Białystok: Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok: Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku."

Transkrypt

1 1 z :37 Białystok: Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7, Białystok, woj. podlaskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Celem konkursu jest uzyskanie przez Zamawiającego najlepszej pod względem ideowym, przestrzennym, funkcjonalnym i estetycznym koncepcji programowo-przestrzennej aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wykonane przez uczestników konkursu prace konkursowe powinny zatem przedstawiać możliwie najlepsze rozwiązania projektowe w zakresie docelowego ukształtowania plastyczno-przestrzennego aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru, opracowane na podstawie koncepcji własnego autorskiego scenariusza tej wystawy oraz w oparciu o różnorodne środki przekazu informacji i aranżacji wystaw muzealnych. Muzeum Pamięci Sybiru jest instytucją dokumentującą dzieje zesłań oraz dobrowolnego osadnictwa Polaków i innych narodów na ziemiach dawnego Imperium Rosyjskiego oraz ZSRR począwszy od XVI wieku po lata 50. XX w. Ekspozycja Muzeum Pamięci Sybiru poprzez swój przekaz powinna ukazywać dramat zesłań jakich doświadczyli Polacy i inne narody Europy Wschodniej oraz poszerzać i uzupełniać wiedzę na temat losów Polaków na Sybirze (tj. obszarze, o którym mowa w ust. 4 pkt. e załącznika B-1 do regulaminu konkursu), w tym zarówno przymusowych zesłańców, jak i dobrowolnych osadników. Na kanwie tych wydarzeń powinna zostać zbudowana narracja wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru, której istotą powinno być akcentowanie uniwersalizmu ludzkich losów i doświadczeń ukazanych na tle historii wywózek i osadnictwa na obszarze Sybiru. W swojej warstwie znaczeniowej wystawa powinna zatem być źródłem wiedzy oraz potencjalną platformą dialogu pomiędzy narodami współczesnej Europy - ekspozycją, która przecinając poddziały społeczne i kulturowe, będzie budzić refleksje historyczne i egzystencjalne oraz pogłębiać wrażliwość na współczesne dramaty ludzi i narodów. Biorąc pod uwagę, że projektowany obiekt będzie nową jednostką kulturalną w strukturze funkcjonalnej miasta Białegostoku oraz na mapie instytucji muzealnych

2 2 z :37 kraju, działania projektowe podjęte przez uczestników konkursu powinny prowadzić do wprowadzenia do wnętrz budynku MPS rozwiązań przestrzennych oraz elementów scenograficznych i plastycznych pozwalających na interesujące wyeksponowanie zbiorów muzealnych i wykreowanie atrakcyjnej pod względem poznawczym przestrzeni o charakterze medialnym. Uzyskane rozwiązania projektowe powinny przedstawiać koncepcję wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru, która będzie organizować wnętrza pomieszczeń ekspozycyjnych i ogólnodostępnych budynku, wzmacniać rolę Muzeum Pamięci Sybiru w jego funkcji edukacyjnej oraz kreować poprzez swoją narrację interakcje społeczne i determinować dalszy rozwój Muzeum Wojska w Białymstoku. Rozstrzygnięcie konkursu, będzie stanowić podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu, którego praca zdobędzie I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i spełniającą warunki konkursu, do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu projektowym nagrodzonej pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust.: 5.3 i 6.2 regulaminu konkursu. Zaproszenie do negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki jest częścią jednej z nagród przewidzianych do przyznania w tym konkursie przez Sąd Konkursowy. Ponadto prace konkursowe zostaną wykorzystane w celach wyszczególnionych w ust. 6.1 regulaminu konkursu. II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM WARUNKI UDZIAŁU Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie podlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.: 1 4 tej ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do regulaminu konkursu; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: - za spełniających warunek Zamawiający uzna uczestników konkursu, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu wykonawczego (tj. wielobranżowej dokumentacji projektowej o zakresie opracowania i stopniu dokładności umożliwiającym sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przygotowanie przez potencjalnego wykonawcę oferty na realizację opracowanego projektu) aranżacji wystawy o wartości min zł brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT). Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 oraz wykaz usług sporządzony zgodnie z załącznikiem A-3 do regulaminu konkursu. W wykazie musi zostać wymieniona i udokumentowana w

3 3 z :37 prawidłowy sposób - tj. przy pomocy poświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w 1 ust. 2 pkt.: 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) - przynajmniej jedna usługa, o której mowa powyżej; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: - za spełniających warunek Zamawiający uzna uczestników konkursu, którzy dysponują: - przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku historia, - przynajmniej jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura wnętrz, scenografia, wystawiennictwo i scenografia, wzornictwo, wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura i urbanistyka. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 oraz wykaz osób sporządzony zgodnie z załącznikiem A-4 do regulaminu konkursu; Uwaga: Uczestnik konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu osób zdolnych do wykonania pracy konkursowej reprezentujących inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie mógł dysponować tymi osobami przy realizacji pracy konkursowej, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do wykonania pracy konkursowej na okres niezbędny do jej wykonania; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie sporządzone zgodnie z załącznikiem A-2 do regulaminu konkursu. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego wzór stanowi załącznik A-1 do regulaminu konkursu, wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi regulaminem konkursu. Spełnienie powyższych warunków uczestnicy konkursu potwierdzają poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym, o których mowa w ust. 7.2 regulaminu konkursu. Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych wszystkich uczestników spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od uczestników konkursu zostanie dokonana przez Sąd Konkursowy według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z wymieniowych powyżej warunków lub niewłaściwe wykazanie ich spełnienia, skutkować będzie wykluczeniem uczestnika konkursu z prowadzonego postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust.: 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) z udziału w konkursie zostaną wykluczeni również uczestnicy konkursu, którzy złożą nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Uczestnicy, o których mowa powyżej, mogą wspólnie brać udział w konkursie (np. spółka cywilna, konsorcjum, itp.). Ubiegając się wspólnie o udział w konkursie uczestnicy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) muszą ustanowić na piśmie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu konkursowym. Dokument

4 4 z :37 pełnomocnictwa musi zostać obowiązkowo podpisany przez wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie - lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu poszczególnych uczestników - i musi zostać dołączony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie odrębnego dokumentu sporządzonego zgodnie z załącznikiem A-8 do regulaminu konkursu. Wszelka korespondencja dotycząca przebiegu konkursu oraz rozliczenia finansowe będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym w powyższy sposób pełnomocnikiem. Dane adresowe pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji i powinny zostać zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzonym zgodnie z załącznikiem A-1 do regulaminu konkursu. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: 1. Oryginalność wykreowanej idei programowej i scenariusza aranżacji wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w aspekcie spełnienia celu konkursu Oryginalność ekspozycji i atrakcyjność przekazu medialnego, walory poznawcze i edukacyjne wystawy w kontekście zgod. z wytycznymi programowymi Wartości estetyczne rozwiązań projektowych w tym jakość kompozycji przestrzennej i atrakcyjność przyjętych rozwiązań plast. i materiałowych Realność wykonania i ekonomiczność przyjętych rozwiązań projektowych - 25 IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: Dostępny do dnia: , godzina 16:00. Miejsce: Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. J. Kilińskiego 7. Godziny pracy Muzeum Wojska w Białymstoku: 7:30 17:00 (w poniedziałki 7:30 15:30). IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: Data: , godzina 15:00. Miejsce: Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. J. Kilińskiego 7. Godziny pracy Muzeum Wojska w Białymstoku: (w poniedziałki ). IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych: Termin: Data: 26/08/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina: 16:00. Miejsce: Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. J. Kilińskiego 7. Godziny pracy Muzeum Wojska w Białymstoku: 7:30 17:00 (w poniedziałki 7:30 15:30). IV.3) NAGRODY Rodzaj i wysokość nagród: - I nagroda: zł oraz zaproszenie autora nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki w sprawie udzielenia zamówienia publicznego polegającego na szczegółowym opracowaniu projektowym nagrodzonej pracy konkursowej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 5.3 i 6.2 regulaminu konkursu, - II nagroda: zł, - III

5 5 z :37 nagroda: zł, - dwa wyróżnienia po zł każde. Podane powyżej kwoty nagród i wyróżnień pieniężnych są kwotami brutto. Podlegać one będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Sąd Konkursowy dowolnych zmian, co do liczby i wysokości przyznawanych nagród i wyróżnień, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody i wyróżnienia pieniężne, tj. kwoty zł. Dopuszcza się przy tym możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień równorzędnych oraz dodatkowych wyróżnień honorowych o charakterze niepieniężnym. W przypadku nieprzyznania przez Sąd Konkursowy I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki może zostać przyznane uczestnikowi konkursu, którego praca zostanie nagrodzona i uznana w ocenie Sądu Konkursowego za najlepszą. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnych nagród i/lub wyróżnień, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: KONKURS ARCHITEKTONICZNY na Pawilon Polski wraz z projektem ekspozycji wewnętrznej i zagospodarowania terenu przyległego podczas EXPO 2015 w Mediolanie, Republika Włoska. Numer ogłoszenia: 83249-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury. Kraków: Wymiana głównego oprogramowania systemu nadzoru i kontroli systemów bezpieczeństwa LMS Modular ver 2.5 wydanie 03 Cerberus Dati firmy Siemens (tekst i grafika) na nowe oprogramowanie i system zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 348 3403, faks 58 3483404.

I. 1) NAZWA I ADRES: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 348 3403, faks 58 3483404. Gdańsk: Wykonanie i montaż uproszczonych punktów kontroli czystości FOD na lotnisku Gdynia Oksywie. Numer ogłoszenia: 86983-2012; data zamieszczenia: 17.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 8 2013-04-26 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Obsługa prawna wszelkich inwestycji realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243783-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 132-243783 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 05-09-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSZSp/3610/1/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4 845 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez

Bardziej szczegółowo