Regulamin Konkursu Kulinarnego Świętokrzyski Mistrz Kuchni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Kulinarnego Świętokrzyski Mistrz Kuchni"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Kulinarnego Świętokrzyski Mistrz Kuchni Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Świętokrzyski Mistrz Kuchni (dalej Konkurs ) jest firma Media Regionalne Sp z o.o. wydawca dziennika ECHO DNIA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP , REGON , (dalej Organizator ), współorganizatorem jest Hotel Tęczowy Młyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy. w Kielcach. X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN, NIP: (dalej Współorganizator ). 2. Celem konkursu jest promocja produktów regionu Świętokrzyskiego oraz pogłębianie wiedzy i sztuki kulinarnej. 3. Nad prawidłowością Konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej Komisja ) w następującym składzie: - podczas eliminacji do finału komisja w 6-osobowym składzie: Przewodniczący Jury, Członkowie Jury sekretarz przedstawiciel Organizatora. - podczas finału komisja degustacyjna w 6-osobowym składzie: Przewodniczący Jury, Członkowie Jury, w tym przedstawiciel Organizatora oraz Komisja techniczna 2 jurorów technicznych. 4. Czas trwania Konkursu: dzień Konkurs jest zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i skierowany jest do osób fizycznych oraz firm (restauracji, hoteli itp.). Uczestnikami konkursu są dwuosobowe druŝyny (dalej DruŜyna ) składające się z szefa oraz kucharza pomocniczego. W rozumieniu niniejszego Regulaminu szef oraz kucharz pomocniczy to kucharze aktualnie pracujący w tym zawodzie w Polsce w kategorii firma, zaś w kategorii osoba fizyczna dowolne uprzednio zgłoszone osoby fizyczne. 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małŝonków, rodziców małŝonków i pozostałe osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 8. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Przed wzięciem udziału w Konkursie, DruŜyny muszą zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować pisemnie w formularzu nr 1 jego wytyczne. Zasady Konkursu 9. Tematem bieŝącej edycji konkursu jest: Danie główne z polędwicą wołową z dowolnym rodzajem ziemniaków oraz ciepła zakąska wegetariańska z wykorzystaniem sera Dor blue. KaŜda druŝyna przygotowuje w konkursie siedem talerzy (sześć do degustacji jury i jeden na stół ekspozycyjny) 10. Konkurs składa się z II etapów: a. I etap kwalifikacje (przygotowanie i nadsyłanie receptur) b. II etap Finał I etap kwalifikacje (przygotowanie i nadsyłanie receptur) 11. I etap polega na przesłaniu w terminie do dnia na adres mailowy: lub zgłoszenia (dalej Zgłoszenie )

2 zawierającego: a. propozycję receptur (na danie główne i ciepłą zakąskę) zgodną z tematem Konkursu wraz ze zdjęciami potraw. KaŜda druŝyna musi być autorem receptur. KaŜda receptura musi zawierać: I. nazwę potrawy II. wyszczególnione składniki w proporcji na 10 porcji III. opis wykonania. Dania powinny zostać ułoŝone według własnej inwencji DruŜyny. b. wypełniony i przesłany poczta elektroniczną na adres: lub lub na adres pocztowy redakcji: Kielce ul. Targowa 18, formularz nr 1 zawierający: następujące dane osobowe (szefa oraz pomocnika): imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania, tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miejscowość oraz numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, nazwę oraz dokładny adres zakładu pracy tj. ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość wraz z klauzulę o następującej treści WyraŜam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.) przez Media Regionalne Sp z o.o. wydawca dziennika ECHO DNIA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18 w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu Świętokrzyski Mistrz Kuchni oraz w celu zamieszczenia tych danych na liście zwycięzców konkursu, która zostanie opublikowana na łamach gazety Echo Dnia oraz na portalu Oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany/- a o tym, Ŝe podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak równieŝ o przysługującym prawie do wglądu do danych oraz moŝliwości ich poprawiania lub Ŝądania ich usunięcia. Jednocześnie wyraŝam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Media Regionalne Sp. z o.o. na portalu oraz na łamach dziennika Echo Dnia. W przypadku, gdy DruŜyna prześle wiadomość z jednego adresu, z treści maila powinno wyraźnie wynikać, Ŝe kaŝdy z członków DruŜyny złoŝył powyŝsze oświadczenie. 12. W Konkursie wezmę udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia, zawierające wszystkie dane, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenie niekompletne, nieczytelne i nieprawidłowe oraz zawierające nieprawdziwe informacje lub dane więcej niŝ DruŜyny lub więcej niŝ dania głównego i zakąski. 13. W czasie trwania Konkursu DruŜyna moŝe przesłać tylko jedno Zgłoszenie. 14. DruŜyna przesyłając zgłoszenie, o którym mowa w pkt.11 wyraŝa zgodę na uczestnictwo w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 15. Spośród wszystkich nadesłanych w tym etapie zgłoszeń Komisja wybierze po 8 najciekawszych zgłoszeń 16. Lista DruŜyn przechodzących do II etapu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na łamach dziennika Echo Dnia w terminie do dnia r. NiezaleŜnie, Organizator poinformuje DruŜyny o przejściu do II etapu za pośrednictwem połączenia telefonicznego (na numer podany w Zgłoszeniu), listownie (na adres podany w Zgłoszeniu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w Zgłoszeniu). II Zasady przeprowadzania eliminacji oraz finału konkursu 17. W okresie od do odbędą się kwalifikacje do finału, w których zostanie wyłonionych po 8 DruŜyn Finalistów. 18. KaŜda DruŜyna, która zostanie zakwalifikowana do finału ma obowiązek zabezpieczenia produktów oraz sprzętu potrzebnego do wykonania potrawy typu: noŝe, garnki, deski, miski, talerze do serwowania dań.

3 19. KaŜda DruŜyna ponosi koszty przejazdu na miejsce wyznaczone dla konkursu. 20. Finał odbędzie się 1 marca 2012 roku na terenie Hotelu Tęczowy Młyn. Podczas finału Organizator zapewnia DruŜynom dostęp do pieca konwekcyjnego, płyt grzewczych ceramicznych, lodówki, zlewozmywaka oraz dostęp do prądu (230V). 21.Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz w dzienniku Echo Dnia. MoŜliwe jest dokonanie modyfikacji w recepturach finałowych, lecz o wszelkich zmianach naleŝy poinformować Organizatora do dnia poprzez przesłanie uaktualnionych receptur. 22. Uczestnicy finału występują w strojach kucharskich: obowiązkowo biała bluza i czarne spodnie. Bluzy nie mogą posiadać loga Ŝadnej firmy konkurencyjnej dla Organizatora. Organizator dopuszcza moŝliwość umieszczenia na stroju imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy i logo reprezentowanego przez niego zakładu gastronomicznego. Do wykonania tego zadania dysponuje czasem w wymiarze: 1 godzina i 20 minut (w tym 10 minut na przygotowanie stanowiska). Wszystkie produkty uŝyte przez druŝyny, mogą być przygotowane jedynie w następujący sposób: - warzywa i owoce umyte, obrane, niekrojone - grzyby umyte, blanszowane, niekrojone - mięso odkostnione, oczyszczone z błon, moŝe być zamarynowane - sałaty i zioła umyte, nierozdrobnione Niedopuszczalne jest stosowanie: - sztucznych dodatków - dekoracji - przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków - gotowych farszy - uformowanych wcześniej elementów mięsa i warzyw Kryteria oceny i ilości punktów w finałach Maksymalna ilość punktów do zdobycia od wszystkich jurorów: 995 punktów. Za przystawkę: od 0-95 punktów od kaŝdego jurora degustacyjnego. Za drugie danie: od 0-95 punktów od kaŝdego jurora degustacyjnego. Jury techniczne moŝe przyznać max. 45 pkt. (łącznie za pracę DruŜyny nad przystawką i daniem głównym). W finale ocenia dwóch jurorów technicznych, przyznając jedna ocenę. 1. MISE ON PLACE ocenia jeden juror techniczny - odpowiednie i właściwe przygotowanie produktów i sprzętu: max. 15 pkt. - higiena i czystość w czasie i po zaskoczeniu pracy: max. 15 pkt. - optymalne wykorzystanie przygotowanych surowców: max. 15 pkt. DruŜyna moŝe otrzymać od jurora technicznego od 0 do 45 pkt. - czas pracy: za kaŝdą minutę spóźnienia (w stosunku do wyznaczonego czasu pracy: minus 1 punkt, max. do minus 15 pkt. Jeśli DruŜyna przekroczy ponad 15 minut czas regulaminowy, jej praca zostaje przerwana, a jurorzy oceniają jej wykonanie do momentu przerwania. Ocenia sześciu jurorów degustacyjnych 2. FACHOWE PRZYGOTOWANIE - prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych max: 10 pkt. - właściwe zastosowanie składnika tematycznego: górka cielęca, ziemniaki, bakłaŝan, pomidory: max. 10 pkt. Razem: 0 20 punktów 3. PREZENTACJA I SMAK POTRAWY

4 - kreatywność: max. 25 pkt. - czystość kompozycyjna, łączenie smaków: max 20 pkt. - smak i aromat potrawy: max. 30 pkt. Razem: 0 75 punktów Rozpoczęcie i zakończenie przygotowywania potraw podczas finału Numer druŝyny/ Godzina rozpoczęcia Serwowanie zakąski Serwowanie II dania Numer stanowiska roboczego I / Stanowisko , II / Stanowisko , III / Stanowisko IV / Stanowisko V / Stanowisko VI / Stanowisko VII / Stanowisko VIII / Stanowisko IX / Stanowisko X / Stanowisko XI / Stanowisko XII / Stanowisko XIII / Stanowisko XIV / Stanowisko XV / Stanowisko XVI/ Stanowisko KaŜda DruŜyna podaje potrawy według kolejności wylosowanego numeru startowego. Nagrody 26. W konkursie przewidziane są następujące nagrody: w finale Konkursu Świętokrzyski Mistrz Kuchni. Podczas konkursu finałowego jury przyzna następujące tytuły: W kategorii firma Dla szefów DruŜyn: I miejsce: tytuł Świętokrzyskiego Mistrza Kuchni statuetka oraz nagroda główna II miejsce: tytuł I Wicemistrza grawerton oraz druga nagroda III miejsce: tytuł II Wicemistrza grawerton oraz trzecia nagroda. Dla wszystkich kucharzy pomocników od I do III miejsca: nagrody w postaci dyplomów W kategorii osoba fizyczna : Dla szefów DruŜyn: I miejsce: tytuł Mistrza Świętokrzyskiego Mistrza Kuchni Amatorów statuetka oraz nagroda główna. II miejsce: tytuł I Wicemistrza grawerton oraz druga nagroda III miejsce: tytuł II Wicemistrza grawerton oraz trzecia nagroda. Dla wszystkich kucharzy pomocników od I do III miejsca: nagrody w postaci dyplomów

5 27. Laureaci nagród, o których mowa w pkt. 27 są zobowiązani do przekazania Organizatorowi w formie pisemnej swoich następujących danych: imię (-iona) i nazwisko; NIP; data urodzenia; adres zamieszkania: kraj, województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania; przynaleŝny Urząd Skarbowy: nazwa oraz adres, w terminie do pod rygorem utraty prawa do nagrody. 28. Łączna wartość puli nagród w Konkursie zostanie określona do dnia r. 29. Adresy wskazane do wysyłki nagród muszą dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 30. Nagrody zostaną wydane zgodnie z Obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000, Nr14, poz.176, ze zm.). 31. Brak moŝliwości odczytania Zgłoszenia z jakiegokolwiek powodu skutkuje pominięciem w procesie przyznawania nagród bez przesyłania informacji do uczestnika. 32. Nagrody będą wysyłane do zwycięzców za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską w terminie najpóźniej do Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, w szczególności wynikające z błędu Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 34. Podczas wydania nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego toŝsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy, legitymacja). 35. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagród. W wypadku nie podjęcia nagrody w terminie, uczestnik traci prawo do nagrody. 36. Laureatom nie przysługuje moŝliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak moŝliwości przekazania nagrody z przyczyn leŝących po stronie uczestników, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych uczestników, o których Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie. W takim przypadku uczestnik traci prawo do nagrody. 38. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie protokół odbioru podpisany przez laureata oraz dowód odbioru przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej. Przetwarzanie danych osobowych 39. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). 40. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie firma Media Regionalne Sp z o.o. wydawca dziennika ECHO DNIA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, Warszawa, Oddział w Kielcach, ul. Targowa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie internetowej oraz w dzienniku Echo Dnia. 41. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz Ŝądania usunięcia. Postępowanie reklamacyjne 42. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie powinny być zgłaszane w formie pisemnej oraz przesyłane listem poleconym na adres Kielce, ul. Targowa 18: z

6 dopiskiem Świętokrzyski mistrz Kuchni - reklamacja. w terminie 14 dni Dla oceny zachowania terminu miarodajna jest data stempla pocztowego. 43. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 44. W terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Organizator prześle DruŜynie informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Prawa autorskie 45. Uczestnicy wchodzący w skład DruŜyny gwarantują, Ŝe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) nabyli odpowiednie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku, umoŝliwiające ich reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. 46. Z tytułu złoŝonego powyŝej oświadczenia uczestnicy przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich uczestnicy, po zawiadomieniu ich przez Organizatora, nie uchylą się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienie sprawy oraz wystąpią przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoją wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a takŝe naprawą wszelkie inne szkody wynikające z wyŝej opisanych roszczeń osób trzecich. 47. Uczestnicy w momencie wydania nagrody w Konkursie przenoszą autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów (w tym do receptury oraz zdjęć) oraz prawa do rozpowszechniania opracowań materiałów, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wszystkie znane w momencie przeniesienia pola eksploatacji, a w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierŝawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. PowyŜsza okoliczność zostanie przez uczestników potwierdzona w formie pisemnej przed wydaniem nagrody. 48. Uczestnicy upowaŝniają Organizatora, z prawem udzielania dalszych upowaŝnień, do wykorzystania wszelkich materiałów przekazanych przez uczestników dla celów Konkursu, w szczególności wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania materiałów oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania. Postanowienia końcowe 49. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złoŝone po upływie określonego terminu. 50. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 51. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemoŝliwiającą odszukanie uczestników, którym przyznano nagrodę. 52. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu uczestników. 53. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia tych Zgłoszeń, które zawierają określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne innych osób. 54. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, za wyjątkiem kosztów wskazanych bezpośrednio w Regulaminie są ponoszone przez uczestników Konkursu. 55. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

7 56. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeŝeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 57. Informacje dodatkowe: tel

Regulamin Konkursu Kulinarnego

Regulamin Konkursu Kulinarnego Regulamin Konkursu Kulinarnego PRIMERBA CUP 2014 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Primerba Cup 2014 (dalej Konkurs ) jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kulinarnego

Regulamin Konkursu Kulinarnego Regulamin Konkursu Kulinarnego PRIMERBA CUP 2015 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Primerba Cup 2015 (dalej Konkurs ) jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 22-23 września 2015 r.

KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 22-23 września 2015 r. KULINARNY PUCHAR POLSKI - POZNAŃ 2015 UFUNDOWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH 22-23 września 2015 r. ORGANIZATOR 1. Wyłącznym organizatorem Kulinarnego Pucharu Polski 2015,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo