Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej."

Transkrypt

1 Targi liderów rynku medycznego SALMED najwiêksze w Polsce targi sprzêtu medycznego ponownie zgromadz¹ liderów rynku medycznego. Najbli sza, 23. edycja tego wydarzenia odbêdzie siê w dniach od 10 do 12 marca 2010 roku na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Profesjonalizm i nowoczesnoœæ Podczas organizowanego w cyklu dwuletnim Miêdzynarodowego Salonu Medycznego SALMED zostan¹ zaprezentowane oferty producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposa enia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a tak e firm laboratoryjnych oraz oferuj¹cych sprzêt rehabilitacyjny. Medyczne know-how: bogaty program konferencji i seminariów Ekspozycjê wystawców, której towarzyszy bogaty program wydarzeñ o charakterze naukowo-szkoleniowym, skierowano do zwiedzaj¹cych zawodowo zwi¹zanych z bran ¹ medyczn¹. S¹ wœród nich m.in.: mened erowie s³u - by zdrowia, kadra zarz¹dzaj¹ca placówkami medycznymi, lekarze, diagnoœci laboratoryjni oraz rehabilitanci, pielêgniarki i po³o ne. Wœród pozycji programowych szczególnie warto poleciæ wyk³ady ekspertów dotycz¹ce technologii informatycznych w s³u bie zdrowia, blok konferencyjny Salmed- -Laboratorium, konferencje z zakresu pielêgniarstwa, rehabilitacji w onkologii oraz medycyny ratunkowej. Podczas targów odbêd¹ siê tak e zjazdy stowarzyszeñ zrzeszaj¹cych jednostki s³u by zdrowia oraz prezentacje wystawców w specjalnej przestrzeni Speaker's Corner. Organizator zapowiada ponadto jeszcze wiele innych atrakcyjnych wydarzeñ, które z pewnoœci¹ zainteresuj¹ licznych przedstawicieli bran y medycznej. Gala nagród: presti i uznanie Podczas uroczystej Gali Nagród wrêczone zostan¹ presti owe nagrody: Z³ote Esculapy dla najlepszych produktów targów Salmed oraz statuetki Acanthus Aureus za stoiska targowe najlepiej sprzyjaj¹ce realizacji strategii marketingowej firmy grudnia 2009 r.

2 Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka tematy posiedzeñ klinicznych w pierwszej po³owie 2010 r. Lp. Jednostka organizacyjna Temat Referent/referenci Termin 1. Klinika Gastroenterologii, Hepatologii Ocena czynników ryzyka mia d ycy u pacjentów po transplantacji Prof. dr hab. n. med. Joanna Paw³owska i Immunologii w¹troby wyniki grantu KBN PB 1977/P01/2007/32. Dr n. med. Piotr Czubkowski Mgr Aldona Wierzbicka Doc. dr hab. n. med. Piotr Socha 2. Klinika Kardiochirurgii Wspó³czesna analiza wyników leczenia w kardiochirurgii polskiej. Prof. dr hab. n. med Bohdan Maruszewski 3. Klinika Chorób Metabolicznych, Rzadkie choroby Polska na tle Europy. Doc. dr hab. n. med Endokrynologii i Diabetologii Jolanta Sykut-Cegielska 4. Zak³ad Diagnostyki Obrazowej Neuroobrazowanie nowoczesne metody neuroradiologii. Doc. dr hab. n. med. El bieta Jurkiewicz Zak³ad Mikrobiologii Mechanizm latencji i reaktywacji zaka enia wirusem Epstein-Barr Mgr Beata Kasztelewicz i Immunologii Klinicznej u pacjentów z niedoborami odpornoœci. 6. Zak³ad Psychologii Zdrowia Jakoœæ ycia rodziców dzieci chorych przewlekle. Satysfakcja z ycia Mgr Marta Biernacka i ocena wybranych parametrów funkcjonowania psychicznego rodziców chorych na mukopolisacharydozê i choroby pokrewne. 7. Zak³ad Medycyny Nuklearnej Diagnostyka guzów neuroendokrynnych u dzieci. Dr n. med. Anna Kamiñska Dr Ma³gorzata Gajtko-Metera 8. Zak³ad Zdrowia Publicznego Aktualne uwarunkowania nadwagi i oty³oœci dzieci i m³odzie y polskiej Dr Zbigniew Ku³aga na podstawie danych z badania OLAF. 9. Zak³ad Biochemii i Medycyny Krajowy Konsensus Suplementacji witamin¹ D. Dr n. med. Pawe³ P³udowski z Zespo³em Doœwiadczalnej 10. Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej Rehabilitacja chorych po ciê kich urazach oœrodkowego uk³adu Prezentacja zespo³owa Kliniki nerwowego. 11 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Zasady identyfikacji pacjentów w stanie zagro enia ycia. Dr Przemys³aw aniewski-wo³³k Terapii 12. Zak³ad Biochemii i Medycyny Diagnostyka zaburzeñ metabolizmu jako model badañ podstawowych Dr n. med. Pawe³ P³udowski z Zespo³em Doœwiadczalnej w klinice pediatrycznej. Posiedzenia odbywaj¹ siê w pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca z wyj¹tkiem czerwca o godz , w sali wyk³adowej F-119, I piêtro. Dojazd do IPCZD autobusami linii nr 125, 525, 119, 147. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w Sekcji Szkoleñ IPCZD, w bloku F, pokój 106, I piêtro, tel lub grudnia 2009 r. 87

3 Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Chirurgii Ogólnej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddziału Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Diabetologicznym Oddziału Kardiologicznego Oddziału Nefrologii Stacji Dializ Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Oddziału Neurologicznego Dziecięcego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Oddziału Okulistycznego Oddziału Onkologicznego Oddziału Pediatrycznego Oddziału Pulmonologicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego określonych 11 ust. 1 rozp. MZiOS z r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 749 ze zm.). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty określonej w Gazecie Lekarskiej pod adresem: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4, Wałbrzych z dopiskiem Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału oraz nazwiskiem, imieniem i adresem do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia upływu składania dokumentów. Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu Oddziału Rehabilitacji określonych w 11 ust. 1 rozp. MZiOS z r. w sprawie komisji oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 749 ze zm.). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Gazecie Lekarskiej Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka CMR ul. Traugutta Wrocław z dopiskiem Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji oraz nazwiskiem, imieniem i adresem do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia upływu składania dokumentów. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowiska PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Oddziału Otolaryngologii Oddziału Rehabilitacji Leczniczej określonych w rozp. MZiOS z r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. nr 115, poz. 749 ze zm. w 2000 r., Dz.U. nr 45, poz. 530). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy kierować w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie Białystok z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału (z dopiskiem wskazującym, jakiego oddziału dotyczy oferta) oraz nazwiskiem, imieniem i adresem korespondencyjnym. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone rozp. MZiOS z r. ws. kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30 z 1999 r., poz. 300). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Oferty wraz z dokumentami określonymi w rozp. MZiOS z r. ws. szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu (Dz.U. nr 115 z 1998 r., poz. 749 z późn. zm.) należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej ul. Szpitalna Tarnobrzeg Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów grudnia 2009 r.

4 Dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej, w porozumieniu z BOIPiP, ogłasza Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki określonych w rozp. MZiOS z r , (Dz.U. nr 115, poz. 749 z póź. zm.). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300), oraz rozp. MZ z r. (Dz.U. nr 44, poz. 520). Oferty prosimy kierować w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Dyrekcja Szpitala Ogólnego im. dr. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego 26, Bielsko-Biała z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 60 dni po upływie terminu składania ofert. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku : Oddziału IV Ogólnopsychiatrycznego Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300). Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749 z późn. zm. z 2000 nr 45, poz. 530). Dokumenty należy składać w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem z dopiskiem Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału IV w terminie 30 dni od opublikowania ogłoszenia, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sanatoryjna 1, Frombork O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ponownie POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Patologii Ciąży Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300) proszeni są o składanie dokumentów zawartych w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna Świdnica z dopiskiem Konkurs na stanowisko z podaniem imienia, nazwiska, adresu do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej : PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300 z 1999 r.) oraz umiejętności związane z zarządzaniem zespołem pielęgniarskim. Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w rozp. MZiOS z r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze (Dz.U. nr 115, poz. 749 z 1998 r. z późn. zm.). Oferty należy składać w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w gazecie, w zamkniętej kopercie z podaniem imienia, nazwiska i adresu wraz z adnotacją: Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek pod adresem Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Dział Służb Pracowniczych Aleja Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Oddziału Ginekologiczno-Położniczego określonych w 11 ust. 1 rozp. MZiOS z r. w sprawie komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 749 ze zm.). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty określonej w Gazecie Lekarskiej Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ul. Warszawska 2, Wrocław z dopiskiem Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału oraz nazwiskiem, imieniem i adresem do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia upływu składania dokumentów. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi PRZEŁOŻONEJ Pielęgniarek i Położnych SP ZOZ w Pajęcznie Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów określonych w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749). Wymagane kwalifikacje zgodne z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w gazecie Służba Zdrowia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, Pajęczno w zamkniętej kopercie z adnotacją: Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek i Położnych. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Chełmie Naczelnej Pielęgniarki oraz ponownie Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii Kandydaci proszeni są o dostarczenie dokumentów określonych w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749 ze zm.). Wymagane kwalifikacje zgodne z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 44, poz. 520 ze zm.). Oferty prosimy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia SP ZOZ w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 4B Krasnystaw z adnotacją na kopercie: Konkurs na stanowisko oraz podaniem swojego nazwiska, imienia i adresu do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. 14 grudnia 2009 r. 89

5 Zarząd Powiatu Sokólskiego Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej ul. Skłodowskiej 15, Dąbrowa Białostocka Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów zgodnie z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749 z późn. zm.). W konkursie mogą uczestniczyć osoby spełniające wymogi określone w rozp. MZ z r. (Dz.U. nr 44, poz. 520 z późn. zm.). Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Piłsudskiego Sokółka z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata. O terminie i miejscu rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Szpital Św. Rafała, ul. Czerwona Góra 10 w porozumieniu ze Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych NACZELNEJ PIELĘGNIARKI Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej AM we Wroc³awiu Stowarzyszenie Przyjació³ Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych Studenckie Ko³o Naukowe Medycyny Rodzinnej serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w XVIII Ogólnopolskim ZjeŸdzie Studenckich Kó³ Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z udzia³em Lekarzy Kudowa Zdrój, r. Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: Prof. dr hab. Andrzej Steciwko W programie Zjazdu znajd¹ Pañstwo liczne wyk³ady programowe, sesje plenarne oraz sesje plakatowe z zakresu nefrologii i medycyny rodzinnej, a tak e wystawê firm farmaceutycznych oraz ciekawy program imprez towarzysz¹cych. Op³ata zjazdowa wynosi: uczestnik 300 z³ osoba towarzysz¹ca 200 z³ W ramach op³aty zjazdowej zapewniamy Pañstwu 2 noclegi, pe³ne wy ywienie, udzia³ w sesjach naukowych, materia³y zjazdowe oraz udzia³ w imprezach towarzysz¹cych (grill, bankiet). Termin nadsy³ania streszczeñ: 28 lutego 2010 Termin nadsy³ania zg³oszeñ: 15 marca 2010 Osoby zainteresowane udzia³em w ZjeŸdzie prosimy o kontakt: Komitet Organizacyjny XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu SKN Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej AM Ul. Syrokomli 1, Wroc³aw tel: (071) , fax: (071) Kontakt w sprawach organizacyjnych: Andrzej Przyszlak tel Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300 ze zm.) proszeni są o składanie dokumentów określonych w 11 rozp. MZiOS z r. w sprawie komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. nr 115, poz. 749 ze zm.) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra Chęciny z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Akupunktury zaprasza na Podstawowy Kurs Akupunktury dla Lekarzy Planowany termin rozpoczęcia - styczeń 2010 r. Miejsce: Warszawa. Informacje i zapisy: , grudnia 2009 r.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej og³oszenia 56 19 lutego 2007 r. og³oszenia Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej Oddziału Anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać: kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. w sprawie kwalifikacji

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać: kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. w sprawie kwalifikacji 62 31 sierpnia 2009 r. 31 sierpnia 2009 r. 63 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ORDYNATORA Oddziału Alergologicznego, Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów. 14 marca 2011 r. 93 94 14 marca 2011 r. og³oszenia 14 marca 2011 r. 95 96 14 marca 2011 r. og³oszenia Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Złotoryi w porozumieniu z Dolnośląską Izbą

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Kandydaci winni składać dokumenty, potwierdzone kwalifikacje w oryginałach bądź kopie uwierzytelnione notarialnie.

Uwaga! Kandydaci winni składać dokumenty, potwierdzone kwalifikacje w oryginałach bądź kopie uwierzytelnione notarialnie. 84 18 paÿdziernika 2010 r. 86 18 paÿdziernika 2010 r. 18 paÿdziernika 2010 r. 87 88 18 paÿdziernika 2010 r. Dyrekcja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowiska:

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Al. Piotrowskiego w GnieŸnie og³asza konkurs na stanowiska Pielêgniarek Oddzia³owych: l VIII oddzia³u psychiatrycznego l

Bardziej szczegółowo

Psychologa w Oddziale Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej lub Ortopedycznej

Psychologa w Oddziale Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej lub Ortopedycznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach zatrudni Lekarzy Specjalistów w dziedzinie Otolaryngologii, Foniatrii oraz Audiologii Szczegółowe warunki zatrudnienia do uzgodnienia z dyrekcją Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Mieszkania nie zapewniamy.

Mieszkania nie zapewniamy. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 w porozumieniu ze Świętokrzyską Izbą Lekarską w Kielcach ORDYNATORA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy: oraz. Koszt uczestnictwa 400 PLN. Za udział w konferencji przysługuje. Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie

Organizatorzy: oraz. Koszt uczestnictwa 400 PLN. Za udział w konferencji przysługuje. Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie 29 sierpnia 2011 r. 87 X Jubileuszowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa Astma, Alergia POChP. Standardy diagnostycznoterapeutyczne 1 4 września 2011 r. Jachranka k. Warszawy Organizatorzy: Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Nazwa Placówki Oddział Niemowlęcy Oddział Ogólnopediatryczny Niemowlęcy o profilu P A II Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem

Liczba miejsc szkoleniowych ogółem. ul. M. Skłodowskiej- Curie 24A 15-276 Białystok. ul. Waszyngtona 17. szkoleniowych ogółem Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02013 r.) Alergologia w Białymstoku, Klinika Alergologii i Chorób

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r.

Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. Lista miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym w dniach 1-31 marca 2015 r. (sesja XXXIII) Lp. Nazwa jednostki szkolącej województwo Ilość wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Lekarza neurologa. Lekarza internistê chc¹cego specjalizowaæ siê w dziedzinie neurologii

Lekarza neurologa. Lekarza internistê chc¹cego specjalizowaæ siê w dziedzinie neurologii Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w porozumieniu z Okrêgow¹ Izb¹ Pielêgniarek i Po³o nych w Warszawie, Dyrektor Szpitala Bielañskiego im. ks. Jerzego Popie³uszki Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3

Zatrudnienie OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3 Zatrudnienie OGŁOSZENIE O KONKURSIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 3 tel.: 54/285 62 00/ fax.: 54/ 285 37 01, www.szpitalradziejów.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 4 (17) 2003 r.

Ma³opolska RKCh OG OSZENIE. w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. Nr 4 (17) 2003 r. Nr 4 (17) 2003 r. Ma³opolska RKCh OG OSZENIE w sprawie konkursów ofert na zawieranie przez kasy chorych umów o udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych MA OPOLSKA REGIONALNA KASA CHORYCH Z SIEDZIB W KRAKOWIE ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Wykaz wolnych w jednostkach organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne na terenie Alergologia województwa podlaskiego (stan na dzień 05.02014 r.) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

www.sluzbazdrowia.com.pl

www.sluzbazdrowia.com.pl Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, w porozumieniu z Okrêgow¹ Rad¹ Lekarsk¹ w Krakowie, l Oddzia³u Ginekologiczno-Po³o niczego l Oddzia³u Intensywnej Terapii Kandydaci

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Województwo Dolnośląskie

Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lądku Zdroju 57-540 Lądek-Zdrój, Mariański 7/8, tel.: 74 8117200 4 Wojskowy Szpital

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 788 UCHWAŁA NR XIV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Spis świadczeniodawców na rok 2017 w rodzaju LECZENIE SZPITALNE*

Spis świadczeniodawców na rok 2017 w rodzaju LECZENIE SZPITALNE* Spis świadczeniodawców na rok 2017 w rodzaju LECZENIE SZPITALNE* *Informacje na podstawie rozstrzygnięć postępowań konkursowych. Stan na dzień 01.02.2017 r. Lista świadczeniodawców może ulec zmianie. Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo II st/nst Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: niestacjonarne Czas trwania: 4 semestrów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu zwany dalej Szpitalem jest samodzielnym publicznym

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Struktura organizacyjna I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa SZPITAL: Szpital Specjalistyczny 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki

SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna Terapia. Adres jednostki 8 Lista jednostek w których mogą odbywać specjalizacje lekarze i lekarze dentyści na terenie województwa świętokrzyskiego wg. stanu na dzień 09 lipca 0 r. SPECJALNOŚCI PODSTAWOWE Anestezjologia i Intensywna

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 października 2012 r. Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego (tekst jednolity)

S T A T U T Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego (tekst jednolity) S T A T U T Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego zwany dalej Zakładem, jest

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo