PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Anna Moskwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa"

Transkrypt

1 PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Anna Moskwa Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Od 2006 r. pracuję przy tworzeniu i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. Specjalizuję się w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Jestem trenerką, prowadzę szkolenia z zakresu partycypacji obywatelskiej, zarządzania projektami POKL, kompetencji społecznych i rozwoju osobistego. Jako ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze zatrudnienie pracuję z samorządami i społecznościami lokalnymi w zakresie wdrażania różnych narzędzi współpracy, w tym współpracy niefinansowej. Jestem współautorem publikacji temat inicjatywy lokalnej. Inicjatywy własne Kandydata: inicjatywy tworzenia klastrów w województwie podlaskim (koordynator lub zastępca koordynatora kluczowych klastrów województwa podlaskiego: Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej, Wschodni Klaster Budowlany, Podlaski Okręg Spożywczo-Przemysłowy), rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez projekt Podlaski Inkubator Biznesu, liczne projekty i przedsięwzięcia wspierające integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej współfinansowane ze środków krajowych i UE. Współpraca partnerska z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu 1

2 terytorialnego: wspólne inicjatywy realizowane z na rzecz funkcjonowania przemysłu kreatywnego z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędem Miasta Łódź, Towarzystwem Amicus - projekt Creative Poland, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabłudowie w zakresie pomocy społecznej- projektu Klubu Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie, skuteczne nawiązywanie partnerstw z administracją publiczną, udział w dyskusjach, debatach, konsultacjach, szczególnie aktywne uczestnictwo w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania, współpraca z Białostockim Parkiem Naukowo Technologicznym, Parkiem Naukowo Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach, współpraca z szkołami z województwa podlaskiego w zakresie pozyskiwania środków na rozwój ich działalności np.: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, ZS nr 2 w Białymstoku, Gimnazjum w Mońkach, współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Urzędem Miasta w Suwałkach, Urzędem Miejskim w Augustowie, Urzędem Miejskim w Supraślu, Urzędem Miasta w Ełku, Urzędem Gminy w Białowieży, Urzędem Miasta w Hajnówce, Urzędem Miasta w Łomży, współpraca z klastrami: Związkiem Pracodawców Klastry Polskie, Klaster Mazurskie Okna, Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Klastrem Centralnym Okręg Przemysłowy, Klastrem Lubelskie Drewno, Śląskim Klastrem Lotniczym, Gdańskim Klastrem Budowlanym, Klastrem Logistyczne Transportowym Północ- Południe, Polskim Klastrem Morskim, Podkarpackim Klastrem Energii Odnawialnej, Pomorskim Klastrem Żeglarskim, współpraca międzynarodowa z Klaipeda Technology Park, Sumską Izbą Handlowo- Przemysłową, Europlace Finance&Innovation, CEENET Inc., SNR Denton. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, w tym działalności mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Poniżej przedstawiani cele szczegółowe i proponowane działania, które umożliwią zrealizowanie powyższego celu głównego. CELE SZCZEGÓŁOWE funkcjonowania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w zakresie obszaru pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: - tworzenie inicjatyw na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa -organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwa dla rodzin wymagających wsparcia - aktywizacja osób starszych - wyrównywanie szans i integracja osób niepełnosprawnych. Są to główne cele, które zamierzam zrealizować w ramach trwania kadencji Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obszarem tematycznym, w jakim chciałabym przede wszystkim dokonywać zmian jest polityka społeczna ze szczególnym naciskiem na działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: przybliżenie i upowszechnienie tematyki ekonomii społecznej, 2

3 wzmożenie działań na rzecz utworzenia klastra ekonomii społecznej jako możliwości wpasowania się w zapisy, jakie znajdą się w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego na nowy okres programowania, promowania współdziałania JST z podmiotami realizującymi zadania społeczne, wzmocnienie polityk pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez szereg działań psychologiczno-edukacyjnych. Równie ważnym dla mnie tematem jest obszar mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Celem, który chciałabym zrealizować w tym zakresie jest zmiana świadomości mieszkańców na temat postrzegania mniejszości narodowych i etnicznych w społeczeństwie poprzez - przeprowadzenie kampanii społecznych na temat mniejszości narodowych funkcjonujących na naszym terenie za pomocą materiałów promocyjnych np. ulotek, plakatów, informacji na stronie www, organizowanie otwartych spotkań dla mieszkańców wspólnie z mniejszościami narodowymi, inicjowanie i wspomaganie współpracy organizacji, instytucji i środowisk w celu aktywizacji lokalnych społeczności oraz wyrównywania szans różnych grup społecznych, upowszechnienie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 2 Andrzej Romańczuk Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Pan Andrzej Romańczuk mimo stosunkowo młodego wieku (39 lat), od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz mniejszości rosyjskiej, jak i szeroko rozumiane jest wielokulturowości Białegostoku, Podlasia i Polski, oraz na niwie edukacji i kultury. Jest on inicjatorem i animatorem licznych działań społeczno-kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych i innych, podejmowanych przez s Anią mniejszość rosyjską, jak i na rzecz tolerancji oraz realnej różnorodności i wielokulturowo ś ci tych terenów Polski. Pan Andrzej Romańczuk posiada również wieloletnie doświadczenia w pracy w tego typu gremiach nabyte m. in. po przez jego udział w pracach: Komisji Wspólnej Rządu RP i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce, Komisji A mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, w Zespole cis. Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości narodowych i Etnicznych przy Wojewodzie Podlaskim, Radzie Programowej Polskiego Radia Białystok. Te doświadczenia, jak i wiedza zdobyta podczas ponad 15-lat pracy dziennikarskie) (m.in. w redakcji mniejszości narodowych OT\T Białystok) na pewna przydadzą w pracach Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i przyczynią się do wzbogacenia jej działań. 3

4 Działania na rzecz edukacji wielokulturowej, na rzecz tolerancji oraz edukacyjne o żyjących tu od pokoleń mniejszości (narodowych, etnicznych, językowych i wyznaniowych). 1. Zagadnienia związane ze zróżnicowaniem etno-narodowo-wyznaniowym i językowym województwa podlaskiego, a zwłaszcza w zakresie realnej współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego ze środowiskami mniejszości, działania na rzecz promowania wielokulturowości i dobrych relacji pomiędzy- różnymi grupami etnicznymi, narodowymi i wyznaniowymi na terenie województwa podlaskiego. 2. Działania na rzecz przywiązywania większej wagi do zróżnicowania etno - narodowo - wyznaniowego i językowego województwa podlaskiego, jako jedne] z szans rozwoju województwa, jako jednego wyróżników tego regionu Polski. 3. Działania na rzecz popularyzacji i upowszechniania modelu Konsultacji Społecznych. 4. Działania na rzecz tworzenia tematycznych Komisji Dialogu Społecznego przy Samorządzie Województwa Podlaskiego (na przykład KOS ds. kultury, tolerancji i wielokulturowości, polityki migracyjnej, mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych, oświat i edukacji, młodzieży). 4. Kwestie uwzględniania zapisów i ducha Ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz języku Regionalnym w działaniach, uchwałach i programach realizowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz przy tworzeniu i realizowaniu programów i strategii rozwoju województwa podlaskiego - zwłaszcza w sferach: kultury, edukacji, działań na rzecz wielokulturowości i edukacji obywatelskiej. 3 Andrzej Świetlikowski Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Nazywam się Andrzej Świetlikowski i moją pasją są organizacje pozarządowe - działanie w nich, bycie pozarządowcem, pokazywanie innym swoją postawą w jaki sposób można działać na rzecz społeczności lokalnej, doceniani także możliwość współpracy z niezwykłymi ludźmi którzy są dla mnie inspiracją. Przede wszystkim ważne jest dla mnie działanie lokalne, ale również działanie na rzecz mojego województwa. W związku z tym, że działam w organizacjach pozarządowych od wielu lat w szczególności w sferze pomocy społecznej, praw człowieka oraz promowania III sektora bardzo bliski jest mi 4

5 temat osób wykluczonych społecznie i pomoc im, mniejszości etnicznych i narodowościowych jak również osób niepełnosprawnych oraz promowanie wolontariatu i idei organizacji pozarządowych. Działam właśnie na rzecz wyżej wymienionych grup, ponieważ: -rodziny potrzebujące otrzymują nieadekwatną pomoc ze strony instytucji pomocowych lub nie otrzymują jej wcale; -wolontariusze posiadają bardzo nikłą wiedzę na temat wolontariatu; -organizacje pozarządowe i ich działalność są słabo wypromowane; Moja działalność w III sektorze: -działam i pracuję społecznie jako vice-prezes Stowarzyszenia Aktywne Osiedle, -jestem członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych, -pracuję społecznie jako członek miejskich i wojewódzkich komisji konkursowych, -prowadzę zajęcia na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, -prowadzę zajęcia dla młodzieży jako instruktor w pracowni modelarskiej, -udzielam się społecznie jako wolontariusz i animator w innych organizacjach pozarządowych, Moim głównym celem jest przede wszystkim: -zwiększenie świadomości mieszkańców województwa podlaskiego na temat organizacji pozarządowych i wolontariatu; -zmniejszenie wykluczenia społecznego- poprzez promocję ekonomii społecznej, Współpracuję z administracją publiczną, mediami, mieszkańcami, instytucjami oświatowokulturalnymi, biznesem i organizacjami pozarządowymi głównie z Białegostoku, ale również w powiecie i województwie, poprzez działania promocyjne, bezpośrednie spotkania, angażowania ich w swoje działania. Może pomoc dla jednego człowieka nie będzie czymś wielkim dla świata, ale będzie wszystkim dla Niego - to jest moje motto i tak staram się żyć ponieważ o człowieku decydują czyny a nie słowa. Jako społecznik ale również jako prawnik dużą wagę przykładam do modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, oraz do czynników mogących wpłynąć na ich poprawę. 1. W tym zakresie chciałbym móc uczestniczyć w tworzeniu i systematyzacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Duży nacisk kładąc na priorytety zawarte w nowej strategii Województwa Podlaskiego do 2020r. 2. W roku bieżącym podnosząc swoje kwalifikacje ukończyłem studia podyplomowe o kierunku : standardy III sektora - executive education. Uważam więc, że jednym z moich zadań w Radzie Pożytku Publicznego byłoby promowanie mechanizmów standaryzacyjnych w organizacjach działających w sferze pożytku jak również w sprawach standardów i monitorowania realizacji zleconych im zadań publicznych. 5

6 4 Artur Więzowski Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Artur Więzowski 7 dań Ju Jutsu 6 dań Kyokushin Karate 3dan Oyama Karate. Sztuki walki uprawia 34 lata Artur Więzowski (ur. 27 listopada 1963 roku ). Karate trenuje od 1979 roku. W 1995 roku utworzył Mazowiecko-Podlaski Klub Oyama Karate, który objął swym zasięgiem Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Ostrów Mazowiecką, Bielsk Podlaski, Sokoły, Nur. Obecnie Klub zmienił nazwę na Mazowiecko-Podlaski Klub Karate i działa na terenie Ciechanowca, Wysokiego Mazowieckiego, Nowych Piekut, Szumowa, Zambrowa. Rokrocznie w Klubie trenuje młodzież, dzieci oraz dorośli z Województwa Podlaskiego. Shihan(profesor sztuk walki) Więzowski od lat przyczynia się do rozwoju sportu karate w Województwie Podlaskim. Jest wychowawca Mistrzów Polski, Pucharu Polski i medalistów Międzynarodowych Turniejów Karate. Dzięki jego inicjatywom Podlaskie odwiedzili najwięksi mistrzowie zarówno karate Oyama, jak i Kyokushin Budokai. W 1998 roku, w Ciechanowcu i Zambrowie, gościł legendarny twórca Oyama Karate Shigeru Oyamy 10 Dań. Natomiast w 2009 te same miasta odwiedził prezydent organizacji Kyokushin Budokai Jon Bloming 10 dań. W 2011,2012,2013 Zambrów i Ciechanowiec odwiedzał i prowadził treningi Kancho Gerard Gordeau 9 dań Prezydent Internationale Budo Kai(IBK). Shihan, w ramach działalności Klubu przez ostatnie dwa lata, organizuje różnego rodzaju zajęcia sportowe i szkoleniowe obozy międzynarodowe Mistrzostwa Polski Puchary Polski przy współpracy Samorządów - Zrealizował też dwa Projekty Unijne o charakterze sportowoedukacyjnym dla mieszkańców Obszarów wiejskich Podlasia z środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego osiągnięcia były wielokrotnie doceniane i nagradzane. Dwukrotnie nominowany na osobowość sportową roku w kategorii "Lider upowszechniania kultury fizycznej na Podlasiu" (1997, 1998). Został dwukrotnie odznaczony odznaką "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" (srebrna i złota odznaka) przez Ministra Sportu. Za wybitny wkład w rozwój kultury fizycznej na bazie karate otrzymał w 2003 roku od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2011 Złotym Krzyżem Zasługi od Prezydenta R.P. Bronisława 6

7 Komorowskiego. W 2004 roku nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego dla Najlepszego Trener roku 2004 Województwa Podlaskiego". W 2005 roku otrzymał Złotego Żubra" - doroczną nagrodę Burmistrza Zambrowa, w kategorii Upowszechniania Kultury Fizycznej. W 2011 roku odznaczony przez Marszałka Województwa Honorową Odznaką Zasłużony dla woj. Podlaskiego. Odznaczony Krzyżem Koronnym Uhonorowany przez Burmistrza Ciechanowca tytułem Najlepszy Trener Roku. Odznaczony przez Prezydenta R.P Bronisława Komorowskiego" Złotym Krzyżem Zasługi" za działalność społeczno sportową. Artur Więzowski zajmował stanowisko szefa szkolenia Europy Wschodniej w Oyama Karate, do 2006 roku był szkoleniowcem i egzaminatorem Białoruskiej Organizacji Oyama Karate, w 2007 roku w imieniu Shigeru Oyamy 10 Dań weryfikował stopnie mistrzowskie Dań w Rosji w Sankt Petersburgu, szkolił i przygotowywał do egzaminów mistrzowskich Litewskich Karateka współtworzył Litewską Organizacje Oyama Karate, był Sędzią Centralnym OIKF do 2010 roku, był również egzaminatorem Regionalnym PFOK do 2008 roku był Dyrektorem programowym do spraw promocji IKF. Od 2008 roku był Szefem Szkolenia Polskiej Organizacji Kyokushin Budokai. W 2009, 2011, 2012 roku zorganizował w Zambrowie Mistrzostw Polski w Kyokushin Budokai. W 2011 roku zakłada Polską Federację Instytut Budokai Karate będącą Członkiem Internationale Budo Kai z siedzibą w Hadze z Kancho Gordeau 9 dań na czele Jest Prezesem i Dyrektorem PFIBK organizatorem Pucharów Polski i Mistrzostw Polski. Rady Pożytku Publicznego jako grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie, opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta rada działa. Szczególną wartością takiej rady jest to, że składa się ona nie tylko z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, ale także z reprezentantów administracji publicznej. Dzięki temu na forum rady prezentowane są stanowiska i poglądy partnerów i jest szansa wypracowywanie porozumień, które uwzględnia racje stron. Wojewódzka Rady Pożytku Publicznego powinna w swoim programie uwzględnić: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego - oznacza to, że rada ma prawo opiniować zarówno projekty uchwał Sejmiku, ale także te które ma wydawać wojewoda. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną, wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom - zarówno przez samorząd województwa jak i przez wojewodę, opiniowanie strategii rozwoju województwa. Rada powinna docierać do jak największej ilości Organizacji Pozarządowych, w miarę możliwości technicznych i logistycznych do wszystkich znajdujących się na terenie jej działania. Działalność rady powinna być jawna i jaj informacje powinny docierać do wszystkich NGO na terenie Województwa. Rada powinna z determinacją walczyć i zabiegać o prawa Organizacji Pozarządowych wobec administracji Samorządowej. 5 7

8 Damian Marek Dworakowski Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Damian Dworakowski (ur. 1986) - socjolog, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku (2009); działacz społeczny i animator kultury. Prezes zarządu Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie. Organizator szeregu projektów i imprez mających za zadanie animowanie życia kulturalnego Białegostoku. Koordynator projektów badawczych zajmujący się tematyką kultury (m.in. Diagnoza sektora kultury na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy; w oparciu o teorię wartości kultury J. Holdena" realizowanego w ramach Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;) Współtwórca wielu projektów społecznych: Pomysłodawca i współtwórca Podlaskiej Pracowni Digitalizacji (PO FIO, 2011) - pierwszej ogólnodostępnej, bezpłatnej pracowni digitalizacji skierowanej na archiwizację i upowszechnianie dorobku III sektora i środowisk twórczych naszego regionu Koordynator projektu Węglowa - Społeczna Koncepcja" (Demokracja w Działaniu, Fundacja im. Stefana Batorego; 2013) - pierwszej w województwie społecznej koncepcji zagospodarowania terenu. W ramach prac projektowych po raz pierwszy w regionie wykorzystywano narzędzia partycypacji pogłębionej. Pomysłodawca Wielkoformatowej Galerii Sławnych Podlasian - wielkoformatowych murali prezentujących wybitnych mieszkańców regionu. Jest to projekt, który wykorzystuje nowoczesne środki wyrazu artystycznego do promocji dziedzictwa kulturowego. Koordynator Dnia Munduru - corocznego pikniku rodzinnego, na którym prezentowane są tradycje militarne naszego regionu Koordynator Rap Pikniku - imprezy promującej wszystkie elementy lokalnej kultury hip-hop. Kierownik projektu Mały region, duże możliwości" (PO FIO 2011) skierowanego na rozwój kompetencji młodzieży z małych miejscowości województwa podlaskiego Kierownik projektu Moja aglomeracja, moja przestrzeń" (PO FIO 2012) promującego partycypację obywatelską w planowaniu przestrzennym Ekspert ds. zarządzania zmianą na obszarach Natura Członek kapituły konkursowej Społecznej Inicjatywy Roku (Wojewody Podlaskiego). Konsultant narzędzia zarządzania rozwojem organizacji pozarządowej (OWOP, Sieć Splot). Latarnik "Polski Cyfrowej Równych Szans" 8

9 Kluczowym elementem rozwoju naszego województwa powinno być współdziałanie. Umożliwić to może współpraca różnych podmiotów na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Niezbędnym elementem rozwoju naszego województwa jest budowa silnego kapitału społecznego. Opierać się on powinien na zrozumieniu i poszanowaniu zarówno wspólnych, jak i odmiennych wartości wielokulturowego regionu. Konieczna jest współpraca podmiotów reprezentujących różne środowiska i realizacja projektów interdyscyplinarnych o jasno sformułowanym celu i efekcie. Współpraca samorządu lokalnego, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych umożliwia wypracowanie rezultatów satysfakcjonujących wszystkie strony. W istotnym stopniu umożliwia wdrożenie i utrzymanie zmian społecznych, zaprojektowanych na podstawie współpracy międzysektorowej. Obniża również koszty ich wdrożenia - pod względem ekonomicznym i społecznym. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna dbać o szerokie angażowanie przedstawicieli III sektora do działań na rzecz rozwoju naszego województwa. Organizacje pozarządowe rozumieją potrzeby mieszkańców Podlasia i potrafią z nimi współpracować. Dlatego też poprzez działalność Rady III sektor powinien być w większym stopniu reprezentowany i zauważany w projektowaniu i wdrażaniu dokumentów strategicznych. Organizacje pozarządowe najszybciej reagują na pojawiające się wśród społeczności lokalnej potrzeby. Rozwiązują problemy lokalne nie tylko najszybciej, ale także najbardziej efektywnie. Nie tylko pod względem finansowym, ale często też merytorycznym. Samorząd lokalny powinien wspierać oddolne pomysły jego mieszkańców. Dzięki wspieraniu lokalnych twórców, przedsiębiorców i organizacji możliwe będzie budowanie trwałego i silnego kapitału społecznego. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zatrzymać odpływ młodych zdolnych osób z naszego regionu i sprawić, że będą one chętnie rozwijały swoje pasje i zainteresowania w województwie podlaskim. Istotnym elementem umożliwiającym rozwój naszego regionu jest współpraca międzynarodowa. Atrakcyjność województwa podlaskiego powinna być wykorzystywana w zdecydowanie większym stopniu niż dotychczas. Właśnie organizacje pozarządowe potrafią utrzymywać kontakty i współpracę międzynarodową, pomimo różnic jakie dzielą nas z krajami sąsiedzkimi. Niezwykle ważne w tym kontekście jest dbanie o wspólne dziedzictwo kulturowe łączące Polskę i kraje sąsiedzkie. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu na polu kultury możliwe jest budowanie współpracy także w innych obszarach. 6 9

10 Dorota Ilona Niewińska Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: W ostatnich 2 latach realizując program pn. Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości" wsparłam finansowo w formie pożyczek do dnia r. 37 firm z województwa podlaskiego na kwotę PLN. W 2012 roku w odpowiedzi na konkurs Ministra Gospodarki złożyłam dokumentację projektową i tym samym, pozyskałam fundusz pożyczkowy skierowany do przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi na terenie woj. podlaskiego. W 2012 r wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARES SA złożyłam projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach", który ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii społecznej różnym grupom interesariuszy tj. osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, dotacyjne. Od stycznia 2013 jako członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Suwałkach wypełniam swoje zadania poprzez: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie, ocenę racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu i sprawozdań z ich wykorzystania, opiniowanie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i krajowym: 1. Reprezentowanie na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym interesów: przedsiębiorców województwa podlaskiego oraz wspieranie ich działań zmierzających do rozwoju regionu, 2. Oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej wspierającej rozwój przedsiębiorczości i rozwój gospodarczy 3. Organizowanie wymiany doświadczeń poprzez spotkania seminaria, konferencje pomiędzy instytucjami wspierającymi rozwój gospodarczy, 4. Promocja instrumentów finansowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeniowych dostępnych w województwie 10

11 5. Współdziałanie z instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, tworzenia warunków finansowania i wymiany doświadczeń dotyczących wspierania MSP, 6. Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu kwalifikacji i wiedzy podlaskich MSP, 7. Wspieranie procesu integracji gospodarczej MSP woj. podlaskiego z Unią Europejską oraz ułatwianie przedsiębiorcom współpracy z partnerami zagranicznymi. 7 Grzegorz Łukaszewicz Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: W roku 2001 zostałem skierowany do Pracy z młodzieżą przez Radę Osiedla Bacieczki, której byłem członkiem. Moim zadaniem było organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy więc sekcje piłki nożnej i koszykówki dla młodzieży z naszego osiedla. Rada skierowała mnie do tworzącego się Uczniowskiego Klubu Sportowego, gdzie zostałem początkowo członkiem zarządu, a następnie w 2004 roku Prezesem. W Klubie zajmowałem się bezpośrednim nadzorem i współorganizacją takich imprez jak: - Biegi z okazji odzyskania Niepodległości w latach Zostało zorganizowanych 12 biegów, w których uczestniczyli zawodnicy z Polski i zagranicy (dzieci, młodzież, dorośli, rodziny biegające i zawodnicy niepełnosprawni), - półmaratony na trasie Białystok -Dobrzyniewo w latach , - 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorów młodszych w Piłce Ręcznej w 2011 roku, - mniejszej rangi imprezy jak wyciskanie sztangi leżą, Festyn z okazji Dnia Dziecka w latach Wydawaliśmy też w latach comiesięczny biuletyn o zasięgu osiedlowym. Redagowaniem i rozpowszechnianiem zajmowała się młodzież. Moim zadaniem było natomiast nadzorowanie redagowania oraz dystrybucja biuletynu na osiedlu. Pomagałem też w kontaktach z ciekawymi ludźmi, z którymi przeprowadzano wywiady. Bezpośrednio w klubie zajmuję się prowadzeniem zajęć w sekcji Karate Kyokushin i pracą z dziećmi oraz młodzieżą. Oprócz imprez sportowych organizowaliśmy także ferie dla dzieci. Duży nacisk kładziemy na współpracę z szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi. Jestem członkiem zarządu a od 2010 roku także Prezydium TPD w Białymstoku. W TPD moje zadanie poległo na współprace świetlicą Środowiskową. W 2013 roku zostałem wybrany na prezesa TPD oddziału miejskiego. 11

12 W swojej pracy współpracuję z samorządami takimi jak: Urząd Marszałkowski, Miasto Białystok, Starostwo Powiatu białostockiego, Gmina Dobrzyniewo,. Wysiłek jaki wkładam w pracę jest skierowany na wychowanie dzieci i młodzieży. 1. większa współpraca rady z organizacjami poprzez spotkania, 2. poznawanie problemów, z jakimi spotykają się organizacje i sposobów zapobiegania im, 3. spotkania wyjazdowe rady z organizacjami działające na określonym terenie wojewódzkim. 8 Jan Oniszczuk Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: l/ Zarządzanie działalnością Stowarzyszenia Szukamy Polski - Jan Oniszczuk jest prezesem zarządu naszej organizacji. Stowarzyszenie zajmuje się głównie edukacją kulturalną, ekologiczną, medialną, ekonomiczną i obywatelską. Kandydat bezpośrednio angażował się w projekty realizowane przez nasze stowarzyszenie szczególnie dotyczące edukacji historycznej (Kartki z kalendarza historycznego) oraz prezentację największych osobowości województwa podlaskiego w ramach M U LTI MEDIALNEGO ARCHIWUM KULTURY. 2/ Członek Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego l kadencji; aktywna praca w posiedzeniach Rady. 3/ Konsultowanie dokumentów. Angażował się w konsultowanie Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - zarówno tych w skali województwa podlaskiego jak też Miasta Białegostoku. Szczególnie zaangażował się w konsultowanie projektu Strategii Województwa Podlaskiego do 2020 roku -zarówno na forum Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jak też jako autor stanowiska Stowarzyszenia Szukamy Polski dotyczącego strategii (stanowisko to zostało ujęte w poprawkach zespołu redagującego strategię). 4/ Wybór na delegata Podlaskiej Sieci Pozarządowej - czerwiec / Uczestnictwo w debatach publicznych dotyczących ważnych spraw dla mieszkańców województwa podlaskiego i Miasta Białystok (kawiarenki i śniadania obywatelskie) 6/Współpraca i nadzór merytoryczny nad przygotowywaniem programów w 12

13 Podlaskiej Telewizji Pozarządowej - redagowanej przez Stowarzyszenie Szukamy Polski. l/chciałbym, aby obok funkcji organu opiniodawczo - doradczego i konsultacyjnego Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego występowała też z inicjatywami dotyczącymi rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. PRDPP powinna mieć możliwość artykułowania własnych stanowisk w tym obszarze. Szczególnie, że reprezentacja w Radzie jest i będzie szeroka: są tam przedstawiciele zarządu, radni, urzędnicy UMWP i instytucji samorządowych województwa. 2/ Dalsza praca Rady nad Strategią Województwa Podlaskiego, w szczególności praca nad opiniowaniem dokumentów wypracowanych przez poszczególne zespoły/grupy robocze. 3/ Przygotowanie projektu Wieloletniego Programu Współpracy województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi. 4/ Poznawanie doświadczeń innych Rad Działalności Pożytku Publicznego (organizacja wizyt studyjnych w innych województwach). 5/Wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych 6/ Debaty i dyskusje nad bieżącymi problemami. 9 dr inż. Jerzy Sienkiewicz Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Problematyka związana z ochroną i promocją zdrowia jest mi znana gdyż w 1995 roku uzyskałem stopień doktora nauka medycznych na Akademii Medycznej w Białymstoku pracując w Zakładzie Zdrowia Publicznego. Od kilku lat prowadzę bezpłatne prelekcje na temat bezpiecznego używania telefonów komórkowych, komputerów, laptopów, sieci bezprzewodowych, mikrofalówki i innych urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Prowadziłem je dla rodziców w szkołach, Uniwersytecie III wieku, Klubie młodych mam oraz w niektórych białostockich szkołach Od marca tego roku organizuję na Politechnice Białostockiej oraz w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Białymstoku koła wsparcia technicznego dzieci niepełnosprawnych. Celem tego Koła jest realizowanie prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich dotyczących projektowanie różnego rodzaju urządzeń 13

14 wspomagających funkcjonowanie w wielu wymiarach konkretnego dziecka o określonej niepełnosprawności. Mogą być to wszelkie urządzenia mechaniczne służące do wspomagania poruszania się, wykonywania różnych czynności fizycznych, interfejsy ułatwiające obsługę komputera, telefonu komórkowego i innych urządzeń. Może to być także konstruowanie sprzętu wspomagającego rehabilitację fizyczną i stymulację rozwoju umysłowego poprzez budowanie urządzeń jak i oprogramowania komputerów i sprzętu mobilnego. W tym roku akademickim będzie realizowanych kilkanaście takich prac z tego zakresu. W Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku powstało pod moją opieka w maju tego roku Koło Wsparcia Technicznego Dzieci Niepełnosprawnych Od dwóch lat jest wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Białymstoku oraz członkiem zespołu Talenty XXI wieku przy Białostockim Parku Naukowo- Techno-logicznym. Według mojej opinii najważniejszym celem działalności Rady w najbliższej kadencji powinno być: I. Dążenie do działań mających na celu stworzenie klastrów podlaskich organizacji pożytku publicznego, podobnie jak to już zrobili przedsiębiorcy podlascy. Klastry te powinny powstać oddzielnie w tych 9 obszarach: 1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 2) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 3) kultura fizyczna i sport; 4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 5) turystyka, krajoznawstwo; 6) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja województwa, przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym; 7) pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Takie rozwiązanie organizacyjne spowoduje wzrost jakości, zasięgu jak i efektywności w/w obszarach organizacji PP. W dalszej perspektywie można rozważyć tworzenie w niektórych dziedzinach klastrów międzyregionalnych czy między narodowych. II. Wiele europejskich organizacji pozarządowych co jakiś czas poszukuje partnerów do różnych projektów obejmujących w/w 9 obszarów. Można zaproponować by Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli informowało na bieżąco Radę o takich poszukiwaniach w celu przekazania podlaskim organizacjom PP. W zakresie obszaru 7 - Pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 1. Podjęcie działań mających na celu zwiększenia samopomocy wśród mieszkańców Podlasia poprzez ułatwienie kontaktu osoby potrzebującej z osobą, która tej pomocy może udzielić, wykorzystując do tego celu Internet. Istnieje możliwość opracowania do tego celu strony internetowej przez studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej w ramach prac inżynierskich lub magisterskich. 2. W zakresie promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży zwiększenie uwagi na bezpieczne i ergonomiczne używanie nowoczesnych technologii (telefony komórkowe, komputery, laptopy, tablety). Podjęcie działań w zakresie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych u dzieci (cukrzyca, otyłość) wykorzystując do tego Internet i odpowiednie programy na komputery i komórki. 3. W zakresie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych stworzenie systemu urlopu od 14

15 opieki" dla osób opiekujących się by mogli odpocząć i zregenerować siły, bazującego na doświadczeniach krajów zachodnich. Zbudowanie bazy danych różnych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie i sprawowanie opieki nad osoba niepełnosprawną, którą ktoś stworzył i się sprawdziła. 10 Jolanta Den Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Pani Jolanta Den ma duże doświadczenie w działalności pożytku publicznego i jest zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych i fundacji działających na terenie Powiatu Białostockiego. Od 6 października 2011 r. pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Inicjatywno-Doradczo-Konsultacyjnego działającego przy Staroście Powiatu Białostockiego. Jej osobisty wkład w prace Zespołu to bardzo dobry przykład upowszechniania partnerskiego modelu współpracy w realizacji zadań sektora obywatelskiego z administracja samorządową. W ciągu ostatnich dwóch lat była Przewodniczącą w Komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Jej zaangażowanie i praca w organizację współzawodnictwa sportowego dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Białostockiego jest bardzo cenna i zasługuje na uznanie, albowiem kształtuje to pozytywne post awy i wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży. Poza tym jest zaangażowana w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Bierze udział w Powiatowej Społecznej Radzie do spraw osób niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Białostockiego. Pani Jolanta Den wspomaga i promuje organizacje pozarządowe organizując spotkania, konferencje i seminaria z ich udziałem. W roku 2012 współorganizowała z firmą Faber Konsulting kampanię informacyjno-promocyjną projektu Podlaski Inkubator Ekonomii Społecznej - II edycja" w ramach poddziałania PO KL. W roku 2011 i 2013 z Ośrodkiem Współpracy Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zorganizowała spotkania w celu wyłonienia delegatów z organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Białostockiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej. To bardzo dobry przykład zacieśniania współpracy samorządu z organizacjami. Pani Jolanta Den dzięki wykazywanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego działa w różnych sytuacjach bardzo dobrze radzi sobie wykonując zdania indywidualne, jak i 15

16 pracując w zespole. Obecnie koordynuje i inicjuje projekt wdrożenia modelu współpracy z organizacjami pozarządowymi z samorządami na terenie Powiatu Białostockiego. Realizuje projekty w oparciu o środki zewnętrze na rzecz rozwoju Powiatu Białostockiego. Poza tym: Pełni funkcję Wicestarosty Powiatu Białostockiego będą również Radną i członkiem Zarządu Powiatu Białostockiego. Na podstawie zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rozdział 2 art.4 ust. l powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym między innymi: - pkt 8 - w zakresie kultury i turystyki i pkt. 21 w zakresie promocji powiatu. Wicestarosta Jolanta Den w zakresie swoich zadań ma nadzór nad Wydziałem Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszaru Wiejskich i Promocji, który realizuje zadania między innymi w zakresie rozwoju agroturystyki w powiecie białostockim. Jest członkiem Komisji Rolnictwa i Promocji Powiatu Białostockiego. Dodatkowo posiada kwalifikacje: Pilot Wycieczek Krajowych i Zagranicznych - ( od 1998 r.); Przewodnik Turystyczny PTTK - (od 2007 r.). Doświadczenie zawodowe: Nadleśnictwo Czarna Białostocka- m.in. ochrona lasów; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku- Stanowisko ds. Informacji i Komunikacji Społecznej oraz Edukacji Leśnej. Poza tym jest członkiem organizacji: PTTK Oddz. w Białymstoku - członek; Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu Niemen"- Członek Konwentu. Jest członkiem Rady Naukowo- Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Knyszyńska''. Pani Jolanta Den jest absolwentką SGGW w Warszawie kierunku leśnictwo z tytułem mgr inż. leśnictwa. Biorąc powyższe pod uwagę Pani Jolanta Den jest bardzo dobrym kandydatem do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ponieważ posiada znajomość specyfiki sektora NGO i JST oraz doświadczenie we wspieraniu współpracy międzysektorowej oraz ekonomii społecznej. 1. Współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego działająca przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi radami działalności pożytku publicznego, 2. Współpraca, komunikacja z organizacjami pozarządowymi i ekspertami z danych dziedzin w województwie podlaskim, 3. Stworzenie platformy internetowej dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego, 4. Występowanie z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego, 5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących standardów realizacji zadań publicznych, 11 16

17 Katarzyna Łotowska Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: W ciągu ostatnich dwóch lat (wspólnie z pracownikami OWOP) doprowadziłam do powołania Podlaskiej Sieci Pozarządowej - ciała reprezentatywnego dla sektora w województwie, z przedstawicielami z każdego z powiatów. Działanie prowadzone było w ramach projektu, ale mimo jego zakończenia kontynuujemy spotkania Sieci. Konsekwentnie rozbudowujemy Forum Pełnomocników - platformę wymiany doświadczeń dla urzędników z gmin i powiatów zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Brałam udział w pracach nad ujednoliceniem systemu zlecania zadań wspólnie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego. Brałam i biorę udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz RPO. Współorganizowałam Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych. Jestem współautorką projektów na rzecz wzmocnienia procesów konsultacyjnych w mieście Białymstoku i Łomży. Współtworzyłam Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Pracowałam w Zespole Konsultacyjnym ds. NGO przy Prezydencie Miasta Białegostoku. - aktywny udział w pracach nad realizacją wojewódzkiej Strategii Rozwoju, - włączanie organizacji pozarządowych do realizacji Strategii, - prace nad programem współpracy samorządu województwa z NGO, - wypracowanie wieloletniego programu współpracy, promowanie wieloletnich umów na realizacje zadań zleconych, - dbałość o włączanie organizacji pozarządowych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, - zadania wynikające z Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie. 17

18 12 Krzysztof Mnich Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Dzięki inicjatywie własnej w zakresie opracowania i realizacji projektu Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej", od X 2012r. prowadzone są działania związane z promocją i rozwojem podmiotów ekonomii społecznej poprzez dofinansowanie usług marketingowych, prawnych i księgowych, zakładanie spółdzielni socjalnych, umożliwiających aktywizację i integrację środowisk ekonomii społecznej, sprzyjających budowaniu partnerstw lokalnych i nawiązywaniu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi na terenie województwa podlaskiego (m.in. współorganizacja II Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej r. wraz z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych i Miastem Białystok). Działania te realizowane są we współpracy partnerskiej organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego, Fundacja Biznes i Prawo) z jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Białostocki, Powiat Bielski). Podjęcie inicjatywy w zakresie opracowania modelu kontraktowania usług społecznych przez jednostki samorządów terytorialnych organizacjom pozarządowym, przyczyniło się do opracowania projektu innowacyjnego Pl Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych" (od XI 2012r., inicjatywa własna), w ramach którego, przetestowany model nowych lub ulepszonych rozwiązań WKUS, zostanie wdrożony w 8 gminach na terenie województwa podlaskiego, zaś 321 ngo oraz 118 gmin zostanie przygotowanych do realizacji modelu dzięki działaniom upowszechniające - wdrażającym. Działania te prowadzone są we współpracy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner AKIE, Fundacją Biznes i Prawo oraz Gminą Ciechanowiec. Z inicjatywy własnej w 2012 r. utworzono Podlaski Oddział Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, którego jestem koordynatorem, w partnerstwie z którym zrealizowany został projekt Kontrola zarządcza - nowoczesne narzędzie zarządzania sektorem publicznym" (od IV 2012 r.), skierowany do pracowników administracji publicznej. Współpraca partnerska z Gminą Ciechanowiec, polegająca na świadczeniu wsparcia eksperckiego w zakresie opracowania założeń do Strategii Rozwoju Polski Wschodniej przyczyniła się do wydania publikacji Strategia Polski Wschodniej - 18

19 Wspólne Potencjały Rozwoju (współautorstwo) na zlecenie Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012r. Ponadto, liczne inicjatywy własne, podejmowane na rzecz nawiązania współpracy partnerskiej z jednostkami samorządów terytorialnych i organizacjami pozarządowymi, przyczyniły się do powstania szeregu działań ponadregionalnych, ukierunkowanych na budowanie potencjału gospodarczego, poprzez wspieranie przedsiębiorczości i promowanie źródeł pozyskiwania środków finansowych, m.in.: - budowa sieci współpracy pomiędzy 100 podmiotami w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi" - dział. żak. w 2012r. projekt realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Euroregion Niemen, Kurpiowską Organizacją Turystyczną, Gminą Ciechanowiec, Lokalną Organizacją Turystyczną Mazury Południowe, - nawiązanie i realizacja współpracy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim, Samodzielnym Publicznym ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Urzędami Gminy Nowe Piekuty i w Sokółce, Starostwem Powiatowym w Suwałkach w okresie , przyczyniły się do promocji postaw przedsiębiorczych na terenie województwa podlaskiego poprzez doradztwo w zakresie źródeł finansowania, doradztwo prawne oraz udzielanie dotacji na finansowanie działalności gospodarczej. Łącznie, ponad 200 osobom udzielono wsparcia finansowego i merytorycznego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. W związku ze zgłoszeniem mojej Kandydatury w ramach obszaru działalności pożytku publicznego: integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja województwa, przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, pragnę przedstawić swoją propozycję programu działalności Rady w tym właśnie obszarze. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 35 pkt. 2, funkcjonowanie Rady opiera się głównie na działaniach wspierające - doradczych, dotyczy ona głównie: 1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy; 2) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu; 3) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, związanych z działalnością pożytku publicznego; 4) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach; 5) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 6) tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów; 7) wskazywanie kandydatów na członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powoływanych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wszystkie powyżej wymienione zadania są niezwykle istotne w związku z czym Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna zajmować się zgłaszanymi sugestiami w tych kwestiach i niezwłocznie dążyć do ciągłego udoskonalania i zwiększania efektywności podejmowanych kroków w tym zakresie. 19

20 Analizując strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, stwierdzić można, iż jednym z kluczowych i najbardziej problematycznych obszarów związanych z rozwojem województwa, jest brak wystarczająco aktywnej i efektywnej współpracy ponadregionalnej i ponad krajowej. W nowej doktrynie polityki regionalnej kluczowe znaczenie ma wykorzystanie potencjałów rozwojowych regionów, a uzupełniającą rolę odgrywa usuwanie barier rozwojowych. Województwo podlaskie dysponuje bardzo znaczącym i wartościowym potencjałem ludzkim, który powinien być podstawą dobrobytu (zasobności) województwa w długim horyzoncie czasowym. Umiejętność współpracy, tworzenia sieci będzie decydująca dla trajektorii rozwojowej województwa podlaskiego. Uzupełniające znaczenie wobec przedsiębiorczości mieszkańców regionu mogą mieć bezpośrednie inwestycje". W związku z powyższym działania Rady powinny moim zdaniem, dążyć do poszerzania grupy instytucji świadczących pomoc w tym zakresie, np. poprzez zlecanie usług związanych z budowaniem sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami regionalnymi, a organizacjami/przedsiębiorstwami krajowymi, i /lub zagranicznymi, organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele III sektora często skupiają wokół siebie grono specjalistów posiadających zazwyczaj odpowiednie umiejętności i uprawnienia do realizacji zadań w obszarze współpracy międzysektorowej, realizacji zadań publicznych, partycypacji obywatelskiej, stąd też mogłyby bardziej aktywnie wspierać władze Województwa w tym zakresie. Wieloletnie kontaktowanie usług społecznych w obszarze współpracy międzysektorowej, realizacji zadań publicznych, partycypacji obywatelskiej jest niezwykle istotne, ponieważ jest w stanie zapewnić zarówno JST jak i organizacjom pozarządowym, a także osobom korzystającym z wsparcia w tej dziedzinie poczucie bezpieczeństwa i pewność, że podjęta współpraca i działania nie zostaną w szybkim czasie zakończone. Z badań przeprowadzonych w ramach projektu Pl Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych w woj. podlaskim", realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w ramach Poddziałania Rozwój dialogu obywatelskiego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec oraz Fundacją Biznes i Prawo (http://europartnerakie.pl/kontraktowanieuslug/wp-content/docs/raport.pdf) wynika m.in., że miasto Białystok, miasto Łomża, miasto Suwałki i gminy powiatu białostockiego nie kontraktują wieloletnich usług społecznych. W wielu gminach podczas badania ujawniały się problemy związane z brakiem standaryzacji struktur a także z brakiem informacji dotyczących kontraktowania usług na stronach internetowych JST oraz w BIP. Należy podjąć w ramach działań Rady Działalności Pożytku Publicznego stosowne kroki zmierzające do zmiany stanu faktycznego w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych przez JST w woj. podlaskim, a także do bardziej precyzyjnego zamieszczania informacji na temat działających organizacji pozarządowych na stronach internetowych i BIP przez JST. Uważam, że wartym naśladowania krokiem jest wprowadzanie przez JST Interaktywnej Mapy Organizacji Pozarządowych, na wzór funkcjonujących w innych województwach. Są to nakłady ułatwiające poszukiwanie informacji na temat interesujących nas organizacji. Ułatwiają w znaczącym stopniu interesantom odnalezienie instytucji/organizacji pozarządowych w których uzyskają wsparcie w konkretnych dziedzinach. Warto zmierzać do tego aby organizacje pozarządowe było można łatwiej i szybciej znaleźć w jednym miejscu i do tego aby znalezione informacje pochodziły z pewnego źródła dla którego mieszkańcy powiatu ufają - a takimi z pewnością są JST. 20

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015 1 Anna Moskwa Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Od 2006 r. pracuję przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Informacje o Konsultacjach Program konsultowany był

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do uchwały nr /./2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.. 2013 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2/12 Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r.

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY PROJEKT DO KONSULTACJI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawieprzyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Świeckiego z dnia.. Program współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Rozdział I Cel główny i cele szczegółowe programu. 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014.

Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014. P R O J E K T Załącznik do uchwały nr./ /13 Rady Miejskiej w obornikach Śląskich z dnia.2013r. Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 PROJEKT DO KONSULTACJI Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ozimku z dnia.2016r. Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

1. CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Wieloletni program współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012-2015. Program współpracy Powiatu Tomaszowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r. Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy projekt z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie"

Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie" Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Partnerzy projektu: / realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr L/342/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 października 2014 r. Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA PRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 4 grudnia 2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 PROJEKT Załacznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Miechowskiego z dnia... Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo