PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.domatury.pl PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe"

Transkrypt

1 egzemplarz bezp atny PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe l Karta zwrotna uczelni l Ksià ki i podr czniki

2 NA

3

4 Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodowych Âwiat w zasi gu r ki Biuro Rektora ul. Nowogrodzka 56, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) Wy sza Szko a Handlu i Finansów Mi dzynarodowych zosta a zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 70. O mi dzynarodowym charakterze Uczelni Êwiadczy nie tylko nazwa, ale tak e sk ad Senatu, oferta programów mi dzynarodowych i du y odsetek studentów zagranicznych. W 2005 roku Szko a zaj a drugie miejsce w rankingu Niepubliczne wy sze szko y biznesu magazynu Home & Market, czwarte w rankingu WPROST, zaê w 2004 otrzyma a wyró nienie GAZETY FINANSOWEJ za wdra anie mi dzynarodowych standardów kszta cenia biznesowego i ekonomicznego na poziomie licencjackim i magisterskim. WSHiFM nawiàzuje do europejskich i Êwiatowych amerykaƒskich standardów kszta cenia na poziomie licencjackim i magisterskim. Studenci uczà si na dwóch wydzia ach: Ekonomii, Zarzàdzania i Finansów oraz Informatyki Gospodarczej. Dyplom licencjata WSHiFM odpowiada (treêcià i poziomem) tytu owi bachelor a tytu magistra tytu om masters nadawanych w uczelniach zachodnich. W Senacie Uczelni, obok polskich uczonych, zasiadajà zagraniczni akademicy z Durham University (Wielka Brytania), Erasmus University Rotterdam (Holandia) oraz Graduate Business School of the University of Chicago. Od 1997 roku w ramach wspó pracy z Midwest Universities Consortium for International Activities, Inc., WSHiFM realizuje polsko-amerykaƒski program studiów MUCIA-Global. W sk ad Konsorcjum wchodzà znaczàce uniwersytety Êrodkowo-zachodnich stanów USA. Uczelnia prowadzi studia Dual Joint Master s Programme w specjalnoêci Managerial economics oraz International Economics & Business Studies. Absolwenci Programu otrzymujà dwa dyplomy magisterskie: jeden M.Phil. in Business podpisany przez w adze WSHiFM i drugi M.Sc. oryginalny dyplom Wydzia u Ekonomii Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Podczas studiów studenci WSHiFM mogà wyjechaç na studia w Europie Zachodniej w ramach Programu Socrates/Erasmus. Uczelnia ma podpisane umowy z trzydziestoma uczelniami w nast pujàcych Krakach: Austrii, Belgii, Bu garii, Czechach, Danii, Egipcie, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Lichtensteinie, na otwie, we Francji, w Niemczech, Portugalii, Rumunii, S owenii, Turcji, na W grzech, w Wielkiej Brytanii i we W oszech. WSHiFM organizuje szko y letnie. Pierwsza mia a miejsce w Columbus nt. Operational Management a od trzech lat w Purdue University w West Lafayette/Indiana nt. Global Financial Market i Global Securities. Podczas zaj ç odbywajà si wycieczki do Chicago Board of Trade oraz Mercantile Stock Exchange, Caterpillar czy Eli Lilly, dzi ki którym studenci zapoznajà si z praktycznym dzia aniem globalnych rynków i wielokulturowych firm. Od 2002 roku trwa dynamiczna wspó praca z Uniwersytetem 6-go Paêdziernika w Kairze, dzi ki której studenci uczestniczà w szko ach letnich w obu krajach i mogà wyjechaç do Kairu na studia. W czerwcu 2005 roku Uczelnia podpisa a odpowiednie umowy w Indiach (z Instytutem Zarzàdzania Mi dzynarodowego w Delhi), w Turcji i na W grzech. Obecnie w WSHiFM studiuje blisko 2500 studentów, z czego oko o 160 osób z Indii, Bangladeszu, Nepalu, Pakistanu, Wietnamu oraz Ukrainy, Bia orusi i in. Ponadto corocznie przybywa do nas na stypendia wiele osób z Europy Zachodniej. Absolwentów WSHiFM cechuje Êmia oêç i samodzielnoêç myêlenia, zdolnoêç obserwacji Êwiata i umiej tnoêç trafnej interpretacji zjawisk. Ich zdolnoêci sà rozwijane w trakcie przyjaznych, ale wymagajàcych studiów, aktywizujàcych metod nauczania, kontaktów z wyk adowcami z czo owych uczelni Êwiatowych. Absolwenci WSHiFM skutecznie konkurujà na rynku pracy. Z nami bli ej Êwiata!

5 Elblàska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, Elblàg, www:euh-e.edu.pl oferuje w roku akademickim 2006/07: DWULETNIE UZUPE NIAJÑCE STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku: pedagogika PI CIOLETNIE STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE I ZAOCZNE NA KIERUNKU: pedagogika na kierunku prawo* TRZYLETNIE STUDIA ZAWODOWE DZIENNE I ZAOCZNE: na kierunku pedagogika: specjalnoêci: resocjalizacja, praca socjalna, edukacja zdrowotna, pedagogika opiekuƒcza, edukacja informatyczna i medialna na kierunku piel gniarstwo: specjalnoêci: piel gniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne oraz studia pomostowe dla osób pracujàcych w zawodzie na kierunku fizjoterapia* na kierunku administracja: specjalnoêci: administracja publiczna, administracja europejska, administracja samorzàdowa, gospodarka przestrzenna, informatyka w administracji na kierunku zarzàdzanie i marketing: specjalnoêci: zarzàdzanie marketingowe przedsi biorstwem, logistyka, spedycja i transport, obrót gospodarczy, marketing i turystyka, informatyka w biznesie na kierunku politologia: specjalnoêci: edukacja spo eczno-obywatelska, europeistyka, polityka regionalna na kierunku informatyka* 3,5-letnie studia in ynierskie * kierunek planowany Szczegó owych informacji udziela Centrum Rekrutacji tel. (0 prefiks 55) lub , e.edu.pl, e.edu.pl Uwaga! SpecjalnoÊci wybierane sà po zaliczeniu 3. semestru. Stypendia dla najlepszych! Mo liwoêç rozwoju zainteresowaƒ w ko ach naukowych, Parlamencie Studentów EUH-E, sekcji eglarskiej, innych sekcjach sportowych Jedyna elblàska uczelnia z uprawnieniami magisterskimi! WIT Wy sza Szko a Informatyki Stosowanej i Zarzàdzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Warsaw Information Technology Wybierz studia, które dajà to, czego rynek pracy potrzebuje najbardziej i za co p aci najwi cej! wyk adowcy z Polskiej Akademii Nauk unikalne programy nauczania informatyki stosowanej najwy szy poziom kszta cenia na wydzia ach Informatyki, Informatycznych Technik Zarzàdzania, oraz na studiach podyplomowych U ó swojà przysz oêç WIT Warszawa ul. Newelska 6 Tel.: (22) wszystko do matury i egzaminów wst pnych 5

6

7 Uniwersytet Marii Curie Sk odowskiej w Lublinie Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi Biologia, Biotechnologia, Geografia, Ochrona Ârodowiska Wydzia Chemii Chemia (specjalnoêci:chemia podstawowa i stosowana,chemia informatyczna, chemia Êrodków bioaktywnych i kosmetyków); Ochrona Ârodowiska Wydzia Matematyki, Fizyki i Informatyki Matematyka,Matematyka z Informatykà, Fizyka, Fizyka z Matematykà, Informatyka, Informatyka z Fizykà Wydzia Prawa i Administracji Prawo; Administracja Informacje o rekrutacji: Dzia Toku Studiów, pl. M.C. Sk odowskiej 5, IIIp., pok. 313, 314, tel. (0 81) Wydzia Humanistyczny Filologia polska ; Filologia, specjalnoêci: rosyjska, rosjoznawstwo, ukraiƒska, angielska, angielska w zakresie studiów amerykanistycznych,germaƒska, romaƒska, slawistyka, lingwistyka stosowana; Historia; Archeologia; Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo; Kulturoznawstwo; Dziennikarstwo i Komunikacja Spo eczna Wydzia Ekonomiczny Ekonomia; Zarzàdzanie i Marketing; Wydzia Pedagogiki i Psychologii Psychologia; Pedagogika (spec.przedszkolna i wczesnoszkolna, pracy socjalnej, opiekuƒcza,resocjalizacyjna, edukacja specjalna, animator i mened er kultury,przedszkolna z terapià pedagogicznà); Pedagogika Specjalna (spec: resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika) Wydzia Filozofii i Socjologii Filozofia; Socjologia; Filozoficzno-Historyczny (kierunek Mi dzywydzia owy) Wydzia Politologii Politologia (spec: dziennikarstwo, samorzàd i polityka lokalna,ustrojowa); Stosunki Mi dzynarodowe; Dziennikarstwo i Komunikacja spo eczna Wydzia Artystyczny Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych, Edukacja Plastyczna i Przedszkolna; Malarstwo; Grafika; Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej; Jazz i Muzyka Estradowa

8 Wroc awska Wy sza Szko a Informatyki Stosowanej ul. S ubicka 29-33, Wroc aw tel. (071) , tel./fax (071) Kierunek: Informatyka (szeroki wybór specjalizacji) Od paêdziernika 2005 roku: Turystyka i Rekreacja Szukajcie w dobrych ksi garniach i na naszej stronie internetowej Nowa matura przygotowawczy Doskona e ksià kowe kursy Jezyk Polski wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony przygotowawcze do matury i na studia. ponad 100 godzin kursu w cenie 1 godziny korepetycji!!! nowoêç! Nowa matura nowoêç! Nowa matura nowoêç! Nowa matura nowoêç! Nowa matura nowoêç! przygotowawczy przygotowawczy przygotowawczy przygotowawczy Biologia wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony Geografia wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony Historia wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony Matematyka wyk ady i çwiczenia poziom podstawowy i rozszerzony 8 wszystko do matury i egzaminów wst pnych

9 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Akademia jest uczelnią państwową, prowadzącą na Wydziale Nauk Pedagogicznych studia licencjackie i magisterskie w systemie dziennym i zaocznym oraz studia uzupełniające i podyplomowe na kierunkach: Pedagogika i Pedagogika Specjalna. Studia zawodowe na wybranych specjalnościach prowadzone są również w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dęblinie. Pedagogika: pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna, psychopedagogika kreatywności, glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane, praca socjalna, andragogika, animacja społeczno-kulturowa, edukacja medialna, doradztwo zawodowe, lokalna polityka edukacyjna, metody pomocy w sytuacjach kryzysowych, polityka socjalna i kierowanie służbami społecznymi, pedagogika pracy i zarządzanie w oświacie. Pedagogika Specjalna: pedagogika zdolności i informatyka, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, surdopedagogika, edukacja i rehabilitacja niewidomych i słabo widzących, pedagogika terapeutyczna i wczesnoszkolna, logopedia, pedagogika resocjalizacyjna i wspomagania rodziny, wczesna interwencja, integracyjne wychowanie przedszkolne, terapia zajęciowa, andragogika specjalna, arteterapia w zakresie sztuk plastycznych, terapia pedagogiczna Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, tel.(22) , , wszystko do matury i egzaminów wst pnych 9

10 Szanowni Paƒstwo! Drodzy maturzyêci i kandydaci na studia! Mamy przyjemnoêç zaprezentowaç Paƒstwu, pierwsze wydanie Katalogu Uczelni Wy szych na rok Znajdziecie w nim oferty Uczelni paƒstwowych i prywatnych z uwzgl dnieniem kierunków studiów i specjalizacji. Oprócz tego w niniejszej publikacji znajdziecie ofert najlepszych podr czników a tak e kursów przygotowawczych. Ideà katalogu jest zaprezentowanie jak najszerszego spektrum informacji dotyczàcych uczelni wy szych i firm edukacyjnych, czyli wszystkiego tego, co potrzebne jest do i po maturze. Liczymy na to, i w tej formie Katalog b dzie si rozwija, tak abyêmy ju za rok mogli, zaprezentowaç oferty wszystkich szkó wy szych, nie tylko z terenu Polski, ale tak e uczelni zagranicznych i szkó j zykowych. Mamy nadzieje, i zainteresuje Was ta forma przekazu informacji. Czekamy na opinie i sygna y, co mo emy poprawiç lub zmieniç. W razie potrzeby dowolnà iloêç katalogu w formie elektronicznej mo ecie pobraç ze strony: Wydawca Twój portal edukacyjny! wszystko co potrzebne do i po maturze wszystko co potrzebne do i po maturze Kursy Przygotowawcze Ksià ki i Podr czniki Katalog Uczelni Wy szych pobierz pdf Informacje CKE Wydawca: Wydawnictwo Akademickie PLUS, Warszawa 46, skrytka pocztowa 93 tel.: (22) , fax: (22) Projekt graficzny i sk ad: Studio PLUS Projekt ok adki: Pawe Oska Wszelkie Prawa Zastrze one: Wydawnictwo Akademickie PLUS 10

11 Ksià ka teleadresowa Paƒstwowych Uczelni Wy szych Uniwersytety Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 24, Warszawa, tel. (centrala): (22) , rekrutacja: biuro spraw studenckich (przez central ) Uniwersytet w Bia ymstoku Adres: ul. M. Sk odowskiej-curie 14, Bia ystok tel.: (85) (centrala) fax.: (85) (centrala) Uniwersytet Gdaƒski Rektorat: ul. Ba yƒskiego 1a, Gdaƒsk tel. centrala (58) lub wewn fax. (58) , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul.wieniawskiego 1, Poznaƒ tel. centrala (61) , Uniwersytet Jagielloƒski ul. Go bia 24, Kraków, tel.: (12) , fax: (12) Uniwersytet ódzki ul. Narutowicza 65, ódê tel. (42) , fax: (042) Uniwersytet Marii Curie-Sk odowskiej Pl. M. Curie-Sk odowskiej 5, Lublin centrala: (81) , fax: (81) , Uniwersytet Miko aja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruƒ tel. centr.: (56) , fax: (56) Uniwerytet Opolski Opole, pl. Kopernika 11 tel. (77) , Uniwersytet Szczeciƒski, al. JednoÊci Narodowej 22a, Szczecin, tel. (91) , fax , Uniwersytet Âlàski ul. Bankowa 12, Katowice centrala: (32) , , Uniwersytet Rzeszowski Al. Rejtana 16c, Rzeszów tel. (17) , tel/fax: (17) Uniwersytet Warmiƒsko Mazurski ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, telefon: (89) , , fax: Uniwersytet Wroc awski Pl. Uniwersytecki 1, Wroc aw tel. (71) , fax UKSW ul. Dewajtis 5, Warszawa tel. (22) , Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, Zielona Góra tel. centrali: (68) , , KUL Al. Rac awickie 14, Lublin tel. (081) , , fax Politechniki Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1, Warszawa tel. (22) (Informacja) Politechnika Bia ostocka ul. Wiejska 45A, Bia ostocka tel. (85) do 09 fax. (85) Akademia Techniczno Humanistyczna Bielsko-Bia a, ul.willowa 2 Tel. (33) lub 350 Politechnika Czestochowska ul. J.H. Dàbrowskiego 69, Cz stochowa Tel. (34) Politechnika Gdaƒska ul. Narutowicza 11/12, Gdaƒsk Wrzeszcz tel.: (58) , (58) , (58) Politechnika Âlàska, ul. Akademicka 2, Gliwice tel , Politechnika Âwi tokrzyska Kielce, Al lecia Paƒstwa Polskiego 7, tel. (41) , faks: (41) Politechnika Koszaliƒska ul. Âniadeckich 2, Koszalin tel. (94) , Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków tel: (12) , fax: (12) Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30, Kraków tel. (012) , , fax (012) Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, Lublin tel./fax (81) , (81) Politechnika ódzka ul. eromskiego 116, ódê Tel. (42) , fax (42) Politechnika Opolska ul. Stanis awa Miko ajczyka 5, Opole tel. (77) wszystko do matury i egzaminów wst pnych Politechnika Poznaƒska Pl. Marii Sk odowskiej-curie 5, Poznaƒ tel , 35 48, fax Politechnika Radomska ul. Malczewskiego 29, p. 123, Radom tel. (48) , (48) fax. (48) Politechnika Rzeszowska ul. Wincentego Pola 2, Rzeszów tel. (17) , fax: (17) Politechnika Szczeciƒska Al. Piastów 17, Szczecin, tel. (091) , fax: Politechnika Wroc awska Wyb. Wyspiaƒskiego 27, Wroc aw tel. (71) , fax. (71) Uczelnie Ekonomiczne Akademia Ekonomiczna ul. 1 Maja 50, KATOWICE tel. (32) Akademia Ekonomiczna w Krakowie ul. Rakowicka 27, Kraków tel. (12) , fax (12) Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Al. Niepodleg oêci 10, Poznaƒ tel. (61) , fax (61) Szko a G ówna Handlowa Al. Niepodleg oêci 162, Warszawa tel. (22) , , fax (22) Akademia Ekonomiczna we Wroc awiu Uczelnie Pedagogiczne Akademia Pedagogiki Specjalnej Ul. Szcz Êliwicka 40, Warszawa Tel lub , fax do kancelarii: Akademia Bydgoska Ul. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz tel. (52) , Akademia Pedagogiczna w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok.106 tel. (34) , , , Akademia Âwi tokrzyska Ul. eromskiego 5, Kielce tel. (41) , , ,

12 Akademia Pedagogiczna w Krakowie Ul. Podchorà ych 2, Kraków, Polska tel. (12) , , , , fax (12) Pomorska Akademia Ekonomiczna Ul. Arciszewskiego 22a, S upsk Tel. (59) w. 328, w Akademia Podlaska Ul. 3 Maja 54, Siedlce fax. (25) , , Uczelnie Rolnicze Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego Ul. Nowoursynowska 166, WARSZAWA Tel. (22) , fax (22) , Akademia Techniczno Rolnicza Bydgoszcz, ul. Ks. Kordeckiego 20 tel. (52) , fax (52) Akademia Rolnicza w Krakowie Kraków, Al. Mickiewicza 21 tel.: (12) , , fax: (12) Akademia Rolnicza w Lublinie Lublin, ul. Akademicka 13 tel , fax: (81) Akademia Rolnicza w Poznaniu Ul. Wojska Polskiego 28, Poznaƒ tel Akademia Rolnicza w Szczecinie ul. Janosika 8, Szczecin tel: (91) wew. 350, fax: (91) Akademia Rolnicza we Wroc awiu Wroc aw, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. (71) , fax (71) , , Akademie Wychowania Fizycznego AWF Gdaƒsk Ul. Wiejska 1, Gdaƒsk tel. (58) , fax e mail: AWF Katowice Katowice ul. Miko owska 72A, tel. Centrala (32) Akademia Wychowanie Fizycznego Kraków Al. Jana Paw a II 78 tel. centrala (12) AWF Poznaƒ Poznaƒ, ul. Królowej Jadwigi 27/39; tel. (61) AWF Warszawa Warszawa 45, ul. Marymoncka 34 tel./fax: (22) AWF Wroc aw Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wroc aw tel. (71) , , Paƒstwowe Wy sze Szko y Zawodowe w Bia ej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, Bia a Podlaska tel.: (83) , , tel./fax w Che mie ul. Pocztowa 54, Che m tel.: (82) , , tel./fax w Ciechanowie ul. Narutowicza 4 a, Ciechanów tel./fax (23) w Elblàgu ul. Wojska Polskiego 1, Elblàg tel.: (55) , fax: w Gorzowie Wielkopolskim ul. Teatralna 25, Gorzów Wlkp. tel./fax: (0-95) , w Jaros awiu ul. Czarnieckiego 16, Jaros aw tel.: (16) , , fax: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze ul. Zamojskiego 7 skr. 71, Jelenia Góra 9 tel./fax: (75) , w Kaliszu Adres: ul. Nowy Âwiat 4, Kalisz tel./fax: (62) , , w Koninie ul. Przyjaêni 1, Konin tel.: (0-63) , w KroÊnie ul. Rynek 1, Krosno tel.: (13) , , fax: w Legnicy ul. Sejmowa 5 A, Legnica tel.: (76) do 14, , fax: w Lesznie ul. Mickiewicza 5, Leszno tel.: (65) w Nowym Sàczu ul. Staszica 1, Nowy Sàcz tel.: (18) , , fax: Podhalaƒska Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, Nowy Targ tel.: (18) , tel./fax w Nysie ul. Grodzka 19, Nysa tel.: (77) , , fax w Pile ul. Podchorà ych 10, Pi a tel.: (67) , , , w P ocku Pl. Dàbrowskiego 2, P ock tel./fax: , w PrzemyÊlu ul. o nierzy I Armii Wojska Polskiego 2, PrzemyÊl, tel.: (16) w Raciborzu ul. S owackiego 55, Racibórz tel.: (32) , w Sanoku ul. Mickiewicza 21, Sanok tel.: (13) w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, Sulechów tel./fax: (68) , w Tarnobrzegu ul. H. Sienkiewicza 50, Tarnobrzeg tel.: (15) , fax w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, Tarnów tel.: (14) , fax: w Wa brzychu ul. Zamkowa 4, Wa brzych tel.: (74) , , fax: we W oc awku ul. 3 Maja 17, W oc awek tel.: (54) Paƒstwowa Medyczna Wy sza Szko a Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, Opole tel.: (77) w. 328, 334 Paƒstwowa Wy sza Szko a Informatyki i Przedsi biorczoêci w om y ul. Poznaƒska 141 a, om a tel.: (czasowy) (86) w. 25 w G ogowie ul. Piotra Skargi 5, G ogów tel.: (76) , w Gnieênie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyƒskiego 38, Gniezno tel.: (61) , w Wa czu ul. Bydgoska 50, Wa cz tel.: (0-67) , wszystko do matury i egzaminów wst pnych

13 System karty zwrotnej uczelni! Je eli zainteresowa a Ci jedna z uczelni z Katalogu, wype nij jednà z kart zwrotnych poni ej, podajàc czytelnie swoje dane i wpisujàc adres wybranej szko y, oraz zaznaczajàc, lub wpisujàc swoje pytania na odwrocie. Dzi ki temu uzyskasz wszystkie, wyczerpujàce informacje o kierunkach studiów i uczelni. Informacje te mogà zostaç Ci przes ane tradycyjnà drogà pocztowà, lub e mailem. Korzystajàc z karty zwrotnej, otrzymasz wszystkie niezb dne informacje i terminy, bez koniecznoêci odwiedzania wielu szkó (wi cej kart i katalog do pobrania ze strony internetowej: nadawca: miejsce na znaczek pocztowy odbiorca (Uczelnia): nadawca: miejsce na znaczek pocztowy odbiorca (Uczelnia):

14 System karty zwrotnej uczelni! Je eli zainteresowa a Ci jedna z uczelni z Katalogu, wype nij jednà z kart zwrotnych poni ej, podajàc czytelnie swoje dane i wpisujàc adres wybranej szko y, oraz zaznaczajàc, lub wpisujàc swoje pytania na odwrocie. Dzi ki temu uzyskasz wszystkie, wyczerpujàce informacje o kierunkach studiów i uczelni. Informacje te mogà zostaç Ci przes ane tradycyjnà drogà pocztowà, lub e mailem. Korzystajàc z karty zwrotnej, otrzymasz wszystkie niezb dne informacje i terminy, bez koniecznoêci odwiedzania wielu szkó (wi cej kart i katalog do pobrania ze strony internetowej: Karta zwrotna Katalogu Uczelni Wy szych 2007 Jestem zainteresowany/a studiami w Paƒstwa Uczelni. Uprzejmie prosz o przes anie mi oferty/informacji: o uczelni o kierunkach studiów o op atach o rekrutacji 2006/2007 o zakwaterowaniu na czas studiów innych: na adres podany na odwrocie/adres mejlowy:. Dzi kuj Karta zwrotna Katalogu Uczelni Wy szych 2007 Jestem zainteresowany/a studiami w Paƒstwa Uczelni. Uprzejmie prosz o przes anie mi oferty/informacji: o uczelni o kierunkach studiów o op atach o rekrutacji 2006/2007 o zakwaterowaniu na czas studiów innych: na adres podany na odwrocie/adres mejlowy:. Dzi kuj!

15 wszystko do matury i egzaminów wst pnych 15

16 STUDIA MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, PODYPLOMOWE pedagogika pedagogika specjalna dziennikarstwo i komunikacja spo eczna stosunki mi dzynarodowe ul. Wagonowa 9, Wroc aw, tel. (0 71) fax. (0 71) Wy sza Szko a Administracji Publicznej Kielce, ul. Staffa 7, tel. (0-41) , tel./fax , kierunek: Administracja specjalnoêci: Integracja Europejska Administracja Publiczna Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Rozwoju Regionalnego Falenty-Pa ac, RASZYN k/warszawy tel.: (0 22) Kierunki in ynierskie: Gospodarka przestrzenna Ochrona Êrodowiska COLLEGIUM CIVITAS Pa ac Kultury i Nauki, XII pi tro, Plac Defilad 1, tel. (22) , kierunki: socjologia, stosunki mi dzynarodowe, politologia, filozofia, studia podyplomowe SALEZJA SKA WY SZA SZKO A EKONOMII I ZARZÑDZANIA Studia licencjackie w systemie dziennym i zaocznym: Administracja Finanse i BankowoÊç Zarzàdzanie i Marketing ul. Wodna 34, ódê, tel. (0 42) WY SZA SZKO A FINANSÓW I INFORMATYKI IM. PROF. J. CHECHLI SKIEGO ódê, ul. Âw. Jerzego 10/12 tel. (0 42) tel./fax (0 42) e mail: WYDZIA ZAMIEJSCOWY W KALISZU: Kalisz, ul. Mickiewicza 11, tel. 062/ FINANSE I BANKOWOÂå dzienne i zaoczne EKONOMIA dzienne i zaoczne INFORMATYKA dzienne i zaoczne Wy sza Szko a Administracji Publicznej Kielce, ul. Staffa 7, tel. (0-41) , tel./fax , kierunek: Administracja specjalnoêci: Administracja Publiczna Integracja Europejska Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia Kraków, ul. Krowoderska 73, tel. (0-12) , tel./fax Studia licencjackie: dzienne i zaoczne Kosmetologia wszystko do matury i egzaminów wst pnych

17 Wy sza Szko a Komunikowania i Mediów Spo ecznych im. Jerzego Giedroycia (rok za o enia 1994) Na dziewiàtym miejscu, wêród 138 najlepszych uczelni niepaƒstwowych w Polsce wg. rankingu Newsweek a 2005r. Kierunek: politologia pierwsze miejsce w Warszawie, wêród uczelni niepaƒstwowych wg. rankingu Polityki 2005r. Studia licencjackie i magisterskie (dzienne i zaoczne) Specjalizacje: EUROPEISTYKA REKLAMA I PUBLIC RELATIONS MARKETING POLITYCZNY DZIENNIKARSTWO (PRASA, RADIO, TV) KOMUNIKACJA SPO ECZNA I KOMUNIKACJA MI DZYKULTUROWA PSYCHOLOGIA KOMUNIKOWANIA I ZARZÑDZANIA (m.in. doradztwo personalne, negocjacje-mediacje, zarzàdzanie kryzysem) oraz roczne studia podyplomowe w tych specjalnoêciach. 10 godzin nauki j zyków tygodniowo. Intensywny angielski Francuski, niemiecki, rosyjski do wyboru. Wspó praca z uczelniami w Europie oraz w USA, w tym z North Eastern Illinois University w Chicago. Wybitna kadra wyk adowców. Studio radiowe i TV, internet, biblioteka, pracownia fotograficzna, si ownia, sala çwiczeƒ. Kierunek: aktorstwo trzyletnie studia licencjackie, Program dostosowany do potrzeb teatru, estrady, filmu i telewizji. Realizowany przy wspó pracy z Teatrem RAMPA Informacje i zapisy: Dziekanat: ul. Rydygiera 8 (wejêcie od Broniewskiego) Warszawa, tel , , fax OBEJRZYJ NAS W INTERNECIE!

18 powsta y w 1816 r. ponad studentów ok pracowników naukowych (w tym 800 profesorów) 37 kierunków studiów ponad 100 specjalizacji z zakresu: nauk humanistycznych, Êcis ych i przyrodniczych Matura 2007 Najlepsze kursy przygotowawcze w Warszawie! Kursy ca oroczne od paêdziernika kwietnia 2007 (dwa semestry) Wszystkie przedmioty maturalne na najwy szym poziomie DoÊwiadczeni wyk adowcy akademiccy z tytu ami doktorskimi Sprawdzony i skuteczny akademicki system kszta cenia (wyk ady + çwiczenia) Start kursu od paêdziernika zapisy ju!!! Limity miejsc! Metody skutecznej i szybkiej nauki w cenie kursu W asne podr czniki, zaj cia w centrum Warszawy ogromna iloêç materia ów dydaktycznych (folie, multimedia, testy, skrypty) z tà ulotkà 5% taniej! zapisy i informacje: , wszystko do matury i egzaminów wst pnych

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16 30 KWIETNIA 2008 Od teorii do kompetencji Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem teorii. A co z praktykà?

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE

INFORMATOR. UCZELNIE w POLSCE 1 INFORMATOR UCZELNIE w POLSCE PAÑSTWOWE, PRYWATNE, SAMORZ DOWE STUDIA - DZIENNE, ZAOCZNE, WIECZOROWE, EKSTERNISTYCZNE MAGISTERSKIE, IN YNIERSKIE, LICENCJACKIE STUDIA PODYPLOMOWE SZKO Y POLICEALNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2010. Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2010. Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Perspektywy SALON MATURZYSTÓW wrzesieƒ www.salonmaturzystow.pl Rzeszów Gdaƒsk Kielce Szczecin Lublin Olsztyn Warszawa Bydgoszcz Wroc aw Gliwice

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem numer 01/08 (237), luty 2008 publikacja bezp atna Prof. Marek Rocki: To wyzwanie Marzenia o àczniku Podró w czasie Co wiesz o CSR? èród a wiedzy o CSR wêród studentów ogólnie TOP 10 semestr letni i zimowy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si AKTUALNOÂCI SPIS TREÂCI Decydujàca faza AKTUALNOÂCI Decydujàca

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007 WWW.ISIC.PL Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page

Bardziej szczegółowo

Szkoły Wyzsze. Ranking 2013. 152 pkt. 117 pkt. 97 pkt. 94 pkt.

Szkoły Wyzsze. Ranking 2013. 152 pkt. 117 pkt. 97 pkt. 94 pkt. Pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl Wydanie specjalne kwiecień

Bardziej szczegółowo

Turystyka. Szkoły Wyzsze. prawno-ekonomicznej. Z kolei w Akademiach Ekonomicznych kładzie si nacisk niemal wyłàcznie

Turystyka. Szkoły Wyzsze. prawno-ekonomicznej. Z kolei w Akademiach Ekonomicznych kładzie si nacisk niemal wyłàcznie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i n f o r m a t o r o s t u d i a c h 2 0 1 0 www.ka.edu.pl CO ZNAJDZIESZ W INFORMATORZE: Słowo o Patronie Uczelni... 6 List Rektora Krakowskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Z kalendarza Rektora s. 2 Vivat Academia s. 4 Dar M odzie y s. 7 Plenarne

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo