Certyfikator energetyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikator energetyczny"

Transkrypt

1 Informacja o zawodzie Certyfikator energetyczny Tarnów, sierpień 2010 r.

2 KaŜde nowe, sprzedawane lub wynajmowane mieszkanie od 1 stycznia 2009 roku musi mieć wystawione świadectwo energetyczne. Określone jest w nim zapotrzebowanie lokalu na energię grzewczą, uzyskanie ciepłej wody, wydajność wentylacji i klimatyzacji. Zmiany te wprowadziła Unijna Dyrektywa 2002/91/UE, dotycząca oszczędzania energii. Certyfikację moŝe przeprowadzić jedynie uprawniony do tego certyfikator energetyczny posiadający uprawnienia z mocy tzw. Ustawy Certyfikacyjnej. 1. Zadania i czynności robocze Głównym zadaniem certyfikatora energetycznego jest dokonanie analizy start ciepła uciekającego przez przegrody, jak równieŝ straty wynikające z niesprawnej wentylacji, nieszczelnych okien i drzwi, nieekonomicznego kotła, itp. Na podstawie opracowanej analizy sporządza świadectwo energetyczne budynku. Ocena energetyczna przebiega w kilku etapach. Certyfikator energetyczny najpierw musi zebrać dane w naturze (ewentualnie uzupełnić je przez pomiary i badania). Następnie oblicza szereg danych, takich jak wielkość ogólna i wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na energię na poszczególne cele oraz wartości porównawcze (zespół tych danych i wskaźników będzie stanowił charakterystykę energetyczną budynku). Kolejnym krokiem jest dokonanie (przy zastosowaniu ustalonej metodyki) oceny charakterystyki energetycznej i określenie klasy energetycznej budynku wg ustalonej skali, po którym dopiero następuje wydanie świadectwa energetycznego budynku. Certyfikator uwzględnia równieŝ diagnostykę stanu elementów budowlanych oraz systemów ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji, a takŝe obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło - kosztów uŝytkowania energii na cele ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji. Certyfikator energetyczny, opracowujący i wydający certyfikat energetyczny budynku, to osoba, której rzetelność oraz jakość wykonanej przez nią pracy będzie rzutowała na wartość ocenianego energetycznie domu, budynku czy mieszkania.

3 2. Warunki podjęcia pracy w zawodzie Według zapisów Prawa budowlanego Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku moŝe sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyŝszym; nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złoŝyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złoŝeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, uznaje się ukończenie, nie mniej niŝ rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inŝyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Od , gdy weszła w Ŝycie znowelizowana ustawa Prawo budowlane, takŝe osoby mające tytuł inŝyniera uzyskany na kierunkach budownictwo, architektura, inŝynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych i legitymujące się uprawnieniami budowlanymi mogą sporządzać świadectwa energetyczne. Aby zostać certyfikatorem energetycznym naleŝy: ukończyć kurs - warto sprawdzić w Ministerstwie Infrastruktury, czy rzeczywiście firma szkoleniowa, która ogłasza, Ŝe prowadzi kursy certyfikatora energetycznego realizuje program wyznaczony rozporządzeniem ministerialnym. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej. Czas szkolenia nie

4 moŝe być krótszy niŝ 50 godzin, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać nie mniej niŝ 8 godzin. Uczestnicy szkolenia poznają nie tylko podstawy prawne certyfikacji, ale i uczą się w praktyce certyfikować budynek, opracować dla niego świadectwo oraz wystawić szkoleniowe świadectwa. Szkolenia powinny być przeprowadzane przy uŝyciu odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na wykonywanie obliczeń właściwych dla sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Kurs obowiązkowo musi kończyć się egzaminem. Komunikaty o terminach i miejscach przeprowadzenia egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury nie później niŝ 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków przeprowadzane są na koszt samych zainteresowanych, a ustawodawca określa, Ŝe nie mogą być one wyŝsze niŝ 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, a opłata za dwustopniowy egzamin kwalifikacyjny na audytora energetycznego - w wysokości maksymalnie do 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego. Minister Infrastruktury nie udziela akredytacji firmom prowadzącym szkolenia ani nie prowadzi ich rejestracji. ukończyć studia podyplomowe przynajmniej roczne, na kierunkach: architektura, budownictwo, inŝyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. (Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo Budowlane).

5 3. Środowisko pracy Miejscem pracy certyfikatorów energetycznych są przede wszystkim budynki, pomieszczenia, dla których wydawane jest świadectwo energetyczne: mieszkania i domy, a takŝe magazyny oraz powierzchnie biurowe. Czynności administracyjne wykonywane są w biurze lub domu przystosowanym do pracy. Do wykonywania pracy niezbędny jest mu komputer, z odpowiednim dla wykonywania obliczeń oprogramowaniem. Praca certyfikatora jest pracą samodzielną. Jego kontakty z innymi ludźmi, np. zleceniodawcami są częste. Cechą charakterystyczną tego zawodu jest praca uzaleŝniona od zlecenia. 4. Wymagania psychologiczne W tym zawodzie niezbędna jest umiejętność koncentracji uwagi, a takŝe cierpliwość i wytrwałość. Certyfikator musi wykazać się spostrzegawczością, wnikliwością i dociekliwością; musi umieć zwracać uwagę na szczegóły. W tym zawodzie oczekuje się równieŝ zdolności do logicznego rozumowania, kojarzenia faktów i wyciągania przemyślanych wniosków. Powinien mieć łatwość nawiązywania kontaktu oraz umiejętność prowadzenia rozmów. Wymagane jest panowanie nad emocjami, spokoju i wykazanie stanowczości, a jednocześnie taktu i uprzejmości. Certyfikator musi być niezaleŝny i obiektywny w swoich opiniach i ocenach; nie moŝe ulegać wpływom lub sugestiom osób zainteresowanych. 5. Wymagania zdrowotne Pracę certyfikatora energetycznego moŝna zaliczyć do prac lekkich. Warunkiem niezbędnym jest ogólna sprawność fizyczna, sprawność ruchowa (konieczność częstego przemieszczania się z miejsca na miejsce).

6 Potrzebny jest mu dobry wzrok, natomiast niewielki niedosłuch nie jest przeszkodą w wykonywaniu zawodu. 6. Rejestr osób uprawnionych do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej Osoby, którym nadano uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, znajdują się w elektronicznym rejestrze, prowadzonym przez odpowiedni Departament w Ministerstwie Infrastruktury. Do tego rejestru mogą bez szkolenia i egzaminu być równieŝ wpisani inŝynierowie budownictwa róŝnych specjalizacji z uprawnieniami projektowymi. Wpis dokonywany będzie na pisemny wniosek własny tej osoby. Dla absolwentów studiów podyplomowych wpis do rejestru nie jest obowiązkowy. Prawo do sporządzania świadectw uzyskują z chwilą otrzymania świadectwa ukończenia właściwych studiów podyplomowych. 7. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Politechnika Częstochowska Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska Ocena energetyczna budynków i audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji ul. Dąbrowskiego Częstochowa tel: (034) tel: (034) tel/fax: (034) tel. kom.:

7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Technicznych Audyt energetyczny budynków i instalacji ul.oczapowskiego Olsztyn-Kortowo tel.: (089) tel./fax: (089) tel. kom.: WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania Wydział Architektury Charakterystyka energetyczna budynków ul. Wawelska Warszawa tel.: (022) tel.: (022) fax: (022) Politechnika Śląska Wydział InŜynierii Środowiska i Energetyki Instytut Techniki Cieplnej Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ul. Konarskiego Gliwice tel.: (032) (032) (032) fax: (032) Politechnika Białostocka Budownictwo ekologiczne i energooszczędne ul. Wiejska 45 a Białystok tel.: (085) fax: (085)

8 Politechnika Śląska Wydział InŜynierii Środowiska i Energetyki Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków ul. Konarskiego Gliwice tel.: (032) (032) fax: (032) Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz ocena energetyczna budynków ul. Nadbystrzycka Lublin tel.: (081) fax: (081) Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i InŜynierii Środowiska Termomodernizacja, audyting i certyfikacja energetyczna budynków al. Politechniki 6 budynek B Łódź tel.: (042) fax: (042) Politechnika Wrocławska Wydział InŜynierii Środowiska Certyfikacja i audyt energetyczny budynków WybrzeŜe Wyspiańskiego Wrocław tel.:(071) tel.:(071) fax:(071)

9 Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków ul. Piotrowo Poznań tel.: (061) (061) fax: (061) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Energetyki i Ochrony Środowiska Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków al. Mickiewicza 30 Paw. B Kraków tel.: (012) tel/fax: (012) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Architektury Audyt energetyczny na potrzeby termoizolacji oraz oceny energetycznej budynków ul. G. Herlinga-Grudzińskiego Kraków tel.: 012) fax: (012) Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska Ciepłownictwo i ogrzewnictwo. Audyting energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej ul. Nowowiejska Warszawa tel.: (022) fax: (022)

10 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Charakterystyka energetyczna budynków i lokali. Termomodernizacja ul. prof. S Kaliskiego Bydgoszcz tel.: (052) fax: (052) Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Rynek energii. Audyt energetyczny. Energetyka rozproszona i e-infrastruktura w gminach ul. B. Krzywoustego Gliwice tel.: (032) fax: (032) Politechnika Krakowska Wydział InŜynierii Środowiska Doradztwo energetyczne w budownictwie ul. Warszawska Kraków tel.: (012) fax: (012) Uniwersytet Opolski Wydział Przyrodniczo- Techniczny; InŜynieria Środowiska z zakresu audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków ul. Oleska Opole tel.: (077) fax: (077)

11 Politechnika Krakowska Wydział InŜynierii Lądowej Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków ul. Warszawska Kraków tel/fax: (012) tel.: (012) WyŜsza InŜynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy Wydział InŜynierii i Zarządzania Studia podyplomowe dla audytorów uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych ul. Graniczna Radom tel.: (048) tel/fax: (048) Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych ZrównowaŜone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków ul. Nowowiejska Warszawa tel./fax: (022) (022) Politechnika Świętokrzyska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Audyt energetyczny al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Kielce tel.: (041) tel./fax: (041)

12 WyŜsza Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu Wydział Techniczno-Ekonomiczny Audyt energetyczny i certyfikacja ul. Wojrowicka Wrocław wsh.wroc.edu.pl tel.: (071) , (071) , (071) Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy maszyn i Lotnictwa Termomodernizacja i odnawialne źródła energii al. Powstańców Warszawy Rzeszów tel: (0-17) (0-17) fax: (0-17) Politechnika Koszalińska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków ul. Śniadeckich Koszalin tel: (0-94) (0-94) WyŜsza Szkoła Środowiska w Bydgoszczy Wydział Ochrony Środowiska Audyt energetyczny ul. Fordońska Bydgoszcz tel: (0-52) fax: (0-52)

13 Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków al. Jana Pawła II Kraków tel: (0-12) (0-12) fax: (0-12) Uniwersytet Zielonogórski Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków ul. Szafrana Zielona Góra tel.: (0-68) (0-68) Prywatna WyŜsza Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska Charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków ul. Zubrzyckiego Radom tel.: (0-48) do 55 Fax: (0-48) do 55 w. 55 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków ul. Sosnkowskiego Opole tel.: (0-77) Fax: (0-77)

14 Collegium Varsoviense Wydział Środowiska Człowieka Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków ul. Górczewska 212/ Warszawa tel.: (0-22) (0-22) Fax: (0-22) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krośnie Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji i certyfikacji energetycznej w budownictwie Rynek 5, pok Krosno tel: (0-13) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Ocena i certyfikacja energetyczna budynków Al. Piastów Szczecin tel: (0-91) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków ul. G..Narutowicza 11/ Gdańsk tel: (0-58)

15 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Certyfikat energetyczny budynków pl. Grunwaldzki 24a Wrocław tel. (071) Politechnika Częstochowska w Częstochowie Wydział Budownictwa Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt na potrzeby termomodernizacji. ul. J. H. Dąbrowskiego Częstochowa tel. (0-34) Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Budownictwo Energooszczędne. Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków ul. Nowowiejska Warszawa tel.: (0-22) (0-22) fax.: (0-22) Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne uŝytkowanie energii Al. Mickiewicza Kraków tel/fax: (0-48)

16 Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Charakterystyka i ocena energetyczna budynków ul. Poznańska Rzeszów tel.: (017) Fax: (017) Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny budynków ul. S Mikołajczyka Opole tel.: (0-77) Fax: (0-77) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Sulechowie Energooszczędność i audyt energetyczny obiektów budowlanych ul. Armii Krajowej Sulechów tel: (0-68) Fax: (0-68) WyŜsza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Audyt energetyczny ul. Peryferyjna Kielce tel./fax: (041) (041) (041)

17 WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ul. Akademicka Zamość tel.: (0-84) Fax.: (0-84) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie Efektywne uŝytkowanie energii audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków ul. Mickiewicza Tarnów tel.: (014) Fax.: (014) WyŜsza Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku Charakterystyka energetyczna budynków i lokali, termomodernizacja ul. Łęgska Włocławek tel./fax. (0-54) Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Gospodarka Nieruchomościami utrzymanie i ocena energetyczna budynków pl. Grunwaldzki Wrocław tel./fax. (071) Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Lądowej Audyt i certyfikacja energetyczna budynku Al. Armii Ludowej Warszawa tel.: (022) Fax: (022)

18 Politechnika Warszawska; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii; Certyfikacja i Audyting Energetyczny Budynków" ul. Łukasiewicza Płock tel.: (024) (024) fax: (024) ; Uniwersytet Zielonogórski Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra tel. (068) fax: (068) Politechnika Opolska Wydział Budownictwa Budownictwo energooszczędne z charakterystyka energetyczną i audytem budynków ul. Katowicka Opole tel. (077) (077) w. 325 fax: (077) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział InŜynierii Produkcji i Energetyki Audyting i Certyfikacja energetyczna budynków ul. Balicka 116B Kraków tel.: (012) , (012) fax:

19 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut InŜynierii Rolniczej Świadectwa i audyty energetyczne ul. Wojska Polskiego Poznań tel. (061) fax : Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Budownictwa Certyfikacja i audyt energetyczny budynków ul. Teofila Noniewicza Suwałki tel. (087) fax. (087) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział InŜynierii i Kształtowania Środowiska Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków ul. Nowoursynowska Warszawa tel. (022) fax. (022) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Instytut Politechniczny Energooszczędność i doradztwo energetyczne w budownictwie ul. PodchorąŜych Piła tel. (067) fax. (067)

20 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Audyting i certyfikacja energetyczna w budownictwie na potrzeby termomodernizacji i oraz oceny energetycznej budynków ul. Akademicka Gliwice polsl.pl tel. (032) fax. (032) Wykaz jest publikowany na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: 8. Przykładowe kursy: Kurs Certyfikaty energetyczne Organizator: Grupa Medialna Nieruchomości ul. Jedności Robotniczej Łomianki tel./fax. (022) , tel. (022) , fax. (022) Kurs organizowany w Poznaniu, Gdańsku i w Krakowie Koszt kursu wynosi 1490 zł. Świadectwa energetyczne Organizator: Fundacja Poszanowania Energii Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 tel , Kurs organizowany w Warszawie i Siedlcach Koszt udziału w kursie: 1750 zł

21 Świadectwa energetyczne dla osób z uprawnieniami projektowymi Organizator: Fundacja Poszanowania Energii Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 tel , Kurs organizowany w Warszawie i Siedlcach Koszt udziału w kursie: 950 zł Świadectwa energetyczne Organizator: Air Project Świadectwa Energetyczne ul. Hirszfelda Warszawa Kurs organizowany w Warszawie Koszt udziału w kursie: zł opłata wpisowa 9. Przepisy prawne Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U nr 191 poz. 1373) wdraŝająca postanowienia Dyrektywy nr 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 16 grudnia 2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznouŝytkową (Dz. U nr 17 poz. 104)

22 Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do wykonywania oceny energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. RównieŜ sposób przeprowadzenia dwustopniowego postępowania kwalifikacyjnego przed specjalną komisją o nadanie uprawnień (egzamin). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego - certyfikacji energetycznej budynku oraz weryfikacji tego audytu energetycznego). 10.Przydatne adresy internetowe Opracowano w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie sierpień 2010 r.

Zakres programowy egzaminu

Zakres programowy egzaminu Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Paweł Kucharczyk Wrocław, maj 2008 4 Zakres programowy egzaminu 2. Podstawy normalizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. Grzegorz Misztal PRZEDSIĘWZIĘCIA Zwiększajace efektywnośc energetyczną JAKO ELEMENT REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH POLITECHNIK A ŚL ĄSK A W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Instytut

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia zawodowe dla elektryków

Uprawnienia zawodowe dla elektryków Uprawnienia zawodowe dla elektryków Jan Strzałka Oddział Krakowski SEP 1. Rodzaje uprawnień zawodowych dla elektryków Elektrycy, jako grupa zawodowa mogą ubiegać się o uzyskanie następujących uprawnień

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/101 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8

DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8 DOKUMENT PROPOZYCJI UPROSZCZEŃ nr 8 zawierający propozycje uproszczeń procedur administracyjnych związanych z uprawnieniami do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kolor czerwony przepisy, które utraciłyby moc obowiązującą na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. Kolor niebieski przepisy, które zostałyby wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; 2) kontroli systemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.156.1118 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 41 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.665 art. 1 2007.08.19 zm. Dz.U.2007.88.587 art. 3 2007.09.18 zm. Dz.U.2007.127.880 art. 11 2007.12.29 zm.wyn.z Dz.U.2007.247.1844

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo budowlane 1)

USTAWA. Prawo budowlane 1) DZIENNIK USTAW Z 2010 R. NR 243 POZ. 1623 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW W ŚWIETLE NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH

CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW W ŚWIETLE NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Jakość i Bezpieczeństwo 2015 z. 3(12) CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW W ŚWIETLE NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH 1.1 WSTĘP Zapotrzebowanie na energię budynku jest

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Opis zawodu związanego z zielonym miejscem pracy audytor ekologiczny (Kod zawodu: 213301) 1. Spis treści

Opis zawodu związanego z zielonym miejscem pracy audytor ekologiczny (Kod zawodu: 213301) 1. Spis treści Opis zawodu związanego z zielonym miejscem pracy audytor ekologiczny (Kod zawodu: 213301) 1. Spis treści 1. Spis treści. 2. Wstęp. 3. Zadania i wymagania robocze. 4. Środowisko pracy. 1) Stanowisko pracy.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością

Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością Budownictwo i Architektura 12(4) (2013) 107-116 Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością Katedra Konserwacji Zabytków, Wydział Budownictwa i Architektury,

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o charakterystyce

Wpływ ustawy o charakterystyce Wpływ ustawy o charakterystyce. energetycznej budynków na strategie modernizacji obszaru wytwarzania ciepła dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Ustawa określa: GŁÓWNE CELE

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo