ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE"

Transkrypt

1 ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE

2 Organizacja Narodów Zjednoczonych osi¹gnie swoje cele wtedy, gdy ludzie na ca³ym œwiecie zostan¹ w pe³ni poinformowani o jej dzia³aniach i celach Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ [13(I), z 1 lutego 1946 roku]

3 Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ przedstawiamy Pañstwu broszurê przygotowan¹ z okazji 10 tej rocznicy powstania Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie. Zawiera ona informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci, roli i celów Oœrodka. Naszym g³ównym wyzwaniem i wielk¹ satysfakcj¹ jest informowanie wszystkich zainteresowanych o tym, czym zajmuje siê ONZ na co dzieñ. Mamy nadziejê, e publikacja wzbudzi Pañstwa zainteresowanie i zachêci do odwiedzenia Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie, jak równie skorzystania z naszej strony internetowej i czytelni. Z powa aniem, Anna Darska p.o. Dyrektora Mariola Ratschka Specjalista ds. Informacji Publicznej Karina Bednarska Asystent ds. Informacji Publicznej Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/WARSAW) Pracownicy Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie od lewej: Mariola Ratschka, Specjalista ds. Informacji Publicznej; Anna Darska, p.o. Dyrektora Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie; Karina Bednarska, Asystent ds. Informacji Publicznej

4 Spis treœci: Status Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie W (UNIC/Warsaw) 3 Departament Informacji Publicznej P (DPI) 3 Centra Informacji ONZ (UNICs) 3 Powstanie Oœrodka Informacji ONZ w WarszawieW 4 Misja Oœrodka Informacji ONZ w WarszawieW 4 Rola Oœrodka Informacji ONZ w WarszawieW 5 Cele Oœrodka Informacji ONZ w WarszawieW 5 Nasza dzia³alnoœæ 6 Konferencje prasowe, dyskusje panelowe oraz seminaria 7 Obchody dorocznych okolicznoœciowych dni, dekad i lat ustanowionych przez ONZ 8 Wybrane przyk³ady dzia³alnoœci Oœrodka informacji ONZ w WarszawieW 9 Obchody Dnia Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika 9 Rocznice 10 Konkursy 11 Prezentacje raportów 12 Oficjalne wizyty 12 Studenckie Ko³a Przyjació³ ONZ 13 Spotkania ze studentami i uczniami 15 Model Narodów Zjednoczonych 15 Praktyki studenckie 16 Nasi partnerzy 17 Jak informujemy 17 Strona internetowa 17 Czytelnia 18 Biblioteki uprawnione 18 Kontakt z nami 19 System Narodów Zjednoczonych w PolsceP 20

5 3 Status Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw) Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie jest przedstawicielstwem Organizacji Narodów Zjednoczonych na terenie Polski. UNIC/Warsaw podlega Departamentowi Informacji Publicznej (Department of Public Information DPI) i stanowi czêœæ sieci, któr¹ tworz¹ Centra Informacji ONZ, znajduj¹ce siê w 60 krajach. Departament Informacji Publicznej (DPI) 1 lutego 1946 roku Zgromadzenie Ogólne NZ przyjê³o rezolucjê, daj¹c¹ podstawy dzia³alnoœci DPI. Za g³ówny cel Departamentu uznano wówczas zapewnienie miêdzynarodowej spo³ecznoœci dostêpu do informacji o funkcjonowaniu systemu Narodów Zjednoczonych, poprzez zak³adanie przedstawicielstw regionalnych DPI, czyli Centrów Informacji ONZ (United Nations Information Centres UNICs) w pañstwach cz³onkowskich. Departament Informacji Publicznej (DPI) wchodzi w sk³ad Sekretariatu ONZ. Na czele DPI stoi Zastêpca Sekretarza Generalnego ONZ. W ramach DPI dzia³aj¹: Biuro Zastêpcy Sekretarza Generalnego (Office of the Under Secretary General) Biuro Rzecznika Sekretarza Generalnego (Spokeman s Office) Dzia³ Komunikacji Strategicznej (Strategic Communications Division) Dzia³ Informacji i Mediów (News and Media Division) Dzia³ Publikacji i Promocji (Outreach Division) Biuro Kadr (Executive Office). Centra Informacji ONZ (UNICs) Centra Informacji ONZ s¹ czêœci¹ Dzia³u Komunikacji Strategicznej ONZ. Stanowi¹ one podstawowe Ÿród³o informacji na temat dzia³alnoœci systemu Narodów Zjednoczonych na œwiecie. Dziêki istnieniu Centrów, dane o funkcjonowaniu ONZ dostêpne s¹ w ponad 80 jêzykach. Strategiê i zadania Centrów przygotowuje Dzia³ Komunikacji Strategicznej. Na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego [1086 (XI)] z 21 grudnia 1956 roku, pieczê nad Centrami oraz koordynacj¹ ich wspó³pracy z wyspecjalizowanymi agendami ONZ, sprawuje Sekretarz Generalny ONZ.

6 4 Powstanie Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie W Polsce, bêd¹cej jednym z krajów za³o ycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations) zawsze istnia³o du e zapotrzebowanie na informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci Narodów Zjednoczonych. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom polskiego spo³eczeñstwa, rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej zainicjowa³ otwarcie w Warszawie Oœrodka Informacji ONZ. Boutros Boutros - Ghali, Sekretarz Generalny ONZ i W³adys³aw Bartoszewski, Minister Spraw Zagranicznych z wizyt¹ w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie. 9 listopada 1995 r. Boutros Boutros - Ghali, Sekretarz Generalny ONZ i W³adys³aw Bartoszewski, Minister Spraw Zagranicznych z wizyt¹ w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie. 9 listopada 1995 r. 28 sierpnia 1995 roku Samir Sanbar, ówczesny zastêpca Sekretarza Generalnego NZ ds. Komunikacji i Informacji Publicznej oraz Eugeniusz Wyzner, ówczesny Sekretarz Stanu, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, dokonali uroczystej inauguracji Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie (United Nations Information Centre in Warsaw UNIC/Warsaw). Dzia³alnoœæ naszego Oœrodka rozpoczê³a siê 24 paÿdziernika 1995 roku, w 50 t¹ rocznicê wejœcia w ycie Karty NZ. Misja Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie Misjê Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie, jak i innych Centrów Informacji ONZ na œwiecie, stanowi maksyma: Organizacja Narodów Zjednoczonych osi¹gnie swoje cele wtedy, gdy ludzie na ca³ym œwiecie zostan¹ w pe³ni poinformowani o jej dzia³aniach i celach. Zdanie to jest cytatem z rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ [13(I), z 1 lutego 1946 roku], na mocy której zosta³ powo³any Departament Informacji Publicznej.

7 5 Rola Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie Ogólnopolskie Spotkanie Studenckich Kó³ Przyjació³ ONZ zorganizowane przez Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie, 21 marca 2005 r. Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie stanowi element ³¹cz¹cy Organizacjê Narodów Zjednoczonych ze spo³eczeñstwem polskim. Jest równie miejscem, gdzie osoby zainteresowane ONZ kieruj¹ pierwsze kroki. Dziêki temu zarówno sprawy codzienne Polaków s¹ bli sze reprezentantom Narodów Zjednoczonych, jak i Polakom ³atwiej jest zrozumieæ, co ONZ chce i mo e zmieniæ w ich yciu. UNIC/Warsaw zapewnia sta³y dostêp do bie ¹cych materia³ów informacyjnych na temat celów i dzia³alnoœci ONZ. Cele Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie Naszym g³ównym celem jest dotarcie do spo³eczeñstwa polskiego z w³aœciw¹ informacj¹ w odpowiednim momencie. Promujemy najwa niejsze dzia³ania Narodów Zjednoczonych (w tym konferencje i obchody). Szczególnym zainteresowaniem ze strony spo³eczeñstwa ciesz¹ siê takie zagadnienia jak: szerzenie pokoju i bezpieczeñstwa na œwiecie, operacje pokojowe prawa cz³owieka zagadnienia spo³eczne i ekonomiczne Praktykanci Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie, maj 2005 r. Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur zorganizowane przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC przy SGH w Warszawie oraz Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza

8 6 ochrona œrodowiska dzia³alnoœæ humanitarna wolontariat mo liwoœci zatrudnienia w ONZ wspó³praca ONZ z organizacjami pozarz¹dowymi wspó³praca ONZ z oœrodkami akademickimi praktyki studenckie w Oœrodku Informacji ONZ Konferencja naukowa oraz wystawa dokumentów z okazji podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie. 9 czerwca 2005 r., Krakowska Wy sza Szko³a im. A. F. Modrzewskiego Nasza dzia³alnoœæ Dzia³alnoœæ Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie obejmuje: Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi A. Annan a podczas konferencji Ku wspólnocie spo³eczeñstw demokratycznych. Warszawa, 27 czerwca 2000 r. organizowanie konferencji prasowych, dyskusji panelowych oraz seminariów dotycz¹cych dzia³alnoœci ONZ na œwiecie i w Polsce organizowanie w Polsce obchodów dorocznych okolicznoœciowych dni, lat oraz dekad ustanowionych przez Narody Zjednoczone prezentacje raportów publikowanych przez agendy ONZ sta³¹ wspó³pracê z mediami, oœrodkami akademickimi, ko³ami studenckimi, szko³ami, instytucjami rz¹dowymi, organizacjami pozarz¹dowymi oraz agendami NZ w Polsce i za granic¹ organizowanie prezentacji, wyk³adów, konferencji, warsztatów oraz spotkañ dla uczniów szkó³ œrednich i studentów z udzia³em pracowników ONZ oraz specjalistów zwi¹zanych z tematyk¹ ONZ prowadzenie praktyk studenckich w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie inicjowanie powstawania Kó³ Przyjació³ ONZ przy uczelniach wy szych w ca³ej Polsce pomoc przy organizowaniu symulacji obrad Zgromadzenia Ogólnego NZ oraz Rady Bezpieczeñstwa

9 7 udzielanie patronatów honorowych ONZ organizowanie oficjalnych wizyt w Polsce wysokich przedstawicieli ONZ udzielanie wywiadów telewizyjnych, prasowych i radiowych na tematy zwi¹zane z obchodami oficjalnych dni i dekad, a tak e z bie ¹c¹ dzia³alnoœci¹ ONZ przygotowywanie informacji prasowych w jêzyku polskim dotycz¹cych aktualnych wydarzeñ zwi¹zanych z ONZ Druga rocznica ataku na Siedzibê ONZ w Bagdadzie. 19 sierpnia 2005 r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza prowadzenie w³asnej strony internetowej prowadzenie czytelni inne dzia³ania, zwi¹zane z kalendarzem Narodów Zjednoczonych i bie ¹c¹ prac¹ Oœrodka Konferencje prasowe, dyskusje panelowe oraz seminaria Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie organizuje konferencje prasowe, dyskusje panelowe oraz seminaria zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ ONZ w Polsce i na œwiecie. Konferencje organizowane s¹ czêsto we wspó³pracy z agendami ONZ oraz rz¹dem polskim i organizacjami pozarz¹dowymi. Uczestnicz¹ w nich przedstawiciele polskich i zagranicznych mediów, przedstawiciele rz¹du, organizacji pozarz¹dowych, placówek dyplomatycznych w Polsce oraz naukowcy. Profesor Dariusz Rosati, Eurodeputowny podczas udzielania wywiadu. Konferencja prasowa prezentuj¹ca Œwiatowy Raport Inwestycyjny wrzeœnia 2005 r., PAIiIZ

10 8 Obchody dorocznych okolicznoœciowych dni, dekad i lat ustanowionych przez ONZ UNIC/Warsaw w³¹cza siê w obchody nastêpuj¹cych dni, dekad i lat ustanowionych przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych: Dzieñ Praw Kobiet i Pokoju na Œwiecie, 8 marca Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Dyskryminacj¹ Rasow¹, 21 marca Œwiatowy Dzieñ Wody, 22 marca Œwiatowy Dzieñ Wolnoœci Prasy, 3 maja Miêdzynarodowy Dzieñ Rodzin, 15 maja Œwiatowy Dzieñ Œrodowiska, 5 czerwca Miêdzynarodowy Dzieñ Pomocy Ofiarom Tortur, 26 czerwca Œwiatowy Dzieñ Ludnoœci, 11 lipca Miêdzynarodowy Dzieñ Pokoju, 21 wrzeœnia Miêdzynarodowy Dzieñ Walki z Ubóstwem, 17 paÿdziernika Miêdzynarodowy Dzieñ Tolerancji, 16 listopada Dzieñ Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika Œwiatowy Dzieñ AIDS, 1 grudnia Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych, 3 grudnia Miêdzynarodowy Dzieñ Wolontariuszy Pracuj¹cych na Rzecz Gospodarczego i Spo³ecznego Rozwoju, 5 grudnia Dzieñ Praw Cz³owieka, 10 grudnia Trzecia Dekada Walki z Rasizmem i Dyskryminacja Rasow¹, Miêdzynarodowa Dekada Ludnoœci Tubylczej na Œwiecie, Dekada Edukacji na temat Praw Cz³owieka, Dekada Walki z Ubóstwem, Dekada Walki z Malari¹ w Krajach Rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza w Afryce, Druga Miêdzynarodowa Dekada Eliminacji Kolonializmu, Miêdzynarodowa Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra Dzieci na Ca³ym Œwiecie, Dekada Piœmiennoœci, Dekada Edukacji na temat Zrównowa onego Rozwoju, Miêdzynarodowy Rok S³odkiej Wody, 2003 Miêdzynarodowy Rok dla Upamiêtnienia Walki z Niewolnictwem i jego Zniesienia, 2004 Miêdzynarodowy Rok Ry u, 2004 Miêdzynarodowy Rok Mikrokredytów, 2005 Miêdzynarodowy Rok Sportu i Wychowania Fizycznego, 2005 Miêdzynarodowy Rok Fizyki, 2005 Miêdzynarodowy Rok Pustyñ i Pustynnienia, 2006 Robert Korzeniowski, Przewodnicz¹cy Komitetu Krajowego Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego podczas konferencji prasowej: Mistrzowie sportu, mistrzowie ycia. 21 wrzeœnia 2005 r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie Obchodom towarzysz¹ konferencje, koncerty, aukcje, wystawy i warsztaty, w których uczestnicz¹ przedstawiciele instytucji rz¹dowych i organizacji pozarz¹dowych, znane osobistoœci oraz dziennikarze.

11 9 Wybrane przyk³ady dzia³alnoœci Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie Obchody Dnia Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika Dzieñ Narodów Zjednoczonych organizowany jest przez Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie od 1995 roku. Z tej okazji UNIC/Warsaw organizuje wystawy malarstwa i plakatu ONZ owskiego w Galerii Zachêta, Galerii ZPAP w Warszawie, Galerii "TEST" w Warszawie oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie. Czterokrotnie zosta³ zorganizowany Koncert Charytatywny Anny Marii Jopek z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych. Pa³ac w Wilanowie, 24 paÿdziernika 2001 r. Dzieñ Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika 2001 r., Pa³ac w Wilanowie. Charytatywna aukcja obrazów najlepszych polskich malarzy. "B³êkitny Koncert" w Filharmonii Narodowej pod patronatem Prezydenta RP oraz Pierwszej Damy RP. Nasze przedsiêwziêcia wspierane s¹ równie przez artystów polskich takich jak pani Anna Maria Jopek, która z okazji Dnia NZ da³a koncert charytatywny na rzecz dzieci. Organizowane by³y równie aukcje prac najlepszych polskich artystów, z których dochód zosta³ przekazany na pomoc potrzebuj¹cym dzieciom. Dzie³a wystawione na aukcjach zosta³y zaprezentowane w katalogach B³êkitna kolekcja. Dzieñ Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika 2001 r., Muzeum Palakatu w Wilanowie. Uroczyste otwarcie wystawy plakatów Narodów Zjednoczonych O lepszy œwiat. Dzieñ Narodów Zjednoczonych, 24 paÿdziernika 1998 r., Filharmonia Narodowa. B³êkitny koncert oraz charytatywna aukcja obrazów najlepszych polskich malarzy, pod patronatem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Jolanty Kwaœniewskiej.

12 10 Rocznice: Obchody 60 tej rocznicy powstania ONZ w Polsce W 2005 roku ONZ obchodzi³a 60 t¹ rocznicê powstania. Z tej okazji w Polsce przez ca³y rok odbywa³y siê rozmaite imprezy: sympozja i konferencje naukowe, konkursy, wystawy i koncerty. Nad uroczystoœciami patronat honorowy objêli: Prezydent RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie. Najwiêksze z nich mia³y miejsce w Warszawie i Krakowie. Do obchodów w³¹czy³y siê równie organizacje pozarz¹dowe, stowarzyszenia, uczelnie oraz przedstawicielstwa ONZ w Polsce. Konferencja naukowa oraz wystawa dokumentów z okazji podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Oœrodka Informacyjnego ONZ w Warszawie. 9 czerwca 2005r., Krakowska Wy sza Szko³a im. A. F. Modrzewskiego Regionalna konferencja: Wspólna droga do 2015 roku Milenijne Cele Rozwoju. 18 stycznia 2005 r., Pa³ac Belweder w Warszawie. Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie przy wspó³pracy z UNDP w Polsce oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polskim Instytutem Spraw Miêdzynarodowych zorganizowa³ jednodniow¹ konferencjê pt.: Reforma ONZ tak. Ale jaka? oraz regionaln¹ prezentacjê Raportu Projektu Milenijnego ONZ przygotowanego przez prof. Jeffrey'a Sachsa. UNIC/Warsaw udzieli³ czterech patronatów honorowych, w tym obj¹³ patronatem konferencjê naukow¹ i wystawê zorganizowane przez Krakowsk¹ Wy sz¹ Szko³ê im. A. F. Modrzewskiego z okazji 60 tej rocznicy powstania ONZ. Laureaci Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas wrêczania nagród. 21 paÿdziernika 2005 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych

13 Obchody Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego Obchody Miêdzynarodowego Roku Mikrokredytu. W roku 2005 z okazji Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego oraz Miêdzynarodowego Roku Mikrokredytu, UNIC/Warsaw zainicjowa³ powstawanie krajowych komitetów, które maj¹ za zadanie promowanie dzia³añ takich jak organizowanie konkursów i konferencji oraz wy³anianie liderów. Przewodnicz¹cym Komitetu Krajowego Miêdzynarodowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego zosta³ Robert Korzeniowski wielokrotny mistrz olimpijski. Dzia³ania zwi¹zane Konferencja prasowa: Mistrzowie sportu, mistrzowie ycia. 21 wrzeœnia 2005r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie z Rokiem Sportu wspierane s¹ równie przez kierowcê rajdowego Krzysztofa Ho³owczyca. Krzysztof Ho³owczyc, kierowca rajdowy, wielokrotny mistrz Polski i mistrz Europy podczas konferencji prasowej: Mistrzowie sportu, mistrzowie ycia. 21 wrzeœnia 2005 r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie Konkursy Dla uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli w ca³ej Polsce organizujemy konkursy literackie i plastyczne, dotycz¹ce dzia³alnoœci NZ. Nasze konkursy s¹ wspierane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, które zamieszcza o nich informacje w Informatorze o Ogólnopolskich Imprezach dla Dzieci i M³odzie y Szkolnej. Ogólnopolski konkurs malarski na ok³adkê Raportu UNDP o Rozwoju Spo³ecznym Polska 1998 Dostêp do edukacji. Ogólnopolski konkurs malarski na ok³adkê Raportu UNDP o Rozwoju Spo³ecznym Polska 1998 Dostêp do edukacji. W 1995 roku odby³ siê pierwszy ogólnokrajowy konkurs literacki z okazji 50 lecia ONZ, na który nap³ynê³o 600 prac z ca³ej Polski. G³ówn¹ nagrod¹ by³ kilkudniowy pobyt w Szwajcarii i mo liwoœæ zwiedzenia gmachu ONZ w Genewie. W kolejnych latach organizowane by³y konkursy na eseje oraz konkurs literacki. Tematyk¹ konkursów by³o zwalczanie ubóstwa w Polsce, a tak e kwestia osób starszych oraz prawa cz³owieka. Laureaci nagradzani byli dyplomami uznania, a autorka najlepszej pracy wygra³a indeks na bezp³atne, piêcioletnie studia magisterskie w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Warszawie.

14 12 Prezentacje raportów UNIC/Warsaw, dokonuje prezentacji miêdzynarodowych raportów: Konferencja prasowa prezentyj¹ca Œwiatowy Raport Inwestycyjny wrzeœnia 2005., PAIiIZ Raporty Sekretarza Generalnego ONZ Narodowe Raporty o Rozwoju Spo³ecznym (NHDR), przygotowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce Œwiatowe Raporty Inwestycyjne (WIR), przygotowywane przez Konferencjê Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju Raporty Miêdzynarodowego Organu Kontroli Œrodków Odurzaj¹cych INCB Raporty Funduszu Ludnoœciowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) Konferencja prasowa prezentyj¹ca Raport Miêdzynarodowego Organu Kontroli Œrodków Odurzaj¹cych (INCB) za rok marca 2004 r., Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie Prezentacja raportu UNFPA: Sytuacja ludnoœci œwiata 2005 Obietnica równoœci: równoœæ p³ci, zdrowie reprodukcyjne i Milenijne Cele Rozwoju. 12 paÿdzirnika 2005 r., PAIiIZ Oficjalne wizyty Jednym z zadañ UNIC/Warsaw jest koordynowanie przygotowañ do oficjalnych wizyt wysokich urzêdników ONZ. W listopadzie 1995 roku wspó³organizowaliœmy wizytê w Polsce Sekretarza Generalnego ONZ Boutrosa Boutrosa-Ghali. W dniach czerwca 2000 roku, w imieniu programów i agend ONZ w Polsce oraz Departamentu Informacji Publicznej w Nowym Jorku, Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie przygotowa³ wizytê w Polsce Sekretarza Generalnego ONZ Kofi A. Annan a. Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski odznacza Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi A. Annan a Krzy em Wielkim Orderu Zas³ugi RP. Warszawa, 27 czerwca 2000 r.

15 13 Podczas swojej wizyty Sekretarz Generalny dokona³ uroczystego otwarcia UN House (Centrum ONZ) w Warszawie. W dniach maja 2003 r. na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych w Polsce przebywa³a Zastêpca Sekretarza Generalnego ONZ, pani Louise Fréchette. Pani Frechétte odby³a szereg spotkañ z przedstawicielami w³adz Polski. Odwiedzi³a równie UN House w Warszawie, gdzie spotka³a siê z przedstawicielami agend ONZ z siedzib¹ w Warszawie. W Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Zastêpca Sekretarza Generalnego ONZ wyg³osi³a Wyk³ad Belwederski zatytu³owany Przysz³oœæ systemu bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych po Iraku. Trzeciego dnia swojej wizyty pani Louise Fréchette uda³a siê do Krakowa, gdzie spotka³a siê z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim oraz ze studentami Uniwersytetu Jagielloñskiego. Zwiedzi³a równie zabytki kultury polskiej: Wawel, Rynek Krakowski i Sukiennice. Obs³uga prasowa Sekretarza Generalnego ONZ. Pracownicy i praktykanci Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie podczas pracy z rzecznikiem prasowym Sekretarza Generalnego ONZ - Fredem Eckhardem. Warszawa, czerwca 2000 r. Sekretarz Generalny ONZ, Kofi A. Annan sk³ada wieñce przed grobem Nieznanego o³nierza. Warszawa, 28 czerwca 2000 r. Studenckie Ko³a Przyjació³ ONZ w Polsce Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie inicjuje i wspiera powstawanie oraz dzia³alnoœæ studenckich naukowych kó³ i stowarzyszeñ przyjació³ ONZ w ca³ej Polsce. S¹ to organizacje studenckie dzia³aj¹ce przy uczelniach wy szych zajmuj¹ce siê tematyk¹ zwi¹zan¹ z ONZ. Ich g³ównym celem jest propagowanie idei Narodów Zjednoczonych oraz wiedzy na jej temat, jak równie wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych. Konferencja naukowa Milenijne Cele Rozwoju ONZ w nowym tysi¹cleciu zorganizowana przez Studenckie Ko³o Przyjació³ ONZ Terra Nostra. 12 maja 2005 r., Uniwersytet ódzki

16 14 Konferencja naukowa i wystawa dokumentów z okazji podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Oœrodka Informacyjnego ONZ w Warszawie. 9 czerwca 2005 r., Krakowska Wy sza Szko³a im. A. F. Modrzewskiego Historia Stowarzyszeñ Przyjació³ ONZ (SPONZ) siêga lat 50 tych. Wtedy to na polskich uczelniach powsta³y pierwsze organizacje tego typu. Niestety, z koñcem lat 80 tych nie pozosta³o ani jedno dzia³aj¹ce stowarzyszenie. W latach 90 tych nast¹pi³a reaktywacja SPONZ ów. W 1995 r. jako pierwsze rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoœæ Stowarzyszenie Przyjació³ ONZ w Lublinie przy Uniwersytecie Marii Curie Sk³odowskiej. W marcu 2000 r. powsta³o Ko³o Naukowe przy Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Za³o yli je studenci politologii, którzy odbyli praktykê w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie. Zachêceni sukcesami kolegów z Poznania, kolejni praktykanci po powrocie na swoje macierzyste uczelnie zak³adali ko³a: na Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie oraz na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obecnie swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³y dwa ko³a na Uniwersytecie Gdañskim, ko³o Uniwersytetu ódzkiego, ko³o przy Krakowskiej Szkole Wy szej im. A. Frycza Modrzewskiego, ko³o Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz ko³o przy Wy szej Szkole Stosunków Miêdzynarodowych w odzi. Konferencja naukowa i wystawa dokumentów z okazji podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Oœrodka Informacyjnego ONZ w Warszawie. 9 czerwca 2005 r., Krakowska Wy sza Szko³a im. A. F. Modrzewskiego Ogólnopolskie spotkanie Studenckich Kó³ Przyjació³ ONZ zorganizowane przez Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie, 28 maja 2004 r. Ko³a i Stowarzyszenia Przyjació³ ONZ pozostaj¹ w sta³ym kontakcie z Oœrodkiem, który udziela im pomocy merytorycznej dotycz¹cej dzia³alnoœci NZ w Polsce i na œwiecie. Studenci nie tylko korzystaj¹ z czytelni Oœrodka, ale te otrzymuj¹ materia³y informacyjne i publikacje ONZ. Pracownicy Oœrodka odwiedzaj¹ Ko³a w ca³ej Polsce i s¹ zapraszani do wyg³aszania wyk³adów.

17 15 W ramach wspó³pracy ze studentami Oœrodek organizuje Ogólnopolskie Spotkania Studenckich Kó³ Przyjació³ ONZ, na które zaprasza ekspertów zwi¹zanych z ONZ. Dyskusje te poœwiêcone s¹ takim tematom jak wolontariat NZ czy udzia³ Polaków w misjach pokojowych. Spotkania te nie maj¹ formy typowego wyk³adu, s¹ yw¹ dyskusj¹ i pozwalaj¹ uczestnikom na przedstawianie swoich pogl¹dów. Przedstawiciele kó³ i stowarzyszeñ zapraszani s¹ równie na konferencje prasowe oraz panele dyskusyjne, które organizuje Oœrodek. Poœwiêcone s¹ one miêdzy innymi prezentacji raportów publikowanych przez NZ na temat narkotyków (INCB Report), inwestycji zagranicznych (World Investment Report), sytuacji ludnoœci na œwiecie (World Population Report UNFPA) oraz œwiatowym dniom i obchodom og³oszonym przez ONZ. Cz³onkowie kó³ z ca³ej Polski s¹ bardzo mile widziani na praktykach studenckich w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie. Spotkania ze studentami i uczniami W ramach wspó³pracy z m³odzie ¹ UNIC/Warsaw organizuje spotkania tematyczne dla studentów, uczniów oraz Studenckich Kó³ Przyjació³ ONZ z ca³ej Polski. Spotkania Wizyta laureatów Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych w Oœrodku Informacji ONZ w Warszawie, 21 paÿdziernika 2005 r. Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur zorganizowane przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC przy SGH w Warszawie oraz Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza maj¹ charakter dydaktyczny i bior¹ w nich udzia³ specjaliœci zajmuj¹cy siê problematyk¹ ONZ. Tematyk¹ spotkañ by³y misje pokojowe ONZ, wolontariat ONZ, HIV/AIDS w miejscu pracy oraz rozwój przedsiêbiorczoœci w Polsce. Model Narodów Zjednoczonych Model United Nations (MUN) Oœrodek Informacji ONZ w Warszawie patronuje i udostêpnia rekwizyty, niezbêdne do zorganizowania modelowych konferencji ONZ. Ponadto u³atwia dotarcie do informacji i okreœla tematy debat w ci¹gu roku oraz ich zgodnoœæ z programem Narodów Zjednoczonych, lecz nie organizuje samej konferencji.

18 16 Model Narodów Zjednoczonych jest rodzajem symulacji dzia³alnoœci organów Organizacji, w której uczniowie szkó³ œrednich oraz studenci pe³ni¹ rolê przedstawicieli i dyplomatów. W drodze dialogu i negocjacji staraj¹ siê znaleÿæ rozwi¹zania ró norodnych problemów, przed którymi staje spo³ecznoœæ miêdzynarodowa. Ten rodzaj dzia³alnoœci pedagogicznej uczy m³odzie rozumieæ, respektowaæ i tolerowaæ nowe lub odmienne pogl¹dy. Jest to równie sposób na poszerzenie wiedzy oraz zdobycia praktycznych umiejêtnoœci z zakresu polityki i geografii miêdzynarodowej, negocjacji, tworzenia projektów oraz wyg³aszania przemówieñ. Zachêcamy szko³y, wy sze uczelnie oraz organizacje studenckie do organizowania modelu NZ. Mog¹ Pañstwo liczyæ na nasze wskazówki w tej kwestii. Praktyki studenckie Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza Od 1998 roku prowadzimy program praktyk dla studentów wy szych uczelni, które stanowi¹ okazjê do bli szego zapoznania siê z funkcjonowaniem systemu ONZ w Polsce i na œwiecie. Jednoczeœnie s¹ one ciekawym i po ytecznym doœwiadczeniem na pocz¹tku kariery zawodowej. Nasi praktykanci podczas dwumiesiêcznych praktyk zajmuj¹ siê zagadnieniami merytorycznymi wynikaj¹cymi z kalendarza NZ oraz z planu dzia³ania Oœrodka. Dziêki praktykom mo na zdobyæ doœwiadczenie, nowe perspektywy i przemi³e wspomnienia, a tak e materia³y do pracy magisterskiej. Pocz¹wszy od stycznia 1998 r. do kwietnia 2005 r., praktykê w Oœrodku odby³o 89 studentów. Praktykantki Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie, maj 2005 r. Wœród naszych praktykantów s¹ g³ównie studenci kierunków takich jak: nauki polityczne, stosunki miêdzynarodowe, dziennikarstwo, prawo, filologia angielska, public relations, jak równie socjologia, psychologia, bibliotekoznawstwo i inne. Zg³aszaj¹c aplikacje na praktyki w naszym Oœrodku studenci kieruj¹ siê g³ównie chêci¹ pog³êbienia wiedzy na temat dzia³alnoœci ONZ w Polsce i na œwiecie oraz zdobyciem praktycznych umiejêtnoœci, które pomagaj¹ w przysz³ej karierze zawodowej.

19 17 Niew¹tpliwym atutem jest równie miêdzynarodowa renoma naszej organizacji. B³êkitna flaga jest magnesem przyci¹gaj¹cym m³odych ludzi, st¹d te dziesi¹tki zg³oszeñ, które do nas nap³ywaj¹. Dziêki wnikliwej analizie aplikacji i rozmowom kwalifikacyjnym na praktyki przyjmowani s¹ najbardziej kompetentni studenci, którzy œwietnie sprawdzaj¹ siê w codziennej pracy naszego biura. Nasi partnerzy W celu dotarcia do jak najwiêkszej liczby osób, UNIC/Warsaw wspó³pracuje z mediami, oœrodkami akademickimi, ko³ami studenckimi, szko³ami, instytucjami rz¹dowymi, organizacjami pozarz¹dowymi oraz agendami NZ w Polsce i za granic¹. Konferencja: Polska Rodzina wyzwania, dzia³ania, perspektywy. 8 listopada 2004 r., Pa³acyk MSZ w Warszawie. Warszawski Bal Charytatywny zorganizowany przez studentów i absolwentów wydzia³u psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pod honorowym patronatem Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie. 22 czerwca 2002 r., Warszawa Hotel Bristol. Szczególn¹ uwagê przywi¹zujemy do wspó³pracy z przedstawicielami œrodków masowego przekazu: prasy, radia i telewizji. Jednoczeœnie jesteœmy otwarci na Pañstwa inicjatywy i chêtni do nawi¹zania wspó³pracy. Jak informujemy? Strona internetowa UNIC/Warsaw prowadzi od czerwca 2000 roku w³asn¹ stronê internetow¹ Otwarcie strony mia³o miejsce podczas oficjalnej wizyty Sekretarza Generalnego Kofi A. Annan a w siedzibie Oœrodka informacji ONZ w Warszawie. Znajd¹ tu Pañstwo informacje w jêzyku polskim na temat dzia³alnoœci ONZ w Polsce i na œwiecie. Miêdzynarodowe Forum Wspó³pracy Jeden Œwiat Wiele Kultur kwietnia 2002 r., Warszawa, Reform Plaza

20 18 Strona zawiera linki do g³ównej strony ONZ oraz do poszczególnych stron tematycznych. Dok³adamy wszelkich starañ by informacje zawarte na stronie, jak równie jej kompozycja, by³y dla Pañstwa przyjazne i funkcjonalne. Najczêœciej odwiedzane s¹ strony o tematyce praw cz³owieka, misji pokojowych, strony na temat praw kobiet, jak równie dotycz¹ce mo liwoœci zatrudnienia i odbycia praktyk w Oœrodku. Nasza strona odwiedzana jest œrednio przez 3000 osób dziennie. Czytelnia Czytelnia Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie powsta³a w 1996 r. Jej g³ównym zadaniem jest umo liwienie spo³eczeñstwu dostêpu do informacji na temat dzia³alnoœci ONZ. W zbiorach czytelni znajduje siê ponad 6000 publikacji oraz dokumentów ONZ dotycz¹cych takich dziedzin jak: prawa cz³owieka, stosunki i bezpieczeñstwo miêdzynarodowe, rozwój spo³eczno ekonomiczny i spo³eczny, misje pokojowe, zdrowie, kultura i edukacja. Czytelnia Oœrodka Informacji ONZ w Warszawie W czytelni dostêpne s¹ periodyki, ulotki, dokumenty audio wizualne, plakaty wydawane przez ONZ oraz artyku³y z prasy polskiej dotycz¹ce dzia³alnoœci ONZ w Polsce i na œwiecie. Oœrodek dysponuje dostêpem do elektronicznych baz oficjalnych dokumentów ONZ. Odwiedzaj¹cy nasz¹ czytelniê mog¹ równie skorzystaæ z bezp³atnego dostêpu do stron internetowych ONZ. Czytelnia czynna jest od wtorku do pi¹tku w godzinach 9:00 12:00 i 12:30 16:30. Ze wzglêdu na konferencje organizowane w siedzibie Oœrodka czytelnia mo e byæ niedostêpna. Dlatego te przed wizyt¹ prosimy o skontaktowanie siê z Oœrodkiem Informacji ONZ. Publikacje znajduj¹ce siê w czytelni nie s¹ wypo yczane. Serdecznie zapraszamy! Biblioteki uprawnione Biblioteki uprawnione stanowi¹ sieæ bibliotek ONZ na ca³ym œwiecie i podlegaj¹ bibliotece im. Daga Hammarskjölda w Nowym Jorku. Obecnie w 146 krajach znajduje siê 405 bibliotek uprawnionych, które zobligowane s¹ do przechowywania otrzymywanych dokumentów oraz do ich darmowego udostêpniania spo³eczeñstwu.

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Skierniewice: Usługi szkoleniowe obejmujące prowadzenie warsztatów Spadochron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE 11.4.2016 B8-0442/1 1 Umocowanie 10 uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące przystąpienia Turcji do UE, uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie /zainteresowania/ inne

Doświadczenie /zainteresowania/ inne Nazwa Departamentu/Biura styczeń 2015 luty 2015 marzec 2015 ilość osób na miesiąc Preferowana znajomość języków Wykształcenie Doświadczenie /zainteresowania/ inne Praktyka studencka/ / zawodowa/ staż z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010. Kraków 20-22 maja 2010

III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010. Kraków 20-22 maja 2010 III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010 Kraków 20-22 maja 2010 2 III Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów Kraków, maj 2010 Czym jest Ogólnopolski Zjazd Internacjologów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU EKSPERTÓW. projekcie pt. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotaŝowe,

REGULAMIN ZESPOŁU EKSPERTÓW. projekcie pt. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotaŝowe, REGULAMIN ZESPOŁU EKSPERTÓW w projekcie Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotaŝowe 1 Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną organizację i tryb pracy Zespołu Ekspertów działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienia wygodnej sali dydaktycznej dla średnio 14 uczestników + 2 wykładowców, wyposażonej w

1. Zapewnienia wygodnej sali dydaktycznej dla średnio 14 uczestników + 2 wykładowców, wyposażonej w 16.08.2011 Gdańsk Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Szkoła Młodego Inżyniera- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, numer umowy: UDAPOKL.09.01.02-22-217/11

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Konstytucyjny system organów państwowych Nazwa w języku angielskim Political system in Poland Język wykładowy Język polski Kierunek

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Lublinie z dnia.. 2014 r. Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego

WSPÓŁPRACA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego WSPÓŁPRACA Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie z Akademickimi Biurami Karier województwa mazowieckiego Warszawa, 3 grudnia 2013 r. 2001-2007 KONFERENCJE Biura Karier jako ogniowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo