Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej."

Transkrypt

1 Targi liderów rynku medycznego SALMED najwiêksze w Polsce targi sprzêtu medycznego ponownie zgromadz¹ liderów rynku medycznego. Najbli sza, 23. edycja tego wydarzenia odbêdzie siê w dniach od 10 do 12 marca 2010 roku na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Profesjonalizm i nowoczesnoœæ Podczas organizowanego w cyklu dwuletnim Miêdzynarodowego Salonu Medycznego SALMED zostan¹ zaprezentowane oferty producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposa enia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a tak e firm laboratoryjnych oraz oferuj¹cych sprzêt rehabilitacyjny. Medyczne know-how: bogaty program konferencji i seminariów Ekspozycjê wystawców, której towarzyszy bogaty program wydarzeñ o charakterze naukowo-szkoleniowym, skierowano do zwiedzaj¹cych zawodowo zwi¹zanych z bran ¹ medyczn¹. S¹ wœród nich m.in.: mened erowie s³u - by zdrowia, kadra zarz¹dzaj¹ca placówkami medycznymi, lekarze, diagnoœci laboratoryjni oraz rehabilitanci, pielêgniarki i po³o ne. Wœród pozycji programowych szczególnie warto poleciæ wyk³ady ekspertów dotycz¹ce technologii informatycznych w s³u bie zdrowia, blok konferencyjny Salmed- -Laboratorium, konferencje z zakresu pielêgniarstwa, rehabilitacji w onkologii oraz medycyny ratunkowej. Podczas targów odbêd¹ siê tak e zjazdy stowarzyszeñ zrzeszaj¹cych jednostki s³u by zdrowia oraz prezentacje wystawców w specjalnej przestrzeni Speaker's Corner. Organizator zapowiada ponadto jeszcze wiele innych atrakcyjnych wydarzeñ, które z pewnoœci¹ zainteresuj¹ licznych przedstawicieli bran y medycznej. Gala nagród: presti i uznanie Podczas uroczystej Gali Nagród wrêczone zostan¹ presti owe nagrody: Z³ote Esculapy dla najlepszych produktów targów Salmed oraz statuetki Acanthus Aureus za stoiska targowe najlepiej sprzyjaj¹ce realizacji strategii marketingowej firmy grudnia 2009 r.

2 Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka tematy posiedzeñ klinicznych w pierwszej po³owie 2010 r. Lp. Jednostka organizacyjna Temat Referent/referenci Termin 1. Klinika Gastroenterologii, Hepatologii Ocena czynników ryzyka mia d ycy u pacjentów po transplantacji Prof. dr hab. n. med. Joanna Paw³owska i Immunologii w¹troby wyniki grantu KBN PB 1977/P01/2007/32. Dr n. med. Piotr Czubkowski Mgr Aldona Wierzbicka Doc. dr hab. n. med. Piotr Socha 2. Klinika Kardiochirurgii Wspó³czesna analiza wyników leczenia w kardiochirurgii polskiej. Prof. dr hab. n. med Bohdan Maruszewski 3. Klinika Chorób Metabolicznych, Rzadkie choroby Polska na tle Europy. Doc. dr hab. n. med Endokrynologii i Diabetologii Jolanta Sykut-Cegielska 4. Zak³ad Diagnostyki Obrazowej Neuroobrazowanie nowoczesne metody neuroradiologii. Doc. dr hab. n. med. El bieta Jurkiewicz Zak³ad Mikrobiologii Mechanizm latencji i reaktywacji zaka enia wirusem Epstein-Barr Mgr Beata Kasztelewicz i Immunologii Klinicznej u pacjentów z niedoborami odpornoœci. 6. Zak³ad Psychologii Zdrowia Jakoœæ ycia rodziców dzieci chorych przewlekle. Satysfakcja z ycia Mgr Marta Biernacka i ocena wybranych parametrów funkcjonowania psychicznego rodziców chorych na mukopolisacharydozê i choroby pokrewne. 7. Zak³ad Medycyny Nuklearnej Diagnostyka guzów neuroendokrynnych u dzieci. Dr n. med. Anna Kamiñska Dr Ma³gorzata Gajtko-Metera 8. Zak³ad Zdrowia Publicznego Aktualne uwarunkowania nadwagi i oty³oœci dzieci i m³odzie y polskiej Dr Zbigniew Ku³aga na podstawie danych z badania OLAF. 9. Zak³ad Biochemii i Medycyny Krajowy Konsensus Suplementacji witamin¹ D. Dr n. med. Pawe³ P³udowski z Zespo³em Doœwiadczalnej 10. Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej Rehabilitacja chorych po ciê kich urazach oœrodkowego uk³adu Prezentacja zespo³owa Kliniki nerwowego. 11 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Zasady identyfikacji pacjentów w stanie zagro enia ycia. Dr Przemys³aw aniewski-wo³³k Terapii 12. Zak³ad Biochemii i Medycyny Diagnostyka zaburzeñ metabolizmu jako model badañ podstawowych Dr n. med. Pawe³ P³udowski z Zespo³em Doœwiadczalnej w klinice pediatrycznej. Posiedzenia odbywaj¹ siê w pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca z wyj¹tkiem czerwca o godz , w sali wyk³adowej F-119, I piêtro. Dojazd do IPCZD autobusami linii nr 125, 525, 119, 147. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ w Sekcji Szkoleñ IPCZD, w bloku F, pokój 106, I piêtro, tel lub grudnia 2009 r. 87

3 Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Chirurgii Ogólnej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddziału Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Diabetologicznym Oddziału Kardiologicznego Oddziału Nefrologii Stacji Dializ Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Oddziału Neurologicznego Dziecięcego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Oddziału Okulistycznego Oddziału Onkologicznego Oddziału Pediatrycznego Oddziału Pulmonologicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego określonych 11 ust. 1 rozp. MZiOS z r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 749 ze zm.). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty określonej w Gazecie Lekarskiej pod adresem: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 4, Wałbrzych z dopiskiem Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału oraz nazwiskiem, imieniem i adresem do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia upływu składania dokumentów. Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu Oddziału Rehabilitacji określonych w 11 ust. 1 rozp. MZiOS z r. w sprawie komisji oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 749 ze zm.). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Gazecie Lekarskiej Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka CMR ul. Traugutta Wrocław z dopiskiem Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji oraz nazwiskiem, imieniem i adresem do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia upływu składania dokumentów. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowiska PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Oddziału Otolaryngologii Oddziału Rehabilitacji Leczniczej określonych w rozp. MZiOS z r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. nr 115, poz. 749 ze zm. w 2000 r., Dz.U. nr 45, poz. 530). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy kierować w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie Białystok z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału (z dopiskiem wskazującym, jakiego oddziału dotyczy oferta) oraz nazwiskiem, imieniem i adresem korespondencyjnym. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone rozp. MZiOS z r. ws. kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30 z 1999 r., poz. 300). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Oferty wraz z dokumentami określonymi w rozp. MZiOS z r. ws. szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu (Dz.U. nr 115 z 1998 r., poz. 749 z późn. zm.) należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej ul. Szpitalna Tarnobrzeg Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów grudnia 2009 r.

4 Dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej, w porozumieniu z BOIPiP, ogłasza Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki określonych w rozp. MZiOS z r , (Dz.U. nr 115, poz. 749 z póź. zm.). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300), oraz rozp. MZ z r. (Dz.U. nr 44, poz. 520). Oferty prosimy kierować w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Dyrekcja Szpitala Ogólnego im. dr. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego 26, Bielsko-Biała z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 60 dni po upływie terminu składania ofert. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku : Oddziału IV Ogólnopsychiatrycznego Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300). Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749 z późn. zm. z 2000 nr 45, poz. 530). Dokumenty należy składać w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem z dopiskiem Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału IV w terminie 30 dni od opublikowania ogłoszenia, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sanatoryjna 1, Frombork O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni Dyrekcja SPZOZ w Świdnicy w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ponownie POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Patologii Ciąży Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300) proszeni są o składanie dokumentów zawartych w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna Świdnica z dopiskiem Konkurs na stanowisko z podaniem imienia, nazwiska, adresu do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej : PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300 z 1999 r.) oraz umiejętności związane z zarządzaniem zespołem pielęgniarskim. Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w rozp. MZiOS z r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze (Dz.U. nr 115, poz. 749 z 1998 r. z późn. zm.). Oferty należy składać w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w gazecie, w zamkniętej kopercie z podaniem imienia, nazwiska i adresu wraz z adnotacją: Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek pod adresem Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Dział Służb Pracowniczych Aleja Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Oddziału Ginekologiczno-Położniczego określonych w 11 ust. 1 rozp. MZiOS z r. w sprawie komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. z 1998 r. nr 115, poz. 749 ze zm.). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozp. MZiOS z r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty określonej w Gazecie Lekarskiej Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ul. Warszawska 2, Wrocław z dopiskiem Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału oraz nazwiskiem, imieniem i adresem do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia upływu składania dokumentów. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi PRZEŁOŻONEJ Pielęgniarek i Położnych SP ZOZ w Pajęcznie Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów określonych w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749). Wymagane kwalifikacje zgodne z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300). Oferty prosimy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w gazecie Służba Zdrowia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, Pajęczno w zamkniętej kopercie z adnotacją: Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek i Położnych. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Chełmie Naczelnej Pielęgniarki oraz ponownie Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii Kandydaci proszeni są o dostarczenie dokumentów określonych w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749 ze zm.). Wymagane kwalifikacje zgodne z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 44, poz. 520 ze zm.). Oferty prosimy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia SP ZOZ w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 4B Krasnystaw z adnotacją na kopercie: Konkurs na stanowisko oraz podaniem swojego nazwiska, imienia i adresu do korespondencji. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. 14 grudnia 2009 r. 89

5 Zarząd Powiatu Sokólskiego Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej ul. Skłodowskiej 15, Dąbrowa Białostocka Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów zgodnie z rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 115, poz. 749 z późn. zm.). W konkursie mogą uczestniczyć osoby spełniające wymogi określone w rozp. MZ z r. (Dz.U. nr 44, poz. 520 z późn. zm.). Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Piłsudskiego Sokółka z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata. O terminie i miejscu rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Szpital Św. Rafała, ul. Czerwona Góra 10 w porozumieniu ze Świętokrzyską Izbą Pielęgniarek i Położnych NACZELNEJ PIELĘGNIARKI Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej AM we Wroc³awiu Stowarzyszenie Przyjació³ Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych Studenckie Ko³o Naukowe Medycyny Rodzinnej serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w XVIII Ogólnopolskim ZjeŸdzie Studenckich Kó³ Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z udzia³em Lekarzy Kudowa Zdrój, r. Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: Prof. dr hab. Andrzej Steciwko W programie Zjazdu znajd¹ Pañstwo liczne wyk³ady programowe, sesje plenarne oraz sesje plakatowe z zakresu nefrologii i medycyny rodzinnej, a tak e wystawê firm farmaceutycznych oraz ciekawy program imprez towarzysz¹cych. Op³ata zjazdowa wynosi: uczestnik 300 z³ osoba towarzysz¹ca 200 z³ W ramach op³aty zjazdowej zapewniamy Pañstwu 2 noclegi, pe³ne wy ywienie, udzia³ w sesjach naukowych, materia³y zjazdowe oraz udzia³ w imprezach towarzysz¹cych (grill, bankiet). Termin nadsy³ania streszczeñ: 28 lutego 2010 Termin nadsy³ania zg³oszeñ: 15 marca 2010 Osoby zainteresowane udzia³em w ZjeŸdzie prosimy o kontakt: Komitet Organizacyjny XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu SKN Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej AM Ul. Syrokomli 1, Wroc³aw tel: (071) , fax: (071) Kontakt w sprawach organizacyjnych: Andrzej Przyszlak tel Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w rozp. MZiOS z r. (Dz.U. nr 30, poz. 300 ze zm.) proszeni są o składanie dokumentów określonych w 11 rozp. MZiOS z r. w sprawie komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. nr 115, poz. 749 ze zm.) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra Chęciny z dopiskiem na kopercie Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Akupunktury zaprasza na Podstawowy Kurs Akupunktury dla Lekarzy Planowany termin rozpoczęcia - styczeń 2010 r. Miejsce: Warszawa. Informacje i zapisy: , grudnia 2009 r.

Biuletyn Informacyjny Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Nr 49. Listopad 2010 r. str. 2. str. 12. str. 10

Biuletyn Informacyjny Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka Nr 49. Listopad 2010 r. str. 2. str. 12. str. 10 Biuletyn Informacyjny Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Nr 49 Listopad 2010 r. str. 2 str. 12 str. 10 Szanowni Państwo, 24 października obchodziliśmy w naszym Instytucie Światowy Dzień Transplantacji.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

PS.2.9612.1.14.2011.PW

PS.2.9612.1.14.2011.PW PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7 w Koszalinie w dniu 13 czerwca 2011 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego za wybitną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020 Załącznik do Uchwały nr 262/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dnia 14 listopada 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014 2020 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Kontrola oczyszcza szpital

Kontrola oczyszcza szpital Kontrola oczyszcza szpital Pod takim tytułem 22 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie martwo urodzonego

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie CZERWIEC 2008r Pielęgniarki i Położne w teatrze W NUMERZE: MIĘDZYNARODOWYDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU Szanowni Pañstwo! Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mam zaszczyt powitaæ Pañstwa na kolejnej Konferencji Naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej. Cieszê siê bardzo, e tematyka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii Autorzy: mgr Justyna KrupeckaFr¹ckowiak dr n. med. Marta BoguszOsawa przy wspó³pracy Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Inwestycji i Remontów i Dzia³u Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4

Sądowa wygrana. ordynator Wiesławy Dec. str. 4 Sądowa wygrana ordynator Wiesławy Dec str. 4 M Komunikaty Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową Radiologia która odbędzie się 9.04.2011 r. (sobota)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo