O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c"

Transkrypt

1 O diecie... czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c

2 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê zdrowo siê od ywiaj¹c 1 SPIS TREŚCI 1. Co oznacza termin hiperlipidemia? 1 2. Co dzieje się z tłuszczami w Twoim organizmie? 1 3. Dlaczego nadmiar cholesterolu jest szkodliwy? 3 4. Co jest przyczyną hiperlipidemii? 4 5. Jak badać lipidy we krwi? 6 6. Jak sprawdzić, czy masz prawidłową masę ciała? 7 7. Dlaczego należy obniżać poziom lipidów? 8 8. Jak doprowadzić poziom lipidów we krwi do wartości prawidłowych? Jak zmniejszyć ilość szkodliwego cholesterolu w organizmie? 9 9. Podstawowe informacje o produktach spożywczych Zamiast podsumowania 16

3 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 1 1. Co oznacza termin hiperlipidemia? Hiper z jêzyka ³aciñskiego oznacza nadmiar, a lipidy to inna nazwa t³uszczów. Jeœli stwierdzono u Ciebie hiperlipidemiê, oznacza to, e masz podwy szony poziom t³uszczów (lipidów) we krwi. Hiperlipidemia zwiêksza ryzyko rozwoju zmian w têtnicach i przez to mo e doprowadziæ do zawa³u serca, udaru mózgu czy niedokrwienia koñczyn dolnych. Je eli zale y Ci na dobrym zdrowiu, to musisz d¹ yæ do obni enia podwy szonego poziomu lipidów we krwi. 2. Co dzieje się z tłuszczami w Twoim organizmie? T³uszcze nie rozpuszczaj¹ siê w wodzie (³atwo to sprawdziæ, np. przygl¹daj¹c siê roso³owi). Aby mog³y one kr¹ yæ z krwi¹, która w du ej czêœci sk³ada siê z wody, musz¹ po³¹czyæ siê z bia³kiem. Po³¹czenie lipidu i bia³ka (proteiny) nazywamy lipoprotein¹. Lipoproteina wygl¹da jak malutka kuleczka (rysunek 1). Do tworzenia takiej kulki lipoproteiny potrzebny jest równie cholesterol. Cholesterol jest cz¹steczk¹ chemiczn¹ niezbêdn¹ do budowy komórek organizmu. Lipoproteiny rozprowadzaj¹ t³uszcz i cholesterol w takie miejsca organizmu, gdzie to potrzebne, lub zabieraj¹ je z miejsc, w których wystêpuj¹ w nadmiarze. G³ównym miejscem tworzenia lipoprotein jest w¹troba. Tam równie produkowany jest cholesterol. Ocenia siê, e oko³o Lipid (t³uszcz) Cholesterol Proteina (bia³ko) Rysunek 1. Budowa cz¹steczki lipoproteiny

4 2 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 2/3 cholesterolu potrzebnego cz³owiekowi wytwarza w¹troba. Ale cholesterol przyjmujemy równie z po ywieniem. Znajduje siê on w ka dym pokarmie pochodzenia zwierzêcego. Iloœæ cholesterolu produkowanego w w¹trobie zale y od tego, ile spo- ywamy go wraz z pokarmem. Gdy w diecie jest du o cholesterolu, w¹troba stopniowo zmniejsza jego produkcjê. Niestety, nie mo e ca³kowicie zaprzestaæ produkcji cholesterolu, dlatego jeœli przez lata spo ywamy go za du o, nadmiar musi siê gdzieœ magazynowaæ. Gdzie i jak? O tym w dalszej czêœci broszurki. W ostatnich latach odkryto, e lipoproteiny krwi p³yn¹ce z w¹troby do innych narz¹dów zawieraj¹ ma³e iloœci cholesterolu i st¹d angielska nazwa: Low Density Lipoprotein (LDL), która oznacza Lipoproteiny o Niskiej Gêstoœci. Z kolei, lipoproteiny p³yn¹ce z ró nych czêœci cia³a do w¹troby zawieraj¹ du o cholesterolu. Dlatego ich angielska nazwa brzmi: High Density Lipoprotein (HDL) i oznacza Lipoproteiny o Wysokiej Gêtoœci. HDL œci¹ga nadmiar cholesterolu z tkanek do w¹troby, a LDL rozprowadza cholesterol do tkanek. Dlatego HDL we krwi nazwano dobrym cholesterolem a LDL z³ym cholesterolem. Wyniki badania krwi pokazuj¹ zawartoœæ ca³kowit¹ cholesterolu (czasami opisan¹ skrótem TC, Total Cholestrol) oraz czêœæ cholesterolu zawart¹ w LDL i HDL. Warto pamiêtaæ, e LDL i HDL wchodz¹ w sk³ad cholesterolu ca³kowitego (TC = LDL + HDL). Lipoproteiny LDL (czyli tzw. z³y cholesterol ), gdy jest ich zbyt du o, nasilaj¹ rozwój mia d ycy têtnic. Im wy szy jest poziom LDL w Twojej krwi, tym wiêksze ryzyko wyst¹pienia chorób uk³adu kr¹ enia. Lipoproteiny HDL (czyli tzw. dobry cholesterol ) chroni¹ organizm przed mia d yc¹. Im wy szy jest poziom HDL w Twojej krwi, tym mniejsze ryzyko wyst¹pienia chorób uk³adu kr¹ enia. W wynikach badania krwi podaje siê tak e stê enie trójglicerydów. Trójglicerydy (oznaczane na wynikach badania krwi skrótem TG) s¹ t³uszczami, które s³u ¹ do magazynowania energii pochodz¹cej z po ywienia. Trójglicerydy s¹ odk³adane w magazynach zwanych komórkami t³uszczowymi (rysunek 2). Tylko niewielka czêœæ trójglicerydów kr¹ y we krwi. W razie potrzeby organizm pobiera trójglicerydy z magazy-

5 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 3 B³ona komórki Trójglicerydy J¹dro komórki Rysunek 2. Komórka t³uszczowa nów w komórkach t³uszczowych. Gdy przyjmujemy wiêcej po ywienia (czyli energii), ni jesteœmy w stanie wykorzystaæ, nadmiar ten w organizmie zamienia siê na trójglicerydy. Wype³niaj¹ siê magazyny w komórkach t³uszczowych i zaczynamy przybieraæ na wadze. Mówi¹c w uproszczeniu, t³uszcz siê odk³ada. Mo e wydaje Ci siê to skomplikowane, ale tak funkcjonuje Twój organizm. Je eli przez lata dostarczano mu za du o energii i cholesterolu, to na pewno w¹troba mia³a du o pracy. Ci¹gle tworzy³a i obs³ugiwa³a Twoje LDL i HDL. Trójglicerydy równie ca³y czas powstawa³y w Twoim organizmie i podlega³y ró nym przemianom. Je eli wynik badania lipidów we krwi wskazuje na podwy szone LDL i obni one HDL, to znak, e w¹troba i ca³y organizm ju nie daj¹ sobie rady. Podwy szony poziom TG równie œwiadczy o tym, e coœ w Twoim organizmie nie dzia³a prawid³owo. 3. Dlaczego nadmiar cholesterolu jest szkodliwy? Cholesterol jest t³uszczow¹ cz¹steczk¹ chemiczn¹ niezbêdn¹ do ycia. Jest sk³adnikiem ka dej komórki cia³a. Bierze równie udzia³ w produkcji hormonów i witaminy D, koniecznych do zachowania zdrowia. Cholesterol nie rozpuszcza siê w wodzie. Jest to zalet¹, gdy dziêki temu komórki cia³a nie rozp³ywaj¹ siê. (Pamiêtaj, e organizm cz³owieka sk³ada siê w ponad 2/3 z wody!!!) Ale to tak e wada, bo nadmiar cholesterolu nie mo e byæ wydalony przez nerki z moczem, który sk³ada siê przede wszystkim z wody. Pocz¹tkowo nadmiar cholesterolu odk³adany jest w skórze. Ale gdy ten magazyn siê wype³ni, cholesterol przenika do œcian têtnic krwionoœnych. Proces odk³adania siê cholesterolu w têtnicach nazywamy mia d yc¹ (rysunek 3). Mia d yca zwê a têtnice i ogranicza przep³yw krwi. Mo e to spowodowaæ na przyk³ad niedokrwienie serca, mózgu oraz koñczyn.

6 4 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c Têtnice doprowadzaj¹ce krew do serca Serce widziane od przodu Cholesterol i inne cz¹steczki s¹ odk³adane w œcianie têtnicy Œciana têtnicy (przekrój) Powiêkszenie wycinka têtnicy Mia d yca utrudnia przep³yw krwi Rysunek 3. Serce oraz têtnica ze zmianami mia d ycowymi A gdy têtnica zostanie ca³kowicie zamkniêta, niedokrwione tkanki obumieraj¹. Tak¹ martwicê z niedokrwienia w sercu nazywamy zawa³em, a w mózgu udarem niedokrwiennym. Te choroby s¹ jednymi z najgroÿniejszych dla ycia. W du ym stopniu ich przyczyn¹ jest w³aœnie hiperlipidemia i nadmiar cholesterolu. Dlatego nale y zacz¹æ dzia³aæ jak najwczeœniej. 4. Co jest przyczyną hiperlipidemii? Dieta Spo ywanie zbyt du ej iloœci po ywienia w stosunku do potrzeb powoduje wzrost poziomu trójglicerydów oraz LDL. Tak e spo ywanie pokarmów bogatych w cholesterol prowadzi do zwiêkszenia iloœci LDL. Cholesterol znajduje siê TYLKO w pokarmach pochodzenia zwierzêcego. ROŒLINY nie zawieraj¹ cholesterolu. Trójglicerydy znajduj¹ siê zarówno w pokarmach pochodzenia zwierzêcego, jak i roœlinnego. Dieta doros³ego cz³owieka z hiperlipidemi¹ powinna byæ dok³adnie opracowana przez lekarza lub doradcê ywieniowego, który dobierze iloœæ i sk³ad spo ywanych pokarmów. Na pocz¹tku nale y wyliczyæ potrzeby i równowagê energetyczn¹ cho-

7 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 5 rego. Nastêpnie opracowaæ plan posi³ków na kolejne dni. Wyliczenia równowagi energetycznej musz¹ uwzglêdniæ iloœæ energii spalanej podczas aktywnoœci fizycznej. Istnieje bowiem zale noœæ miêdzy zastosowan¹ diet¹ a planowan¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹. O tym piszemy na koñcu broszurki. Czynniki dziedziczne Sk³onnoœæ do hiperlipidemii mo e byæ cech¹ dziedziczn¹, przekazan¹ przez rodziców. Tak¹ hiperlipidemiê lekarze nazywaj¹ wrodzon¹. Jest to ciê ka choroba, która przejawia siê znacznym nadmiarem lipidów we krwi, przez co powoduje szybki rozwój mia d ycy i jej powik³añ. Hiperlipidemia wrodzona ujawnia siê u bardzo m³odych ludzi. U tych chorych lekarze musz¹ stosowaæ leczenie ju od najm³odszych lat. Nadwaga Du a nadwaga zwykle powoduje wzrost poziomu z³ego cholesterolu, czyli LDL we krwi. Jeœli masz nadwagê i hiperlipidemiê, utrata zbêdnych kilogramów pomo- e równie obni yæ poziom z³ego cholesterolu i trójglicerydów, oraz podwy szyæ poziom dobrego cholesterolu HDL. Styl życia Brak ruchu i niew³aœciwa dieta to najczêstsze grzechy wspó³czesnego cz³owieka pope³niane przeciwko zdrowiu. Pod pojêciem stylu ycia wspó³czesna medycyna rozumie wszystkie zachowania cz³owieka wp³ywaj¹ce na jego zdrowie. Drugim po diecie najwa niejszym zachowaniem wp³ywaj¹cym na lipidy jest aktywnoœæ fizyczna. Regularna aktywnoœæ fizyczna zmniejsza iloœæ LDL i zwiêksza HDL we krwi oraz obni a poziom trójglicerydów. Trening fizyczny musi jednak spe³niaæ okreœlone warunki, by by³ korzystny oraz bezpieczny dla zdrowia. O aktywnoœci fizycznej piszemy w naszej drugiej broszurce o hiperlipidemii. Wiek i płeć Zarówno u mê czyzn, jak i u kobiet poziom lipidów zmienia siê wraz z wiekiem. U dzieci hiperlipidemiê spotyka siê rzadko (oprócz choroby wrodzonej). Dzieci i m³odzie do oko³o roku ycia potrzebuj¹ wiêkszej iloœci cholesterolu i bia³ek,

8 6 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c poniewa ich organizm roœnie i ci¹gle powstaj¹ nowe komórki. Po okresie dojrzewania ta sytuacja zmienia siê, ale nawyki ywieniowe niestety czêsto pozostaj¹. U obydwu p³ci obserwuje siê stopniowy wzrost poziomu lipidów wraz z wiekiem. Nie wiadomo, jednak czy wynika to z niew³aœciwej diety i braku aktywnoœci fizycznej, czy jest uwarunkowane samym starzeniem siê organizmu. Obserwuje siê tak e, i u kobiet przed menopauz¹ poziom cholesterolu i lipidów jest zwykle ni szy ni u mê czyzn w podobnym wieku. W okresie menopauzy sytuacja u kobiet pogarsza siê i po 60 roku ycia hipierlipidemia wystêpuje u nich czêœciej ni u mê czyzn. Alkohol Alkohol powoduje wzrost poziomu HDL, lecz nie wywo³uje obni enia LDL. Niewielkie iloœci alkoholu mog¹ korzystnie dzia³aæ na lipidy, jednak picie w nadmiarze uszkadza w¹trobê i podnosi ciœnienie krwi. Stres Badania wykaza³y, e d³ugotrwa³y stres powoduje wzrost poziomu LDL we krwi. Byæ mo e dzieje siê tak, gdy zestresowany cz³owiek wiêcej je. Zwiêkszone spo ycie s³odyczy lub t³ustych potraw wp³ywa niekorzystnie na poziom lipidów we krwi. Niektóre choroby Pewne choroby, takie jak na przyk³ad cukrzyca lub niedoczynnoœæ tarczycy, zwiêkszaj¹ produkcjê cholesterolu w organizmie. Warto o tym pamiêtaæ i informowaæ o nich swojego lekarza. 5. Jak badać lipidy we krwi? Od 20 roku ycia ka dy powinien co 3 4 lata badaæ swój poziom lipidów we krwi (tabela 1a i 1b). Osoby starsze i maj¹ce inne choroby (wczeœniej rozpoznana hiperlipidemia, nadciœnienie, cukrzyca, oty³oœæ) powinny wykonywaæ takie badania raz do roku. Krew na badanie poziomu lipidów pobiera siê na czczo, po up³ywie przynajmniej 12 godzin od ostatniego posi³ku.

9 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 7 Tabela 1a. Poziomy lipoprotein we krwi Lipoproteiny Wartości prawidłowe graniczne nieprawidłowe Cholesterol całkowity < 200 mg/dl mg/dl > 250 mg/dl HDL dla mężczyzn > 35 mg/dl dla kobiet > 50 mg/dl Im więcej, tym lepiej LDL < 100 mg/dl mg/dl > 139 mg/dl Trójglicerydy < 200 mg/dl mg/dl > 400 mg/dl mg/dl należy czytać miligram na decylitr, > oznacza powyżej, < oznacza poniżej Uwaga: w niektórych laboratoriach stosuje siê inne oznaczenia. Zamiast mg/dl u ywana jest jednostka mmol/l. Wówczas normy wynosz¹: Tabela 1b. Poziomy lipoprotein we krwi Lipoproteiny Wartości prawidłowe graniczne nieprawidłowe Cholesterol całkowity < 5 mmol/l 5 6,5 mmol/l > 6,5 mmol/l HDL dla mężczyzn > 0,9 mg/dl dla kobiet > 1,3 mg/dl Im więcej, tym lepiej LDL < 2,6 mmol/l 2,6 3,6 mmol/l > 3,6 mmol/l Trójglicerydy < 2,2 mmol/l 2,2 4,5 mmol/l > 4,5 mmol/l mmol/l należy czytać milimol na litr, > oznacza powyżej, < oznacza poniżej 6. Jak sprawdzić, czy masz prawidłową masę ciała? Jak wspominaliœmy, nadwaga i oty³oœæ sprzyjaj¹ hiperlipidemii. Niezale nie od tego, zwiêkszaj¹ ryzyko wyst¹pienia innych chorób, takich jak cukrzyca czy nadciœnienie têtnicze. Poza tym pogarszaj¹ ogóln¹ sprawnoœæ organizmu. Dlatego musisz wiedzieæ, czy masa Twojego cia³a jest prawid³owa. Najprostszym sposobem oceny czy

10 8 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c Tabela 2. Podział zaburzeń masy ciała w zależności od BMI Klasyfikacja zaburzeń masy ciała BMI [kg/m 2 ] Niedowaga < 18,5 Prawidłowa masa ciała 18,5 24,9 Nadwaga 25,0 29,9 I otyłości 30,0 34,9 II otyłości 35,0 39,9 III otyłości (otyłość olbrzymia) 40,0 masz prawid³ow¹ masê cia³a jest wyliczenie WskaŸnika Masy Cia³a (tabela 2). Lekarze czêsto u ywaj¹ nazwy angielskiej tego wskaÿnika, a brzmi ona Body Mass Index; w skrócie BMI. WskaŸnik ten oblicza siê tak samo dla kobiet i mê czyzn, wed³ug poni szego wzoru: BMI = waga [kilogramy] wzrost 2 [metry] Na przyk³ad dla osoby o wzroœcie 165 cm (czyli 1,65 metra), wa ¹cej 65 kg BMI wynosi: 65 : (1,65 1,65) = 65 : 2,72 = 23,9 Zatem osoba, z naszego przyk³adu maj¹ca BMI = 23,9 znajduje siê w grupie osób z normaln¹ mas¹ cia³a. Spróbuj teraz policzyæ Twoje BMI. 7. Dlaczego należy obniżać poziom lipidów? Wiesz ju, e nadmiar cholesterolu jest szkodliwy. Powoduje mia d ycê têtnic, która utrudnia przep³yw krwi. Wykazano ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, e podwy szony poziom LDL powy ej 135 mg/dl, albo obni ony poziom HDL poni ej 35 mg/dl wi¹ e

11 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 9 siê zawsze ze wzrostem ryzyka wyst¹pienia choroby niedokrwiennej serca. Wykazano tak e, e obni enie poziomu lipidów LDL zmniejsza takie ryzyko. Innymi s³owy Twoje szanse na zdrowe i d³ugie ycie bêd¹ wiêksze. 8. Jak doprowadzić poziom lipidów we krwi do wartości prawidłowych? Jak zmniejszyć ilość szkodliwego cholesterolu w organizmie? Zgodnie z nowoczesn¹ wiedz¹ medyczn¹ s¹ mo liwe trzy sposoby dzia³ania. W³aœciwa dieta, odpowiednia aktywnoœæ fizyczna oraz w razie koniecznoœci w³aœciwie dobrane leki. Na zakoñczenie tej broszury przekazujemy podstawowe informacje na temat zasad zdrowego od ywiania w hiperlipidemii. Prosimy pamiêtaæ, e pozosta³e dwa sposoby dzia³ania s¹ równie wa ne. Piszemy o nich w naszej drugiej broszurce o hiperlipidemii. Dieta stosowana w hiperlipidemii Celem diety jest zmniejszenie iloœci cholesterolu w organizmie. Ustalaj¹c dietê, nale y uwzglêdniæ, czy oprócz hiperlipidemii wystêpuj¹ dodatkowe choroby: nadwaga, oty³oœæ, nadciœnienie têtnicze, cukrzyca lub sytuacje wymagaj¹ce innej diety. Ka da z tych chorób mo e wymagaæ nieco innego sposobu od ywiania. Dieta dla osób oty³ych powinna prowadziæ do stopniowej utraty masy cia³a, a wiêc tak zwany bilans energetyczny powinien byæ ujemny. Dieta w leczeniu nadciœnienia powinna ograniczaæ iloœæ spo ywanej soli kuchennej oraz uwzglêdniaæ zapotrzebowanie organizmu na potas, magnez i mikroelementy. W diecie chorych na cukrzycê nale y dok³adnie wywa yæ proporcje wêglowodanów (cukrów) do innych sk³adników po ywienia. Dlatego w niniejszej broszurce nie mo emy daæ gotowego przepisu na zdrow¹ dietê przeciwko cholesterolowi. Zawsze prosimy o skonsultowanie siê ze swoim lekarzem i specjalist¹ do spraw ywienia. Poni ej podajemy ogólne zasady

12 10 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c zdrowego od ywiania w hiperlipidemii i kilka informacji mog¹cych siê przydaæ ka - dej osobie, która chce zrobiæ coœ dobrego dla swojego zdrowia. Przeczytaj uwa nie i przemyœl, co do tej pory robi³aœ/robi³eœ dobrze lub Ÿle. Jeœli coœ jest nie tak, nie czekaj na powik³ania. Spróbuj dzia³aæ. Naprawdê warto. W³aœciwa dieta powinna spe³niaæ cztery warunki: 1. Ograniczaæ iloœæ spo ywanego cholesterolu. 2. Dostarczaæ tylko tyle energii, ile potrzebuje Twój organizm. 3. Byæ urozmaicona, to znaczy zawieraæ we w³aœciwych proporcjach wszystkie sk³adniki, których organizm potrzebuje. 4. Zawieraæ du o b³onnika. ad. 1. Nale y spo ywaæ g³ównie ywnoœæ pochodzenia roœlinnego, a ograniczyæ iloœæ ywnoœci pochodzenia zwierzêcego. ad. 2. O masie cia³a decyduje bilans energetyczny. Liczba kalorii dostarczanych z po ywieniem powinna równowa yæ liczbê kalorii zu ywan¹ przez organizm. Jeœli Twoja dieta zawiera zbyt du o kalorii w stosunku do zapotrzebowania energetycznego organizmu, to nawet gdybyœ nie spo ywa³ t³uszczów i cholesterolu, a na przyk³ad tylko s³odycze, i tak nadmiar energii zostanie zmagazynowany w postaci tkanki t³uszczowej. Organizm potrafi zamieniæ cukry na trójglicerydy, a cholesterol samodzielnie wyprodukowaæ w w¹trobie. Tak wiêc, bêdziesz przybieraæ na wadze zawsze, gdy Twój bilans energetyczny bêdzie dodatni. Gdy masz nadwagê albo oty³oœæ, powinno byæ odwrotnie. Nale y tak zaplanowaæ dietê i aktywnoœæ fizyczn¹, aby Twój bilans energetyczny by³ ujemny. ad. 3. W³aœciwe proporcje diety okreœla siê, podaj¹c procentowo, ile energii w diecie powinno pochodziæ z cukrów, t³uszczów i bia³ek. Ale uwaga to nie s¹ proporcje wagowe! Nale y pamiêtaæ, e t³uszcze s¹ najbardziej kaloryczne. W przybli eniu jedna porcja wagowa t³uszczu zawiera 6 razy wiêcej energii (kalorii) ni taka sama porcja wagowa wêglowodanów. Oznacza to, e na przy-

13 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 11 k³ad 1 ³y ka oleju roœlinnego zawiera tyle kalorii ile 6 ³y ek cukru. Z tego powodu podczas zakupów nale y koniecznie zwracaæ uwagê na sk³ad produktów ywnoœciowych. Przy obliczaniu bilansu energetycznego trzeba korzystaæ z tabel kalorycznoœci produktów ywnoœciowych. ad. 4. Nale y spo ywaæ du o b³onnika. Znajduje siê on tylko w ywnoœci roœlinnej. B³onnik ogranicza wch³anianie cholesterolu w jelitach. Jak często jeść? Najlepiej jest zaplanowaæ 4 5 posi³ków, pamiêtaæ o œniadaniu, nie jeœæ póÿnej i obfitej kolacji oraz nie podjadaæ miêdzy posi³kami. Jak wyliczyć bilans energetyczny? Do w³aœciwego dzia³ania organizmu potrzebna jest energia. Organizm pobiera energiê w pierwszej kolejnoœci z cukrów, a w drugiej z t³uszczów. Je eli obu zabraknie wówczas spalaniu ulegaj¹ bia³ka. W odwrotn¹ stronê dzia³a to w ten sposób, e nadmiar cukrów jest zamieniany na t³uszcze i magazynowany w tkance t³uszczowej na gorsze czasy. Je eli te gorsze czasy nie nadchodz¹, to tkanki t³uszczowej przybywa... i przybywa. Iloœæ energii, jak¹ zawieraj¹ cukry, t³uszcze lub bia³ka, mierzy siê za pomoc¹ kalorii lub kilokalorii kalorii = 1 kilokaloria W tabeli 3 podano, ile kilokalorii przeciêtnie potrzebuje organizm cz³owieka w ci¹gu jednej doby: Tabela 3. Dobowe zapotrzebowanie na kalorie Kobieta Mężczyzna Pracownik fizyczny* kilokalorii kilokalorii Pracownik umysłowy 2000 kilokalorii kilokalorii * wykonujący umiarkowany wysiłek fizyczny

14 12 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c Obliczaj¹c bilans energetyczny, nale y: A. policzyæ swoje dzienne zapotrzebowanie na kalorie (pos³uguj¹c siê powy sz¹ tabel¹, a w razie planowanego zwiêkszenia aktywnoœci fizycznej dodaæ liczbê kalorii, jakie zostan¹ spalone podczas æwiczeñ fizycznych. Na przyk³ad podczas 3-kilometrowego spaceru spalamy 200 kilokalorii, a w ci¹gu 30 minut p³ywania oko³o 300 kilokalorii); B. dobraæ iloœæ i wartoœæ kaloryczn¹ posi³ków, tak aby jeœæ tyle, ile wynios³o policzone wczeœniej zapotrzebowanie kaloryczne. Mo na wówczas powiedzieæ, e dieta jest zbilansowana na zero. Nie powinno siê ani przytyæ, ani schudn¹æ. A = B Oczywiœcie, je eli oprócz hiperlipidemii celem leczenia jest utrata zbêdnych kilogramów, po wyliczeniu wydatku energetycznego (A) nale y dobraæ mniejsz¹ wartoœæ kaloryczn¹ spo ywanych posi³ków (B). Je eli B minus A da wynik mniejszy od zera, to mówimy, e bilans energetyczny jest ujemny. Codzienne przestrzeganie ujemnego bilansu energetycznego doprowadzi do utraty masy cia³a. Jak szybko można schudnąć? Bardzo wa na jest szybkoœæ utraty zbêdnych kilogramów. Nie powinno siê traciæ wiêcej ni 1 kg t³uszczu na tydzieñ. Oznacza to, e w ci¹gu miesi¹ca mo na bezpiecznie zrzuciæ oko³o 4 kg. Je eli ktoœ ma 20 kg nadwagi, odchudzanie powinno byæ roz³o one na co najmniej 5 miesiêcy. Dlaczego tak jest? T³uszcz jest bardzo bogatym magazynem energii. 1 kg t³uszczu = kilokalorii Policzmy na przyk³adzie: Je eli dziennie potrzebujemy kilokalorii, to w ci¹gu 7 dni daje to kilokalorii. Aby straciæ 1 kg t³uszczu, czyli oko³o kilokalorii, trzeba by ograniczyæ

15 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 13 liczbê kalorii spo ywanych w tym tygodniu do ( = 6000), czyli dziennie oko³o 850 kilokalorii. Taka dieta oznacza³aby w praktyce wielk¹ g³odówkê. Co gorsza, z powy szego wyliczenia wynika, e cz³owiek z nadwag¹ 20 kg musia³by tak¹ g³odówkê stosowaæ przez 20 tygodni. Jest to bardzo trudne do wykonania i mo e byæ niebezpieczne. Aby nie przesadziæ z g³odówkami, bezpieczniej jest stosowaæ dietê mniej kaloryczn¹ ni dzienne zapotrzebowanie, np. oko³o 1700 kilokalorii na dobê, oraz wspomóc dietê, zwiêkszaj¹c aktywnoœæ fizyczn¹. Policzmy, co się będzie działo w takiej sytuacji: Spalamy 2300 (2000 kilokalorii w zwykłych zajęciach kilokalorii podczas 3-kilometrowego spaceru) Dostarczamy 1700 kilokalorii/dzień 600 W tym wyliczeniu 600 kilokalorii dziennie jest pobierane z magazynu tkanki t³uszczowej. Przez 7 dni da³oby to 4200 kilokalorii, czyli oko³o pó³ kilograma t³uszczu. Takie dzia³anie jest o wiele ³atwiejsze, bezpieczniejsze i mo liwe do zastosowania przez ka dego. Odchudzanie trwa³oby d³u ej, ale by³oby skuteczne. Zatem po ustaleniu, ile kilokalorii na dobê powinno siê jeœæ, nale y u³o yæ swoje posi³ki z wêglowodanów (cukrów), t³uszczów i bia³ek w proporcjach opisanych w tabeli 4. Tabela 4. Zalecane proporcje składników diety według zawartości energii Składniki odżywcze dostarczające energię Ilość energii na dobę Białka 15% Cukry (węglowodany) 50 60% Tłuszcze ogółem 25 35% w tym: Tłuszcze nasycone mniej niż 7% Tłuszcze wielonienasycone do 10% Tłuszcze jednonienasycone do 20% Składniki odżywcze niedostarczające energii Cholesterol Błonnik < 200 mg/d g/d.

16 14 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 1 ³y ka t³uszczu = 6 ³y ek cukru Rysunek 4. Proporcje spo ywanych pokarmów Zwracamy uwagê, e proporcje w tabeli nie s¹ proporcjami wagowymi. T³uszcze nie wi¹ ¹ wody, natomiast wêglowodany i bia³ka s¹ silniej uwodnione. Mo emy przyj¹æ, e 1 g t³uszczu dostarcza tyle samo energii, ile 6 g wêglowodanów lub 6 g bia³ka (rysunek 4). Nale y o tym pamiêtaæ przygotowuj¹c posi³ek. 9. Podstawowe informacje o produktach spożywczych Owoce i warzywa s¹ niskokaloryczne, praktycznie bez t³uszczu, zawieraj¹ wiele niezbêdnych substancji, miêdzy innymi b³onnik, magnez, potas. Wiêkszoœæ osób zjada ich zbyt ma³o. Dieta dla osoby z hiperlipidemi¹ powinna zawieraæ 8 10 porcji warzyw i owoców dziennie. Jedna porcja to na przyk³ad: 1 jab³ko œredniej wielkoœci, 1 ziemniak, 1 banan, 60 g œwie ej sa³aty (zawartoœæ ok. 1 szklanki), 90 g surowej kapusty (zawartoœæ ok. 1/2 szklanki), oko³o 3/4 szklanki naturalnego soku z owoców, kiœæ winogron (ok. 12 gron).

17 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 15 Ziarna i zbo a maca (np. bogatob³onnikowa), pieczywo ciemne, p³atki owsiane; zawieraj¹ g³ównie wêglowodany i sk³adniki mineralne (najwiêcej w produktach pe³noziarnistych). W zale noœci od u ytego ziarna i sposobu produkcji niekiedy mog¹ zawieraæ zwiêkszon¹ iloœæ t³uszczu (wagowo nawet powy ej 7%). Warto sprawdziæ sk³ad danego produktu. Spo ywaj 7 8 porcji dziennie. Jedna porcja to: 1 szklanka (ok. 30 g) p³atków (kukurydzianych), 1 szklanki ry u, makaronu lub kaszy (po ugotowaniu), 1 kromka chleba pe³noziarnistego, 20 gram macy bogatob³onnikowej. Nabia³ bogatokaloryczny, zawiera du ¹ iloœæ t³uszczów, ale jest podstawowym Ÿród³em wapnia, witaminy D, a tak e bia³ka. Nie mo na go wyeliminowaæ z po ywienia, ale nale y wybieraæ produkty o ma³ej zawartoœci t³uszczu: chude mleko, twarogi lub jogurty. Jedna porcja to na przyk³ad: 1 szklanka chudego mleka lub jogurtu, 50 g chudego twarogu. Miêsa, w tym drób i ryby g³ówne Ÿród³o bia³ka, elaza, cynku i witamin B. Nale- y wybieraæ chude miêsa. Jednak nawet chude miêso zawiera du o t³uszczu i cholesterolu, dlatego w hiperlipidemii nale y ograniczaæ ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego. Przygotowuj¹c drób, nale y koniecznie usun¹æ skórê (to g³ówny magazyn cholesterolu u wszystkich zwierz¹t). Maksymalnie 1 2 porcje tygodniowo. Rybie miêso zawiera najmniej t³uszczu. Poza tym s¹ to nieco inne jakoœciowo t³uszcze ni wystêpuj¹ce u zwierz¹t l¹dowych. Wykazano, e t³uszcze rybie mog¹ hamowaæ rozwój mia d ycy. Zatem w hiperlipidemii powinno wybieraæ siê g³ównie miêso z ryb. Przyk³adowe porcje to: g gotowanego miêsa drobiowego bez skóry, g ryb albo innego chudego miêsa. Roœliny str¹czkowe groch, fasola, bób, soczewica. Doskona³e Ÿród³o bia³ka roœlinnego. Zawieraj¹ magnez, potas i du o b³onnika. W hiperlipidemii zaleca siê 8 10 porcji tygodniowo.

18 16 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c Ciemne pieczywo, kasze, (b³onnik) Warzywa, owoce S³odycze, t³uszcze Miêso, nabia³ Ograniczaj Jedz najwy ej 1 2 porcji dziennie Jedz 2 4 porcji codziennie Jedz co najmniej 5 porcji codziennie Rysunek 5. Piramida ywieniowa Jedna porcja to: 1/2 szklanki (ok. 100 g) gotowanej fasoli lub grochu, 1/2 szklanki gotowanego bobu. Mo e siê wydawaæ, e uwzglêdnienie w diecie 8 10 porcji warzyw i owoców dziennie lub 10 porcji roœlin str¹czkowych tygodniowo jest bardzo trudne. Ale zale y to tylko od motywacji chorego cz³owieka. A ta zale y od jego wiedzy, umiejêtnoœci i przekonania, czy warto yæ zdrowo. Na rysunku 5 przedstawiono tzw. piramidê ywieniow¹, która pokazuje w³aœciwe proporcje poszczególnych sk³adników pokarmowych. 10. Zamiast podsumowania W zdrowym od ywianiu bardzo wa ny jest odpowiedni sposób robienia zakupów. Nawet najlepiej wyliczona i zaplanowana dieta nie przyniesie rezultatów, je eli bêdziesz jeœæ produkty kiepskiej jakoœci lub kupisz nie to, co powinnaœ lub powinieneœ. Zacznij od zrobienia listy potrzebnych produktów spo ywczych. Przygotuj j¹, gdy nie jesteœ g³odny. G³odny zawsze kupuje wiêcej, ni potrzebuje, a potem szkoda mu

19 O diecie, czyli jak leczyæ hiperlipidemiê, zdrowo siê od ywiaj¹c 17 wyrzuciæ i zjada, aby siê nie zepsu³o. Ca³y bilans kaloryczny mo e siê przez to za³amaæ. Tak¹ listê zabierz ze sob¹ na zakupy i œciœle jej przestrzegaj. Kupuj œwie ¹ ywnoœæ, a nie dania gotowe do zjedzenia. Wybieraj ywnoœæ w opakowaniach, które ³atwo podzieliæ na potrzebne Ci porcje. Czytaj uwa nie etykiety i informacje o sk³adzie kupowanych produktów. Zwróæ przede wszystkim uwagê na: zawartoœæ t³uszczu i cholesterolu, liczbê kalorii, wzajemne proporcje wêglowodanów, t³uszczów oraz bia³ek (czy s¹ opisane wagowo, czy w kaloriach), zawartoœæ sodu, zawartoœæ potasu, magnezu i wapnia. Nie kupuj nigdy ywnoœci, kiedy jesteœ g³odny. Zawsze kupisz za du o! Tak planuj zakupy, aby w Twojej kuchni zawsze znajdowa³y siê produkty zalecane w diecie wspomagaj¹cej leczenie hiperlipidemii. Przygotowuj¹c posi³ki w domu, pamiêtaj zw³aszcza o ograniczeniu iloœci cholesterolu w posi³kach. Unikaj sma enia, przyrz¹dzaj potrawy gotowane, duszone lub grilowane. Jeœli idziesz do restauracji, pamiêtaj, e porcje oferowanych dañ s¹ zwykle zbyt du e. Mo esz poprosiæ kelnera o ich zmniejszenie albo po prostu zabraæ czêœæ posi³ku do domu i zjeœæ póÿniej. Sk³adaj¹c zamówienie, zawsze wybieraj dania zgodne z Twoj¹ Zdrow¹ Diet¹. W praktyce mog¹ Ci siê zdarzyæ odstêpstwa od ustalonego sposobu od ywiania. Jeœli jednak bêd¹ siê zdarza³y czêsto, utrudni to wytworzenie odpowiednich nawyków ywieniowych i zmniejszy skutecznoœæ diety. Wydawnictwo Via Medica, ul. Œwiêtokrzyska 73, Gdañsk, tel.: (058) , faks: (058) ,

20 Twój lekarz powiedzia³ Ci, e masz zaburzenia lipidowe lub wysoki cholesterol. Prawdopodobnie powiedzia³ te, e nale y stosowaæ dietê i byæ aktywnym fizycznie. Byæ mo e zaleci³ stosowanie leków. Ta broszurka powsta³a, by pomóc Ci wprowadziæ w ycie zalecenia lekarza. Prosimy pamiêtaæ, e skuteczne leczenie zaburzeñ lipidowych zale y od: codziennego przyjmowania leków zdrowego sposobu od ywiania aktywnoœci fizycznej Stosowanie siê do tych zaleceñ przyniesie wymierne korzyœci... Tobie. To, jak wykorzystasz wiedzê z tej broszurki, zale y tylko od Ciebie. Dla Twojego zdrowia Kompleksowe leczenie zaburzeñ lipidowych Adres do korespondencji: Schwarz Pharma Sp. z o.o. ul. Dolna omianki ISBN

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

HI QUALITY SPORTS SUPLEMENTS

HI QUALITY SPORTS SUPLEMENTS HI QUALITY SPORTS SUPLEMENTS Historia Kreatyny w sporcie Kreatyna poprawia zaopatrzenie w energiê podczas wysi³ku Od dawna wiadomo, e kreatyna wspomaga wyczyn sportowy. W Ludzki organizm rozporz¹dza dwoma

Bardziej szczegółowo

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych

Medycyna komórkowa. Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii. Za³o enia medycyny komórkowej. Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych 10 Medycyna komórkowa Komórkowe sk³adniki od ywcze Ÿród³em bioenergii Za³o enia medycyny komórkowej Naukowe fakty o komórkowych sk³adnikach od ywczych Medycyna konwencjonalna kontra medycyna komórkowa

Bardziej szczegółowo

Nr 4(25) kwiecieñ 2011 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna ISSN 2081-2361 Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Pomosty

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kilka faktów o Orphée Notowania 4 5 CORMAY CORMAY & Orphée Orphée DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy

Bardziej szczegółowo

O WITAMINIE C OBIEKTYWNIE

O WITAMINIE C OBIEKTYWNIE che mia Trzeba przyznać, że tytuł to nietypowy, amoże nawet prowokacyjny. Tak, rzeczywiście jest prowokacyjny, bo kto, jak nie my, chemicy amatorzy, powinniśmy dużo wiedzieć o witaminie i mieć o niej sąd

Bardziej szczegółowo

Koncepcje nutrigenomiki

Koncepcje nutrigenomiki PRACE PRZEGL DOWE Koncepcje nutrigenomiki Maria Kozio³kiewicz Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika ódzka, ódÿ Nutrigenomics concepts Summary The term nutrigenomics refers to the effect of diet

Bardziej szczegółowo

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka

Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka PRACE POGL DOWE Emilia KOLARZYK 1 Dorota PACH 2 Ró ne oblicza ywnoœci spo ywanej przez wspó³czesnego cz³owieka Different aspects of food consumed by contemporary people 1 Zak³ad Higieny i Dietetyki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka ISSN 1731-9749 Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Grudzieñ 2008 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny Nigdy nie wiemy, czy to przeziêbienie, czy grypa. Sami siê leczymy, nie idziemy do lekarza.

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

spotkanie z promieniotwórczości¹

spotkanie z promieniotwórczości¹ spotkanie z promieniotwórczości¹ Ludwik Dobrzyñski Ewa Droste Robert Wo³kiewicz ukasz Adamowski Wojciech Trojanowski listopad 2010 Spotkanie z promieniotwórczości¹ wydanie drugie poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze

Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze Mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze W skrócie mo na powiedzieæ, e mleko krowie nadaje siê dla cielaka, kozie dla kozy, a mleko owcze dla owiec. Odpowiedni dla cz³owieka jest tak naprawdê tylko pokarm

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

do prenumeraty Zapraszamy na rok 2012 NOLIPREL, 2,5 mg+0,625 mg, tabletki powlekane.

do prenumeraty Zapraszamy na rok 2012 NOLIPREL, 2,5 mg+0,625 mg, tabletki powlekane. www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 10 (214) PaŸdziernik 2011 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

OTY Oή STRATEGIE TERAPEUTYCZNE

OTY Oή STRATEGIE TERAPEUTYCZNE OTY Oή STRATEGIE TERAPEUTYCZNE Obesity therapeutic strategies dr n. med. Jan RUXER Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w odzi

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

Zdrowe żywienie w cukrzycy

Zdrowe żywienie w cukrzycy Zdrowe żywienie w cukrzycy 1 Spis treści Co to jest cukrzyca?... 3 Glikemia poposiłkowa... 4 Co to jest dieta?... 7 Kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania... 7 Jak jeść, gdy ma się cukrzycę?... 8 Jak

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Jakub Ko³odziejczyk Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Kraków 2004 1 Agresja

Bardziej szczegółowo