Druk Nr D-1/2009 STANOWISKO RADY DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Druk Nr D-1/2009 STANOWISKO RADY DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. z dnia. 2009 r."

Transkrypt

1 Druk Nr D-1/2009 STANOWISKO RADY DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY z dnia r. dotyczące projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy ( Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. ) - Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy uchwala, co następuje: Negatywnie opiniuje się przedłożony projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w części dotyczącej zapisu Załącznika Nr 2 Inkasenci opłaty targowej na terenie m.st. Warszawy wskazującego inkasenta opłaty targowej w Dzielnicy Ursynów. 1 2 Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

2 U Z A S A D N I E N I E do Stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Przed podjęciem nowej uchwały, regulującej zasady ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, Pan Andrzej Jakubiak Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy zwrócił się o zajęcie stanowiska przez Zarząd oraz Radę Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącego zapisów przedłożonego projektu. Zaproponowane zmiany dotyczą wysokości stawek opłaty targowej, zwolnień oraz sposobu jej ustalenia i poboru. Wszystkie regulacje dotyczące opłaty targowej mają być zawarte w jednej uchwale. W projekcie uchwały proponuje się rozwiązania zapewniające znaczne uproszczenie procedur oraz wyeliminowanie istniejących dotychczas nieścisłości i rozwiązań nieskutecznych. Jednakże kwestią kontrowersyjną jest powierzenie w naszej Dzielnicy funkcji inkasenta Burmistrzowi Dzielnicy z możliwością powierzenia jej konkretnym pracownikom Urzędu Dzielnicy. Przed zajęciem stanowiska w sprawie przedłożonego projektu zwrócono się do Wydziału Budżetowo- Księgowego oraz Wydziału Kadr w Dzielnicy Ursynów o dokonanie analizy zaproponowanych rozwiązań pod względem finansowym, kadrowym i prawnym. Zgodnie z otrzymanymi informacjami od w.w. jednostek, koszty związane z utrzymaniem 2 etatów przewyższają wydatki związane z realizacją umowy z obecnymi inkasentami. Koszty obsługi umów z aktualnymi inkasentami wynoszą ,31 zł (za 11 miesięcy 2008 r.) natomiast roczny koszt wynagrodzenia 2 pracowników wydziału kształtuje się na poziomie zł. Jak wykazuje WBK największe wpływy z opłaty targowej uzyskiwane są w soboty i w niedziele średni utarg w soboty wynosi zł a w niedziele zł przy zł dochodu w pozostałe dni tygodnia. A zatem oddzielnym problemem jest konieczność pracy poza dniami i godzinami ustalonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy oraz w niestandardowym wymiarze. Wiązałoby się to z różnymi komplikacjami wynikającymi z konieczności przestrzegania prawa pracy (np. kwestia dopuszczalności pracy w niedziele art.151¹º kodeksu pracy, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych lub udzielanie dni wolnych itp.). Należy ponadto zauważyć, ze kontrowersje może budzić możliwość przyznania dzielnicom statusu inkasenta. Są one bowiem jednostkami pomocniczymi, a nie organizacjami. Z tego powodu przyjmuje się, że jednostki pomocnicze nie mogą być podatnikami (por. wyrok NSA ośrodek zamiejscowy w Rzeszowie z dnia r., SA/Rz 374/97). Stosownie do art.9 ustawy Ordynacja podatkowa, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Zwrócić trzeba także uwagę, że powierzenie stanowiska (funkcji) inkasenta musi poprzedzać zgoda danego podmiotu na przyjęcie łączących się z tym obowiązków (por. uzasadnienie wyroku NSA z dnia r., II FSK 1526/06). W związku z powyższym optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie w gestii dzielnicy wyboru sposobu pobierania opłaty targowej, który uwzględniałby wszystkie uwarunkowania w danej dzielnicy.

3 PROJEKT III UCHWAŁA NR.../2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia roku. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ) oraz art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. 2 ) oraz art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. 3 ), Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje: 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości ustalonej w Załączniku Nr 1 do uchwały. 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 3. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej uzależniona jest od: 1) strefy, w której prowadzony jest handel, 2) formy sprzedaży, 3) asortymentu. 4. W przypadku dokonywania sprzedaży w różnych formach lub różnego asortymentu, dla których stosowane są różne stawki opłaty targowej, pobiera się najwyższą ze stawek. 5. Ustala się podział m.st. Warszawy na strefy: 1) strefa I dzielnice Mokotów, Ochota, Śródmieście, Wola, 2) strefa Ia dzielnice Mokotów, Ochota, Śródmieście, Wola handel poza miejscami wyznaczonymi na terenach zarządzanych przez osoby prawne m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy albo komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, oraz prowadzony bez zgody innych posiadaczy lub zarządców nieruchomości gruntowych, 3) strefa II dzielnice Bemowo, Białołęka, Bielany, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Żoliborz, 4) strefa IIa dzielnice Bemowo, Białołęka, Bielany, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Żoliborz handel poza miejscami wyznaczonymi na terenach zarządzanych przez osoby prawne m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy albo komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, oraz prowadzony bez zgody innych posiadaczy lub zarządców nieruchomości gruntowych. 6. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną: 1) na targowiskach pod dachem, stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w halach używanych do targów, aukcji i wystaw, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz

4 2) na obszarze Rynku Starego i Nowego Miasta, na Mariensztacie w obrębie ulic: Krzywopobocznej, Mariensztat, Garbarskiej i Źródłowej, wzdłuż ul. Podwale na odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Nowomiejskiej oraz wzdłuż ul. Nowomiejskiej na odcinku od Rynku Starego Miasta do ul. Mostowej jeżeli przedmiotem sprzedaży są prace artystyczne, 3) na imprezach o charakterze charytatywnym lub promujących kulturę oraz na festynach trwających nie dłużej niż 7 dni. 7. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 8. Wyznacza się inkasentów opłaty targowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Terminem płatności dla inkasentów opłaty targowej jest 5 dzień następujący po dniu, w którym opłata targowa została pobrana przez inkasenta. 2. Inkasenci wpłacają pobraną opłatę targową na rachunek Urzędów właściwych dzielnic m.st. Warszawy. 10. Dotychczas wyznaczeni inkasenci pobierają opłatę targową do czasu wygaśnięcia, rozwiązania albo stwierdzenia nieważności umów, na podstawie których dokonują poboru opłaty targowej, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały Traci moc uchwała Nr XXIV/436/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 21, poz. 675 z późn. zm. wynikającymi z Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 183, poz. 5863). 2. Traci moc uchwała Nr XXX/629/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia inkasentów poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 117, poz z późn. zm. wynikającymi z Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 202, poz. 5705, Nr 254, poz i 2008 r. Nr 74, poz. 2703, Nr 138, poz. 4871, Nr 141, poz. 4986). 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i tablicach ogłoszeń Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r., z wyjątkiem: 1) 8 który wchodzi w życie z dnia 1 września 2009 r.; 2) 11 ust. 2 - który wchodzi w życie z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania albo stwierdzenia nieważności umów, na podstawie których dotychczas wyznaczeni inkasenci pobierają opłatę targową. Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska Grupińska

5 Załącznik Nr 1do uchwały Nr.../2009 Rady m.st. Warszawy z dnia r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej L.p. Dzienne stawki opłaty targowej na terenie m.st. Warszawy Forma i przedmiot sprzedaży strefa I strefa Ia strefa II strefa IIa stawka w zł stawka w zł stawka w zł stawka w zł 1. Przy sprzedaży ze stałych stoisk handlowych,, z ręki oraz z ruchomych stoisk handlowych usuwanych codziennie po zakończeniu działalności: a) artykułów spożywczych i przemysłowych, z wyłączeniem artykułów wymienionych w ppkt b i c, c) kwiatów, wieńców, zniczy, świec i grysu w odległości do 500 m od granic cmentarzy, e) kwiatów ciętych Przy sprzedaży z pojazdów mechanicznych o ładowności do 1,5 tony (włącznie) oraz z przyczep i naczep: a) artykułów spożywczych i przemysłowych, z wyłączeniem artykułów wymienionych w ppkt b i c, b) kwiatów, wieńców, zniczy, świec i grysu w odległości do 500 m od granic cmentarzy, c) kwiatów ciętych Przy sprzedaży z pojazdów mechanicznych o ładowności powyżej 1,5 tony oraz z przyczep i naczep: a) artykułów spożywczych i przemysłowych, z wyłączeniem artykułów wymienionych w ppkt b i c, b) kwiatów, wieńców, zniczy, świec i grysu w odległości do 500 m od granic cmentarzy, c) kwiatów ciętych Przy sprzedaży w innej formie niż określona w pkt

6 Choinek ciętych, sztucznych i w donicach. 13. Przy sprzedaży folderów, widokówek i drobnych pamiątek oraz książek antykwarycznych. 14. Przy sprzedaży pojazdów i przyczep za wyjątkiem rowerów (od sztuki)

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... /2009 Rady m.st. Warszawy z dnia r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Inkasenci opłaty targowej na terenie m.st. Warszawy l.p. Inkasent Teren działania 1. Dzielnica Bemowo m. st. Warszawy Bemowo 2. Zakład Gospodarowania Białołęka w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 3. Zakład Gospodarowania w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 4. Zakład Gospodarowania w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 5. Zakład Gospodarowania w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 6. Zakład Gospodarowania w dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 7. Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 8. Zakład Gospodarowania w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 9. Zarząd Terenów Publicznych dzielnicy Śródmieście 10. Zakład Gospodarowania w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Bielany, Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek 11. Zakład Gospodarowania Ursus w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 12. Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy Ursynów 13. Zakład Gospodarowania Wawer w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 14. Dzielnica Wesoła m. st. Warszawy Wesoła 15. Dzielnica Wilanów m. st. Warszawy Wilanów 16. Zakład Gospodarowania Włochy

8 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 17. Zakład Gospodarowania w dzielnicy Wola m.st. Warszawy 18. Zakład Gospodarowania w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wola Żoliborz

9 Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr... /2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Obowiązek poboru opłaty targowej wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), która ogólnie określa zasady jej poboru oraz przypadki zwolnienia z opłaty targowej. Radom gmin przypisano kompetencje do określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, a także wprowadzenia innych, niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych od opłaty targowej. Zasady poboru opłaty targowej aktualnie określa uchwała Nr XXIV/436/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie opłaty targowej, ze zmianami oraz uchwała Nr XXX/629/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia inkasentów poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso, ze zmianami. Zaproponowane zmiany, dotyczące zarówno wysokości stawek opłaty targowej, jak i sposobu jej poboru, oparto na doświadczeniach wynikających z 5-letniego okresu obowiązywania przywołanych powyżej uchwał Rady m.st. Warszawy. Ocena dotychczas obowiązującego stanu prawnego, wskazuje na potrzebę znacznego uproszczenia przyjętych rozwiązań, wyeliminowania rozwiązań nietrafnych oraz występujących nieścisłości, dotyczących zarówno zasad ustalania, jak i poboru opłaty targowej. Opłata targowa od handlujących na ulicach Miasta, ustalona w dotychczas obowiązującej uchwale, nie spełniła założeń, tj. nie wpłynęła na ograniczenie handlu ulicznego poza miejscami wyznaczonymi. Opłata ta, stała się nieściągalna w normalnym trybie. Natomiast postępowanie podatkowe i egzekucyjne, stało się czasochłonne i w wielu przypadkach nieopłacalne (generujące wysokie koszty). Funkcjonowanie 3 stref głównych i 2 specjalnych nie przystaje do aktualnej sytuacji. Strefa I obejmuje tylko 5 targowisk (na których pobiera się opłatę targową): 4 zlokalizowane w okolicy stacji PKS/PKP Stadion oraz Giełdę Komputerową przy ul. Batorego 10a. Targowiska zlokalizowane w okolicy stacji PKS/PKP Stadion przewidziane są do likwidacji ze względu na planowane inwestycje związane z organizacją EURO Strefy specjalne wprowadzone dla targowisk: Jarmark Europa na Stadionie X-lecia i Giełda Kwiatowa przy ul. Bakalarskiej Nr 2 i 11, na których występował, handel hurtowy, po likwidacji targowiska Jarmark Europa oraz ograniczeniu handlu hurtowego na targowisku przy ul. Bakalarskiej (w związku z utworzeniem Giełdy Spożywczej Bronisze) stają się zbędne. Obliczanie opłaty targowej z m 2 jest kwestionowane przez niektóre Regionalne Izby Obrachunkowe. Ponadto dokonywanie przez inkasentów każdorazowo obmiaru zajmowanej powierzchni przez kupców wywoływało stałe nieporozumienia zarówno między inkasentami i kupcami, jak i między kontrolującym prawidłowość poboru opłaty targowej i inkasentami. Kupcy, na widok inkasenta, często zawężali zajmowane powierzchnie, aby po jego odejściu ją zwiększać. Sytuacja ta powodowała, że w przypadku kontroli, inkasent niesłusznie był posądzany o nieprawidłowe naliczenie opłaty targowej. System poboru opłaty targowej w drodze inkasa stwarza wiele problemów związanych, zarówno z właściwym doborem inkasentów, jak i egzekwowaniem przez nich należnej opłaty targowej. Przyjęta procedura określania inkasentów jest przewlekła (od wyłonienia kandydatów na inkasentów, w drodze konkursu, przez burmistrzów dzielnic, do czasu podjęcia uchwały Rady m. st. Warszawy w tej sprawie upływa kilka miesięcy) i nie daje gwarancji właściwego wyboru.

10 Duża rotacja inkasentów oraz niedostateczna ich skuteczność, zwłaszcza w zakresie egzekwowania należnej opłaty targowej od kupców prowadzących handel obwoźny (poza targowiskami stacjonarnymi), uzasadnia dokonanie zmian dotychczas obowiązujących zasad poboru opłaty targowej na terenie m.st. Warszawy. Projekt uchwały łączy w sobie regulacje odnoszące się zarówno do sposobu ustalania i wysokości stawek opłaty targowej, jak i zasad jej poboru i terminów płatności. W projekcie tym, proponuje się: 1. Likwidację zwolnień z opłaty targowej dla osób dokonujących sprzedaży w pomieszczeniach usytuowanych w przejściach podziemnych ulic oraz w tymczasowych obiektach budowlanych. Zwolnienie to było postrzegane przez pozostałych kupców, jako nieuzasadnione. Likwidację zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej przed sklepami, jeżeli ma ona charakter promocyjno-handlowy, w zakresie zgodnym z asortymentem oferowanym przez te sklepy. Zwolnienie to było adresowane do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w sklepach stacjonarnych, a nie w obiektach tymczasowych na targowiskach, co nie zawsze było właściwie interpretowane. Ponadto zwolnienie to mogłoby być uznane za pomoc publiczną, która nie wchodzi w zakres regulacji tej uchwały. 2. Wprowadzenie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży na imprezach o charakterze charytatywnym lub promujących kulturę oraz na festynach (usankcjonowanie stanu faktycznego). Powinno to uatrakcyjnić imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne Miasta. 3. Likwidację 3 stref głównych i 2 specjalnych i utworzenie w ich miejsce 4: strefa I i strefa II w miejscach wyznaczonych do handlu, strefa Ia i IIa w miejscach nie wyznaczonych do handlu. Określenie stref następuje przez wskazanie zasięgu terytorialnego (strefa I i Ia obejmuje dzielnice: Mokotów, Ochota, Śródmieście, Wola, strefa II i IIa pozostałe dzielnice) i nie wymaga wymieniania poszczególnych targowisk. Oznacza to, że w ramach jednej dzielnicy stawki opłaty targowej będą jednakowe dla wszystkich targowisk i miejsc prowadzenia handlu obwoźnego. 4. Rezygnację z obliczania opłaty targowej w odniesieniu do powierzchni zajmowanego stanowiska i wprowadzenie stałej opłaty bez względu na wielkość stanowiska. Obliczanie opłaty targowej z m 2, jak już wspomniano, było kwestionowane przez niektóre Regionalne Izby Obrachunkowe i powodowało nieporozumienia na linii inkasent kupiec oraz inkasent kontroler poboru opłaty targowej. Ponadto zmiana ta, znacznie uprości pobór opłaty targowej. Opłata targowa jest pobierana od samej gotowości dokonywania sprzedaży, wyrażającej się w szczególności zajęciem miejsca na targowisku i wyeksponowaniem towaru. W tej sytuacji brak zróżnicowania stawki opłaty targowej w zależności od powierzchni zajętej dla celów sprzedaży nie powinno być uznane za przejaw nierówności opodatkowania. Przedmiot opodatkowania jest niezależny od rezultatów sprzedaży, a wiąże się jedynie z samym faktem jej dokonywania. 5. Ustalenie opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej poza miejscami wyznaczonymi w wysokości wielokrotnie wyższej niż stawki określone od sprzedaży w miejscach wyznaczonych. Wynika to z faktu, iż podmioty dokonujące sprzedaży poza miejscami wyznaczonymi nie ponoszą żadnych opłat za zajęcie nieruchomości. Kwota taka, pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania porządku w danym miejscu. Ustalenie opłaty targowej dla osób handlujących poza miejscami wyznaczonymi w proponowanej wysokości pozwoli również w pełni pokryć koszty ewentualnego postępowania egzekucyjnego. Koszty te, do tej pory, znacznie przewyższały kwoty uzyskiwanych dochodów z opłaty targowej od osób handlujących poza miejscami wyznaczonymi, co było przyczyną nie podejmowania lub rezygnowania z prowadzenia postępowań egzekucyjnych. 6. Rezygnację z odrębnych opłat dla Jarmarku Europa oraz Giełdy Kwiatowej przy ulicy Bakalarskiej 2 i 11. Targowisko Jarmark Europa jest w stanie likwidacji. Targowisko przy ul. Bakalarskiej straciło dotychczasowe znaczenie w związku z utworzeniem Giełdy Spożywczej Bronisze. Na planowanym targowisku przy ul. Marywilskiej oraz na Giełdzie Kwiatowej proponuje się stawki opłaty targowej obowiązujące w dzielnicy, w której zlokalizowane są targowiska. 7. Powierzenie funkcji inkasentów wybranym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy (jednostkom budżetowym), a w dzielnicach, w których nie występują tego rodzaju jednostki

11 budżetowe, funkcję inkasenta proponuje się przekazać burmistrzom dzielnic z możliwością powierzenia jej konkretnym pracownikom urzędu dzielnicy. Jednostki budżetowe oraz wyznaczeni pracownicy urzędu dzielnicy będą bardziej skuteczni w egzekwowaniu poboru opłaty targowej (mogą liczyć na wsparcie Straży Miejskiej) i zapewnią wzrost wpływów z opłaty targowej do budżetu Miasta. W związku z przewidywaniem mniejszych wpływów do budżetu Miasta w 2009 r., zmiana zasad poboru opłaty targowej, powodująca większe wpływy z tej opłaty, będzie mała korzystny wpływ na ten budżet. Ponadto zapewni to stabilność tej służby na dłuższy okres, wyeliminuje czasochłonną procedurę wyłaniania kandydatów na inkasentów, a także przypadki okresowego braku inkasenta na niektórych terenach. W uchwale jako inkasentów opłaty targowej wskazano: 1) Dzielnicę Bemowo m. st. Warszawy 2) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 3) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 4) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 5) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, 6) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, 7) Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, 8) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, 9) Zarząd Terenów Publicznych dzielnicy Śródmieście, 10) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, 11) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 12) Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy 13) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 14) Dzielnicę Wesoła m. st. Warszawy 15) Dzielnicę Wilanów m. st. Warszawy 16) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 17) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 18) Zakład Gospodarowania w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. W projekcie uchwały pominięto wskazanie procentowej stawki wynagrodzenia za wykonywanie czynności inkasentów. Na realizację tych zadań jednostki organizacyjne m. st. Warszawy otrzymają odpowiednie środki z budżetu Miasta. Określając te środki należy wziąć pod uwagę znaczne uproszczenie zasad poboru opłaty targowej (pobór od stanowiska, a nie od powierzchni, na której prowadzona jest sprzedaż). Ponadto powierzenie funkcji inkasentów wyłącznie jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, powinno ograniczyć zakres kontroli prowadzonej w tym zakresie. Spowoduje to w sumie zmniejszenie kosztów poboru opłaty targowej przy równoczesnym wzroście skuteczności jej poboru. Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania naruszają dotychczas stosowaną strukturę i wysokość stawek opłaty targowej. Z jednej strony nastąpi zmniejszenie wpływów (ujednolicenie stawek w dół ), z drugiej jednak strony obowiązkiem uiszczenia opłaty targowej objęta zostanie grupa kupców, którzy do tej pory byli zwolnieni z obowiązku jej wnoszenia. Bezpośrednie koszty poboru opłaty targowej przez jednostki zewnętrzne w formie inkaso w 2007 r. wyniosły ca zł. Koszty z tego tytułu według proponowanych zmian wyniosą ca zł w skali roku. Roczny koszt zatrudnienia na umowę o pracę dodatkowo 30 pracowników zajmujących się poborem opłaty targowej 30 (pracowników) x 12 (miesiące) x zł (średnie wynagrodzenie wraz z pochodnymi i wynagrodzeniami dodatkowymi) przewiduje się w wysokości zł (Bemowo 2 etat, Bielany 2, Mokotów 4, Ochota 2, Praga Południe 4,

12 Rembertów -1, Śródmieście 4, Ursus 1, Ursynów 2, Wawer 1, Wesoła - 0,5, Wilanów 0,5, Włochy 2, Wola 2, Żoliborz 2). Z uwagi na proponowane terminy wejścia w życie projektu omawianej uchwały, przesunięcia kosztów w budżecie Miasta mogą nastąpić dopiero pod koniec 2009 r. roku, a ich wysokość będzie różna w poszczególnych dzielnicach, w zależności od daty przejęcia funkcji inkasentów przez jednostki organizacyjne Miasta. Z powyższego wynika, że koszty bezpośrednie inkasa poboru opłaty targowej nieznacznie wzrosną (o zł). Szacuje się natomiast, iż znacznie zmniejszą się koszty egzekucji opłaty targowej oraz kontroli jej poboru. Ponadto przewiduje się, że jednostki budżetowe oraz wyznaczeni pracownicy urzędu dzielnicy będą bardziej skuteczni w egzekwowaniu poboru opłaty targowej (mogą liczyć na wsparcie Straży Miejskiej) i zapewnią znaczny wzrost wpływów z opłaty targowej do budżetu Miasta.

Uchwała Nr XXIV/436/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 roku. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXIV/436/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 roku. w sprawie opłaty targowej Uchwała Nr XXIV/436/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne:

SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC. z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: SPRAWOZDANIE NR... BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC z dnia 21 maja 2013 r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2012 roku Informacje ogólne: Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XX/139/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/48 Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84

Spis treści. 4. Wszczęcie i przebieg postępowania 84 Spis treści Wstęp 5 1. Odpowiedzialność uczestników postępowania 12 2. Komisja przetargowa 18 3. Czynności wstępne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 25 3.1. Kompletowanie materiałów i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Druk nr 740 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ o projekcie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Skuteczność egzekwowania obowiązków publicznych w drodze przymusu administracyjnego jest jednym z elementów mających zasadniczy wpływ na kondycję państwa w zakresie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO PODATNICY I PŁATNICY PODATKÓW W ŚWIETLE INTERPRESTACJI URZĘDOWYCH Rozdział I. Problematyka podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego Problematyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

- o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Ul. Wiejska 4/6/8 00 902 Warszawa tel. 22/694 2636 fax 22/694 1051 e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl Warszawa, dnia 27 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 USTAWA z dnia 26 października 1982 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822, 1188. o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo