PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Anna Moskwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa"

Transkrypt

1 PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Anna Moskwa Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Od 2006 r. pracuję przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. Specjalizuję się w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Jestem trenerką, prowadzę szkolenia z zakresu partycypacji obywatelskiej, zarządzania projektami POKL, kompetencji społecznych i rozwoju osobistego. Jako ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze zatrudnienie pracuję z samorządami i społecznościami lokalnymi w zakresie wdrażania różnych narzędzi współpracy, w tym współpracy niefinansowej. Jestem współautorem publikacji temat inicjatywy lokalnej. Inicjatywy własne Kandydata: inicjatywy tworzenia klastrów w województwie podlaskim (koordynator lub zastępca koordynatora kluczowych klastrów województwa podlaskiego: Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej, Wschodni Klaster Budowlany, Podlaski Okręg Spożywczo-Przemysłowy), rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez projekt Podlaski Inkubator Biznesu, liczne projekty i przedsięwzięcia wspierające integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej współfinansowane ze środków krajowych i UE. Współpraca partnerska z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu 1

2 terytorialnego: wspólne inicjatywy realizowane z na rzecz funkcjonowania przemysłu kreatywnego z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędem Miasta Łódź, Towarzystwem Amicus - projekt Creative Poland, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabłudowie w zakresie pomocy społecznej- projektu Klubu Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie, skuteczne nawiązywanie partnerstw z administracją publiczną, udział w dyskusjach, debatach, konsultacjach, szczególnie aktywne uczestnictwo w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania, współpraca z Białostockim Parkiem Naukowo Technologicznym, Parkiem Naukowo Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach, współpraca z szkołami z województwa podlaskiego w zakresie pozyskiwania środków na rozwój ich działalności np.: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, ZS nr 2 w Białymstoku, Gimnazjum w Mońkach, współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Urzędem Miasta w Suwałkach, Urzędem Miejskim w Augustowie, Urzędem Miejskim w Supraślu, Urzędem Miasta w Ełku, Urzędem Gminy w Białowieży, Urzędem Miasta w Hajnówce, Urzędem Miasta w Łomży, współpraca z klastrami: Związkiem Pracodawców Klastry Polskie, Klaster Mazurskie Okna, Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Klastrem Centralnym Okręg Przemysłowy, Klastrem Lubelskie Drewno, Śląskim Klastrem Lotniczym, Gdańskim Klastrem Budowlanym, Klastrem Logistyczne Transportowym Północ- Południe, Polskim Klastrem Morskim, Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej, Pomorskim Klastrem Żeglarskim, współpraca międzynarodowa z Klaipeda Technology Park, Sumską Izbą Handlowo- Przemysłową, Europlace Finance&Innovation, CEENET Inc., SNR Denton. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, w tym działalności mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Poniżej przedstawiani cele szczegółowe i proponowane działania, które umożliwią zrealizowanie powyższego celu głównego. CELE SZCZEGÓŁOWE funkcjonowania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w zakresie obszaru pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: - tworzenie inicjatyw na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa -organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwa dla rodzin wymagających wsparcia - aktywizacja osób starszych - wyrównywanie szans i integracja osób niepełnosprawnych. Są to główne cele, które zamierzam zrealizować w ramach trwania kadencji Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obszarem tematycznym, w jakim chciałabym przede wszystkim dokonywać zmian jest polityka społeczna ze szczególnym naciskiem na działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: przybliżenie i upowszechnienie tematyki ekonomii społecznej, 2

3 wzmożenie działań na rzecz utworzenia klastra ekonomii społecznej jako możliwości wpasowania się w zapisy, jakie znajdą się w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego na nowy okres programowania, promowania współdziałania JST z podmiotami realizującymi zadania społeczne, wzmocnienie polityk pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez szereg działań psychologiczno-edukacyjnych. Równie ważnym dla mnie tematem jest obszar mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Celem, który chciałabym zrealizować w tym zakresie jest zmiana świadomości mieszkańców na temat postrzegania mniejszości narodowych i etnicznych w społeczeństwie poprzez - przeprowadzenie kampanii społecznych na temat mniejszości narodowych funkcjonujących na naszym terenie za pomocą materiałów promocyjnych np. ulotek, plakatów, informacji na stronie www, organizowanie otwartych spotkań dla mieszkańców wspólnie z mniejszościami narodowymi, inicjowanie i wspomaganie współpracy organizacji, instytucji i środowisk w celu aktywizacji lokalnych społeczności oraz wyrównywania szans różnych grup społecznych, upowszechnienie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 2 Andrzej Romańczuk Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Pan Andrzej Romańczuk mimo stosunkowo młodego wieku (39 lat), od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz mniejszości rosyjskiej, jak i szeroko rozumiane jest wielokulturowości Białegostoku, Podlasia i Polski, oraz na niwie edukacji i kultury. Jest on inicjatorem i animatorem licznych działań społeczno-kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych i innych, podejmowanych przez s Anią mniejszość rosyjską, jak i na rzecz tolerancji oraz realnej różnorodności i wielokulturowo ś ci tych terenów Polski. Pan Andrzej Romańczuk posiada również wieloletnie doświadczenia w pracy w tego typu gremiach nabyte m. in. po przez jego udział w pracach: Komisji Wspólnej Rządu RP i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce, Komisji A mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, w Zespole cis. Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości narodowych i Etnicznych przy Wojewodzie Podlaskim, Radzie Programowej Polskiego Radia Białystok. Te doświadczenia, jak i wiedza zdobyta podczas ponad 15-lat pracy dziennikarskie) (m.in. w redakcji mniejszości narodowych OT\T Białystok) na pewna przydadzą w pracach Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i przyczynią się do wzbogacenia jej działań. 3

4 Działania na rzecz edukacji wielokulturowej, na rzecz tolerancji oraz edukacyjne o żyjących tu od pokoleń mniejszości (narodowych, etnicznych, językowych i wyznaniowych). 1. Zagadnienia związane ze zróżnicowaniem etno-narodowo-wyznaniowym i językowym województwa podlaskiego, a zwłaszcza w zakresie realnej współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego ze środowiskami mniejszości, działania na rzecz promowania wielokulturowości i dobrych relacji pomiędzy- różnymi grupami etnicznymi, narodowymi i wyznaniowymi na terenie województwa podlaskiego. 2. Działania na rzecz przywiązywania większej wagi do zróżnicowania etno - narodowo - wyznaniowego i językowego województwa podlaskiego, jako jedne] z szans rozwoju województwa, jako jednego wyróżników tego regionu Polski. 3. Działania na rzecz popularyzacji i upowszechniania modelu Konsultacji Społecznych. 4. Działania na rzecz tworzenia tematycznych Komisji Dialogu Społecznego przy Samorządzie Województwa Podlaskiego (na przykład KOS ds. kultury, tolerancji i wielokulturowości, polityki migracyjnej, mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych, oświat i edukacji, młodzieży). 4. Kwestie uwzględniania zapisów i ducha Ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz języku Regionalnym w działaniach, uchwałach i programach realizowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz przy tworzeniu i realizowaniu programów i strategii rozwoju województwa podlaskiego - zwłaszcza w sferach: kultury, edukacji, działań na rzecz wielokulturowości i edukacji obywatelskiej. 3 Andrzej Świetlikowski Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Nazywam się Andrzej Świetlikowski i moją pasją są organizacje pozarządowe - działanie w nich, bycie pozarządowcem, pokazywanie innym swoją postawą w jaki sposób można działać na rzecz społeczności lokalnej, doceniani także możliwość współpracy z niezwykłymi ludźmi którzy są dla mnie inspiracją. Przede wszystkim ważne jest dla mnie działanie lokalne, ale również działanie na rzecz mojego województwa. W związku z tym, że działam w organizacjach pozarządowych od wielu lat w szczególności w sferze pomocy społecznej, praw człowieka oraz promowania III sektora bardzo bliski jest mi 4

5 temat osób wykluczonych społecznie i pomoc im, mniejszości etnicznych i narodowościowych jak również osób niepełnosprawnych oraz promowanie wolontariatu i idei organizacji pozarządowych. Działam właśnie na rzecz wyżej wymienionych grup, ponieważ: -rodziny potrzebujące otrzymują nieadekwatną pomoc ze strony instytucji pomocowych lub nie otrzymują jej wcale; -wolontariusze posiadają bardzo nikłą wiedzę na temat wolontariatu; -organizacje pozarządowe i ich działalność są słabo wypromowane; Moja działalność w III sektorze: -działam i pracuję społecznie jako vice-prezes Stowarzyszenia Aktywne Osiedle, -jestem członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych, -pracuję społecznie jako członek miejskich i wojewódzkich komisji konkursowych, -prowadzę zajęcia na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, -prowadzę zajęcia dla młodzieży jako instruktor w pracowni modelarskiej, -udzielam się społecznie jako wolontariusz i animator w innych organizacjach pozarządowych, Moim głównym celem jest przede wszystkim: -zwiększenie świadomości mieszkańców województwa podlaskiego na temat organizacji pozarządowych i wolontariatu; -zmniejszenie wykluczenia społecznego- poprzez promocję ekonomii społecznej, Współpracuję z administracją publiczną, mediami, mieszkańcami, instytucjami oświatowokulturalnymi, biznesem i organizacjami pozarządowymi głównie z Białegostoku, ale również w powiecie i województwie, poprzez działania promocyjne, bezpośrednie spotkania, angażowania ich w swoje działania. Może pomoc dla jednego człowieka nie będzie czymś wielkim dla świata, ale będzie wszystkim dla Niego - to jest moje motto i tak staram się żyć ponieważ o człowieku decydują czyny a nie słowa. Jako społecznik ale również jako prawnik dużą wagę przykładam do modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, oraz do czynników mogących wpłynąć na ich poprawę. 1. W tym zakresie chciałbym móc uczestniczyć w tworzeniu i systematyzacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Duży nacisk kładąc na priorytety zawarte w nowej strategii Województwa Podlaskiego do 2020r. 2. W roku bieżącym podnosząc swoje kwalifikacje ukończyłem studia podyplomowe o kierunku : standardy III sektora - executive education. Uważam więc, że jednym z moich zadań w Radzie Pożytku Publicznego byłoby promowanie mechanizmów standaryzacyjnych w organizacjach działających w sferze pożytku jak również w sprawach standardów i monitorowania realizacji zleconych im zadań publicznych. 5

6 4 Artur Więzowski Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Artur Więzowski 7 dań Ju Jutsu 6 dań Kyokushin Karate 3dan Oyama Karate. Sztuki walki uprawia 34 lata Artur Więzowski (ur. 27 listopada 1963 roku ). Karate trenuje od 1979 roku. W 1995 roku utworzył Mazowiecko-Podlaski Klub Oyama Karate, który objął swym zasięgiem Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Ostrów Mazowiecką, Bielsk Podlaski, Sokoły, Nur. Obecnie Klub zmienił nazwę na Mazowiecko-Podlaski Klub Karate i działa na terenie Ciechanowca, Wysokiego Mazowieckiego, Nowych Piekut, Szumowa, Zambrowa. Rokrocznie w Klubie trenuje młodzież, dzieci oraz dorośli z Województwa Podlaskiego. Shihan(profesor sztuk walki) Więzowski od lat przyczynia się do rozwoju sportu karate w Województwie Podlaskim. Jest wychowawca Mistrzów Polski, Pucharu Polski i medalistów Międzynarodowych Turniejów Karate. Dzięki jego inicjatywom Podlaskie odwiedzili najwięksi mistrzowie zarówno karate Oyama, jak i Kyokushin Budokai. W 1998 roku, w Ciechanowcu i Zambrowie, gościł legendarny twórca Oyama Karate Shigeru Oyamy 10 Dań. Natomiast w 2009 te same miasta odwiedził prezydent organizacji Kyokushin Budokai Jon Bloming 10 dań. W 2011,2012,2013 Zambrów i Ciechanowiec odwiedzał i prowadził treningi Kancho Gerard Gordeau 9 dań Prezydent Internationale Budo Kai(IBK). Shihan, w ramach działalności Klubu przez ostatnie dwa lata, organizuje różnego rodzaju zajęcia sportowe i szkoleniowe obozy międzynarodowe Mistrzostwa Polski Puchary Polski przy współpracy Samorządów - Zrealizował też dwa Projekty Unijne o charakterze sportowoedukacyjnym dla mieszkańców Obszarów wiejskich Podlasia z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego osiągnięcia były wielokrotnie doceniane i nagradzane. Dwukrotnie nominowany na osobowość sportową roku w kategorii "Lider upowszechniania kultury fizycznej na Podlasiu" (1997, 1998). Został dwukrotnie odznaczony odznaką "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" (srebrna i złota odznaka) przez Ministra Sportu. Za wybitny wkład w rozwój kultury fizycznej na bazie karate otrzymał w 2003 roku od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2011 Złotym Krzyżem Zasługi od Prezydenta R.P. Bronisława 6

7 Komorowskiego. W 2004 roku nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego dla Najlepszego Trener roku 2004 Województwa Podlaskiego". W 2005 roku otrzymał Złotego Żubra" - doroczną nagrodę Burmistrza Zambrowa, w kategorii Upowszechniania Kultury Fizycznej. W 2011 roku odznaczony przez Marszałka Województwa Honorową Odznaką Zasłużony dla woj. Podlaskiego. Odznaczony Krzyżem Koronnym Uhonorowany przez Burmistrza Ciechanowca tytułem Najlepszy Trener Roku. Odznaczony przez Prezydenta R.P Bronisława Komorowskiego" Złotym Krzyżem Zasługi" za działalność społeczno sportową. Artur Więzowski zajmował stanowisko szefa szkolenia Europy Wschodniej w Oyama Karate, do 2006 roku był szkoleniowcem i egzaminatorem Białoruskiej Organizacji Oyama Karate, w 2007 roku w imieniu Shigeru Oyamy 10 Dań weryfikował stopnie mistrzowskie Dań w Rosji w Sankt Petersburgu, szkolił i przygotowywał do egzaminów mistrzowskich Litewskich Karateka współtworzył Litewską Organizacje Oyama Karate, był Sędzią Centralnym OIKF do 2010 roku, był również egzaminatorem Regionalnym PFOK do 2008 roku był Dyrektorem programowym do spraw promocji IKF. Od 2008 roku był Szefem Szkolenia Polskiej Organizacji Kyokushin Budokai. W 2009, 2011, 2012 roku zorganizował w Zambrowie Mistrzostw Polski w Kyokushin Budokai. W 2011 roku zakłada Polską Federację Instytut Budokai Karate będącą Członkiem Internationale Budo Kai z siedzibą w Hadze z Kancho Gordeau 9 dań na czele Jest Prezesem i Dyrektorem PFIBK organizatorem Pucharów Polski i Mistrzostw Polski. Rady Pożytku Publicznego jako grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie, opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta rada działa. Szczególną wartością takiej rady jest to, że składa się ona nie tylko z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, ale także z reprezentantów administracji publicznej. Dzięki temu na forum rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów i jest szansa wypracowywanie porozumień, które uwzględnia racje stron. Wojewódzka Rady Pożytku Publicznego powinna w swoim programie uwzględnić: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego - oznacza to, że rada ma prawo opiniować zarówno projekty uchwał Sejmiku, ale także te które ma wydawać wojewoda. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną, wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom - zarówno przez samorząd województwa jak i przez wojewodę, opiniowanie strategii rozwoju województwa. Rada powinna docierać do jak największej ilości Organizacji Pozarządowych, w miarę możliwości technicznych i logistycznych do wszystkich znajdujących się na terenie jej działania. Działalność rady powinna być jawna i jaj informacje powinny docierać do wszystkich NGO na terenie Województwa. Rada powinna z determinacją walczyć i zabiegać o prawa Organizacji Pozarządowych wobec administracji Samorządowej. 5 7

8 Damian Marek Dworakowski Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Damian Dworakowski (ur. 1986) - socjolog, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku (2009); działacz społeczny i animator kultury. Prezes zarządu Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie. Organizator szeregu projektów i imprez mających za zadanie animowanie życia kulturalnego Białegostoku. Koordynator projektów badawczych zajmujący się tematyką kultury (m.in. Diagnoza sektora kultury na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy; w oparciu o teorię wartości kultury J. Holdena" realizowanego w ramach Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;) Współtwórca wielu projektów społecznych: Pomysłodawca i współtwórca Podlaskiej Pracowni Digitalizacji (PO FIO, 2011) - pierwszej ogólnodostępnej, bezpłatnej pracowni digitalizacji skierowanej na archiwizację i upowszechnianie dorobku III sektora i środowisk twórczych naszego regionu Koordynator projektu Węglowa - Społeczna Koncepcja" (Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego; 2013) - pierwszej w województwie społecznej koncepcji zagospodarowania terenu. W ramach prac projektowych po raz pierwszy w regionie wykorzystywano narzędzia partycypacji pogłębionej. Pomysłodawca Wielkoformatowej Galerii Sławnych Podlasian - wielkoformatowych murali prezentujących wybitnych mieszkańców regionu. Jest to projekt, który wykorzystuje nowoczesne środki wyrazu artystycznego do promocji dziedzictwa kulturowego. Koordynator Dnia Munduru - corocznego pikniku rodzinnego, na którym prezentowane są tradycje militarne naszego regionu Koordynator Rap Pikniku - imprezy promującej wszystkie elementy lokalnej kultury hip-hop. Kierownik projektu Mały region, duże możliwości" (PO FIO 2011) skierowanego na rozwój kompetencji młodzieży z małych miejscowości województwa podlaskiego Kierownik projektu Moja aglomeracja, moja przestrzeń" (PO FIO 2012) promującego partycypację obywatelską w planowaniu przestrzennym Ekspert ds. zarządzania zmianą na obszarach Natura Członek kapituły konkursowej Społecznej Inicjatywy Roku (Wojewody Podlaskiego). Konsultant narzędzia zarządzania rozwojem organizacji pozarządowej (OWOP, Sieć Splot). Latarnik "Polski Cyfrowej Równych Szans" 8

9 Kluczowym elementem rozwoju naszego województwa powinno być współdziałanie. Umożliwić to może współpraca różnych podmiotów na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Niezbędnym elementem rozwoju naszego województwa jest budowa silnego kapitału społecznego. Opierać się on powinien na zrozumieniu i poszanowaniu zarówno wspólnych, jak i odmiennych wartości wielokulturowego regionu. Konieczna jest współpraca podmiotów reprezentujących różne środowiska i realizacja projektów interdyscyplinarnych o jasno sformułowanym celu i efekcie. Współpraca samorządu lokalnego, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych umożliwia wypracowanie rezultatów satysfakcjonujących wszystkie strony. W istotnym stopniu umożliwia wdrożenie i utrzymanie zmian społecznych, zaprojektowanych na podstawie współpracy międzysektorowej. Obniża również koszty ich wdrożenia - pod względem ekonomicznym i społecznym. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna dbać o szerokie angażowanie przedstawicieli III sektora do działań na rzecz rozwoju naszego województwa. Organizacje pozarządowe rozumieją potrzeby mieszkańców Podlasia i potrafią z nimi współpracować. Dlatego też poprzez działalność Rady III sektor powinien być w większym stopniu reprezentowany i zauważany w projektowaniu i wdrażaniu dokumentów strategicznych. Organizacje pozarządowe najszybciej reagują na pojawiające się wśród społeczności lokalnej potrzeby. Rozwiązują problemy lokalne nie tylko najszybciej, ale także najbardziej efektywnie. Nie tylko pod względem finansowym, ale często też merytorycznym. Samorząd lokalny powinien wspierać oddolne pomysły jego mieszkańców. Dzięki wspieraniu lokalnych twórców, przedsiębiorców i organizacji możliwe będzie budowanie trwałego i silnego kapitału społecznego. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zatrzymać odpływ młodych zdolnych osób z naszego regionu i sprawić, że będą one chętnie rozwijały swoje pasje i zainteresowania w województwie podlaskim. Istotnym elementem umożliwiającym rozwój naszego regionu jest współpraca międzynarodowa. Atrakcyjność województwa podlaskiego powinna być wykorzystywana w zdecydowanie większym stopniu niż dotychczas. Właśnie organizacje pozarządowe potrafią utrzymywać kontakty i współpracę międzynarodową, pomimo różnic jakie dzielą nas z krajami sąsiedzkimi. Niezwykle ważne w tym kontekście jest dbanie o wspólne dziedzictwo kulturowe łączące Polskę i kraje sąsiedzkie. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu na polu kultury możliwe jest budowanie współpracy także w innych obszarach. 6 9

10 Dorota Ilona Niewińska Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: W ostatnich 2 latach realizując program pn. Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości" wsparłam finansowo w formie pożyczek do dnia r. 37 firm z województwa podlaskiego na kwotę PLN. W 2012 roku w odpowiedzi na konkurs Ministra Gospodarki złożyłam dokumentację projektową i tym samym, pozyskałam fundusz pożyczkowy skierowany do przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi na terenie woj. podlaskiego. W 2012 r wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARES SA złożyłam projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach", który ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii społecznej różnym grupom interesariuszy tj. osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, dotacyjne. Od stycznia 2013 jako członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Suwałkach wypełniam swoje zadania poprzez: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie, ocenę racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu i sprawozdań z ich wykorzystania, opiniowanie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i krajowym: 1. Reprezentowanie na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym interesów: przedsiębiorców województwa podlaskiego oraz wspieranie ich działań zmierzających do rozwoju regionu, 2. Oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej wspierającej rozwój przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy 3. Organizowanie wymiany doświadczeń poprzez spotkania seminaria, konferencje pomiędzy instytucjami wspierającymi rozwój gospodarczy, 4. Promocja instrumentów finansowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych dostępnych w województwie 10

11 5. Współdziałanie z instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, tworzenia warunków finansowania i wymiany doświadczeń dotyczących wspierania MSP, 6. Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu kwalifikacji i wiedzy podlaskich MSP, 7. Wspieranie procesu integracji gospodarczej MSP woj. podlaskiego z Unią Europejską oraz ułatwianie przedsiębiorcom współpracy z partnerami zagranicznymi. 7 Grzegorz Łukaszewicz Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: W roku 2001 zostałem skierowany do Pracy z młodzieżą przez Radę Osiedla Bacieczki, której byłem członkiem. Moim zadaniem było organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy więc sekcje piłki nożnej i koszykówki dla młodzieży z naszego osiedla. Rada skierowała mnie do tworzącego się Uczniowskiego Klubu Sportowego, gdzie zostałem początkowo członkiem zarządu, a następnie w 2004 roku Prezesem. W Klubie zajmowałem się bezpośrednim nadzorem i współorganizacją takich imprez jak: - Biegi z okazji odzyskania Niepodległości w latach Zostało zorganizowanych 12 biegów, w których uczestniczyli zawodnicy z Polski i zagranicy (dzieci, młodzież, dorośli, rodziny biegające i zawodnicy niepełnosprawni), - półmaratony na trasie Białystok -Dobrzyniewo w latach , - 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorów młodszych w Piłce Ręcznej w 2011 roku, - mniejszej rangi imprezy jak wyciskanie sztangi leżą, Festyn z okazji Dnia Dziecka w latach Wydawaliśmy też w latach comiesięczny biuletyn o zasięgu osiedlowym. Redagowaniem i rozpowszechnianiem zajmowała się młodzież. Moim zadaniem było natomiast nadzorowanie redagowania oraz dystrybucja biuletynu na osiedlu. Pomagałem też w kontaktach z ciekawymi ludźmi, z którymi przeprowadzano wywiady. Bezpośrednio w klubie zajmuję się prowadzeniem zajęć w sekcji Karate Kyokushin i pracą z dziećmi oraz młodzieżą. Oprócz imprez sportowych organizowaliśmy także ferie dla dzieci. Duży nacisk kładziemy na współpracę z szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi. Jestem członkiem zarządu a od 2010 roku także Prezydium TPD w Białymstoku. W TPD moje zadanie poległo na współprace świetlicą Środowiskową. W 2013 roku zostałem wybrany na prezesa TPD oddziału miejskiego. 11

12 W swojej pracy współpracuję z samorządami takimi jak: Urząd Marszałkowski, Miasto Białystok, Starostwo Powiatu białostockiego, Gmina Dobrzyniewo,. Wysiłek jaki wkładam w pracę jest skierowany na wychowanie dzieci i młodzieży. 1. większa współpraca rady z organizacjami poprzez spotkania, 2. poznawanie problemów, z jakimi spotykają się organizacje i sposobów zapobiegania im, 3. spotkania wyjazdowe rady z organizacjami działające na określonym terenie wojewódzkim. 8 Jan Oniszczuk Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: l/ Zarządzanie działalnością Stowarzyszenia Szukamy Polski - Jan Oniszczuk jest prezesem zarządu naszej organizacji. Stowarzyszenie zajmuje się głównie edukacją kulturalną, ekologiczną, medialną, ekonomiczną i obywatelską. Kandydat bezpośrednio angażował się w projekty realizowane przez nasze stowarzyszenie szczególnie dotyczące edukacji historycznej (Kartki z kalendarza historycznego) oraz prezentację największych osobowości województwa podlaskiego w ramach M U LTI MEDIALNEGO ARCHIWUM KULTURY. 2/ Członek Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego l kadencji; aktywna praca w posiedzeniach Rady. 3/ Konsultowanie dokumentów. Angażował się w konsultowanie Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - zarówno tych w skali województwa podlaskiego jak też Miasta Białegostoku. Szczególnie zaangażował się w konsultowanie projektu Strategii Województwa Podlaskiego do 2020 roku -zarówno na forum Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jak też jako autor stanowiska Stowarzyszenia Szukamy Polski dotyczącego strategii (stanowisko to zostało ujęte w poprawkach zespołu redagującego strategię). 4/ Wybór na delegata Podlaskiej Sieci Pozarządowej - czerwiec / Uczestnictwo w debatach publicznych dotyczących ważnych spraw dla mieszkańców województwa podlaskiego i Miasta Białystok (kawiarenki i śniadania obywatelskie) 6/Współpraca i nadzór merytoryczny nad przygotowywaniem programów w 12

13 Podlaskiej Telewizji Pozarządowej - redagowanej przez Stowarzyszenie Szukamy Polski. l/chciałbym, aby obok funkcji organu opiniodawczo - doradczego i konsultacyjnego Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego występowała też z inicjatywami dotyczącymi rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. PRDPP powinna mieć możliwość artykułowania własnych stanowisk w tym obszarze. Szczególnie, że reprezentacja w Radzie jest i będzie szeroka: są tam przedstawiciele zarządu, radni, urzędnicy UMWP i instytucji samorządowych województwa. 2/ Dalsza praca Rady nad Strategią Województwa Podlaskiego, w szczególności praca nad opiniowaniem dokumentów wypracowanych przez poszczególne zespoły/grupy robocze. 3/ Przygotowanie projektu Wieloletniego Programu Współpracy województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi. 4/ Poznawanie doświadczeń innych Rad Działalności Pożytku Publicznego (organizacja wizyt studyjnych w innych województwach). 5/Wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych 6/ Debaty i dyskusje nad bieżącymi problemami. 9 dr inż. Jerzy Sienkiewicz Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Problematyka związana z ochroną i promocją zdrowia jest mi znana gdyż w 1995 roku uzyskałem stopień doktora nauka medycznych na Akademii Medycznej w Białymstoku pracując w Zakładzie Zdrowia Publicznego. Od kilku lat prowadzę bezpłatne prelekcje na temat bezpiecznego używania telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, sieci bezprzewodowych, mikrofalówki i innych urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Prowadziłem je dla rodziców w szkołach, Uniwersytecie III wieku, Klubie młodych mam oraz w niektórych białostockich szkołach Od marca tego roku organizuję na Politechnice Białostockiej oraz w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Białymstoku koła wsparcia technicznego dzieci niepełnosprawnych. Celem tego Koła jest realizowanie prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich dotyczących projektowanie różnego rodzaju urządzeń 13

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

efektywne zlecanie zadań publicznych

efektywne zlecanie zadań publicznych RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach Podręcznik opisujący model efektywnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI Załącznik do Uchwały 386 / 14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów:

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów: Miasta Otwarte Miasta Otwarte to akcja prowadzona w ramach kampanii Włącz się w Polskę. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska mediacji ludności

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce SZAw praktyce PARTNERdoświadczenie SKA/ rozwoju WARlokalnego WA/ 01/6 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE POTRZEBUJĄ LOKALNYCH SPOŁECZNIKÓW 02/7 PRACA METODĄ PARTNERSTW LOKALNYCH 03/9 PARTNERSTWA LOKALNE W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo