Słowo numeru str 1. NR 25 BEZP ATNA GAZETA DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO nr 25 czwartek, 16 grudnia 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo numeru str 1. NR 25 BEZP ATNA GAZETA DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO nr 25 czwartek, 16 grudnia 2010 www.slowowroclawian."

Transkrypt

1 Słowo numeru str 1 NR 25 BEZP ATNA GAZETA DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO nr 25 czwartek, 16 grudnia Nak³ad ŚWIĄTECZNY CZAS Drodzy Czytelnicy! Oddaj¹c w Wasze rêce ten numer, chcemy jednoczeœnie yczyæ Wam Weso³ych Œwi¹t Bo ego Narodzenia! Niech ten wyj¹tkowy czas stanie siê dla nas okazj¹ do dzielenia siê ciep³em i mi³oœci¹ z bliskimi. Radoœæ z prezentów i wspólnego spêdzania czasu z rodzin¹ jak co roku wype³ni nasze serca. A ju po tygodniu, czeka nas szampañska zabawa sylwestrowa. Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego Roku! PS Bie ¹ce wydanie ma charakter podwójny, œwi¹teczno-noworoczny. Nastêpnym razem widzimy siê 14 stycznia! Redakcja DZIAŁ PRAWNY W GAZECIE KARY PORZĄDKOWE PRO- CEDURA NAKŁADANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI OBRONY SPRZEDAŻ KONSUMENCKA - s. 6 WYDARZENIA str.2 O F E R T Y P R A C Y str.3 SPORT str.5 ŚWIĘTA Z HUMOREM str.4 TARGI KSIĄŻKI Jak co roku, na pocz¹tku grudnia, stolica Dolnego Œl¹ska sta³a siê miejscem, gdzie swe œwiêto prze ywaj¹ mi³oœnicy ksi¹ ki. str. 3 KOŚCIÓŁ BONIFRATRÓW Bonifratrzy (czyli dobrzy bracia ) to zakon za³o ony w Hiszpanii w roku 1540 przez œwiêtego Jana Bo ego w celu opieki nad chorymi, cierpi¹cymi i potrzebuj¹cymi. str. 5 MŁODZI KRY- TYCY NA START M³odzi ludzie interesuj¹cy siê teatrem, pragn¹cy rozwin¹æ swoj¹ wra liwoœæ oraz nauczyæ siê trudnej sztuki stuprocentowego rozumienia sztuki scenicznej pe³nej odniesieñ do popkultury i historii, bêd¹ mieli okazjê siê tego nauczyæ. str. 6 CELA DLA JARUZELA GDZIE DOSTAĆ SŁOWO? str. 5 CHROÑ ŒRODOWISKO. PRZECZYTA EŒ PODAJ DALEJ str. 7

2 Słowo o wydarzeniach str 2 Wydarzenia pod redakcj¹: Słowo o wydarzeniach KRZYSZTOFA STACHURSKIEGO WYBUCH NA MOŚCIE P O M O R S K I M 13 grudnia po godzinie 16 na Moœcie Pomorskim dosz³o do wybuchu. Przez 40 minut ruch by³ zupe³nie zamkniêty. Na miejsce przyby³a policja, stra po arna, pogotowie gazowe oraz energetyczne. Na pocz¹tku przypuszczano, e powodem eksplozji by³ gaz, poniewa w okolicach wyczuwalny by³ jego za- pach. W oglêdzinach okaza³o siê jednak, e to nie gaz, a uszkodzenie przewodu energetycznego by³o powodem wybuchu. Uszkodzony zosta³ fragment chodnika. Pogotowie elektryczne ogrodzi³o miejsce taœm¹, natomiast robotnicy wymienili uszkodzony kabel. Nikomu nic siê nie sta³o. MIKOŁAJKOWA MUZODAJNIA G W I A Z D Ania Wyszkoni, Afromental, Ewa Farna, Doda, Stachursky, Kombii, Robert M, Mrozu, Pectus, Volver tych artystów wroc³awianie mogli podziwiaæ 4 grudnia na Miko³ajkowej Muzodajni Gwiazd, organizowanej przez internetowy portal Muzodajnia. Koncert rozpocz¹³ siê o godzinie 20:00 na wroc³awskim rynku, poprowadzili go Maciej Dowbor oraz Paulina Sykut. Dla widzów, którzy nie zdo³ali dotrzeæ osobiœcie, wydarzenie zosta³o wyemitowane w telewizji Polsat. ZNANI WROCŁAWIANIE MALOWALI BOMBKI Medalistka olimpijska Renata Mauer-Ró añska, bokser Maciej Zegan, dyrektor Teatru Lalek Robert Skolimowski, aktor Konrad Imiela, rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Marek Bojarski i wielu innych znanych wroc³awian, w pierwszy grudniowy weekend malowa³o bombki na rzecz dzieci z wroc³awskiego hospicjum. Mo na by³o ich podpatrywaæ przy pracy w Arkadach Wroc³awskich w sobotê od godz. 12 do 18 i w niedzielê od godz. 12 do 16, kiedy to rozpoczê³a siê licytacja bombek. Wydarzenie jest czêœci¹ akcji Hospicjum to te ycie, która w tym roku jest poœwiêcona dzieciom osieroconym. Dziêki funduszom zebranym podczas licytacji mali pacjenci dostan¹ gwiazdkowe prezenty. RAFAŁ DUTKIEWICZ ZAPRZYSIĘŻONY Rafa³ Dutkiewicz z³o y³ œlubowanie i oficjalnie zosta³ prezydentem Wroc³awia na kolejn¹ kadencjê. - To trzeci raz, ale jestem przejêty - powiedzia³. Przyrzeka³ przed radnymi, e bêdzie sprawowa³ urz¹d tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców miasta. Prezydent przypomnia³ te swój program wyborczy na cztery lata. Chce siê, jak mówi³, skupiæ na rozwoju Wroc³awia. Przy tej okazji zaapelowa³ o wspó³pracê do wszystkich klubów. Specjalnie na tê uroczystoœæ przygotowano p³on¹cy sztucznymi ogniami tort z herbem miasta. Radni i goœcie zostali poczêstowani lampk¹ szampana. NAJBARDZIEJ DZIURA- WA ULICA WROCŁAWIA Wroc³awskie drogi znów s¹ pe³ne dziur po tym, jak w ostatnich dniach na przemian pojawia³ siê na nich lód, deszcz i œnieg. Zarz¹d Dróg i Utrzymania Miasta sporz¹dzi³ w³aœnie listê ulic, na których pilnie nale y za³ataæ dziury. Naprawy maj¹ siê rozpocz¹æ od jezdni asfaltowych, dzia³ania maj¹ zostaæ podjête po ustaniu opadów œniegu oraz gdy temperatura bêdzie dodatnia. Nastêpnie drogowcy zajm¹ siê jezdniami o nawierzchni z kostki brukowej. W ich wypadku naprawa zabierze wiêcej czasu, poniewa w niektórych miejscach konieczna bêdzie wymiana podk³adu jezdni. Ulice i aleje jezdni asfaltowych, które bêd¹ za³atane w pierwszej kolejnoœci: Gubiñska, Ogrodowa, Podró nicza, Szewczenki, pl. Spo³eczny, Kosmonautów, Kleciñska, Kamieñskiego, Sta- REKLAMA W SŁOWIE WROCŁAWIAN nis³awowska, Osobowicka, Spó³dzielcza, eglarska, Strzegomska, Mêciñskiego, Krzywoustego, Objazdowa, Mokrzañska, Legnicka, Œlusarska, Pilnikarska, Lotnicza, Jerzmanowska, Pionierska, Arctowskiego, Wielka, Koœcielna, S³ubicka, Rawicka, Marszowska, ernicka, Avicenny, Hallera, Inowroc³awska, Kochanowskiego, Dubois, D³uga, Starogroblowa, Osiniecka, Obornicka, Pe³czyñska, Litewska, migrodzka, Drukarska, Pu³askiego, Skierniewicka, Komandorska. Ulice i aleje wytypowane do za- ³atania dziur o nawierzchni brukowej: Powstañców Œl¹skich, Koœciuszki, Wojszycka, Rynek, Rybacka, Curie-Sk³odowskiej, œw. Wincentego, Wyszyñskiego, Mickiewicza, Nowowiejska, Zieliñskiego. WIELKI KOREK NA AUTOSTRADZIE A4 14 grudnia prawie 3-kilometrowy korek ci¹gn¹³ siê na autostradzie A4 na odcinku Wroc³aw-Legnica. Utrudnienia tworzy³y siê z powodu z³ych warunków atmosfe- 7 grudnia policjanci zatrzymali dwóch mê czyzn, podejrzanych o usi³owanie wy³udzenia kredytu na podstawie sfa³szowanych dokumentów. Jednemu z nich funkcjo- rycznych oraz przewê enia u zbiegu Nowej Wsi Wroc³awskiej i budowanej Autostradowej Obwodnicy Wroc³awskiej. FAŁSZOWALI DOKUMENTY I WYŁUDZALI KREDYTY Szko³y dosta³y od Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej wyniki swoich maturzystów z egzaminu próbnego z matematyki. Prawie 1380, czyli co czwarty z wroc³awskich maturzystów, obla³by maturê z matematyki, gdyby na pocz¹tku listopada, zamiast próbnie, pisali j¹ naprawdê. Szko- ³y œrednie dosta³y w pi¹tek od Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej wyniki. Wiêkszoœæ rozda je nariusze udowodnili równie co najmniej 25 innych usi³owañ lub wy³udzeñ kredytów na kwotê blisko 350 tys. z³otych. PRÓBNEJ MATURY NIE ZDAŁA 1/4 LICEALISTÓW swoim uczniom w poniedzia³ek. Maturê próbn¹ pisa³o 5400 wroc³awian: 4025 poradzi³o sobie bez problemu z 35 zadaniami, lecz 1380 nie osi¹gnê³o wyniku pozytywnego. Œrednia Wroc³awia to 24 punkty na 50 mo liwych, Dolnego Œl¹ska - 20,7. - W porównaniu z zesz³ym rokiem wroc³awianom posz³o s³abiej - ocenia Wojciech Ma³ecki, dyrektor OKE we Wroc³awiu. Zawsze trafiona! Słowo Wrocławian wtorek, 21 grudnia 2010

3 Słowo numeru str 3 PIOTR SUTOWICZ Słowo numeru WROCŁAWSKIE PROMOCJE DOBRYCH KSIĄŻEK PO RAZ DZIEWIĘTNASTY Jak co roku, na pocz¹tku grudnia, stolica Dolnego Œl¹ska sta³a siê miejscem, gdzie swe œwiêto prze ywaj¹ mi³oœnicy ksi¹ ki. Kolejna edycja Wroc³awskich Promocji Dobrych Ksi¹ ek mia³a miejsce w dniach 2 5 grudnia b.r. w murach Muzeum Architektury oraz wroc³awskiej Galerii BWA. Jak zwykle, sta³y siê one wielkim œwiêtem dla mi³oœników s³owa drukowanego. Podczas imprezy mo na by³o zobaczyæ olbrzymie rzesze wroc³awian, ci¹gn¹ce do szacownych murów przy Bernardyñskiej jak muchy do miodu. Widaæ by³o równie niejednokrotnie radoœæ w oczach kolejnego czytelnika, który upolowa³ trochê taniej ni w ksiêgarni swoj¹ ofiarê, czêsto te mo na by³o spotkaæ klienta wychodz¹cego z targów, objuczonego jak po promocji w supermarkecie. Oznacza to, e czêœæ wroc³awian w czasie okresu œwi¹tecznego bêdzie nie tylko jeœæ, ale i czytaæ. Dla ludzi zatroskanych o los kultury oraz przysz³oœæ s³owa pisanego takie widoki budz¹ pewn¹ nadziejê, trochê te ³udz¹ tych, którzy nie chc¹ wierzyæ w to, e statystyki co do zmniejszaj¹cego siê czytelnictwa s¹ prawd¹. Niestety, chyba jednak sami siebie winniœmy przywo³aæ do rzeczywistoœci, która wcale taka ró owa nie jest. Przede wszystkim, jeœli ktoœ uwa nie przeszed³ wszystkie stoiska, zauwa y³ chyba, e w stosunku do lat ubieg³ych znacznie spad³a liczba nowoœci wydawniczych. Wygl¹da na to, e wydawcy próbuj¹ sprzedaæ to, co wydali w latach poprzednich. Byæ mo e przyczyn¹ jest tu s³ynny kryzys. Nieco lepiej przedstawia³ siê asortyment na stoiskach wydawnictw stricte naukowych. Te jednak publikuj¹ g³ównie pozycje dofinansowywane, wiêc trudno obiektywnie powiedzieæ o sytuacji tej czêœci rynku ksiêgarskiego. Pewnie tego typu publikacje zawsze bêd¹ funkcjonowaæ w mniej lub bardziej zamkniêtym obiegu. Drugie spostrze enie: du a czêœæ kupuj¹cych oblega³a stoiska z literatur¹ dzieciêc¹, co wywo³uje jednoznaczny wniosek o robieniu zakupów miko- ³ajkowych przez rodziców i dziadków dla milusiñskich. Mo na przy tym pokusiæ siê o pytanie, czy kupuj¹cy w roli czytelnika widzieli dzieci czy te, przypominaj¹c sobie w³asne dzieciñstwo, kierowali siê tu sentymentem i czy w tej sytuacji uda siê wœród dzieci zaszczepiæ potrzebê przeczytania tej czy innej ksi¹ ki. Oby! Podsumowuj¹c, dobrze, e jest we Wroc³awiu tego typu impreza, choæby po to byœmy mieli pretekst do zastanowienia nad miejscem ksi¹ ki w naszym yciu i nie pozwolili, by zniknê- ³a ona z domowych pó³ek. Z pewnoœci¹ jednak nie mo na zawracaæ kijem Wis³y i widzieæ samo z³o w korzystaniu chocia by z audiobooków, obecnych zarówno w ksiêgarniach, jak i na omawianej imprezie, czy e-booków. W koñcu ka de czasy nios¹ coœ nowego, co wcale nie musi byæ godne potêpienia. Dobrze by jednak by³o, gdyby w imiê równowagi na œwiecie znalaz³o siê miejsce dla jednego, jak i drugiego. Pamiêtajmy o tym w czasie œwi¹t, kiedy znajduj¹c woln¹ chwilê, ukradkiem siêgniemy, tak by nas dzieci nie widzia³y, po najnowsze papierowe wydanie Alicji w Krainie czarów, ze zdumieniem spostrzegaj¹c, e dopiero po czterdziestce przyszed³ czas na g³êbsz¹ lekturê ksi¹ ki, która nie musi byæ zabroniona dla doros³ych. PS. OFERTY PRACY Z DNIA 20 GRUDNIA: Identyfikator oferty: StPr/10/3869 Nazwa firmy: DiaTrans2 Mariusz Piskozub Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Pracownik fizyczny - odœnie anie rêczne dachów Identyfikator oferty: StPr/10/4844 Nazwa firmy: Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Mechanik-konserwator maszyn Identyfikator oferty: StPr/10/4840 Nazwa firmy: IMPEL CLEANING Sp. z o.o. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Sprz¹taczka biurowa Identyfikator oferty: StPr/10/4841 Nazwa firmy: ROTSA SALES DIRECT Sp. z o.o. Adres: RAC AWICKA; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: Specjalista do spraw szkoleñ i rekrutacji Identyfikator oferty: StPr/10/4839 Nazwa firmy: ISS FACILITY SERVICES SP. Z O.O. Adres: Bora Komorowskiego; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: Pracownik serwisowy Identyfikator oferty: StPr/10/4057 Nazwa firmy: Auto-Trans Jojko Piotr Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Operator spycharki Identyfikator oferty: StPr/10/4827 Nazwa firmy: Biuro Ksiêgowo-Rachunkowe STORNO sp. z o.o. Adres: Jêczmienna 10/7; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: Ksiêgowa samodzielna Identyfikator oferty: StPr/10/4708 Nazwa firmy: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Produkcyjne Kon-Rem sp. z o.o. Nr telefonu: w.111 Nazwa stanowiska pracy: Monter pogotowia dÿwigowego (dÿwigi osobowe) Identyfikator oferty: StPr/10/1318 Nazwa firmy: KAUFLAND POLSKA MAR- KETY Sp. z o.o. Sp.k. Adres: SZYBKA 6/10; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: roznoszenie gazetek reklamowych Identyfikator oferty: StPr/10/4838 Nazwa firmy: TRADIS SPÓ KA Z O.O. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Kierowca kat. C + E Słowo o pracy Dzia³ przygotowany we wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy we Wroc³awiu Identyfikator oferty: StPr/10/4833 Nazwa firmy: Marcin Wojczyñski Us³ugi Doradcze Nr telefonu: Melomanów 10/103; Warszawa, Polska Miejsce pracy: m. Wroc³aw Nazwa stanowiska pracy: Asystent Identyfikator oferty: StPr/10/1154 Nazwa firmy: LEASING TEAM SP.ZO.O Adres: Pi³sudSKIEGO; Wroc³aw, Polska Telefon: Nazwa stanowiska pracy: PAKOWANIE WÊDLIN,POMOC W PROCESIE PRO- DUKCYJNYM Identyfikator oferty: StPr/10/1571 Nazwa firmy: CASUS FINANSE SP. Z O.O Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. windykacji Identyfikator oferty: StPr/10/2707 Nazwa firmy: Tritex Sp. z o.o. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Kierowca samochodu o DMC pow. 3,5 T kat. C+E Identyfikator oferty: StPr/10/3880 Nazwa firmy: MORAWSKI MORAWSKI IRENEUSZ Nr telefonu: (071) Nazwa stanowiska pracy: Kierowca kat. C + E Identyfikator oferty: StPr/10/4175 Nazwa firmy: MATTI Palety Serwis-Jankowski Lech Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Kierowca samochodu ciê arowego Identyfikator oferty: StPr/10/4278 Nazwa firmy: Zak³ad Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. Adres: Bystrzycka 24; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: Mechanik Identyfikator oferty: StPr/10/4316 Nazwa firmy: ELDOS Sp.z o.o. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Drukarz sitodrukowy Identyfikator oferty: StPr/10/4821 Nazwa firmy: Budo-Rental Maszyny Budowlane Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Mechanik maszyn budowlanych Identyfikator oferty: StPr/10/4815 Nazwa firmy: Dolnoœl¹skie Centrum Transplantacji Komórkowych Nr telefonu: (0-71) Nazwa stanowiska pracy: Technik radiolog Identyfikator oferty: StPr/10/4813 Nazwa firmy: BERGER BAU POLSKA sp. z.o.o Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: elektryk sieciowy automatyk Identyfikator oferty: StPr/10/4811 Nazwa firmy: BERGER BAU POLSKA sp. z.o.o Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Mechanik samochodów ciê arowych Identyfikator oferty: StPr/10/4810 Nazwa firmy: Ochrona Osób i Mienia PA- TROL Jaros³aw Buczyñski Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Pracownik ochrony Identyfikator oferty: StPr/10/4809 Nazwa firmy: Spó³dzielnia Inwalidów SI- PRO Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Portier Identyfikator oferty: StPr/10/4818 Nazwa firmy: HYDROSOLAR SP. Z O.O. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Przedstawiciel handlowy Identyfikator oferty: StPr/10/2225 Nazwa firmy: Zak³ad Mechaniki Maszyn S.C. Nr telefonu: (071) Nazwa stanowiska pracy: Frezer obwiedniowy Identyfikator oferty: StPr/10/2254 Nazwa firmy: W³odzimierz Wis³a Wistal Serwis Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Spawacz Identyfikator oferty: StPr/10/3535 Nazwa firmy: Teresa Mucha P.P.H.U. TE- RES Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Œlusarz- spawacz Identyfikator oferty: StPr/10/4089 Nazwa firmy: AMP Center S.C. Adres: Wita Stwosza 28; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy:specjalista ds. celnych Identyfikator oferty: StPr/10/4572 Nazwa firmy: Z-dy Mechaniczne Przemys³u Caramiki Budowl. CERAMA Sp.z o.o. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: technolog-konstruktor Identyfikator oferty: StPr/10/4791 Nazwa firmy: Kuœmierski Tadeusz TK SYS- TEM Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Cieœla szalunkowy

4 Słowo o biznesie str 4 Słowo o Wrocławiu KOŚCIÓŁ BONIFRATRÓW WE WROCŁAWIU Bonifratrzy (czyli dobrzy bracia ) to zakon za³o ony w Hiszpanii w roku 1540 przez œwiêtego Jana Bo ego w celu opieki nad chorymi, cierpi¹cymi i potrzebuj¹cymi. Zakon zosta³ zatwierdzony w 1572 przez papie a Piusa V. W Polsce pierwszy klasztor bonifratrów powo³ano w roku 1609 w Krakowie. Obecnie maj¹ oni klasztory m.in. w Cieszynie, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Zakopanem i w³aœnie we Wroc³awiu, gdzie funkcjonuj¹ od blisko 300 lat (od roku 1711). Zakon ten s³ynie ze szpitalnictwa i zio³olecznictwa (prowadzi m.in. sieæ aptek). Sk³adaj¹ œluby ubóstwa, czystoœci, pos³uszeñstwa i s³u by chorym. Rok temu jeden z moich bywalców imprezowych postanowi³ spe³niæ dobre uczynki. Przebra³ siê w elegancki strój miko³ajkowy uszyty wed³ug mody amerykañskiej. Najpierw pojawi³ siê w Drink Hali przy Rydygiera 15, bez kolejki kupi³ zapas p³ynnych upominków, przy okazji szczodrze b³ogos³awi¹c klientów i personel. Nastêpnie, przez dwa grudniowe wieczory odwiedza³ wiele mieszkañ, nawet przypadkowych, ju w progu wyci¹gaj¹c prezent w postaci pêkatej butelki okowity staropolskiej. Potem ¹da³ kieliszków i nuc¹c wcale nie œwiêt¹ pieœñ JESZCZE PO KROPELCE, nalewa³ domownikom, ale najpierw sobie. Sk³ada³ yczenia i szed³ do kolejnych du ych dzieci... Skoñczy³o siê tym, i wczesn¹ noc¹ trzeciego dnia znów ukaza³ siê w Drink Hali, lecz bez worka, w¹sów, brody i bez pieniêdzy. Prosz¹c o W 1714 rozpoczêto we Wroc³awiu budowê koœcio³a bonifratrów pod wezwaniem Trójcy Œwiêtej. Mieœci siê on przy obecnej ulicy Traugutta. Jest to piêkne dzie³o baroku bogato zdobione, obfite w rzeÿby, ornamenty, zakamarki. Panuje tu pó³mrok i atmosfera sacrum, g³êbokiego prze ywania wiary, tak charakterystyczna dla ówczesnej epoki. Nie jest to wielka œwi¹tynia, ale to byæ mo e wrêcz pomaga w skupieniu siê. Wspó³czesne koœcio³y czêsto s¹ budowane jako jasne, pozbawione ozdób i detali, proste, w skrajnych przypadkach nieomal sterylne. Wiele osób twierdzi, e to b³¹d i e funkcjê religijn¹ znacznie lepiej pe³ni¹ budowle dawnego typu od romañskich, poprzez gotyckie i renesansowe, a po barokowe, neogotyckie etc. Tu, u bonifratrów, z pewnoœci¹ da siê to odczuæ zmys³ami. Ten pó³mrok, ta cisza, ta starodawnoœæ to oczywiœcie nie jest coœ posêpnego, z³owrogiego, to raczej mo liwoœæ oczyszczenia, œmieræ dla zgie³ku, poœpiechu, pró noœci, która rozci¹ga siê po drugiej stronie, na zewn¹trz. Warto zwróciæ uwagê na ambonê, do której prowadz¹ z zakrystii schody ukryte w murze (na pozór takie rozwi¹zanie sprawia wra enie, jakby nie da³o siê na ni¹ wejœæ). Baldachim ambony ozdobiony jest kul¹ armatni¹, która pochodzi z oblê enia Wroc³awia w roku P³yta g³ównego o³tarza powsta- ³a podobno w okolicach roku 1400, choæ o³tarz jako ca³oœæ powsta³ w wieku XVIII. Oprócz g³ównego, s¹ jeszcze skryte w cieniu o³tarze boczne, równie bardzo interesuj¹ce. Pod pod³og¹ koœcio³a znajduje siê rozleg³a krypta, w niej chowano zmar³ych mnichów. Koœció³ jest czêœci¹ wiêkszego kompleksu, na który sk³adaj¹ siê jeszcze budynki klasztorne, wœród nich miêdzy innymi apteka, w której mo na nabyæ naturalne lekarstwa, wytwarzane z zió³ wed³ug starych receptur. Bonifratrzy prowadz¹ tak e hospicjum przy ulicy Poœwiêckiej. Z kolei dla osób zainteresowanych tradycjonalizmem katolickim z pewnoœci¹ wa na bêdzie informacja, e od niedawna w³aœnie w koœciele pod wezwaniem Trójcy Œwiêtej odprawiane s¹ wieczorne msze w rycie trydenckim w dni powszednie o godzinie Prowadz¹ je ksi¹dz Œniadoch i ksi¹dz Najmowicz, obaj z Instytutu Dobrego Pasterza. Trzeba przyznaæ, e stary rytua³ idealnie pasuje do tej œwi¹tyni. Warto zacz¹æ przychodziæ! Adam T. Witczak ŚWIĘCI NA IMPREZACH Ró ni zdarzaj¹ siê œwiêci Miko³ajowie oraz ich przyrodni bracia mniej lub bardziej udani. Nie zawsze i nie wszêdzie mo na ich rozró niæ. darmowy kielich kefiru... W tym roku, pracownicy sklepu, pomni owego szokuj¹cego prze ycia, przygotowali kilkadziesi¹t gatunków piw, tak e z jajkiem i cytryn¹ oraz k¹cik rekreacyjny z ³ó kiem polowym tak na wszelki wypadek... Ongiœ wystêpowa³ ze mn¹ niezbyt cnotliwy Œw. Miko³aj, nieziemsko podrywaj¹cy co ³adniejsze mamy. Pod koniec zabawy znienacka oberwa³em w ucho od rozsierdzonego tatusia ja, osoba œwiecka, ubrana we frak i cylinder. Okaza³o siê, e ponios³em konsekwencje jako odpowiedzialny za wszystko wodzirej! Z kolei m³ode mamy chêtnie spotyka³y siê ze œwiêtymi, gdy ci obiecywali im za³atwienie i przyniesienie zaleg³ych alimentów... Na wielkich widowiskach, które organizowa³em i prowadzi- ³em, np. w ówczesnej Hali Ludowej, bywa³o, e wœród uczestników szala³o kilkunastu Miko- ³ajów. Niejeden umówi³ siê z samotnymi mamusiami na pokaz tresury reniferów. Potem, po zdjêciu stroju miko³ajkowego, panie miewa³y ogromne trudnoœci z rozpoznaniem tego w³aœciwego, pierwszego œwiêtego... Ponoæ wroc³awski ZUS, ostatnio maj¹cy nawa³ pracy, wynaj¹³ kilku Miko³ajów i Œnie ynki do roznoszenia opóÿnionych rent i emerytur. Oby wrêczali wory pieniêdzy, a nie skromne sumki. Czytelnikom polecam osobiœcie wypróbowany sposób ca³orocznego wrêczania upominków nie do odrzucenia. Nale y starannie owi¹zaæ siê twarzow¹, szerok¹ wst¹ k¹ z du ¹ kokard¹ i w charakterze ywego prezentu przybyæ do wybranki swego serca, sugeruj¹c dok³adne rozpakowanie owego nietypowego daru... To dzia³a! Oczywiœcie wskazane i mile widziane jest do³¹czenie drobnostki typu kolia brylantowa lub platynowy pierœcionek. W kryzysie lat 8o-tych bywa³o, e to w³aœnie Œwiêci Miko³ajowie chadzali z pustymi workami do bogatszych osób i firm, prosz¹c o prezenty dla najubo szych podopiecznych. Poza tym, naprawdê warto zobaczyæ, jak na choinkowych spotkaniach rozbawione dzieci entuzjastycznie reaguj¹ na has³o a teraz robimy konkurs: ile dzieci zmieœci siê na plecach œwiêtego?. Zawsze chwyta! Wojciech Mach T.M.W. I ŚWIĘTY Towarzystwo Mi³oœników Wroc³awia, istniej¹ce od 23 IX 1956r., ju szósty raz jako organizator zaprasza na ŒWIÊTO ULICY ŒW. MIKO AJA. W przygotowanie tej imprezy w³¹czy³y siê instytucje mieszcz¹ce siê przy owej ulicy. S¹ to m.in. Wroc³awskie Zak³ady Zielarskie Herbapol, hotel Duet, S¹d Administracyjny i sklepy. 6 grudnia, w poniedzia³ek, od 11:30 do 14, na placu przed Koœcio³em Garnizonowym a zarazem przy siedzibie TMW, najm³odsi i najstarsi znajd¹ mnóstwo atrakcji. Najpierw wroc³awski wodzirej WOJCIECH MACH powita goœci w imieniu Krasnala Miko³aja Zió³ko, który rok temu zasiad³ przed stylow¹ kamienic¹ Victoria pod numerem 65/68. Jako specjalista od zdrowego od ywiania sympatyczny Krasnal podzieli siê informacjami o naturalnych œrodkach leczniczych i zimowych herbatkach owocowych. A ju dzisiaj zaprasza do czêstego odwiedzania otwartego po kilkuletniej przerwie firmowego sklepu Herbapolu przy Jednoœci Narodowej 61 ze specyfikami roœlinnymi. Wojciech Mach przypomni te ciekawostki o Bramie Miko³ajskiej, zegarze kluskowym, kamienicach z duchami oraz piosenki o krasnoludkach, miko³ajowe i unikalne o Wroc³awiu. Œwiêcie wierz¹ce w Œw. Miko- ³aja Towarzystwo Mi³oœników Wroc³awia przygotowa³o okolicznoœciowy program artystyczno rozrywkowy. W samo po³udnie zabrzmi dzwon Bazyliki Œw. El biety, a na wie y pojawi siê najprawdziwszy Biskup z Myry. Wyst¹pi zespó³ taneczny z Centrum Edukacji Dzieci i M³odzie- y z ul. Ko³³¹taja, a Warsztaty Technikum Gastronomicznego upiek¹ Piernik Jasia i Ma³gosi. Bêdzie stoisko plastyczne Malowanie Œw. Miko³aja na balonach, zabawy ruchowe oraz œpiewanie i recytowanie. Na parterze Dolnoœl¹skiej Biblioteki Publicznej przy Rynku 58 od rana odbywaæ siê bêd¹ zajêcia plastyczno malarskie. Na tradycyjny konkurs W rozmiarze XXL ozdoby dla Œw. Miko³aja ka dy mo e przynosiæ do TMW dowolne prace. Zostan¹ one zawieszone na zabytkowej kamieniczce Ma³gosia siedzibie Towarzystwa. Wojciech Mach

5 Słowo o Wrocławiu str 5 DARIUSZ PAROSSA ROBERT TRACZYK Słowo o kulturze MŁODZI KRYTYCY NA START M³odzi ludzie interesuj¹cy siê teatrem, pragn¹cy rozwin¹æ swoj¹ wra liwoœæ oraz nauczyæ siê trudnej sztuki stuprocentowego rozumienia sztuki scenicznej pe³nej odniesieñ do popkultury i historii, bêd¹ mieli okazjê siê tego nauczyæ. Słowo o sporcie JESIEŃ ŚLĄSKA ZAWSZE GRAM O NAJWYŻSZE CELE O podsumowaniu rundy jesiennej i o planach na przysz³oœæ rozmawiamy z trenerem IV-ligowej Œlêzy Wroc³aw, Andrzejem Ignasiakiem. Panie trenerze, lubi pan chyba podejmowaæ trudne wyzwania. Gdy podj¹³ pan pracê w Œlêzie, liga by³a ju za pasem, a pan praktycznie nie mia³ zespo³u. Rzeczywiœcie, dru yny nie by³o, ale w krótkim czasie uda³o siê to jakoœ posk³adaæ, i na pierwszym meczu by³o ju nas 13, a na koniec rundy 21. Co do trudnych wyzwañ, to ja wierzê przede wszystkim w pracê, pracê i jeszcze raz pracê, i mówi³em o tym ch³opakom. I to dziêki ich zaanga owaniu nasza praca przynios³a póÿniejsze efekty. Ju od stycznia, w Teatrze Polskim we Wroc³awiu, ruszaj¹ warsztaty krytyki literackiej dla licealistów i studentów. W³odarze naszego wroc³awskiego przybytku kultury wpadli tym razem na wyj¹tkowo udany pomys³. Po bodaj e ostatnim, gdzie nie-aktorska czêœæ m³odych mi- ³oœników teatru mo e czuæ siê poszkodowana (przynajmniej jeœli chodzi o warsztaty), teraz mo e znaleÿæ coœ dla siebie. Po warsztatach dramaturgicznych, z których zrezygnowano z przyczyn finansowych, przez rok praktycznie nie by³o mo liwoœci regularnego rozwijania pasji i talentu. Dopiero akcja Lato w Teatrze trafia³a do m³odych ludzi, ale jak wiadomo okres wakacyjny nie jest najlepszym czasem do anga owania siê w przyjemne, lecz czasoch³onne projekty. Jednak w tym roku jak zwykle nie zabrak³o chêtnych. Tak wiêc, po rocznej przerwie, znów powracaj¹ nie-aktorskie warsztaty. Tym razem Marzena Sadocha, by³a prowadz¹ca warsztatów dramaturgicznych, bêdzie uczyæ wroc³awsk¹ m³odzie krytyki literackiej. Od paÿdziernika trwa³a edycja tych warsztatów dla gimnazjalistów. By³y one podzielone na 2 czêœci. Jedna o tym, jak czytaæ wspó³czesny teatr, druga zaœ, jak o nim pisaæ. Myœlê, e edycja licealnostudencka równie bêdzie podobna. W czasie, kiedy w szko³ach teatr nie stanowi nawet marginesu, takie inicjatywy s¹ na wagê z³ota. Czas pokazaæ m³odzie y, e teatr to nie tylko to, co dzieje siê na scenie, ale równie mnóstwo W pierwszych oœmiu meczach Œlêza zdoby³a 6 punktów, w kolejnych oœmiu 22 punkty, sk¹d taka metamorfoza? AI - To w³aœnie wynik tej pracy, któr¹ wykonaliœmy z zawodnikami (pomaga mi Marcin Herc). Pierwsze kolejki mo na potraktowaæ jako okres przygotowawczy, a od po³owy rundy zacz¹³ siê okres startowy i w nim byliœmy ju innym zespo³em. Poza tym ch³opcy musieli mieæ czas na poznanie mojej strategii gry i na przeæwiczenie jej. Których pi³karzy chcia³by pan wyró niæ po pierwszej czêœci rozgrywek? Nie bêdê wyró nia³ nikogo indywidualnie, bo na s³owa uznania, podkreœlê UZNANIA, nie wyró nienia, zas³u y³ ca³y zespó³, i ci co grali, i ci co grali trochê mniej, i ci co tylko trenowali. Ale jeszcze du o pracy przed nami wszystkimi, eby by³o lepiej. Jakie s¹ najbli sze plany trenowanej przez pana dru yny? Po ostatnim meczu mieliœmy dwa teorii, która prowadzi do przekazania okreœlonej treœci. Byæ mo e dziêki tym warsztatom wyroœnie krytyk teatralny z krwi i koœci. Dla mnie osobiœcie w obecnych czasach fetyszyzacji aktorstwa, g³ównie za spraw¹ kina, takie spotkania s¹ wyj¹tkowo potrzebne. Teatr nie mo e koñczyæ siê na aktorstwie, musi ewoluowaæ. A ewoluowaæ nie mo e bez twórców nowych sztuk oraz ludzi, którzy potrafi¹ je czytaæ i interpretowaæ, a mo e i nawet przek³adaæ na ludzki jêzyk. Robert Traczyk tygodnie wolnego. Spotkaliœmy siê 6 grudnia i bêdziemy trenowaæ do 21 grudnia. PóŸniej ch³opcy dostan¹ rozpiski i spotkamy siê 10 stycznia. Czy planowane s¹ zmiany w kadrze zespo³u? Na pewno tak, ktoœ dojdzie, ktoœ odejdzie, jak to w klubach bywa. Apetyt roœnie w miarê jedzenia. Po znakomitym zakoñczeniu jesieni, jakie cele stawia pan przed sob¹ i swoj¹ dru- yn¹? Ja zawsze gram o najwy sze cele jakie s¹, wiêc gramy nie tylko o awans, ale o pierwsze miejsce, bo to wci¹ jest mo liwe. Dziêkujê za rozmowê DP PUNKTY KOLPORTAŻOWE SŁOWA WROCŁAWIAN Zakoñczy³a siê runda jesienna rozgrywek pi³karskiej ekstraklasy. Wroc³awski Œl¹sk uplasowa³ siê na 9 miejscu z dorobkiem 20 punktów. Czy to miejsce zadowala kibiców? Raczej nie. Przed sezonem apetyty by³y du o wiêksze. Miejsce w pierwszej pi¹tce w lidze i walka o Puchar Polski, takie zapowiedzi s³yszeliœmy przed startem pi³karskiej ekstraklasy z Oporowskiej. Po to, by walczyæ o te ambitne cele, Œl¹sk przed sezonem zosta³ wzmocniony. Do dru yny doszli KaŸmierczak, Diaz, Sobota i Gikiewicz. Nikt znacz¹cy zespo³u nie opuœci³. Trener Tarasiewicz zapowiada³, e jego dru yna graæ bêdzie ofensywny i efektowny futbol. I pocz¹tek rozgrywek jego s³owa zdawa³ siê potwierdzaæ. Na inauguracjê Œl¹sk po bardzo dobrym meczu bezbramkowo zremisowa³ z, jak siê póÿniej okaza- ³o, najlepsz¹ dru yn¹ jesieni Jagielloni¹ Bia³ystok. W drugiej kolejce wygra³ na wyjeÿdzie z Cracovi¹, i po tym meczu licznik punktowy Wroc³awian niespodziewanie siê zatrzyma³. Nast¹pi³a seria pora ek z Lechi¹, Lechem, Widzewem i Koron¹. W tym ostatnim meczu Œl¹sk zagra³ ju bez trenera Tarasiewicza, który oficjalnie zosta³ zawieszony. Tymczasowym szkoleniowcem na jeden mecz zosta³ Pawe³ Barylski, a w klubie trwa³y gor¹czkowe poszukiwania nowego trenera. Wymieniano wiele nazwisk, miêdzy innymi Jose Marii Bakero, ale ostatecznie postawiono na nestora polskich szkoleniowców Oresta Lenczyka, który poprzestawia³ trochê klocki u³o- one przez swego poprzednika. Do podstawowego sk³adu wróci³ Sztylka i Socha. Celeban znów zacz¹³ graæ na swojej nominalnej pozycji, stoperze. Ruchy te przynios³y efekt, bo Œl¹sk ju do koñca rundy nie przegra³. Wpierw nast¹pi³a seria remisów z Wis³¹, Poloni¹ Bytom i jej FALSTART SIATKAREK wie Górniczej z MKS-em, i w drugiej w tym samym stosunku we wroc³awskiej Orbicie z Budowlanymi ódÿ. Pora ki te bol¹ tym bardziej, e rywal- imienniczk¹ z Warszawy. Potem przysz³a seria zwyciêstw z Zag³êbiem, Be³chatowem, Górnikiem i Ruchem. No i na koniec remis na sztucznej murawie w Gdyni. Mo na powiedzieæ, e Lenczyk sta³ siê zbawicielem Œl¹ska, ale nie mo na zapomnieæ, e bardzo dobrze prezentuj¹cy siê do koñca sezonu pod wzglêdem fizycznym i motorycznym zespó³ przygotowa³ do rozgrywek trener Tarasiewicz i jemu te nale ¹ siê du e s³owa uznania. Teraz w przerwie zimowej przed trenerem, pi³karzami a tak e dzia³aczami du o pracy, aby wiosn¹ zespó³ gra³ jeszcze lepiej. Trener Lenczyk chcia³by zespó³ wzmocniæ. Mówi siê o Matusiaku, ale czy on by³by wzmocnieniem, bardzo w¹tpiê. Je eli ju ktoœ ma dojœæ do Œl¹ska, to powinien on prezentowaæ klasê wy sz¹ o tych pi³karzy których mamy we Wroc³awiu, a je eli takowych siê nie znajdzie, to trzeba zrobiæ wszystko eby nikt z dru yny nie odszed³, bo ju pojawiaj¹ siê chêtni na Milê, KaŸmierczaka i Sobotê. Nie tak wyobra ali sobie pocz¹tek ligi kibice siatkarek Gwardii. Wroc³awski zespó³ rozpocz¹³ rozgrywki od dwóch pora ek. W pierwszej kolejce 1-3 w D¹broki by³y w zasiêgu naszych dziewcz¹t. Pozostaje nam mieæ nadziejê, e by³y to z³e mi³ego pocz¹tki, i e w nastêpnych spotkaniach to Gwardia bêdzie zwyciêska. DP

6 Słowo Wrocławian str 6 SEBASTIAN KRYCZKA Słowo o prawie KARY PORZĄDKOWE PROCEDURA NAKŁADANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI OBRONY Procedura nak³adania kar porz¹dkowych uregulowana jest sztywno w kodeksie pracy. Pracodawca, który chce na³o yæ karê, nie mo e tej procedury obejœæ lub ograniczyæ siê do stosowania tylko jej wybranych elementów. Pracownik chc¹c skutecznie broniæ siê przed uprawomocnieniem siê na³o onej na niego sankcji równie musi przestrzegaæ okreœlonej w kodeksie pracy procedury odwo³awczej. Chc¹c na³o yæ na pracownika karê porz¹dkow¹, pracodawca powinien wiedzieæ, e kara nie mo e byæ zastosowana po up³ywie 2 tygodni od momentu powziêcia wiadomoœci o naruszeniu obowi¹zku pracowniczego i po up³ywie 3 miesiêcy od dopuszczenia siê tego naruszenia. Pracodawca musi najpierw pracownika wys³uchaæ. W sytuacji, gdy z powodu nieobecnoœci pracownika w pracy, nie mo na tego uczyniæ, bieg terminu dwutygodniowego liczonego od dnia powziêcia wiadomoœci przez pracodawcê o naruszeniu obowi¹zku pracowniczego nie rozpoczyna siê, a je eli ju siê rozpocz¹³, to ulega zawieszeniu do dnia powrotu pracownika do pracy. Kolejnym etapem na³o enia kary porz¹dkowej jest podjêcie przez pracodawcê decyzji o zastosowaniu kary. Koñcowa faza procedury nak³adania kary to poinformowanie pracownika na piœmie o zastosowanej karze. Zawiadomienie takie powinno zawieraæ wskazanie, jakiego przewinienia pracownik siê dopuœci³, kiedy to uczyni³ oraz pouczenie o mo liwoœci wniesienia przez pracownika sprzeciwu od na³o onej kary. Co mo e zrobiæ pracownik? Jeœli zastosowanie kary porz¹dkowej nast¹pi³o z naruszeniem prawa, pracownik mo e w ci¹gu 7 dni od dnia zawiadomienia go NIEODŚNIEŻONE CHODNIKI Aura nie sprzyja odbywaniu spacerów, jednak ka dy z nas musi dotrzeæ do pracy, szko³y czy udaæ siê na zakupy. Problem pojawia siê z du ¹ iloœci¹ œniegu i b³ota poœniegowego zalegaj¹cego na chodnikach, przystankach i peronach. Trudnoœci w poruszaniu siê mog¹ skutkowaæ nieprzewidzianym bolesnym upadkiem, a w jego konsekwencji z³amaniem i unieruchomieniem. W przypadku bowiem zwisaj¹cych z dachu sopli lodu czêsto uszkodzeniem np. samochodu. Pojawia siê pytanie, od kogo i czy w ogóle mo - o ukaraniu wnieœæ sprzeciw. O odrzuceniu lub uwzglêdnieniu sprzeciwu decyduje pracodawca, a je eli w danej firmie dzia³a organizacja zwi¹zkowa dopiero po rozpatrzeniu stanowiska reprezentuj¹cej pracownika organizacji zwi¹zkowej. Je eli pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w ci¹gu 14 dni od dnia jego wniesienia, wówczas bêdzie to oznacza³o uwzglêdnienie sprzeciwu. Je eli pracodawca nie uwzglêdni sprzeciwu, pracownik mo e wyst¹piæ do s¹du pracy z powództwem o uchylenie zastosowanej kary. Na skierowanie sprawy do s¹du pracownik ma 14 dni. S¹d pracy mo e oddaliæ powództwo lub uchyliæ karê porz¹dkow¹. W rezultacie, BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ FORMAT To z ich programem do rozliczeñ rocznych ponad milion Polaków wype³ni³o swoje PIT-y w zesz³ym roku. To ich autorstwa jest tak e pierwszy na naszym rynku program SAMozatrudnienie, skierowany do osób korzystaj¹cych z tej popularnej formy aktywnoœci zawodowej. Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT od 1991 roku zajmuje siê produkcj¹ programów komputerowych, g³ównie z dziedziny ksiêgowoœci. W przysz³ym roku obchodziæ bêdzie 20-lecie istnienia firmy. Powstanie firmy to owoc indywidualnej pasji, któr¹ jest tworzenie programów komputerowych, oraz chêæ porzucenia ma³o ambitnej posady na rzecz w³¹czenia siê we w³aœnie rozkwitaj¹c¹ gospodarcz¹ samodzielnoœæ obywateli. Pocz¹tek lat 90. To by³ dobry, choæ trudny okres na za³o enie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. - Jak zdecydowana wiêkszoœæ ówczesnych ryzykantów, tak i w³aœciciel firmy Format, na za- ³o enie i start firmy przeznaczy³ pieni¹dze w³asne, rodzinne, w dodatku skromne. Jednak w tej bran y wielk¹ wartoœci¹ jest myœl i g³ównie na tym kapitale bazowano w pierwszym etapie podkreœla Joanna Przemyœlañska, Specjalista ds. Marketingu firmy Format. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, pocz¹tki funkcjonowania niemal e ka dej firmy to ciêcie bud etu na mniej potrzebne rzeczy oraz ci¹g³e oszczêdnoœci. -Skromne zasoby ogranicza³y mo liwoœci zwiêkszania zatrudnienia, reklamy, itp. Niskie wówczas nak³ady programów utrudnia³y zamawianie dobrej poligrafii, która zreszt¹ i tak by³a w tym czasie nienajlepsza. Kompensowano to pomys³owoœci¹, zapa³em i energi¹, wtedy te mieliœmy mniejsz¹ ni obecnie konkurencjê na rynku oprogramowania zauwa a Joanna Przemyœlañska. Zaciskanie pasa w tamtym okresie najwidoczniej pomog³o. Obecnie firma ma ju ugruntowan¹ pozycjê na rynku lokalnym, jak i ogólnopolskim. Tworzone przez programistów z Biura Format programy u³atwiaj¹ pracê nie tylko ksiêgowym, osobom prowadz¹cym w³asn¹ dzia³alnoœæ, ale tak e przeciêtnym obywatelom. -Dobra opinia naszych u ytkowników i polecanie nas innym, jest wed³ug nas najlepsz¹ nagrod¹, ale tak e najskuteczniejsz¹ form¹ reklamy. Oczywista jest tak e aktywnoœæ internetowa. To na tym polu intensyfikujemy nasze starania, bo to w ten sposób naj³atwiej trafiæ do potencjalnych klientów. Zastanawia nas przy tym, na ile Słowo o biznesie jeszcze skuteczne jest kierowanie œrodków na reklamê w tradycyjnych mediach mówi Przemyœlañska. Dwudziestolecie istnienia na polskim rynku sk³ania do przemyœleñ i pewnych podsumowañ. Biuro Informatyki Stosowanej Format chce nadal tworzyæ gotowe programy komputerowe, które s¹ znakiem jakoœci i wizytówk¹ firmy. -Tak jak dotychczas, bêdziemy pod¹ aæ za nowymi technologiami. Zdecydowanie jednak chcemy wyprzedaæ innych œwie ymi pomys³ami na nowe programy i nowe podejœcie do klienta. Rosn¹ca grupa u ytkowników zadowolonych z naszych produktów, nasza stabilnoœæ i wiarygodnoœæ to za³o enia, na których budujemy nasze plany- mówi Joanna Przemyœlañska. Alicja Turek Sebastian Kryczka, prawnik specjalizuj¹cy siê w problematyce prawa pracyoraz prawa cywilnego uwzglêdnienie sprzeciwu przez pracodawcê wobec zastosowanej kary pieniê nej lub uchylenie tej kary przez s¹d pracy powoduje, i pracodawca ma obowi¹zek zwróciæ pracownikowi równowartoœæ kwoty na³o onej kary. Uznanie kary za nieby³¹. Po uprawomocnieniu siê kary porz¹dkowej mo e pojawiæ siê pytanie, czy informacja o zastosowaniu wobec pracownika kary porz¹dkowej bêdzie bezterminowo figurowa³a w dokumentacji na domagaæ siê odszkodowania? Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w³aœciciel nieruchomoœci (tak e wspó³w³aœciciel, podmiot w³adaj¹cy nieruchomoœci¹, zarz¹dca budynku, dozorca) jest zobowi¹zany do uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po- ³o onych wzd³u nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u ¹c¹ dla ruchu pieszego po³o on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci; w³aœciciel nieruchomoœci nie jest obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym jest dopuszczony p³atny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ponadto, w³aœciciel lub zarz¹dca jest zobowi¹zany zapewniæ, dochowuj¹c nale ytej starannoœci, bezpieczne u ytkowanie obiektu (budynek) w razie wyst¹pienia czynników zewnêtrznych oddzia³ywuj¹cych na obiekt (wspomniane sople lodu). W przypadku, kiedy w³aœciciel zleci³ oczyszczanie osobie trzeciej, nasze ewentualne roszczenia powinny byæ kierowane do tej w³aœnie osoby. Warunkiem jest jednak udowodnienie w³aœcicielowi (innym odpowiedzialnym osobom) winy w zwi¹zku z nieodœnie eniem na czas lub odœnie- eniem niedok³adnym, nienale ytym, co czêsto mo e byæ niezwykle trudne. Nasze ewentualne roszczenie mo e opiewaæ nie tylko na powsta³¹ w ten sposób szkodê (koszt leczenia, naprawy uszkodzonego samochodu), ale tak e na utracone wszelkie korzyœci w zwi¹zku z pogorszeniem stanu zdrowia: doznanym upadkiem czy brakiem mo liwoœci korzystania z samochodu (koniecznoœci¹ wynajêcia np. taksówki w celu dotarcia do pracy). Je eli natomiast wypadek przydarzy nam siê w nieodœnie onym miejscu publicznym takim jak przystanek tramwajowy czy peron zobowi¹zanym jest wtedy przedsiêbiorca, np. MPK. Nie musimy wówczas udowadniaæ jego winy, tak jak w Stowarzyszenie UniConsult z siedzib¹ we Wroc³awiu ma niezmiern¹ przyjemnoœæ poinformowaæ Pañstwa o dwudniowych szkoleniach dotycz¹cych tematyki spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu CSR. Warsztaty poprowadz¹ profesjonalni trenerzy, którzy postaraj¹ siê udzieliæ odpowiedzi na pytania takie jak: czym jest spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu? kto zajmuje siê tego typu dzia- ³alnoœci¹ na poziomie globalnym, europejskim i lokalnym (rynek polski)? gdzie pozyskiwaæ informacje, wiedzê nt. spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu? jak wygl¹da wdra anie strategii CSR u poszczególnych podmiotów gospodarczych? czym ró ni siê spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu i jego spo³eczne zaanga owanie? jak mo na skorzystaæ ze spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu? Szkolenia odbêd¹ siê w dniach 16 i 17 grudnia 2010r., pracowniczej. Zgodnie z kodeksem pracy, karê uwa a siê za nieby³¹, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy je eli w tym okresie nie by³o podstaw do zastosowania kolejnych kar. Pracodawca mo e jednak, z w³asnej inicjatywy lub na wniosek reprezentuj¹cej pracownika zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, uznaæ karê za nieby³¹ przed up³ywem tego terminu. przypadku w³aœciciela nieruchomoœci, odpowiada on bowiem zawsze bezwzglêdnie na zasadzie ryzyka. Kamil Majchrzak SZKOLENIA PT. BIZNES SPO- ŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY PRAWDA CZY FAŁSZ? w sali konferencyjnej przy ulicy Legnickiej 65 we Wroc³awiu (Centrum SEKTOR 3), w godzinach Warsztaty s¹ bezp³atne. Dla wszystkich osób spragnionych wra eñ nie tylko intelektualnych kawa oraz s³odki poczêstunek. Wspó³organizatorem inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Forum to sprawdzony partner z wieloletnim doœwiadczeniem zwi¹zanym z tematyk¹ CSR. Je eli pragniesz poszerzaæ swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ biznesu i jego spo³ecznie odpowiedzialnych aspektów, chcesz poznaæ osoby dzia³aj¹ce w tym œrodowisku oraz wymieniæ swoje pogl¹dy czy doœwiadczenia te szkolenia s¹ dla Ciebie! Wszyscy uczestniczy szkoleñ otrzymaj¹ certyfikaty potwierdzaj¹ce partycypacjê w organizowanych warsztatach. Zostanie rozlosowana równie nagroda specjalna wœród uczestników. Kamil Majchrzak

7 Słowo relacjonuje str 7 Słowo o Polskim Gnieździe WROCŁAW UPAMIĘTNIŁ OFIARY STANU WOJENNEGO 13 grudnia kilkaset osób wziê³o udzia³ we Wroc³awiu w przemarszu i wiecu upamiêtniaj¹cym stan wojenny. Manifestacja antykomunistyczna rozpoczê³a siê na rynku jej uczestnicy, skanduj¹c m.in. has³a: Znajdzie siê cela dla Jaruzela!, Precz z komun¹!, Raz sierpem, raz m³otem, w czerwon¹ ho³otê!, przeszli pod siedzibê wroc³awskiej Gazety Wyborczej. Cel marszu by³ nieprzypadkowy, bowiem to w³aœnie gazeta Adama Michnika od ponad 20 lat stara siê zre- latywizowaæ prawdê o tym, co niektórzy okreœlaj¹ jako wojnê polsko-jaruzelsk¹. T³um zgromadzony na Placu Solnym wznosi³ m.in. okrzyki Prasê Michnika wyrzuæ do œmietnika!. Niestety, zawiod³o nag³oœnienie, przez co zabrak³o koordynacji hase³. Ponad 90% uczestników akcji antykomunistycznej stanowili ludzie m³odzi, w du ej mierze kibice Œl¹ska i dzia³acze organizacji narodowych. Albert Sierpieñ Komitet Polski Wroc³aw zaprasza na poniedzia³kowe spotkania formacyjne: 3 stycznia o godz w ramach m³odzie owego Klubu Dyskusyjnego Kwadrat, dyrektor Civitas Christiana we Wroc³awiu, Piotr Sutowicz, i Prezes M³odzie y Wszechpolskiej, Robert Winnicki, podejm¹ temat: Dmowski i Pi³sudski otwieramy/zamykamy trumny 10 stycznia o godz goœciem Civitas Christiana bêdzie geopolityk, prof. Tadeusz Marczak. Spotkania odbêd¹ siê w lokalu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, ul. KuŸnicza 11-13, I piêtro. Zachêcamy równie do odwiedzania strony: Ogłoszenia o wydarzeniach PIKIETA W OBRONIE WROC AWSKICH KUPCÓW! Zapraszamy na pikietê, która odbêdzie siê pod wroc³awskim ratuszem: 21 grudnia, wtorek, godz (Sukiennice od strony fontann). Bêdziemy domagaæ siê od prezydenta Dutkiewicza: dialogu ze œrodowiskami kupieckimi Wroc³awia równego traktowania podmiotów gospodarczych, zamiast preferowania wielkich firm zagranicznych zajêcia stanowiska w sprawie nielegalnych dzia³añ budowlanych, podejmowanych na ul. Biskupiej Komitet Polski Wroc³aw NOWOŒCI WYDAWNICTWA WEKTORY! k¹d siê bior¹ kryzysy finansowe? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba postawiæ kilka innych: kto kontroluje emisjê waluty? Kto zyskuje na inflacji? Komu zale y na drukowaniu papierowego pieni¹dza bez pokrycia w z³ocie? Kto pragnie uzale niaæ ludzi od kredytów? Do kogo nale y amerykañska Rezerwa Federalna? Po co stworzono Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy? A przede wszystkim: w jaki sposób prowadzona jest globalna wojna o pieni¹dz? onumentalna Historia chrzeœcijañstwa najs³ynniejsze dzie³o Warrena H. Carrolla to doskona³e po³¹czenie ywej narracji z historyczn¹ wnikliwoœci¹ oraz umiejêtnoœci¹ ogl¹du dziejów z odleg³ej perspektywy. Pierwsze trzy tomy ju w sprzeda y! œwietnie udokumentowanej ksi¹ ce autor pokazuje, jak w³oskie i rosyjskie organizacje mafijne systematycznie infiltruj¹ politykê i gospodarkê w Europie. Znany niemiecki dziennikarz ujawnia to, co wielu polityków, dziennikarzy i szefów policji wola³oby przemilczeæ i ukryæ przed opini¹ publiczn¹, wyci¹ga na œwiat³o dzienne niewygodne prawdy o niebezpiecznej bliskoœci prominentnych przedstawicieli sfer rz¹dowych, parlamentów, rad nadzorczych koncernów i ciemnego obszaru kontrolowanego przez mafiê. ozrastaj¹ca siê Unia po³yka nie tylko niezale noœæ narodow¹ poszczególnych pañstw, tworz¹c zlepek nacji wyobcowanych wobec tego wielkiego projektu, ale równoczeœnie ca³kowicie pozbawia przeciêtnego obywatela wp³ywu na rzeczywistoœæ odgórnie w³adaj¹c ponad g³owami. Demokracja (za klasyczn¹ definicj¹ Abrahama Lincolna) jako rz¹dy ludu, przez lud i dla ludu staje siê ustrojem odchodz¹cym do lamusa ostrzega w ksi¹ ce Europejska zmowa Hans Herbert von Arnim. ³owo niezwyk³a nale y stosowaæ ostro nie. Ale ta ksi¹ - ka jest w³aœnie taka i z pewnoœci¹ stanie siê klasyk¹. Opowiada nie tylko o przesz³oœci, teraÿniejszoœci i przysz³oœci z³ota jako kruszcu, ale mówi tak e o spo³eczeñstwie; wyra a nasze obawy i nadzieje zwi¹zane ze stabilizacj¹ i wolnoœci¹. Nareszcie zrozumiej¹ pañstwo, czym naprawdê by³ parytet z³ota i dlaczego politycy wypowiedzieli mu wojnê. (...) Harry D. Schultz nany niemiecki dziennikarz proponuje poddaæ ruchy masoñskie rutynowym, empirycznym badaniom, próbuj¹c dowiedzieæ siê, kim s¹ ich uczestnicy, do jakich partii nale ¹, jak zdobywaj¹ pieni¹dze, dlaczego dzia- ³aj¹ w ruchu wolnomularskim i dlaczego tak bardzo zale y im na tajnoœci. Odpowiedzi na te pytania pokazuj¹, e organizacje masoñskie, wbrew deklaracjom, nie s¹ wcale apolityczne. Przeciwnie, ich podstawowym celem okazuje siê wywieranie zakulisowego wp³ywu na rz¹dy. Wydawnictwo Wektory, ul. Atramentowa 11, Bielany Wroc³awskie tel ,

8 Reklama str 8 Wydawca: Emil Baran Redaktor naczelny: Jaros³aw Kowalczyk Redaktor techniczny: Piotr Ludkowski Stali wspó³pracownicy: Adam ¹cki, Jerzy Ziomek, Adam Maksymowicz, Bogdan Ludkowski, Tomasz Kamiñski Adam Witczak, Dariusz Parossa, Robert Winnicki, Robert Traczyk, Piotr Pieñkowski, Wojciech Sadza, Piotr Sutowicz, Krzysztof Stachurski Druk: Polskapresse Redakcja: Jugos³owiañska 65d, Wroc³aw, tel Skad: Serafin Redakcja nie odpowiada za treœæ publikowanych listów i reklam. Materia³ów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nades³anych tekstach i listach

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Plus Liga Plus Liga Kobiet

Plus Liga Plus Liga Kobiet Plus Liga Plus Liga Kobiet Sezon 2008/09 Szanowni Pañstwo Niniejszym chcia³bym przedstawiæ Pañstwu ofertê reklamy i sponsoringu poprzez wykorzystanie wydarzeñ sportowych w ramach rozgrywek Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Warszawa 2015 Copyright by Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2015 Autor Gra yna widerska Redaktor naczelny Ryszard Sobolewski

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ofert a partnersko-sponsorska

Ofert a partnersko-sponsorska Oferta partnersko-sponsorska Ofert a partnersko-sponsorska Szanowni Pañstwo! Celem niniejszej oferty jest przedstawienie korzyœci jakie mog¹ p³yn¹æ ze wspó³pracy z Klubem Sportowym SPR Chrobry Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR PGE Skra Be³chatów Asseco Resovia Rzeszów AZS Olsztyn ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle Zaproszenie W dniach 7-8 marca w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo