Projekt Bilans Kapitału Ludzkiego jest realizowany przez zespół badawczy w składzie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Bilans Kapitału Ludzkiego jest realizowany przez zespół badawczy w składzie:"

Transkrypt

1

2 Projekt Bilans Kapitału Ludzkiego jest realizowany przez zespół badawczy w składzie: Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Anna Świebocka-Nerkowska kierownik projektu Maja Dobrzyńska, Beata Michorowska Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ - kierownik projektu dr Szymon Czarnik, dr Magdalena Jelonek Karolina Keler dr Marcin Kocór Katarzyna Stec Anna Strzebońska Anna Szczucka Dariusz Szklarczyk Konrad Turek dr Barbara Worek Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja bezpłatna. Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska Warszawa Tel: Fax: ISBN Publikacja elektroniczna Wydanie I Warszawa 2011

3 Spis treści Spis skrótów 4 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Badania pracodawców (A1) Podstawowe informacje Populacja Operat Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów Wagi 10 Rozdział 2. Badania ofert pracy (A2) Podstawowe informacje: Populacja i źródła danych Realizacja badania 12 Rozdział 3. Badania ludności (B1) Podstawowe informacje Populacja Operat Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów Wagi 18 Rozdział 4. Badania zarejestrowanych bezrobotnych (B2) Podstawowe informacje Populacja Operat Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów Wagi 23 Rozdział 5. Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych (B3.1) Podstawowe informacje Populacja Operat Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów Wagi 27 Rozdział 6. Badania studentów (B3.2) Podstawowe informacje Populacja Operat Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów Wagi 32 Rozdział 7. Badania instytucji szkoleniowych (C1) Podstawowe informacje Populacja Operat Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów Wagi 38

4 Spis skrótów Spis skrótów GUS Główny Urząd Statystyczny BKL Bilans Kapitału Ludzkiego CAPI wspomagany komputerowo wywiad osobisty (formularz elektroniczny) CATI wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (formularz elektroniczny) CAWI wspomagany komputerowo wywiad internetowy (formularz elektroniczny) CBOP Centralna Baza Ofert Pracy CEiAPP UJ Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego GIODO Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (dalej: GIODO) MB SMG/KRC MillwardBrown SMG/KRC, Wykonawca badań terenowych PAPI niewspomagany komputerowo wywiad osobisty (formularz papierowy) PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PESEL Polski Elektroniczny System Ewidencji Ludności PUP Urząd Pracy właściwy dla powiatu REGON krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (Rejestr Gospodarki Narodowej) UJ Uniwersytet Jagielloński US w Krakowie Urząd Statystyczny w Krakowie 4

5 Wprowadzenie Wprowadzenie Projekt Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w partnerstwie z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEiAPP UJ) ma na celu poznanie zasobów kompetencyjnych istniejących na polskim rynku pracy. Jego głównym zadaniem jest porównanie zapotrzebowania na kompetencje (umiejętności i kwalifikacje) zgłaszanego przez polskich przedsiębiorców i kompetencji oferowanych przez uczestników podażowej strony rynku pracy pracowników, bezrobotnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Dzięki temu możliwe będzie wskazanie potencjalnych luk kompetencyjnych w ujęciu struktury zawodowej, branżowej, regionalnej a także w podziale na różne rodzaje kompetencji zawodowych. Badania popytowej (pracodawców) i podażowej strony rynku pracy są uzupełnione o analizę podmiotów instytucjonalnych odpowiadających za kształtowanie polskiego rynku pracy systemu edukacyjnego i instytucji szkoleniowych, aby uzyskany obraz był możliwie pełny. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie założeń i sposobu realizacji pierwszej edycji badań terenowych przeprowadzonych w ramach BKL 1. Opisane są w nim następujące moduły badawcze: badania pracodawców, badania ofert pracy, badania ludności, badania osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy, badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych, badania studentów, badania instytucji szkoleniowych. Kwestionariusze użyte w badaniach terenowych dostępne są w na stronie internetowej projektu pod adresem Opisy modułów badawczych składają się z następujących elementów: Podstawowe informacje skrótowo ujęte główne charakterystyki badania 2 : jednostka badania, sposób doboru próby, metoda zbierania danych (informacja na temat technik użytych do zbierania danych), liczebność próby założonej liczebność próby zrealizowanej. 1 W przypadku szczegółów dotyczących realizacji badania wykorzystano zawartość raportów metodologicznych przesyłanych wraz z danymi przez MB SMG/KRC. 2 Wszystkie badania zrealizowano na obszarze Polski, w IV kwartale Wszystkie moduły objęte były standardowym sposobem kontroli zapewnionym przez Wykonawcę badania. Minimalna liczba prób kontaktu wynosiła 5. Realizacja każdego badania poprzedzona była pilotażem (minimalna wielkość próby pilotażowej wynosiła 50). 5

6 Wprowadzenie Populacja szczegółowy opis badanej populacji, której dotyczą wnioski z badań. Operat szczegółowy opis sposobu uzyskania danych kontaktowych do respondentów, przygotowania danych, finalnej zawartości operatu, a także ocena aktualności i jakości danych oraz pokrycia badanej populacji przez przygotowany operat. Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby szczegółowy opis sposobu doboru próby, wraz z określeniem ilości i charakterystyki etapów losowania, użytych warstw, wielkości rezerwy oraz zmian i uzupełnień dokonanych w trakcie realizacji badań terenowych w stosunku do założeń. Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów opis faktycznie zrealizowanej próby (effective sample size) wraz z prezentacją wyników analizy wielkości stopy zwrotów. Wagi opis wag użytych do analizy i dołączonych do zbiorów danych wraz z wyjaśnieniem sposobu ich używania oraz przesłanek stojących za ich konstrukcją, a także podsumowanie dotyczące reprezentatywności uzyskanych wyników. Moduł badań ofert pracy ze względu na swoją specyfikę zawiera tylko wybrane elementy opisu. Dodatkowo w ramach BKL wykonano analizę kierunków kształcenia w szkołach i uczelniach. Analiza kierunków kształcenia objęła informacje o aktualnych kierunkach zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i szkołach wyższych w zakresie zgodnym z badaniami terenowymi omówionymi w części 3.5. i 3.6. Analizą zostały objęte kierunki kształcenia w liceach ogólnokształcących i profilowanych, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i policealnych (ponadgimnazjalnych). W analizie wykorzystano aktualne dane (z 2010 r.), dostępne w Systemie Informacji Oświatowej. Uzupełniająco były analizowane wartości wskaźników skolaryzacji, publikowane w Banku Danych Lokalnych (GUS). W przypadku uczelni wyższych analizowano kierunki na studiach stacjonarnych. Analiza objęła pełne dane, dotyczące liczby studentów i absolwentów, gromadzone przy pomocy formularza S-10 ( Sprawozdań o studiach wyższych ). Dodatkowo, wykorzystano dane dostępne na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Banku Danych Lokalnych (GUS). 6

7 Badana pracodawców Rozdział 1 Badania pracodawców (A1) 1.1. Podstawowe informacje Jednostka badania: podmiot gospodarczy Sposób doboru próby: losowy, warstwowy nieproporcjonalny. Metoda zbierania danych: multi-mode (korzystanie z różnych sposobów kontaktu z respondentami), głównie CATI, uzupełniająco: CAPI i CAWI. Liczebność próby założonej: Liczebność próby zrealizowanej: Populacja Badanie dotyczyło podmiotów gospodarczych funkcjonujących aktualnie na rynku, tzn. w czasie realizacji badania terenowego, zatrudniających przynajmniej jednego pracownika. Ze względu na przedmiot badania: kapitał ludzki skoncentrowano się na wybranych kategoriach podmiotów. Z badanej populacji zostały zatem wyłączone: jednostki lokalne podmioty z sekcji: A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne T gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby U organizacje i zespoły eksterytorialne podmioty z działu 94 działalność organizacji członkowskich według PKD 2007 podmioty, dla których szczególna forma prawna to: 48 fundacje, 50 kościół katolicki, 51 inne kościoły i związki wyznaniowe, 55 stowarzyszenia, 60 organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione, 70 partie polityczne, 72 - związki zawodowe, 73 - organizacje pracodawców, 76 - samorząd gospodarczy i zawodowy, 85 - wspólnoty mieszkaniowe, 90 związki grup producentów rolnych 7

8 Badania pracodawców Wyłączenie tych sektorów z zakresu badania nastąpiło ze względu na to, że jego wyniki miały być powiązane z celami wydatkowania funduszy na rozwój kapitału ludzkiego, których operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Potrzeby kadrowe administracji publicznej są już przedmiotem odrębnych diagnoz. Dodatkowo, dokładne zbadanie firm i instytucji z tych specyficznych sektorów oraz typów podmiotów nie było możliwe przy założonej wielkości próby. Warto jednocześnie podkreślić, patrząc na zakres badanej populacji, że założona populacja objęła zdecydowaną większość pracodawców funkcjonujących na polskim rynku pracy, w szczególności, gdy uwzględni się liczbę pracowników w nich zatrudnionych Operat Spis podmiotów użyty do losowania zamówiony w Urzędzie Statystycznym w Krakowie (US w Krakowie) pochodził z bazy REGON będącej w posiadaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zweryfikowanej przy użyciu innych dostępnych GUS informacji. Ze względu na problemy w realizacji zakładanej stopy zwrotów przez MB SMG/KRC liczba danych dotyczących podmiotów konieczna do realizacji oczekiwanej efektywnej wielkości próby było uzupełnienie próby badawczej. Po dwukrotnym dolosowaniu podmiotów przez US w Krakowie w badaniu został dodatkowo wykorzystany operat MB SMG/KRC pochodzący z bazy EFEKT będącej w dyspozycji Polskiego Centrum Marketingowego. Ostatecznie z dodatkowego operatu pochodziło 6,5% zrealizowanej próby Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby Losowanie podmiotów miało charakter warstwowy (względem województwa i wielkości podmiotu pod względem liczby zatrudnionych osób) nieproporcjonalny (ze względu na dominację w populacji podmiotów z kategorii do 9 pracowników). 1. Próba podstawowa losowana przez US w Krakowie z bazy REGON Pierwotnie próba podzielona została na dwie części: a) próbę wszystkich największych podmiotów wchodzących w skład populacji badanej oraz b) dobranych losowo z pozostałych podmiotów. a) Dobór największych podmiotów Do tej próby wybrane zostało 9900 największych podmiotów należących do badanej populacji niezależnie od województwa. Zatem w tej próbie znalazły się: wszystkie podmioty z podklasy 1000 i więcej pracowników; wszystkie podmioty z podklasy pracowników; losowo dobrana brakująca liczba podmiotów z podklasy pracowników, przy założeniu, że 90% dolosowanych podmiotów stanowią te z podklasy pracowników. b) Dobór losowy z pozostałych podmiotów Druga próba objęła podmioty z podklas 0-9 3, 10-49, pracowników po 1435 w każdym województwie proporcjonalnie do udziału tych kategorii w województwie, przy czym z podklasy 0-9 pracowników wylosowano połowę podmiotów w stosunku do tej wynikającej z udziału w populacji, resztę rekordów przypadających pierwotnie na podklasę 0-9 pracowników wylosowano z pozostałych dwóch podklas proporcjonalnie od ich udziału w populacji województwa. Dobór rekordów do realizacji wywiadów zakładał 60% stopę zwrotów i zapas rekordów w związku z możliwymi błędami operatu (nawet do około 20% -- ze względu na niemożliwość wyłączenia 8 3 Losowanie mogło odbywać się tylko z tak określonej grupy, choć docelowo w badaniu nie brały udział osoby samo zatrudnione.

9 przed realizacją badania osób samo zatrudnionych oraz na możliwą nieaktualność danych czy błędy w danych kontaktowych do firm). Badana pracodawców 2. Próby dodatkowe losowane przez US w Krakowie z bazy REGON Ze względu na trudności w realizacji zakładanej stopy zwrotów dolosowane zostały dwie próby wielkości odpowiednio 5360 oraz 5296 z podklas 0-9, 10-49, pracowników we wszystkich 16 województw, w sposób analogiczny do próby losowej w ramach próby podstawowej (opisanej w pkt. 1). 3. Próba dodatkowa losowana przez MB SMG/KRC z bazy EFEKT W celu dopełnienia zakładanej liczby zrealizowanych wywiadów w warstwach podmiotów najmniejszych i największych zostały wylosowane w sposób prosty losowy przez MB SMG/KRC 2862 rekordy z podklasy 1-9 pracowników oraz dobrane 216 podmiotów z podklasy pracowników: Wylosowano 5000 podmiotów, a z nich następnie 2900 podmiotów (czyli liczbę rekordów możliwą realnie do wykorzystania w pozostałym na realizację czasie), z których usunięto duplikaty względem wcześniejszych prób. Dobór 216 rekordów z podklasy pracowników polegał na porównaniu danych z bazy EFEKT z próbą z REGON i usunięciu duplikatów Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów Zdążyły się rozbieżności między danymi dotyczącymi wielkości przedsiębiorstwa między danymi z próby a wynikiem badawczym (ostatecznie 43 przypadki aktualizowane przez MB SMG/KRC). Podobnie rozbieżności miały miejsce w przypadku branży (kategorii PKD) dla 1431 przypadków. Poniższe statystyki oparte są o oryginalne wartości (z próby). Tylko w przypadku próby na bazie EFEKT, ze względu na brak dostarczonych informacji o PKD 2007 przez MB SMG/KRC wykorzystano dane pochodzące wywiadu. Z wyjściowych rekordów wykluczono 503, które dotyczyły podmiotów występujących w bazie podwójnie (weryfikacja była dokonana na podstawie zmiennych: numer telefonu i numer REGON). Z próby podstawowej losowanej przez US Kraków usunięto 1 rekord, natomiast dodatkowe próby losowanej przez US Kraków w efekcie czyszczenia zostały pomniejszone o odpowiednio 4% i 5% rekordów. W trakcie realizacji uzyskano dodatkowe informacje o rekordach, które należało usunąć z próby: prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (2115); będących w likwidacji lub nie istniejących (325). W efekcie efektywną próbą badawczą była baza składająca się z rekordów, czyli 93,7% wyjściowej, co daje błąd operatu wielkości 6,3%. Zrealizowano wywiadów, które przeszły pomyślnie kontrolę, z czego 168 podmiotów zrealizowanych na próbie EFEKT zostało wykluczonych ponieważ należały do kategorii PKD A lub O. Ogólna stopa zwrotów wyniosła zatem 36,6% (wliczając w to zrealizowane 168 podmiotów spoza populacji). Ponad 36% przypadków spośród niezrealizowanych rekordów zakończyły się następującym statusem: Nikt nie podnosi słuchawki Sekretarka automatyczna, fax Numer zajęty Nieistniejący numer Pomyłka, zły numer Co sugeruje, że koncentracja na kontakcie CATI nie pozwala na ostateczną ocenę jakości operatu pod względem obecności nieistniejących już rekordów, jedynie na stwierdzenie, że w tych przypadkach kontakt telefoniczny jest utrudniony 4. 4 W związku z założeniem realizacji badania multi mode istniała możliwość kontaktu osobistego pod wskazanym adresem. 9

10 Badania pracodawców Po wykluczeniu powyższych przypadków, stopa zwrotów wyniosłaby 47,8%. Z wszystkich niezrealizowanych rekordów tylko w 45% przypadków zaszła zdecydowana odmowa respondentów lub osób pośrednich. W 15% przypadków spośród niezrealizowanych to sytuacje skierowania ankiety do realizacji mailowej bez sukcesu, a 8% do realizacji terenowej bez sukcesu. Zatem gdyby uwzględnić w liczeniu stopy zwrotów tylko przypadki braku sukcesu w postaci odmowy w CATI lub nieudanej realizacji przy okazji CAWI czy CAPI stopa zwrotów wyniosłaby 57,8%. Warto dodać, że w 12% przypadków niezrealizowanych rekordów została umówiona rozmowa, co oznacza, że przynajmniej część z tych rekordów była możliwa do zrealizowania Wagi Ważenie próby pracodawców zostało wykonane w celu skompensowania niejednakowych prawdopodobieństw wejścia jednostek populacji do próby, wynikających z przyjętego planu losowania: próba została wylosowana (z wyłączeniem 9900 największych przedsiębiorstw, które stanowiły warstwę o wewnętrznym prawdopodobieństwie wejścia jednostek równym 1) w jednakowej liczebności (1435) w każdym województwie w warstwach wyznaczonych przez liczbę zatrudnionych: do 9, 10-49, (z wyłączeniem z tej ostatniej przedsiębiorstw, które uzupełniły warstwę największych podmiotów) proporcjonalnie do udziału tych warstw w populacjach województw, z wyjątkiem warstwy do 9 zatrudnionych, której udział wynosił w próbie każdego województwa połowę jej udziału w populacji tegoż województwa. Rekordy przypadające pierwotnie na podklasę 0-9 pracowników wylosowano z pozostałych dwóch podklas proporcjonalnie od ich udziału w populacji województwa Zmniejszenie udziału warstwy najmniejszych przedsiębiorstw wynikało z ich dominacji w populacji i chęci uzyskania lepszej reprezentacji większych podmiotów. Ze względu na trudności w realizacji zakładanej stopy zwrotów dolosowane zostały dwie próby wielkości odpowiednio 5360 oraz 5296 z podklas 0-9, 10-49, pracowników we wszystkich 16 województw, w sposób analogiczny do próby opisanej wyżej. Dodatkowo, w celu dopełnienia zakładanej liczby zrealizowanych wywiadów w warstwach podmiotów najmniejszych i największych zostały wylosowane w sposób prosty losowy przez MB SMG/KRC 2862 rekordy z podklasy 1-9 pracowników oraz dobrane niedublujące się podmioty z podklasy pracowników(216). Mimo starań firmy realizującej badanie terenowe, tylko część przedsiębiorstw wzięła nim udział. Kompensując niejednakowe prawdopodobieństwa realizacji włączony został do zestawu zmiennych stratyfikujących podział na 6 kategorii PKD utworzonych specjalnie dla potrzeb ważenia. Przydział bardziej szczegółowych kategorii PKD do tych 6 klas nastąpił w oparciu o analizę kombinacji maksymalizujących zróżnicowanie międzyklasowe kluczowych zmiennych analizowanych w badaniach. Ostatecznie obliczenie wag nastąpiło tak, by udział w próbie kombinacji warstw losowania (województwo i klasa liczby zatrudnionych) z sześcioma klasami PKD odpowiadał ich udziałowi w operacie losowania stanowiącego najlepszy, dostępny aktualnie stan rejestru przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w okresie prowadzenia badania (GUS). Wyliczono wagi populacyjne umożliwiające szacowanie liczebności populacyjnych w toku analiz oraz wagi unormowane sumujące się do liczebności próby. Dla potrzeb szacowania liczby poszukiwanych pracowników przyjęto, że przypadki o ekstremalnej liczbie zadeklarowanych poszukiwanych pracowników będą miały wagi populacyjne ustalone na poziomie 1. Jako kryterium ekstremalności przyjęto górny tzw. zawias Tukey a czyli wartość równą mniej więcej górnemu kwartylowi powiększonemu o dwukrotność rozstępu ćwiartkowego (jest to dobrze znany w statystyce sposób ustalania wartości skrajnych służący między innymi do sporządzania diagnostycznych wykresów skrzynkowych czy wykresów łodyga-liście); górny zawias Tukey a obliczono odrębnie dla każdej warstwy przedsiębiorstw pod względem liczby zatrudnionych wymienionej wyżej. Wagi uzyskane w ten sposób cechuje duża wariancja w sytuacji globalnych oszacowań na poziomie całego kraju. Wariancja wag spada silnie w sytuacji analizy na poziomie województw iw kategoriach wielkości przedsiębiorstw. Dzięki temu, w przypadku analizy w obrębie tych kategorii niższa liczebność próby jest kompensowana w pewnym stopniu mniejszą utratą precyzji ze względu na wariancję wag. W przypadku analizy na poziomie ogólnokrajowym mechanizm ten działa w przeciwnym kierunku. 10

11 Badania ofert pracy Rozdział 2 Badania ofert pracy (A2) 2.1. Podstawowe informacje: Jednostka badania: oferta pracy (z wykluczeniem staży i praktyk dla studentów i uczniów) Sposób doboru próby: wyczerpująca, oferty aktualne w wylosowanym dniu. Liczebność próby założonej: minimum Liczebność próby zrealizowanej: Populacja i źródła danych Docelowo, badaniem miały zostać objęte wszystkie unikalne oferty pracy z 16 województw, aktualne w wybranym dniu badania. Unikalna oferta to ogłoszenie poszukiwania pracowników na pojedyncze stanowisko pracy, opublikowane w konkretnym dniu i występujące raz na każde źródło ogłoszenia 5. Przedmiotem analiz były oferty zgromadzone w urzędach pracy właściwych dla powiatu (dalej: PUP) oraz umieszczane w Internecie za pośrednictwem niepublicznych portali pośrednictwa pracy. Populacja wszystkich ofert pracy została ograniczona do ofert dostępnych w dwóch rodzajach źródeł: w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) oraz na Careerjet.pl ogólnokrajowym portalu internetowym pośrednictwa pracy (wyszukiwarka ofert pracy). Wybór Careerjet.pl wynikał głównie z następujących przesłanek: portal gromadzi linki do ofert z innych portali, pośredniczących w poszukiwaniu pracy; nie powoduje więc ograniczenia się do jednego źródła danych, nie promuje konkretnego portalu z ogłoszeniami, uwzględnia też dane o zasięgu lokalnym, nawet niewielkich firm, które są specyficzne dla danej branży, daje możliwość sprawdzenia ilości informacji publikowanych w treści ogłoszenia z punktu widzenia zasięgu danego portalu, 5 Oferta nie musi posiadać poszukiwanego zawodu. Taka sytuacja wystąpiła jednak tylko w przypadku 1% ogłoszeń poddanych analizie. 11

12 Badania ofert pracy umożliwia też sprawdzenie, w ilu źródłach dany pracodawca zgłasza swoje ogłoszenia i czy obecna jest jakaś zależność dotycząca tej ilości np. od branży, zawodu czy specyficznych kompetencji poszukiwanych pracowników Realizacja badania Realizacja badania była podzielona na kilka etapów: zbierania ofert pracy, wprowadzania ofert pracy z plików testowych do wewnętrznego oprogramowania, weryfikacji i kodowania ofert pracy. 1. etap zbierania ofert pracy a) PUP Termin aktualności ofert pracy, które miały zostać zgromadzone wyznaczono na 13 września W pierwszej kolejności były gromadzone wszystkie ogłoszenia z PUP. Oferty pracy miały zostać zebrane w urzędach, które zostały wylosowane do badania wśród osób bezrobotnych (10 placówek PUP na województwo). Ze względu na niemożliwość realizacji badań wśród osób bezrobotnych (omówionych w rozdziale 4) we wszystkich wylosowanych PUP istnieje rozbieżność miedzy tymi próbami: analiza ofert objęła następujące PUP, w których nie prowadzono badań wśród osób bezrobotnych: w Białej Podlaskiej, Brzesku, Głubczycach, Górze, Kaliszu, Pruszkowie, Siemianowicach Śląskich, Tarnowskich Górach; analizy ofert nie zrealizowano w następujących PUP, w których prowadzono badania wśród osób bezrobotnych: w Jędrzejowie, Mińsku Mazowieckim, Nysie, Poznaniu, Radzyniu Podlaskim, Suchej Beskidzkiej, Wałbrzychu, Zabrzu; W tygodniach poprzedzających datę spisu ogłoszeń dokonano kwerendy dostępności i aktualności ogłoszeń dla poszczególnych urzędów pracy, wylosowanych do badania. Kwerendą objęto Centralną Bazę Ofert Pracy (CBOP) i wybrane strony urzędów pracy. Warto zaznaczyć, że ogłoszenia publikowane w CBOP charakteryzują się jednolitym formatem i opisem bardziej szczegółowym niż informacje dostępne na stronach poszczególnych urzędów pracy. Zdecydowano się więc na wykorzystanie w badaniu przede wszystkim CBOP. Jednak w przypadku 43 urzędów CBOP okazała się nieodpowiednim źródłem danych z powodu braku lub bardzo małej liczby aktualnych ogłoszeń, a także braku aktualizacji ogłoszeń w okresie miesiąca od daty rozpoczęcia badania. W przypadku tych PUP zdecydowano się na bezpośredni kontakt z pracownikami urzędu, w celu zebrania ofert pracy na miejscu. Ze względu na to, że data publikacji ogłoszenia w bazie nie zawsze była tożsama z datą zrejestrowania oferty w danym urzędzie pracy podczas zbierania ofert zwracano uwagę na dwie daty: zgłoszenia oferty do urzędu pracy, datę ważności oferty. Zbieranie ofert pracy z CBOP rozpoczęto 11 września (sobota) i kontynuowano 12 września (niedziela). 13 września nastąpiła weryfikacja czy ogłoszenia spisane przez poprzednie 2 dni nadal są dostępne na stronie. Ogłoszenia zostały również uzupełnione nowymi ogłoszeniami, które pojawiły się tego dnia. Proces wprowadzania ofert z CBOP został zakończony 13 września. Drugi ze sposobów pozyskiwania ofert pracy z urzędów pracy zakładał bezpośredni kontakt z wytypowanym urzędem. Zbieranie ofert pracy z wyselekcjonowanych PUP-ów rozpoczęło się bezpośrednim kontaktem z wyselekcjonowanym urzędem pracy 13 lub 14 września. W zależności od szybkości działania PUP-ów i spływu informacji z terenu, ogłoszenia były sukcesywnie wprowadzane do bazy od 14 do 17 września. 12

13 b) Careerjet.pl Badania ofert pracy W przypadku portalu Careerjet.pl w pierwszym kroku kierowano się datą rejestracji ogłoszenia o pracę, czyli zgromadzono wszystkie ogłoszenia aktualne 13 września 2010 r. Praca kilkudziesięciu ankieterów trwała godzin dziennie przez 4 dni. Każdy ankieter otrzymywał konkretną branżę z portalu careerjet.pl lub konkretny urząd pracy do spisania. W przypadku branż, gdzie ogłoszeń było bardzo dużo tworzono zespoły, które odpowiednio dzieliły się daną branżą. Po wyświetleniu oferty ankieter przystępował do kopiowana ogłoszenia do przygotowanej formatki tekstowej. Ogłoszenia w 95% było kopiowane fragmentami sposobem kopiuj-wklej. Samo przeniesienie ogłoszenia do formatki nie nastręczało kłopotu. Jedynie ukryte znaki tabulacji i formatowania tekstu powodowały utrudnienia na etapie wprowadzania danych z plików testowych do wewnętrznego oprogramowania. Konieczne było poświęcenie dodatkowego czasu na poprawę formatu danych surowych. W przypadku ofert, które były przesłane w postaci papierowej lub zdjęć, ankieter wprowadzał ręcznie dane z ogłoszenia do formatki. W pierwszym etapie pozyskano ofert pracy, w tym 152 oferty nie zawierały nazwy poszukiwanego zawodu/stanowiska pracy lub nie dało się jej zakodować. Pierwszy etap, czyli utworzenie bazy ogłoszeń w formie tekstowej, został zakończony po 6 dniach pracy. Warto wspomnieć, że dane pochodzące ze źródła internetowego są znacznie bogatsze pod względem publikowanych treści w ogłoszeniach o pracę, w porównaniu do danych uzyskanych z PUP. Pracodawcy umieszczając ofertę pracy na portalach internetowych mogli przygotować znacznie bardziej szczegółowy jej opis, a zatem lepiej sprecyzować swoje wymagania. Natomiast w przypadku PUP treść (i formę) ogłoszenia ograniczała formatka danych, która pozwala na zapisanie poszukiwanego zawodu oraz ewentualnych preferencji odnośnie wykształcenia i znajomości języka obcego. 2. Etap wprowadzania ofert pracy z plików testowych do wewnętrznego oprogramowania Kolejnym etapem było wprowadzanie danych z plików tekstowych do wewnętrznego oprogramowania (użycie oprogramowania usprawniło i przyspieszyło proces wprowadzania danych), przy jednoczesnym kodowaniu kompetencji oraz kierunków wykształcenia. Pozyskane w oryginalnej formie oferty pracy zostały pocięte według zmiennych, które podlegały kodowaniu i wprowadzone do formatki w pliku testowym umożliwiającym edycję tekstu. Z uwagi na łączny rozmiar poszczególnych plików tekstowych (ponad 800 Mb) nie zdecydowano się na łącznie ich w jeden dokument. Każda oferta jest zatem przedstawiona w odrębnym pliku tekstowym, którego nazwa jest unikalnym identyfikatorem jaki dana oferta ma nadany w zakodowanej bazie danych. Po zakończeniu etapu wprowadzania danych z plików tekstowych do wewnętrznego oprogramowania w bazie znajdowało się ofert pracy przygotowanych do obróbki w formacie sav i zakodowanych za pomocą klucza kompetencji. Około 8400 ofert pochodziło z urzędów pracy, pozostałe z wyszukiwarki careejet.pl. Na tym etapie ze zbioru usunięto ogłoszenia powtórzone oraz ogłoszenia bez zawodu. Ten etap pracy zajął ok. 20 dni roboczych. 3. Etap kodowania i weryfikacji ofert pracy Uzyskana pierwotnie liczba ogłoszeń uległa zmniejszeniu. Po zakodowaniu wszystkich zmiennych przystąpiono do procesu weryfikacji ogłoszeń. W bazie znalazły się bowiem ogłoszenia, które się powielały. Wynikało to z faktu, że ogłoszenie tej samej treści było zamieszczane przez pracodawców w kilku portalach poświęconych pracy. Łącznie zidentyfikowano ok sytuacji powielania się ogłoszeń tej samej treści w bazie. Weryfikacji podlegała również jakość ogłoszeń. Usunięto kilka ogłoszeń, które zawierały szczątkowe informacje (ale przede wszystkim brak było informacji o poszukiwanym zawodzie), nie pozwalające na późniejsze analizy np. Poszukuję do pracy od zaraz + numer telefonu komórkowego. Etap kodowania i weryfikacji trwał 14 dni. W wyniku procesu weryfikacji i ostatecznie w zakodowanej bazie znalazło ofert pracy (8198 ofert pochodziło z urzędów pracy, pozostałe z portalu careerjet.pl). 13

14 Badania ofert pracy Każda oferta pracy była kodowana niezależnie przez 2 koderów zgodnie z kluczem kategoryzacyjnym zawierającym listę kompetencji. Dana oferta mogła być przypisana do więcej niż jednej kategorii. Kodowaniu w celu sprawdzenia rzetelności podległo 103 losowo dobranych ofert. Dla każdej badanej oferty sprawdzano najpierw, ile kodów użyli łącznie obydwaj koderzy, a następnie sprawdzono, ile z tych kodów się pokrywa. W wyniku zastosowanej procedury kontrolnej osiągnięto wskaźnik rzetelności na poziomie 0,72. 14

15 Badania ludności Rozdział 3 Badania ludności (B1) 3.1. Podstawowe informacje Jednostka badania: osoba Sposób doboru próby: losowy, warstwowy proporcjonalny w obrębie województw. Metoda zbierania danych: CAPI/PAPI. Liczebność próby założonej: Liczebność próby zrealizowanej: Populacja Badaną populacją były osoby w wieku produkcyjnym, tzn. kobiety w wieku oraz mężczyźni w wieku 18-64, mieszkające w Polsce w okresie badania Operat Dane kontaktowe pochodziły z rejestru Polski Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby Losowanie miało charakter warstwowy proporcjonalny. 1. Ogólne założenia losowania W losowaniu zastosowano warstwowanie terytorialne obejmujące podział na podregiony GUS (NTS-3, tzn. 66 podregionów w skali kraju po kilka w każdym województwie) oraz klasy wielkości miejscowości według GUS (9 klas): wieś (tereny niezurbanizowane) 15

16 Badania ludności Miasta (tereny zurbanizowane): Warszawa Ze względu na przyjęty sposób warstwowania nie we wszystkich województwach i podregionach występują jednostki należące do poszczególnych klas (przykładowo Warszawa tworzy odrębny podregion w woj. Mazowieckim; podobnie 4 miasta o liczebności ponad mieszkańców: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław) Dodatkowo warstwowanie wylosowanej próby objęło rozkład płci i kohort wiekowych dla poszczególnych klas wielkości miejscowości niezależnie dla każdego województwa. Jako kohorty wiekowe przyjęto następujące przedziały wieku dla płci: K18-29, M18-29, K30-39, M30-39, K40-49, M40-49, K50-59, M W celu sprawnego zrealizowania próby na etapie losowania dokonano wiązkowania próby - polegającego na losowaniu po 10 rekordów w ramach jednej jednostki administracyjnej (miasta/gminy wiejskiej). Taka liczba wywiadów jest w doświadczeniu MB SMG/KRC optymalna w badaniach, w których ankieter zmuszony jest do wielokrotnych powrotów do wylosowanego respondenta, umożliwia bowiem sprawdzanie wielu kontaktów w ciągu jednego dnia przeznaczonego na pobyt w określonym miejscu. Losowanie jednostek administracyjnych odbyło się w ramach warstw wyznaczonych przez klasy wielkości miejscowości i podregiony według schematu ze zwracaniem z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczebności mieszkańców w jednostce administracyjnej. Wiązkowanie powoduje zaokrąglenie podanych liczebności wojewódzkich. Dzięki temu przy stałej liczebności wiązki prawdopodobieństwo wejścia w skład próby poszczególnych jednostek należących do populacji badanej jest jednakowe. W warstwie wiejskiej losowanie dokonano z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do liczby mieszkańców w wieku 18-59(K)/64(M) lata w danej gminie. 2. Szczegółowy opis zastosowanej procedury Podstawę warstwowania stanowiły liczebności populacyjne osób w wieku produkcyjnym (Kobiet w wieku18-59 i mężczyzn w wieku 18-64) dalej zwane populacją. Dane były aktualne na (Demografia2010). Próba ogólnopolska składała się z 16 odrębnych prób wojewódzkich. W każdej z wojewódzkich prób wylosowane zostało 2000 osób w oparciu o następujące przesłanki: N(losowane) = (1100 / 0.6 )* 1.09 = 1998 (zaokrąglone do 2000) Gdzie 1100 to docelowa liczba wywiadów przy założonej stopie zwrotów 0,6 oraz założeniu w oparciu o doświadczenie MB SMG/KRC, że 9% kontaktów okaże się błędnych. Błędne kontakty wynikają z różnych powodów, dotyczą: 16 osób zmarłych w okresie od wylosowania badania do momentu jego realizacji; błędnie podanych adresów niemożliwych do odszukania w terenie; wskazań osób nie mieszkających pod wskazanym adresem i nieznanych osobom mieszkającym; wskazań osób, które przebywają poza granicami kraju od ponad 6 miesięcy i nie jest wiadomo, kiedy zamierzają powrócić do Polski (trwała emigracja).

17 Ponieważ w badaniu przyjęto wiązkowanie po 10 wywiadów liczebność losowanej próby dla województwa zaokrąglono do 2000 rekordów. Badania ludności 3. Dalszy opis dotyczy odrębnie każdego województwa. Warstwowanie próby objęło klasy wielkości miejscowości (opisane wyżej), przy czym dla gmin miejskowiejskich odrębnie była traktowana część wiejska gminy (włączona do klasy 1 wsie) a odrębnie cześć miejska gminy (miasto) włączona do klasy miast, zgodnie z faktyczną liczbą mieszkańców (w dalszym tekście gmina wiejska, cześć wiejska gminy miejsko-wiejskiej, miasto - gmina, miasto będące częścią miejską gminy miejsko-wiejskiej traktowane odrębnie zwane są jednostką administracyjną i stanowią pierwotne jednostki losowania próby PJL); w każdej próbie wojewódzkiej znalazło się więc 9 warstw niektóre warstwy były puste (wobec braku miasta o określonej wielkości w danym województwie; przykładowo w województwie Warmińsko-mazurskim nie znalazły się miasta z trzech największych klas wielkości miejscowości). Liczebności próby w poszczególnych warstwach odpowiadają proporcjom populacji w warstwie odniesionej do populacji województwa z uwzględnieniem zaokrąglenia do pełnych 10 wywiadów. W ramach każdej warstwy (klasy wielkości) dokonano losowania pierwotnych jednostek losowania (PJL), którymi były poszczególne jednostki administracyjne. Prawdopodobieństwa losowania PJL w ramach warstwy były proporcjonalne do liczebności populacji w poszczególnych PJL (zmienna Populacja ) odniesionych do liczebności populacji w warstwie (sumaryczna populacja w danej klasie wielkości w ramach województwa). Dokonano losowania takiej liczby PJL w każdej warstwie, jaka wynikała z przyjęcia stałej liczby wywiadów w ramach PJL, wynoszącej 10 (wiązka realizacyjna). Ten sposób wiązkowania nie oznaczał losowania zespołowego adresy osób wylosowanych nie były klastrowane w ramach jednostki administracyjnej. Losowania dokonano techniką ze zwracaniem, co oznacza możliwość powtórnego wylosowania danej PJL (liczba wywiadów w PJL jest wielokrotnością 10). W wielu województwach największe miasta występują jako jedyne w danej klasie wielkości miejscowości, przykładowo miasta: Wrocław, Kraków, Łódź, Warszawa i Poznań (powyżej mieszkańców), a także np. Lublin czy Białystok w klasie ponad mieszkańców. Losowania dokonano w ramach całych miast bez uwzględnienia podziału na dzielnice. W ramach każdej PJL dokonano losowania prostego osób wchodzących w skład populacji badanej w obszarze wiejskim ze wszystkich wsi bez dodatkowego podziału, a w obszarze miejskim z terenu całego miasta, bez stosowania pośrednich stopni losowania. W każdej PJL wylosowano wiązkę 10 osób (lub jej krotność N w sytuacji ponownego losowania PJL w procesie losowania ze zwracaniem). 4. Metoda random-route W celu zapewnienia możliwości realizacji zakładanej efektywnej wielkości próby dopuszczono realizację brakujących wywiadów w oparciu o dobór metodą random-route. Nazwę random-route należy rozumieć jako ustaloną ścieżkę a nie przypadkowe poruszanie się w terenie. Tylko bowiem takie podejście gwarantuje niezależność dobrania respondenta od woli i chęci ankietera a więc obiektywność procesu, gwarantującą rzeczywistą losowość próby. Dla doboru respondenta tą metodą istotne było szczególne zwrócenie uwagi na dwa podstawowe czynniki: a) ustalenie kryteriów doboru respondenta, b) ustalenie adresu startowego i sposobu poruszania się ankietera w terenie. Konieczne było zachowanie kryteriów doboru respondenta (płci i wieku) oraz jego lub jej rekrutacji we wskazanej miejscowość. Miejsce rozpoczęcia pracy przez ankietera zostało określone w trakcie losowania. Gdy okazało się, że wskazana metodą random-route osoba nie może zostać z powodów obiektywnych respondentem w badaniu, procedura poszukiwania jest kontynuowana. Adres bieżący staje się adresem startowym. Sposób poruszania się przez ankietera może ulec modyfikacji lub nie, ale zawsze jest dokładnie określony. Kryteria doboru respondenta nie ulegają zmianie. Procedura jest kontynuowana do osiągnięcia sukcesu. 17

18 Badania ludności Szczegółowa instrukcja dla ankieterów zawierała następujący opis kroków: Na podstawie podanego adresu należy znaleźć adres z numerem o jeden większym, pod którym dobierze się respondenta. W przypadku, gdy brakujący numer jest ostatni pod danym adresem należy udać się do numeru o jeden mniejszym. Jeżeli w danym gospodarstwie jest osoba spełniająca podane kryteria doboru, to należy z nią przeprowadzić wywiad. Jeżeli we wskazanym gospodarstwie nie można przeprowadzić wywiadu z osobą spełniającą kryteria doboru, to należy poszukać takiej osoby w kolejnym gospodarstwie. Każdorazowo poszukiwanie respondenta należy kontynuować aż do osiągnięcia sukcesu Efektywna wielkość próby i stopa zwrotów Zrealizowano łącznie wywiadów, z czego metodą random-route zrealizowano 943 wywiady. Co daje 56% stopę zwrotów, większą w mniejszych miejscowościach. Tabela III.1. Wielkość stopy zwrotów oraz powody niezrealizowania wywiadów Zrealizowano wywiad 56,0% Pod wskazanym adresem nie można nikogo zastać 6,3% Wylosowana osoba jest chwilowo nieobecna 1,2% Prośba o inny termin wizyty 0,1% Inne przyczyny niezrealizowania wywiadu -powrót do respondenta 0,6% Wylosowana osoba wyprowadziła się na czas dłuższy niż 3 miesiące 8,8% Odmowa wpuszczenia do mieszkania 2,7% Nieobecność w okresie badania 5,1% Odmowa udziału w badaniu poprzez odesłanie karty zapowiednie 3,0% Odmowa udziału w badaniu poprzez infolinię 0,1% Kategoryczna odmowa udziału w badaniu 12,5% Wylosowana osoba jest niedysponowana 0,5% Inne przyczyny niezrealizowania badania z osobą wylosowaną 2,9% Źródło: Opracowanie własne. Zdecydowano się skorzystać z metody random-route w przypadku, gdy ostatni nieudany kontakt z potencjalnym respondentem miał miejsce 10 października 2010 r. Na tę metodę dotarcia do respondentów zdecydowano się tylko w miejscowościach powyżej 50 tys. mieszkańców z uwagi na niski poziom realizacji w tych klasach wielkości miejscowości. Metodą random-route rozpoczęto faktyczną realizację badania 14 października Warto dodać, że wyniki z uwzględnieniem próby zrealizowanej random-route nie różnią się od tych bez jej uwzględnienia, dlatego też rekordy traktowane były tak samo jak pozostałe Wagi 18 W celu skompensowania różnic w wielkości stopy zwrotów w warstwach, zastosowano wagi korygujące łączny rozkład próby w stosunku do populacji, ze względu na województwo, wiek i płeć. Nie zrealizowane wywiady wynikały głównie z nieobecności respondenta w domu, można zatem domniemywać, że wyniki mogą być nie do końca reprezentatywne dla osób migrujących zarobkowo oraz np. studentów.

19 Badania bezrobotnych Rozdział 4 Badania zarejestrowanych bezrobotnych (B2) 4.1. Podstawowe informacje Jednostka badania: osoba Sposób doboru próby: dwustopniowy PUP: losowy, warstwowy systematyczny, nieproporcjonalny, osoby: losowy, systematyczny lub metoda stolikowa. Metoda zbierania danych: CAPI. Liczebność próby założonej: Liczebność próby zrealizowanej: Populacja Osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako osoby bezrobotne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz z pózn. zm.) + zmieniające (Dz. U. Nr 210, poz.1746); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz.2222). + zmieniające (Dz. U. Nr 210, poz.1747) Operat Pierwotny operat stanowiła pełna lista PUP funkcjonujących w lipcu

20 Badania bezrobotnych Lista stworzona została na podstawie: Krajowego Systemu Monitorowania Rynku Pracy, listy adresowej z BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji bazy adresowej PUP znajdującej się na stronach Publicznych Służb Zatrudnienia oraz informacje stronach WWW PUP. Każde z tych źródeł zawierało różne informacje, tylko wykorzystanie tych wszystkich źródeł i weryfikacja danych na stronach WWW pozwoliła na przygotowanie listy teleadresowej. Jako jednostkę losowania uznano placówki główne (łącznie 337), zatem do operatu nie włączono filii PUP. Do operatu, dla celów późniejszego ważenia, dołączone zostały informacje o aktualnej liczbie osób zarejestrowanych w powiecie w oparciu o statystyki dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS (obecnie: Bank Danych Lokalnych). Ze względu na różnice między podziałem na PUP i podziałem administracyjnym na powiaty przed losowaniem PUP w oparciu o dane dotyczące liczby bezrobotnych w powiatach należało zastosować specjalne rozwiązanie w trzech sytuacjach: w przypadku powiatów, które nie miały PUP (i analogicznie w przypadku obsługi więcej niż jednego powiatu przez jeden PUP) liczebności dotyczące osób zarejestrowanych jako bezrobotne zostały zagregowane w ramach właściwej placówki obsługującej dane powiaty; w przypadku obsługi jednego powiatu przez więcej niż jeden PUP (dot. Łódzkich Urzędów) został wylosowany w sposób prosty losowy jeden PUP; w przypadku podziału powiatu na cześć miejską i pozostałą (np. w Krakowie na Grodzki Urząd Pracy i Powiatowy Urząd Pracy w Krakowie) wylosowano w sposób prosty losowy jeden z nich. W ten sposób 43 PUP nie weszły do operatu, z którego losowane były PUP. Taki sposób przygotowania operatu miał na celu jego optymalizację pod kątem badań terenowych. Losowane były PUP, a nie powiaty, ponieważ drugi etap losowania wymagał współpracy z PUP (przy założeniu prób imiennych), a jednocześnie wylosowane PUP posłużyły jako próba do badań ofert pracy. W pierwotnym założeniu operatami do drugiego etapu losowania miały być aktualne rejestry osób bezrobotnych w wylosowanych PUP (tzw. listy imienne). Na początkowym etapie badań okazało się, iż występują problemy z pozyskaniem operatów od części PUP, a co ważniejsze Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (dalej: GIODO) wydał niekorzystne dla realizacji oświadczenie. Zgodnie z nim nie można było oczekiwać dostarczenia od PUP listy zarejestrowanych w nich bezrobotnych, ponieważ obowiązujące przepisy prawa nie przewidują takiej możliwości. W związku z tym, na początku października 2010 r. podjęto decyzję o przejściu na bezpośrednie badanie w PUP. W efekcie tylko w przypadku 12 PUP zrealizowano badania na próbie imiennej. Próby w parciu o operaty imienne zostały zrealizowane tylko w 12 PUP-ach: Brzeziny, Dębica, Krotoszyn, Nakło, Pisz, Poznań, Zamość, Świdwin, Rybnik, Sucha Beskidzka, Kamienna Góra, Jędrzejów. W pozostałych PUP losowanie nie opierało się o operat. W pozostałych PUP losowanie nie opierało się o operat Schemat doboru i wielkość wylosowanej próby Losowanie miało charakter dwuetapowy: 1. Na pierwszym etapie losowano PUP w sposób warstwowy W każdym z 16 województw wylosowano w sposób prosty losowy bez zwracania po 10 placówek w sposób prosty losowy bez zwracania. Następnie z pozostałych PUP dobrano próbę rezerwową. 20 W 3 województwach dobrano pozostałe PUP: Opolskim 1 PUP, w Lubuskim 2 PUP, w Świętokrzyskim 3 PUP, w Podlaskim 4 PUP. Dla reszty województw, w których znajdowało się więcej niż 14 PUP zastosowano dobór prosty losowy i dobrano 4 rezerwowe PUP.

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

Badanie popytu na pracę w Bilansie Kapitału Ludzkiego. Maja Dobrzyńska Białystok, 5-6 września 2011 r.

Badanie popytu na pracę w Bilansie Kapitału Ludzkiego. Maja Dobrzyńska Białystok, 5-6 września 2011 r. 2011 Badanie popytu na pracę w Bilansie Kapitału Ludzkiego Maja Dobrzyńska Białystok, 5-6 września 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje o Bilansie Kapitału Ludzkiego 2. Badanie popytu na pracę

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 2011 Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 Zagadnienia Skala przedsięwzięcia Wykorzystane zasoby Realizacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty doboru próby. Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015

Praktyczne aspekty doboru próby. Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015 Praktyczne aspekty doboru próby Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015 Określenie populacji Przed przystąpieniem do badania, wybraniem sposobu doboru próby konieczne jest precyzyjne określenie populacji,

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport metodologiczny

Raport metodologiczny 2012 Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2011 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Karolina Keler Raport metodologiczny Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2011 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Raport metodologiczny

Raport metodologiczny 2012 Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2012 roku w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Patrycja Antosz Raport metodologiczny z badań realizowanych w 2012 roku w ramach projektu Bilans

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Badania sondażowe. Schematy losowania. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa

Badania sondażowe. Schematy losowania. Agnieszka Zięba. Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Badania sondażowe Schematy losowania Agnieszka Zięba Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa 1 Próba jako miniatura populacji CELOWA subiektywny dobór jednostek

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014 MODYFIKACJA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ postępowania zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 17.09.2015 roku ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2015 roku, dotyczącego realizacji badania ilościowego polegającego na przeprowadzeniu techniką wspomaganych komputerowo

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych

Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Badanie czytelnictwa gazet lokalnych Opracowanie dla Biura Reklamy Gazet Lokalnych listopad 2014 i 2015 Pa Bayer Holding 4:3 Template 2010 August 2011 Metodologia badania! Badaniem czytelnictwa objęto

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Praca badawcza pt. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce realizowana

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania face-to-face

Metodologia badania face-to-face 1 Metodologia badania face-to-face Artemis Bellos, Beata Roguska Warszawa, listopad 2013 CBOS co nas wyróżnia? Próba imienna losowana z operatu PESEL 2 Czy sondaże realizowane metodą face-to-face są jeszcze

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-03-14 ST4-4820/164/2006 Zarząd Województwa Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD

Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD Centralna Komisja Egzaminacyjna Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD Doniesienie badawcze Zofia Lisiecka Zespół EWD Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa,

MINISTER FINANSÓW Warszawa, MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-10-11 ST4-4820/712/2006 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do Umowy Nr... zawartej w Krakowie w dniu... r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a... Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Badanie regionalne pn. BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz.

PROTOKÓŁ. kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w dniach 14 15 maja 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Kontrola została

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy. I. ZAKRES ZAMÓWIENIA Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG), działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu Informacja o wynikach badania przepływów ludności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014

BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE KUCHARZ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W LATACH 2010 2014 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE KUCHARZ KOD ZAWODU 512001 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przechowywania żywności;

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA kod 541315 Technik ochrony fizycznej osób i mienia (kod 541315) to jeden z zawodów ujętych w obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży.

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Spotkanie GSE PO KL oraz ZSEPS, Kraków, 26.02.2015 r. Przetarg na badanie. Dwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY"

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY" Numer projektu WND-POKL.08.01.01-20-112/10, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 1 Informacja o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Dobór próby w ESS6. Opis zmiennych zbioru doboru próby

Dobór próby w ESS6. Opis zmiennych zbioru doboru próby Instytut Filozofii i Socjologii PAN Dobór próby w ESS6. Opis zmiennych zbioru doboru próby Próba do badania Europejski Sondaż Społeczny ma charakter losowy i jest realizowana do wyczerpania. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji badań poświęconych zjawisku uzależnienia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne:

Wyzwania demograficzne: Uratowanie potencjału polskiej edukacji, ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych, dokonanie zmian programowych, tak, aby stworzyć system oświatowy na miarę XXI wieku to cele reformy edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo