Cena za obsługę organizacyjno- techniczną spotkania brutto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena za obsługę organizacyjno- techniczną spotkania brutto"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, ul. Wspólna 1/3, Warszawa (NIP: , REGON: ), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w procedurze, do której nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, na organizację konferencji wstępnej w ramach projektu Stworzenie i wdroŝenie systemu szkoleń i staŝy w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego w Warszawie. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zainteresowania wykonaniem usługi, prosimy o przedstawienie oferty zawierającej następujące elementy: 1) Nazwa firmy, adres, NIP, Regon oraz wskazania osoby upowaŝnionej do złoŝenia oferty (jeśli jest to konieczne), 2) Termin waŝności oferty oraz wypełnienie poniŝszej tabelki Łączna cena netto usług objętych zamówieniem Cena cateringu na jedną osobę brutto Cena za obsługę organizacyjno- techniczną spotkania brutto Wartość oferty brutto Wartość oferty brutto słownie złotych:.. Dodatkowo proszę o udzielenie informacji na poniŝsze pytanie (odpowiedź negatywna nie wykluczy Państwa z udziału w postępowaniu): Czy spełniają Państwo wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 675), celem uzyskania obniŝenia wpłat na PFRON? Tak/Nie.

2 Oferty naleŝy przesłać na adres w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2015 r. do godziny W przypadku pytań naleŝy kontaktować się z Panią Katarzyną Heith: adres telefon Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny.

3 Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją w Warszawie: 1. Obsługa organizacyjno-techniczna obejmuje: wynajęcie sali na 1 dzień wraz z odpowiednim wyposaŝeniem oraz zapleczem, obsługę recepcyjną przez min. 1 osobę, obsługę techniczną sprzętu wykonywaną przez min. 1 osobę (osoba ta nie moŝe jednocześnie obsługiwać recepcji), w tym kontrolę jego jakości wraz z moŝliwością naprawy ewentualnych usterek, zapewnienie wizualizacji działań wg wskazań usługodawcy zgodnej z zasadami i wymaganiami obowiązującymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wizualizacja polegać będzie na przygotowaniu w programie Power Point slajdu tytułowego, który powinien być opatrzony logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego w wersji elektronicznej oraz ustawieniu roll-up przekazanego przez Zamawiającego i dostarczonego na spotkanie przez Wykonawcę. Po spotkaniu roll-up powinien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego. Dodatkowo przygotowanie strzałek informacyjnych, oznakowujących drogę do sali, przygotowanie formularza listy obecności (zawierającej na kaŝdej stronie datę i miejsce oraz logotypy i informacje o współfinansowaniu ze środków EFS, imię i nazwisko uczestnika oraz instytucję jaką reprezentuje), przygotowanie tabliczek imiennych na stół prezydialny, a. wymagania dotyczące sali: zlokalizowana w centrum, z wygodnym dojazdem i dojściem (dobre połączenie z dworca PKP środkami komunikacji publicznej, oddalonej od Dworca Głównego/Centralnego PKP - maksymalnie do 1,5 km pieszo oraz maksymalnie do 2 km środkami komunikacji publicznej), odpowiedni standard tzn. przestronna, z moŝliwością zaciemniania i klimatyzacji, wyposaŝona w stół prezydialny, sprzęt audiowizualny niezbędny do prezentacji oraz prowadzenia dyskusji (nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy dla prowadzącego oraz mikrofony dla uczestników biorących udział w dyskusjach), ponadto zapewnienie osoby do przekazywania mikrofonów między uczestnikami, teatralny układ krzeseł,

4 zaopatrzona w projektor wideo-komputerowy, rzutnik folii, tablicę typu flipchart, laptop, ekran, dostęp do Internetu, zaplecze sanitarne, szatnie, rezerwacja przynajmniej jednego miejsca parkingowego. 2. Catering: a. wymagania dot. cateringu: catering dla uczestników: 1 przerwa kawowa, lunch, przerwa kawowa oraz lunch mają mieć formę bufetu samoobsługowego, b. catering obejmuje w czasie: przerwy kawowej (gramatura przedstawiona dla 1 przerwy kawowej): wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, podawaną w szklanych butelkach lub serwowaną w dzbankach (tylko niegazowana), minimum 0,5 l/osobę, 100% soki owocowe (min. 3 rodzaje), podawane w butelkach szklanych lub serwowane w dzbankach, minimum 0,3 l/osobę, kawę czarną bez ograniczeń z ekspresu wysokociśnieniowego, herbatę w saszetkach bez ograniczeń (min. 3 rodzaje, w tym czarna) parzoną wrzątkiem, świeŝe ciasta (min. 2 rodzaje, minimum 2 porcje/ 1 osobę) lub ciastka świeŝo pieczone: np. babeczki z owocami, z serem, rogaliki nadziewane, mini-pączki, mini-droŝdŝówki (minimum 3 szt./ 1 osobę), kanapki koktajlowe (3 szt. na osobę), cukier biały i brązowy w cukiernicach, słodzik, śmietanka lub mleko do kawy w dzbanuszkach, świeŝa cytryna w plasterkach, wykałaczki; w czasie lunchu: którego menu będzie obejmować (gramatura przedstawiona dla 1 lunchu): zupę (2 rodzaje w tym jedna jarska), danie mięsne (1 rodzaj), danie wegetariańskie (1 rodzaj), dodatki do wyboru (2 rodzaje: np. ryŝ zwykły lub curry, ziemniaki gotowane lub ziemniaki opiekane w ziołach, warzywa gotowane mix. lub np. brokuły), sałatki (3 rodzaje),

5 wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, podawaną w szklanych butelkach lub serwowaną w dzbankach (tylko niegazowana), minimum 0,5 l/osobę, 100% soki owocowe (min. 3 rodzaje), podawane w butelkach szklanych lub serwowane w dzbankach, minimum 0,3 l/osobę, kawę czarną bez ograniczeń z ekspresu wysokociśnieniowego, herbatę w saszetkach bez ograniczeń (min. 3 rodzaje, w tym czarna) parzoną wrzątkiem, świeŝe ciasta (min. 2 rodzaje, minimum 2 porcje/ 1 osobę) lub ciastka świeŝo pieczone: np. babeczki z owocami, z serem, rogaliki nadziewane, mini-pączki, mini-droŝdŝówki (minimum 3 szt./ 1 osobę), owoce, o ile to moŝliwe, sezonowe i lokalne, jeśli tego wymaga podanie filetowane (min. 3 rodzaje), cukier biały i brązowy w cukiernicach, słodzik, śmietanka lub mleko do kawy w dzbanuszkach, świeŝa cytryna w plasterkach, wykałaczki; c. sposób podania: w formie szwedzkiego stołu z zapewnieniem zastawy ceramicznej (filiŝanki, talerzyki), szklanek, oraz widelczyków i łyŝeczek, a takŝe sztućców metalowych, papierowych serwetek, zapewnienie dekoracji, d. zapewnienie obsługi kelnerskiej, e. zapewnienia miejsca na posiłki w tym samym budynku co sala konferencyjna oraz umoŝliwienie ich spoŝywania na siedząco. Przewidywany termin : między 20 stycznia a 20 lutego 2015 r. Termin spotkania zostanie potwierdzony Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej ( ) niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. Harmonogram spotkania zostanie podany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej ( ) niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. Miejsce spotkania: Warszawa Przewidywana maksymalna liczba osób: 100 Informacja dodatkowa: Zamawiający informuje, iŝ powyŝsza usługa nie jest usługą turystyczną. Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Istotne postanowienia umowy 1. Przedmiotem umowy są usługi związane z organizacją konferencji wstępnej w Warszawie dla 100 osób, w ramach projektu systemowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego pt. Stworzenie i wdroŝenie systemu szkoleń i staŝy w zakresie

6 energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, zwanego dalej konferencją, zgodnie z Ofertą wykonawcy z dnia r. stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy. 2. Termin wraz z harmonogramem zostanie podany wykonawcy przez zamawiającego w formie elektronicznej ( ) niezwłocznie po wyborze Wykonawcy. 3. Zamawiający najpóźniej na 2 dni kalendarzowe przed terminem rozpoczęcia przekaŝe wykonawcy, w formie elektronicznej ( ), ostateczną liczbę osób korzystających z cateringu. 4. Z zastrzeŝeniem ust. 4 i 5 z tytułu naleŝytego wykonania przedmiotu umowy wykonawcy będzie przysługiwało łączne wynagrodzenie w kwocie:.. zł brutto (słownie złotych: ), w tym podatek VAT zł (słownie złotych: ), w tym: 1) za usługę cateringową dla 100 osób kwota brutto, 2) za usługę organizacyjno techniczną, kwota brutto...; 5. Płatność za usługę realizowana będzie przelewem na rachunek wykonawcy.., w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury 6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy z dwóch źródeł finansowania, 85% z BGK- środki unijne oraz 15% z budŝetu państwa z rachunku zamawiającego. 7. Ostateczna kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, zostanie określona z uwzględnieniem ostatecznej liczby uczestników, wskazanej przez zamawiającego zgodnie z pkt.4 z zastrzeŝeniem, iŝ w przypadku uczestnictwa mniejszej liczby osób, niŝ liczba wskazana w pkt.1 umowy, kwota wynagrodzenia wskazana w pkt.6.1 zostanie obniŝona o 1/100 kwoty wskazanej w pkt.6 za kaŝdą osobę nie korzystającą z cateringu; 8. Jednocześnie, zmniejszenie liczby osób korzystających z cateringu podczas o więcej, niŝ 50% nie spowoduje zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy za usługę cateringową poniŝej 50% kwoty przewidzianej za tę usługę na spotkaniu, przez co naleŝy rozumieć, Ŝe niezaleŝnie od liczby osób korzystających z cateringu podczas, wykonawcy naleŝne będzie wynagrodzenie nie niŝsze, niŝ 50% kwoty przewidzianej niniejszą umową za usługę cateringową na spotkaniu. 9. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru bez zastrzeŝeń sporządzony po realizacji usługi. 10. Zamawiający sporządzi protokół odbioru w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 30% kwoty łącznej wynagrodzenia brutto, określonej w pkt.5 w razie niewykonania umowy;

7 2) 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonej w pkt. 5, w razie nienaleŝytego wykonania umowy, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej umowie, w tym w Załącznikach nr 1 i 2 do umowy za kaŝdy przypadek nienaleŝytego wykonania umowy; 3) 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonej w pkt.5 w przypadku, gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca. 12. W przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie pkt.12.2 będzie równa bądź przekroczy 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt.5, zamawiający moŝe niezwłocznie odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym pisemnie wykonawcę i Ŝądać kary umownej, o której mowa w pkt Uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje aktualne w całym okresie obowiązywania umowy. 13. Zamawiający moŝe Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 14. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 15. Ewentualne spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez strony porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. 16. Przewiduje się moŝliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) miejsca realizacji, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezaleŝnych od zamawiającego; 2) terminu realizacji, w uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezaleŝnych od zamawiającego.

Warszawa, 9 kwiecień 2015 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 9 kwiecień 2015 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Warszawa, 9 kwiecień 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę konferencji organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach sprawowania przewodnictwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR BP.0114.42.2014.. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ

WZÓR UMOWY NR BP.0114.42.2014.. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY NR BP.0114.42.2014.. O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH, RESTAURACYJNYCH ORAZ NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 18.06.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa DAB/WA/231/94/8/11 Warszawa, 09.01.2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez: UMOWA NR 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie pomiędzy:.. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:. a:.. zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w Warszawie., posiadającym

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo