Słowo numeru str 1. NR 25 BEZP ATNA GAZETA DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO nr 25 czwartek, 16 grudnia 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo numeru str 1. NR 25 BEZP ATNA GAZETA DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO nr 25 czwartek, 16 grudnia 2010 www.slowowroclawian."

Transkrypt

1 Słowo numeru str 1 NR 25 BEZP ATNA GAZETA DZIENNIKARSTWA OBYWATELSKIEGO nr 25 czwartek, 16 grudnia Nak³ad ŚWIĄTECZNY CZAS Drodzy Czytelnicy! Oddaj¹c w Wasze rêce ten numer, chcemy jednoczeœnie yczyæ Wam Weso³ych Œwi¹t Bo ego Narodzenia! Niech ten wyj¹tkowy czas stanie siê dla nas okazj¹ do dzielenia siê ciep³em i mi³oœci¹ z bliskimi. Radoœæ z prezentów i wspólnego spêdzania czasu z rodzin¹ jak co roku wype³ni nasze serca. A ju po tygodniu, czeka nas szampañska zabawa sylwestrowa. Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego Roku! PS Bie ¹ce wydanie ma charakter podwójny, œwi¹teczno-noworoczny. Nastêpnym razem widzimy siê 14 stycznia! Redakcja DZIAŁ PRAWNY W GAZECIE KARY PORZĄDKOWE PRO- CEDURA NAKŁADANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI OBRONY SPRZEDAŻ KONSUMENCKA - s. 6 WYDARZENIA str.2 O F E R T Y P R A C Y str.3 SPORT str.5 ŚWIĘTA Z HUMOREM str.4 TARGI KSIĄŻKI Jak co roku, na pocz¹tku grudnia, stolica Dolnego Œl¹ska sta³a siê miejscem, gdzie swe œwiêto prze ywaj¹ mi³oœnicy ksi¹ ki. str. 3 KOŚCIÓŁ BONIFRATRÓW Bonifratrzy (czyli dobrzy bracia ) to zakon za³o ony w Hiszpanii w roku 1540 przez œwiêtego Jana Bo ego w celu opieki nad chorymi, cierpi¹cymi i potrzebuj¹cymi. str. 5 MŁODZI KRY- TYCY NA START M³odzi ludzie interesuj¹cy siê teatrem, pragn¹cy rozwin¹æ swoj¹ wra liwoœæ oraz nauczyæ siê trudnej sztuki stuprocentowego rozumienia sztuki scenicznej pe³nej odniesieñ do popkultury i historii, bêd¹ mieli okazjê siê tego nauczyæ. str. 6 CELA DLA JARUZELA GDZIE DOSTAĆ SŁOWO? str. 5 CHROÑ ŒRODOWISKO. PRZECZYTA EŒ PODAJ DALEJ str. 7

2 Słowo o wydarzeniach str 2 Wydarzenia pod redakcj¹: Słowo o wydarzeniach KRZYSZTOFA STACHURSKIEGO WYBUCH NA MOŚCIE P O M O R S K I M 13 grudnia po godzinie 16 na Moœcie Pomorskim dosz³o do wybuchu. Przez 40 minut ruch by³ zupe³nie zamkniêty. Na miejsce przyby³a policja, stra po arna, pogotowie gazowe oraz energetyczne. Na pocz¹tku przypuszczano, e powodem eksplozji by³ gaz, poniewa w okolicach wyczuwalny by³ jego za- pach. W oglêdzinach okaza³o siê jednak, e to nie gaz, a uszkodzenie przewodu energetycznego by³o powodem wybuchu. Uszkodzony zosta³ fragment chodnika. Pogotowie elektryczne ogrodzi³o miejsce taœm¹, natomiast robotnicy wymienili uszkodzony kabel. Nikomu nic siê nie sta³o. MIKOŁAJKOWA MUZODAJNIA G W I A Z D Ania Wyszkoni, Afromental, Ewa Farna, Doda, Stachursky, Kombii, Robert M, Mrozu, Pectus, Volver tych artystów wroc³awianie mogli podziwiaæ 4 grudnia na Miko³ajkowej Muzodajni Gwiazd, organizowanej przez internetowy portal Muzodajnia. Koncert rozpocz¹³ siê o godzinie 20:00 na wroc³awskim rynku, poprowadzili go Maciej Dowbor oraz Paulina Sykut. Dla widzów, którzy nie zdo³ali dotrzeæ osobiœcie, wydarzenie zosta³o wyemitowane w telewizji Polsat. ZNANI WROCŁAWIANIE MALOWALI BOMBKI Medalistka olimpijska Renata Mauer-Ró añska, bokser Maciej Zegan, dyrektor Teatru Lalek Robert Skolimowski, aktor Konrad Imiela, rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Marek Bojarski i wielu innych znanych wroc³awian, w pierwszy grudniowy weekend malowa³o bombki na rzecz dzieci z wroc³awskiego hospicjum. Mo na by³o ich podpatrywaæ przy pracy w Arkadach Wroc³awskich w sobotê od godz. 12 do 18 i w niedzielê od godz. 12 do 16, kiedy to rozpoczê³a siê licytacja bombek. Wydarzenie jest czêœci¹ akcji Hospicjum to te ycie, która w tym roku jest poœwiêcona dzieciom osieroconym. Dziêki funduszom zebranym podczas licytacji mali pacjenci dostan¹ gwiazdkowe prezenty. RAFAŁ DUTKIEWICZ ZAPRZYSIĘŻONY Rafa³ Dutkiewicz z³o y³ œlubowanie i oficjalnie zosta³ prezydentem Wroc³awia na kolejn¹ kadencjê. - To trzeci raz, ale jestem przejêty - powiedzia³. Przyrzeka³ przed radnymi, e bêdzie sprawowa³ urz¹d tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców miasta. Prezydent przypomnia³ te swój program wyborczy na cztery lata. Chce siê, jak mówi³, skupiæ na rozwoju Wroc³awia. Przy tej okazji zaapelowa³ o wspó³pracê do wszystkich klubów. Specjalnie na tê uroczystoœæ przygotowano p³on¹cy sztucznymi ogniami tort z herbem miasta. Radni i goœcie zostali poczêstowani lampk¹ szampana. NAJBARDZIEJ DZIURA- WA ULICA WROCŁAWIA Wroc³awskie drogi znów s¹ pe³ne dziur po tym, jak w ostatnich dniach na przemian pojawia³ siê na nich lód, deszcz i œnieg. Zarz¹d Dróg i Utrzymania Miasta sporz¹dzi³ w³aœnie listê ulic, na których pilnie nale y za³ataæ dziury. Naprawy maj¹ siê rozpocz¹æ od jezdni asfaltowych, dzia³ania maj¹ zostaæ podjête po ustaniu opadów œniegu oraz gdy temperatura bêdzie dodatnia. Nastêpnie drogowcy zajm¹ siê jezdniami o nawierzchni z kostki brukowej. W ich wypadku naprawa zabierze wiêcej czasu, poniewa w niektórych miejscach konieczna bêdzie wymiana podk³adu jezdni. Ulice i aleje jezdni asfaltowych, które bêd¹ za³atane w pierwszej kolejnoœci: Gubiñska, Ogrodowa, Podró nicza, Szewczenki, pl. Spo³eczny, Kosmonautów, Kleciñska, Kamieñskiego, Sta- REKLAMA W SŁOWIE WROCŁAWIAN nis³awowska, Osobowicka, Spó³dzielcza, eglarska, Strzegomska, Mêciñskiego, Krzywoustego, Objazdowa, Mokrzañska, Legnicka, Œlusarska, Pilnikarska, Lotnicza, Jerzmanowska, Pionierska, Arctowskiego, Wielka, Koœcielna, S³ubicka, Rawicka, Marszowska, ernicka, Avicenny, Hallera, Inowroc³awska, Kochanowskiego, Dubois, D³uga, Starogroblowa, Osiniecka, Obornicka, Pe³czyñska, Litewska, migrodzka, Drukarska, Pu³askiego, Skierniewicka, Komandorska. Ulice i aleje wytypowane do za- ³atania dziur o nawierzchni brukowej: Powstañców Œl¹skich, Koœciuszki, Wojszycka, Rynek, Rybacka, Curie-Sk³odowskiej, œw. Wincentego, Wyszyñskiego, Mickiewicza, Nowowiejska, Zieliñskiego. WIELKI KOREK NA AUTOSTRADZIE A4 14 grudnia prawie 3-kilometrowy korek ci¹gn¹³ siê na autostradzie A4 na odcinku Wroc³aw-Legnica. Utrudnienia tworzy³y siê z powodu z³ych warunków atmosfe- 7 grudnia policjanci zatrzymali dwóch mê czyzn, podejrzanych o usi³owanie wy³udzenia kredytu na podstawie sfa³szowanych dokumentów. Jednemu z nich funkcjo- rycznych oraz przewê enia u zbiegu Nowej Wsi Wroc³awskiej i budowanej Autostradowej Obwodnicy Wroc³awskiej. FAŁSZOWALI DOKUMENTY I WYŁUDZALI KREDYTY Szko³y dosta³y od Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej wyniki swoich maturzystów z egzaminu próbnego z matematyki. Prawie 1380, czyli co czwarty z wroc³awskich maturzystów, obla³by maturê z matematyki, gdyby na pocz¹tku listopada, zamiast próbnie, pisali j¹ naprawdê. Szko- ³y œrednie dosta³y w pi¹tek od Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej wyniki. Wiêkszoœæ rozda je nariusze udowodnili równie co najmniej 25 innych usi³owañ lub wy³udzeñ kredytów na kwotê blisko 350 tys. z³otych. PRÓBNEJ MATURY NIE ZDAŁA 1/4 LICEALISTÓW swoim uczniom w poniedzia³ek. Maturê próbn¹ pisa³o 5400 wroc³awian: 4025 poradzi³o sobie bez problemu z 35 zadaniami, lecz 1380 nie osi¹gnê³o wyniku pozytywnego. Œrednia Wroc³awia to 24 punkty na 50 mo liwych, Dolnego Œl¹ska - 20,7. - W porównaniu z zesz³ym rokiem wroc³awianom posz³o s³abiej - ocenia Wojciech Ma³ecki, dyrektor OKE we Wroc³awiu. Zawsze trafiona! Słowo Wrocławian wtorek, 21 grudnia 2010

3 Słowo numeru str 3 PIOTR SUTOWICZ Słowo numeru WROCŁAWSKIE PROMOCJE DOBRYCH KSIĄŻEK PO RAZ DZIEWIĘTNASTY Jak co roku, na pocz¹tku grudnia, stolica Dolnego Œl¹ska sta³a siê miejscem, gdzie swe œwiêto prze ywaj¹ mi³oœnicy ksi¹ ki. Kolejna edycja Wroc³awskich Promocji Dobrych Ksi¹ ek mia³a miejsce w dniach 2 5 grudnia b.r. w murach Muzeum Architektury oraz wroc³awskiej Galerii BWA. Jak zwykle, sta³y siê one wielkim œwiêtem dla mi³oœników s³owa drukowanego. Podczas imprezy mo na by³o zobaczyæ olbrzymie rzesze wroc³awian, ci¹gn¹ce do szacownych murów przy Bernardyñskiej jak muchy do miodu. Widaæ by³o równie niejednokrotnie radoœæ w oczach kolejnego czytelnika, który upolowa³ trochê taniej ni w ksiêgarni swoj¹ ofiarê, czêsto te mo na by³o spotkaæ klienta wychodz¹cego z targów, objuczonego jak po promocji w supermarkecie. Oznacza to, e czêœæ wroc³awian w czasie okresu œwi¹tecznego bêdzie nie tylko jeœæ, ale i czytaæ. Dla ludzi zatroskanych o los kultury oraz przysz³oœæ s³owa pisanego takie widoki budz¹ pewn¹ nadziejê, trochê te ³udz¹ tych, którzy nie chc¹ wierzyæ w to, e statystyki co do zmniejszaj¹cego siê czytelnictwa s¹ prawd¹. Niestety, chyba jednak sami siebie winniœmy przywo³aæ do rzeczywistoœci, która wcale taka ró owa nie jest. Przede wszystkim, jeœli ktoœ uwa nie przeszed³ wszystkie stoiska, zauwa y³ chyba, e w stosunku do lat ubieg³ych znacznie spad³a liczba nowoœci wydawniczych. Wygl¹da na to, e wydawcy próbuj¹ sprzedaæ to, co wydali w latach poprzednich. Byæ mo e przyczyn¹ jest tu s³ynny kryzys. Nieco lepiej przedstawia³ siê asortyment na stoiskach wydawnictw stricte naukowych. Te jednak publikuj¹ g³ównie pozycje dofinansowywane, wiêc trudno obiektywnie powiedzieæ o sytuacji tej czêœci rynku ksiêgarskiego. Pewnie tego typu publikacje zawsze bêd¹ funkcjonowaæ w mniej lub bardziej zamkniêtym obiegu. Drugie spostrze enie: du a czêœæ kupuj¹cych oblega³a stoiska z literatur¹ dzieciêc¹, co wywo³uje jednoznaczny wniosek o robieniu zakupów miko- ³ajkowych przez rodziców i dziadków dla milusiñskich. Mo na przy tym pokusiæ siê o pytanie, czy kupuj¹cy w roli czytelnika widzieli dzieci czy te, przypominaj¹c sobie w³asne dzieciñstwo, kierowali siê tu sentymentem i czy w tej sytuacji uda siê wœród dzieci zaszczepiæ potrzebê przeczytania tej czy innej ksi¹ ki. Oby! Podsumowuj¹c, dobrze, e jest we Wroc³awiu tego typu impreza, choæby po to byœmy mieli pretekst do zastanowienia nad miejscem ksi¹ ki w naszym yciu i nie pozwolili, by zniknê- ³a ona z domowych pó³ek. Z pewnoœci¹ jednak nie mo na zawracaæ kijem Wis³y i widzieæ samo z³o w korzystaniu chocia by z audiobooków, obecnych zarówno w ksiêgarniach, jak i na omawianej imprezie, czy e-booków. W koñcu ka de czasy nios¹ coœ nowego, co wcale nie musi byæ godne potêpienia. Dobrze by jednak by³o, gdyby w imiê równowagi na œwiecie znalaz³o siê miejsce dla jednego, jak i drugiego. Pamiêtajmy o tym w czasie œwi¹t, kiedy znajduj¹c woln¹ chwilê, ukradkiem siêgniemy, tak by nas dzieci nie widzia³y, po najnowsze papierowe wydanie Alicji w Krainie czarów, ze zdumieniem spostrzegaj¹c, e dopiero po czterdziestce przyszed³ czas na g³êbsz¹ lekturê ksi¹ ki, która nie musi byæ zabroniona dla doros³ych. PS. OFERTY PRACY Z DNIA 20 GRUDNIA: Identyfikator oferty: StPr/10/3869 Nazwa firmy: DiaTrans2 Mariusz Piskozub Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Pracownik fizyczny - odœnie anie rêczne dachów Identyfikator oferty: StPr/10/4844 Nazwa firmy: Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Mechanik-konserwator maszyn Identyfikator oferty: StPr/10/4840 Nazwa firmy: IMPEL CLEANING Sp. z o.o. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Sprz¹taczka biurowa Identyfikator oferty: StPr/10/4841 Nazwa firmy: ROTSA SALES DIRECT Sp. z o.o. Adres: RAC AWICKA; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: Specjalista do spraw szkoleñ i rekrutacji Identyfikator oferty: StPr/10/4839 Nazwa firmy: ISS FACILITY SERVICES SP. Z O.O. Adres: Bora Komorowskiego; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: Pracownik serwisowy Identyfikator oferty: StPr/10/4057 Nazwa firmy: Auto-Trans Jojko Piotr Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Operator spycharki Identyfikator oferty: StPr/10/4827 Nazwa firmy: Biuro Ksiêgowo-Rachunkowe STORNO sp. z o.o. Adres: Jêczmienna 10/7; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: Ksiêgowa samodzielna Identyfikator oferty: StPr/10/4708 Nazwa firmy: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo Produkcyjne Kon-Rem sp. z o.o. Nr telefonu: w.111 Nazwa stanowiska pracy: Monter pogotowia dÿwigowego (dÿwigi osobowe) Identyfikator oferty: StPr/10/1318 Nazwa firmy: KAUFLAND POLSKA MAR- KETY Sp. z o.o. Sp.k. Adres: SZYBKA 6/10; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: roznoszenie gazetek reklamowych Identyfikator oferty: StPr/10/4838 Nazwa firmy: TRADIS SPÓ KA Z O.O. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Kierowca kat. C + E Słowo o pracy Dzia³ przygotowany we wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pracy we Wroc³awiu Identyfikator oferty: StPr/10/4833 Nazwa firmy: Marcin Wojczyñski Us³ugi Doradcze Nr telefonu: Melomanów 10/103; Warszawa, Polska Miejsce pracy: m. Wroc³aw Nazwa stanowiska pracy: Asystent Identyfikator oferty: StPr/10/1154 Nazwa firmy: LEASING TEAM SP.ZO.O Adres: Pi³sudSKIEGO; Wroc³aw, Polska Telefon: Nazwa stanowiska pracy: PAKOWANIE WÊDLIN,POMOC W PROCESIE PRO- DUKCYJNYM Identyfikator oferty: StPr/10/1571 Nazwa firmy: CASUS FINANSE SP. Z O.O Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. windykacji Identyfikator oferty: StPr/10/2707 Nazwa firmy: Tritex Sp. z o.o. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Kierowca samochodu o DMC pow. 3,5 T kat. C+E Identyfikator oferty: StPr/10/3880 Nazwa firmy: MORAWSKI MORAWSKI IRENEUSZ Nr telefonu: (071) Nazwa stanowiska pracy: Kierowca kat. C + E Identyfikator oferty: StPr/10/4175 Nazwa firmy: MATTI Palety Serwis-Jankowski Lech Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Kierowca samochodu ciê arowego Identyfikator oferty: StPr/10/4278 Nazwa firmy: Zak³ad Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. Adres: Bystrzycka 24; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy: Mechanik Identyfikator oferty: StPr/10/4316 Nazwa firmy: ELDOS Sp.z o.o. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Drukarz sitodrukowy Identyfikator oferty: StPr/10/4821 Nazwa firmy: Budo-Rental Maszyny Budowlane Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Mechanik maszyn budowlanych Identyfikator oferty: StPr/10/4815 Nazwa firmy: Dolnoœl¹skie Centrum Transplantacji Komórkowych Nr telefonu: (0-71) Nazwa stanowiska pracy: Technik radiolog Identyfikator oferty: StPr/10/4813 Nazwa firmy: BERGER BAU POLSKA sp. z.o.o Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: elektryk sieciowy automatyk Identyfikator oferty: StPr/10/4811 Nazwa firmy: BERGER BAU POLSKA sp. z.o.o Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Mechanik samochodów ciê arowych Identyfikator oferty: StPr/10/4810 Nazwa firmy: Ochrona Osób i Mienia PA- TROL Jaros³aw Buczyñski Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Pracownik ochrony Identyfikator oferty: StPr/10/4809 Nazwa firmy: Spó³dzielnia Inwalidów SI- PRO Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Portier Identyfikator oferty: StPr/10/4818 Nazwa firmy: HYDROSOLAR SP. Z O.O. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Przedstawiciel handlowy Identyfikator oferty: StPr/10/2225 Nazwa firmy: Zak³ad Mechaniki Maszyn S.C. Nr telefonu: (071) Nazwa stanowiska pracy: Frezer obwiedniowy Identyfikator oferty: StPr/10/2254 Nazwa firmy: W³odzimierz Wis³a Wistal Serwis Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Spawacz Identyfikator oferty: StPr/10/3535 Nazwa firmy: Teresa Mucha P.P.H.U. TE- RES Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Œlusarz- spawacz Identyfikator oferty: StPr/10/4089 Nazwa firmy: AMP Center S.C. Adres: Wita Stwosza 28; Wroc³aw, Polska Nazwa stanowiska pracy:specjalista ds. celnych Identyfikator oferty: StPr/10/4572 Nazwa firmy: Z-dy Mechaniczne Przemys³u Caramiki Budowl. CERAMA Sp.z o.o. Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: technolog-konstruktor Identyfikator oferty: StPr/10/4791 Nazwa firmy: Kuœmierski Tadeusz TK SYS- TEM Nr telefonu: Nazwa stanowiska pracy: Cieœla szalunkowy

4 Słowo o biznesie str 4 Słowo o Wrocławiu KOŚCIÓŁ BONIFRATRÓW WE WROCŁAWIU Bonifratrzy (czyli dobrzy bracia ) to zakon za³o ony w Hiszpanii w roku 1540 przez œwiêtego Jana Bo ego w celu opieki nad chorymi, cierpi¹cymi i potrzebuj¹cymi. Zakon zosta³ zatwierdzony w 1572 przez papie a Piusa V. W Polsce pierwszy klasztor bonifratrów powo³ano w roku 1609 w Krakowie. Obecnie maj¹ oni klasztory m.in. w Cieszynie, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Zakopanem i w³aœnie we Wroc³awiu, gdzie funkcjonuj¹ od blisko 300 lat (od roku 1711). Zakon ten s³ynie ze szpitalnictwa i zio³olecznictwa (prowadzi m.in. sieæ aptek). Sk³adaj¹ œluby ubóstwa, czystoœci, pos³uszeñstwa i s³u by chorym. Rok temu jeden z moich bywalców imprezowych postanowi³ spe³niæ dobre uczynki. Przebra³ siê w elegancki strój miko³ajkowy uszyty wed³ug mody amerykañskiej. Najpierw pojawi³ siê w Drink Hali przy Rydygiera 15, bez kolejki kupi³ zapas p³ynnych upominków, przy okazji szczodrze b³ogos³awi¹c klientów i personel. Nastêpnie, przez dwa grudniowe wieczory odwiedza³ wiele mieszkañ, nawet przypadkowych, ju w progu wyci¹gaj¹c prezent w postaci pêkatej butelki okowity staropolskiej. Potem ¹da³ kieliszków i nuc¹c wcale nie œwiêt¹ pieœñ JESZCZE PO KROPELCE, nalewa³ domownikom, ale najpierw sobie. Sk³ada³ yczenia i szed³ do kolejnych du ych dzieci... Skoñczy³o siê tym, i wczesn¹ noc¹ trzeciego dnia znów ukaza³ siê w Drink Hali, lecz bez worka, w¹sów, brody i bez pieniêdzy. Prosz¹c o W 1714 rozpoczêto we Wroc³awiu budowê koœcio³a bonifratrów pod wezwaniem Trójcy Œwiêtej. Mieœci siê on przy obecnej ulicy Traugutta. Jest to piêkne dzie³o baroku bogato zdobione, obfite w rzeÿby, ornamenty, zakamarki. Panuje tu pó³mrok i atmosfera sacrum, g³êbokiego prze ywania wiary, tak charakterystyczna dla ówczesnej epoki. Nie jest to wielka œwi¹tynia, ale to byæ mo e wrêcz pomaga w skupieniu siê. Wspó³czesne koœcio³y czêsto s¹ budowane jako jasne, pozbawione ozdób i detali, proste, w skrajnych przypadkach nieomal sterylne. Wiele osób twierdzi, e to b³¹d i e funkcjê religijn¹ znacznie lepiej pe³ni¹ budowle dawnego typu od romañskich, poprzez gotyckie i renesansowe, a po barokowe, neogotyckie etc. Tu, u bonifratrów, z pewnoœci¹ da siê to odczuæ zmys³ami. Ten pó³mrok, ta cisza, ta starodawnoœæ to oczywiœcie nie jest coœ posêpnego, z³owrogiego, to raczej mo liwoœæ oczyszczenia, œmieræ dla zgie³ku, poœpiechu, pró noœci, która rozci¹ga siê po drugiej stronie, na zewn¹trz. Warto zwróciæ uwagê na ambonê, do której prowadz¹ z zakrystii schody ukryte w murze (na pozór takie rozwi¹zanie sprawia wra enie, jakby nie da³o siê na ni¹ wejœæ). Baldachim ambony ozdobiony jest kul¹ armatni¹, która pochodzi z oblê enia Wroc³awia w roku P³yta g³ównego o³tarza powsta- ³a podobno w okolicach roku 1400, choæ o³tarz jako ca³oœæ powsta³ w wieku XVIII. Oprócz g³ównego, s¹ jeszcze skryte w cieniu o³tarze boczne, równie bardzo interesuj¹ce. Pod pod³og¹ koœcio³a znajduje siê rozleg³a krypta, w niej chowano zmar³ych mnichów. Koœció³ jest czêœci¹ wiêkszego kompleksu, na który sk³adaj¹ siê jeszcze budynki klasztorne, wœród nich miêdzy innymi apteka, w której mo na nabyæ naturalne lekarstwa, wytwarzane z zió³ wed³ug starych receptur. Bonifratrzy prowadz¹ tak e hospicjum przy ulicy Poœwiêckiej. Z kolei dla osób zainteresowanych tradycjonalizmem katolickim z pewnoœci¹ wa na bêdzie informacja, e od niedawna w³aœnie w koœciele pod wezwaniem Trójcy Œwiêtej odprawiane s¹ wieczorne msze w rycie trydenckim w dni powszednie o godzinie Prowadz¹ je ksi¹dz Œniadoch i ksi¹dz Najmowicz, obaj z Instytutu Dobrego Pasterza. Trzeba przyznaæ, e stary rytua³ idealnie pasuje do tej œwi¹tyni. Warto zacz¹æ przychodziæ! Adam T. Witczak ŚWIĘCI NA IMPREZACH Ró ni zdarzaj¹ siê œwiêci Miko³ajowie oraz ich przyrodni bracia mniej lub bardziej udani. Nie zawsze i nie wszêdzie mo na ich rozró niæ. darmowy kielich kefiru... W tym roku, pracownicy sklepu, pomni owego szokuj¹cego prze ycia, przygotowali kilkadziesi¹t gatunków piw, tak e z jajkiem i cytryn¹ oraz k¹cik rekreacyjny z ³ó kiem polowym tak na wszelki wypadek... Ongiœ wystêpowa³ ze mn¹ niezbyt cnotliwy Œw. Miko³aj, nieziemsko podrywaj¹cy co ³adniejsze mamy. Pod koniec zabawy znienacka oberwa³em w ucho od rozsierdzonego tatusia ja, osoba œwiecka, ubrana we frak i cylinder. Okaza³o siê, e ponios³em konsekwencje jako odpowiedzialny za wszystko wodzirej! Z kolei m³ode mamy chêtnie spotyka³y siê ze œwiêtymi, gdy ci obiecywali im za³atwienie i przyniesienie zaleg³ych alimentów... Na wielkich widowiskach, które organizowa³em i prowadzi- ³em, np. w ówczesnej Hali Ludowej, bywa³o, e wœród uczestników szala³o kilkunastu Miko- ³ajów. Niejeden umówi³ siê z samotnymi mamusiami na pokaz tresury reniferów. Potem, po zdjêciu stroju miko³ajkowego, panie miewa³y ogromne trudnoœci z rozpoznaniem tego w³aœciwego, pierwszego œwiêtego... Ponoæ wroc³awski ZUS, ostatnio maj¹cy nawa³ pracy, wynaj¹³ kilku Miko³ajów i Œnie ynki do roznoszenia opóÿnionych rent i emerytur. Oby wrêczali wory pieniêdzy, a nie skromne sumki. Czytelnikom polecam osobiœcie wypróbowany sposób ca³orocznego wrêczania upominków nie do odrzucenia. Nale y starannie owi¹zaæ siê twarzow¹, szerok¹ wst¹ k¹ z du ¹ kokard¹ i w charakterze ywego prezentu przybyæ do wybranki swego serca, sugeruj¹c dok³adne rozpakowanie owego nietypowego daru... To dzia³a! Oczywiœcie wskazane i mile widziane jest do³¹czenie drobnostki typu kolia brylantowa lub platynowy pierœcionek. W kryzysie lat 8o-tych bywa³o, e to w³aœnie Œwiêci Miko³ajowie chadzali z pustymi workami do bogatszych osób i firm, prosz¹c o prezenty dla najubo szych podopiecznych. Poza tym, naprawdê warto zobaczyæ, jak na choinkowych spotkaniach rozbawione dzieci entuzjastycznie reaguj¹ na has³o a teraz robimy konkurs: ile dzieci zmieœci siê na plecach œwiêtego?. Zawsze chwyta! Wojciech Mach T.M.W. I ŚWIĘTY Towarzystwo Mi³oœników Wroc³awia, istniej¹ce od 23 IX 1956r., ju szósty raz jako organizator zaprasza na ŒWIÊTO ULICY ŒW. MIKO AJA. W przygotowanie tej imprezy w³¹czy³y siê instytucje mieszcz¹ce siê przy owej ulicy. S¹ to m.in. Wroc³awskie Zak³ady Zielarskie Herbapol, hotel Duet, S¹d Administracyjny i sklepy. 6 grudnia, w poniedzia³ek, od 11:30 do 14, na placu przed Koœcio³em Garnizonowym a zarazem przy siedzibie TMW, najm³odsi i najstarsi znajd¹ mnóstwo atrakcji. Najpierw wroc³awski wodzirej WOJCIECH MACH powita goœci w imieniu Krasnala Miko³aja Zió³ko, który rok temu zasiad³ przed stylow¹ kamienic¹ Victoria pod numerem 65/68. Jako specjalista od zdrowego od ywiania sympatyczny Krasnal podzieli siê informacjami o naturalnych œrodkach leczniczych i zimowych herbatkach owocowych. A ju dzisiaj zaprasza do czêstego odwiedzania otwartego po kilkuletniej przerwie firmowego sklepu Herbapolu przy Jednoœci Narodowej 61 ze specyfikami roœlinnymi. Wojciech Mach przypomni te ciekawostki o Bramie Miko³ajskiej, zegarze kluskowym, kamienicach z duchami oraz piosenki o krasnoludkach, miko³ajowe i unikalne o Wroc³awiu. Œwiêcie wierz¹ce w Œw. Miko- ³aja Towarzystwo Mi³oœników Wroc³awia przygotowa³o okolicznoœciowy program artystyczno rozrywkowy. W samo po³udnie zabrzmi dzwon Bazyliki Œw. El biety, a na wie y pojawi siê najprawdziwszy Biskup z Myry. Wyst¹pi zespó³ taneczny z Centrum Edukacji Dzieci i M³odzie- y z ul. Ko³³¹taja, a Warsztaty Technikum Gastronomicznego upiek¹ Piernik Jasia i Ma³gosi. Bêdzie stoisko plastyczne Malowanie Œw. Miko³aja na balonach, zabawy ruchowe oraz œpiewanie i recytowanie. Na parterze Dolnoœl¹skiej Biblioteki Publicznej przy Rynku 58 od rana odbywaæ siê bêd¹ zajêcia plastyczno malarskie. Na tradycyjny konkurs W rozmiarze XXL ozdoby dla Œw. Miko³aja ka dy mo e przynosiæ do TMW dowolne prace. Zostan¹ one zawieszone na zabytkowej kamieniczce Ma³gosia siedzibie Towarzystwa. Wojciech Mach

5 Słowo o Wrocławiu str 5 DARIUSZ PAROSSA ROBERT TRACZYK Słowo o kulturze MŁODZI KRYTYCY NA START M³odzi ludzie interesuj¹cy siê teatrem, pragn¹cy rozwin¹æ swoj¹ wra liwoœæ oraz nauczyæ siê trudnej sztuki stuprocentowego rozumienia sztuki scenicznej pe³nej odniesieñ do popkultury i historii, bêd¹ mieli okazjê siê tego nauczyæ. Słowo o sporcie JESIEŃ ŚLĄSKA ZAWSZE GRAM O NAJWYŻSZE CELE O podsumowaniu rundy jesiennej i o planach na przysz³oœæ rozmawiamy z trenerem IV-ligowej Œlêzy Wroc³aw, Andrzejem Ignasiakiem. Panie trenerze, lubi pan chyba podejmowaæ trudne wyzwania. Gdy podj¹³ pan pracê w Œlêzie, liga by³a ju za pasem, a pan praktycznie nie mia³ zespo³u. Rzeczywiœcie, dru yny nie by³o, ale w krótkim czasie uda³o siê to jakoœ posk³adaæ, i na pierwszym meczu by³o ju nas 13, a na koniec rundy 21. Co do trudnych wyzwañ, to ja wierzê przede wszystkim w pracê, pracê i jeszcze raz pracê, i mówi³em o tym ch³opakom. I to dziêki ich zaanga owaniu nasza praca przynios³a póÿniejsze efekty. Ju od stycznia, w Teatrze Polskim we Wroc³awiu, ruszaj¹ warsztaty krytyki literackiej dla licealistów i studentów. W³odarze naszego wroc³awskiego przybytku kultury wpadli tym razem na wyj¹tkowo udany pomys³. Po bodaj e ostatnim, gdzie nie-aktorska czêœæ m³odych mi- ³oœników teatru mo e czuæ siê poszkodowana (przynajmniej jeœli chodzi o warsztaty), teraz mo e znaleÿæ coœ dla siebie. Po warsztatach dramaturgicznych, z których zrezygnowano z przyczyn finansowych, przez rok praktycznie nie by³o mo liwoœci regularnego rozwijania pasji i talentu. Dopiero akcja Lato w Teatrze trafia³a do m³odych ludzi, ale jak wiadomo okres wakacyjny nie jest najlepszym czasem do anga owania siê w przyjemne, lecz czasoch³onne projekty. Jednak w tym roku jak zwykle nie zabrak³o chêtnych. Tak wiêc, po rocznej przerwie, znów powracaj¹ nie-aktorskie warsztaty. Tym razem Marzena Sadocha, by³a prowadz¹ca warsztatów dramaturgicznych, bêdzie uczyæ wroc³awsk¹ m³odzie krytyki literackiej. Od paÿdziernika trwa³a edycja tych warsztatów dla gimnazjalistów. By³y one podzielone na 2 czêœci. Jedna o tym, jak czytaæ wspó³czesny teatr, druga zaœ, jak o nim pisaæ. Myœlê, e edycja licealnostudencka równie bêdzie podobna. W czasie, kiedy w szko³ach teatr nie stanowi nawet marginesu, takie inicjatywy s¹ na wagê z³ota. Czas pokazaæ m³odzie y, e teatr to nie tylko to, co dzieje siê na scenie, ale równie mnóstwo W pierwszych oœmiu meczach Œlêza zdoby³a 6 punktów, w kolejnych oœmiu 22 punkty, sk¹d taka metamorfoza? AI - To w³aœnie wynik tej pracy, któr¹ wykonaliœmy z zawodnikami (pomaga mi Marcin Herc). Pierwsze kolejki mo na potraktowaæ jako okres przygotowawczy, a od po³owy rundy zacz¹³ siê okres startowy i w nim byliœmy ju innym zespo³em. Poza tym ch³opcy musieli mieæ czas na poznanie mojej strategii gry i na przeæwiczenie jej. Których pi³karzy chcia³by pan wyró niæ po pierwszej czêœci rozgrywek? Nie bêdê wyró nia³ nikogo indywidualnie, bo na s³owa uznania, podkreœlê UZNANIA, nie wyró nienia, zas³u y³ ca³y zespó³, i ci co grali, i ci co grali trochê mniej, i ci co tylko trenowali. Ale jeszcze du o pracy przed nami wszystkimi, eby by³o lepiej. Jakie s¹ najbli sze plany trenowanej przez pana dru yny? Po ostatnim meczu mieliœmy dwa teorii, która prowadzi do przekazania okreœlonej treœci. Byæ mo e dziêki tym warsztatom wyroœnie krytyk teatralny z krwi i koœci. Dla mnie osobiœcie w obecnych czasach fetyszyzacji aktorstwa, g³ównie za spraw¹ kina, takie spotkania s¹ wyj¹tkowo potrzebne. Teatr nie mo e koñczyæ siê na aktorstwie, musi ewoluowaæ. A ewoluowaæ nie mo e bez twórców nowych sztuk oraz ludzi, którzy potrafi¹ je czytaæ i interpretowaæ, a mo e i nawet przek³adaæ na ludzki jêzyk. Robert Traczyk tygodnie wolnego. Spotkaliœmy siê 6 grudnia i bêdziemy trenowaæ do 21 grudnia. PóŸniej ch³opcy dostan¹ rozpiski i spotkamy siê 10 stycznia. Czy planowane s¹ zmiany w kadrze zespo³u? Na pewno tak, ktoœ dojdzie, ktoœ odejdzie, jak to w klubach bywa. Apetyt roœnie w miarê jedzenia. Po znakomitym zakoñczeniu jesieni, jakie cele stawia pan przed sob¹ i swoj¹ dru- yn¹? Ja zawsze gram o najwy sze cele jakie s¹, wiêc gramy nie tylko o awans, ale o pierwsze miejsce, bo to wci¹ jest mo liwe. Dziêkujê za rozmowê DP PUNKTY KOLPORTAŻOWE SŁOWA WROCŁAWIAN Zakoñczy³a siê runda jesienna rozgrywek pi³karskiej ekstraklasy. Wroc³awski Œl¹sk uplasowa³ siê na 9 miejscu z dorobkiem 20 punktów. Czy to miejsce zadowala kibiców? Raczej nie. Przed sezonem apetyty by³y du o wiêksze. Miejsce w pierwszej pi¹tce w lidze i walka o Puchar Polski, takie zapowiedzi s³yszeliœmy przed startem pi³karskiej ekstraklasy z Oporowskiej. Po to, by walczyæ o te ambitne cele, Œl¹sk przed sezonem zosta³ wzmocniony. Do dru yny doszli KaŸmierczak, Diaz, Sobota i Gikiewicz. Nikt znacz¹cy zespo³u nie opuœci³. Trener Tarasiewicz zapowiada³, e jego dru yna graæ bêdzie ofensywny i efektowny futbol. I pocz¹tek rozgrywek jego s³owa zdawa³ siê potwierdzaæ. Na inauguracjê Œl¹sk po bardzo dobrym meczu bezbramkowo zremisowa³ z, jak siê póÿniej okaza- ³o, najlepsz¹ dru yn¹ jesieni Jagielloni¹ Bia³ystok. W drugiej kolejce wygra³ na wyjeÿdzie z Cracovi¹, i po tym meczu licznik punktowy Wroc³awian niespodziewanie siê zatrzyma³. Nast¹pi³a seria pora ek z Lechi¹, Lechem, Widzewem i Koron¹. W tym ostatnim meczu Œl¹sk zagra³ ju bez trenera Tarasiewicza, który oficjalnie zosta³ zawieszony. Tymczasowym szkoleniowcem na jeden mecz zosta³ Pawe³ Barylski, a w klubie trwa³y gor¹czkowe poszukiwania nowego trenera. Wymieniano wiele nazwisk, miêdzy innymi Jose Marii Bakero, ale ostatecznie postawiono na nestora polskich szkoleniowców Oresta Lenczyka, który poprzestawia³ trochê klocki u³o- one przez swego poprzednika. Do podstawowego sk³adu wróci³ Sztylka i Socha. Celeban znów zacz¹³ graæ na swojej nominalnej pozycji, stoperze. Ruchy te przynios³y efekt, bo Œl¹sk ju do koñca rundy nie przegra³. Wpierw nast¹pi³a seria remisów z Wis³¹, Poloni¹ Bytom i jej FALSTART SIATKAREK wie Górniczej z MKS-em, i w drugiej w tym samym stosunku we wroc³awskiej Orbicie z Budowlanymi ódÿ. Pora ki te bol¹ tym bardziej, e rywal- imienniczk¹ z Warszawy. Potem przysz³a seria zwyciêstw z Zag³êbiem, Be³chatowem, Górnikiem i Ruchem. No i na koniec remis na sztucznej murawie w Gdyni. Mo na powiedzieæ, e Lenczyk sta³ siê zbawicielem Œl¹ska, ale nie mo na zapomnieæ, e bardzo dobrze prezentuj¹cy siê do koñca sezonu pod wzglêdem fizycznym i motorycznym zespó³ przygotowa³ do rozgrywek trener Tarasiewicz i jemu te nale ¹ siê du e s³owa uznania. Teraz w przerwie zimowej przed trenerem, pi³karzami a tak e dzia³aczami du o pracy, aby wiosn¹ zespó³ gra³ jeszcze lepiej. Trener Lenczyk chcia³by zespó³ wzmocniæ. Mówi siê o Matusiaku, ale czy on by³by wzmocnieniem, bardzo w¹tpiê. Je eli ju ktoœ ma dojœæ do Œl¹ska, to powinien on prezentowaæ klasê wy sz¹ o tych pi³karzy których mamy we Wroc³awiu, a je eli takowych siê nie znajdzie, to trzeba zrobiæ wszystko eby nikt z dru yny nie odszed³, bo ju pojawiaj¹ siê chêtni na Milê, KaŸmierczaka i Sobotê. Nie tak wyobra ali sobie pocz¹tek ligi kibice siatkarek Gwardii. Wroc³awski zespó³ rozpocz¹³ rozgrywki od dwóch pora ek. W pierwszej kolejce 1-3 w D¹broki by³y w zasiêgu naszych dziewcz¹t. Pozostaje nam mieæ nadziejê, e by³y to z³e mi³ego pocz¹tki, i e w nastêpnych spotkaniach to Gwardia bêdzie zwyciêska. DP

6 Słowo Wrocławian str 6 SEBASTIAN KRYCZKA Słowo o prawie KARY PORZĄDKOWE PROCEDURA NAKŁADANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI OBRONY Procedura nak³adania kar porz¹dkowych uregulowana jest sztywno w kodeksie pracy. Pracodawca, który chce na³o yæ karê, nie mo e tej procedury obejœæ lub ograniczyæ siê do stosowania tylko jej wybranych elementów. Pracownik chc¹c skutecznie broniæ siê przed uprawomocnieniem siê na³o onej na niego sankcji równie musi przestrzegaæ okreœlonej w kodeksie pracy procedury odwo³awczej. Chc¹c na³o yæ na pracownika karê porz¹dkow¹, pracodawca powinien wiedzieæ, e kara nie mo e byæ zastosowana po up³ywie 2 tygodni od momentu powziêcia wiadomoœci o naruszeniu obowi¹zku pracowniczego i po up³ywie 3 miesiêcy od dopuszczenia siê tego naruszenia. Pracodawca musi najpierw pracownika wys³uchaæ. W sytuacji, gdy z powodu nieobecnoœci pracownika w pracy, nie mo na tego uczyniæ, bieg terminu dwutygodniowego liczonego od dnia powziêcia wiadomoœci przez pracodawcê o naruszeniu obowi¹zku pracowniczego nie rozpoczyna siê, a je eli ju siê rozpocz¹³, to ulega zawieszeniu do dnia powrotu pracownika do pracy. Kolejnym etapem na³o enia kary porz¹dkowej jest podjêcie przez pracodawcê decyzji o zastosowaniu kary. Koñcowa faza procedury nak³adania kary to poinformowanie pracownika na piœmie o zastosowanej karze. Zawiadomienie takie powinno zawieraæ wskazanie, jakiego przewinienia pracownik siê dopuœci³, kiedy to uczyni³ oraz pouczenie o mo liwoœci wniesienia przez pracownika sprzeciwu od na³o onej kary. Co mo e zrobiæ pracownik? Jeœli zastosowanie kary porz¹dkowej nast¹pi³o z naruszeniem prawa, pracownik mo e w ci¹gu 7 dni od dnia zawiadomienia go NIEODŚNIEŻONE CHODNIKI Aura nie sprzyja odbywaniu spacerów, jednak ka dy z nas musi dotrzeæ do pracy, szko³y czy udaæ siê na zakupy. Problem pojawia siê z du ¹ iloœci¹ œniegu i b³ota poœniegowego zalegaj¹cego na chodnikach, przystankach i peronach. Trudnoœci w poruszaniu siê mog¹ skutkowaæ nieprzewidzianym bolesnym upadkiem, a w jego konsekwencji z³amaniem i unieruchomieniem. W przypadku bowiem zwisaj¹cych z dachu sopli lodu czêsto uszkodzeniem np. samochodu. Pojawia siê pytanie, od kogo i czy w ogóle mo - o ukaraniu wnieœæ sprzeciw. O odrzuceniu lub uwzglêdnieniu sprzeciwu decyduje pracodawca, a je eli w danej firmie dzia³a organizacja zwi¹zkowa dopiero po rozpatrzeniu stanowiska reprezentuj¹cej pracownika organizacji zwi¹zkowej. Je eli pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w ci¹gu 14 dni od dnia jego wniesienia, wówczas bêdzie to oznacza³o uwzglêdnienie sprzeciwu. Je eli pracodawca nie uwzglêdni sprzeciwu, pracownik mo e wyst¹piæ do s¹du pracy z powództwem o uchylenie zastosowanej kary. Na skierowanie sprawy do s¹du pracownik ma 14 dni. S¹d pracy mo e oddaliæ powództwo lub uchyliæ karê porz¹dkow¹. W rezultacie, BIURO INFORMATYKI STOSOWANEJ FORMAT To z ich programem do rozliczeñ rocznych ponad milion Polaków wype³ni³o swoje PIT-y w zesz³ym roku. To ich autorstwa jest tak e pierwszy na naszym rynku program SAMozatrudnienie, skierowany do osób korzystaj¹cych z tej popularnej formy aktywnoœci zawodowej. Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT od 1991 roku zajmuje siê produkcj¹ programów komputerowych, g³ównie z dziedziny ksiêgowoœci. W przysz³ym roku obchodziæ bêdzie 20-lecie istnienia firmy. Powstanie firmy to owoc indywidualnej pasji, któr¹ jest tworzenie programów komputerowych, oraz chêæ porzucenia ma³o ambitnej posady na rzecz w³¹czenia siê we w³aœnie rozkwitaj¹c¹ gospodarcz¹ samodzielnoœæ obywateli. Pocz¹tek lat 90. To by³ dobry, choæ trudny okres na za³o enie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. - Jak zdecydowana wiêkszoœæ ówczesnych ryzykantów, tak i w³aœciciel firmy Format, na za- ³o enie i start firmy przeznaczy³ pieni¹dze w³asne, rodzinne, w dodatku skromne. Jednak w tej bran y wielk¹ wartoœci¹ jest myœl i g³ównie na tym kapitale bazowano w pierwszym etapie podkreœla Joanna Przemyœlañska, Specjalista ds. Marketingu firmy Format. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, pocz¹tki funkcjonowania niemal e ka dej firmy to ciêcie bud etu na mniej potrzebne rzeczy oraz ci¹g³e oszczêdnoœci. -Skromne zasoby ogranicza³y mo liwoœci zwiêkszania zatrudnienia, reklamy, itp. Niskie wówczas nak³ady programów utrudnia³y zamawianie dobrej poligrafii, która zreszt¹ i tak by³a w tym czasie nienajlepsza. Kompensowano to pomys³owoœci¹, zapa³em i energi¹, wtedy te mieliœmy mniejsz¹ ni obecnie konkurencjê na rynku oprogramowania zauwa a Joanna Przemyœlañska. Zaciskanie pasa w tamtym okresie najwidoczniej pomog³o. Obecnie firma ma ju ugruntowan¹ pozycjê na rynku lokalnym, jak i ogólnopolskim. Tworzone przez programistów z Biura Format programy u³atwiaj¹ pracê nie tylko ksiêgowym, osobom prowadz¹cym w³asn¹ dzia³alnoœæ, ale tak e przeciêtnym obywatelom. -Dobra opinia naszych u ytkowników i polecanie nas innym, jest wed³ug nas najlepsz¹ nagrod¹, ale tak e najskuteczniejsz¹ form¹ reklamy. Oczywista jest tak e aktywnoœæ internetowa. To na tym polu intensyfikujemy nasze starania, bo to w ten sposób naj³atwiej trafiæ do potencjalnych klientów. Zastanawia nas przy tym, na ile Słowo o biznesie jeszcze skuteczne jest kierowanie œrodków na reklamê w tradycyjnych mediach mówi Przemyœlañska. Dwudziestolecie istnienia na polskim rynku sk³ania do przemyœleñ i pewnych podsumowañ. Biuro Informatyki Stosowanej Format chce nadal tworzyæ gotowe programy komputerowe, które s¹ znakiem jakoœci i wizytówk¹ firmy. -Tak jak dotychczas, bêdziemy pod¹ aæ za nowymi technologiami. Zdecydowanie jednak chcemy wyprzedaæ innych œwie ymi pomys³ami na nowe programy i nowe podejœcie do klienta. Rosn¹ca grupa u ytkowników zadowolonych z naszych produktów, nasza stabilnoœæ i wiarygodnoœæ to za³o enia, na których budujemy nasze plany- mówi Joanna Przemyœlañska. Alicja Turek Sebastian Kryczka, prawnik specjalizuj¹cy siê w problematyce prawa pracyoraz prawa cywilnego uwzglêdnienie sprzeciwu przez pracodawcê wobec zastosowanej kary pieniê nej lub uchylenie tej kary przez s¹d pracy powoduje, i pracodawca ma obowi¹zek zwróciæ pracownikowi równowartoœæ kwoty na³o onej kary. Uznanie kary za nieby³¹. Po uprawomocnieniu siê kary porz¹dkowej mo e pojawiæ siê pytanie, czy informacja o zastosowaniu wobec pracownika kary porz¹dkowej bêdzie bezterminowo figurowa³a w dokumentacji na domagaæ siê odszkodowania? Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w³aœciciel nieruchomoœci (tak e wspó³w³aœciciel, podmiot w³adaj¹cy nieruchomoœci¹, zarz¹dca budynku, dozorca) jest zobowi¹zany do uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po- ³o onych wzd³u nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej s³u ¹c¹ dla ruchu pieszego po³o on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci; w³aœciciel nieruchomoœci nie jest obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym jest dopuszczony p³atny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ponadto, w³aœciciel lub zarz¹dca jest zobowi¹zany zapewniæ, dochowuj¹c nale ytej starannoœci, bezpieczne u ytkowanie obiektu (budynek) w razie wyst¹pienia czynników zewnêtrznych oddzia³ywuj¹cych na obiekt (wspomniane sople lodu). W przypadku, kiedy w³aœciciel zleci³ oczyszczanie osobie trzeciej, nasze ewentualne roszczenia powinny byæ kierowane do tej w³aœnie osoby. Warunkiem jest jednak udowodnienie w³aœcicielowi (innym odpowiedzialnym osobom) winy w zwi¹zku z nieodœnie eniem na czas lub odœnie- eniem niedok³adnym, nienale ytym, co czêsto mo e byæ niezwykle trudne. Nasze ewentualne roszczenie mo e opiewaæ nie tylko na powsta³¹ w ten sposób szkodê (koszt leczenia, naprawy uszkodzonego samochodu), ale tak e na utracone wszelkie korzyœci w zwi¹zku z pogorszeniem stanu zdrowia: doznanym upadkiem czy brakiem mo liwoœci korzystania z samochodu (koniecznoœci¹ wynajêcia np. taksówki w celu dotarcia do pracy). Je eli natomiast wypadek przydarzy nam siê w nieodœnie onym miejscu publicznym takim jak przystanek tramwajowy czy peron zobowi¹zanym jest wtedy przedsiêbiorca, np. MPK. Nie musimy wówczas udowadniaæ jego winy, tak jak w Stowarzyszenie UniConsult z siedzib¹ we Wroc³awiu ma niezmiern¹ przyjemnoœæ poinformowaæ Pañstwa o dwudniowych szkoleniach dotycz¹cych tematyki spo³ecznie odpowiedzialnego biznesu CSR. Warsztaty poprowadz¹ profesjonalni trenerzy, którzy postaraj¹ siê udzieliæ odpowiedzi na pytania takie jak: czym jest spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu? kto zajmuje siê tego typu dzia- ³alnoœci¹ na poziomie globalnym, europejskim i lokalnym (rynek polski)? gdzie pozyskiwaæ informacje, wiedzê nt. spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu? jak wygl¹da wdra anie strategii CSR u poszczególnych podmiotów gospodarczych? czym ró ni siê spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu i jego spo³eczne zaanga owanie? jak mo na skorzystaæ ze spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu? Szkolenia odbêd¹ siê w dniach 16 i 17 grudnia 2010r., pracowniczej. Zgodnie z kodeksem pracy, karê uwa a siê za nieby³¹, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy je eli w tym okresie nie by³o podstaw do zastosowania kolejnych kar. Pracodawca mo e jednak, z w³asnej inicjatywy lub na wniosek reprezentuj¹cej pracownika zak³adowej organizacji zwi¹zkowej, uznaæ karê za nieby³¹ przed up³ywem tego terminu. przypadku w³aœciciela nieruchomoœci, odpowiada on bowiem zawsze bezwzglêdnie na zasadzie ryzyka. Kamil Majchrzak SZKOLENIA PT. BIZNES SPO- ŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY PRAWDA CZY FAŁSZ? w sali konferencyjnej przy ulicy Legnickiej 65 we Wroc³awiu (Centrum SEKTOR 3), w godzinach Warsztaty s¹ bezp³atne. Dla wszystkich osób spragnionych wra eñ nie tylko intelektualnych kawa oraz s³odki poczêstunek. Wspó³organizatorem inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Forum to sprawdzony partner z wieloletnim doœwiadczeniem zwi¹zanym z tematyk¹ CSR. Je eli pragniesz poszerzaæ swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ biznesu i jego spo³ecznie odpowiedzialnych aspektów, chcesz poznaæ osoby dzia³aj¹ce w tym œrodowisku oraz wymieniæ swoje pogl¹dy czy doœwiadczenia te szkolenia s¹ dla Ciebie! Wszyscy uczestniczy szkoleñ otrzymaj¹ certyfikaty potwierdzaj¹ce partycypacjê w organizowanych warsztatach. Zostanie rozlosowana równie nagroda specjalna wœród uczestników. Kamil Majchrzak

7 Słowo relacjonuje str 7 Słowo o Polskim Gnieździe WROCŁAW UPAMIĘTNIŁ OFIARY STANU WOJENNEGO 13 grudnia kilkaset osób wziê³o udzia³ we Wroc³awiu w przemarszu i wiecu upamiêtniaj¹cym stan wojenny. Manifestacja antykomunistyczna rozpoczê³a siê na rynku jej uczestnicy, skanduj¹c m.in. has³a: Znajdzie siê cela dla Jaruzela!, Precz z komun¹!, Raz sierpem, raz m³otem, w czerwon¹ ho³otê!, przeszli pod siedzibê wroc³awskiej Gazety Wyborczej. Cel marszu by³ nieprzypadkowy, bowiem to w³aœnie gazeta Adama Michnika od ponad 20 lat stara siê zre- latywizowaæ prawdê o tym, co niektórzy okreœlaj¹ jako wojnê polsko-jaruzelsk¹. T³um zgromadzony na Placu Solnym wznosi³ m.in. okrzyki Prasê Michnika wyrzuæ do œmietnika!. Niestety, zawiod³o nag³oœnienie, przez co zabrak³o koordynacji hase³. Ponad 90% uczestników akcji antykomunistycznej stanowili ludzie m³odzi, w du ej mierze kibice Œl¹ska i dzia³acze organizacji narodowych. Albert Sierpieñ Komitet Polski Wroc³aw zaprasza na poniedzia³kowe spotkania formacyjne: 3 stycznia o godz w ramach m³odzie owego Klubu Dyskusyjnego Kwadrat, dyrektor Civitas Christiana we Wroc³awiu, Piotr Sutowicz, i Prezes M³odzie y Wszechpolskiej, Robert Winnicki, podejm¹ temat: Dmowski i Pi³sudski otwieramy/zamykamy trumny 10 stycznia o godz goœciem Civitas Christiana bêdzie geopolityk, prof. Tadeusz Marczak. Spotkania odbêd¹ siê w lokalu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, ul. KuŸnicza 11-13, I piêtro. Zachêcamy równie do odwiedzania strony: Ogłoszenia o wydarzeniach PIKIETA W OBRONIE WROC AWSKICH KUPCÓW! Zapraszamy na pikietê, która odbêdzie siê pod wroc³awskim ratuszem: 21 grudnia, wtorek, godz (Sukiennice od strony fontann). Bêdziemy domagaæ siê od prezydenta Dutkiewicza: dialogu ze œrodowiskami kupieckimi Wroc³awia równego traktowania podmiotów gospodarczych, zamiast preferowania wielkich firm zagranicznych zajêcia stanowiska w sprawie nielegalnych dzia³añ budowlanych, podejmowanych na ul. Biskupiej Komitet Polski Wroc³aw NOWOŒCI WYDAWNICTWA WEKTORY! k¹d siê bior¹ kryzysy finansowe? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba postawiæ kilka innych: kto kontroluje emisjê waluty? Kto zyskuje na inflacji? Komu zale y na drukowaniu papierowego pieni¹dza bez pokrycia w z³ocie? Kto pragnie uzale niaæ ludzi od kredytów? Do kogo nale y amerykañska Rezerwa Federalna? Po co stworzono Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy? A przede wszystkim: w jaki sposób prowadzona jest globalna wojna o pieni¹dz? onumentalna Historia chrzeœcijañstwa najs³ynniejsze dzie³o Warrena H. Carrolla to doskona³e po³¹czenie ywej narracji z historyczn¹ wnikliwoœci¹ oraz umiejêtnoœci¹ ogl¹du dziejów z odleg³ej perspektywy. Pierwsze trzy tomy ju w sprzeda y! œwietnie udokumentowanej ksi¹ ce autor pokazuje, jak w³oskie i rosyjskie organizacje mafijne systematycznie infiltruj¹ politykê i gospodarkê w Europie. Znany niemiecki dziennikarz ujawnia to, co wielu polityków, dziennikarzy i szefów policji wola³oby przemilczeæ i ukryæ przed opini¹ publiczn¹, wyci¹ga na œwiat³o dzienne niewygodne prawdy o niebezpiecznej bliskoœci prominentnych przedstawicieli sfer rz¹dowych, parlamentów, rad nadzorczych koncernów i ciemnego obszaru kontrolowanego przez mafiê. ozrastaj¹ca siê Unia po³yka nie tylko niezale noœæ narodow¹ poszczególnych pañstw, tworz¹c zlepek nacji wyobcowanych wobec tego wielkiego projektu, ale równoczeœnie ca³kowicie pozbawia przeciêtnego obywatela wp³ywu na rzeczywistoœæ odgórnie w³adaj¹c ponad g³owami. Demokracja (za klasyczn¹ definicj¹ Abrahama Lincolna) jako rz¹dy ludu, przez lud i dla ludu staje siê ustrojem odchodz¹cym do lamusa ostrzega w ksi¹ ce Europejska zmowa Hans Herbert von Arnim. ³owo niezwyk³a nale y stosowaæ ostro nie. Ale ta ksi¹ - ka jest w³aœnie taka i z pewnoœci¹ stanie siê klasyk¹. Opowiada nie tylko o przesz³oœci, teraÿniejszoœci i przysz³oœci z³ota jako kruszcu, ale mówi tak e o spo³eczeñstwie; wyra a nasze obawy i nadzieje zwi¹zane ze stabilizacj¹ i wolnoœci¹. Nareszcie zrozumiej¹ pañstwo, czym naprawdê by³ parytet z³ota i dlaczego politycy wypowiedzieli mu wojnê. (...) Harry D. Schultz nany niemiecki dziennikarz proponuje poddaæ ruchy masoñskie rutynowym, empirycznym badaniom, próbuj¹c dowiedzieæ siê, kim s¹ ich uczestnicy, do jakich partii nale ¹, jak zdobywaj¹ pieni¹dze, dlaczego dzia- ³aj¹ w ruchu wolnomularskim i dlaczego tak bardzo zale y im na tajnoœci. Odpowiedzi na te pytania pokazuj¹, e organizacje masoñskie, wbrew deklaracjom, nie s¹ wcale apolityczne. Przeciwnie, ich podstawowym celem okazuje siê wywieranie zakulisowego wp³ywu na rz¹dy. Wydawnictwo Wektory, ul. Atramentowa 11, Bielany Wroc³awskie tel ,

8 Reklama str 8 Wydawca: Emil Baran Redaktor naczelny: Jaros³aw Kowalczyk Redaktor techniczny: Piotr Ludkowski Stali wspó³pracownicy: Adam ¹cki, Jerzy Ziomek, Adam Maksymowicz, Bogdan Ludkowski, Tomasz Kamiñski Adam Witczak, Dariusz Parossa, Robert Winnicki, Robert Traczyk, Piotr Pieñkowski, Wojciech Sadza, Piotr Sutowicz, Krzysztof Stachurski Druk: Polskapresse Redakcja: Jugos³owiañska 65d, Wroc³aw, tel Skad: Serafin Redakcja nie odpowiada za treœæ publikowanych listów i reklam. Materia³ów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nades³anych tekstach i listach

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości Narodowe Święto Niepodległości W 1918 r. po 123 latach zaborów pañstwo polskie odrodzi³o siê i uzyska³o niepodleg³oœæ. Jesieni¹ 1918 r. dobiega³a koñca I wojna œwiatowa, która przynios³a klêskê wszystkim

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500

e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 Nr 3 (29) 2010 marzec MONTA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo