Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia"

Transkrypt

1 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System Transferu Punktów 1

2 Część I. Informacja o Wydziale 1.1. Adres korespondencyjny: Ul. Podgórna Zielona Góra Dziekanat tel.: Sekretariat Dziekana tel.: fax: Lokalizacja wydziału w Zielonej Górze: Władze Wydziału DZIEKAN dr hab. inŝ. Andrzej Pieczyński, prof. UZ tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Jakości Kształcenia dr inŝ. Anna PławiakMowna tel.: +48 (68) , Prodziekan ds. Rozwoju dr inŝ. Piotr Bubacz tel.: +48 (68) , Ogólne informacje o wydziale Obecnie Uniwersytetu Zielonogórskiego ma w swej strukturze: Instytut Informatyki i Elektroniki o Zakład Elektroniki i Układów Mikroprocesorowych o Zakład InŜynierii Komputerowej o Zakład Technik Informatycznych Instytut InŜynierii Elektrycznej o Zakład Energoelektroniki o Zakład Systemów Elektroenergetycznych Instytut Metrologii Elektrycznej o Zakład Metrologii Elektrycznej o Zakład Teorii Obwodów o Zakład Telekomunikacji 2

3 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych o Zakład Systemów Informatycznych i Obliczeń Inteligentnych o Zakład Robotyki i Systemów Sterowania o Zakład Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Komputerowego Wydział zatrudnia 104 nauczycieli akademickich i 30 pracowników administracji. W roku akademickim 2008/2009 na Wydziale studiuje 1475 studentów, z czego 987 na studiach stacjonarnych. WEIiT prowadzi cztery kierunki studiów: automatyka i robotyka (z dwiema specjalnościami: automatyka przemysłowa, komputerowe systemy sterowania i diagnostyki), elektrotechnika (z dwiema specjalnościami dyplomowania: cyfrowe systemy pomiarowe, elektroenergetyka i energoelektronika), elektronika i telekomunikacja (z trzema specjalnościami: aparatura elektroniczna, elektronika przemysłowa, teleinformatyka), informatyka (z trzema specjalnościami: inŝynieria komputerowa, inŝynieria oprogramowania i przemysłowe systemy informatyczne) oraz jeden kierunek międzywydziałowy inŝynieria biomedyczna. Wydział oferuje podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Pełna oferta studiów na bieŝący rok akademicki znajduje się na stronie internetowej Wydziału zakładka dydaktyka: studia podyplomowe. WEIiT uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na następujące kierunki: Elektrotechnika Elektronika i telekomunikacja Informatyka Pozostałe kierunki (nowopowstałe, nie zrealizowano pełnego cyklu kształcenia) nie podlegały jeszcze ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 1996 roku Wydział posiada takŝe uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, a od 2001 roku posiada uprawnienia nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Od 2002 roku WEIiT posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Wydział legitymuje się I kategorią MNiSzW. W poszczególnych instytutach Wydziału prowadzona jest działalność naukowobadawcza w następujących dyscyplinach: automatyka i robotyka, elektrotechnika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inŝynieria biomedyczna. Tematyka realizowanych na Wydziale projektów badawczowdroŝeniowych pozwala wprowadzać nowe technologie do nauczania przez udostępnianie studentom doświadczeń z prowadzonych badań. Realizowane badania w znacznym stopniu odpowiadają kierunkom i specjalnościom dydaktycznym oferowanym studentom Wydziału. Badania naukowe w dziedzinie automatyka i robotyka moŝna skojarzyć z następującymi tematami: zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce procesów; zagadnienia optymalizacji strukturalnej i parametrycznej oraz analiza własności i rozwój metod i technik sterowania układów wielowymiarowych (nd) oraz procesów powtarzalnych. 3

4 Prace badawcze w dyscyplinie elektronika i telekomunikacja dotyczą następujących grup tematycznych: projektowanie urządzeń i systemów elektronicznych; systemy ochrony informacji przed zakłóceniami i niepowołanym dostępem. Badania naukowe w dyscyplinie elektrotechnika obejmują: pomiary precyzyjne wybranych wielkości elektrycznych; syntezę obwodową i sterowanie przepływem energii elektrycznej w układach i systemach elektrycznych; topologie, metody analizy, modelowanie oraz właściwości nowych układów energoelektronicznych. W dyscyplinie informatyka prowadzone są badania w tematach: analiza i synteza inteligentnych systemów pomiarowosterujących; grafika komputerowa i multimedia; informatyka kwantowa; metody projektowania systemów informacyjnych; sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu i identyfikacji; zaawansowane metody specyfikacji, analizy, syntezy i implementacji systemów cyfrowych realizowanych w postaci układów typu ASIC; zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania. Badania naukowe w dyscyplinie inŝynieria biomedyczna moŝna podzielić na dwa obszary tematyczne: obrazowanie medyczne oraz diagnostykę medyczną. WEIiT oferuje swoim studentom moŝliwość udziału w następujących kołach naukowych: Studenckie Koło Grafiki Komputerowej; Studenckie Koło Grafiki Komputerowej i Multimediów: Cyfrowa kinematografia; Studenckie Koło Naukowe Informatyki: UZ.NET; Studenckie Koło Naukowe Projektowania Systemów Cyfrowych: fantasic; Studenckie Koło Naukowe Testowania Oprogramowania, Sprzętu Komputerowego i Aparatury Pomiarowej: Test IT; Studenckie Koło Naukowe Modelowania i Symulacji Układów; Studenckie Koło Naukowe Energoelektroniki; PESUZ. W ramach ww. kół studenci zajmują się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą informatyką, elektroniką i elektrotechniką od nowoczesnych metod projektowania systemów cyfrowych, poprzez najwaŝniejsze techniki programowania do symulacji układów elektrycznych i energoelektronicznych. Więcej informacji na temat Kół Naukowych znajduje się na stronach Instytutów: zakładka Instytuty 1.4. Organizacja roku akademickiego 2009/2010 Rok akademicki trwa od 01 października 2009 do 30 września STUDIA STACJONARNE Semestr zimowy 1. Semestr zimowy: do Zimowa sesja egzaminacyjna: od do Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od do Przerwa świąteczna: od do

5 Semestr letni 1. Semestr letni: do Letnia sesja egzaminacyjna: od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: od do Przerwa świąteczna: od do STUDIA NIESTACJONARNE Zajęcia dydaktyczne ujęte w planach na rok akademicki 2009/2010 są realizowane w terminach według harmonogramu dostępnego na stronie Uczelni (http://plan.uz.zgora.pl, zakładka Kalendarze). Semestr zimowy 1. Semestr zimowy: do Zimowa sesja egzaminacyjna: od do Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od do Przerwa świąteczna: od do Semestr letni 1. Semestr letni: do Letnia sesja egzaminacyjna: od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: od do Przerwa świąteczna: od do Kierunki i specjalności STUDIA STACJONARNE Studia pierwszego stopnia 3,5 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka ELEKTROTECHNIKA Specjalizacje dyplomowania : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika 5

6 INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne Studia drugiego stopnia 1,5 letnie magisterskie ELEKTROTECHNIKA Specjalizacje dyplomowania : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne STUDIA NIESTACJONARNE Studia pierwszego stopnia 4 letnie studia inŝynierskie AUTOMATYKA I ROBOTYKA Specjalności : Automatyka przemysłowa Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Specjalności : Aparatura elektroniczna Elektronika przemysłowa Teleinformatyka ELEKTROTECHNIKA Specjalizacje dyplomowania : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne 6

7 Studia drugiego stopnia 2 letnie magisterskie ELEKTROTECHNIKA Specjalizacje dyplomowania : Cyfrowe systemy pomiarowe Elektroenergetyka i energoelektronika INFORMATYKA Specjalności: InŜynieria komputerowa InŜynieria oprogramowania Przemysłowe systemy informatyczne 7

8 Część II.A INFORMACJE O STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA STUDIA II STOPNIA 8

9 II.A.1 Elektrotechnika Studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Studia na kierunku elektrotechnika to studia pierwszego, drugiego stopnia, studia w trybie stacjonarnym trwają odpowiednio: 7 semestrów, 3 semestry a studia niestacjonarne 8 semestrów, 4 semestry. Studia trzeciego stopnia prowadzone są na Wydziale w trybie dziennym i trwają 8 semestrów. Minimalna liczba godzin dla studiów drugiego stopnia wnosi 900 (wg standardów opublikowanych w załączniku nr 24 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 lipca 2007). Student powinien uzyskać minimum 90 punktów w roku akademickim. Zgodnie z zaleceniami, studia trwają nie krócej niŝ 3 semestry. II.A.2 Warunki przyjęć Kandydaci będą przyjmowani według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym ( nowej maturze ) lub egzaminie dojrzałości ( starej maturze ). Rekrutację na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi SEKCJA REKRUTACJI. Na stronie znajdują się najwaŝniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekrutacji. SEKCJA REKRUTACJI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO al. Wojska Polskiego 69, pokój 402R, 403R Zielona Góra tel. (068) , i Przyjmowanie dokumentów od poniedziałku do piątku od 8:00 14:00 pok. 101R w soboty (4.07, ) od godziny 9:00 13:00 ZASADY USTALANIA PUNKTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł magistra, inŝyniera, licencjata lub równorzędny o ile szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale nie stanowią inaczej. Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu i za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia. Kierunek ukończonych studiów jest zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inŝyniera lub równorzędnym). Kierunek ukończonych studiów jest pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów inny niŝ wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, ale ściśle określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale. W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów: jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa, jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden, 9

10 nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów. W szczegółowych zasadach rekrutacji na wydziałach, zamiast punktacji za zgodność albo pokrewieństwo kierunków, moŝe być określona punktacja za zgodność albo pokrewieństwo specjalności. Jako kryterium dodatkowe brana jest kolejno, liczba punktów ustalona według powyŝszej zasady: 1. za przeliczoną ocenę pracy dyplomowej (jeŝeli brak oceny z pracy dyplomowej, to liczba ta wynosi zero), 2. za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego, 3. za przeliczoną średnią ocen ze studiów. Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem: N = 3 ( Sm) / (M m) + 2, gdzie M jest maksymalną, m minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni. Obywatel polski lub cudzoziemiec, spełniający warunki art. 43 ust.2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, który ukończył szkołę wyŝszą za granicą, moŝe ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, Ŝe posiadany przez niego dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany i dyplom ten został uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów na podstawie umowy międzynarodowej lub zgodnie z przepisami o nostryfikacji dyplomów, bądź teŝ decyzji o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego (rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyŝszych uzyskanych za granicą Dz. U. z 2006 r., nr 37, poz. 255 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2007r., nr 249, poz. 1865, Dz. U. z 2008r., nr 199, poz. 1229). Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia róŝnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana. Warunkiem kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach specjalności głównej nauczycielskiej jest zrealizowanie i zaliczenie treści programowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku o tej specjalności. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI Warunki rekrutacji na studia drugiego stopnia: Zgodnie z zasadami ustalania punktacji zamieszczonymi w przepisach ogólnych. Za kierunki pokrewne uwaŝa się: dla kierunku Elektrotechnika kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, energetyka; dla kierunku Informatyka kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka i ekonometria, edukacja technicznoinformatyczna. 10

11 II.A.3 Sylwetka absolwenta Specjalność: Cyfrowe systemy pomiarowe W ramach specjalności studenci nabywają umiejętności w zakresie: projektowania i tworzenia oprogramowania wbudowanych (mikroprocesorowych) systemów pomiarowych, zaawansowanego projektowania urządzeń elektronicznych przy pomocy programów typu EDA (Electronic Design Automation), projektowania, modelowania i prowadzenia badań symulacyjnych właściwości metrologicznych przetworników pomiarowych, stosowania procedur korekcji błędów, stosowania algorytmów cyfrowego przetwarzania w aparaturze pomiarowej, projektowania cyfrowych sieci przemysłowych i tworzenia oprogramowania, projektowania struktur systemów baz danych, uruchamiania i konfigurowania serwerów WWW i FTP, projektowania stron WWW z dostępem do baz danych. Absolwenci specjalności Cyfrowe systemy pomiarowe znajdą zatrudnienie we wszystkich dziedzinach gospodarki, gdzie jest projektowana, eksploatowana lub serwisowana aparatura elektroniczna i systemy pomiarowo sterujące, a w szczególności w: biurach projektowych i konstrukcyjnych elektronicznej aparatury pomiarowej, w placówkach naukowych i ośrodkach badawczo rozwojowych, w przemyśle róŝnych branŝ w zakresie metrologicznej obsługi produkcji, laboratoriach przemysłowych, placówkach legalizacji, testowania i naprawy aparatury pomiarowej. Specjalność: Elektroenergetyka i energoelektronika Studia przygotowują w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń i maszyn elektrycznych; projektowania układów i systemów elektroenergetycznych; oraz techniki bezpieczeństwa w róŝnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu. W ramach studiów na specjalności absolwent jest przygotowywany do projektowania układów elektrycznych i energoelektronicznych oraz rozwiązywania problemów naukowotechnicznych. Uzyskana wiedza dotyczy problemów: sterowania procesami wytwarzania, przesyłu i zasilania energią elektryczną; automatyki gwarantującej niezawodność dostaw i jakość parametrów energii elektrycznej; projektowania i eksploatacji układów elektronicznych i energoelektronicznych; kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń elektrycznych; obsługi i programowania komputerów; zastosowania programów typu CAD do badań symulacyjnych i projektowania systemów i urządzeń elektrycznych; programowania procesorów sygnałowych; programowania sterowników PLC; pracy z programami zarządzania, nadzoru i rejestracji oraz danych w systemach automatyki przemysłowej. Po ukończeniu studiów absolwent: moŝe pracować: w energetyce zawodowej oraz jako energetyk przy eksploatacji urządzeń elektrycznych, jako konstruktor urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych; zna topologie i metody sterowania przekształtników energoelektronicznych oraz urządzeń poprawiających jakość zasilania; zna metody projektowania i eksploatację układów napędowych; zna zasady programowania procesorów sygnałowych; zna warunki bezpiecznego uŝytkowania energii elektrycznej oraz posiada wiedzę ekonomiczną dotyczącą racjonalnej gospodarki energią elektryczną. 11

12 II.A.4 Warunki przyjęcia na studia III stopnia Absolwenci kierunku Elektrotechnika są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia. posiada w swojej ofercie dydaktycznej studia III stopnia kierunku Elektrotechnika. Aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego Sekcja Rekrutacji. Zasady rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w roku akademickim 2009/2010 Celem przeprowadzenia rekrutacji Rada Wydziału powołuje Komisję Rekrutacyjną. Rekrutacja zostanie przeprowadzona według następujących zasad: O przyjęcie na studia doktoranckie moŝe ubiegać się osoba, która: posiada tytuł magistra lub magistra inŝyniera w zakresie dyscypliny elektrotechnika, informatyka lub pokrewnej, uzyskała zgodę na opiekę naukową od uprawnionego pracownika Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. ocenę ukończenia studiów magisterskich, stosowana będzie następująca punktacja: bardzo dobry i celujący 25 punktów dobry plus 20 punktów dobry 15 punktów dostateczny plus 10 punktów dostateczny 5 punktów 2. dotychczasowy dorobek naukowy kandydata zaopiniowanego przez opiekuna naukowego od 0 do 15 punktów, 3. rozmowę kwalifikacyjną od 0 do 15 punktów. Komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów. Wynik w rekrutacji jest równy sumie uzyskanych punktów i wynosi co najwyŝej 55. Na studia mogą zostać przyjęci kandydaci w ramach limitu miejsc z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niŝ 30. W roku akademickim 2009/10 ustala się limit przyjęć 15 osób. Termin postępowania kwalifikacyjnego: składanie dokumentów do 11 września 2009r. rozmowa kwalifikacyjna 18 września 2009r. ogłoszenie wyników kwalifikacji oraz listy przyjętych 25 września 2009r. II.A.5 Egzamin końcowy Termin i sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa Regulamin Studiów ( 63 67). Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje zagadnienia z przedmiotów kierunkowych oraz przedmiotów związanych z tematyką pracy dyplomowej. O ocenie końcowej (wynikach studiów) decydują: średnia ocen z zaliczonych z w czasie studiów kursów, ocena pracy dyplomowej oraz ocena egzaminu dyplomowego ( 68 Regulaminu Studiów). 12

13 II.A.6 Zasady oceniania i egzaminowania Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem bez oceny, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań wstępnych i zasad poszczególnych kursów i przedmiotów znajdują się w części II.B (katalog przedmiotów dla kierunku Elektrotechnika, studia II stopnia) dostępnej na stronie Wydziału zakładka Programy studiów,. Ponadto informacje dotyczące Zaliczania semestru studiów dostępne są w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim ( 25 49, zakładka Studia). II.A.7 Wydziałowy koordynator dr inŝ. Anna PławiakMowna ul. Podgórna 50, pokój nr 532, Zielona Góra tel.: +48 (68) II.A.8 Struktura programu studiów wraz z liczbą punktów 13

14 STUDIA STACJONARNE 14

15 PLAN STUDIÓW Uniwersytet Zielonogórski Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Stacjonarne studia magisterskie II stopnia Instytut InŜynierii Elektrycznej, Instytut Metrologii Elektrycznej Specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe, Elektroenergetyka i Energoelektronika Przedmioty obieralne oferowane przez Instytut InŜynierii Elektrycznej Przedmioty obieralne oferowane przez Instytut Metrologii Elektrycznej Lp. Nazwa przedmiotu Rozkład zajęć w poszczególnych semestrach (liczba tygodniu) Semestr I Semestr II Semestr III W C L P W C L P W C L P 1. Metody numeryczne w technice Wybrane zagadnienia teorii obwodów I Wybrane zagadnienia teorii obwodów II Elektromechaniczne systemy napędowe Pomiary wielkości nieelektrycznych Zakłócenia w układach elektroenergetycznych Zaawansowane systemy sterowania i sieci komputerowe Projektowanie i analiza systemowa projektowania Wybrane zagadnienia energoelektroniki Kompatybilność elektromagnetyczna Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania Zaawansowane systemy przesyłu energii elektrycznej Cyfrowe sieci przemysłowe Pomiarowe systemy wbudowane Komputerowe wspomaganie projektowania Technologie internetowe Cyfrowe przetwarzania sygnałów Modelowanie przetworników pomiarowych Seminarium specjalistyczne Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 4 2 RAZEM W wykład C ćwiczenia L Laboratorium P Projekt Egzamin Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału EIiT z dnia 18 kwietnia 2007 r. Praca dyplomowa

16 STUDIA NIESTACJONARNE 16

17 PLAN STUDIÓW Uniwersytet Zielonogórski Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Niestacjonarne studia magisterskie II stopnia Instytut InŜynierii Elektrycznej, Instytut Metrologii Elektrycznej Specjalność: Cyfrowe Systemy Pomiarowe, Elektroenergetyka i Energoelektronika Przedmioty obieralne oferowane przez Instytut InŜynierii Elektrycznej Przedmioty obieralne oferowane przez Instytut Metrologii Elektrycznej Rozkład zajęć w poszczególnych semestrach (liczba tygodniu) Lp. Nazwa przedmiotu Semestr I Semestr II Semestr III Semestr VI W C L P W C L P W C L P W C L P 1. Metody numeryczne w technice Wybrane zagadnienia teorii obwodów I Wybrane zagadnienia teorii obwodów II Elektromechaniczne systemy napędowe Pomiary wielkości nieelektrycznych Zakłócenia w układach elektroenergetycznych Zaawansowane systemy sterowania i sieci komputerowe Projektowanie i analiza systemowa projektowania Wybrane zagadnienia energoelektroniki Kompatybilność elektromagnetyczna Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania Zaawansowane systemy przesyłu energii elektrycznej Cyfrowe sieci przemysłowe Pomiarowe systemy wbudowane Komputerowe wspomaganie projektowania Technologie internetowe Cyfrowe przetwarzania sygnałów Modelowanie przetworników pomiarowych Seminarium specjalistyczne Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 4 2 RAZEM W wykład C ćwiczenia L Laboratorium P Projekt Egzamin Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału EIiT z dnia 30 maja 2007 r. Praca dyplomowa 17

18 CZĘŚĆ II B. KATALOG Dla kierunku ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia 18

19 SPIS TREŚCI PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Metody numeryczne w technice Wybrane zagadnienia teorii obwodów I Wybrane zagadnienia teorii obwodów II Elektromechaniczne systemy napędowe Pomiary wielkości nieelektrycznych Zakłócenia w układach elektroenergetycznych 26 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE Cyfrowe systemy pomiarowe 7. Cyfrowe sieci przemysłowe Pomiarowe systemy wbudowane Komputerowe wspomaganie projektowania Technologie internetowe Cyfrowe przetwarzania sygnałów Modelowanie przetworników pomiarowych 33 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE Elektroenergetyka i energoelektronika 13. Zaawansowane systemy sterowania i sieci komputerowe Projektowanie i analiza systemowa projektowania Wybrane zagadnienia energoelektroniki Kompatybilność elektromagnetyczna Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania Zaawansowane systemy przesyłu energii elektrycznej 41 PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRACY DYPLOMOWEJ I PRAKTYKĄ STUDENCKĄ 19. Seminarium specjalistyczne Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Praca dyplomowa 46 kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 19

20 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 20

21 Forma zajęć semestrze Metody numeryczne w technice Kod przedmiotu: 11.9WEEMNPK1_S2S Typ przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inŝ. Krzysztof Gałkowski, prof. dr hab.inŝ. Igor Korotyeyev Prowadzący: prof. dr hab. inŝ. Krzysztof Gałkowski, pracownicy Instytutu InŜynierii Elektrycznej Punkty tygodniu Semestr Forma zaliczenia Studia stacjonarne Wykład 30 2 I egzamin Laboratorium 30 2 I zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne Wykład 18 2 I egzamin Laboratorium 18 2 I zaliczenie na ocenę 6 Zakres tematyczny przedmiotu: Podstawy matematyczne. Podstawowe pojęcia i twierdzenia analizy matematycznej wykorzystywane w metodach numerycznych, szereg Taylora. Błędy i reprezentacja liczb. Podstawowe definicje i typy błędów, złe uwarunkowanie numeryczne, stabilność numeryczna, sposoby unikania błędów, systemy dziesiętny, binarny, heksadecymalny, zapis stało i zmiennoprzecinkowy, związki z błędami. Wyznaczanie pierwiastków równań nieliniowych. Metody: podziału, Newtona, siecznych; zastosowanie twierdzenia o punkcie stałym; analiza i szacowanie błędów; ekstrapolacja; przypadki złego uwarunkowania, stabilność numeryczna rozwiązań. Interpolacja. Charakterystyka interpolacji i jej zastosowań; wzór Lagrange a; ilorazy róŝnicowe, własności i wzór Newtona; analiza błędów; interpolacja funkcjami sklejanymi; interpolacja Hermite a. Aproksymacja. Metoda najmniejszych kwadratów; błąd minimaksowy, zastosowanie wielomianów ortogonalnych. Całkowanie numeryczne. Kwadratury NewtonaCoatesa metoda trapezów, metoda Simpsona; kwadratury Gaussa, analiza i szacowanie błędów, ekstrapolacja Richardsona. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Metoda eliminacji Gaussa; wybór elementu głównego; faktoryzacja LU i metoda Doolittla; analiza, szacowanie i korekcja błędów; stabilność numeryczna rozwiązań, liczba warunkowa; metody iteracyjne, iteracje Jacobiego, iteracje GaussaSeidela. Rozwiązywanie równań róŝniczkowych normalnych. Metody: Eulera, RungegoKutta, korektorpredyktor. Efekty kształcenia: Umiejętności i kompetencje w zakresie wykorzystania technik numerycznych w rozwiązywaniu zagadnień matematycznych przy uwzględnieniu ograniczeń reprezentacji i arytmetyki zmiennopozycyjnej. Warunki zaliczenia: Wykład warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego. Laboratorium zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów dopuszczających do wykonywania ćwiczeń. Literatura podstawowa 1. Baron B.: Metody numeryczne, Helion, Gliwice, Fortuna Z., Macukov B., Wąsowski J.: Metody numeryczne, WNT, Warszawa, Klamka J. i inni: Metody numeryczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Śląskiej, Gliwice, Bjoerck A., Dahlquist G.: Metody numeryczne, PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca Uwagi: 21

22 Wybrane zagadnienia teorii obwodów I Kod przedmiotu: 06.2WEEWZT1PK2_S2S Typ przedmiotu: obowiązkowy Wymagania wstępne: Język nauczania: polski. Odpowiedzialny za przedmiot: dr inŝ. Radosław Kłosiński Prowadzący: dr inŝ. Radosław Kłosiński Forma zajęć semestrze tygodniu Semestr Forma zaliczenia Punkty Studia stacjonarne Wykład 30 2 egzamin I Laboratorium 30 2 zaliczenie na ocenę Studia niestacjonarne Wykład 18 2 egzamin I Laboratorium 18 2 zaliczenie na ocenę Zakres tematyczny przedmiotu: Grafy obwodów. Grafy przepływu sygnałów Masona. Tworzenie grafu przepływu obwodu elektrycznego. Przekształcanie grafu. Reguły Masona. Analogowe układy liniowe czasowoniezmiennicze. Obwód jako układ wejściewyjście. Równanie róŝniczkowe obwodu typu wewy. Transmitancja, operator obwodu. Liniowość, przyczynowość, stacjonarność. Odpowiedź impulsowa. Splot a funkcje wymierne. Stabilność. SprzęŜenie zwrotne. Wymuszenia okresowe, splot cykliczny i cykliczna funkcja impulsowa. WraŜliwość obwodów. Sygnały i układy czasowo dyskretne. Próbkowanie sygnałów analogowych. Filtry cyfrowe pojęcia ogólne. Funkcja impulsowa i splot liniowy dla filtrów cyfrowych. Przekształcenie Z. Filtry rekursywne i nierekursywne (SOI i NOI). Stabilność filtrów cyfrowych. Stany nieustalone w filtrach cyfrowych. Sygnały okresowe w filtrach cyfrowych, splot cykliczny. Czasowo dyskretna symulacja układów analogowych. Wprowadzenie do teorii układów dyskretnych czasowo zaleŝnych. Analiza harmoniczna. Ciągłe przekształcenie Fouriera. Próbkowanie w dziedzinie czasu i częstotliwości. Wersje pochodne przekształcenia Fouriera: szeregi Fouriera, dyskretne przekształcenie Fouriera. Charakterystyki częstotliwościowe stacjonarnych liniowych filtrów analogowych i cyfrowych. Efekty kształcenia: Umiejętności i kompetencje w zakresie: opisu i rozwiązywania zagadnień dotyczących obwodów; stosowania metod opisu obwodów liniowych (transmitancja, odpowiedź impulsowa, splot); stosowania metod syntezy obwodów liniowych (filtry analogowe); analizy obwodów liniowych pod kątem wraŝliwości na zmianę parametrów; opisu i analizy układów dyskretnych, analizy częstotliwościowej układów analogowych i dyskretnych. Warunki zaliczenia: Wykład warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego. Laboratorium zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów dopuszczających do wykonywania ćwiczeń. 6 Literatura podstawowa 1. Siwczyński M.: Teoria obwodów i sygnałów, cz. I Obwody elektryczne liniowe. RWNT Zielona Góra 2002; 2. Siwczyński M.: Problemy i zadania z teorii obwodów i układów w ujęciu funkcjonalnym. cz.1. Układy liniowe o stałych skupionych. skrypt WSI w Zielonej Górze, Oppenheim A.V., Schafer R.W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ Warszawa Papoulis A.: Obwody i układy, WKŁ Warszawa Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna, T I, Obwody liniowe i nieliniowe. PWN Warszawa Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów. WNT Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa Zieliński T.P.: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Wydział EAIiE AGH, Kraków Dąbrowski A.: Przetwarzani sygnałów przy uŝyciu procesorów sygnałowych. WPP, Poznań 2000 Uwagi: 22

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_2_6_1_849 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Telekomunikacja

Studia podyplomowe Telekomunikacja Studia podyplomowe Telekomunikacja Informacje ogólne Oferta studiów podyplomowych Telekomunikacja adresowana jest głównie do absolwentów wyŝszych uczelni kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika,

Bardziej szczegółowo