ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE"

Transkrypt

1 ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE

2 Organizacja Narodów Zjednoczonych osi¹gnie swoje cele wtedy, gdy ludzie na ca³ym œwiecie zostan¹ w pe³ni poinformowani o jej dzia³aniach i celach Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ [13(I), z 1 lutego 1946 roku]

3 Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ przedstawiamy Pañstwu broszurê przygotowan¹ z okazji 10 tej rocznicy powstania Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie. Zawiera ona informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci, roli i celów Oœrodka. Naszym g³ównym wyzwaniem i wielk¹ satysfakcj¹ jest informowanie wszystkich zainteresowanych o tym, czym zajmuje siê ONZ na co dzieñ. Mamy nadziejê, e publikacja wzbudzi Pañstwa zainteresowanie i zachêci do odwiedzenia Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie, jak równie skorzystania z naszej strony internetowej i czytelni. Z powa aniem, Anna Darska p.o. Dyrektora Mariola Ratschka Specjalista ds. Informacji Publicznej Karina Bednarska Asystent ds. Informacji Publicznej Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/WARSAW) Pracownicy Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie od lewej: Mariola Ratschka, Specjalista ds. Informacji Publicznej; Anna Darska, p.o. Dyrektora Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie; Karina Bednarska, Asystent ds. Informacji Publicznej

4 Spis treœci: Status Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie W (UNIC/Warsaw) 3 Departament Informacji Publicznej P (DPI) 3 Centra Informacji ONZ (UNICs) 3 Powstanie Oœrodka Informacji ONZ w WarszawieW 4 Misja Oœrodka Informacji ONZ w WarszawieW 4 Rola Oœrodka Informacji ONZ w WarszawieW 5 Cele Oœrodka Informacji ONZ w WarszawieW 5 Nasza dzia³alnoœæ 6 Konferencje prasowe, dyskusje panelowe oraz seminaria 7 Obchody dorocznych okolicznoœciowych dni, dekad i lat ustanowionych przez ONZ 8 Wybrane przyk³ady dzia³alnoœci Oœrodka informacji ONZ w WarszawieW 9 Obchody Dnia Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika 9 Rocznice 10 Konkursy 11 Prezentacje raportów 12 Oficjalne wizyty 12 Studenckie Ko³a Przyjació³ ONZ 13 Spotkania ze studentami i uczniami 15 Model Narodów Zjednoczonych 15 Praktyki studenckie 16 Nasi partnerzy 17 Jak informujemy 17 Strona internetowa 17 Czytelnia 18 Biblioteki uprawnione 18 Kontakt z nami 19 System Narodów Zjednoczonych w PolsceP 20

5 3 Status Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw) Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie jest przedstawicielstwem Organizacji Narodów Zjednoczonych na terenie Polski. UNIC/Warsaw podlega Departamentowi Informacji Publicznej (Department of Public Information DPI) i stanowi czêœæ sieci, któr¹ tworz¹ Centra Informacji ONZ, znajduj¹ce siê w 60 krajach. Departament Informacji Publicznej (DPI) 1 lutego 1946 roku Zgromadzenie Ogólne NZ przyjê³o rezolucjê, daj¹c¹ podstawy dzia³alnoœci DPI. Za g³ówny cel Departamentu uznano wówczas zapewnienie miêdzynarodowej spo³ecznoœci dostêpu do informacji o funkcjonowaniu systemu Narodów Zjednoczonych, poprzez zak³adanie przedstawicielstw regionalnych DPI, czyli Centrów Informacji ONZ (United Nations Information Centres UNICs) w pañstwach cz³onkowskich. Departament Informacji Publicznej (DPI) wchodzi w sk³ad Sekretariatu ONZ. Na czele DPI stoi Zastêpca Sekretarza Generalnego ONZ. W ramach DPI dzia³aj¹: Biuro Zastêpcy Sekretarza Generalnego (Office of the Under Secretary General) Biuro Rzecznika Sekretarza Generalnego (Spokeman s Office) Dzia³ Komunikacji Strategicznej (Strategic Communications Division) Dzia³ Informacji i Mediów (News and Media Division) Dzia³ Publikacji i Promocji (Outreach Division) Biuro Kadr (Executive Office). Centra Informacji ONZ (UNICs) Centra Informacji ONZ s¹ czêœci¹ Dzia³u Komunikacji Strategicznej ONZ. Stanowi¹ one podstawowe Ÿród³o informacji na temat dzia³alnoœci systemu Narodów Zjednoczonych na œwiecie. Dziêki istnieniu Centrów, dane o funkcjonowaniu ONZ dostêpne s¹ w ponad 80 jêzykach. Strategiê i zadania Centrów przygotowuje Dzia³ Komunikacji Strategicznej. Na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego [1086 (XI)] z 21 grudnia 1956 roku, pieczê nad Centrami oraz koordynacj¹ ich wspó³pracy z wyspecjalizowanymi agendami ONZ, sprawuje Sekretarz Generalny ONZ.

6 4 Powstanie Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie W Polsce, bêd¹cej jednym z krajów za³o ycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations) zawsze istnia³o du e zapotrzebowanie na informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci Narodów Zjednoczonych. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom polskiego spo³eczeñstwa, rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej zainicjowa³ otwarcie w Warszawie Oœrodka Informacji ONZ. Boutros Boutros - Ghali, Sekretarz Generalny ONZ i W³adys³aw Bartoszewski, Minister Spraw Zagranicznych z wizyt¹ w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie. 9 listopada 1995 r. Boutros Boutros - Ghali, Sekretarz Generalny ONZ i W³adys³aw Bartoszewski, Minister Spraw Zagranicznych z wizyt¹ w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie. 9 listopada 1995 r. 28 sierpnia 1995 roku Samir Sanbar, ówczesny zastêpca Sekretarza Generalnego NZ ds. Komunikacji i Informacji Publicznej oraz Eugeniusz Wyzner, ówczesny Sekretarz Stanu, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, dokonali uroczystej inauguracji Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie (United Nations Information Centre in Warsaw UNIC/Warsaw). Dzia³alnoœæ naszego Oœrodka rozpoczê³a siê 24 paÿdziernika 1995 roku, w 50 t¹ rocznicê wejœcia w ycie Karty NZ. Misja Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie Misjê Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie, jak i innych Centrów Informacji ONZ na œwiecie, stanowi maksyma: Organizacja Narodów Zjednoczonych osi¹gnie swoje cele wtedy, gdy ludzie na ca³ym œwiecie zostan¹ w pe³ni poinformowani o jej dzia³aniach i celach. Zdanie to jest cytatem z rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ [13(I), z 1 lutego 1946 roku], na mocy której zosta³ powo³any Departament Informacji Publicznej.

7 5 Rola Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie Ogólnopolskie Spotkanie Studenckich Kó³ Przyjació³ ONZ zorganizowane przez Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie, 21 marca 2005 r. Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie stanowi element ³¹cz¹cy Organizacjê Narodów Zjednoczonych ze spo³eczeñstwem polskim. Jest równie miejscem, gdzie osoby zainteresowane ONZ kieruj¹ pierwsze kroki. Dziêki temu zarówno sprawy codzienne Polaków s¹ bli sze reprezentantom Narodów Zjednoczonych, jak i Polakom ³atwiej jest zrozumieæ, co ONZ chce i mo e zmieniæ w ich yciu. UNIC/Warsaw zapewnia sta³y dostêp do bie ¹cych materia³ów informacyjnych na temat celów i dzia³alnoœci ONZ. Cele Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie Naszym g³ównym celem jest dotarcie do spo³eczeñstwa polskiego z w³aœciw¹ informacj¹ w odpowiednim momencie. Promujemy najwa niejsze dzia³ania Narodów Zjednoczonych (w tym konferencje i obchody). Szczególnym zainteresowaniem ze strony spo³eczeñstwa ciesz¹ siê takie zagadnienia jak: szerzenie pokoju i bezpieczeñstwa na œwiecie, operacje pokojowe prawa cz³owieka zagadnienia spo³eczne i ekonomiczne Praktykanci Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie, maj 2005 r. Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur zorganizowane przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC przy SGH w Warszawie oraz Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza

8 6 ochrona œrodowiska dzia³alnoœæ humanitarna wolontariat mo liwoœci zatrudnienia w ONZ wspó³praca ONZ z organizacjami pozarz¹dowymi wspó³praca ONZ z oœrodkami akademickimi praktyki studenckie w Oœrodku Informacji ONZ Konferencja naukowa oraz wystawa dokumentów z okazji podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie. 9 czerwca 2005 r., Krakowska Wy sza Szko³a im. A. F. Modrzewskiego Nasza dzia³alnoœæ Dzia³alnoœæ Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie obejmuje: Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi A. Annan a podczas konferencji Ku wspólnocie spo³eczeñstw demokratycznych. Warszawa, 27 czerwca 2000 r. organizowanie konferencji prasowych, dyskusji panelowych oraz seminariów dotycz¹cych dzia³alnoœci ONZ na œwiecie i w Polsce organizowanie w Polsce obchodów dorocznych okolicznoœciowych dni, lat oraz dekad ustanowionych przez Narody Zjednoczone prezentacje raportów publikowanych przez agendy ONZ sta³¹ wspó³pracê z mediami, oœrodkami akademickimi, ko³ami studenckimi, szko³ami, instytucjami rz¹dowymi, organizacjami pozarz¹dowymi oraz agendami NZ w Polsce i za granic¹ organizowanie prezentacji, wyk³adów, konferencji, warsztatów oraz spotkañ dla uczniów szkó³ œrednich i studentów z udzia³em pracowników ONZ oraz specjalistów zwi¹zanych z tematyk¹ ONZ prowadzenie praktyk studenckich w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie inicjowanie powstawania Kó³ Przyjació³ ONZ przy uczelniach wy szych w ca³ej Polsce pomoc przy organizowaniu symulacji obrad Zgromadzenia Ogólnego NZ oraz Rady Bezpieczeñstwa

9 7 udzielanie patronatów honorowych ONZ organizowanie oficjalnych wizyt w Polsce wysokich przedstawicieli ONZ udzielanie wywiadów telewizyjnych, prasowych i radiowych na tematy zwi¹zane z obchodami oficjalnych dni i dekad, a tak e z bie ¹c¹ dzia³alnoœci¹ ONZ przygotowywanie informacji prasowych w jêzyku polskim dotycz¹cych aktualnych wydarzeñ zwi¹zanych z ONZ Druga rocznica ataku na Siedzibê ONZ w Bagdadzie. 19 sierpnia 2005 r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza prowadzenie w³asnej strony internetowej prowadzenie czytelni inne dzia³ania, zwi¹zane z kalendarzem Narodów Zjednoczonych i bie ¹c¹ prac¹ Oœrodka Konferencje prasowe, dyskusje panelowe oraz seminaria Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie organizuje konferencje prasowe, dyskusje panelowe oraz seminaria zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ ONZ w Polsce i na œwiecie. Konferencje organizowane s¹ czêsto we wspó³pracy z agendami ONZ oraz rz¹dem polskim i organizacjami pozarz¹dowymi. Uczestnicz¹ w nich przedstawiciele polskich i zagranicznych mediów, przedstawiciele rz¹du, organizacji pozarz¹dowych, placówek dyplomatycznych w Polsce oraz naukowcy. Profesor Dariusz Rosati, Eurodeputowny podczas udzielania wywiadu. Konferencja prasowa prezentuj¹ca Œwiatowy Raport Inwestycyjny wrzeœnia 2005 r., PAIiIZ

10 8 Obchody dorocznych okolicznoœciowych dni, dekad i lat ustanowionych przez ONZ UNIC/Warsaw w³¹cza siê w obchody nastêpuj¹cych dni, dekad i lat ustanowionych przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych: Dzieñ Praw Kobiet i Pokoju na Œwiecie, 8 marca Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Dyskryminacj¹ Rasow¹, 21 marca Œwiatowy Dzieñ Wody, 22 marca Œwiatowy Dzieñ Wolnoœci Prasy, 3 maja Miêdzynarodowy Dzieñ Rodzin, 15 maja Œwiatowy Dzieñ Œrodowiska, 5 czerwca Miêdzynarodowy Dzieñ Pomocy Ofiarom Tortur, 26 czerwca Œwiatowy Dzieñ Ludnoœci, 11 lipca Miêdzynarodowy Dzieñ Pokoju, 21 wrzeœnia Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Ubóstwem, 17 paÿdziernika Miêdzynarodowy Dzieñ Tolerancji, 16 listopada Dzieñ Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika Œwiatowy Dzieñ AIDS, 1 grudnia Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych, 3 grudnia Miêdzynarodowy Dzieñ Wolontariuszy Pracuj¹cych na Rzecz Gospodarczego i Spo³ecznego Rozwoju, 5 grudnia Dzieñ Praw Cz³owieka, 10 grudnia Trzecia Dekada Walki z Rasizmem i Dyskryminacja Rasow¹, Miêdzynarodowa Dekada Ludnoœci Tubylczej na Œwiecie, Dekada Edukacji na temat Praw Cz³owieka, Dekada Walki z Ubóstwem, Dekada Walki z Malari¹ w Krajach Rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza w Afryce, Druga Miêdzynarodowa Dekada Eliminacji Kolonializmu, Miêdzynarodowa Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra Dzieci na Ca³ym Œwiecie, Dekada Piœmiennoœci, Dekada Edukacji na temat Zrównowa onego Rozwoju, Miêdzynarodowy Rok S³odkiej Wody, 2003 Miêdzynarodowy Rok dla Upamiêtnienia Walki z Niewolnictwem i jego Zniesienia, 2004 Miêdzynarodowy Rok Ry u, 2004 Miêdzynarodowy Rok Mikrokredytów, 2005 Miêdzynarodowy Rok Sportu i Wychowania Fizycznego, 2005 Miêdzynarodowy Rok Fizyki, 2005 Miêdzynarodowy Rok Pustyñ i Pustynnienia, 2006 Robert Korzeniowski, Przewodnicz¹cy Komitetu Krajowego Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego podczas konferencji prasowej: Mistrzowie sportu, mistrzowie ycia. 21 wrzeœnia 2005 r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie Obchodom towarzysz¹ konferencje, koncerty, aukcje, wystawy i warsztaty, w których uczestnicz¹ przedstawiciele instytucji rz¹dowych i organizacji pozarz¹dowych, znane osobistoœci oraz dziennikarze.

11 9 Wybrane przyk³ady dzia³alnoœci Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie Obchody Dnia Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika Dzieñ Narodów Zjednoczonych organizowany jest przez Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie od 1995 roku. Z tej okazji UNIC/Warsaw organizuje wystawy malarstwa i plakatu ONZ owskiego w Galerii Zachêta, Galerii ZPAP w Warszawie, Galerii "TEST" w Warszawie oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie. Czterokrotnie zosta³ zorganizowany Koncert Charytatywny Anny Marii Jopek z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych. Pa³ac w Wilanowie, 24 paÿdziernika 2001 r. Dzieñ Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika 2001 r., Pa³ac w Wilanowie. Charytatywna aukcja obrazów najlepszych polskich malarzy. "B³êkitny Koncert" w Filharmonii Narodowej pod patronatem Prezydenta RP oraz Pierwszej Damy RP. Nasze przedsiêwziêcia wspierane s¹ równie przez artystów polskich takich jak pani Anna Maria Jopek, która z okazji Dnia NZ da³a koncert charytatywny na rzecz dzieci. Organizowane by³y równie aukcje prac najlepszych polskich artystów, z których dochód zosta³ przekazany na pomoc potrzebuj¹cym dzieciom. Dzie³a wystawione na aukcjach zosta³y zaprezentowane w katalogach B³êkitna kolekcja. Dzieñ Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika 2001 r., Muzeum Palakatu w Wilanowie. Uroczyste otwarcie wystawy plakatów Narodów Zjednoczonych O lepszy œwiat. Dzieñ Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika 1998 r., Filharmonia Narodowa. B³êkitny koncert oraz charytatywna aukcja obrazów najlepszych polskich malarzy, pod patronatem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Jolanty Kwaœniewskiej.

12 10 Rocznice: Obchody 60 tej rocznicy powstania ONZ w Polsce W 2005 roku ONZ obchodzi³a 60 t¹ rocznicê powstania. Z tej okazji w Polsce przez ca³y rok odbywa³y siê rozmaite imprezy: sympozja i konferencje naukowe, konkursy, wystawy i koncerty. Nad uroczystoœciami patronat honorowy objêli: Prezydent RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie. Najwiêksze z nich mia³y miejsce w Warszawie i Krakowie. Do obchodów w³¹czy³y siê równie organizacje pozarz¹dowe, stowarzyszenia, uczelnie oraz przedstawicielstwa ONZ w Polsce. Konferencja naukowa oraz wystawa dokumentów z okazji podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Oœrodka Informacyjnego ONZ w Warszawie. 9 czerwca 2005r., Krakowska Wy sza Szko³a im. A. F. Modrzewskiego Regionalna konferencja: Wspólna droga do 2015 roku Milenijne Cele Rozwoju. 18 stycznia 2005 r., Pa³ac Belweder w Warszawie. Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie przy wspó³pracy z UNDP w Polsce oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polskim Instytutem Spraw Miêdzynarodowych zorganizowa³ jednodniow¹ konferencjê pt.: Reforma ONZ tak. Ale jaka? oraz regionaln¹ prezentacjê Raportu Projektu Milenijnego ONZ przygotowanego przez prof. Jeffrey'a Sachsa. UNIC/Warsaw udzieli³ czterech patronatów honorowych, w tym obj¹³ patronatem konferencjê naukow¹ i wystawê zorganizowane przez Krakowsk¹ Wy sz¹ Szko³ê im. A. F. Modrzewskiego z okazji 60 tej rocznicy powstania ONZ. Laureaci Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas wrêczania nagród. 21 paÿdziernika 2005 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych

13 Obchody Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego Obchody Miêdzynarodowego Roku Mikrokredytu. W roku 2005 z okazji Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego oraz Miêdzynarodowego Roku Mikrokredytu, UNIC/Warsaw zainicjowa³ powstawanie krajowych komitetów, które maj¹ za zadanie promowanie dzia³añ takich jak organizowanie konkursów i konferencji oraz wy³anianie liderów. Przewodnicz¹cym Komitetu Krajowego Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego zosta³ Robert Korzeniowski wielokrotny mistrz olimpijski. Dzia³ania zwi¹zane Konferencja prasowa: Mistrzowie sportu, mistrzowie ycia. 21 wrzeœnia 2005r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie z Rokiem Sportu wspierane s¹ równie przez kierowcê rajdowego Krzysztofa Ho³owczyca. Krzysztof Ho³owczyc, kierowca rajdowy, wielokrotny mistrz Polski i mistrz Europy podczas konferencji prasowej: Mistrzowie sportu, mistrzowie ycia. 21 wrzeœnia 2005 r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie Konkursy Dla uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli w ca³ej Polsce organizujemy konkursy literackie i plastyczne, dotycz¹ce dzia³alnoœci NZ. Nasze konkursy s¹ wspierane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, które zamieszcza o nich informacje w Informatorze o Ogólnopolskich Imprezach dla Dzieci i M³odzie y Szkolnej. Ogólnopolski konkurs malarski na ok³adkê Raportu UNDP o Rozwoju Spo³ecznym Polska 1998 Dostêp do edukacji. Ogólnopolski konkurs malarski na ok³adkê Raportu UNDP o Rozwoju Spo³ecznym Polska 1998 Dostêp do edukacji. W 1995 roku odby³ siê pierwszy ogólnokrajowy konkurs literacki z okazji 50 lecia ONZ, na który nap³ynê³o 600 prac z ca³ej Polski. G³ówn¹ nagrod¹ by³ kilkudniowy pobyt w Szwajcarii i mo liwoœæ zwiedzenia gmachu ONZ w Genewie. W kolejnych latach organizowane by³y konkursy na eseje oraz konkurs literacki. Tematyk¹ konkursów by³o zwalczanie ubóstwa w Polsce, a tak e kwestia osób starszych oraz prawa cz³owieka. Laureaci nagradzani byli dyplomami uznania, a autorka najlepszej pracy wygra³a indeks na bezp³atne, piêcioletnie studia magisterskie w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Warszawie.

14 12 Prezentacje raportów UNIC/Warsaw, dokonuje prezentacji miêdzynarodowych raportów: Konferencja prasowa prezentyj¹ca Œwiatowy Raport Inwestycyjny wrzeœnia 2005., PAIiIZ Raporty Sekretarza Generalnego ONZ Narodowe Raporty o Rozwoju Spo³ecznym (NHDR), przygotowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce Œwiatowe Raporty Inwestycyjne (WIR), przygotowywane przez Konferencjê Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju Raporty Miêdzynarodowego Organu Kontroli Œrodków Odurzaj¹cych INCB Raporty Funduszu Ludnoœciowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) Konferencja prasowa prezentyj¹ca Raport Miêdzynarodowego Organu Kontroli Œrodków Odurzaj¹cych (INCB) za rok marca 2004 r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie Prezentacja raportu UNFPA: Sytuacja ludnoœci œwiata 2005 Obietnica równoœci: równoœæ p³ci, zdrowie reprodukcyjne i Milenijne Cele Rozwoju. 12 paÿdzirnika 2005 r., PAIiIZ Oficjalne wizyty Jednym z zadañ UNIC/Warsaw jest koordynowanie przygotowañ do oficjalnych wizyt wysokich urzêdników ONZ. W listopadzie 1995 roku wspó³organizowaliœmy wizytê w Polsce Sekretarza Generalnego ONZ Boutrosa Boutrosa-Ghali. W dniach czerwca 2000 roku, w imieniu programów i agend ONZ w Polsce oraz Departamentu Informacji Publicznej w Nowym Jorku, Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie przygotowa³ wizytê w Polsce Sekretarza Generalnego ONZ Kofi A. Annan a. Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski odznacza Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi A. Annan a Krzy em Wielkim Orderu Zas³ugi RP. Warszawa, 27 czerwca 2000 r.

15 13 Podczas swojej wizyty Sekretarz Generalny dokona³ uroczystego otwarcia UN House (Centrum ONZ) w Warszawie. W dniach maja 2003 r. na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych w Polsce przebywa³a Zastêpca Sekretarza Generalnego ONZ, pani Louise Fréchette. Pani Frechétte odby³a szereg spotkañ z przedstawicielami w³adz Polski. Odwiedzi³a równie UN House w Warszawie, gdzie spotka³a siê z przedstawicielami agend ONZ z siedzib¹ w Warszawie. W Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Zastêpca Sekretarza Generalnego ONZ wyg³osi³a Wyk³ad Belwederski zatytu³owany Przysz³oœæ systemu bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych po Iraku. Trzeciego dnia swojej wizyty pani Louise Fréchette uda³a siê do Krakowa, gdzie spotka³a siê z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim oraz ze studentami Uniwersytetu Jagielloñskiego. Zwiedzi³a równie zabytki kultury polskiej: Wawel, Rynek Krakowski i Sukiennice. Obs³uga prasowa Sekretarza Generalnego ONZ. Pracownicy i praktykanci Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie podczas pracy z rzecznikiem prasowym Sekretarza Generalnego ONZ - Fredem Eckhardem. Warszawa, czerwca 2000 r. Sekretarz Generalny ONZ, Kofi A. Annan sk³ada wieñce przed grobem Nieznanego o³nierza. Warszawa, 28 czerwca 2000 r. Studenckie Ko³a Przyjació³ ONZ w Polsce Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie inicjuje i wspiera powstawanie oraz dzia³alnoœæ studenckich naukowych kó³ i stowarzyszeñ przyjació³ ONZ w ca³ej Polsce. S¹ to organizacje studenckie dzia³aj¹ce przy uczelniach wy szych zajmuj¹ce siê tematyk¹ zwi¹zan¹ z ONZ. Ich g³ównym celem jest propagowanie idei Narodów Zjednoczonych oraz wiedzy na jej temat, jak równie wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych. Konferencja naukowa Milenijne Cele Rozwoju ONZ w nowym tysi¹cleciu zorganizowana przez Studenckie Ko³o Przyjació³ ONZ Terra Nostra. 12 maja 2005 r., Uniwersytet ódzki

16 14 Konferencja naukowa i wystawa dokumentów z okazji podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Oœrodka Informacyjnego ONZ w Warszawie. 9 czerwca 2005 r., Krakowska Wy sza Szko³a im. A. F. Modrzewskiego Historia Stowarzyszeñ Przyjació³ ONZ (SPONZ) siêga lat 50 tych. Wtedy to na polskich uczelniach powsta³y pierwsze organizacje tego typu. Niestety, z koñcem lat 80 tych nie pozosta³o ani jedno dzia³aj¹ce stowarzyszenie. W latach 90 tych nast¹pi³a reaktywacja SPONZ ów. W 1995 r. jako pierwsze rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoœæ Stowarzyszenie Przyjació³ ONZ w Lublinie przy Uniwersytecie Marii Curie Sk³odowskiej. W marcu 2000 r. powsta³o Ko³o Naukowe przy Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Za³o yli je studenci politologii, którzy odbyli praktykê w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie. Zachêceni sukcesami kolegów z Poznania, kolejni praktykanci po powrocie na swoje macierzyste uczelnie zak³adali ko³a: na Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie oraz na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³y dwa ko³a na Uniwersytecie Gdañskim, ko³o Uniwersytetu ódzkiego, ko³o przy Krakowskiej Szkole Wy szej im. A. Frycza Modrzewskiego, ko³o Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz ko³o przy Wy szej Szkole Stosunków Miêdzynarodowych w odzi. Konferencja naukowa i wystawa dokumentów z okazji podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Oœrodka Informacyjnego ONZ w Warszawie. 9 czerwca 2005 r., Krakowska Wy sza Szko³a im. A. F. Modrzewskiego Ogólnopolskie spotkanie Studenckich Kó³ Przyjació³ ONZ zorganizowane przez Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie, 28 maja 2004 r. Ko³a i Stowarzyszenia Przyjació³ ONZ pozostaj¹ w sta³ym kontakcie z Oœrodkiem, który udziela im pomocy merytorycznej dotycz¹cej dzia³alnoœci NZ w Polsce i na œwiecie. Studenci nie tylko korzystaj¹ z czytelni Oœrodka, ale te otrzymuj¹ materia³y informacyjne i publikacje ONZ. Pracownicy Oœrodka odwiedzaj¹ Ko³a w ca³ej Polsce i s¹ zapraszani do wyg³aszania wyk³adów.

17 15 W ramach wspó³pracy ze studentami Oœrodek organizuje Ogólnopolskie Spotkania Studenckich Kó³ Przyjació³ ONZ, na które zaprasza ekspertów zwi¹zanych z ONZ. Dyskusje te poœwiêcone s¹ takim tematom jak wolontariat NZ czy udzia³ Polaków w misjach pokojowych. Spotkania te nie maj¹ formy typowego wyk³adu, s¹ yw¹ dyskusj¹ i pozwalaj¹ uczestnikom na przedstawianie swoich pogl¹dów. Przedstawiciele kó³ i stowarzyszeñ zapraszani s¹ równie na konferencje prasowe oraz panele dyskusyjne, które organizuje Oœrodek. Poœwiêcone s¹ one miêdzy innymi prezentacji raportów publikowanych przez NZ na temat narkotyków (INCB Report), inwestycji zagranicznych (World Investment Report), sytuacji ludnoœci na œwiecie (World Population Report UNFPA) oraz œwiatowym dniom i obchodom og³oszonym przez ONZ. Cz³onkowie kó³ z ca³ej Polski s¹ bardzo mile widziani na praktykach studenckich w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie. Spotkania ze studentami i uczniami W ramach wspó³pracy z m³odzie ¹ UNIC/Warsaw organizuje spotkania tematyczne dla studentów, uczniów oraz Studenckich Kó³ Przyjació³ ONZ z ca³ej Polski. Spotkania Wizyta laureatów Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie, 21 paÿdziernika 2005 r. Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur zorganizowane przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC przy SGH w Warszawie oraz Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza maj¹ charakter dydaktyczny i bior¹ w nich udzia³ specjaliœci zajmuj¹cy siê problematyk¹ ONZ. Tematyk¹ spotkañ by³y misje pokojowe ONZ, wolontariat ONZ, HIV/AIDS w miejscu pracy oraz rozwój przedsiêbiorczoœci w Polsce. Model Narodów Zjednoczonych Model United Nations (MUN) Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie patronuje i udostêpnia rekwizyty, niezbêdne do zorganizowania modelowych konferencji ONZ. Ponadto u³atwia dotarcie do informacji i okreœla tematy debat w ci¹gu roku oraz ich zgodnoœæ z programem Narodów Zjednoczonych, lecz nie organizuje samej konferencji.

18 16 Model Narodów Zjednoczonych jest rodzajem symulacji dzia³alnoœci organów Organizacji, w której uczniowie szkó³ œrednich oraz studenci pe³ni¹ rolê przedstawicieli i dyplomatów. W drodze dialogu i negocjacji staraj¹ siê znaleÿæ rozwi¹zania ró norodnych problemów, przed którymi staje spo³ecznoœæ miêdzynarodowa. Ten rodzaj dzia³alnoœci pedagogicznej uczy m³odzie rozumieæ, respektowaæ i tolerowaæ nowe lub odmienne pogl¹dy. Jest to równie sposób na poszerzenie wiedzy oraz zdobycia praktycznych umiejêtnoœci z zakresu polityki i geografii miêdzynarodowej, negocjacji, tworzenia projektów oraz wyg³aszania przemówieñ. Zachêcamy szko³y, wy sze uczelnie oraz organizacje studenckie do organizowania modelu NZ. Mog¹ Pañstwo liczyæ na nasze wskazówki w tej kwestii. Praktyki studenckie Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza Od 1998 roku prowadzimy program praktyk dla studentów wy szych uczelni, które stanowi¹ okazjê do bli szego zapoznania siê z funkcjonowaniem systemu ONZ w Polsce i na œwiecie. Jednoczeœnie s¹ one ciekawym i po ytecznym doœwiadczeniem na pocz¹tku kariery zawodowej. Nasi praktykanci podczas dwumiesiêcznych praktyk zajmuj¹ siê zagadnieniami merytorycznymi wynikaj¹cymi z kalendarza NZ oraz z planu dzia³ania Oœrodka. Dziêki praktykom mo na zdobyæ doœwiadczenie, nowe perspektywy i przemi³e wspomnienia, a tak e materia³y do pracy magisterskiej. Pocz¹wszy od stycznia 1998 r. do kwietnia 2005 r., praktykê w Oœrodku odby³o 89 studentów. Praktykantki Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie, maj 2005 r. Wœród naszych praktykantów s¹ g³ównie studenci kierunków takich jak: nauki polityczne, stosunki miêdzynarodowe, dziennikarstwo, prawo, filologia angielska, public relations, jak równie socjologia, psychologia, bibliotekoznawstwo i inne. Zg³aszaj¹c aplikacje na praktyki w naszym Oœrodku studenci kieruj¹ siê g³ównie chêci¹ pog³êbienia wiedzy na temat dzia³alnoœci ONZ w Polsce i na œwiecie oraz zdobyciem praktycznych umiejêtnoœci, które pomagaj¹ w przysz³ej karierze zawodowej.

19 17 Niew¹tpliwym atutem jest równie miêdzynarodowa renoma naszej organizacji. B³êkitna flaga jest magnesem przyci¹gaj¹cym m³odych ludzi, st¹d te dziesi¹tki zg³oszeñ, które do nas nap³ywaj¹. Dziêki wnikliwej analizie aplikacji i rozmowom kwalifikacyjnym na praktyki przyjmowani s¹ najbardziej kompetentni studenci, którzy œwietnie sprawdzaj¹ siê w codziennej pracy naszego biura. Nasi partnerzy W celu dotarcia do jak najwiêkszej liczby osób, UNIC/Warsaw wspó³pracuje z mediami, oœrodkami akademickimi, ko³ami studenckimi, szko³ami, instytucjami rz¹dowymi, organizacjami pozarz¹dowymi oraz agendami NZ w Polsce i za granic¹. Konferencja: Polska Rodzina wyzwania, dzia³ania, perspektywy. 8 listopada 2004 r., Pa³acyk MSZ w Warszawie. Warszawski Bal Charytatywny zorganizowany przez studentów i absolwentów wydzia³u psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pod honorowym patronatem Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie. 22 czerwca 2002 r., Warszawa Hotel Bristol. Szczególn¹ uwagê przywi¹zujemy do wspó³pracy z przedstawicielami œrodków masowego przekazu: prasy, radia i telewizji. Jednoczeœnie jesteœmy otwarci na Pañstwa inicjatywy i chêtni do nawi¹zania wspó³pracy. Jak informujemy? Strona internetowa UNIC/Warsaw prowadzi od czerwca 2000 roku w³asn¹ stronê internetow¹ Otwarcie strony mia³o miejsce podczas oficjalnej wizyty Sekretarza Generalnego Kofi A. Annan a w siedzibie Oœrodka informacji ONZ w Warszawie. Znajd¹ tu Pañstwo informacje w jêzyku polskim na temat dzia³alnoœci ONZ w Polsce i na œwiecie. Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza

20 18 Strona zawiera linki do g³ównej strony ONZ oraz do poszczególnych stron tematycznych. Dok³adamy wszelkich starañ by informacje zawarte na stronie, jak równie jej kompozycja, by³y dla Pañstwa przyjazne i funkcjonalne. Najczêœciej odwiedzane s¹ strony o tematyce praw cz³owieka, misji pokojowych, strony na temat praw kobiet, jak równie dotycz¹ce mo liwoœci zatrudnienia i odbycia praktyk w Oœrodku. Nasza strona odwiedzana jest œrednio przez 3000 osób dziennie. Czytelnia Czytelnia Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie powsta³a w 1996 r. Jej g³ównym zadaniem jest umo liwienie spo³eczeñstwu dostêpu do informacji na temat dzia³alnoœci ONZ. W zbiorach czytelni znajduje siê ponad 6000 publikacji oraz dokumentów ONZ dotycz¹cych takich dziedzin jak: prawa cz³owieka, stosunki i bezpieczeñstwo miêdzynarodowe, rozwój spo³eczno ekonomiczny i spo³eczny, misje pokojowe, zdrowie, kultura i edukacja. Czytelnia Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie W czytelni dostêpne s¹ periodyki, ulotki, dokumenty audio wizualne, plakaty wydawane przez ONZ oraz artyku³y z prasy polskiej dotycz¹ce dzia³alnoœci ONZ w Polsce i na œwiecie. Oœrodek dysponuje dostêpem do elektronicznych baz oficjalnych dokumentów ONZ. Odwiedzaj¹cy nasz¹ czytelniê mog¹ równie skorzystaæ z bezp³atnego dostêpu do stron internetowych ONZ. Czytelnia czynna jest od wtorku do pi¹tku w godzinach 9:00 12:00 i 12:30 16:30. Ze wzglêdu na konferencje organizowane w siedzibie Oœrodka czytelnia mo e byæ niedostêpna. Dlatego te przed wizyt¹ prosimy o skontaktowanie siê z Oœrodkiem Informacji ONZ. Publikacje znajduj¹ce siê w czytelni nie s¹ wypo yczane. Serdecznie zapraszamy! Biblioteki uprawnione Biblioteki uprawnione stanowi¹ sieæ bibliotek ONZ na ca³ym œwiecie i podlegaj¹ bibliotece im. Daga Hammarskjölda w Nowym Jorku. Obecnie w 146 krajach znajduje siê 405 bibliotek uprawnionych, które zobligowane s¹ do przechowywania otrzymywanych dokumentów oraz do ich darmowego udostêpniania spo³eczeñstwu.

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewi¹ty, styczeñ 2005. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewi¹ty, styczeñ 2005. nr ISSN 1644-2881 numer dziewi¹ty, styczeñ 2005 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Rektorzy w Watykanie Spotkanie z Janem Paw³em II by³o g³ównym wydarzeniem pielgrzymki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WA RS ZAW SK I

UNIWERSYTET WA RS ZAW SK I UNIWERSYTET WA RS ZAW SK I PISMO UCZELNI ISSN 1640-2758 NR 1 (40) LUTY 2009 Rok Karola Darwina Społeczna epidemia O władzy języka i słabości lingwistyki Na okładkach: Mszycówka brzęk na kwiecie powojnika

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 od Redakcji Drodzy Czytelnicy, Kiedy w czerwcu, w czasie 3. Kongresu Informatyki Polskiej, w sesji poœwiêconej

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce Ponad 20lat Wystawa fotografii Wystawa zosta³a zorganizowana z okazji Gali Publiczne uœwietniaj¹cej Dzieñ Pracownika Publicznych S³u b Zatrudnienia w Ma³opolsce

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta (121-122) Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Pierwszy zagraniczny doktor honoris causa - s. 3 Nowy symulator lotu w OKL - s. 9 1-2 styczeñ-luty

Bardziej szczegółowo