KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 4 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Bonifraterska 17, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP: , posiadająca kapitał zakładowy i kapitał wpłacony w wysokości: ,00 zł, działając na podstawie Punktu 1.3 Rozdziału X Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 ( Prospekt Emisyjny ) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 nr 185 poz z późn. zm.), wprowadza następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego: 1. Rozdział I Podsumowanie, str. 7, akapit szósty Akcjonariuszami Towarzystwa są: 1. BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 50,14% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa (50,14% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa), 2. General Electric Capital Corporation, z siedzibą w Stamford, CT, USA 49,86% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa (49,86% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa). Akcjonariuszami Towarzystwa są: 1. BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 50,14% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa (50,14% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa), 2. General Electric Capital Corporation, z siedzibą w Wilmington, DE, USA 49,86% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa (49,86% głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa). 2. Rozdział I Podsumowanie, str.7, akapit siódmy Rada Nadzorcza Towarzystwa: Marzena Bielecka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Gyula Fatér - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Krzysztof Jajuga - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Tokarski - Członek Rady Nadzorczej Brett Belcher - Członek Rady Nadzorczej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Budynek North Gate ul. Bonifraterska Warszawa tel.: faks: Internet: KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego ,00 zł Wysokość kapitału wpłaconego ,00 zł Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Zarząd Prezes Zarządu: Artur Czerwoński Wiceprezes Zarządu: Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu: Aleksander Mokrzycki

2 Rada Nadzorcza Towarzystwa: Marzena Bielecka Gyula Fatér Krzysztof Jajuga Krzysztof Tokarski - Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej 3. Rozdział I Podsumowanie, str. 9, akapit czwarty Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nastąpi w dniu 3 grudnia 2012 roku. Zamknięcie subskrypcji i zakończenie przyjmowania Zapisów nastąpi z upływem wcześniejszego terminu: a) z upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, b) dnia 31 grudnia 2012 roku. Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nastąpi w dniu 4 stycznia 2013 roku. Zamknięcie subskrypcji i zakończenie przyjmowania Zapisów nastąpi z upływem wcześniejszego terminu: a) z upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, b) dnia 31 stycznia 2013 roku. 4. Rozdział V Informacje o Funduszu i jego działalności gospodarczej, pkt 2.1 Wybrane informacje finansowe Funduszu, str. 36 Prezentowane poniżej wybrane informacje finansowe są wyrażone w tysiącach zł, z wyjątkiem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na Certyfikat Inwestycyjny wyrażonego w zł. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE I. Przychody z lokat II. Koszty Funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych Certyfikatów XI. Aktywów Netto na Certyfikat 140,09 127,66 119,70 116,35 2

3 XII. Wynik z operacji na Certyfikat 9,61-2,82 5,72 2,37 Dane na i pochodzą ze sprawozdań kwartalnych Funduszu i są danymi nieaudytowanymi. Dane na i pochodzą ze sprawozdań półrocznych Funduszu, które podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE I. Przychody z lokat II. Koszty Funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych Certyfikatów XI. Aktywów Netto na Certyfikat 130,48 113,98 103,62 XII. Wynik z operacji na Certyfikat 16,50 10,37 3,07 Dane na , oraz pochodzą ze sprawozdań rocznych funduszu, które podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Prezentowane poniżej wybrane informacje finansowe są wyrażone w tysiącach zł, z wyjątkiem liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na Certyfikat Inwestycyjny wyrażonego w zł. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE I. Przychody z lokat II. Koszty Funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych Certyfikatów XI. Aktywów Netto na Certyfikat 138,10 140,09 127,66 129,14 119,70 116,35 XII. Wynik z operacji na Certyfikat 7,62 9,61-2,82 15,16 5,72 2,37 Dane na , , i pochodzą ze sprawozdań kwartalnych Funduszu i są danymi nieaudytowanymi. Dane na i pochodzą ze sprawozdań półrocznych Funduszu, które podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. 3

4 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE I. Przychody z lokat II. Koszty Funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych Certyfikatów XI. Aktywów Netto na Certyfikat 130,48 113,98 103,62 XII. Wynik z operacji na Certyfikat 16,50 10,37 3,07 Dane na , oraz pochodzą ze sprawozdań rocznych funduszu, które podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. W opublikowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2012 roku, w bilansie, rachunku wyników i zestawieniu zmian w aktywach netto w odniesieniu do danych za rok 2011 dokonano następujących zmian prezentacyjnych. Bilans na jest było zmiana V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Rachunek wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku jest było zmiana I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe; w tym: Odsetki od depozytów i rachunków bankowych Odsetki pożyczki Odpis dyskonta, odsetki od obligacji Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa

5 Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Usługi prawne 1 1 Koszty odsetkowe Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1-1 z tytułu różnic kursowych 0 0 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji (V+/-VI) Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. jest było zmiana I. Zmiana wartości aktywów netto aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1-1 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 Z przychodów z lokat netto 0 0 Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 Z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych CI) 0 0 Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych CI) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego W opublikowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2012 roku, w bilansie, rachunku wyników i zestawieniu zmian w aktywach netto w odniesieniu do danych za III kwartał 2011 roku dokonano następujących zmian prezentacyjnych. 5

6 Bilans na jest było zmiana V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Rachunek wyniku za okres od 1 stycznia do 30 września 2011roku jest było zmiana I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe; w tym: Odsetki od depozytów i rachunków bankowych Odsetki pożyczki Odpis dyskonta, odsetki od obligacji Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Usługi prawne 1 1 Koszty odsetkowe Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1-1 z tytułu różnic kursowych 0 0 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 0 0 VII. Wynik z operacji (V+/-VI)

7 Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia do 30 września 2011 roku. jest było zmiana I. Zmiana wartości aktywów netto aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1-1 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 Z przychodów z lokat netto 0 0 Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 Z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych CI) 0 0 Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych CI) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5) aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Rozdział V Informacje o Funduszu i jego działalności gospodarczej, pkt 2.2 Analiza portfela inwestycyjnego Funduszu, str. 37 Na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (dane poddane przeglądowi biegłego rewidenta), dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego (dane poddane przeglądowi biegłego rewidenta) oraz dane porównawcze objęte historycznymi informacjami finansowymi. Na dzień 30 czerwca 2012 r. aktywa Funduszu wynosiły tys. zł, na co składały się akcje spółek nienotowanych komandytowo-akcyjnych o wartości tys. zł, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 57 tys. zł, środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 212 tys. zł, dłużne papiery wartościowe o wartości tys. zł, inne składniki lokat o wartości 50 tys. zł, należności o wartości tys. zł oraz pozostałe aktywa o wartości 30 tys. zł. Akcje stanowiły 41,15% Aktywów Funduszu, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,05%, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,20%, dłużne papiery wartościowe 48,57%, należności 9,58%, pozostałe aktywa 0,03% Aktywów Funduszu. Depozyty w PLN wynosiły 398 tys. PLN i stanowiły 100% całości depozytów. Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Zestawienie lokat (dane w tysiącach złotych) 7

8 SKŁADNIKI LOKAT według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w Procentowy udział w aktywach ogółem według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w Procentowy udział w aktywach tys. zł) tys. zł) Akcje , ,67 Dłużne papiery wartościowe , ,59 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością , ,05 Depozyty , ,56 Inne , ,99 Źródło: Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu (dane poddane przeglądowi biegłego rewidenta) SKŁADNIKI LOKAT według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w Procentowy udział w aktywach ogółem według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w Procentowy udział w aktywach tys. zł) tys. zł) Akcje , ,33 Dłużne papiery wartościowe , ,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością , ,03 Depozyty , ,16 Inne Źródło: Kwartalne sprawozdanie finansowe Funduszu (dane nieaudytowane) SKŁADNIKI LOKAT według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procento wy udział w aktywach ogółem według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procento wy udział w aktywach według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procento wy udział w aktywach Akcje , , ,45 Dłużne papiery wartościowe , , ,00 8

9 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością , , ,08 Depozyty , , ,21 Inne , ,12 Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu (dane zbadane przez biegłego rewidenta) Na podstawie kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. (dane nieaudytowane), dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego (dane nieaudytowane), półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (dane poddane przeglądowi biegłego rewidenta), dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego (dane poddane przeglądowi biegłego rewidenta), kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. (dane nieaudytowane), dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego (dane nieaudytowane) oraz dane porównawcze objęte historycznymi informacjami finansowymi. Na dzień 30 września 2012 r. aktywa Funduszu wynosiły tys. zł, na co składały się akcje spółek nienotowanych komandytowo-akcyjnych o wartości tys. zł, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 66 tys. zł, środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 1 tys. zł, dłużne papiery wartościowe o wartości tys. zł, inne składniki lokat o wartości 50 tys. zł, należności o wartości tys. zł oraz pozostałe aktywa o wartości 15 tys. zł. Akcje stanowiły 44,44% Aktywów Funduszu, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,06%, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,00%%, dłużne papiery wartościowe 46,34%, należności 8,85%, pozostałe aktywa 0,01% Aktywów Funduszu. Depozyty w PLN wynosiły 255 tys. PLN i stanowiły 100% całości depozytów. Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r., półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. oraz kwartalnego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. Zestawienie lokat (dane w tysiącach złotych) SKŁADNIKI LOKAT według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procentowy udział w aktywach ogółem według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procentowy udział w aktywach Akcje , ,36 Dłużne papiery wartościowe , ,53 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością , ,04 Depozyty , ,20 Inne , Źródło: Kwartalne sprawozdanie finansowe Funduszu (dane nieaudytowane) SKŁADNIKI LOKAT według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w Procentowy udział w aktywach ogółem według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w Procentowy udział w aktywach 9

10 tys. zł) tys. zł) Akcje , ,67 Dłużne papiery wartościowe , ,59 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością , ,05 Depozyty , ,56 Inne , ,99 Źródło: Półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu (dane poddane przeglądowi biegłego rewidenta) SKŁADNIKI LOKAT według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procentowy udział w aktywach ogółem według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procentowy udział w aktywach Akcje , ,33 Dłużne papiery wartościowe , ,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością , ,03 Depozyty , ,16 Inne Źródło: Kwartalne sprawozdanie finansowe Funduszu (dane nieaudytowane) SKŁADNIKI LOKAT według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procento wy udział w aktywach ogółem według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procento wy udział w aktywach według ceny nabycia (w tys. zł) według wyceny na dzień bilansowy (w tys. zł) Procento wy udział w aktywach Akcje , , ,45 Dłużne papiery wartościowe , , ,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością , , ,08 Depozyty , , ,21 Inne , ,12 Źródło: Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu (dane zbadane przez biegłego rewidenta) 6. Rozdział V Informacje o Funduszu i jego działalności gospodarczej, pkt 2.3 Aktualna Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, str. 38 Data wyceny Wycena Certyfikatu w zł , , ,54 10

11 , , , , , , , , , , , , , , * 127, , ** 140,09 Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień 31 grudnia 2008, 31 grudnia 2009, 31 grudnia 2010 i 31 grudnia 2011 r. były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień 30 czerwca 2009, 30 czerwca 2010, 30 czerwca 2011 i 30 czerwca 2012 roku były objęte przeglądem dokonanym przez biegłego rewidenta. Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na pozostałe dni nie były przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta. * Aktywów Netto ze sprawozdania Funduszu za I kwartał 2012 roku. ** Aktywów Netto ze sprawozdania Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku. Data wyceny Wycena Certyfikatu w zł , , , , , , , , ,26 11

12 , , , , , , , , * 127, , ** 140, , *** 138,10 Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień 31 grudnia 2008, 31 grudnia 2009, 31 grudnia 2010 i 31 grudnia 2011 r. były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień 30 czerwca 2009, 30 czerwca 2010, 30 czerwca 2011 i 30 czerwca 2012 roku były objęte przeglądem dokonanym przez biegłego rewidenta. Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na pozostałe dni nie były przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta. * Aktywów Netto ze sprawozdania Funduszu za I kwartał 2012 roku. ** Aktywów Netto ze sprawozdania Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku. *** Aktywów Netto ze sprawozdania Funduszu za III kwartał 2012 roku. 7. Rozdział V Informacje o Funduszu i jego działalności gospodarczej, pkt Śródroczne informacje finansowe, str. 41 Po dacie publikacji ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 Fundusz opublikował raporty kwartalne za I kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 oraz za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca W dniu 31 sierpnia 2012 roku Funduszu opublikował sprawozdanie finansowe podlegające przeglądowi przez biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku. Informacje finansowe Funduszu za wskazany okresy zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i są dostępne na stronie internetowej: Po dacie publikacji ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 Fundusz opublikował raporty kwartalne za I kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2012, za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 oraz za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca W dniu 31 sierpnia 2012 roku Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe podlegające przeglądowi przez biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku. Informacje finansowe Funduszu za wskazany okresy zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i są dostępne na stronie internetowej: 12

13 8. Rozdział V Informacje o Funduszu i jego działalności gospodarczej, pkt 9.3 Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi, str. 54 W dniu 31 sierpnia 2012 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Sprawozdanie to podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta. Zgodnie z tym sprawozdaniem finansowym Funduszu na dzień 1 stycznia 2012 r. wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu wynosiła 130,48 zł, natomiast wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu na dzień 30 czerwca 2011 wynosiła 140,09 zł. Sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie internetowej Funduszu: W dniu 3 sierpnia 2012 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Sprawozdanie to nie było przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta. Zgodnie z tym sprawozdaniem finansowym Funduszu na dzień 1 kwietnia 2012 r. Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny wynosiła 127,66 zł, natomiast Aktywów Netto Funduszu na Certyfikaty Inwestycyjny na dzień 30 czerwca 2012 wynosiła 140,09 zł. Sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie internetowej Funduszu W dniu 27 kwietnia 2012 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. Sprawozdanie to nie było przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta. Zgodnie z tym sprawozdaniem finansowym Funduszu na dzień 1 stycznia 2012 r. wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu wynosiła 130,48 zł, natomiast wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu na dzień 31 marca 2012 wynosiła 127,66 zł. Sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie internetowej Funduszu: W dniu 24 sierpnia 2011 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie to podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta. Zgodnie z tym sprawozdaniem finansowym Funduszu na dzień 1 stycznia 2011 r. wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu wynosiła 113,98 zł, natomiast wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu na dzień 30 czerwca 2011 wynosiła 119,70 zł. Sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie internetowej Funduszu: W dniu 26 lutego 2010 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie to było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Zgodnie z tym sprawozdaniem finansowym Funduszu na dzień 1 stycznia 2009 r. wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu wynosiła 100,54 zł, natomiast wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 wynosiła 103,62 zł. W dniu 28 lutego 2011 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie to było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Zgodnie z tym sprawozdaniem finansowym Funduszu na dzień 1 stycznia 2010 r. wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu wynosiła 103,62 zł, natomiast wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu na dzień 31 grudnia 2010 wynosiła 113,98 zł W dniu 29 lutego 2012 r. zostało sporządzone sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie to było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Zgodnie z tym sprawozdaniem finansowym Funduszu na dzień 1 stycznia 2011 r. wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu wynosiła 113,98 zł, natomiast wartość Aktywów Funduszu na Certyfikaty Funduszu na dzień 31 grudnia 2010 wynosiła 130,48 zł Historyczne informacje finansowe Funduszu za wyżej wskazane okresy oraz opinie biegłego rewidenta wraz z raportami z badania tych sprawozdań zostały włączone do Prospektu przez odniesienie i zostały zaprezentowane w zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdaniach finansowych Funduszu, które wraz z opiniami i raportami z badań zostały opublikowane na stronie internetowej Funduszu: Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału a) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych w kapitale docelowym: W Funduszu nie występuje kapitał docelowy. b) liczba Certyfikatów wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni: 13

KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000002970 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa, dnia 11 marca 2011 r. Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 227/2014 (4606) poz. 15716 15716 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15716. GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14857/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KB Pieniądz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa Do dnia 30 czerwca 2004 roku (

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku KRAKÓW, 26 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI I. Stan formalno - prawny działalności Jupiter NFI S.A. w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo