na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert a) Na ofertę składać się winny następujące dokumenty: - wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ, - wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika Z nr 2 do SIWZ. 7

8 b) Treść złoŝonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. c) Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę. d) Oferta powinna zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką. e) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. JeŜeli osoba(-y) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. f) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski powinien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, Ŝe wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŝącą. g) Dokumenty składające się na ofertę mogą być złoŝone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). h) Poprawki lub zmiany (równieŝ przy uŝyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. i) Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. j) Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwa i adresem Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Spartańskej 1B w Warszawie i oznakować w następujący sposób: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, Warszawa Oferta na kompleksową usługę organizacji 7 wojewódzkich konferencji szkoleniowych eniowych Nie otwierać przed dniem..2010r. k) Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. l) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, Ŝe wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeŝeń. m) ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 8

9 n) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. o) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. p) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. UWAGA! - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeŝeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy PZP. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ naleŝy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert a) Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Spartańskiej 1B w Warszawie - Kancelaria do dnia r., do godziny i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 6 SIWZ. b) Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. c) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Biura Projektów przy ul. Miączyńskiej 37 w Warszawie, w dniu r., o godzinie d) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. e) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. f) Informacje ogłoszone podczas jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 12. Opis sposobu obliczania ceny oferty a) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego i pełnego wykonania. b) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto zamówienia, obliczonej na podstawie sumy cen brutto organizacji poszczególnych konferencji. 9

10 c) Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniŝej 5 naleŝy końcówkę pominąć, powyŝej i równe 5 naleŝy zaokrąglić w górę). d) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie moŝe podlegać podwyŝszeniu w toku realizacji zamówienia. e) Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie krajowej (PLN). UWAGA: JeŜeli w postępowaniu złoŝona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodne z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę netto samodzielnie dokonując zmiany opisu ceny z brutto na netto. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował k przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za waŝne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: łączna cena ofertowa (brutto) - 100% Ocena ofert w oparciu o powyŝsze kryterium dokonana zostanie, w oparciu o wzór: NajniŜsza łączna cena ofertowa spośród złoŝonych ofert C = x 100 pkt Łączna cena ofertowa badanej oferty a) Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. b) JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złoŝenia ofert dodatkowych w określonym terminie. c) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a) Zamawiający pisemnie powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, nie krótszym niŝ 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem lub drogą elektroniczną), jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy PZP oraz wyjątków przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 10

11 b) Osoba reprezentująca Wykonawcę powinna posiadać aktualne pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile takie upowaŝnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. c) Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. d) Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. e) Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. f) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniŝszą ceną) spośród pozostałych ofert chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo a wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom, bądź innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał lub moŝe doznać uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w przewidziane w DZIALE VI ustawy PZP. 18. Informacje dodatkowe Niniejsze zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane jest w ramach projektu systemowego pn.: System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdraŝających modułowe programy kształcenia zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 19. Wykaz załączników a) Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1 b) Formularz oferty - Zał. nr 2 c) Oświadczenie - Zał. nr 3 d) Wykaz usług - Zał. nr 4 e) Wzór umowy - Zał. nr 5 11

12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Wojewódzkie konferencje szkoleniowe System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdraŝających modułowe programy kształcenia zawodowego organizowane w ramach projektu: System wsparcia szkół i placówek światowych wdraŝających modułowe programy kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Warunek 1. Planowany termin konferencji Opis 14 kwietnia 2010r. LUBLIN 15 kwietnia 2010r. RZESZÓW 16 kwietnia 2010r. KRAKÓW 21 kwietnia 2010r. WROCŁAW 22 kwietnia 2010r. GORZÓW Wlkp. 23 kwietnia 2010r. POZNAŃ 28 kwietnia 2010r. BIAŁYSTOK 2. Miejsce Hotel (min. 3 gwiazdkowy), połoŝony w centrum miasta, z dobrym dojazdem z dworca PKP, PKS 3. Czas trwania 1 dzień wynajęcie sal 1 dzień nocleg (w miejscu konferencji na dzień przed konferencją) 4. Sala/sale 1. Jedna sala dla 115 osób (plenarna) ustawienie kinowe; wyposaŝona w: komputer, rzutnik multimedialny, ekran, sprzęt nagłaśniający, flipchart, dostęp do Internetu bezprzewodowego sale dla 30 osób kaŝda, sale wyposaŝone w komputer, rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, dostęp do Internetu bezprzewodowego; sala z moŝliwością przeprowadzenia zajęć w grupach (5 x (stół i 6 krzeseł)) 3. Sale muszą być dostępne dla Zamawiającego co najmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem i 1 godzinę po zakończeniu konferencji. 5. Recepcja 1. Przed salą plenarną miejsce dla RECEPCJI 12

13 z wyłoŝoną listą obecności i materiałami konferencyjnymi oraz drukami delegacji. 2. Do pracy w recepcji, Wykonawca zatrudni 3 osoby w godzinach 9:00 11:00, w tym 1 osobę na cały czas trwania konferencji. Do zadań tych osób będzie naleŝało: rejestracja uczestników i wydawanie materiałów konferencyjnych, udzielanie informacji o miejscu wszystkich prowadzonych zajęć. 3. Wykonawca zapewni oznaczenie wszystkich sal, w których będą odbywały się spotkania, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego (kolorowy wydruk formatu A4 ok. 20 szt. na 1 konferencję). 4. Materiały konferencyjne będą przekazywane uczestnikom wyłącznie po podpisaniu listy obecności. 6. Dostęp do ksero max. 100 stron na 1 konferencję (odbitki przewidziane dla Zamawiającego) 7. Wynagrodzenie prelegentów/moderatorów 1. Wykonawca podpisze umowy o dzieło z 4 prelegentami/ moderatorami sesji panelowych. Na wynagrodzenie prelegentów/moderatorów, na kaŝdą konferencję, Wykonawca zabezpieczy kwotę 3000 zł. (po 750 zł brutto dla 1 prelegenta) Wykonawca winien uwzględnić tą kwotę w łącznej cenie ofertowej. 2. Wykonawca dokona naboru 4 prelegentów/ moderatorów według ściśle określonych kryteriów. 3. Prelegentem / moderatorem sesji panelowej moŝe być osoba, która: jest pracownikiem oświaty i aktywnie współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie kształcenia zawodowego, jest Edukatorem Nowej Szkoły Zawodowej, zna załoŝenia projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdraŝających modułowe programy kształcenia zawodowego, w projekcie pełni rolę trenera lub 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem

Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B)

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Tryb postępowania: przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-175 Warszawa Fax. (022) 318 54 11 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 2610 18/2010 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo