Rachmistrz turniej z tabliczką mnoŝenia dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachmistrz turniej z tabliczką mnoŝenia dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego"

Transkrypt

1 Rachmistrz turniej z tabliczką mnoŝenia dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego Na podstawie 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13 poz. 125) ustala się poniŝszy regulamin turnieju Rachmistrz. Wstęp W wyniku przeprowadzonej diagnozy organizacji konkursów przedmiotowych wśród nauczycieli matematyki szkół podstawowych powiatu polkowickiego, stwierdza się, Ŝe istnieje potrzeba przeprowadzenia turnieju Rachmistrz. PoniŜszy regulamin obowiązuje od roku szk. 2011/2012 I. Cele turnieju. 1. Budzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką. 2. Wykorzystywanie znajomości tabliczki mnoŝenia w rywalizacji między druŝynami. 3. WdraŜanie uczniów do pracy zespołowej. 4. Wyrabianie nawyków zdrowej rywalizacji. II. III. IV. Uczestnicy. W turnieju uczestniczy jedna druŝyna czteroosobowa ze szkoły wyłoniona z kl. IV VI. Sposób wyłonienia druŝyny zaleŝy od nauczycieli przygotowujących uczniów. Organizacja. 1. Organizatorem turnieju jest Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach ul. Targowa Do zadań Komisji naleŝy: opracowanie regulaminu i wyznaczenie terminu i miejsca przeprowadzenia turnieju, ułoŝenie gier na rozgrywkę i zapewnienie obsługi poszczególnych stanowisk w trakcie rywalizacji. 3. Turniej ma charakter jednostopniowej rozgrywki druŝynowej, międzyszkolnej. Przebieg turnieju. 1. Zawody przeprowadzane będą w formie sześciu konkurencji druŝynowych: KrzyŜak, Szeryf, Trzy Ŝycia, Prymus, Ekspres i Szczęściarz. 2. Przebieg turnieju: Zawody odbędą się 7 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Chocianowie o godz Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwać komisja konkursowa. Stanowiska obsługiwane będą przez nauczycieli szkół biorących udział w zawodach. Do 25 lutego 2012 naleŝy zgłosić szkołę do udziału w zawodach (drogą mailową), na adres PODM w Polkowicach (według załączonego formularza). Konkurs wygrywa ten zespół, który zdobędzie największą ilość punktów. Premiowane są trzy pierwsze miejsca. W sytuacji kiedy np. I miejsce zajmują przynajmniej dwie druŝyny następuje dogrywka. Podobnie będzie w sytuacji II i III miejsca. Dogrywką będzie konkurencja KrzyŜak wykonana na czas i dokładność.

2 V. Opis konkurencji druŝynowych. KRZYśAK Przy jednym stanowisku grają 2 druŝyny, czyli 8 osób. Ustawienie ławek i zawodników z poszczególnych druŝyn przedstawia rysunek. WzdłuŜ osi ławek (zgodnie ze strzałkami na rysunku) poukładane są karty z wynikami (w przypadkowym porządku) z zakresu od 1 do 100. Na jednym ramieniu od 1 do 30, a na drugim od 32 do 100. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu rozgrywki zawodnicy zajmują wskazane miejsce (z dala od krzyŝa). Zawodnicy z danego naroŝnika otrzymują zestaw 25 kart z działaniami. Karty naleŝy dołoŝyć do odpowiednich wyników (węŝszym bokiem karty do wyniku, od swojej strony ławek). Na znak prowadzącego włączane są stopery i zawodnicy rozpoczynają wykonywanie zadania. Czas mierzy się do momentu, gdy ostatnia dwójka z danej druŝyny ukończy zadanie lub do wyczerpania limitu czasu (4 minuty). Podczas wykonywania zadania zawodnikom z róŝnych naroŝników nie wolno komunikować się. Za zrzucenie ze stołu kart z wynikami lub kart przeciwnika przyznaje się -1 pkt. karny za kaŝdą kartę. KaŜda błędnie ułoŝona lub niewyłoŝona do pary karta oznacza przyznanie -1pkt. Za kaŝdą poprawnie ułoŝoną kartę przyznawany jest +1pkt. Tak uzyskany wynik wpisuje się do karty startowej. Uwaga dotycząca konkurencji w przypadku, gdy będzie wykorzystana jako dogrywka:

3 Za zrzucenie ze stołu kart z wynikami lub kart przeciwnika dolicza się 10 sekund karnych za kaŝdą kartę. KaŜda błędnie ułoŝona lub niewyłoŝona do pary karta oznacza doliczenie 10 sekund kary. Tak uzyskany wynik wpisuje się do karty startowej. Wygrywa ta druŝyna, która w krótszym czasie ukończy konkurencję.

4 PRYMUS Przy jednym stanowisku grają 2 osoby z kaŝdej druŝyny, czyli 8 zawodników. Zawodnicy ustawiają się na stanowisku jak na rysunku (trójkąt to stanowisko prowadzącego, róŝne kształty to zawodnicy róŝnych druŝyn). Prowadzący włącza miernik czasu i rozpoczyna wykładanie par kart z działaniami. Zawodnicy muszą podać sumę iloczynów przedstawionych na kartach, np. po wyłoŝeniu kart z napisami 3 4 i 5 6 mówią 42. Następne wyłoŝenie moŝe rozpocząć się dopiero po uzyskaniu prawidłowego wyniku poprzedniego działania. Gra prowadzona jest do 20 wyłoŝeń lub do upływu limitu czasu (7 minut). Za kaŝdą błędną odpowiedź gracz otrzymuje punkt karny, a za pierwszą poprawną odpowiedź punkt bonusowy. Mają one formę Ŝetonów. Po zakończeniu rozgrywki gracze z jednej druŝyny składają na jeden stos swoje Ŝetony i oddają prowadzącemu równowaŝące się liczby Ŝetonów karnych i bonusowych. Pozostałe sumują traktując Ŝeton bonusowy jako +1 pkt, a karny jako 1 pkt. Tak obliczony wynik zostaje wpisany do karty startowej. Kolejność zgłoszeń (dopuszcza się remisy) i poprawność wyniku ocenia sędzia. Jego decyzje nie podlegają dyskusji.

5 SZERYF Przy jednym stanowisku gra 4 graczy, po jednym z kaŝdej druŝyny (patrz rys. róŝne kształty oznaczają zawodników z róŝnych druŝyn, trójkąt to stanowisko prowadzącego). Gracze opierają ręce na brzegu stołu. Prowadzący wykłada kolejno na środek stołu karty z wynikami lub działaniami i podaje pewną liczbę. Jeśli liczba z karty jest podzielna przez wymienioną, gracze przykrywają kartę ręką. Po zakończeniu jednego wyłoŝenia ręce wracają na brzeg stołu. Osoba, której ręka jest na spodzie, otrzymuje +1pkt. Jeśli gracz oderwie rękę od stołu w wypadku, gdy wyłoŝona liczba nie ma Ŝądanej podzielności, otrzymuje -1 pkt. Punkty mają formę Ŝetonów w dwóch kolorach. Gra toczy się do wyłoŝenia wszystkich kart lub upływu limitu czasu (7 minut). Po zakończeniu rozgrywki gracze z jednej druŝyny składają na jeden stos swoje Ŝetony i oddają prowadzącemu równowaŝące się liczby Ŝetonów karnych i bonusowych. Pozostałe sumują, traktując Ŝeton bonusowy jako +1 pkt, a karny jako 1 pkt. Tak obliczony wynik zostaje wpisany do karty startowej.

6 TRZY śycia Przy jednym stanowisku gra 8 osób, po 2 graczy z kaŝdej druŝyny. Zawodnicy siadają na stanowisku tak, jak pokazano na rysunku (róŝne kształty oznaczają zawodników z róŝnych druŝyn, trójkąt to stanowisko prowadzącego). Prowadzący tasuje karty, włącza miernik czasu i ogłasza wariant gry (LILIPUT, OLBRZYM lub LOTERIA). W Lilipucie celem gry jest uzyskanie jak najmniejszego, w Olbrzymie jak największego wyniku, a w Loterii wyniku najbardziej zbliŝonego do liczby podanej przez prowadzącego. Prowadzący wyjmuje kolejno z talii i rozdaje graczom w kolejności usadzenia po 3 karty z działaniami (w kaŝdym wariancie zmieniany jest kierunek rozdawania). KaŜdy z zawodników (w kolejności usadzenia) moŝe wymienić od 0 do 2 kart, na wyjęte kolejno z talii. Następnie odkłada zakrytą jedną kartę, a pozostałe dwie kładzie odkryte przed sobą i oblicza sumę otrzymanych iloczynów. Na obliczenia gracze mają 30 sekund. Zawodnicy kolejno (w kierunku rozdawania kart) podają otrzymany wynik (w wersji Liliput i Olbrzym) lub dodatnią róŝnicę między wynikiem, a liczbą wskazaną przez prowadzącego (w wersji Loteria). Zawodnicy, którzy uzyskali cztery najlepsze w danym wariancie wyniki otrzymują od 4 do 1 pkt (dopuszczalne są remisy). Punkty przyznawane są w postaci Ŝetonów. Brak odpowiedzi (takŝe zbyt długie zastanawianie się) jest traktowane jako odpowiedź błędna. Za podanie błędnej odpowiedzi zawodnik jest wycofywany z następnego wariantu rozgrywki, a w ostatnim rozdaniu traci wszystkie zdobyte Ŝetony. Po kaŝdym wariancie karty są tasowane przez prowadzącego, przekładane przez jednego z zawodników i rozpoczyna się kolejny wariant. Gra toczy się do rozegrania 3 wariantów lub do upływu limitu czasu (7 minut). Po zakończeniu rozgrywki gracze z jednej druŝyny składają na jeden stos swoje Ŝetony i sumują je. Tak obliczony wynik zostaje wpisany do karty startowej.

7 EKSPRES Konkurencja ma formę sztafety. Przy jednym stanowisku grają 2 druŝyny czyli 8 osób. Stanowisko składa się z dwóch ławek znajdujących się w pewnej odległości. Na pierwszej znajduje się stos potasowanych kart, a na drugiej pudełko z przegródkami. Do jednej przegródki naleŝy włoŝyć jedną parę kart! DruŜyny ustawiają się na linii startu. Następny zawodnik moŝe ruszyć ze startu, gdy zostanie klepnięty przez poprzedniego. Zawodnik, który odbył swoją kolejkę, musi ustawić się na końcu. Po wystartowaniu zawodnik podbiega do pierwszej ławki, znajduje jedną parę kart działaniewynik, pozostałe karty odkłada w stos zakryty, przebiega do drugiej ławki i wkłada wybraną parę do jednej przegródki pudełka. Potem wraca na linię startu. Zawodnik moŝe w danej kolejce włoŝyć do pudełka tylko jedną parę kart. Kart raz włoŝonych do pudełka nie wolno przekładać. Czas mierzony jest do momentu, gdy druŝyna zgłosi ukończenie zadania lub do wyczerpania limitu czasu (7 minut). KaŜda błędnie ułoŝona para lub para niewyłoŝona oznacza doliczenie 10 sek. karnych. Tak uzyskany wynik wpisuje się do karty startowej. Za zrzucenie ze stołu kart przeciwnika dolicza się 10 sek. karnych za kaŝdą kartę. Po podliczeniu czasów ilość zdobytych punktów zaleŝy od ilości startujących druŝyn. Niech n oznacza liczbę druŝyn, wówczas za I miejsce druŝyna zdobywa n punktów, za II miejsce n 1 punktów, za III miejsce n 2 punkty, itd.

8 SZCZĘŚCIARZ Przy jednym stanowisku gra 4 graczy, po jednym z kaŝdej druŝyny (patrz rys. róŝne kształty oznaczają zawodników z róŝnych druŝyn, trójkąt to stanowisko prowadzącego). Prowadzący tasuje karty czarne, a następnie rozdaje po 9 kart. Grający układają otrzymane karty przed sobą w stos zakryty. Następnie prowadzący tasuje karty czerwone i rozkłada je na 4 stosy zakryte. Grę rozpoczyna osoba siedząca po lewej stronie prowadzącego: wybiera dowolny stos zakryty i układa w stos zakryty przy sobie. Następnie kolejna osoba wybiera jeden stos itd. Na sygnał prowadzącego zawodnicy odkrywają swoje karty i starają się skompletować z nich jak najwięcej par (działanie wynik). Mają na to 1 minutę. Następnie zostawiają na stole odkryte pary kart i prowadzący sprawdza ich poprawność. KaŜdy gracz za kaŝdą poprawnie zestawioną parę otrzymuje punkt bonusowy, a za błędnie zestawioną parę punkt karny. Mają one formę Ŝetonów. Gra toczy się do czterech rozdań. Za kaŝdym razem inny gracz jako pierwszy wybiera stos kart czerwonych. Po zakończeniu rozgrywki gracze składają na jeden stos swoje Ŝetony i oddają prowadzącemu równowaŝące się liczby Ŝetonów karnych i bonusowych. Pozostałe sumują, traktując Ŝeton bonusowy jako +1 pkt, a karny jako 1 pkt. Tak obliczony wynik zostaje wpisany do karty startowej.

9 VI. Laureaci 1. Powiatowa Komisja Konkursowa ustala listę laureatów. 2. Laureaci otrzymują dyplomy laureata i nagrody, a nauczyciele uczący otrzymują stosowne zaświadczenia podczas uroczystej imprezy podsumowującej wyniki konkursów organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Uwaga! W sprawach nie objętych regulaminem decyduje przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości uwagi proszę zgłaszać do mnie przez turniejem. Pozdrawiam Ewa Kulesza

10 Wzór zgłoszenia (proszę przesłać mailem). miejscowość i data nazwa i adres szkoły Zgłaszam udział.. w turnieju Rachmistrz, nazwa szkoły w roku szkolnym 2011/2012. imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA

Regulamin Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy na lata 2010-2014 REKOMENDACJA REKOMENDACJA do realizacji przez młodzieŝ uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, rywalizującą w ramach Warszawskiej Olimpiady MłodzieŜy w relacji szkolnej. w latach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTWA POLSKI MONOPOLY 2015 odbywających się w ramach MISTRZOSTW ŚWIATA MONOPOLY 2015

REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTWA POLSKI MONOPOLY 2015 odbywających się w ramach MISTRZOSTW ŚWIATA MONOPOLY 2015 REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTWA POLSKI MONOPOLY 2015 odbywających się w ramach MISTRZOSTW ŚWIATA MONOPOLY 2015 1. Organizatorem rozgrywek Mistrzostwa Polski Monopoly 2015 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Autor gry: Michael Tummelhofer Tłumaczenie z języka niemieckiego: Meehoow

Autor gry: Michael Tummelhofer Tłumaczenie z języka niemieckiego: Meehoow Autor gry: Michael Tummelhofer Tłumaczenie z języka niemieckiego: Meehoow Tło historyczne W 1703r. car Piotr I Wielki załoŝył Sankt Petersburg, szybko nazwany ParyŜem Wschodu. Pałac Zimowy, ErmitaŜ, Cerkiew

Bardziej szczegółowo

Dyrektorzy Szkół Nauczyciele Matematyki

Dyrektorzy Szkół Nauczyciele Matematyki Dyrektorzy Szkół Nauczyciele Matematyki nw. powiatów Nasz znak: WOM-414(24)09 data: 09.12.2009 r. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny informuje, Ŝe 18 marca 2010 r. (czwartek) odbędzie się po raz dziewiętnasty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PO POLSKU - karty

BIZNES PO POLSKU - karty INSTRUKCJA BIZNES PO POLSKU - karty gra dla 2 6 osób od 8 lat Rekwizyty: 1. Karty Firma (23 szt.) - w 9 grupach kolorystycznych 2. Karty Zawód (5 szt.) 3. Karty Pensja (5 szt.) 4. Karta Zasiłek (1 szt.)

Bardziej szczegółowo

Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy

Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy Dawno, dawno temu w pewnym królestwie, było małe miasteczko tak małe, że królewscy kartografowie nawet nie zawracali sobie głowy, by umieścić je na jakiejkolwiek mapie. Burmistrz owego miasta postanowił

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

II Słupski Patrol Szkół Mundurowych. zaprasza na zawody. organizowane pod patronatem. Szkoły Policji w Słupsku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku

II Słupski Patrol Szkół Mundurowych. zaprasza na zawody. organizowane pod patronatem. Szkoły Policji w Słupsku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku II Słupski Patrol Szkół Mundurowych Stowarzyszenie Oświatowo- Wychowawcze "Mechanik" zaprasza na zawody organizowane pod patronatem Szkoły Policji w Słupsku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku przy wsparciu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Podlaskiego Turnieju w Programowaniu Zespołowym 2015, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2015 r. i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015:

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie UWAGA! Instrukcja wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.20 14:56:26 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 Copyright Światowa Federacja Brydża Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie: Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (koordynator),

Bardziej szczegółowo

CHAOS W STARYM ŚWIECIE

CHAOS W STARYM ŚWIECIE Witaj w Starym Świecie W krainiach WARHAMMERA, a zwłaszcza w Starym Świecie, od wieków władzę dzierżą cztery Niszczycielskie Potęgi czterej bogowie Chaosu. KHORNE Krwawy Bóg i Pan Czaszek. Jest żądny mordu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GRY CEL GRY. 5 dwustronnych plansz z samochodami 1 plansza paszportu Bazar Różyckiego dodatek do gry Pan tu nie stał!

ELEMENTY GRY CEL GRY. 5 dwustronnych plansz z samochodami 1 plansza paszportu Bazar Różyckiego dodatek do gry Pan tu nie stał! Zawartość pudełka: 110 kart (90 towarów, 14 akcji, 6 dolarów) 25 żetonów (po 5 w każdym kolorze, z wartościami 1 5) żeton Po ruchu dobierz kartę Żetony przedstawiają towary zagraniczne, o które gracze

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowany jest dla uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

1. Igrzyska olimpijskie i mistrzostwa 2. Football amerykański 3. Lekkoatletyka. 10. Krykiet 11. Curling 12. Kolarstwo (torowe i drogowe)

1. Igrzyska olimpijskie i mistrzostwa 2. Football amerykański 3. Lekkoatletyka. 10. Krykiet 11. Curling 12. Kolarstwo (torowe i drogowe) Spis Treści Sekcja A - Warunki umowy 1. Wstęp 2. Definicje 3. Przyjmowanie zakładów 4. Ograniczenia zakładów i wypłat 5. Anulowanie (unieważnianie) zakładów 6. Zastrzeżenie i priorytet Sekcja B - Zasady

Bardziej szczegółowo