3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano?"

Transkrypt

1 Nazwa projektu Projekt założeń ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Data sporządzenia r. Źródło: Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) Nr w wykazie prac ZD120 K ontakt do opiekuna merytorycznego projektu Maria Kondej-Gąsecka, Nalczelnik DDP Tel , TEST REGULACYJNY - AKTUALIZACJA 1. Jaki problem jest rozwiązywany? (maksymalnie 100 słów) Szerokie spektrum zagadnień, jakimi zajmuje się psycholog, w szczególności zakres jego oddziaływania na zdrowie i życie klientów wskazuje, że zawód ten powinny wykonywać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i postawie etycznej. Z tego względu zawód psychologa, jako zawód zaufania publicznego, został prawnie uregulowany w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.). Jednakże ustawa ta nie funkcjonuje w praktyce. Powodem tego stanu rzeczy są liczne wady prawne i legislacyjne uniemożliwiające jej stosowanie (zostały one szczegółowo opisane w Białej Księdze w sprawie zawodu psychologa i samorządu zawodowego psychologów opracowanej na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji społecznych). W konsekwencji nie został powołany samorząd zawodowy psychologów. Nie zostały wydane żadne akty wykonawcze do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Brak jest zatem organu uprawnionego do dokonywania wpisu na listę psychologów, który warunkuje uzyskanie prawa wykonywania zawodu, co stwarza stan niepewności zarówno dla psychologów, ich pracodawców oraz osób korzystających z usług psychologicznych. Ponadto brak funkcjonującego systemu odpowiedzialności zawodowej psychologów powoduje, że nie ma organów odpowiedzialnych za sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu. Potrzeba zagwarantowania należytej jakości świadczonych przez psychologów usług, przemawia za decyzją o ograniczeniu swobody w wykonywaniu zawodu psychologa i wprowadzeniu proponowanej regulacji. Zgodnie z 84 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy, opracowuje się projekt nowej ustawy. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt (maksymalnie 100 słów) Prawna regulacja dostępu do zawodu psychologa umożliwi jego wykonywanie osobom z odpowiednimi kwalifikacjami oraz postawą etyczną. Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy określi warunki oraz zasady wykonywania tego zawodu. Powołany zostanie dwustopniowy samorząd. Ponadto określone zostaną przesłanki odpowiedzialności zawodowej co umożliwi zgłaszanie nieprawidłowości lub wnoszenie skarg do podmiotu ustawowo uprawnionego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec psychologów. Wypracowanie jednolitych zasad dotyczących tego zawodu zapewni odpowiedni standard świadczenia usług oraz możliwość weryfikacji kompetencji wykonujących go osób. 3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano? Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, których zadaniem jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jest to wyjątek od generalnej zasady wolności wykonywania zawodu wyrażonej w art. 65 ust. 1 Konstytucji i jako taki musi być regulowany w ustawie. Niezbędne jest zatem legislacyjne uregulowanie zasad wykonywania tego zawodu. Alternatywną opcją mogłoby być powierzenie funkcji samorządu zawodowego jednej z organizacji psychologów. Byłoby to jednak zaprzeczeniem zasady samorządności polegającej na decydowaniu o sobie lub grupie. Jej wyrazem jest powoływanie samorządu zawodowego, który niezależnie od nadrzędnej władzy decyduje o sprawach danej grupy zawodowej. Z uwagi na obligatoryjną przynależność do samorządu dla osób chcących wykonywać dany zawód, każda z nich powinna mieć możliwość wyboru członków organów jego władzy. Żadna z organizacji psychologów nie powinna być uprzywilejowana w

2 procesie powoływania organów samorządu zawodowego. Rozwiązanie takie wykluczałoby bowiem pozostałą część środowiska zawodowego w wyznaczaniu norm i standardów pracy psychologów. 4. Jeżeli projekt wdraża prawo UE, jakie są przewidywane rozwiązania poza bezwzględnie wymaganymi przez UE? Projekt nie wdraża prawa UE. Komisja Europejska wybrała zawód psychologa jako jeden z sześciu zawodów regulowanych do dokonania przeglądu i wzajemnej oceny jego funkcjonowania w państwach członkowskich mając na celu zbadanie czy regulacja zawodu nie narusza reguł proporcjonalności, czy jest niedyskryminująca oraz czy jej wprowadzenie jest uzasadnione nadrzędnym interesem ogólnym. W dniu 6 marca 2015 r. odbyło się spotkanie w Brukseli z udziałem przedstawicieli RP poświęcone ocenie proporcjonalności regulacji zawodu psychologa. Termin przedstawienia podsumowania przeprowadzonego przez UE przeglądu nie jest znany - zostanie dokonany po wydaniu zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących zawodów regulowanych. 5. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W krajach OECD/UE zawód psychologa: - jest regulowany w sposób pełny (np. w Szwecji należy uzyskać rządową licencję, istnieje konieczność odbycia rocznego płatnego stażu), - jest regulowany częściowo (np. w Austrii jest prowadzony przez resort zdrowia rejestr psychologów i psychologów klinicznych, jednak nie ma obowiązku przynależności do samorządu czy też stowarzyszeń psychologicznych. Głównym celem rejestracji jest ochrona społeczeństwa, dlatego też praktycy prowadzący leczenie lub wydający opinię na temat zdrowia fizycznego lub psychicznego danej osoby lub grupy osób rejestrują się. Podobnie w Danii zawód psychologa wykonują osoby, które ukończyły studia magisterskie z psychologii. Mogą one potwierdzić swoje kwalifikacje w drodze autoryzacji przez duńską radę nadzorująca praktykę psychologów. Autoryzacja nie jest obligatoryjna, jednak jest wymagana w pewnych dziedzinach pracy psychologa. Autoryzacja rady może być udzielona każdej osobie, która ukończyła duńską uczelnię, posiada dyplom z psychologii i która odbyła uzupełniające dwuletnie kształcenie praktyczne zgodnie z przepisami ustanowionymi przez radę. Osoba posługująca się tytułem psycholog autoryzowany ma większy zakres uprawnień niż osoba posługująca się tytułem psychologa ), - nie jest regulowany (np. Estonia). 6. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Osoby wykonujące zawód psychologa Zgodnie z badaniem BAEL w 2013 r. w Polsce w grupie zawodowej Psychologowie i pokrewni pracowało około 18,5 tys. osób. Na pod. BAEL możliwe jest szacunkowe określenie liczebności dużej grupy zawodowej Psychologowie i pokrewni, która poza psychologami sensu stricte obejmuje także min. specjalistów komunikacji społecznej czy psychologów biznesu. Drugie z badań - Badanie struktury wynagrodzeń w październiku 2012 r. choć pozwala na wyodrębnienie zawodów według grup elementarnych to jednak obejmuje jedynie podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 pracowników. W konsekwencji badanie nie uwzględnia psychologów Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności z 2013 r. Badanie struktury wynagrodzeń z 2012 r. Psychologowie wykonujący zawód będą podlegać obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego oraz będą objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego. Stworzony także zostanie system odpowiedzialności zawodowej psychologów.

3 Obywatele Osoby posiadające wykształcenie psychologiczne - magistrowie psychologii prowadzących własną działalność gospodarczą jak też świadczących usługi w małych gabinetach. Ogół społeczeństwa korzystający z usług psychologów Zgodnie z danymi otrzymanymi z GUS-u, dotychczas niepublikowanymi oraz z danymi zebranymi z publikacji GUS liczba absolwentów psychologii z lat 1971/ /13 wynosi Wyliczenie nie jest pełne - brak danych z 7 roczników. Szczegółowe zestawienie danych obrazuje załącznik Nr 2 do testu. brak Dane statystyczne GUS Obowiązek doskonalenia zawodowego psychologów oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu psychologa przez samorząd zawodowy będzie gwarantował bezpieczeństwo osobom korzystającym z usług psychologicznych. Uzyskanie prawa do wykonywania zawodu psychologa będzie się wiązało z obowiązkiem uzyskania wpisu na listę psychologów oraz wykonywania zawodu przez pierwsze 12 miesięcy pod opieką psychologa z co najmniej 5 letnim stażem zawodowym. 7. Informacje na tem at zakresu, czasu trw ania i podsumowanie wyników konsultacji Decyzje o podjęciu inicjatywy legislacyjnej w zakresie opracowana nowej regulacji podjęto po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w których brały udział podmioty zainteresowane kwestią regulacji wykonywania zawodu psychologa: psychologowie, studenci psychologii oraz osoby zainteresowane usługami psychologicznymi. Zamiarem MPiPS było, aby konsultacje miały charakter ogólnopolski. W związku z tym przeprowadzono je za pośrednictwem strony internetowej. Kwestionariusz internetowy został uruchomiony dnia 31 października 2013 r. Cieszył się dużym zainteresowaniem respondentów. Do dnia 31 grudnia 2013 r. wypełniło go łącznie 7257 osób. Na podstawie odpowiedzi respondentów zostało w styczniu 2014 r. opracowane sprawozdanie. Treść dokumentu dostępna jest w formie elektronicznej na stronie: Przeważająca część respondentów opowiedziała się za ustawową regulacją zawodu (łącznie 73% odpowiedzi) oraz za powołaniem samorządu zawodowego (łącznie 79% odpowiedzi). Wynik ten jest o tyle istotny, że podzielają go wszystkie grupy respondentów. Na tej podstawie przygotowano Białą Księgę w sprawie zawodu psychologa i samorządu zawodowego psychologów. Dokument ten 17 lutego 2014 r. został przekazany do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu. Dnia 25 lipca 2014 r. został on uzupełniony zgodnie z wytycznymi Zespołu z dnia 18 marca 2014 r. 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rekomendowanego rozwiązania _ nie dotyczy 1 I zmniejszenie liczby dokumentów 1 1zmniejszenie liczby procedur 1 1skrócenie czasu na załatwienie sprawy 1 1inne: wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji X zwiększenie liczby dokumentów X zwiększenie liczby procedur X wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 1 1inne: _ tak nie X nie dotyczy Komentarz: Obciążenia regulacyjne będą dotyczyć zarówno psychologów (obowiązkowy wpis na listę psychologów, wydawanie zaświadczeń o prawie do wykonywania zawodu, uznawanie kwalifikacji itp.) jak i organów władzy publicznej: ministra

4 właściwego do spraw pracy (rozpatrywanie odwołań od uchwały Krajowej Rady Psychologów odmawiającej wpisu na listę psychologów, uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub skreśleniu z listy psychologów ze względu na stan zdrowia) oraz sądów powszechnych (z uwagi na wprowadzenie możliwości odwoływania się do tych organów państwa od orzeczeń dyscyplinarnych sądów zawodowych/samorządowych zwiększy się liczba wpływających spraw). 9. Wyniki analizy wpływu Koszty w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany Łącznie (0-10) W ujęciu budżet państwa pieniężnym jednostki (w mln zł, samorządu terytorialnego ceny stałe z inne jednostki 2014 r.) sektora finansów publicznych przedsiębiorstwa (w tym MŚP) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe W ujęciu niepieniężnym budżet państwa jednostki samorządu terytorialnego inne jednostki sektora finansów publicznych przedsiębiorstwa (w tym MŚP) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe rynek pracy Psychologowie wykonujący zawód będą podlegać obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego oraz obowiązkowi doskonalenia zawodowego. Niemierzalne (dodaj/usuń) Psychologowie będą ponosili opłatę za wpis na listę psychologów. Proponuje się ustalenie wysokości opłaty w kwocie nie wyższej niż jedna czwarta przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ustalonego przez GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) do siódmego roboczego dnia lutego każdego roku (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2014 r. wyniosło 3 308,33 zł). Składka na samorząd psychologów będzie ustalana przez organy samorządu zawodowego (przykładowo można wskazać, że miesięczna składka w samorządzie lekarzy wynosi 40 zł, w samorządzie aptekarzy 40 zł, w samorządzie radców prawnych 78 zł, w samorządzie notarialnym - 2,5% wynagrodzenia pobranego za dokonane czynności notarialnej, nie mniej niż 700 zł. miesięcznie). Psychologowie będą także ponosili koszty związane z obowiązkowym doskonaleniem zawodowym (obowiązek udziału w szkoleniach, seminariach itp.). W ujęciu (dodaj/usuń) budżet państwa Ograniczenie dostępu do zawodu może przełożyć się na zmniejszenie poziomu konkurencyjności na rynku usług psychologicznych, a to może spowodować wzrost cen usług psychologicznych. Korzyści w okresie 10 lat oc wejścia w życie zmiany Łącznie (0-10)

5 pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z...r.) W ujęciu niepieniężnym Niemierzalne jednostki samorządu terytorialnego inne jednostki sektora finansów publicznych przedsiębiorstwa (w tym MŚP) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe budżet państwa jednostki samorządu terytorialnego inne jednostki sektora finansów publicznych przedsiębiorstwa (w tym MŚP) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe rynek pracy Prawna regulacja zawodu psychologa i powstanie samorządu zawodowego psychologów potwierdzi status psychologa jako zawodu zaufania publicznego. Obowiązek doskonalenia zawodowego psychologów oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu psychologa przez samorząd zawodowy będzie gwarantował bezpieczeństwo osobom korzystającym z usług psychologicznych. Zostanie stworzony system odpowiedzialności zawodowej psychologów. Klienci usług psychologicznych będą mogli zgłaszać zastrzeżenia do pracy psychologów i oczekiwać podjęcia odpowiedniego postępowania przez organy samorządu. Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń: Projektowane rozwiązania będą skutkowały obciążeniem dla sektora finansów publicznych. Według szacunkowych wyliczeń i przy założeniu, że ustawa wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2016 r. (rok 0 ), to w pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania samorządu zawodowego należy ponieść koszt w wysokości zł na zapewnienie prawidłowego powołania organów samorządu zawodowego i wykonywanie przez niego obowiązków ustawowych. W kwocie tej zawarte są koszty funkcjonowania w MPiPS komórki odpowiedzialnej za wykonywanie zadań związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw pracy nad samorządem zawodowym psychologów (za II półrocze roku 0 ) zł, z czego na zł na wynagrodzenia trzech pracowników oraz zł na pierwsze wyposażenie stanowisk pracy. Dodatkowo minister właściwy do spraw pracy poniesienie koszty organizacji pierwszych zjazdów regionalnych izb psychologów (16 spotkań) i pierwszego zjazdu krajowego (kwota zł). W związku z realizacją zadania, jakim będzie zapewnienie funkcjonowania organów samorządu zawodowego psychologów, zleconego samorządowi zawodowemu psychologów finansowanego w drodze dotacji podmiotowej, koszt funkcjonowania samorządu w II półroczu roku 0 wyniesie zł. Ogółem w roku 0 wydatki budżetu państwa w związku z wprowadzeniem regulacji wyniosą zł (kwota zł na realizację zadań ministra właściwego do spraw pracy, w tym zł na wynagrodzenia oraz kwota zł na dotacje podmiotowe) i zostaną sfinansowane z budżetu państwa przez zwiększenie limitu wydatków ministra właściwego do spraw pracy (cześć 31 - Praca). Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie regulacji zawodu psychologa jest ograniczeniem wolności gospodarczej obywateli i mając na uwadze poprzednią nieudaną próbę powołania samorządu zawodowego psychologów oraz związane z tym utrudnienia, należy zabezpieczyć finansowanie kosztów powołania samorządu oraz jego funkcjonowania przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu samorząd będzie się utrzymywał ze składek członkowskich. Począwszy od roku 1 z budżetu państwa będzie finansowane wynagrodzenie pracowników komórki organizacyjnej w resorcie pracy odpowiedzialnej za nadzór ministra pracy nad samorządem zawodowym psychologów w wysokości zł (kwota za 2 półrocza roku 0 ), powiększane corocznie o wskaźnik inflacji zgodnie z wytycznymi dotyczące stosowania jednolitych mierników makroekonomicznych będących podstawą do szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (koszty w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany będą w roku 1 wynosiły zł, a w latach kolejnych odpowiednio zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł. Szczegółowe zestawienie kosztów znajduje się w załączniku nr 1.

6 Wyliczeń dokonano na podstawie: - rynkowych cen wynajmu powierzchni użytkowych i zakupu ich wyposażenia, - wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach wg GUS, - wytycznych dotyczących stosowania jednolitych mierników makroekonomicznych będących podstawą do szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 10. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego W ciągu około 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy zostaną przeprowadzone działania zmierzające do utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Konieczne będzie uchwalenie przepisów, na podstawie których wyłoniony zostałby podmiot, którego zadaniem byłoby opracowanie regulaminu wyboru na pierwsze regionalne zjazdy psychologów oraz pierwszy Krajowy Zjazd Psychologów, projektów regulaminów tych zjazdów, jak również zwołanie pierwszych regionalnych zjazdów psychologów oraz Krajowego Zjazdu Psychologów. Podmiotem tym byłby Komitet Organizacyjny Samorządu Psychologów, który zostałby powołany zarządzeniem ministra właściwego do spraw pracy, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje, stowarzyszenia psychologów uczestniczące w pracach nad regulacją zawodu psychologa. Komitet ten działałby na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Jednakże w celu zapewnienia efektywności działania Komitetu Organizacyjnego należałoby nałożyć na niego obowiązek zwołania pierwszych regionalnych zjazdów psychologów oraz Krajowego Zjazdu Psychologów. 11. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Ewaluacja efektów projektu nastąpi po dwóch latach od wejścia w życie ustawy. Ocenione zostanie funkcjonowanie powszechnego i obligatoryjnego samorządu. W szczególności ewaluacji będzie podlegało wykonywanie przez niego następujących zadań: liczba wpisów na listach psychologów, liczba wydawanych zaświadczeń o prawie do wykonywania zawodu, liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba psychologów objętych opieką w celu wdrożenia do zawodu. 12. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 1. Załącznik nr 1 2. Załącznik nr 2

7 Załącznik Nr 1 do testu regulacyjnego do założeń projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Tabela 1 Koszty ponoszone przez MPiPS w roku "0" Koszty wynajęcia sal na pierwsze zjazdy regionalnych izb psychologów i pierwszy zjazd krajowej izby psychologów Koszty zapewniania funkcjonowania organów samorządu zawodowego psychologów przez max 6 miesięcy Koszt funkcjonowania w MPiPS komórki odpowiedzialnej za wykonywanie zadań związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw pracy nad samorządem zawodowym psychologów (w tym wynagrodzenie 3 pracowników i pierwsze wyposażenie stanowisk pracy) Razem Tabela 2 Koszty wynajęcia sal na pierwsze zjazdy regionalnych izb psychologów i pierwszy zjazd krajowej izby psychologów Miasta wojewódzkie - zjazdy regionalne: koszt wynajęcia sali konferencyjnej na 400 osób kształtuje się w przedziale od 8000 do ; przyjęto zatem średni koszt w wysokości , co daje łączny koszt dla 16 miast wojewódzkich , Warszawa: pierwszy krajowy zjazd psychologów - sala na 100 osób Razem

8 Tabela 3 Koszty zapewniania funkcjonowania organów samorządu zawodowego psychologów (wszystkich biur) przez max 6 miesięcy obejmujące: 1. wynajem powierzcni biurowej max do 50 m koszt wynagrodzenia 2 pracowników biurowych ekspolatację wynajmowanej powierzchni zakup sprzętu biurowego Razem Tabela 4 Koszty wynajmu powierzchni biurowej: Województwo Miasto Cena min. za m2 Cena max za m2 Cena średnia za m2 Koszt miesięczny wynajmu 50 m2 Koszt półroczny wynajmu 50 m2 Dolnośląskie Wrocław Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Lubelskie Lublin Lubuskie Gorzów Wielkopolski Łódzkie Łódź Małopolskie Kraków Mazowieckie Mazowieckie (izua Warszawa krajowa) Warszawa Opolskie Opole Podkarpackie Rzeszów Podlaskie Białystok Pomorskie Gdańsk Śląskie Katowice Świętokrzyskie Kielce Warmińsko-Mazurskie Olsztyn Wielkopolskie Poznań Zachodniopomorskie Szczecin Razem

9 Tabela 5 Koszt wynagrodzeń 2 pracowników biurowych Przy szacowaniu kosztów wynagrodzeń przyjęto przecietne wynagrodzenia z poszczegolncyh wojówództw: dane GUS Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartle 2014 r. Województwo Wynagrodzenie Przeciętny półroczny koszt wynagrodzenia 1 pracownika Przeciętny półroczny koszt wynagrodzeń 2 pracowników Dolnośląskie 4 047, Kuj awsko-pomorskie 3 490, Lubelskie 3 537, Lubuskie 3 449, Łódzkie 3 668, Małopolskie Mazowieckie (izba krajowa) 4 899, Mazowieckie 4 899, Opolskie 3 694, Podkarpackie 3 434, Podlaskie 3 572, Pomorskie 4 057, Śląskie 4 054, Świętokrzyskie 3 475, Warmińsko-Mazurskie 3 408, Wielkopolskie 3 629, Zachodniopomorskie 3 700, Razem

10 Tabela 6 Ekspolatacja wynajmowanej powierzchni Przyjęto ryczłatowy narzut 30% kosztów wynagrodzeń i wynajmu Koszt Wynajmu Koszt wynagrodzeń Razem % Tabela 7 Koszt zakupu wyposażenia biurowego dla jednego biura Zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem : komputer, monitor , oprogramowanie 1200, jeden zestaw 4800, drukarka laserowa biurka: 1 biurko 300, 2 biurka fotele: fotel 250, 2 fotele Krzesła dla interesantów: 1 krzesło 250, 3 krzesła Regał aktowy: 1 sztuka Stół konferencyjny z 8 krzesłami: szafa na dokumenty (metalowe): 1 sztuka Razem Koszt zakupu wyposażenia biurowego dla wszystkich biur: 16 izb wojewódzkich i 1 krajowej

11 Tabela 8 Koszt funkcjonowania w MPiPS komórki odpowiedzialnej za wykonywanie zadań związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw pracy nad samorządem zawodowym psychologów. Przy założeniu, że w komórce powinny być zatrudnione osoby na stanowisku główny specjalista, starszy specjalista, specjalista, przy założeniu maskymalnej wysługi lat Rok "0" półroczny koszt Rok "1" - roczny koszt Koszt pierwszego wyposażenia stanowisk pracy Koszt zakupu sprzetu komputerowego z opragromowaniem: 3 zestawy Regał aktowy: 1 sztuka 500, 2 sztuki Koszt zakupu trzech biurek oraz foteli Razem Rok "0" półroczny koszt Rok "1" - roczny koszt

12 Załącznik Nr 2 do testu regulacyjnego do założeń projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Liczba absolwentów psychologii Informacje z GUS dotychczas niepublikowane: Rok akademicki 2002/ Rok akademicki 2003/ Rok akademicki 2004/ Rok akademicki 2005/ Rok akademicki 2006/ Rok akademicki 2007/ Liczba absolwentów psychologii Rok akademicki 2008/ Informacje z GUS dotychczas niepublikowane: Rok akademicki 2009/ Infomacje z publikacji GUS Rok akademicki 2010/ RAZEM Rok akademicki 2011/ Rok akademicki 2012/ RAZEM Infomacje z publikacji GUS Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1971/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1972/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1973/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1974/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1975/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1978/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1981/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1984/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1987/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1988/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1989/ Szkolnictwo 1990/ Brak danych z roczników: 1977/ / / / / / /87

13 Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1991/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1992/ Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1993/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1994/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1995/ Szkoły Wyższe w roku szkolnym 1996/ Szkoły Wyższe i ich finanse w 1997 r. 669 Szkoły Wyższe i ich finanse w 1998 r. 719 Szkoły Wyższe i ich finanse w 1999 r. 830 Szkoły Wyższe i ich finanse w 2000 r Szkoły Wyższe i ich finanse w 2001 r Szkoły Wyższe i ich finanse w 2002 r RAZEM 14069

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r.

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-37-15 Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o usługach turystycznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o usługach turystycznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390) w art.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 2014 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 17.04.2015 r.

Data sporządzenia 17.04.2015 r. Nazwa projektu Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Urząd Zamówień Publicznych Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego SPRAWOZDANIE z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących wyraŝenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 18 maja 2015 r.

Data sporządzenia 18 maja 2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 20. Uzasadnienie

Strona 1 z 20. Uzasadnienie Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu ustawy o licencjach prawniczych.

Uzasadnienie do projektu ustawy o licencjach prawniczych. Uzasadnienie do projektu ustawy o licencjach prawniczych. Obecnie na rynku usług prawniczych (rozumianym jako rynek, na którym funkcjonują podmioty zarobkowo udzielające porad prawnych, sporządzające opinie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM OCENA SKUTKÓW REGULACJI PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WDROŻENIE DYREKTYWY 2006/123/WE DOTYCZĄCEJ USŁUG NA RYNKU WEWNĘTRZNYM SPIS TREŚCI: 1.Analiza problemu...3

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA SEJMU i SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (art.18c

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez

U Z A S A D N I E N I E. 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu: 1) uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1240 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF-4101-06-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo