Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013"

Transkrypt

1 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2012/2013 ARCHITEKTURA II STOPIE! STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE

2 INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury i Sztuk Pieknych ul. Lipowa 4, Kraków tel/fax: Dziekan: prof. dr hab. Stanisław Hry Prodziekan: dr in. arch. Artur Jasiski Prodziekan: doc. dr in. arch. Krzysztof Ingarden Koordynatorzy wydziałowi ECTS: doc. dr in. arch. Katarzyna Banasik Petri (Architektura) prof. dr hab. Elbieta Pakuła (Malarstwo i Architektura Wntrz) INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW I PRZYZNAWANYCH DYPLOMACH PODSTAWOWE INFORMACJE O STUDIACH I KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Kierunek: ARCHITEKTURA Studia II stopnia stacjonarne - 1,5 roku (3 semestry) Wydział Architektury i Sztuk Piknych na Kierunku Architektura kształci studentów na poziomie studiów wyszych, stacjonarnych, w systemie dwustopniowym, studiów I stopnia - studia inynierskie trwajce trzy i pół roku (7 semestrów), oraz studiów II stopnia - studia magisterskie trwajce półtora roku ( 3 semestry ). Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura skierowane s do osób, które uzyskały tytuł inyniera architekta i zamierzaj kontynuowa studia uzupełniajce. Absolwent po ukoczeniu studiów II stopnia, zakoczonych Egzaminem Dyplomowym otrzymuje tytuł zawodowy magistra inyniera architekta (mgr in. arch.). Dyplom umoliwia absolwentowi rozpoczcie samodzielnej zawodowej kariery architektonicznej w biurach projektowych na stanowiskach asystentów projektantów, w urzdach administracji i wykonawstwie, z moliwoci uzyskania uprawnie z zakresu wykonawstwa, z perspektyw (po odbyciu dodatkowych niezbdnych praktyk), uzyskania niezbdnych uprawnie projektowych i członkostwa w Izbie Architektonicznej. Kwalifikacje, które posiada pozwalaj do podjcia pracy badawczej, dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz sa przygotowani do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Studia drugiego stopnia zostały pomylane jako wyszy etap kształcenia studentów - absolwentów studentów pierwszego stopnia. Program nauczania na studiach drugiego stopnia został skonstruowany pod ktem przekazania absolwentowi poszerzonej - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzy, dotyczcej projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ochrony 1

3 zabytków oraz planowania przestrzennego ze szczególnym uwzgldnieniem nowoczesnych koncepcji teoretycznych i osigni w dziedzinie architektury i urbanistyki w ostatnich latach. Ilo godzin w poszczególnych grupach przedmiotów (ogólne, kierunkowe) wynika z obowizujcych standardów nauczania dla kierunku Architektura zawartych w Rozporzdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. Studia II stopnia odbywaj si w pełnym wymiarze godzin okrelonym w programie studiów, realizowane w systemie punktacji ECTS w wymiarze 90 punktów. Proces nauczania uwzgldnia teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia w równym stopniu. Od pierwszego semestru student ma mozwyboru w ramach przedmiotu projektowania architektonicznego problematyki projektowych i nauczycieli prowadzacych przedmiot Przedmioty projektowe realizowane s w formie pracowni mistrzowskich prowadzonych przez wybranych architektów z odpowiednim dorobkiem naukowym, projektowym i realizacyjnym. Istnieje moliwo w czasie trwania 2 semestru podjecia jednosemestralnych studiów na innej uczelni w ramach programu ERASMUS lub innych miedzynarodowych programów realizowanych na Kierunku Architektury. Studia drugiego stopnia cza sie Egzaminem Dyplomowym złozonym z obrony wykonywanego w trakcie trzeciego semestru projektu dyplomowego i egzaminem teoretycznym z zakresu programu studiów II stopnia i przyznaniem tytułu magistra inyniera architekta. 2

4 STRUKTURA PROGRAMU WRAZ Z LICZB PUNKTÓW ECTS Wszystkie przedmioty na kierunku "Architektura" s obowizkowe L.P. PRZEDMIOT PUNKTY ECTS 1. Projektowanie architektoniczne I, II Projektowanie architektoniczne - seminarium dyplomowe 3. Zespoły mieszkaniowe I Projektowanie ródmie II Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna II Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia SEMESTR GODZINY 7. Miasta cywilizacji informacyjnej - nowe wyzwania III Architektura krajobrazu i terenów zielonych I Ochrona zabytków I Planowanie przestrzenne i regionalne I Ekologia i ochrona rodowiska I Zrównowaony rozwój a inwestycje II Konstrukcje budowlane I, III wiatło w architekturze I Warsztaty modelarskie I, II, III Rzeba II Fizyka budowli III Historia architektury polskiej II Architektura współczesna i krytyka architektoniczna II, III Jzyk obcy - poziom B2+ III 30 2 III II Razem:

5 RAMOWY PLAN STUDIÓW GRUPY PRZEDMIOTÓW, LICZBA GODZIN I PUNKTÓW ECTS TRECI KSZTAŁCENIA Godziny GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 930 GRUPA TRECI OGÓLNYCH 30 RAZEM 960 % GODZIN ECTS 96,88 % 88 3,13 % % 90 GRUPY PRZEDMIOTÓW WG. STANDARDÓW KSZTAŁCENIA SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA Godziny ECTS A. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Podstaw projektowania architektonicznego Projektowanie architektoniczne Projektowanie architektoniczne - seminarium dyplomowe Projektowania urbanistycznego Zespoły mieszkaniowe Projektowanie ródmie Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia Miasta cywilizacji informacyjnej - nowe wyzwania Ochrony zabytków Architektura krajobrazu i terenów zielonych Ochrona zabytków Planowania przestrzennego i regionalnego Planowanie przestrzenne i regionalne Ekologia i ochrona rodowiska Zrównowaony rozwój a inwestycje

6 SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA Godziny ECTS 5. Technologia Konstrukcje budowlane wiatło w architekturze Warsztaty modelarskie Rzeba Fizyka budowli Kontekst Historia architektury polskiej Architektura współczesna i krytyka architektoniczna 45 4 B. GRUPA TRECI OGÓLNYCH Treci kształcenia w zakresie: Jzyk obcy - poziom B

7 SZCZEGÓŁOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH WG. POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRÓW Obowizuje studentów rozpoczynajcych nauk w roku akademickim 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Dostosowany do standardu kształcenia wg Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE ROK I, SEMESTR I L.P. PRZEDMIOT FORMUŁA ZAJ (ilo godzin) FORMA ZALICZENIA Wykłady wiczenia Egzamin Zaliczenie PUNKTY ECTS 1. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 15 x 2 2. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 90 x Konstrukcje budowlane 30 x 1 4. Konstrukcje budowlane 30 x 1 5. wiatło w architekturze 15 x 1 6. Warsztaty modelarskie 15 x 1 7. Planowanie przestrzenne i regionalne 15 x 1 8. Planowanie przestrzenne i regionalne 15 x 1 9. Zespoły mieszkaniowe 45 x Achitektura krajobrazu i terenów zielonych 15 x Achitektura krajobrazu i terenów zielonych 45 x Ekologia i ochrona rodowiska 15 x Ochrona zabytków 15 x Ochrona zabytków 45 x 2 RAZEM:

8 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Dostosowany do standardu kształcenia wg Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE ROK I, SEMESTR II L.P. PRZEDMIOT FORMUŁA ZAJ (ilo godzin) FORMA ZALICZENIA Wykłady wiczenia Egzamin Zaliczenie PUNKTY ECTS 1. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 15 x 2 2. Projektowanie architektoniczne - Studio 3 90 x Projektowanie ródmie 15 x 2 4. Projektowanie ródmie 45 x Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia 15 x 1 15 x 1 30 x 2 8. Zrównowaony rozwój a inwestycje 15 x 1 9. Historia architektury polskiej 15 x Historia architektury polskiej 30 x Architektura współczesna i krytyka architektoniczna Architektura współczesna i krytyka architektoniczna 15 x 1 15 x Rzeba 30 x Warsztaty modelarskie 15 x 1 RAZEM:

9 PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Dostosowany do standardu kształcenia wg Rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 29 wrzenia 2011 r. STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE ROK II, SEMESTR III L.P. PRZEDMIOT FORMUŁA ZAJ (ilo godzin) FORMA ZALICZENIA Wykłady wiczenia Egzamin Zaliczenie PUNKTY ECTS Projektowanie architektoniczne - seminarium dyplomowe Architektura współczesna i krytyka architektoniczna 120 x x 2 3. Fizyka budowli 30 x 1 4. Konstrukcje budowlane 15 x 2 5. Warsztaty modelarskie 15 x 1 6. Jzyk obcy - poziom B2+ 30 x 2 7. Miasta cywilizacji informacyjnej - nowe wyzwania 30 x 2 RAZEM:

10 SPIS PRZEDMIOTÓW: SEMESTR I : 1. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wykład 2. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wiczenia 3. Konstrukcje budowlane wykład 4. Konstrukcje budowlane wiczenia 5. wiatło w architekturze wiczenia 6. Warsztaty modelarskie wiczenia 7. Planowanie przestrzenne i regionalne wykład 8. Planowanie przestrzenne i regionalne wiczenia 9. Zespoły mieszkaniowe wiczenia 10. Architektura krajobrazu i terenów zielonych wykład 11. Architektura krajobrazu i terenów zielonych wiczenia 12. Ekologia i ochrona rodowiska wykład 13. Ochrona zabytków wykład 14. Ochrona zabytków wiczenia SEMESTR II : 15. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wykład 16. Projektowanie architektoniczne Studio 3 wiczenia 17. Projektowanie ródmie wykład 18. Projektowanie ródmie wiczenia 19. Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna wykład 20. Projektowanie urbanistyczne: przestrze publiczna wiczenia 21. Zaawansowana teoria urbanistyki, struktura miasta i jej znaczenia wykład 22. Zrównowaony rozwój a inwestycje konwersatorium 23. Historia architektury polskiej wykład 24. Historia architektury polskiej wiczenia 25. Architektura współczesna i krytyka architektoniczna wykład 26. Architektura współczesna i krytyka architektoniczna wiczenia 27. Rzeba wiczenia 28. Warsztaty modelarskie wiczenia

11 SEMESTR III : 29. Projektowanie architektoniczne seminarium dyplomowe wiczenia 30. Architektura współczesna i krytyka architektoniczna wiczenia 31. Fizyka budowli wykład 32. Konstrukcje budowlane wiczenia 33. Warsztaty modelarskie wiczenia 34. Jzyk obcy poziom B2+ wiczenia 35. Miasta cywilizacji informacyjnej nowe wyzwania wykład

12 2. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE STOPIE, IMI I NAZWISKO: FORMUŁA ZAJ: dr Artur Jasiski wiczenia TYP STUDIÓW: II stopnia LICZBA GODZIN: 90 STUDIA STACJONARNE SEMESTR: ROK STUDIÓW: ` 1 zimowy ILO PUNKTÓW ECTS: 10 WARUNKI WSTPNE: nie ma warunków wstpnych GRUPA TRECI KSZTAŁCENIA: TYP PRZEDMIOTU: Podstawowe Obowizkowy do zaliczenia semestru / roku studiów CELE PRZEDMIOTU: Kształcenie umiejtnoci w zakresie: rozumienia projektu jako procesu dochodzenia do rozwiza ostatecznych poprzez fazy projektowe, uwzgldnianie czynników poza projektowych (formalno-prawnych, budetowych itp.) roli architekta jako koordynatora działa po stronie zespołu projektowego współpracy z Inwestorem na etapie programowania inwestycji współpracy z projektantami branowymi na etapie programowania inwestycji okrelania programu ramowego koncepcja okrelania programu ostatecznego dokumentacja projektowa etapy ucilania programu i załoe projektowych metody i strategia dochodzenie do rozwiza programowo funkcjonalnych opracowania projektowe zamykajce poszczególne etapy prac nad projektem ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: WIEDZA: student poznaje zasady i standardy projektowe dla skomplikowanych funkcjonalnie obiektów wyposaonych w nowoczesne instalacje UMIEJTNOCI: student zdobywa umiejtnoci w zakresie przekształcenia programu funkcjonalno-uytkowe w projekt koncepcyjny a take zdobywa umiejtno posługiwania si technikami prezentacyjnymi KOMPETENCJE / POSTAWY: student przygotowywany jest do pełnienia samodzielnej funkcji lidera zespołu projektowego, a take kształtowane s prospołeczne i proekologiczne postawy architekta zwizane z jego osobist odpowiedzialnoci za rezultat pracy METODY DYDAKTYCZNE: wiczenia projektowe z wykorzystaniem techniki CAD i modelowania fizycznego, Seminaria grupowe, Korekty indywidualne, Symulacja procesu rozwoju projektu rozumianego jako zespołu czynników wpływajcych na rozwizania na poszczególnych etapach poprzez dwufazowe opracowywanie projektu: - faza

13 wstpna (studium, prekoncepcja), - faza ostateczna - projekt koncepcyjny programowo funkcjonalny. Treci kształcenia: Przekazanie studentom poszerzonych warsztatowych umiejtnoci tworzenia kompozycji architektonicznej w wikszych skalach, dostosowanych do zaawansowanych studiów 2 stopnia: kompozycji obiektów uytecznoci publicznej i sportu, budynków bankowobiurowych, parków technologicznych, zespołów biurowo-badawczych, obiektów handlowych i przemysłowych o duych skalach. Przekazanie podstawowych poj pozwalajcych na prowadzenie analizy funkcjonalnej, formalnej i semantycznej dzieła architektonicznego. wiczenie projektowe, temat wiczenia do wyboru z zestawu zaproponowanego przez prowadzcego (skala 1:200, 1:100).. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Zaliczenie (złoenie projektu semestralnego w dwóch czciach-etapach (jw.), składajcego si z czci rysunkowej i opisowej: cz. 1 zeszyt w formacie A3 + zapis na CD, synteza załoe, moliwych wariantów, cz.2 projekt ostateczny) Na zakoczenie semestru zorganizowana zostanie publiczna prezentacja i obrona projektu, zakoczona dyskusja i ocen. OBCIENIA PRAC STUDENTA: Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Godziny kontaktowe wykłady i korekty 90 Przygotowanie i analiza materiałów do projektowania 20 Praca nad projektem: studia, warianty, optymalizacja 105 Przygotowanie prezentacji graficznej wraz z wizualizacjami komputerowymi 80 Przygotowanie i uczestnictwo w publicznej obronie i dyskusji 5 Sumaryczna liczba punktów ECTS Instrukcja do tej tabelki: przyjmuje si, e 1 ECTS odpowiada godzinom pracy wymaganej od studenta dla osignicia załoonych efektów kształcenia. Jeli przedmiotowi Pastwa przypisano np. 3 pkt. ECTS, to oznacza, e naley zasugerowa studentowi liczb godzin przeznaczonych na jego aktywno zwizan z danym przedmiotem.

14 TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: Zadanie projektowe: Zadaniem w I semestrze jest opracowanie projektu urbanistyczno- architektonicznego obiektu uytecznoci publicznej Parku Technologicznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zlokalizowanego na działce przy ulicy Herlinga Grudziskiego o powierzchni łcznej ok. 2 ha. Projekt naley opracowa zgodnie z wytycznymi projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Zabłocie, który dostpny jest na stronie internetowej Biura Planowania Urzdu Miasta Krakowa. Park Technologiczny ma by komercyjnym obiektem nowej generacji orodkiem innowacyjnoci w obszarze multimediów (grafika i animacja 3D, technologie mobilne, brane zwizane z rozwojem Internetu etc.) prowadzonym w oparciu o zasady rynkowe, otwartym zarówno dla najemców firm specjalizujcych si w rozwoju technologii cyfrowych jak i (w ograniczonym zakresie) dla mieszkaców miasta, którzy bd mogli korzysta z jego ofert usług ogólno-dostpnych. Obiekt naley rozwiza w podziale na 4 strefy: usług ogólnodostpnych, połoonych na parterze czci biurowej (funkcje wiodce) dostpnej tylko dla najemców zaplecza technicznego dostpnego tylko dla uprawnionych osób garay podziemnych dostpnych tylko dla najemców Program projektu i zagospodarowanie działki moe by uzupełnione o elementy dodatkowe, zarówno wskazane w wytycznych programowych, jak i wybrane przez projektanta. Zadanie projektowe polega bdzie na rozwizaniu problemów zwizanych z kompozycj urbanistyczn, powizaniem z ssiednimi obszarami miasta i prawidłow obsług komunikacyjn i parkingow - w skali urbanistycznej oraz rozwizaniu funkcji i formy obiektu w skali architektonicznej. Bryła budynku powinna zosta harmonijnie wpisana w jego istniejce ssiedztwo, uwzgldniajc kontekst krajobrazowy. Naley zwróci szczególn uwag na zagospodarowanie terenu wokół budynku, w podziale na strefy wejcia, ogólnodostpnej zieleni urzdzonej i ew. strefy rekreacyjnej przeznaczonej wyłcznie dla najemców powierzchni komercyjnych w budynku. Naley zapewni miejsca parkingowe: ogólnodostpne, na poziomie terenu dla klientów Parku i zamknite, objte systemem kontroli budynku, zlokalizowane w garaach/garau podziemnym pod budynkiem. Ponadto, na zajciach modelarskich, grupa studentów wykona wspólnie model matk w skali 1:500 dla zobrazowania otoczenia projektowanego budynku. Program: Program obiektu w formie wytycznych jest w załczeniu. Forma zaliczenia: zaliczenie (złoenie projektu semestralnego w dwóch czciach-etapach (jw.), składajcego si z czci rysunkowej i opisowej: cz. 1 zeszyt w formacie A3 + zapis na CD, analiza uwarunkowa, inspiracje, synteza załoe, moliwych wariantów, cz.2 projekt ostateczny Zakres opracowania projektu ostatecznego: Projekt naley opracowa na planszach, w technice trwałej, dowolnej. Format plansz naley ustali jako identyczny dla całej prezentacji projektu, jako wielokrotno formatu A -4

15 np. A1 (841 x 594 mm). Zaleca si poziomy format prezentacji. Dopuszcza si zarówno rysunek krelony odrcznie jak i opracowany komputerowo. Minimalny zakres opracowania projektowego to: sytuacja wraz z kontekstem urbanistycznym w skali 1:500, pokazujca bryły obiektów wraz ze wiatłocieniem, rozwizania doj, dojazdów i parkingów, ziele istniejc i projektowan oraz podstawowe rzdne projektowanego terenu podane w m npm rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200 min. 2 charakterystyczne przekroje w skali 1:200 elewacje w skali 1:200 fragment elewacji w skali 1:50 (widok i przekrój fragmentu fasady) wizualizacje obiektu i wntrza min. 3 model roboczy do wstawienia w model matk w skali 1:500 podane: szkice ideowe i kompozycyjne, analizy urbanistyczne (schematy powiza widokowych, blokowe schematy zieleni i zabudowy), schematy funkcjonalne, fotografie modeli roboczych, detale itp. Na rysunkach naley opisa funkcje i wielkoci pomieszcze oraz podstawowe wymiary (osie konstrukcyjne) i poziomy. Naley przedstawi stałe elementy wyposaenia wntrz tj. meble stałe i sprzty sanitarne. UWAGA: Projekt naley przekaza take w formie CD. Prosz pamita aby dla własnych potrzeb (potfolio) archiwizowa sobie wszystkie przekazywane projekty, szkice, fotografie z modeli etc. WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJCEJ OBOWIZUJCEJ DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Literatura podstawowa: Ghirardo Diane, Architektura po modernimie, Wydawnictwo VIA, Totu-Wrocław 1999, Kucza-Kuczyski Konrad, Zawód architekt: o etyce zawodowej i moralnoci architektury,politechnika Warszawska, Warszawa 2004, Cullen Gordon, Obraz miasta- wydanie skrócone, Orodek Brama Grodzka, Lublin 2011, Krier Leon, Architektura Wspólnoty, Słowo/obraz/terytoria, Gdask 2011, Lynch Kevin, Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta, Kraków 2011, Norberg Schulz Christian, Znaczenie w Architekturze Zachodu, wyd. Murator, Warszawa 1999, Giedon J. Przestrze, Czas i Architektura, PWN Warszawa 1968, órawski J., O budowie formy architektonicznej, w: Wybór pism etycznych, Universitas, Kraków 2008, Heidegger Martin, Budowa, Mieszka, Myle, Czytelnik, Warszawa Alexander Christopher, Jzyk wzorców: miasta, budynki, konstrukcje, Gdask Zumtor Peter, Mylenie architektur, Krakter, Kraków 2010, Ingarden Krzysztof, Estetyczne uzasadnienie funkcji przedstawiania w architekturze (praca doktorska, PK, 1986/7), Witruwiusz, O architekturze ksig dziesi, PWN, Warszawa 1956,

16 Palladio, Cztery ksigi o architekturze, PWN Warszawa 1955, Vignola, O piciu porzdkach w architekturze, PWN Warszawa 1955, Thoenes C., Architectural Theory. From the Renaissance to the Present, Taschen 2003, Gehl Jan, ycie midzy budynkami, Wydawnictwo RAM, kraków Gössel P., Leuthäuser G., Architecture in the Twentieth Century, Taschen, Jenks Charles, Ruch nowoczesny w architekturze, WAiF, 1987, Neufert Ernst, Podrcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, 2000, Pevsner Nicolaus, Historia architektury europejskiej, Arkady Meyer-Bohe, Budownictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych, Arkady Twarowski Mieczysław, Słoce w architekturze, Arkady Mielczarek Z., Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Zalecane czasopisma: Architektura-Murator, Architektura i Biznes, Detail, El Croquis, Cassabella. Literatura uzupełniajaca: Adler David (edit.), Metric Handbook Planning and Design Data, Architectural Press, Oxford Bahamon Alejandro., Sketch_Plan_Build, World Class Architects Show How it is Done, HarperCollins Błdek Zenon, Hotele, programowanie, projektowanie, wyposaenie, Palladium Sc, Pozna Futagawa Y., GA Contemporary Architecture Sports, EDITA Tokyo Hascher R., Office buildings A Design Manual, Birkhauser Jodido P., Architecture Now! Tomy 1 6, Taschen, Paris- London-Tokyo Jałowiecki B., Szczepaski M., Miasto i przestrze w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa 2006, Majer A. Socjologia i przestrze miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Zdzisław Arct, Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych, Arkady 1984, Zalecana kwerenda literatury i czasopism fachowych w zakresie: architektura budynków biurowych i obiektów uytecznoci publicznej, ze szczególnym uwzgldnieniem parków technologicznych, inkubatorów przedsibiorczoci, obiektów badawczych. projektowanie obiektów uytecznoci publicznej w otwartym krajobrazie

17 3. KONSTRUKCJE BUDOWLANE STOPIE, IMI I NAZWISKO: FORMUŁA ZAJ: prof. zw. dr hab. in.. Krzysztof Dyduch wykłady TYP STUDIÓW: II stopnia LICZBA GODZIN: 30 STUDIA STACJONARNE SEMESTR: ROK STUDIÓW: ` 1 zimowy ILO PUNKTÓW ECTS: 1 WARUNKI WSTPNE: nie ma warunków wstpnych GRUPA TRECI KSZTAŁCENIA: TYP PRZEDMIOTU: Podstawowe Obowizkowy do zaliczenia semestru / roku studiów CELE PRZEDMIOTU: Przedstawienie zasad doboru materiałów i rozwiza konstrukcyjnych z warunków spełnienia stanów granicznych i odpornoci ogniowej projektowanych konstrukcji. podanie uwarunkowa w kształtowaniu struktur i ustrojów budowlanych w obiektach. Zastosowanie sprenia w konstrukcjach z betonu i konstrukcjach stalowych ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: WIEDZA: Student, który zaliczył przedmiot, posiada podstawow wiedz z zakresu kształtowania struktur konstrukcyjnych w projektowaniu architektonicznym UMIEJTNOCI: Student, który zaliczył przedmiot uzyskał podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stosowanych materiałów i równoczesnych rozwiza konstrukcyjnych KOMPETENCJE / POSTAWY: Student, który zaliczył przedmiot moe czynnie uczestniczy w kształtowaniu struktur konstrukcyjnych w architekturze METODY DYDAKTYCZNE: Wykład autorski wspomagany metodami audiowizualnymi z wykorzystaniem najnowszej literatury wiatowej. Przedstawienie studentom kserokopii materiałów wykładowych stanowicych pierwsz wersj ksiki pt. Konstrukcje budowlane dla architektów FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Egzamin ustny. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej bdzie gruntowna znajomo materiałów wykładowych oraz zreferowanie wybranego problemu szczegółowego z podanej literatury podstawowej i uzupełniajcej

18 OBCIENIA PRAC STUDENTA: Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Godziny kontaktowe 30 Przygotowanie do zaj - Przygotowanie do egzaminu 10 Sumaryczna liczba punktów ECTS 1 40 Instrukcja do tej tabelki: przyjmuje si, e 1 ECTS odpowiada godzinom pracy wymaganej od studenta dla osignicia załoonych efektów kształcenia. Jeli przedmiotowi Pastwa przypisano np. 3 pkt. ECTS, to oznacza, e naley zasugerowa studentowi liczb godzin przeznaczonych na jego aktywno zwizan z danym przedmiotem. TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: 1. Rodzaje obcie w konstrukcjach budowlanych 2 godz. 2. Stany graniczne w projektowaniu konstrukcji budowlanych 2 godz. 3. Odporno ogniowa konstrukcji budowlanych. 2 godz. 4. Kształtowanie konstrukcyjne ustrojów nonych z elbetu. 2 godz. 5. Beton sprony w kształtowaniu konstrukcji i architektury. 4 godz. 6. Fundamenty bezporednie i porednie w projektowaniu obiektów budowlanych. Fundamenty głbokie konstrukcja i uwarunkowania. 4 godz. 7. Stropy elbetowe i stropy sprone. 2 godz. 8. Konstrukcje metalowe w budownictwie przykłady rozwiza konstrukcyjnych i uwarunkowania. 4 godz. 9. Stalowe wsporniki i przekrycia duych rozpitoci. 2 godz. 10. Moliwoci kształtowania i współczesna realizacja w rozwizaniach architektonicznych konstrukcji drewnianych. 2 godz. 11. Zagadnienia konstrukcyjne w rewaloryzacji i odbudowie budowli zabytkowych. 2 godz. 12. Przykłady wzmocnie konstrukcji budowlanych. 2 godz. WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJCEJ OBOWIZUJCEJ DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Literatura podstawowa: Borusiewicz Władysław Konstrukcje budowlane dla architektów Arkady. Warszawa 1978 Borusiewicz Władysław Naukowe podstawy projektowania układów konstrukcyjnych. Wybrane zagadnienia. Pastwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Kraków 1989 Bródka Jan z zespołem autorów Przekrycia strukturalne Arkady. Warszawa 1985 Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane Arkady Mielczarek Z. Budownictwo drewniane Arkady Lubiski M., ółtowski W. Konstrukcje metalowe, cz II. Obiekty budowlane Arkady Warszawa

19 Starosolski W. Konstrukcje elbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2/Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007 Literatura uzupełniajaca: Zalewski W. Niektóre formy konstrukcyjne powstałe w okresie lat Biuletyn Techniczny BSPTBP. Nr 4,5/1961 Kaczurin J.W. Teoria konstrukcji wiszcych. Arkady. Warszawa 1965 Przewłocki S. Kształtowanie geometryczne konstrukcji powłokowych Arkady. Warszawa 1969 Torroja Eduardo Les structures architecturales. Leur conception- leur realisation Editions Eyrolles. Paris 1971 Ackermann Kurt Tragwerke in der Konstruktiven architektur Deutsche Verlags Anstaldt Stuttgart Walther Rene, Treleani Julien Construire en beton. Synthese pour architects Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne Muttoni Aurelio L art des structures. Une untroduction au fonctionnement des structures en architectures. Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne

20 4. KONSTRUKCJE BUDOWLANE STOPIE, IMI I NAZWISKO: FORMUŁA ZAJ: prof. zw. dr hab. in.. Krzysztof Dyduch wiczenia TYP STUDIÓW: II stopnia LICZBA GODZIN: 30 STUDIA STACJONARNE SEMESTR: ROK STUDIÓW: ` 1 zimowy ILO PUNKTÓW ECTS: 1 WARUNKI WSTPNE: nie ma warunków wstpnych GRUPA TRECI KSZTAŁCENIA: TYP PRZEDMIOTU: Podstawowe Obowizkowy do zaliczenia semestru / roku studiów CELE PRZEDMIOTU: Przykłady obliczeniowe i konstrukcyjne w analizie rozwiza konstrukcyjnych w architekturze przy spełnieniu wymogów stanów granicznych nonoci, uytkowalnoci i ognioodpornoci ZAMIERZONE EFEKTY KSZTAŁCENIA: WIEDZA: Student, który zaliczył przedmiot, posiada podstawow wiedz z zakresu kształtowania struktur konstrukcyjnych w projektowaniu architektonicznym UMIEJTNOCI: Student, który zaliczył przedmiot uzyskał praktyczne dodatkowe umiejtnoci z zakresu weryfikacji materiałowych i wyboru konstrukcji KOMPETENCJE / POSTAWY: Student, który zaliczył przedmiot moe czynnie uczestniczy w kształtowaniu struktur konstrukcyjnych w architekturze METODY DYDAKTYCZNE: wiczenia z przykładów autora przedmiotu i z bogatej literatury krajowej i zagranicznej. Kserokopi materiałów otrzymuj studenci od wykładowcy. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Zaliczenie ustne. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej bdzie gruntowna znajomo przerabianych materiałów oraz zreferowanie wybranego problemu szczegółowego z podanej literatury podstawowej i zagranicznej

21 OBCIENIA PRAC STUDENTA: Forma aktywnoci rednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnoci Godziny kontaktowe 30 Przygotowanie do zaj 10 Przygotowanie do egzaminu - Sumaryczna liczba punktów ECTS 1 35 Instrukcja do tej tabelki: przyjmuje si, e 1 ECTS odpowiada godzinom pracy wymaganej od studenta dla osignicia załoonych efektów kształcenia. Jeli przedmiotowi Pastwa przypisano np. 3 pkt. ECTS, to oznacza, e naley zasugerowa studentowi liczb godzin przeznaczonych na jego aktywno zwizan z danym przedmiotem. TRECI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: 1. Zasada zestawie obcie na słupy w 4 kondygnacyjnym budynku o elbetowych stropach płyta- słup. 1 godz. 2. Okrelenie parcia gruntu na budowl zagłbion 6 m od poziomu terenu i wypór wody na płyt denn. 2 godz. 3. Okrelenie wytrzymałoci betonu w istniejcej konstrukcji. 2 godz. 4. Przykład wymiarowania zbrojenia w belce elbetowej w strefie zginania i w strefach przypodporowych. 2 godz. 5. Omówienie wytycznych projektowych wybranych elementów elbetowych w klasach odpornoci ogniowej R30- R godz. 6. Przykład oblicze maksymalnych momentów i sił poprzecznych w wybranych przsłach elbetowej belki wieloprzsłowej. 2 godz. 7. Przykład oblicze statycznych i zbrojenia w płytach pracujcych dwukierunkowo. 2 godz. 8. Przykład oblicze elbetowego stropu płyta- słup o rozpitoci 8 m. 2 godz. 9. Przykład obliczenia wyboczenia i zmiennoci równowagi w czasie w elbetowych słupach. 2 godz. 10. Minimalne zbrojenie w belkach, w płytach, w cianach elbetowych. 1 godz. 11. Przykład obliczeniowy elbetowej belki spronej z analiz stanu napre i odkształce. 2 godz. 12. Przykłady okrelenia i rozmieszczenia iloci odwiertów w gruncie pod fundamenty. 1 godz. 13. Przykłady zbrojenia okrelonych fundamentów 2 godz. 14. Obliczenie nonoci i ugi belki stalowej. 1 godz. 15. Omówienie przykładów rozwiza konstrukcji cignowych dachów wiszcych. 1 godz. 16. Okrelenie nonoci połcze elementów stalowych na nity, ruby i spawy. 1 godz. 17. Analiza stalowych dwigarów spronych na przykładzie hali Oliwia w Oliwie. 2 godz. 18. Omówienie zasad połcze elementów drewnianych. 1 godz. 19. Wybrane przykłady zastosowania konstrukcji drewnianych w Polsce. 2 godz.

22 WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJCEJ OBOWIZUJCEJ DO ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Literatura podstawowa: Borusiewicz Władysław Konstrukcje budowlane dla architektów Arkady. Warszawa 1978 Borusiewicz Władysław Naukowe podstawy projektowania układów konstrukcyjnych. Wybrane zagadnienia. Pastwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa Kraków 1989 Bródka Jan z zespołem autorów Przekrycia strukturalne Arkady. Warszawa 1985 Pierzchlewicz J., Jarmontowicz R. Budynki murowane Arkady Mielczarek Z. Budownictwo drewniane Arkady Lubiski M., ółtowski W. Konstrukcje metalowe, cz II. Obiekty budowlane Arkady Warszawa Starosolski W. Konstrukcje elbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2/Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007 Literatura uzupełniajaca: Zalewski W. Niektóre formy konstrukcyjne powstałe w okresie lat Biuletyn Techniczny BSPTBP. Nr 4,5/1961 Kaczurin J.W. Teoria konstrukcji wiszcych. Arkady. Warszawa 1965 Przewłocki S. Kształtowanie geometryczne konstrukcji powłokowych Arkady. Warszawa 1969 Torroja Eduardo Les structures architecturales. Leur conception- leur realisation Editions Eyrolles. Paris 1971 Ackermann Kurt Tragwerke in der Konstruktiven architektur Deutsche Verlags Anstaldt Stuttgart Walther Rene, Treleani Julien Construire en beton. Synthese pour architects Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne Muttoni Aurelio L art des structures. Une untroduction au fonctionnement des structures en architectures. Presses polytechniques et universitaires romandes Lausanne

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/05 ARCHITEKTURA II STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2013/2014

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2013/2014 ARCHITEKTURA II STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zasady projektowania inżynierskiego Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Zaawansowane projektowanie inżynierskie 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Technologia Informacyjna w Nauczaniu Fizyki. Dr Małgorzata Klisowska

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU. Technologia Informacyjna w Nauczaniu Fizyki. Dr Małgorzata Klisowska Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNO RODZAJ STUDIÓW Matematyczno - Przyrodniczy Fizyka Nauczanie Fizyki i Matematyki Nauczanie Fizyki i Wychowania fizycznego Edukacja Fizyczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 7 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2014/2015 ARCHITEKTURA II STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA MAGISTERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013

Informator ECTS ARCHITEKTURA. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2012/2013 ARCHITEKTURA I STOPIE! STUDIÓW - STUDIA IN"YNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE WŁADZE WYDZIAŁU: Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Konstrukcje metalowe i drewniane KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej

Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Definicje form zajęć z przypisanymi proporcjami czasu pracy studenta oraz przykładowymi sposobami weryfikacji pracy własnej Forma zajęć WYKŁAD 1 WYKŁAD WYKŁAD 1 Definicja formy zajęć studenta Studia niestacjonarne*

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. Projekt 12.02.2007r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: projektowanie wnętrz 2. Kod przedmiotu: 02.2 3. Okres ważności karty: ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Plan studiów stacjonarnych I stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne Inne z udziałem nauczyciela Praca własna studenta Forma

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: architektura krajobrazu STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: architektura krajobrazu STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: architektura krajobrazu STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 1 Studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

W opisie kierunku uwzględniono wszystkie efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla obszaru studiów technicznych II stopnia.

W opisie kierunku uwzględniono wszystkie efekty kształcenia występujące w opisie efektów kształcenia dla obszaru studiów technicznych II stopnia. Efekty kształcenia dla kierunku ARCHITEKTURA II stopień kształcenia, profil ogólnoakademicki realizowane na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Projektowanie mebla 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa 3. Poziom i kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu Efekty kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne II-stopnia, WZ

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE dla kierunku architektura krajobrazu

Zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE dla kierunku architektura krajobrazu Zajęcia z przedmiotu PROJEKTOWANIE dla kierunku architektura krajobrazu Projektowanie w krajobrazie: - zurbanizowanym -otwartym Zakres tematyczny prac projektowych: 1. Koncepcja projektowa wybranego elementu

Bardziej szczegółowo

RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY UCHWAŁA Nr 271/15 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia 30 września 2015r. w sprawie tematów i realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 204/205 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja - pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole) Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Architektura krajobrazu Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych; obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszar

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Kierunek Architektura. Sem. I Studia niestacjonarne. Rok akademicki 2015/ 2016

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Kierunek Architektura. Sem. I Studia niestacjonarne. Rok akademicki 2015/ 2016 Zakres opracowania projektu semestralnego: W celu wykorzystania prac na potrzeby prezentacji studenci zobowiązani są do przekazania zawartości opracowania w postaci zapisu elektronicznego na płytkach CD/DVD

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia.. 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a take trybu tworzenia i warunków, jakie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny Ochrona środowiska, studia I stopnia studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Kartografia środowiskowa Environmental Cartography Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Prof. dr hab. inż. Wanda Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zasady dyplomowania na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej dla studiów I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka przyjęty przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo