Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2012/2013 ARCHITEKTURA II STOPIE! STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE

2 INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury i Sztuk Pieknych ul. Lipowa 4, Kraków tel/fax: Dziekan: prof. dr hab. Stanisław Hry Prodziekan: dr in. arch. Artur Jasiski Prodziekan: doc. dr in. arch. Krzysztof Ingarden Koordynatorzy wydziałowi ECTS: doc. dr in. arch. Katarzyna Banasik Petri (Architektura) prof. dr hab. Elbieta Pakuła (Malarstwo i Architektura Wntrz) INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW I PRZYZNAWANYCH DYPLOMACH PODSTAWOWE INFORMACJE O STUDIACH I KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Kierunek: ARCHITEKTURA Studia II stopnia stacjonarne - 1,5 roku (3 semestry) Wydział Architektury i Sztuk Piknych na Kierunku Architektura kształci studentów na poziomie studiów wyszych, stacjonarnych, w systemie dwustopniowym, studiów I stopnia - studia inynierskie trwajce trzy i pół roku (7 semestrów), oraz studiów II stopnia - studia magisterskie trwajce półtora roku ( 3 semestry ). Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura skierowane s do osób, które uzyskały tytuł inyniera architekta i zamierzaj kontynuowa studia uzupełniajce. Absolwent po ukoczeniu studiów II stopnia, zakoczonych Egzaminem Dyplomowym otrzymuje tytuł zawodowy magistra inyniera architekta (mgr in. arch.). Dyplom umoliwia absolwentowi rozpoczcie samodzielnej zawodowej kariery architektonicznej w biurach projektowych na stanowiskach asystentów projektantów, w urzdach administracji i wykonawstwie, z moliwoci uzyskania uprawnie z zakresu wykonawstwa, z perspektyw (po odbyciu dodatkowych niezbdnych praktyk), uzyskania niezbdnych uprawnie projektowych i członkostwa w Izbie Architektonicznej. Kwalifikacje, które posiada pozwalaj do podjcia pracy badawczej, dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz sa przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Studia drugiego stopnia zostały pomylane jako wyszy etap kształcenia studentów - absolwentów studentów pierwszego stopnia. Program nauczania na studiach drugiego stopnia został skonstruowany pod ktem przekazania absolwentowi poszerzonej - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzy, dotyczcej projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ochrony 1

3 zabytków oraz planowania przestrzennego ze szczególnym uwzgldnieniem nowoczesnych koncepcji teoretycznych i osigni w dziedzinie architektury i urbanistyki w ostatnich latach. Ilo godzin w poszczególnych grupach przedmiotów (ogólne, kierunkowe) wynika z obowizujcych standardów nauczania dla kierunku Architektura zawartych w Rozporzdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. Studia II stopnia odbywaj si w pełnym wymiarze godzin okrelonym w programie studiów, realizowane w systemie punktacji ECTS w wymiarze 90 punktów. Proces nauczania uwzgldnia teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia w równym stopniu. Od pierwszego semestru student ma mozwyboru w ramach przedmiotu projektowania architektonicznego problematyki projektowych i nauczycieli prowadzacych przedmiot Przedmioty projektowe realizowane s w formie pracowni mistrzowskich prowadzonych przez wybranych architektów z odpowiednim dorobkiem naukowym, projektowym i realizacyjnym. Istnieje moliwo w czasie trwania 2 semestru podjecia jednosemestralnych studiów na innej uczelni w ramach programu ERASMUS lub innych miedzynarodowych programów realizowanych na Kierunku Architektury. Studia drugiego stopnia cza sie Egzaminem Dyplomowym złozonym z obrony wykonywanego w trakcie trzeciego semestru projektu dyplomowego i egzaminem teoretycznym z zakresu programu studiów II stopnia i przyznaniem tytułu magistra inyniera architekta. 2

4 STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZB PUNKTÓW ECTS Wszystkie przedmioty na kierunku "Architektura" s obowizkowe L.P. PRZEDMIOT PUNKTY ECTS 1. Projektowanie architektoniczne I, II Projektowanie architektoniczne - seminarium dyplomowe 3. Zespoły mieszkaniowe I Projektowanie ródmie II Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna II Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia SEMESTR GODZINY 7. Miasta cywilizacji informacyjnej - nowe wyzwania III Architektura krajobrazu i terenów zielonych I Ochrona zabytków I Planowanie przestrzenne i regionalne I Ekologia i ochrona rodowiska I Zrównowaony rozwój a inwestycje II Konstrukcje budowlane I, III wiatło w architekturze I Warsztaty modelarskie I, II, III Rzeba II Fizyka budowli III Historia architektury polskiej II Architektura współczesna i krytyka architektoniczna II, III Jzyk obcy - poziom B2+ III 30 2 III II Razem:

5 RAMOWY PLAN STUDIÓW GRUPY PRZEDMIOTÓW, LICZBA GODZIN I PUNKTÓW ECTS TRECI KSZTAŁCENIA Godziny GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 930 GRUPA TRECI OGÓLNYCH 30 RAZEM 960 % GODZIN ECTS 96,88 % 88 3,13 % % 90 GRUPY PRZEDMIOTÓW WG. STANDARDÓW KSZTAŁCENIA SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA Godziny ECTS A. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Podstaw projektowania architektonicznego Projektowanie architektoniczne Projektowanie architektoniczne - seminarium dyplomowe Projektowania urbanistycznego Zespoły mieszkaniowe Projektowanie ródmie Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia Miasta cywilizacji informacyjnej - nowe wyzwania Ochrony zabytków Architektura krajobrazu i terenów zielonych Ochrona zabytków Planowania przestrzennego i regionalnego Planowanie przestrzenne i regionalne Ekologia i ochrona rodowiska Zrównowaony rozwój a inwestycje

6 SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA Godziny ECTS 5. Technologia Konstrukcje budowlane wiatło w architekturze Warsztaty modelarskie Rzeba Fizyka budowli Kontekst Historia architektury polskiej Architektura współczesna i krytyka architektoniczna 45 4 B. GRUPA TRECI OGÓLNYCH Treci kształcenia w zakresie: Jzyk obcy - poziom B

7 SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH WG. POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRÓW Obowizuje studentów rozpoczynajcych nauk w roku akademickim 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Dostosowany do standardu kształcenia wg Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE ROK I, SEMESTR I L.P. PRZEDMIOT FORMUŁA ZAJ (ilo godzin) FORMA ZALICZENIA Wykłady wiczenia Egzamin Zaliczenie PUNKTY ECTS 1. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 15 x 2 2. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 90 x Konstrukcje budowlane 30 x 1 4. Konstrukcje budowlane 30 x 1 5. wiatło w architekturze 15 x 1 6. Warsztaty modelarskie 15 x 1 7. Planowanie przestrzenne i regionalne 15 x 1 8. Planowanie przestrzenne i regionalne 15 x 1 9. Zespoły mieszkaniowe 45 x Achitektura krajobrazu i terenów zielonych 15 x Achitektura krajobrazu i terenów zielonych 45 x Ekologia i ochrona rodowiska 15 x Ochrona zabytków 15 x Ochrona zabytków 45 x 2 RAZEM:

8 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Dostosowany do standardu kształcenia wg Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE ROK I, SEMESTR II L.P. PRZEDMIOT FORMUŁA ZAJ (ilo godzin) FORMA ZALICZENIA Wykłady wiczenia Egzamin Zaliczenie PUNKTY ECTS 1. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 15 x 2 2. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 90 x Projektowanie ródmie 15 x 2 4. Projektowanie ródmie 45 x Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia 15 x 1 15 x 1 30 x 2 8. Zrównowaony rozwój a inwestycje 15 x 1 9. Historia architektury polskiej 15 x Historia architektury polskiej 30 x Architektura współczesna i krytyka architektoniczna Architektura współczesna i krytyka architektoniczna 15 x 1 15 x Rzeba 30 x Warsztaty modelarskie 15 x 1 RAZEM:

9 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Dostosowany do standardu kształcenia wg Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE ROK II, SEMESTR III L.P. PRZEDMIOT FORMUŁA ZAJ (ilo godzin) FORMA ZALICZENIA Wykłady wiczenia Egzamin Zaliczenie PUNKTY ECTS Projektowanie architektoniczne - seminarium dyplomowe Architektura współczesna i krytyka architektoniczna 120 x x 2 3. Fizyka budowli 30 x 1 4. Konstrukcje budowlane 15 x 2 5. Warsztaty modelarskie 15 x 1 6. Jzyk obcy - poziom B2+ 30 x 2 7. Miasta cywilizacji informacyjnej - nowe wyzwania 30 x 2 RAZEM:

10 SPIS PRZEDMIOTÓW: SEMESTR I : 1. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wykład 2. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wiczenia 3. Konstrukcje budowlane wykład 4. Konstrukcje budowlane wiczenia 5. wiatło w architekturze wiczenia 6. Warsztaty modelarskie wiczenia 7. Planowanie przestrzenne i regionalne wykład 8. Planowanie przestrzenne i regionalne wiczenia 9. Zespoły mieszkaniowe wiczenia 10. Architektura krajobrazu i terenów zielonych wykład 11. Architektura krajobrazu i terenów zielonych wiczenia 12. Ekologia i ochrona rodowiska wykład 13. Ochrona zabytków wykład 14. Ochrona zabytków wiczenia SEMESTR II : 15. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wykład 16. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wiczenia 17. Projektowanie ródmie wykład 18. Projektowanie ródmie wiczenia 19. Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna wykład 20. Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna wiczenia 21. Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia wykład 22. Zrównowaony rozwój a inwestycje konwersatorium 23. Historia architektury polskiej wykład 24. Historia architektury polskiej wiczenia 25. Architektura współczesna i krytyka architektoniczna wykład 26. Architektura współczesna i krytyka architektoniczna wiczenia 27. Rzeba wiczenia 28. Warsztaty modelarskie wiczenia

11 SEMESTR III : 29. Projektowanie architektoniczne seminarium dyplomowe wiczenia 30. Architektura współczesna i krytyka architektoniczna wiczenia 31. Fizyka budowli wykład 32. Konstrukcje budowlane wiczenia 33. Warsztaty modelarskie wiczenia 34. Jzyk obcy poziom B2+ wiczenia 35. Miasta cywilizacji informacyjnej nowe wyzwania wykład

12 2. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE STOPIE, IMI I NAZWISKO: FORMUŁA ZAJ: dr Artur Jasiski wiczenia TYP STUDIÓW: II stopnia LICZBA GODZIN: 90 STUDIA STACJONARNE SEMESTR: ROK STUDIÓW: ` 1 zimowy ILO PUNKTÓW ECTS: 10 WARUNKI WSTPNE: nie ma warunków wstpnych GRUPA TRECI KSZTAŁCENIA: TYP PRZEDMIOTU: Podstawowe Obowizkowy do zaliczenia semestru / roku studiów CELE PRZEDMIOTU: Kształcenie umiejtnoci w zakresie: rozumienia projektu jako procesu dochodzenia do rozwiza ostatecznych poprzez fazy projektowe, uwzgldnianie czynników poza projektowych (formalno-prawnych, budetowych itp.) roli architekta jako koordynatora działa po stronie zespołu projektowego współpracy z Inwestorem na etapie programowania inwestycji współpracy z projektantami branowymi na etapie programowania inwestycji okrelania programu ramowego koncepcja okrelania programu ostatecznego dokumentacja projektowa etapy ucilania programu i załoe projektowych metody i strategia dochodzenie do rozwiza programowo funkcjonalnych opracowania projektowe zamykajce poszczególne etapy prac nad projektem ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: WIEDZA: student poznaje zasady i standardy projektowe dla skomplikowanych funkcjonalnie obiektów wyposaonych w nowoczesne instalacje UMIEJTNOCI: student zdobywa umiejtnoci w zakresie przekształcenia programu funkcjonalno-uytkowe w projekt koncepcyjny a take zdobywa umiejtno posługiwania si technikami prezentacyjnymi KOMPETENCJE / POSTAWY: student przygotowywany jest do pełnienia samodzielnej funkcji lidera zespołu projektowego, a take kształtowane s prospołeczne i proekologiczne postawy architekta zwizane z jego osobist odpowiedzialnoci za rezultat pracy METODY DYDAKTYCZNE: wiczenia projektowe z wykorzystaniem techniki CAD i modelowania fizycznego, Seminaria grupowe, Korekty indywidualne, Symulacja procesu rozwoju projektu rozumianego jako zespołu czynników wpływajcych na rozwizania na poszczególnych etapach poprzez dwufazowe opracowywanie projektu: - faza

13 wstpna (studium, prekoncepcja), - faza ostateczna - projekt koncepcyjny programowo funkcjonalny. Treci kształcenia: Przekazanie studentom poszerzonych warsztatowych umiejtnoci tworzenia kompozycji architektonicznej w wikszych skalach, dostosowanych do zaawansowanych studiów 2 stopnia: kompozycji obiektów uytecznoci publicznej i sportu, budynków bankowobiurowych, parków technologicznych, zespołów biurowo-badawczych, obiektów handlowych i przemysłowych o duych skalach. Przekazanie podstawowych poj pozwalajcych na prowadzenie analizy funkcjonalnej, formalnej i semantycznej dzieła architektonicznego. wiczenie projektowe, temat wiczenia do wyboru z zestawu zaproponowanego przez prowadzcego (skala 1:200, 1:100).. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Zaliczenie (złoenie projektu semestralnego w dwóch czciach-etapach (jw.), składajcego si z czci rysunkowej i opisowej: cz. 1 zeszyt w formacie A3 + zapis na CD, synteza załoe, moliwych wariantów, cz.2 projekt ostateczny) Na zakoczenie semestru zorganizowana zostanie publiczna prezentacja i obrona projektu, zakoczona dyskusja i ocen. OBCIENIA PRAC STUDENTA: Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Godziny kontaktowe wykłady i korekty 90 Przygotowanie i analiza materiałów do projektowania 20 Praca nad projektem: studia, warianty, optymalizacja 105 Przygotowanie prezentacji graficznej wraz z wizualizacjami komputerowymi 80 Przygotowanie i uczestnictwo w publicznej obronie i dyskusji 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS Instrukcja do tej tabelki: przyjmuje si, e 1 ECTS odpowiada godzinom pracy wymaganej od studenta dla osignicia załoonych efektów kształcenia. Jeli przedmiotowi Pastwa przypisano np. 3 pkt. ECTS, to oznacza, e naley zasugerowa studentowi liczb godzin przeznaczonych na jego aktywno zwizan z danym przedmiotem.

14 TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: Zadanie projektowe: Zadaniem w I semestrze jest opracowanie projektu urbanistyczno- architektonicznego obiektu uytecznoci publicznej Parku Technologicznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zlokalizowanego na działce przy ulicy Herlinga Grudziskiego o powierzchni łcznej ok. 2 ha. Projekt naley opracowa zgodnie z wytycznymi projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Zabłocie, który dostpny jest na stronie internetowej Biura Planowania Urzdu Miasta Krakowa. Park Technologiczny ma by komercyjnym obiektem nowej generacji orodkiem innowacyjnoci w obszarze multimediów (grafika i animacja 3D, technologie mobilne, brane zwizane z rozwojem Internetu etc.) prowadzonym w oparciu o zasady rynkowe, otwartym zarówno dla najemców firm specjalizujcych si w rozwoju technologii cyfrowych jak i (w ograniczonym zakresie) dla mieszkaców miasta, którzy bd mogli korzysta z jego ofert usług ogólno-dostpnych. Obiekt naley rozwiza w podziale na 4 strefy: usług ogólnodostpnych, połoonych na parterze czci biurowej (funkcje wiodce) dostpnej tylko dla najemców zaplecza technicznego dostpnego tylko dla uprawnionych osób garay podziemnych dostpnych tylko dla najemców Program projektu i zagospodarowanie działki moe by uzupełnione o elementy dodatkowe, zarówno wskazane w wytycznych programowych, jak i wybrane przez projektanta. Zadanie projektowe polega bdzie na rozwizaniu problemów zwizanych z kompozycj urbanistyczn, powizaniem z ssiednimi obszarami miasta i prawidłow obsług komunikacyjn i parkingow - w skali urbanistycznej oraz rozwizaniu funkcji i formy obiektu w skali architektonicznej. Bryła budynku powinna zosta harmonijnie wpisana w jego istniejce ssiedztwo, uwzgldniajc kontekst krajobrazowy. Naley zwróci szczególn uwag na zagospodarowanie terenu wokół budynku, w podziale na strefy wejcia, ogólnodostpnej zieleni urzdzonej i ew. strefy rekreacyjnej przeznaczonej wyłcznie dla najemców powierzchni komercyjnych w budynku. Naley zapewni miejsca parkingowe: ogólnodostpne, na poziomie terenu dla klientów Parku i zamknite, objte systemem kontroli budynku, zlokalizowane w garaach/garau podziemnym pod budynkiem. Ponadto, na zajciach modelarskich, grupa studentów wykona wspólnie model matk w skali 1:500 dla zobrazowania otoczenia projektowanego budynku. Program: Program obiektu w formie wytycznych jest w załczeniu. Forma zaliczenia: zaliczenie (złoenie projektu semestralnego w dwóch czciach-etapach (jw.), składajcego si z czci rysunkowej i opisowej: cz. 1 zeszyt w formacie A3 + zapis na CD, analiza uwarunkowa, inspiracje, synteza załoe, moliwych wariantów, cz.2 projekt ostateczny Zakres opracowania projektu ostatecznego: Projekt naley opracowa na planszach, w technice trwałej, dowolnej. Format plansz naley ustali jako identyczny dla całej prezentacji projektu, jako wielokrotno formatu A -4

15 np. A1 (841 x 594 mm). Zaleca si poziomy format prezentacji. Dopuszcza si zarówno rysunek krelony odrcznie jak i opracowany komputerowo. Minimalny zakres opracowania projektowego to: sytuacja wraz z kontekstem urbanistycznym w skali 1:500, pokazujca bryły obiektów wraz ze wiatłocieniem, rozwizania doj, dojazdów i parkingów, ziele istniejc i projektowan oraz podstawowe rzdne projektowanego terenu podane w m npm rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 min. 2 charakterystyczne przekroje w skali 1:200 elewacje w skali 1:200 fragment elewacji w skali 1:50 (widok i przekrój fragmentu fasady) wizualizacje obiektu i wntrza min. 3 model roboczy do wstawienia w model matk w skali 1:500 podane: szkice ideowe i kompozycyjne, analizy urbanistyczne (schematy powiza widokowych, blokowe schematy zieleni i zabudowy), schematy funkcjonalne, fotografie modeli roboczych, detale itp. Na rysunkach naley opisa funkcje i wielkoci pomieszcze oraz podstawowe wymiary (osie konstrukcyjne) i poziomy. Naley przedstawi stałe elementy wyposaenia wntrz tj. meble stałe i sprzty sanitarne. UWAGA: Projekt naley przekaza take w formie CD. Prosz pamita aby dla własnych potrzeb (potfolio) archiwizowa sobie wszystkie przekazywane projekty, szkice, fotografie z modeli etc. WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJCEJ OBOWIZUJCEJ DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Literatura podstawowa: Ghirardo Diane, Architektura po modernimie, Wydawnictwo VIA, Totu-Wrocław 1999, Kucza-Kuczyski Konrad, Zawód architekt: o etyce zawodowej i moralnoci architektury,politechnika Warszawska, Warszawa 2004, Cullen Gordon, Obraz miasta- wydanie skrócone, Orodek Brama Grodzka, Lublin 2011, Krier Leon, Architektura Wspólnoty, Słowo/obraz/terytoria, Gdask 2011, Lynch Kevin, Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta, Kraków 2011, Norberg Schulz Christian, Znaczenie w Architekturze Zachodu, wyd. Murator, Warszawa 1999, Giedon J. Przestrze, Czas i Architektura, PWN Warszawa 1968, órawski J., O budowie formy architektonicznej, w: Wybór pism etycznych, Universitas, Kraków 2008, Heidegger Martin, Budowa, Mieszka, Myle, Czytelnik, Warszawa Alexander Christopher, Jzyk wzorców: miasta, budynki, konstrukcje, Gdask Zumtor Peter, Mylenie architektur, Krakter, Kraków 2010, Ingarden Krzysztof, Estetyczne uzasadnienie funkcji przedstawiania w architekturze (praca doktorska, PK, 1986/7), Witruwiusz, O architekturze ksig dziesi, PWN, Warszawa 1956,

16 Palladio, Cztery ksigi o architekturze, PWN Warszawa 1955, Vignola, O piciu porzdkach w architekturze, PWN Warszawa 1955, Thoenes C., Architectural Theory. From the Renaissance to the Present, Taschen 2003, Gehl Jan, ycie midzy budynkami, Wydawnictwo RAM, kraków Gössel P., Leuthäuser G., Architecture in the Twentieth Century, Taschen, Jenks Charles, Ruch nowoczesny w architekturze, WAiF, 1987, Neufert Ernst, Podrcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, 2000, Pevsner Nicolaus, Historia architektury europejskiej, Arkady Meyer-Bohe, Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych, Arkady Twarowski Mieczysław, Słoce w architekturze, Arkady Mielczarek Z., Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Zalecane czasopisma: Architektura-Murator, Architektura i Biznes, Detail, El Croquis, Cassabella. Literatura uzupełniajaca: Adler David (edit.), Metric Handbook Planning and Design Data, Architectural Press, Oxford Bahamon Alejandro., Sketch_Plan_Build, World Class Architects Show How it is Done, HarperCollins Błdek Zenon, Hotele, programowanie, projektowanie, wyposaenie, Palladium Sc, Pozna Futagawa Y., GA Contemporary Architecture Sports, EDITA Tokyo Hascher R., Office buildings A Design Manual, Birkhauser Jodido P., Architecture Now! Tomy 1 6, Taschen, Paris- London-Tokyo Jałowiecki B., Szczepaski M., Miasto i przestrze w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa 2006, Majer A. Socjologia i przestrze miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Zdzisław Arct, Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych, Arkady 1984, Zalecana kwerenda literatury i czasopism fachowych w zakresie: architektura budynków biurowych i obiektów uytecznoci publicznej, ze szczególnym uwzgldnieniem parków technologicznych, inkubatorów przedsibiorczoci, obiektów badawczych. projektowanie obiektów uytecznoci publicznej w otwartym krajobrazie

17 3. KONSTRUKCJE BUDOWLANE STOPIE, IMI I NAZWISKO: FORMUŁA ZAJ: prof. zw. dr hab. in.. Krzysztof Dyduch wykłady TYP STUDIÓW: II stopnia LICZBA GODZIN: 30 STUDIA STACJONARNE SEMESTR: ROK STUDIÓW: ` 1 zimowy ILO PUNKTÓW ECTS: 1 WARUNKI WSTPNE: nie ma warunków wstpnych GRUPA TRECI KSZTAŁCENIA: TYP PRZEDMIOTU: Podstawowe Obowizkowy do zaliczenia semestru / roku studiów CELE PRZEDMIOTU: Przedstawienie zasad doboru materiałów i rozwiza konstrukcyjnych z warunków spełnienia stanów granicznych i odpornoci ogniowej projektowanych konstrukcji. podanie uwarunkowa w kształtowaniu struktur i ustrojów budowlanych w obiektach. Zastosowanie sprenia w konstrukcjach z betonu i konstrukcjach stalowych ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: WIEDZA: Student, który zaliczył przedmiot, posiada podstawow wiedz z zakresu kształtowania struktur konstrukcyjnych w projektowaniu architektonicznym UMIEJTNOCI: Student, który zaliczył przedmiot uzyskał podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stosowanych materiałów i równoczesnych rozwiza konstrukcyjnych KOMPETENCJE / POSTAWY: Student, który zaliczył przedmiot moe czynnie uczestniczy w kształtowaniu struktur konstrukcyjnych w architekturze METODY DYDAKTYCZNE: Wykład autorski wspomagany metodami audiowizualnymi z wykorzystaniem najnowszej literatury wiatowej. Przedstawienie studentom kserokopii materiałów wykładowych stanowicych pierwsz wersj ksiki pt. Konstrukcje budowlane dla architektów FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Egzamin ustny. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej bdzie gruntowna znajomo materiałów wykładowych oraz zreferowanie wybranego problemu szczegółowego z podanej literatury podstawowej i uzupełniajcej

18 OBCIENIA PRAC STUDENTA: Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Godziny kontaktowe 30 Przygotowanie do zaj - Przygotowanie do egzaminu 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS 1 40 Instrukcja do tej tabelki: przyjmuje si, e 1 ECTS odpowiada godzinom pracy wymaganej od studenta dla osignicia załoonych efektów kształcenia. Jeli przedmiotowi Pastwa przypisano np. 3 pkt. ECTS, to oznacza, e naley zasugerowa studentowi liczb godzin przeznaczonych na jego aktywno zwizan z danym przedmiotem. TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: 1. Rodzaje obcie w konstrukcjach budowlanych 2 godz. 2. Stany graniczne w projektowaniu konstrukcji budowlanych 2 godz. 3. Odporno ogniowa konstrukcji budowlanych. 2 godz. 4. Kształtowanie konstrukcyjne ustrojów nonych z elbetu. 2 godz. 5. Beton sprony w kształtowaniu konstrukcji i architektury. 4 godz. 6. Fundamenty bezporednie i porednie w projektowaniu obiektów budowlanych. Fundamenty głbokie konstrukcja i uwarunkowania. 4 godz. 7. Stropy elbetowe i stropy sprone. 2 godz. 8. Konstrukcje metalowe w budownictwie przykłady rozwiza konstrukcyjnych i uwarunkowania. 4 godz. 9. Stalowe wsporniki i przekrycia duych rozpitoci. 2 godz. 10. Moliwoci kształtowania i współczesna realizacja w rozwizaniach architektonicznych konstrukcji drewnianych. 2 godz. 11. Zagadnienia konstrukcyjne w rewaloryzacji i odbudowie budowli zabytkowych. 2 godz. 12. Przykłady wzmocnie konstrukcji budowlanych. 2 godz. WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJCEJ OBOWIZUJCEJ DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Literatura podstawowa: Borusiewicz Władysław Konstrukcje budowlane dla architektów Arkady. Warszawa 1978 Borusiewicz Władysław Naukowe podstawy projektowania układów konstrukcyjnych. Wybrane zagadnienia. Pastwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Kraków 1989 Bródka Jan z zespołem autorów Przekrycia strukturalne Arkady. Warszawa 1985 Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane Arkady Mielczarek Z. Budownictwo drewniane Arkady Lubiski M., ółtowski W. Konstrukcje metalowe, cz II. Obiekty budowlane Arkady Warszawa

19 Starosolski W. Konstrukcje elbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2/Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007 Literatura uzupełniajaca: Zalewski W. Niektóre formy konstrukcyjne powstałe w okresie lat Biuletyn Techniczny BSPTBP. Nr 4,5/1961 Kaczurin J.W. Teoria konstrukcji wiszcych. Arkady. Warszawa 1965 Przewłocki S. Kształtowanie geometryczne konstrukcji powłokowych Arkady. Warszawa 1969 Torroja Eduardo Les structures architecturales. Leur conception- leur realisation Editions Eyrolles. Paris 1971 Ackermann Kurt Tragwerke in der Konstruktiven architektur Deutsche Verlags Anstaldt Stuttgart Walther Rene, Treleani Julien Construire en beton. Synthese pour architects Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne Muttoni Aurelio L art des structures. Une untroduction au fonctionnement des structures en architectures. Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne

20 4. KONSTRUKCJE BUDOWLANE STOPIE, IMI I NAZWISKO: FORMUŁA ZAJ: prof. zw. dr hab. in.. Krzysztof Dyduch wiczenia TYP STUDIÓW: II stopnia LICZBA GODZIN: 30 STUDIA STACJONARNE SEMESTR: ROK STUDIÓW: ` 1 zimowy ILO PUNKTÓW ECTS: 1 WARUNKI WSTPNE: nie ma warunków wstpnych GRUPA TRECI KSZTAŁCENIA: TYP PRZEDMIOTU: Podstawowe Obowizkowy do zaliczenia semestru / roku studiów CELE PRZEDMIOTU: Przykłady obliczeniowe i konstrukcyjne w analizie rozwiza konstrukcyjnych w architekturze przy spełnieniu wymogów stanów granicznych nonoci, uytkowalnoci i ognioodpornoci ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: WIEDZA: Student, który zaliczył przedmiot, posiada podstawow wiedz z zakresu kształtowania struktur konstrukcyjnych w projektowaniu architektonicznym UMIEJTNOCI: Student, który zaliczył przedmiot uzyskał praktyczne dodatkowe umiejtnoci z zakresu weryfikacji materiałowych i wyboru konstrukcji KOMPETENCJE / POSTAWY: Student, który zaliczył przedmiot moe czynnie uczestniczy w kształtowaniu struktur konstrukcyjnych w architekturze METODY DYDAKTYCZNE: wiczenia z przykładów autora przedmiotu i z bogatej literatury krajowej i zagranicznej. Kserokopi materiałów otrzymuj studenci od wykładowcy. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Zaliczenie ustne. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej bdzie gruntowna znajomo przerabianych materiałów oraz zreferowanie wybranego problemu szczegółowego z podanej literatury podstawowej i zagranicznej

21 OBCIENIA PRAC STUDENTA: Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Godziny kontaktowe 30 Przygotowanie do zaj 10 Przygotowanie do egzaminu - Sumaryczna liczba punktów ECTS 1 35 Instrukcja do tej tabelki: przyjmuje si, e 1 ECTS odpowiada godzinom pracy wymaganej od studenta dla osignicia załoonych efektów kształcenia. Jeli przedmiotowi Pastwa przypisano np. 3 pkt. ECTS, to oznacza, e naley zasugerowa studentowi liczb godzin przeznaczonych na jego aktywno zwizan z danym przedmiotem. TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: 1. Zasada zestawie obcie na słupy w 4 kondygnacyjnym budynku o elbetowych stropach płyta- słup. 1 godz. 2. Okrelenie parcia gruntu na budowl zagłbion 6 m od poziomu terenu i wypór wody na płyt denn. 2 godz. 3. Okrelenie wytrzymałoci betonu w istniejcej konstrukcji. 2 godz. 4. Przykład wymiarowania zbrojenia w belce elbetowej w strefie zginania i w strefach przypodporowych. 2 godz. 5. Omówienie wytycznych projektowych wybranych elementów elbetowych w klasach odpornoci ogniowej R30- R godz. 6. Przykład oblicze maksymalnych momentów i sił poprzecznych w wybranych przsłach elbetowej belki wieloprzsłowej. 2 godz. 7. Przykład oblicze statycznych i zbrojenia w płytach pracujcych dwukierunkowo. 2 godz. 8. Przykład oblicze elbetowego stropu płyta- słup o rozpitoci 8 m. 2 godz. 9. Przykład obliczenia wyboczenia i zmiennoci równowagi w czasie w elbetowych słupach. 2 godz. 10. Minimalne zbrojenie w belkach, w płytach, w cianach elbetowych. 1 godz. 11. Przykład obliczeniowy elbetowej belki spronej z analiz stanu napre i odkształce. 2 godz. 12. Przykłady okrelenia i rozmieszczenia iloci odwiertów w gruncie pod fundamenty. 1 godz. 13. Przykłady zbrojenia okrelonych fundamentów 2 godz. 14. Obliczenie nonoci i ugi belki stalowej. 1 godz. 15. Omówienie przykładów rozwiza konstrukcji cignowych dachów wiszcych. 1 godz. 16. Okrelenie nonoci połcze elementów stalowych na nity, ruby i spawy. 1 godz. 17. Analiza stalowych dwigarów spronych na przykładzie hali Oliwia w Oliwie. 2 godz. 18. Omówienie zasad połcze elementów drewnianych. 1 godz. 19. Wybrane przykłady zastosowania konstrukcji drewnianych w Polsce. 2 godz.

22 WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJCEJ OBOWIZUJCEJ DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Literatura podstawowa: Borusiewicz Władysław Konstrukcje budowlane dla architektów Arkady. Warszawa 1978 Borusiewicz Władysław Naukowe podstawy projektowania układów konstrukcyjnych. Wybrane zagadnienia. Pastwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Kraków 1989 Bródka Jan z zespołem autorów Przekrycia strukturalne Arkady. Warszawa 1985 Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane Arkady Mielczarek Z. Budownictwo drewniane Arkady Lubiski M., ółtowski W. Konstrukcje metalowe, cz II. Obiekty budowlane Arkady Warszawa Starosolski W. Konstrukcje elbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2/Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007 Literatura uzupełniajaca: Zalewski W. Niektóre formy konstrukcyjne powstałe w okresie lat Biuletyn Techniczny BSPTBP. Nr 4,5/1961 Kaczurin J.W. Teoria konstrukcji wiszcych. Arkady. Warszawa 1965 Przewłocki S. Kształtowanie geometryczne konstrukcji powłokowych Arkady. Warszawa 1969 Torroja Eduardo Les structures architecturales. Leur conception- leur realisation Editions Eyrolles. Paris 1971 Ackermann Kurt Tragwerke in der Konstruktiven architektur Deutsche Verlags Anstaldt Stuttgart Walther Rene, Treleani Julien Construire en beton. Synthese pour architects Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne Muttoni Aurelio L art des structures. Une untroduction au fonctionnement des structures en architectures. Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Mgr Magdalena Kożuch

Mgr Magdalena Kożuch Nr Nazwa przedmiotu AI02 Język angielski Nie występują 120 120 5 Przygotowanie studentów do wykorzystania języka angielskiego w środowisku zawodowym. Doskonalenia umiejętności w zakresie rozumienia ze

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski. Konserwacja i Ochrona Zabytków

Opis przedmiotu. KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski. Konserwacja i Ochrona Zabytków 1. Nazwa przedmiotu: Język obcy (Język angielski) 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: KiOZ_S_IV_JA 2 angielski, pomocniczo polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki

Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Forma studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu

do Uchwały nr 74/2011/2012 Senatu PWSZ w Nysie z dnia 27.07.2012 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język obcy (Język angielski) 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_N_III_JA 1 angielski, pomocniczo polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo Załcznik nr 14 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) METODY DYDAKTYCZNE Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) Naley poda dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach 1985-2012.

AUTOREFERAT. Zainteresowania naukowe, osiągniecia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w latach 1985-2012. Dr inż. arch. Maria Bielak Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze Wydział Architektury Politechnika Śląska w Gliwicach Gliwice. 20.02.2012r. AUTOREFERAT Zainteresowania naukowe,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów analizy i instrukcje materiały kurier analizy konserwatorski i materiały 7 2010 Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr LETNI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr LETNI Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr LETNI ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia:

Opis przedmiotu. 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: 1. Nazwa przedmiotu: Historia kultury i sztuki 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: 4. Kierunek: AiU_S_II_HKiS 2 polski Architektura i Urbanistyka 5. Specjalność: 6. Rok: I Semestr: 2 7. Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo