Certyfikator energetyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikator energetyczny"

Transkrypt

1 Informacja o zawodzie Certyfikator energetyczny Tarnów, sierpień 2010 r.

2 KaŜde nowe, sprzedawane lub wynajmowane mieszkanie od 1 stycznia 2009 roku musi mieć wystawione świadectwo energetyczne. Określone jest w nim zapotrzebowanie lokalu na energię grzewczą, uzyskanie ciepłej wody, wydajność wentylacji i klimatyzacji. Zmiany te wprowadziła Unijna Dyrektywa 2002/91/UE, dotycząca oszczędzania energii. Certyfikację moŝe przeprowadzić jedynie uprawniony do tego certyfikator energetyczny posiadający uprawnienia z mocy tzw. Ustawy Certyfikacyjnej. 1. Zadania i czynności robocze Głównym zadaniem certyfikatora energetycznego jest dokonanie analizy start ciepła uciekającego przez przegrody, jak równieŝ straty wynikające z niesprawnej wentylacji, nieszczelnych okien i drzwi, nieekonomicznego kotła, itp. Na podstawie opracowanej analizy sporządza świadectwo energetyczne budynku. Ocena energetyczna przebiega w kilku etapach. Certyfikator energetyczny najpierw musi zebrać dane w naturze (ewentualnie uzupełnić je przez pomiary i badania). Następnie oblicza szereg danych, takich jak wielkość ogólna i wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na energię na poszczególne cele oraz wartości porównawcze (zespół tych danych i wskaźników będzie stanowił charakterystykę energetyczną budynku). Kolejnym krokiem jest dokonanie (przy zastosowaniu ustalonej metodyki) oceny charakterystyki energetycznej i określenie klasy energetycznej budynku wg ustalonej skali, po którym dopiero następuje wydanie świadectwa energetycznego budynku. Certyfikator uwzględnia równieŝ diagnostykę stanu elementów budowlanych oraz systemów ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji, a takŝe obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło - kosztów uŝytkowania energii na cele ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji. Certyfikator energetyczny, opracowujący i wydający certyfikat energetyczny budynku, to osoba, której rzetelność oraz jakość wykonanej przez nią pracy będzie rzutowała na wartość ocenianego energetycznie domu, budynku czy mieszkania.

3 2. Warunki podjęcia pracy w zawodzie Według zapisów Prawa budowlanego Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku moŝe sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyŝszym; nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złoŝyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złoŝeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, uznaje się ukończenie, nie mniej niŝ rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inŝyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Od , gdy weszła w Ŝycie znowelizowana ustawa Prawo budowlane, takŝe osoby mające tytuł inŝyniera uzyskany na kierunkach budownictwo, architektura, inŝynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych i legitymujące się uprawnieniami budowlanymi mogą sporządzać świadectwa energetyczne. Aby zostać certyfikatorem energetycznym naleŝy: ukończyć kurs - warto sprawdzić w Ministerstwie Infrastruktury, czy rzeczywiście firma szkoleniowa, która ogłasza, Ŝe prowadzi kursy certyfikatora energetycznego realizuje program wyznaczony rozporządzeniem ministerialnym. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej. Czas szkolenia nie

4 moŝe być krótszy niŝ 50 godzin, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać nie mniej niŝ 8 godzin. Uczestnicy szkolenia poznają nie tylko podstawy prawne certyfikacji, ale i uczą się w praktyce certyfikować budynek, opracować dla niego świadectwo oraz wystawić szkoleniowe świadectwa. Szkolenia powinny być przeprowadzane przy uŝyciu odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na wykonywanie obliczeń właściwych dla sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Kurs obowiązkowo musi kończyć się egzaminem. Komunikaty o terminach i miejscach przeprowadzenia egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury nie później niŝ 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków przeprowadzane są na koszt samych zainteresowanych, a ustawodawca określa, Ŝe nie mogą być one wyŝsze niŝ 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, a opłata za dwustopniowy egzamin kwalifikacyjny na audytora energetycznego - w wysokości maksymalnie do 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego. Minister Infrastruktury nie udziela akredytacji firmom prowadzącym szkolenia ani nie prowadzi ich rejestracji. ukończyć studia podyplomowe przynajmniej roczne, na kierunkach: architektura, budownictwo, inŝyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. (Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo Budowlane).

5 3. Środowisko pracy Miejscem pracy certyfikatorów energetycznych są przede wszystkim budynki, pomieszczenia, dla których wydawane jest świadectwo energetyczne: mieszkania i domy, a takŝe magazyny oraz powierzchnie biurowe. Czynności administracyjne wykonywane są w biurze lub domu przystosowanym do pracy. Do wykonywania pracy niezbędny jest mu komputer, z odpowiednim dla wykonywania obliczeń oprogramowaniem. Praca certyfikatora jest pracą samodzielną. Jego kontakty z innymi ludźmi, np. zleceniodawcami są częste. Cechą charakterystyczną tego zawodu jest praca uzaleŝniona od zlecenia. 4. Wymagania psychologiczne W tym zawodzie niezbędna jest umiejętność koncentracji uwagi, a takŝe cierpliwość i wytrwałość. Certyfikator musi wykazać się spostrzegawczością, wnikliwością i dociekliwością; musi umieć zwracać uwagę na szczegóły. W tym zawodzie oczekuje się równieŝ zdolności do logicznego rozumowania, kojarzenia faktów i wyciągania przemyślanych wniosków. Powinien mieć łatwość nawiązywania kontaktu oraz umiejętność prowadzenia rozmów. Wymagane jest panowanie nad emocjami, spokoju i wykazanie stanowczości, a jednocześnie taktu i uprzejmości. Certyfikator musi być niezaleŝny i obiektywny w swoich opiniach i ocenach; nie moŝe ulegać wpływom lub sugestiom osób zainteresowanych. 5. Wymagania zdrowotne Pracę certyfikatora energetycznego moŝna zaliczyć do prac lekkich. Warunkiem niezbędnym jest ogólna sprawność fizyczna, sprawność ruchowa (konieczność częstego przemieszczania się z miejsca na miejsce).

6 Potrzebny jest mu dobry wzrok, natomiast niewielki niedosłuch nie jest przeszkodą w wykonywaniu zawodu. 6. Rejestr osób uprawnionych do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej Osoby, którym nadano uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, znajdują się w elektronicznym rejestrze, prowadzonym przez odpowiedni Departament w Ministerstwie Infrastruktury. Do tego rejestru mogą bez szkolenia i egzaminu być równieŝ wpisani inŝynierowie budownictwa róŝnych specjalizacji z uprawnieniami projektowymi. Wpis dokonywany będzie na pisemny wniosek własny tej osoby. Dla absolwentów studiów podyplomowych wpis do rejestru nie jest obowiązkowy. Prawo do sporządzania świadectw uzyskują z chwilą otrzymania świadectwa ukończenia właściwych studiów podyplomowych. 7. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Politechnika Częstochowska Wydział InŜynierii i Ochrony Środowiska Ocena energetyczna budynków i audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji ul. Dąbrowskiego Częstochowa tel: (034) tel: (034) tel/fax: (034) tel. kom.:

7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Technicznych Audyt energetyczny budynków i instalacji ul.oczapowskiego Olsztyn-Kortowo tel.: (089) tel./fax: (089) tel. kom.: WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarządzania Wydział Architektury Charakterystyka energetyczna budynków ul. Wawelska Warszawa tel.: (022) tel.: (022) fax: (022) Politechnika Śląska Wydział InŜynierii Środowiska i Energetyki Instytut Techniki Cieplnej Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ul. Konarskiego Gliwice tel.: (032) (032) (032) fax: (032) Politechnika Białostocka Budownictwo ekologiczne i energooszczędne ul. Wiejska 45 a Białystok tel.: (085) fax: (085)

8 Politechnika Śląska Wydział InŜynierii Środowiska i Energetyki Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków ul. Konarskiego Gliwice tel.: (032) (032) fax: (032) Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz ocena energetyczna budynków ul. Nadbystrzycka Lublin tel.: (081) fax: (081) Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i InŜynierii Środowiska Termomodernizacja, audyting i certyfikacja energetyczna budynków al. Politechniki 6 budynek B Łódź tel.: (042) fax: (042) Politechnika Wrocławska Wydział InŜynierii Środowiska Certyfikacja i audyt energetyczny budynków WybrzeŜe Wyspiańskiego Wrocław tel.:(071) tel.:(071) fax:(071)

9 Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków ul. Piotrowo Poznań tel.: (061) (061) fax: (061) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Energetyki i Ochrony Środowiska Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków al. Mickiewicza 30 Paw. B Kraków tel.: (012) tel/fax: (012) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Architektury Audyt energetyczny na potrzeby termoizolacji oraz oceny energetycznej budynków ul. G. Herlinga-Grudzińskiego Kraków tel.: 012) fax: (012) Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska Ciepłownictwo i ogrzewnictwo. Audyting energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej ul. Nowowiejska Warszawa tel.: (022) fax: (022)

10 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Charakterystyka energetyczna budynków i lokali. Termomodernizacja ul. prof. S Kaliskiego Bydgoszcz tel.: (052) fax: (052) Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Rynek energii. Audyt energetyczny. Energetyka rozproszona i e-infrastruktura w gminach ul. B. Krzywoustego Gliwice tel.: (032) fax: (032) Politechnika Krakowska Wydział InŜynierii Środowiska Doradztwo energetyczne w budownictwie ul. Warszawska Kraków tel.: (012) fax: (012) Uniwersytet Opolski Wydział Przyrodniczo- Techniczny; InŜynieria Środowiska z zakresu audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków ul. Oleska Opole tel.: (077) fax: (077)

11 Politechnika Krakowska Wydział InŜynierii Lądowej Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków ul. Warszawska Kraków tel/fax: (012) tel.: (012) WyŜsza InŜynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy Wydział InŜynierii i Zarządzania Studia podyplomowe dla audytorów uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych ul. Graniczna Radom tel.: (048) tel/fax: (048) Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Środowiska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych ZrównowaŜone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków ul. Nowowiejska Warszawa tel./fax: (022) (022) Politechnika Świętokrzyska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Audyt energetyczny al. Tysiąclecia Państwa Polskiego Kielce tel.: (041) tel./fax: (041)

12 WyŜsza Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu Wydział Techniczno-Ekonomiczny Audyt energetyczny i certyfikacja ul. Wojrowicka Wrocław wsh.wroc.edu.pl tel.: (071) , (071) , (071) Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy maszyn i Lotnictwa Termomodernizacja i odnawialne źródła energii al. Powstańców Warszawy Rzeszów tel: (0-17) (0-17) fax: (0-17) Politechnika Koszalińska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków ul. Śniadeckich Koszalin tel: (0-94) (0-94) WyŜsza Szkoła Środowiska w Bydgoszczy Wydział Ochrony Środowiska Audyt energetyczny ul. Fordońska Bydgoszcz tel: (0-52) fax: (0-52)

13 Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków al. Jana Pawła II Kraków tel: (0-12) (0-12) fax: (0-12) Uniwersytet Zielonogórski Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków ul. Szafrana Zielona Góra tel.: (0-68) (0-68) Prywatna WyŜsza Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska Charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków ul. Zubrzyckiego Radom tel.: (0-48) do 55 Fax: (0-48) do 55 w. 55 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków ul. Sosnkowskiego Opole tel.: (0-77) Fax: (0-77)

14 Collegium Varsoviense Wydział Środowiska Człowieka Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków ul. Górczewska 212/ Warszawa tel.: (0-22) (0-22) Fax: (0-22) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krośnie Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji i certyfikacji energetycznej w budownictwie Rynek 5, pok Krosno tel: (0-13) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Ocena i certyfikacja energetyczna budynków Al. Piastów Szczecin tel: (0-91) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków ul. G..Narutowicza 11/ Gdańsk tel: (0-58)

15 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Certyfikat energetyczny budynków pl. Grunwaldzki 24a Wrocław tel. (071) Politechnika Częstochowska w Częstochowie Wydział Budownictwa Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt na potrzeby termomodernizacji. ul. J. H. Dąbrowskiego Częstochowa tel. (0-34) Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Budownictwo Energooszczędne. Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków ul. Nowowiejska Warszawa tel.: (0-22) (0-22) fax.: (0-22) Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne uŝytkowanie energii Al. Mickiewicza Kraków tel/fax: (0-48)

16 Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Charakterystyka i ocena energetyczna budynków ul. Poznańska Rzeszów tel.: (017) Fax: (017) Politechnika Opolska Wydział Mechaniczny Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny budynków ul. S Mikołajczyka Opole tel.: (0-77) Fax: (0-77) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Sulechowie Energooszczędność i audyt energetyczny obiektów budowlanych ul. Armii Krajowej Sulechów tel: (0-68) Fax: (0-68) WyŜsza Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Audyt energetyczny ul. Peryferyjna Kielce tel./fax: (041) (041) (041)

17 WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ul. Akademicka Zamość tel.: (0-84) Fax.: (0-84) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie Efektywne uŝytkowanie energii audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków ul. Mickiewicza Tarnów tel.: (014) Fax.: (014) WyŜsza Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku Charakterystyka energetyczna budynków i lokali, termomodernizacja ul. Łęgska Włocławek tel./fax. (0-54) Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Gospodarka Nieruchomościami utrzymanie i ocena energetyczna budynków pl. Grunwaldzki Wrocław tel./fax. (071) Politechnika Warszawska Wydział InŜynierii Lądowej Audyt i certyfikacja energetyczna budynku Al. Armii Ludowej Warszawa tel.: (022) Fax: (022)

18 Politechnika Warszawska; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii; Certyfikacja i Audyting Energetyczny Budynków" ul. Łukasiewicza Płock tel.: (024) (024) fax: (024) ; Uniwersytet Zielonogórski Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra tel. (068) fax: (068) Politechnika Opolska Wydział Budownictwa Budownictwo energooszczędne z charakterystyka energetyczną i audytem budynków ul. Katowicka Opole tel. (077) (077) w. 325 fax: (077) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział InŜynierii Produkcji i Energetyki Audyting i Certyfikacja energetyczna budynków ul. Balicka 116B Kraków tel.: (012) , (012) fax:

19 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut InŜynierii Rolniczej Świadectwa i audyty energetyczne ul. Wojska Polskiego Poznań tel. (061) fax : Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Budownictwa Certyfikacja i audyt energetyczny budynków ul. Teofila Noniewicza Suwałki tel. (087) fax. (087) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział InŜynierii i Kształtowania Środowiska Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków ul. Nowoursynowska Warszawa tel. (022) fax. (022) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Instytut Politechniczny Energooszczędność i doradztwo energetyczne w budownictwie ul. PodchorąŜych Piła tel. (067) fax. (067)

20 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Audyting i certyfikacja energetyczna w budownictwie na potrzeby termomodernizacji i oraz oceny energetycznej budynków ul. Akademicka Gliwice polsl.pl tel. (032) fax. (032) Wykaz jest publikowany na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: 8. Przykładowe kursy: Kurs Certyfikaty energetyczne Organizator: Grupa Medialna Nieruchomości ul. Jedności Robotniczej Łomianki tel./fax. (022) , tel. (022) , fax. (022) Kurs organizowany w Poznaniu, Gdańsku i w Krakowie Koszt kursu wynosi 1490 zł. Świadectwa energetyczne Organizator: Fundacja Poszanowania Energii Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 tel , Kurs organizowany w Warszawie i Siedlcach Koszt udziału w kursie: 1750 zł

21 Świadectwa energetyczne dla osób z uprawnieniami projektowymi Organizator: Fundacja Poszanowania Energii Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 tel , Kurs organizowany w Warszawie i Siedlcach Koszt udziału w kursie: 950 zł Świadectwa energetyczne Organizator: Air Project Świadectwa Energetyczne ul. Hirszfelda Warszawa Kurs organizowany w Warszawie Koszt udziału w kursie: zł opłata wpisowa 9. Przepisy prawne Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U nr 191 poz. 1373) wdraŝająca postanowienia Dyrektywy nr 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 16 grudnia 2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznouŝytkową (Dz. U nr 17 poz. 104)

22 Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do wykonywania oceny energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. RównieŜ sposób przeprowadzenia dwustopniowego postępowania kwalifikacyjnego przed specjalną komisją o nadanie uprawnień (egzamin). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego - certyfikacji energetycznej budynku oraz weryfikacji tego audytu energetycznego). 10.Przydatne adresy internetowe Opracowano w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie sierpień 2010 r.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy

Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy KaŜde nowe, sprzedawane lub wynajmowane mieszkanie będzie musiało mieć od 1 stycznia 2009 roku audyt energetyczny. Określone w nim zostanie zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta . Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta  . Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych

Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych Podstawowe informacje na temat świadectw energetycznych, w formie odpowiedzi na często zadawane pytania, przedstawiliśmy w numerze 2/2009 Ciepłownictwa,

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2007 nr191 poz. 1373 w art. 5: a) dodaje się

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Portal Budownictwa Pasywnego dom pasywny bydynki pasywne domy Świadectwo bez czerwonego paska dla ministra infrastruktury

Portal Budownictwa Pasywnego dom pasywny bydynki pasywne domy Świadectwo bez czerwonego paska dla ministra infrastruktury strona 1 / 5 Ostatnio głośno zrobiło się na temat certyfikatów energetycznych. 15 lutego 2008 r. weszło w życie rozporządzenie z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków - nowe zadania stawiane audytorom energetycznym

Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków - nowe zadania stawiane audytorom energetycznym Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków - nowe zadania stawiane audytorom energetycznym dr inŝ. Paweł Kędzierski ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH POLTECHNIKA WARSZAWSKA Certyfikacja energetyczna

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne

Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne Do oszczędzania energii nikogo nie trzeba dziś namawiać. Wzrost cen surowców, a co za tym idzie i samej energii

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Infrastruktury

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Infrastruktury Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Infrastruktury Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki będą obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO dotyczy charakterystyki energetycznej budynku Kancelaria Sejmu s. 4/4 ( Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 191 poz. 1373 ) Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii

Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii Lista podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze odnawialnych źródeł energii do których rozesłano publikację Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne Mirosław Bobrzyński Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.06. 2013., Sosnowiec Czym jest audyt energetyczny? 2 Audyt energetyczny Opracowanie określające

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1)

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 września 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizuje projekty: KLEKSS - Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR Warszawa 2009 50 100 150 200 Opracowanie: Departament Rynku Budowlanego i Techniki przy współpracy Biura Informacji i Promocji.

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Agnieszka Albin konkurs 1/POKL/4.1.2/2012 1 005 Politechnika Wrocławska Informatyka kluczem do przyszłości kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 109,5 2012-11-12

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Aleksandra Rybińska

Przyznane punkty. data podpisania. Fizyka - Twój Wybór, Twoja Przyszłość 102,5 2012-11-12 4 180 228,50 zł Aleksandra Rybińska 1 Politechnika Wrocławska 2 Politechnika Wrocławska Informatyka kluczem do przyszłości kształcenie zamawiane na kierunku Informatyka Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin

Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin dr Włodzimierz Berdychowski Budownictwo Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin Copyright 2011 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI Program edukacyjno-informacyjny Patronat Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Budownictwa ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI Czym są? W jakich sytuacjach prawnych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lp Nr wniosku Akronim Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum status oceny formalnej 1 RID-I/1 OT1-1B/PŚk-PP Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Na trudnym polskim rynku pracy

Na trudnym polskim rynku pracy ????????????? Na studia, ale jakie Studia nie dają gwarancji pracy ani wysokich zarobków, ale bez nich nie ma co liczyć na ponadprzeciętne dochody i choć odrobinę wolności w wyborze miejsca zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym lista z wynikami oceny formalnej Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym Program: Wspólne Przedsięwzięcie RID Obszary Tematyczne: I, II, III, IV Data rozpoczęcia i zakończenia naboru

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

DATA/DZIEŃ październik 2010r TEMAT WYKŁADOWCA. 01.10.2010r. piątek 15.oo. Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji (5 godz.

DATA/DZIEŃ październik 2010r TEMAT WYKŁADOWCA. 01.10.2010r. piątek 15.oo. Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji (5 godz. TERMINARZ (HARMONOGRAM) SZKOLENIA NR 55/ŚW.E./2010 W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW TEMINARZ : od 01.10. do 16.10.2010r KOSZT : 1.100zł (czł.śl.oiib-700,-zł) Miejsce:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i adres uczelni Wydziały i kierunki Czas 1 Akademia Pedagogiki Spec. im. M.Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 02-353 WARSZAWA

Lp. Nazwa i adres uczelni Wydziały i kierunki Czas 1 Akademia Pedagogiki Spec. im. M.Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 02-353 WARSZAWA WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI FINAŁU CENTRALNEGO OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ MAJĄ WSTĘP BEZ EGZAMINÓW lub są zwolnieni z egzaminu(ów). Skróty: L laureat zawodów stopnia centralnego

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014

Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Warszawa, 18-10-2012 1 Lista Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN Kadencja 2011-2014 Przewodniczący: Prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski, tkowale@ippt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle organizowanych przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej Załącznik 1 Opis studiów

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 25.08.2008 r. USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU ENERGIA PRZYSZŁOŚCI Szkolenia: grup z zakresu: 1. Audytor/ka energetyczny gr *10 os.* 80h/gr. 2. Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii (energia wiatrowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. Grzegorz Misztal PRZEDSIĘWZIĘCIA Zwiększajace efektywnośc energetyczną JAKO ELEMENT REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy o świadectwach energetycznych

Kompendium wiedzy o świadectwach energetycznych Kompendium wiedzy o świadectwach energetycznych Autor: Administrator 29.06.2010. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Ponieważ dostajemy od Was dużo zapytań na temat świadectw, kto je może uzyskać,

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków

Prawo budowlane cz.3. ocena energetyczna budynków Prawo budowlane cz.3 ocena energetyczna budynków Prawo budowlane ustawa art. 5 p.3 dla kaŝdego budynku oddawanego do uŝytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy Nr oferty WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy 1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki 2 RADOMSKA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 przy współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii organizuje STUDIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania, każdego budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, części

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat)

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) 2015-04-24 14:26 MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) - MNiSW informuje: Minister nauki: przyjazna uczelnia realizuje zasady etyczne, tworzy dobre środowisko pracy i zapewnia

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne świadectw charakterystyki energetycznej

Aspekty prawne świadectw charakterystyki energetycznej Aspekty prawne świadectw charakterystyki energetycznej Świadectwo charakterystyki energetycznej - to dokument (w wersji papierowej i elektronicznej), sporządzony na podstawie oceny energetycznej budynku,

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

10. Egzamin przeprowadza się, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów.

10. Egzamin przeprowadza się, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku

Bardziej szczegółowo