3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano?"

Transkrypt

1 Nazwa projektu Projekt założeń ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Data sporządzenia r. Źródło: Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) Nr w wykazie prac ZD120 K ontakt do opiekuna merytorycznego projektu Maria Kondej-Gąsecka, Nalczelnik DDP Tel , TEST REGULACYJNY - AKTUALIZACJA 1. Jaki problem jest rozwiązywany? (maksymalnie 100 słów) Szerokie spektrum zagadnień, jakimi zajmuje się psycholog, w szczególności zakres jego oddziaływania na zdrowie i życie klientów wskazuje, że zawód ten powinny wykonywać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i postawie etycznej. Z tego względu zawód psychologa, jako zawód zaufania publicznego, został prawnie uregulowany w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.). Jednakże ustawa ta nie funkcjonuje w praktyce. Powodem tego stanu rzeczy są liczne wady prawne i legislacyjne uniemożliwiające jej stosowanie (zostały one szczegółowo opisane w Białej Księdze w sprawie zawodu psychologa i samorządu zawodowego psychologów opracowanej na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji społecznych). W konsekwencji nie został powołany samorząd zawodowy psychologów. Nie zostały wydane żadne akty wykonawcze do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Brak jest zatem organu uprawnionego do dokonywania wpisu na listę psychologów, który warunkuje uzyskanie prawa wykonywania zawodu, co stwarza stan niepewności zarówno dla psychologów, ich pracodawców oraz osób korzystających z usług psychologicznych. Ponadto brak funkcjonującego systemu odpowiedzialności zawodowej psychologów powoduje, że nie ma organów odpowiedzialnych za sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu. Potrzeba zagwarantowania należytej jakości świadczonych przez psychologów usług, przemawia za decyzją o ograniczeniu swobody w wykonywaniu zawodu psychologa i wprowadzeniu proponowanej regulacji. Zgodnie z 84 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy, opracowuje się projekt nowej ustawy. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt (maksymalnie 100 słów) Prawna regulacja dostępu do zawodu psychologa umożliwi jego wykonywanie osobom z odpowiednimi kwalifikacjami oraz postawą etyczną. Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy określi warunki oraz zasady wykonywania tego zawodu. Powołany zostanie dwustopniowy samorząd. Ponadto określone zostaną przesłanki odpowiedzialności zawodowej co umożliwi zgłaszanie nieprawidłowości lub wnoszenie skarg do podmiotu ustawowo uprawnionego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec psychologów. Wypracowanie jednolitych zasad dotyczących tego zawodu zapewni odpowiedni standard świadczenia usług oraz możliwość weryfikacji kompetencji wykonujących go osób. 3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano? Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, których zadaniem jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jest to wyjątek od generalnej zasady wolności wykonywania zawodu wyrażonej w art. 65 ust. 1 Konstytucji i jako taki musi być regulowany w ustawie. Niezbędne jest zatem legislacyjne uregulowanie zasad wykonywania tego zawodu. Alternatywną opcją mogłoby być powierzenie funkcji samorządu zawodowego jednej z organizacji psychologów. Byłoby to jednak zaprzeczeniem zasady samorządności polegającej na decydowaniu o sobie lub grupie. Jej wyrazem jest powoływanie samorządu zawodowego, który niezależnie od nadrzędnej władzy decyduje o sprawach danej grupy zawodowej. Z uwagi na obligatoryjną przynależność do samorządu dla osób chcących wykonywać dany zawód, każda z nich powinna mieć możliwość wyboru członków organów jego władzy. Żadna z organizacji psychologów nie powinna być uprzywilejowana w

2 procesie powoływania organów samorządu zawodowego. Rozwiązanie takie wykluczałoby bowiem pozostałą część środowiska zawodowego w wyznaczaniu norm i standardów pracy psychologów. 4. Jeżeli projekt wdraża prawo UE, jakie są przewidywane rozwiązania poza bezwzględnie wymaganymi przez UE? Projekt nie wdraża prawa UE. Komisja Europejska wybrała zawód psychologa jako jeden z sześciu zawodów regulowanych do dokonania przeglądu i wzajemnej oceny jego funkcjonowania w państwach członkowskich mając na celu zbadanie czy regulacja zawodu nie narusza reguł proporcjonalności, czy jest niedyskryminująca oraz czy jej wprowadzenie jest uzasadnione nadrzędnym interesem ogólnym. W dniu 6 marca 2015 r. odbyło się spotkanie w Brukseli z udziałem przedstawicieli RP poświęcone ocenie proporcjonalności regulacji zawodu psychologa. Termin przedstawienia podsumowania przeprowadzonego przez UE przeglądu nie jest znany - zostanie dokonany po wydaniu zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących zawodów regulowanych. 5. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W krajach OECD/UE zawód psychologa: - jest regulowany w sposób pełny (np. w Szwecji należy uzyskać rządową licencję, istnieje konieczność odbycia rocznego płatnego stażu), - jest regulowany częściowo (np. w Austrii jest prowadzony przez resort zdrowia rejestr psychologów i psychologów klinicznych, jednak nie ma obowiązku przynależności do samorządu czy też stowarzyszeń psychologicznych. Głównym celem rejestracji jest ochrona społeczeństwa, dlatego też praktycy prowadzący leczenie lub wydający opinię na temat zdrowia fizycznego lub psychicznego danej osoby lub grupy osób rejestrują się. Podobnie w Danii zawód psychologa wykonują osoby, które ukończyły studia magisterskie z psychologii. Mogą one potwierdzić swoje kwalifikacje w drodze autoryzacji przez duńską radę nadzorująca praktykę psychologów. Autoryzacja nie jest obligatoryjna, jednak jest wymagana w pewnych dziedzinach pracy psychologa. Autoryzacja rady może być udzielona każdej osobie, która ukończyła duńską uczelnię, posiada dyplom z psychologii i która odbyła uzupełniające dwuletnie kształcenie praktyczne zgodnie z przepisami ustanowionymi przez radę. Osoba posługująca się tytułem psycholog autoryzowany ma większy zakres uprawnień niż osoba posługująca się tytułem psychologa ), - nie jest regulowany (np. Estonia). 6. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Osoby wykonujące zawód psychologa Zgodnie z badaniem BAEL w 2013 r. w Polsce w grupie zawodowej Psychologowie i pokrewni pracowało około 18,5 tys. osób. Na pod. BAEL możliwe jest szacunkowe określenie liczebności dużej grupy zawodowej Psychologowie i pokrewni, która poza psychologami sensu stricte obejmuje także min. specjalistów komunikacji społecznej czy psychologów biznesu. Drugie z badań - Badanie struktury wynagrodzeń w październiku 2012 r. choć pozwala na wyodrębnienie zawodów według grup elementarnych to jednak obejmuje jedynie podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 pracowników. W konsekwencji badanie nie uwzględnia psychologów Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności z 2013 r. Badanie struktury wynagrodzeń z 2012 r. Psychologowie wykonujący zawód będą podlegać obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego oraz będą objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego. Stworzony także zostanie system odpowiedzialności zawodowej psychologów.

3 Obywatele Osoby posiadające wykształcenie psychologiczne - magistrowie psychologii prowadzących własną działalność gospodarczą jak też świadczących usługi w małych gabinetach. Ogół społeczeństwa korzystający z usług psychologów Zgodnie z danymi otrzymanymi z GUS-u, dotychczas niepublikowanymi oraz z danymi zebranymi z publikacji GUS liczba absolwentów psychologii z lat 1971/ /13 wynosi Wyliczenie nie jest pełne - brak danych z 7 roczników. Szczegółowe zestawienie danych obrazuje załącznik Nr 2 do testu. brak Dane statystyczne GUS Obowiązek doskonalenia zawodowego psychologów oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu psychologa przez samorząd zawodowy będzie gwarantował bezpieczeństwo osobom korzystającym z usług psychologicznych. Uzyskanie prawa do wykonywania zawodu psychologa będzie się wiązało z obowiązkiem uzyskania wpisu na listę psychologów oraz wykonywania zawodu przez pierwsze 12 miesięcy pod opieką psychologa z co najmniej 5 letnim stażem zawodowym. 7. Informacje na tem at zakresu, czasu trw ania i podsumowanie wyników konsultacji Decyzje o podjęciu inicjatywy legislacyjnej w zakresie opracowana nowej regulacji podjęto po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w których brały udział podmioty zainteresowane kwestią regulacji wykonywania zawodu psychologa: psychologowie, studenci psychologii oraz osoby zainteresowane usługami psychologicznymi. Zamiarem MPiPS było, aby konsultacje miały charakter ogólnopolski. W związku z tym przeprowadzono je za pośrednictwem strony internetowej. Kwestionariusz internetowy został uruchomiony dnia 31 października 2013 r. Cieszył się dużym zainteresowaniem respondentów. Do dnia 31 grudnia 2013 r. wypełniło go łącznie 7257 osób. Na podstawie odpowiedzi respondentów zostało w styczniu 2014 r. opracowane sprawozdanie. Treść dokumentu dostępna jest w formie elektronicznej na stronie: Przeważająca część respondentów opowiedziała się za ustawową regulacją zawodu (łącznie 73% odpowiedzi) oraz za powołaniem samorządu zawodowego (łącznie 79% odpowiedzi). Wynik ten jest o tyle istotny, że podzielają go wszystkie grupy respondentów. Na tej podstawie przygotowano Białą Księgę w sprawie zawodu psychologa i samorządu zawodowego psychologów. Dokument ten 17 lutego 2014 r. został przekazany do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu. Dnia 25 lipca 2014 r. został on uzupełniony zgodnie z wytycznymi Zespołu z dnia 18 marca 2014 r. 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rekomendowanego rozwiązania _ nie dotyczy 1 I zmniejszenie liczby dokumentów 1 1zmniejszenie liczby procedur 1 1skrócenie czasu na załatwienie sprawy 1 1inne: wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji X zwiększenie liczby dokumentów X zwiększenie liczby procedur X wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 1 1inne: _ tak nie X nie dotyczy Komentarz: Obciążenia regulacyjne będą dotyczyć zarówno psychologów (obowiązkowy wpis na listę psychologów, wydawanie zaświadczeń o prawie do wykonywania zawodu, uznawanie kwalifikacji itp.) jak i organów władzy publicznej: ministra

4 właściwego do spraw pracy (rozpatrywanie odwołań od uchwały Krajowej Rady Psychologów odmawiającej wpisu na listę psychologów, uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub skreśleniu z listy psychologów ze względu na stan zdrowia) oraz sądów powszechnych (z uwagi na wprowadzenie możliwości odwoływania się do tych organów państwa od orzeczeń dyscyplinarnych sądów zawodowych/samorządowych zwiększy się liczba wpływających spraw). 9. Wyniki analizy wpływu Koszty w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany Łącznie (0-10) W ujęciu budżet państwa pieniężnym jednostki (w mln zł, samorządu terytorialnego ceny stałe z inne jednostki 2014 r.) sektora finansów publicznych przedsiębiorstwa (w tym MŚP) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe W ujęciu niepieniężnym budżet państwa jednostki samorządu terytorialnego inne jednostki sektora finansów publicznych przedsiębiorstwa (w tym MŚP) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe rynek pracy Psychologowie wykonujący zawód będą podlegać obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego oraz obowiązkowi doskonalenia zawodowego. Niemierzalne (dodaj/usuń) Psychologowie będą ponosili opłatę za wpis na listę psychologów. Proponuje się ustalenie wysokości opłaty w kwocie nie wyższej niż jedna czwarta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ustalonego przez GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) do siódmego roboczego dnia lutego każdego roku (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2014 r. wyniosło 3 308,33 zł). Składka na samorząd psychologów będzie ustalana przez organy samorządu zawodowego (przykładowo można wskazać, że miesięczna składka w samorządzie lekarzy wynosi 40 zł, w samorządzie aptekarzy 40 zł, w samorządzie radców prawnych 78 zł, w samorządzie notarialnym - 2,5% wynagrodzenia pobranego za dokonane czynności notarialnej, nie mniej niż 700 zł. miesięcznie). Psychologowie będą także ponosili koszty związane z obowiązkowym doskonaleniem zawodowym (obowiązek udziału w szkoleniach, seminariach itp.). W ujęciu (dodaj/usuń) budżet państwa Ograniczenie dostępu do zawodu może przełożyć się na zmniejszenie poziomu konkurencyjności na rynku usług psychologicznych, a to może spowodować wzrost cen usług psychologicznych. Korzyści w okresie 10 lat oc wejścia w życie zmiany Łącznie (0-10)

5 pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z...r.) W ujęciu niepieniężnym Niemierzalne jednostki samorządu terytorialnego inne jednostki sektora finansów publicznych przedsiębiorstwa (w tym MŚP) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe budżet państwa jednostki samorządu terytorialnego inne jednostki sektora finansów publicznych przedsiębiorstwa (w tym MŚP) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe rynek pracy Prawna regulacja zawodu psychologa i powstanie samorządu zawodowego psychologów potwierdzi status psychologa jako zawodu zaufania publicznego. Obowiązek doskonalenia zawodowego psychologów oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu psychologa przez samorząd zawodowy będzie gwarantował bezpieczeństwo osobom korzystającym z usług psychologicznych. Zostanie stworzony system odpowiedzialności zawodowej psychologów. Klienci usług psychologicznych będą mogli zgłaszać zastrzeżenia do pracy psychologów i oczekiwać podjęcia odpowiedniego postępowania przez organy samorządu. Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń: Projektowane rozwiązania będą skutkowały obciążeniem dla sektora finansów publicznych. Według szacunkowych wyliczeń i przy założeniu, że ustawa wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2016 r. (rok 0 ), to w pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania samorządu zawodowego należy ponieść koszt w wysokości zł na zapewnienie prawidłowego powołania organów samorządu zawodowego i wykonywanie przez niego obowiązków ustawowych. W kwocie tej zawarte są koszty funkcjonowania w MPiPS komórki odpowiedzialnej za wykonywanie zadań związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw pracy nad samorządem zawodowym psychologów (za II półrocze roku 0 ) zł, z czego na zł na wynagrodzenia trzech pracowników oraz zł na pierwsze wyposażenie stanowisk pracy. Dodatkowo minister właściwy do spraw pracy poniesienie koszty organizacji pierwszych zjazdów regionalnych izb psychologów (16 spotkań) i pierwszego zjazdu krajowego (kwota zł). W związku z realizacją zadania, jakim będzie zapewnienie funkcjonowania organów samorządu zawodowego psychologów, zleconego samorządowi zawodowemu psychologów finansowanego w drodze dotacji podmiotowej, koszt funkcjonowania samorządu w II półroczu roku 0 wyniesie zł. Ogółem w roku 0 wydatki budżetu państwa w związku z wprowadzeniem regulacji wyniosą zł (kwota zł na realizację zadań ministra właściwego do spraw pracy, w tym zł na wynagrodzenia oraz kwota zł na dotacje podmiotowe) i zostaną sfinansowane z budżetu państwa przez zwiększenie limitu wydatków ministra właściwego do spraw pracy (cześć 31 - Praca). Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie regulacji zawodu psychologa jest ograniczeniem wolności gospodarczej obywateli i mając na uwadze poprzednią nieudaną próbę powołania samorządu zawodowego psychologów oraz związane z tym utrudnienia, należy zabezpieczyć finansowanie kosztów powołania samorządu oraz jego funkcjonowania przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu samorząd będzie się utrzymywał ze składek członkowskich. Począwszy od roku 1 z budżetu państwa będzie finansowane wynagrodzenie pracowników komórki organizacyjnej w resorcie pracy odpowiedzialnej za nadzór ministra pracy nad samorządem zawodowym psychologów w wysokości zł (kwota za 2 półrocza roku 0 ), powiększane corocznie o wskaźnik inflacji zgodnie z wytycznymi dotyczące stosowania jednolitych mierników makroekonomicznych będących podstawą do szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (koszty w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany będą w roku 1 wynosiły zł, a w latach kolejnych odpowiednio zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł. Szczegółowe zestawienie kosztów znajduje się w załączniku nr 1.

6 Wyliczeń dokonano na podstawie: - rynkowych cen wynajmu powierzchni użytkowych i zakupu ich wyposażenia, - wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach wg GUS, - wytycznych dotyczących stosowania jednolitych mierników makroekonomicznych będących podstawą do szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 10. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego W ciągu około 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy zostaną przeprowadzone działania zmierzające do utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Konieczne będzie uchwalenie przepisów, na podstawie których wyłoniony zostałby podmiot, którego zadaniem byłoby opracowanie regulaminu wyboru na pierwsze regionalne zjazdy psychologów oraz pierwszy Krajowy Zjazd Psychologów, projektów regulaminów tych zjazdów, jak również zwołanie pierwszych regionalnych zjazdów psychologów oraz Krajowego Zjazdu Psychologów. Podmiotem tym byłby Komitet Organizacyjny Samorządu Psychologów, który zostałby powołany zarządzeniem ministra właściwego do spraw pracy, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje, stowarzyszenia psychologów uczestniczące w pracach nad regulacją zawodu psychologa. Komitet ten działałby na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Jednakże w celu zapewnienia efektywności działania Komitetu Organizacyjnego należałoby nałożyć na niego obowiązek zwołania pierwszych regionalnych zjazdów psychologów oraz Krajowego Zjazdu Psychologów. 11. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Ewaluacja efektów projektu nastąpi po dwóch latach od wejścia w życie ustawy. Ocenione zostanie funkcjonowanie powszechnego i obligatoryjnego samorządu. W szczególności ewaluacji będzie podlegało wykonywanie przez niego następujących zadań: liczba wpisów na listach psychologów, liczba wydawanych zaświadczeń o prawie do wykonywania zawodu, liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba psychologów objętych opieką w celu wdrożenia do zawodu. 12. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 1. Załącznik nr 1 2. Załącznik nr 2

7 Załącznik Nr 1 do testu regulacyjnego do założeń projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Tabela 1 Koszty ponoszone przez MPiPS w roku "0" Koszty wynajęcia sal na pierwsze zjazdy regionalnych izb psychologów i pierwszy zjazd krajowej izby psychologów Koszty zapewniania funkcjonowania organów samorządu zawodowego psychologów przez max 6 miesięcy Koszt funkcjonowania w MPiPS komórki odpowiedzialnej za wykonywanie zadań związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw pracy nad samorządem zawodowym psychologów (w tym wynagrodzenie 3 pracowników i pierwsze wyposażenie stanowisk pracy) Razem Tabela 2 Koszty wynajęcia sal na pierwsze zjazdy regionalnych izb psychologów i pierwszy zjazd krajowej izby psychologów Miasta wojewódzkie - zjazdy regionalne: koszt wynajęcia sali konferencyjnej na 400 osób kształtuje się w przedziale od 8000 do ; przyjęto zatem średni koszt w wysokości , co daje łączny koszt dla 16 miast wojewódzkich , Warszawa: pierwszy krajowy zjazd psychologów - sala na 100 osób Razem

8 Tabela 3 Koszty zapewniania funkcjonowania organów samorządu zawodowego psychologów (wszystkich biur) przez max 6 miesięcy obejmujące: 1. wynajem powierzcni biurowej max do 50 m koszt wynagrodzenia 2 pracowników biurowych ekspolatację wynajmowanej powierzchni zakup sprzętu biurowego Razem Tabela 4 Koszty wynajmu powierzchni biurowej: Województwo Miasto Cena min. za m2 Cena max za m2 Cena średnia za m2 Koszt miesięczny wynajmu 50 m2 Koszt półroczny wynajmu 50 m2 Dolnośląskie Wrocław Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Lubelskie Lublin Lubuskie Gorzów Wielkopolski Łódzkie Łódź Małopolskie Kraków Mazowieckie Mazowieckie (izua Warszawa krajowa) Warszawa Opolskie Opole Podkarpackie Rzeszów Podlaskie Białystok Pomorskie Gdańsk Śląskie Katowice Świętokrzyskie Kielce Warmińsko-Mazurskie Olsztyn Wielkopolskie Poznań Zachodniopomorskie Szczecin Razem

9 Tabela 5 Koszt wynagrodzeń 2 pracowników biurowych Przy szacowaniu kosztów wynagrodzeń przyjęto przecietne wynagrodzenia z poszczegolncyh wojówództw: dane GUS Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartle 2014 r. Województwo Wynagrodzenie Przeciętny półroczny koszt wynagrodzenia 1 pracownika Przeciętny półroczny koszt wynagrodzeń 2 pracowników Dolnośląskie 4 047, Kuj awsko-pomorskie 3 490, Lubelskie 3 537, Lubuskie 3 449, Łódzkie 3 668, Małopolskie Mazowieckie (izba krajowa) 4 899, Mazowieckie 4 899, Opolskie 3 694, Podkarpackie 3 434, Podlaskie 3 572, Pomorskie 4 057, Śląskie 4 054, Świętokrzyskie 3 475, Warmińsko-Mazurskie 3 408, Wielkopolskie 3 629, Zachodniopomorskie 3 700, Razem

10 Tabela 6 Ekspolatacja wynajmowanej powierzchni Przyjęto ryczłatowy narzut 30% kosztów wynagrodzeń i wynajmu Koszt Wynajmu Koszt wynagrodzeń Razem % Tabela 7 Koszt zakupu wyposażenia biurowego dla jednego biura Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem : komputer, monitor , oprogramowanie 1200, jeden zestaw 4800, drukarka laserowa biurka: 1 biurko 300, 2 biurka fotele: fotel 250, 2 fotele Krzesła dla interesantów: 1 krzesło 250, 3 krzesła Regał aktowy: 1 sztuka Stół konferencyjny z 8 krzesłami: szafa na dokumenty (metalowe): 1 sztuka Razem Koszt zakupu wyposażenia biurowego dla wszystkich biur: 16 izb wojewódzkich i 1 krajowej

11 Tabela 8 Koszt funkcjonowania w MPiPS komórki odpowiedzialnej za wykonywanie zadań związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw pracy nad samorządem zawodowym psychologów. Przy założeniu, że w komórce powinny być zatrudnione osoby na stanowisku główny specjalista, starszy specjalista, specjalista, przy założeniu maskymalnej wysługi lat Rok "0" półroczny koszt Rok "1" - roczny koszt Koszt pierwszego wyposażenia stanowisk pracy Koszt zakupu sprzetu komputerowego z opragromowaniem: 3 zestawy Regał aktowy: 1 sztuka 500, 2 sztuki Koszt zakupu trzech biurek oraz foteli Razem Rok "0" półroczny koszt Rok "1" - roczny koszt

12 Załącznik Nr 2 do testu regulacyjnego do założeń projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Liczba absolwentów psychologii Informacje z GUS dotychczas niepublikowane: Rok akademicki 2002/ Rok akademicki 2003/ Rok akademicki 2004/ Rok akademicki 2005/ Rok akademicki 2006/ Rok akademicki 2007/ Liczba absolwentów psychologii Rok akademicki 2008/ Informacje z GUS dotychczas niepublikowane: Rok akademicki 2009/ Infomacje z publikacji GUS Rok akademicki 2010/ RAZEM Rok akademicki 2011/ Rok akademicki 2012/ RAZEM Infomacje z publikacji GUS Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1971/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1972/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1973/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1974/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1975/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1978/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1981/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1984/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1987/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1988/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1989/ Szkolnictwo 1990/ Brak danych z roczników: 1977/ / / / / / /87

13 Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1991/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1992/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1993/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1994/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1995/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1996/ Szkoły Wyższe i ich finanse w 1997 r. 669 Szkoły Wyższe i ich finanse w 1998 r. 719 Szkoły Wyższe i ich finanse w 1999 r. 830 Szkoły Wyższe i ich finanse w 2000 r Szkoły Wyższe i ich finanse w 2001 r Szkoły Wyższe i ich finanse w 2002 r RAZEM 14069

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt (maksymalnie 100 słów)

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt (maksymalnie 100 słów) Nazwa projektu Projekt założeń ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. 2. Ile razy korzystała/korzystał Pani/Pan z usług psychologicznych?

Kwestionariusz. 2. Ile razy korzystała/korzystał Pani/Pan z usług psychologicznych? Kwestionariusz 1. Proszę wskazać do której grupy Pani/Pan naleŝy? a) Psycholog (proszę przejść do pytania nr 3 i następnych) b) Student psychologii (proszę przejść do pytania nr 9 i następnych) c) Osoba

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019 Ministerstwo wiodące

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 14 marca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Ministerstwo wiodące i

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego,

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia r.

Data sporządzenia r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 29 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Sportu i Turystyki wiodące Ministerstwo Finansów - współpracujące

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Sportu i Turystyki wiodące Ministerstwo Finansów - współpracujące Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra.. w sprawie zasad uznawania praktyki zawodowej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Osoba odpowiedzialna za

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo