PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.domatury.pl PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe"

Transkrypt

1 egzemplarz bezp atny PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe l Karta zwrotna uczelni l Ksià ki i podr czniki

2 NA

3

4 Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodowych Âwiat w zasi gu r ki Biuro Rektora ul. Nowogrodzka 56, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodowych zosta a zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 70. O mi dzynarodowym charakterze Uczelni Êwiadczy nie tylko nazwa, ale tak e sk ad Senatu, oferta programów mi dzynarodowych i du y odsetek studentów zagranicznych. W 2005 roku Szko a zaj a drugie miejsce w rankingu Niepubliczne wy sze szko y biznesu magazynu Home & Market, czwarte w rankingu WPROST, zaê w 2004 otrzyma a wyró nienie GAZETY FINANSOWEJ za wdra anie mi dzynarodowych standardów kszta cenia biznesowego i ekonomicznego na poziomie licencjackim i magisterskim. WSHiFM nawiàzuje do europejskich i Êwiatowych amerykaƒskich standardów kszta cenia na poziomie licencjackim i magisterskim. Studenci uczà si na dwóch wydzia ach: Ekonomii, Zarzàdzania i Finansów oraz Informatyki Gospodarczej. Dyplom licencjata WSHiFM odpowiada (treêcià i poziomem) tytu owi bachelor a tytu magistra tytu om masters nadawanych w uczelniach zachodnich. W Senacie Uczelni, obok polskich uczonych, zasiadajà zagraniczni akademicy z Durham University (Wielka Brytania), Erasmus University Rotterdam (Holandia) oraz Graduate Business School of the University of Chicago. Od 1997 roku w ramach wspó pracy z Midwest Universities Consortium for International Activities, Inc., WSHiFM realizuje polsko-amerykaƒski program studiów MUCIA-Global. W sk ad Konsorcjum wchodzà znaczàce uniwersytety Êrodkowo-zachodnich stanów USA. Uczelnia prowadzi studia Dual Joint Master s Programme w specjalnoêci Managerial economics oraz International Economics & Business Studies. Absolwenci Programu otrzymujà dwa dyplomy magisterskie: jeden M.Phil. in Business podpisany przez w adze WSHiFM i drugi M.Sc. oryginalny dyplom Wydzia u Ekonomii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Podczas studiów studenci WSHiFM mogà wyjechaç na studia w Europie Zachodniej w ramach Programu Socrates/Erasmus. Uczelnia ma podpisane umowy z trzydziestoma uczelniami w nast pujàcych Krakach: Austrii, Belgii, Bu garii, Czechach, Danii, Egipcie, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Lichtensteinie, na otwie, we Francji, w Niemczech, Portugalii, Rumunii, S owenii, Turcji, na W grzech, w Wielkiej Brytanii i we W oszech. WSHiFM organizuje szko y letnie. Pierwsza mia a miejsce w Columbus nt. Operational Management a od trzech lat w Purdue University w West Lafayette/Indiana nt. Global Financial Market i Global Securities. Podczas zaj ç odbywajà si wycieczki do Chicago Board of Trade oraz Mercantile Stock Exchange, Caterpillar czy Eli Lilly, dzi ki którym studenci zapoznajà si z praktycznym dzia aniem globalnych rynków i wielokulturowych firm. Od 2002 roku trwa dynamiczna wspó praca z Uniwersytetem 6-go Paêdziernika w Kairze, dzi ki której studenci uczestniczà w szko ach letnich w obu krajach i mogà wyjechaç do Kairu na studia. W czerwcu 2005 roku Uczelnia podpisa a odpowiednie umowy w Indiach (z Instytutem Zarzàdzania Mi dzynarodowego w Delhi), w Turcji i na W grzech. Obecnie w WSHiFM studiuje blisko 2500 studentów, z czego oko o 160 osób z Indii, Bangladeszu, Nepalu, Pakistanu, Wietnamu oraz Ukrainy, Bia orusi i in. Ponadto corocznie przybywa do nas na stypendia wiele osób z Europy Zachodniej. Absolwentów WSHiFM cechuje Êmia oêç i samodzielnoêç myêlenia, zdolnoêç obserwacji Êwiata i umiej tnoêç trafnej interpretacji zjawisk. Ich zdolnoêci sà rozwijane w trakcie przyjaznych, ale wymagajàcych studiów, aktywizujàcych metod nauczania, kontaktów z wyk adowcami z czo owych uczelni Êwiatowych. Absolwenci WSHiFM skutecznie konkurujà na rynku pracy. Z nami bli ej Êwiata!

5 Elblàska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, Elblàg, www:euh-e.edu.pl oferuje w roku akademickim 2006/07: DWULETNIE UZUPE NIAJÑCE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku: pedagogika PI CIOLETNIE STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE I ZAOCZNE NA KIERUNKU: pedagogika na kierunku prawo* TRZYLETNIE STUDIA ZAWODOWE DZIENNE I ZAOCZNE: na kierunku pedagogika: specjalnoêci: resocjalizacja, praca socjalna, edukacja zdrowotna, pedagogika opiekuƒcza, edukacja informatyczna i medialna na kierunku piel gniarstwo: specjalnoêci: piel gniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz studia pomostowe dla osób pracujàcych w zawodzie na kierunku fizjoterapia* na kierunku administracja: specjalnoêci: administracja publiczna, administracja europejska, administracja samorzàdowa, gospodarka przestrzenna, informatyka w administracji na kierunku zarzàdzanie i marketing: specjalnoêci: zarzàdzanie marketingowe przedsi biorstwem, logistyka, spedycja i transport, obrót gospodarczy, marketing i turystyka, informatyka w biznesie na kierunku politologia: specjalnoêci: edukacja spo eczno-obywatelska, europeistyka, polityka regionalna na kierunku informatyka* 3,5-letnie studia in ynierskie * kierunek planowany Szczegó owych informacji udziela Centrum Rekrutacji tel. (0 prefiks 55) lub , e.edu.pl, e.edu.pl Uwaga! SpecjalnoÊci wybierane sà po zaliczeniu 3. semestru. Stypendia dla najlepszych! Mo liwoêç rozwoju zainteresowaƒ w ko ach naukowych, Parlamencie Studentów EUH-E, sekcji eglarskiej, innych sekcjach sportowych Jedyna elblàska uczelnia z uprawnieniami magisterskimi! WIT Wy sza Szko a Informatyki Stosowanej i Zarzàdzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Warsaw Information Technology Wybierz studia, które dajà to, czego rynek pracy potrzebuje najbardziej i za co p aci najwi cej! wyk adowcy z Polskiej Akademii Nauk unikalne programy nauczania informatyki stosowanej najwy szy poziom kszta cenia na wydzia ach Informatyki, Informatycznych Technik Zarzàdzania, oraz na studiach podyplomowych U ó swojà przysz oêç WIT Warszawa ul. Newelska 6 Tel.: (22) wszystko do matury i egzaminów wst pnych 5

6

7 Uniwersytet Marii Curie Sk odowskiej w Lublinie Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi Biologia, Biotechnologia, Geografia, Ochrona Ârodowiska Wydzia Chemii Chemia (specjalnoêci:chemia podstawowa i stosowana,chemia informatyczna, chemia Êrodków bioaktywnych i kosmetyków); Ochrona Ârodowiska Wydzia Matematyki, Fizyki i Informatyki Matematyka,Matematyka z Informatykà, Fizyka, Fizyka z Matematykà, Informatyka, Informatyka z Fizykà Wydzia Prawa i Administracji Prawo; Administracja Informacje o rekrutacji: Dzia Toku Studiów, pl. M.C. Sk odowskiej 5, IIIp., pok. 313, 314, tel. (0 81) Wydzia Humanistyczny Filologia polska ; Filologia, specjalnoêci: rosyjska, rosjoznawstwo, ukraiƒska, angielska, angielska w zakresie studiów amerykanistycznych,germaƒska, romaƒska, slawistyka, lingwistyka stosowana; Historia; Archeologia; Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo; Kulturoznawstwo; Dziennikarstwo i Komunikacja Spo eczna Wydzia Ekonomiczny Ekonomia; Zarzàdzanie i Marketing; Wydzia Pedagogiki i Psychologii Psychologia; Pedagogika (spec.przedszkolna i wczesnoszkolna, pracy socjalnej, opiekuƒcza,resocjalizacyjna, edukacja specjalna, animator i mened er kultury,przedszkolna z terapià pedagogicznà); Pedagogika Specjalna (spec: resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika) Wydzia Filozofii i Socjologii Filozofia; Socjologia; Filozoficzno-Historyczny (kierunek Mi dzywydzia owy) Wydzia Politologii Politologia (spec: dziennikarstwo, samorzàd i polityka lokalna,ustrojowa); Stosunki Mi dzynarodowe; Dziennikarstwo i Komunikacja spo eczna Wydzia Artystyczny Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych, Edukacja Plastyczna i Przedszkolna; Malarstwo; Grafika; Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej; Jazz i Muzyka Estradowa

8 Wroc awska Wy sza Szko a Informatyki Stosowanej ul. S ubicka 29-33, Wroc aw tel. (071) , tel./fax (071) Kierunek: Informatyka (szeroki wybór specjalizacji) Od paêdziernika 2005 roku: Turystyka i Rekreacja Szukajcie w dobrych ksi garniach i na naszej stronie internetowej Nowa matura przygotowawczy Doskona e ksià kowe kursy Jezyk Polski wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony przygotowawcze do matury i na studia. ponad 100 godzin kursu w cenie 1 godziny korepetycji!!! nowoêç! Nowa matura nowoêç! Nowa matura nowoêç! Nowa matura nowoêç! Nowa matura nowoêç! przygotowawczy przygotowawczy przygotowawczy przygotowawczy Biologia wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony Geografia wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony Historia wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony Matematyka wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony 8 wszystko do matury i egzaminów wst pnych

9 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Akademia jest uczelnią państwową, prowadzącą na Wydziale Nauk Pedagogicznych studia licencjackie i magisterskie w systemie dziennym i zaocznym oraz studia uzupełniające i podyplomowe na kierunkach: Pedagogika i Pedagogika Specjalna. Studia zawodowe na wybranych specjalnościach prowadzone są również w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dęblinie. Pedagogika: pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna, psychopedagogika kreatywności, glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane, praca socjalna, andragogika, animacja społeczno-kulturowa, edukacja medialna, doradztwo zawodowe, lokalna polityka edukacyjna, metody pomocy w sytuacjach kryzysowych, polityka socjalna i kierowanie służbami społecznymi, pedagogika pracy i zarządzanie w oświacie. Pedagogika Specjalna: pedagogika zdolności i informatyka, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, surdopedagogika, edukacja i rehabilitacja niewidomych i słabo widzących, pedagogika terapeutyczna i wczesnoszkolna, logopedia, pedagogika resocjalizacyjna i wspomagania rodziny, wczesna interwencja, integracyjne wychowanie przedszkolne, terapia zajęciowa, andragogika specjalna, arteterapia w zakresie sztuk plastycznych, terapia pedagogiczna Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, tel.(22) , , wszystko do matury i egzaminów wst pnych 9

10 Szanowni Paƒstwo! Drodzy maturzyêci i kandydaci na studia! Mamy przyjemnoêç zaprezentowaç Paƒstwu, pierwsze wydanie Katalogu Uczelni Wy szych na rok Znajdziecie w nim oferty Uczelni paƒstwowych i prywatnych z uwzgl dnieniem kierunków studiów i specjalizacji. Oprócz tego w niniejszej publikacji znajdziecie ofert najlepszych podr czników a tak e kursów przygotowawczych. Ideà katalogu jest zaprezentowanie jak najszerszego spektrum informacji dotyczàcych uczelni wy szych i firm edukacyjnych, czyli wszystkiego tego, co potrzebne jest do i po maturze. Liczymy na to, i w tej formie Katalog b dzie si rozwija, tak abyêmy ju za rok mogli, zaprezentowaç oferty wszystkich szkó wy szych, nie tylko z terenu Polski, ale tak e uczelni zagranicznych i szkó j zykowych. Mamy nadzieje, i zainteresuje Was ta forma przekazu informacji. Czekamy na opinie i sygna y, co mo emy poprawiç lub zmieniç. W razie potrzeby dowolnà iloêç katalogu w formie elektronicznej mo ecie pobraç ze strony: Wydawca Twój portal edukacyjny! wszystko co potrzebne do i po maturze wszystko co potrzebne do i po maturze Kursy Przygotowawcze Ksià ki i Podr czniki Katalog Uczelni Wy szych pobierz pdf Informacje CKE Wydawca: Wydawnictwo Akademickie PLUS, Warszawa 46, skrytka pocztowa 93 tel.: (22) , fax: (22) Projekt graficzny i sk ad: Studio PLUS Projekt ok adki: Pawe Oska Wszelkie Prawa Zastrze one: Wydawnictwo Akademickie PLUS 10

11 Ksià ka teleadresowa Paƒstwowych Uczelni Wy szych Uniwersytety Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 24, Warszawa, tel. (centrala): (22) , rekrutacja: biuro spraw studenckich (przez central ) Uniwersytet w Bia ymstoku Adres: ul. M. Sk odowskiej-curie 14, Bia ystok tel.: (85) (centrala) fax.: (85) (centrala) Uniwersytet Gdaƒski Rektorat: ul. Ba yƒskiego 1a, Gdaƒsk tel. centrala (58) lub wewn fax. (58) , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul.wieniawskiego 1, Poznaƒ tel. centrala (61) , Uniwersytet Jagielloƒski ul. Go bia 24, Kraków, tel.: (12) , fax: (12) Uniwersytet ódzki ul. Narutowicza 65, ódê tel. (42) , fax: (042) Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej Pl. M. Curie-Sk odowskiej 5, Lublin centrala: (81) , fax: (81) , Uniwersytet Miko aja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruƒ tel. centr.: (56) , fax: (56) Uniwerytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11 tel. (77) , Uniwersytet Szczeciƒski, al. JednoÊci Narodowej 22a, Szczecin, tel. (91) , fax , Uniwersytet Âlàski ul. Bankowa 12, Katowice centrala: (32) , , Uniwersytet Rzeszowski Al. Rejtana 16c, Rzeszów tel. (17) , tel/fax: (17) Uniwersytet Warmiƒsko Mazurski ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, telefon: (89) , , fax: Uniwersytet Wroc awski Pl. Uniwersytecki 1, Wroc aw tel. (71) , fax UKSW ul. Dewajtis 5, Warszawa tel. (22) , Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, Zielona Góra tel. centrali: (68) , , KUL Al. Rac awickie 14, Lublin tel. (081) , , fax Politechniki Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1, Warszawa tel. (22) (Informacja) Politechnika Bia ostocka ul. Wiejska 45A, Bia ostocka tel. (85) do 09 fax. (85) Akademia Techniczno Humanistyczna Bielsko-Bia a, ul.willowa 2 Tel. (33) lub 350 Politechnika Czestochowska ul. J.H. Dàbrowskiego 69, Cz stochowa Tel. (34) Politechnika Gdaƒska ul. Narutowicza 11/12, Gdaƒsk Wrzeszcz tel.: (58) , (58) , (58) Politechnika Âlàska, ul. Akademicka 2, Gliwice tel , Politechnika Âwi tokrzyska Kielce, Al lecia Paƒstwa Polskiego 7, tel. (41) , faks: (41) Politechnika Koszaliƒska ul. Âniadeckich 2, Koszalin tel. (94) , Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków tel: (12) , fax: (12) Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30, Kraków tel. (012) , , fax (012) Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, Lublin tel./fax (81) , (81) Politechnika ódzka ul. eromskiego 116, ódê Tel. (42) , fax (42) Politechnika Opolska ul. Stanis awa Miko ajczyka 5, Opole tel. (77) wszystko do matury i egzaminów wst pnych Politechnika Poznaƒska Pl. Marii Sk odowskiej-curie 5, Poznaƒ tel , 35 48, fax Politechnika Radomska ul. Malczewskiego 29, p. 123, Radom tel. (48) , (48) fax. (48) Politechnika Rzeszowska ul. Wincentego Pola 2, Rzeszów tel. (17) , fax: (17) Politechnika Szczeciƒska Al. Piastów 17, Szczecin, tel. (091) , fax: Politechnika Wroc awska Wyb. Wyspiaƒskiego 27, Wroc aw tel. (71) , fax. (71) Uczelnie Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna ul. 1 Maja 50, KATOWICE tel. (32) Akademia Ekonomiczna w Krakowie ul. Rakowicka 27, Kraków tel. (12) , fax (12) Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Al. Niepodleg oêci 10, Poznaƒ tel. (61) , fax (61) Szko a G ówna Handlowa Al. Niepodleg oêci 162, Warszawa tel. (22) , , fax (22) Akademia Ekonomiczna we Wroc awiu Uczelnie Pedagogiczne Akademia Pedagogiki Specjalnej Ul. Szcz Êliwicka 40, Warszawa Tel lub , fax do kancelarii: Akademia Bydgoska Ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel. (52) , Akademia Pedagogiczna w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok.106 tel. (34) , , , Akademia Âwi tokrzyska Ul. eromskiego 5, Kielce tel. (41) , , ,

12 Akademia Pedagogiczna w Krakowie Ul. Podchorà ych 2, Kraków, Polska tel. (12) , , , , fax (12) Pomorska Akademia Ekonomiczna Ul. Arciszewskiego 22a, S upsk Tel. (59) w. 328, w Akademia Podlaska Ul. 3 Maja 54, Siedlce fax. (25) , , Uczelnie Rolnicze Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego Ul. Nowoursynowska 166, WARSZAWA Tel. (22) , fax (22) , Akademia Techniczno Rolnicza Bydgoszcz, ul. Ks. Kordeckiego 20 tel. (52) , fax (52) Akademia Rolnicza w Krakowie Kraków, Al. Mickiewicza 21 tel.: (12) , , fax: (12) Akademia Rolnicza w Lublinie Lublin, ul. Akademicka 13 tel , fax: (81) Akademia Rolnicza w Poznaniu Ul. Wojska Polskiego 28, Poznaƒ tel Akademia Rolnicza w Szczecinie ul. Janosika 8, Szczecin tel: (91) wew. 350, fax: (91) Akademia Rolnicza we Wroc awiu Wroc aw, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. (71) , fax (71) , , Akademie Wychowania Fizycznego AWF Gdaƒsk Ul. Wiejska 1, Gdaƒsk tel. (58) , fax e mail: AWF Katowice Katowice ul. Miko owska 72A, tel. Centrala (32) Akademia Wychowanie Fizycznego Kraków Al. Jana Paw a II 78 tel. centrala (12) AWF Poznaƒ Poznaƒ, ul. Królowej Jadwigi 27/39; tel. (61) AWF Warszawa Warszawa 45, ul. Marymoncka 34 tel./fax: (22) AWF Wroc aw Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wroc aw tel. (71) , , Paƒstwowe Wy sze Szko y Zawodowe w Bia ej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, Bia a Podlaska tel.: (83) , , tel./fax w Che mie ul. Pocztowa 54, Che m tel.: (82) , , tel./fax w Ciechanowie ul. Narutowicza 4 a, Ciechanów tel./fax (23) w Elblàgu ul. Wojska Polskiego 1, Elblàg tel.: (55) , fax: w Gorzowie Wielkopolskim ul. Teatralna 25, Gorzów Wlkp. tel./fax: (0-95) , w Jaros awiu ul. Czarnieckiego 16, Jaros aw tel.: (16) , , fax: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze ul. Zamojskiego 7 skr. 71, Jelenia Góra 9 tel./fax: (75) , w Kaliszu Adres: ul. Nowy Âwiat 4, Kalisz tel./fax: (62) , , w Koninie ul. Przyjaêni 1, Konin tel.: (0-63) , w KroÊnie ul. Rynek 1, Krosno tel.: (13) , , fax: w Legnicy ul. Sejmowa 5 A, Legnica tel.: (76) do 14, , fax: w Lesznie ul. Mickiewicza 5, Leszno tel.: (65) w Nowym Sàczu ul. Staszica 1, Nowy Sàcz tel.: (18) , , fax: Podhalaƒska Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, Nowy Targ tel.: (18) , tel./fax w Nysie ul. Grodzka 19, Nysa tel.: (77) , , fax w Pile ul. Podchorà ych 10, Pi a tel.: (67) , , , w P ocku Pl. Dàbrowskiego 2, P ock tel./fax: , w PrzemyÊlu ul. o nierzy I Armii Wojska Polskiego 2, PrzemyÊl, tel.: (16) w Raciborzu ul. S owackiego 55, Racibórz tel.: (32) , w Sanoku ul. Mickiewicza 21, Sanok tel.: (13) w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, Sulechów tel./fax: (68) , w Tarnobrzegu ul. H. Sienkiewicza 50, Tarnobrzeg tel.: (15) , fax w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, Tarnów tel.: (14) , fax: w Wa brzychu ul. Zamkowa 4, Wa brzych tel.: (74) , , fax: we W oc awku ul. 3 Maja 17, W oc awek tel.: (54) Paƒstwowa Medyczna Wy sza Szko a Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, Opole tel.: (77) w. 328, 334 Paƒstwowa Wy sza Szko a Informatyki i Przedsi biorczoêci w om y ul. Poznaƒska 141 a, om a tel.: (czasowy) (86) w. 25 w G ogowie ul. Piotra Skargi 5, G ogów tel.: (76) , w Gnieênie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyƒskiego 38, Gniezno tel.: (61) , w Wa czu ul. Bydgoska 50, Wa cz tel.: (0-67) , wszystko do matury i egzaminów wst pnych

13 System karty zwrotnej uczelni! Je eli zainteresowa a Ci jedna z uczelni z Katalogu, wype nij jednà z kart zwrotnych poni ej, podajàc czytelnie swoje dane i wpisujàc adres wybranej szko y, oraz zaznaczajàc, lub wpisujàc swoje pytania na odwrocie. Dzi ki temu uzyskasz wszystkie, wyczerpujàce informacje o kierunkach studiów i uczelni. Informacje te mogà zostaç Ci przes ane tradycyjnà drogà pocztowà, lub e mailem. Korzystajàc z karty zwrotnej, otrzymasz wszystkie niezb dne informacje i terminy, bez koniecznoêci odwiedzania wielu szkó (wi cej kart i katalog do pobrania ze strony internetowej: nadawca: miejsce na znaczek pocztowy odbiorca (Uczelnia): nadawca: miejsce na znaczek pocztowy odbiorca (Uczelnia):

14 System karty zwrotnej uczelni! Je eli zainteresowa a Ci jedna z uczelni z Katalogu, wype nij jednà z kart zwrotnych poni ej, podajàc czytelnie swoje dane i wpisujàc adres wybranej szko y, oraz zaznaczajàc, lub wpisujàc swoje pytania na odwrocie. Dzi ki temu uzyskasz wszystkie, wyczerpujàce informacje o kierunkach studiów i uczelni. Informacje te mogà zostaç Ci przes ane tradycyjnà drogà pocztowà, lub e mailem. Korzystajàc z karty zwrotnej, otrzymasz wszystkie niezb dne informacje i terminy, bez koniecznoêci odwiedzania wielu szkó (wi cej kart i katalog do pobrania ze strony internetowej: Karta zwrotna Katalogu Uczelni Wy szych 2007 Jestem zainteresowany/a studiami w Paƒstwa Uczelni. Uprzejmie prosz o przes anie mi oferty/informacji: o uczelni o kierunkach studiów o op atach o rekrutacji 2006/2007 o zakwaterowaniu na czas studiów innych: na adres podany na odwrocie/adres mejlowy:. Dzi kuj Karta zwrotna Katalogu Uczelni Wy szych 2007 Jestem zainteresowany/a studiami w Paƒstwa Uczelni. Uprzejmie prosz o przes anie mi oferty/informacji: o uczelni o kierunkach studiów o op atach o rekrutacji 2006/2007 o zakwaterowaniu na czas studiów innych: na adres podany na odwrocie/adres mejlowy:. Dzi kuj!

15 wszystko do matury i egzaminów wst pnych 15

16 STUDIA MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, PODYPLOMOWE pedagogika pedagogika specjalna dziennikarstwo i komunikacja spo eczna stosunki mi dzynarodowe ul. Wagonowa 9, Wroc aw, tel. (0 71) fax. (0 71) Wy sza Szko a Administracji Publicznej Kielce, ul. Staffa 7, tel. (0-41) , tel./fax , kierunek: Administracja specjalnoêci: Integracja Europejska Administracja Publiczna Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Rozwoju Regionalnego Falenty-Pa ac, RASZYN k/warszawy tel.: (0 22) Kierunki in ynierskie: Gospodarka przestrzenna Ochrona Êrodowiska COLLEGIUM CIVITAS Pa ac Kultury i Nauki, XII pi tro, Plac Defilad 1, tel. (22) , kierunki: socjologia, stosunki mi dzynarodowe, politologia, filozofia, studia podyplomowe SALEZJA SKA WY SZA SZKO A EKONOMII I ZARZÑDZANIA Studia licencjackie w systemie dziennym i zaocznym: Administracja Finanse i BankowoÊç Zarzàdzanie i Marketing ul. Wodna 34, ódê, tel. (0 42) WY SZA SZKO A FINANSÓW I INFORMATYKI IM. PROF. J. CHECHLI SKIEGO ódê, ul. Âw. Jerzego 10/12 tel. (0 42) tel./fax (0 42) e mail: WYDZIA ZAMIEJSCOWY W KALISZU: Kalisz, ul. Mickiewicza 11, tel. 062/ FINANSE I BANKOWOÂå dzienne i zaoczne EKONOMIA dzienne i zaoczne INFORMATYKA dzienne i zaoczne Wy sza Szko a Administracji Publicznej Kielce, ul. Staffa 7, tel. (0-41) , tel./fax , kierunek: Administracja specjalnoêci: Administracja Publiczna Integracja Europejska Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia Kraków, ul. Krowoderska 73, tel. (0-12) , tel./fax Studia licencjackie: dzienne i zaoczne Kosmetologia wszystko do matury i egzaminów wst pnych

17 Wy sza Szko a Komunikowania i Mediów Spo ecznych im. Jerzego Giedroycia (rok za o enia 1994) Na dziewiàtym miejscu, wêród 138 najlepszych uczelni niepaƒstwowych w Polsce wg. rankingu Newsweek a 2005r. Kierunek: politologia pierwsze miejsce w Warszawie, wêród uczelni niepaƒstwowych wg. rankingu Polityki 2005r. Studia licencjackie i magisterskie (dzienne i zaoczne) Specjalizacje: EUROPEISTYKA REKLAMA I PUBLIC RELATIONS MARKETING POLITYCZNY DZIENNIKARSTWO (PRASA, RADIO, TV) KOMUNIKACJA SPO ECZNA I KOMUNIKACJA MI DZYKULTUROWA PSYCHOLOGIA KOMUNIKOWANIA I ZARZÑDZANIA (m.in. doradztwo personalne, negocjacje-mediacje, zarzàdzanie kryzysem) oraz roczne studia podyplomowe w tych specjalnoêciach. 10 godzin nauki j zyków tygodniowo. Intensywny angielski Francuski, niemiecki, rosyjski do wyboru. Wspó praca z uczelniami w Europie oraz w USA, w tym z North Eastern Illinois University w Chicago. Wybitna kadra wyk adowców. Studio radiowe i TV, internet, biblioteka, pracownia fotograficzna, si ownia, sala çwiczeƒ. Kierunek: aktorstwo trzyletnie studia licencjackie, Program dostosowany do potrzeb teatru, estrady, filmu i telewizji. Realizowany przy wspó pracy z Teatrem RAMPA Informacje i zapisy: Dziekanat: ul. Rydygiera 8 (wejêcie od Broniewskiego) Warszawa, tel , , fax OBEJRZYJ NAS W INTERNECIE!

18 powsta y w 1816 r. ponad studentów ok pracowników naukowych (w tym 800 profesorów) 37 kierunków studiów ponad 100 specjalizacji z zakresu: nauk humanistycznych, Êcis ych i przyrodniczych Matura 2007 Najlepsze kursy przygotowawcze w Warszawie! Kursy ca oroczne od paêdziernika kwietnia 2007 (dwa semestry) Wszystkie przedmioty maturalne na najwy szym poziomie DoÊwiadczeni wyk adowcy akademiccy z tytu ami doktorskimi Sprawdzony i skuteczny akademicki system kszta cenia (wyk ady + çwiczenia) Start kursu od paêdziernika zapisy ju!!! Limity miejsc! Metody skutecznej i szybkiej nauki w cenie kursu W asne podr czniki, zaj cia w centrum Warszawy ogromna iloêç materia ów dydaktycznych (folie, multimedia, testy, skrypty) z tà ulotkà 5% taniej! zapisy i informacje: , wszystko do matury i egzaminów wst pnych

19 Kursy przygotowawcze 2007 Kursy matura i studia 2007 zapisy i informacje telefon: (22) (22) www: Kursy matura i studia 2007 zapisy i informacje telefon: (22) (22) www: Akademia Maturalna Collegium Novum tradycyjnie zaprasza na kolejnà edycj kursów przygotowawczych do matury Wszystkie przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym i podstawowym; Referencje: uczymy naprawd solidnie i rzetelnie, nasi kursanci dostajà si na najbardziej oblegane kierunki studiów; Kursy ca oroczne od paêdziernika 2006 do kwietnia 2007, jako jedyne dajà gwarancje rzetelnego przygotowania do matury. W ciàgu siedmiomiesi cznej nauki jesteêmy w stanie powtórzyç ca oêç materia u okreêlonego dla ka dego przedmiotu przez CKE; π Sposób nauczania: wyk ady + çwiczenia. Na wyk adach powtarzamy materia (repetytorium), na çwiczeniach çwiczymy umiej tnoêci oceniane na maturze; Materia y do zaj ç: w asne skrypty i podr czniki. Nie korzystamy z ogólnodost pnych publikacji; ª Sprawdziany: po ka dej jednostce materia u jest test, zawierajàcy typy zadaƒ zamieszczonych w arkuszach maturalnych; º Matura próbna: piszesz jà na dwóch poziomach. Egzamin jest przeprowadzany identycznie jak matura w rzeczywistoêci; Ω Wyk adowcy: nauczyciele akademicy z tytu ami doktorskimi oraz nauczyciele liceów warszawskich z uprawnieniami CKE; Dogodna lokalizacja miejsca zaj ç: przy Metrze i w Centrum; W cenie kursu, tak e warsztaty skutecznej nauki: Nauczymy Ci jak uczyç si skutecznie: (notowanie, zapami tywanie, dzielenie materia u, notatki, autoprezentacja) jest to jedyna tak kompleksowa oferta na rynku edukacyjnym. Kursy matura i studia 2007 zapisy i informacje telefon: (22) (22) www: Kursy matura i studia 2007 zapisy i informacje telefon: (22) (22) www: Kursy matura i studia 2007 zapisy i informacje telefon: (22) (22) www: Zapisy i informacje: Kursy matura i studia 2007 zapisy i informacje telefon: (22) (22) www: i lub telefony: (0-22) , (0-22)

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680 1 PL BIALA01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłacona na 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 305 240 14 400 12 960 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 261XllI12008

Uchwała Nr 261XllI12008 Ąy '\DFMIA POMO~lSi~ N Słupsku 6-200 SŁUPSK ~... rciszewskiego 22 a.el. 0598405327 Uchwała Nr 261XllI12008 wprowadzająca ANEKS nr 1 do Uchwały nr 10/081XI1 z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja Specjalność do wyboru: Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego e-administracja I stopnia (3 letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 215 17060 Poz. 1673 1673 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

kierunek lub specjalność nazwa uczelni miasto strona www telefon sposób kwalifikacji do kiedy składać dokumenty uwagi

kierunek lub specjalność nazwa uczelni miasto strona www telefon sposób kwalifikacji do kiedy składać dokumenty uwagi kierunek lub specjalność nazwa uczelni miasto strona www telefon sposób kwalifikacji do kiedy składać dokumenty uwagi administracja (L) Politechnika Śląska Bytom www.polsl.pl (0-32) 237 17 58 nowa matura

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 122) Lp. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007.

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS z dnia 23 marca 2005 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2006/2007. S studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i adres uczelni Wydziały i kierunki czas

Lp. Nazwa i adres uczelni Wydziały i kierunki czas WYKAZ UCZELNI I KIERUNKÓW, NA KTÓRE LAUREACI I FINALIŚCI FINAŁU CENTRALNEGO OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ MAJĄ WSTĘP BEZ EGZAMINÓW lub są zwolnieni z egzaminu lub egzaminów. Skróty: L - laureat olimpiady

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI w roku akademickim 2010/2011 INFORMATOR

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI w roku akademickim 2010/2011 INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI INFORMATOR WARSZAWA 2010 Ośrodek Rozwoju Edukacji 00-478 Warszawa Al. Ujazdowskie 28 Telefon: 345-37-21 (sekretariat); 345-37-00 (centrala) Opracowanie: Ewa Wroczyńska

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r.

Terminy uroczystości absolutoryjnych w 2007r. 22 kwietnia NIEDZIELA 11.00 Chemii Studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie: chemia, chemia specjalność chemia środowiska, chemia specj. chemia z zastosowaniami informatyki 230 Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie sp. pedagogika społeczno-opiekuńcza pedagogika resocjalizacyjna pedagogika

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Wykaz państwowych wyższych szkół zawodowych

Wykaz państwowych wyższych szkół zawodowych Wykaz państwowych wyższych szkół zawodowych Wykaz państwowych wyższych szkół zawodowych, stan na 30 czerwca 2010 r. 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Utworzona 1 lipca 1998 r. Kierunki: filologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na studia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Wydział Humanistyczny zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia Administracja - nienauczycielska niestacjonarne rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2011 Liceum ogólnokształcące W roku 2011 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 28 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 1. Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy N specjalność nauczycielska SM stara matura NM nowa matura Kierunki, specjalności oraz formy studiów DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - dziennikarstwo prasowe - dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ i KLASYCZNEJ 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Filologia polska a) - profil praktyczny Filologia polska a) - profil praktyczny Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione POZYTYWNIE. Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu. Kraków. Gdańsk. Katowice.

LISTA RANKINGOWA. Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione POZYTYWNIE. Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu. Kraków. Gdańsk. Katowice. LISTA RANKINGOWA Wnioski o dofinansowanie projektów ocenione POZYTYWNIE L.p. Nr kancelar. Nr. KSI Uczelnia Miejscowość Tytuł projektu Liczba punktów 1. 708 068 Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo