LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 1

2 Sylabus 1/1 Przedmiot: Pedagogika małego dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin 10 w.; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr B. Majkut-Czarnota Zapoznanie ze sposobami wspomagania rozwoju małego dziecka. Nabywanie umiejętności trafnego doboru i stosowania różnorodnych metod pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka. Nabywanie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i społecznych małego dziecka. 1. Główne zasady wspomagania rozwoju dziecka: rozwijanie aktywności, stymulowanie motywacji dziecka, zaspokajanie jego potrzeb, dążeń, kształtowanie umiejętności, nawyków, postaw 2 godziny 2. Organizacyjne formy procesu wychowawczo-dydaktycznego: zabawa i zajęcia dowolne. Rola zabawy i zabawek edukacyjnych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 2 godziny 3. Zajęcia organizowane i prowadzone przez nauczyciela/opiekuna: ich istota, cele, miejsce i czas; struktura, organizacja oraz przebieg z uwzględnieniem zabawy jako podstawowej formy działalności dziecka 2 godziny 4. Program wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 2 godziny 5. Wspieranie rozwoju dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych 2 godziny udział w zajęciach Cytowska B., Winczura B. (red.): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków Gruszczyk-Kolczyńska E. Zielińska E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa Hurlock E.B.: Rozwój dziecka. Warszawa Piszczek M. (red.): Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-5 lat oraz wspieranie ich rodzin. Warszawa Schaffer H. R.: Psychologia dziecka. Warszawa

3 Sylabus 1/2 Przedmiot: Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia (2) Forma zajęć / liczba godzin 20 w.; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr J. Trepka-Starosta Zapoznanie słuchaczy z problematyką teoretyczną oraz metodami badawczymi w psychologii rozwojowej dziecka do 10 roku życia. 1. Teorie rozwoju dziecka (4 godziny): modele poznawczo-rozwojowe, teorie uczenia się, etologia, rozwój a środowisko podejście ekologiczne 2. Niemowlęctwo (3 godziny): rozwój prenatalny geny a zachowanie, wrażliwość sensoryczna noworodków, rola percepcji w rozwoju ruchowym, poznawanie rzeczywistości fizycznej w okresie niemowlęctwa, poznawanie środowiska społecznego w okresie niemowlęctwa, początki rozwoju mowy. 3. Obszary rozwoju poznawczego (4 godziny) 4. Źródła różnic indywidualnych w rozwoju poznawczym (3 godziny) 5. Rozwój społeczny i rozwój osobowości (6 godziny): temperament, rodzina a przywiązanie, rozwój moralny, zachowania prospołeczne, przyczyny nasilonej agresji, znaczenie płci we wczesnych kontaktach rówieśniczych, świadomość, tożsamość, preferencje i uprzedzenia dzieci. praca zaliczeniowa Birch A., Malim T. - Psychologia rozwojowa w zarysie. Bryant P.E., Dolman A.M. - Psychologia rozwojowa. Obuchowska I. -Drogi dorastania Vasta R., Haith M.M, Miller S.A. Psychologia dziecka. Żebrowska M. - Psychologia rozwojowa. 3

4 Sylabus 1/3 Przedmiot: Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii (3) Forma zajęć / liczba godzin 10 w., 10 ćw.; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr K. Wojaczyńska-Stanek Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami pediatrii- symptomatologia chorób, przebieg kliniczny, rokowanie. Problem choroby przewlekłej, postępującej, nieuleczalnej. Wpływ choroby i jej leczenia na możliwości rozwoju dziecka zarówno somatyczne jak i intelektualne. 1. Ocena neurorozwojowa dziecka - 2 godz. 2. Dziecko z chorobą somatyczną - 3 godz. 3. Patologia ciążowo-porodowa i jej wpływ na rozwój dziecka -2 godz. 4. Schorzenia neurologiczne u dzieci - 2 godz. 5. Niepełnosprawność ruchowa -1 godz. Aktywny udział w zajęciach, praca zaliczeniowa. Wybrane zagadnienia z pediatrii. Red.: B. Koehler, E. Marszał, J. Świetliński. Katowice: ŚAM 2002, Pediatria - podręcznik dla studentów. Red Kubicka, Kawalec, PZWL 2004 Kaciński M.: Choroby zapalne układu nerwowego u dzieci; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Czochańska J, Szczepanik E, Pakszys M.: Zespoły padaczkowe u dzieci i młodzieży. BiFolium Lublin

5 Sylabus 1/4 Przedmiot: Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka (4) Forma zajęć / liczba godzin 10 w., 10 ćw.; semestr 1; forma zaliczenia: egzamin Prowadząca: dr M. Kowalska-Kantyka Poznanie różnych form i metod oraz rodzajów diagnozy pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej i medycznej stosowanej do określenia potrzeb dziecka. Opanowanie podstawowych umiejętności postępowania diagnostycznego z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tematyka wykładów: 1. Pojęcie diagnozy konteksty definicyjne 2. Specyfika, cele i oczekiwania w diagnostyce małego dziecka. 3. Warunki badania małego dziecka. 4. Metody stosowane w rozpoznawaniu potrzeb małego dziecka. 5. Zasady opisu i interpretacji wyników badań małego dziecka Tematyka ćwiczeń: 1. Znaczenie diagnozy rozwojowej w ocenie sytuacji i potrzeb rozwoju psychomotorycznego małego dziecka 2. Znaczenie kontroli rozwoju fizycznego określenie prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka 3. Metody kontroli i diagnozy rozwoju psychomotorycznego. 4. Znaczenie diagnozy w ocenie sytuacji i potrzeb dziecka niepełnosprawnego 5. Znaczenie diagnozy sytuacji małego dziecka w rodzinie do określenia jego potrzeb Przygotowanie warsztatów i prezentacji. Bogdanowicz M., (1986) Psychologia kliniczna dziecka wieku przedszkolnego Cytowska B. Winczura B.(red) (2006): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne John-Borys M. (red) (1997): Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat trzech. Karwowska-Struczyk M. Hajnicz W.: (1998): Obserwacja w poznaniu dziecka Kielin J.: (2002): Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalistycznych. 5

6 Sylabus 1/5 Przedmiot: Podstawy pedagogiki specjalnej (5) Forma zajęć / liczba godzin 10 w.; semestr 1; forma zaliczenia: egzamin Prowadząca: dr K. Moczia Zapoznanie słuchaczy z wiadomościami z zakresu pedagogiki specjalnej w tym: z podstawowymi pojęciami, przedmiotem, celami i zadaniami. Zapoznanie słuchaczy z dorobkiem metodycznym z zakresu kształcenia osób niepełnosprawnych w systemie segregacyjnym i integracyjnym. Ukształtowanie postawy nauczyciela - wychowawcy akceptującego osoby niepełnosprawne jako pełnoprawnych członków placówek ogólnodostępnych i integracyjnych. Wdrażanie do współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu eliminowania uprzedzeń psychicznych i emocjonalnych wobec dzieci niepełnosprawnych. Treści: 1. Pedagogika specjalna jako nauka. Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej. Związek pedagogiki specjalnej z innymi naukami (2 godziny). 2. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej i jej czołowi przedstawiciele. Rys historyczny pedagogiki specjalnej (4 godziny) 3. Pojęcie, kierunki i zasady procesu rewalidacji. Inne terminy stosowane w pedagogice specjalnej: zdrowie, choroba, norma, specjalne potrzeby edukacyjne (2 godziny) 4. Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej. System kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce (2 godziny). Obecność na zajęciach, egzamin pisemny (test). Maciarz, A.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Podręczny słownik terminów. Zielona Góra Dykcik W. (red): Pedagogika specjalna. Poznań Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa Szczepanik R.: Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź Vasek S., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice

7 Sylabus 1/6 Przedmiot: Oligofrenopedagogika (6) Forma zajęć / liczba godzin 10 w., ćw. 10; semestr 1; forma zaliczenia: egzamin Prowadzący: dr D. Dziuba Celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z intelektualną niepełnosprawnością. Osiągnięcie umiejętność posługiwania się terminologią, klasyfikacjami i charakterystykami stosowanymi w obszarze wspomagania rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poznanie podstaw teoretycznych oddziaływań stosowanych w oligofrenopedagogice. 1. Upośledzenie umysłowe przegląd koncepcji, definicji, podstawowe pojęcia i klasyfikacje. (2h) 2. Charakterystyka rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Etiologia. Diagnoza i profilaktyka. (2h) 3. Reakcje otoczenia na niepełnosprawność. (2h) 4. System kształcenia osób z intelektualną niepełnosprawnością w Polsce. (2h) 5. Cele i zasady kształcenia. Modele rehabilitacji. (2h) Egzamin pisemny Kościelska M.; Oblicza upośledzenia. Warszawa; 1995; PWN Gustavsson A. i Zakrzewska-Manterys red. ; Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa, 1997, Żak Zeidler W. red. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne.gdańsk 2007, GWP Wyczesany J.(1999). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia. Kulesza E.M. Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego diagnoza i wspomaganie. Studia empiryczne. Warszawa 2004, APS 7

8 Sylabus 1/7 Przedmiot: Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji (7) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr A. Radzioch-Dzienis Poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zaburzeń rozwojowych małego dziecka. Rozwój umiejętności pracy z rodzicami (opiekunami) małego dziecka niepełnosprawnego. Doskonalenie umiejętności w zakresie interpretacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania wczesnej interwencji pedagogicznej. Treści: 1. Profilaktyka zaburzeń rozwojowych dziecka do 7 roku życia. 2. Profilaktyka zaburzeń zachowania dziecka w wieku przedszkolnym. 3. Praca z rodziną (opiekunami) małego dziecka niepełnosprawnego. 4. Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne. 5. Wczesna interwencja pedagogiczna. Aktywny udział w ćwiczeniach. Wykazanie się umiejętnościami w zakresie interpretacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania wczesnej interwencji pedagogicznej. Brzezińska A. I.: Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk Piszczek M.: Dziecko, którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Warszawa2006. Piszczek M.: Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa Obuchowska I. : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa Cytowska B., Winczura B.: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków

9 Sylabus 1/8 Przedmiot: Wybrane zagadnienia z psychiatrii (8) Forma zajęć / liczba godzin 10 ćw.; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: lek. A. Lamparska-Warchalska Znajomość podstawowych problemów zaburzeń psychicznych u dzieci, umiejętność wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych bądź psychopatologii i skierowanie do specjalistycznej opieki, znajomość zasad pracy i stymulacji rozwoju dziecka z różnymi problemami psychicznymi. 1. Zaburzenia rozwojowe i emocjonalne we wczesnym dzieciństwie. Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych na rozwój dziecka. 2. Całościowe zaburzenia rozwoju rodzaje, przyczyny, objawy kliniczne, przebieg, rokowanie. 3. Nerwice dziecięce charakterystyka poszczególnych zespołów psychopatologicznych. 4. Dzieci z zaburzeniami zachowania i zespołami hiperkinetycznymi, możliwości pomocy. 5. Metody terapii. Postępowanie z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi ujęcie interdyscyplinarne. Aktywny udział w zajęciach, znajomość podstawowych zagadnień psychiatrii wieku rozwojowego. Aleksandrowicz J. W.: Psychoterapia medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Borkowska A. R., Domańska Ł.: Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Namysłowska I.: Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa Popielarska A., Popielarska M.: Psychiatria wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszwa Wolańczyk T., Komender J.: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

10 Sylabus 1/9 Przedmiot: Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych (9) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr I. Kapczyńska Celem tego przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu funkcjonowania polskiego systemu edukacyjnego, systemu pomocy społecznej oraz współczesnych trendów i koncepcji w zarządzaniu tymi obszarami. Ponadto uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i rozwijanie umiejętności jego stosowania. 1. Struktura systemu edukacji i systemu pomocy społecznej 2 godziny. 2. Wybrane zagadnienia prawne: prawo oświatowe, obowiązujące ustawy i akty wykonawcze, rozwiązania prawne oraz regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe 4 godziny. 3. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb jej udzielania 2 godziny. 4. Prawa uczniów niepełnosprawnych w polskim systemie edukacji 1 godzina. 5. Udział organizacji pozarządowych w edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1 godzina. Obecność i aktywny udział w ćwiczeniach. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą Józef Pielachowski, Poznań 2004 r. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym, CMPPP oraz Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2004 r. Konwencja o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2004 r. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, MENiS, Warszawa 2005 r. 10

11 Sylabus 2/1 Przedmiot: Pielęgnacja i opieka dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 20; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr U. Macioł-Kisiel Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi opieki i pielęgnacji małego dziecka jako teoretycznej refleksji i praktyki w zakresie ingerencji w jego rozwój i wychowanie. Zaznajomienie z problematyką monitorowania i stymulacji rozwoju dziecka oraz zasad zaspakajania jego potrzeb 1. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych dziecka. 2. Metody kontroli i oceny rozwoju fizycznego dziecka. 3. Hierarchia potrzeb biopsychospołecznych małego dziecka. 4. Podstawowe czynności pielęgnacyjne dzieci. 5. Żywienie małego dziecka. 6. Komunikacja z dzieckiem. 7. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 8. Choroby wieku dziecięcego. Profilaktyka szczepień ochronnych. 9. Problemy wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania. 10. Dziecko specjalnej troski w rodzinie. Aktywny udział w zajęciach. Prowadzenie ćwiczeń w formie symulacji metodycznej. Opracowanie programu profilaktycznego wspomagającego rozwój dziecka. Eisnberg A., Murkoff H. E., Hathaway S. DE.: Pierwszy rok życia dziecka. Poznań Eisnberg A., Murkoff H. E., Hathaway S. DE.: Drugi rok życia dziecka. Poznań Dziak A., Dziak M.: Pierwsza pomoc. Warszawa Jaczewski A.: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa Kielar-Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa Papierkowski A. (red.): Choroby wieku dziecięcego. Warszawa

12 Sylabus 2/2 Przedmiot: Podstawy terapii psychopedagogicznej (2) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr M. Kowalska-Kantyka Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami ora koncepcjami pedagogiki terapeutycznej. Poznanie form terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej i innej specjalistycznej niezbędnej do opracowania programu korekcyjnego dziecka z zaburzeniami. Opanowanie podstawowych umiejętności postępowania terapeutycznego z dzieckiem. Zapoznanie się z formami współpracy i pomocy rodzinie. Wykorzystanie środków dydaktycznych najczęściej stosowanych w diagnostyce i w terapii w pedagogice terapeutycznej przez różnych specjalistów. 1. Najczęstsze przyczyny powstawania i rodzaje zaburzeń u dzieci klasyfikacja medyczna. 2. Wybrane metody terapii oraz możliwości ich zastosowania u dzieci. 3. Zasady współpracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego. 4. Zasady opracowywania programów terapeutycznych i sposoby ich realizacji. Przygotowanie prezentacji na określony temat. Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych. Kaja B., (1998) Zarys terapii dziecka Maas V., (1998) Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej Skorek E. (pod red): (2005): Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycja zajęć. T I i II Skorek M., (2004) Terapia pedagogiczna TII. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć Krajewska K. A.,(2005) Skarbiec nauczyciela terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej), czyli od programu do realizacji propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 12

13 Sylabus 2/3 Przedmiot: Logopedia z elementami oligofrenologopedii (3) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 20; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr I. Polewczyk Zapoznanie studentów z prawidłowościami rozwoju mowy oraz z zagadnieniem opóźnionego rozwoju mowy. Zaznajomienie się z podstawowymi zaburzeniami mowy a w szczególności zaburzeniami dotyczącymi dzieci. Zapoznanie z metodami stymulującymi rozwój mowy dziecka. 1. Rozwój mowy dziecka w aspekcie fonetycznymi fonologicznym. Opóźniony rozwój mowy specyficzny i niespecyficzny. (3 godz.) 2. Klasyfikacje wad mowy klasyfikacja przyczynowa I. Styczek. (2 godz.) 3. Dyslalia definicje, objawy, rodzaje i przyczyny. Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe i objawowe. Formy realizacji dźwięków w dyslalii wg Kanii. Film przegląd wad artykulacyjnych (5 godz.) 4. Badanie mowy i wymowy rodzaje testów. Słuch fonologiczny i fonetyczny (wytłumaczenie pojęć) rodzaje testów. (4 godz.) 5. Terapia dyslalii metody i etapy pracy logoterapeutycznej.ćwiczenia ortofoniczne film. Konstruowanie zajęć profilaktycznych i korekcyjnych z wykorzystaniem ćwiczeń ortofonicznych. (6 godz.) Przeprowadzenie badania mowy u dziecka z próbą diagnozy. Demel G., Elementy logopedii, WSiP, Warszawa Jastrzębowska J.: Podstawy wiedzy o logopedii. Opole Rocławski B., Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa1994. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa

14 Sylabus 2/4 Przedmiot: Stymulacja psychoruchowa dziecka (4) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 20; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr Z. Malec Zapoznanie studentów z rozwojem psychoruchowym dziecka i możliwościami stymulacji. Treści: 1. Rozwój psychoruchowy dziecka w ontogenezie etapy rozwoju. Ruch jako biologiczny stymulator prawidłowego rozwoju dziecka. 2. Motoryczność wartości i jej rozwój. 3. Przyczyny zaburzeń rozwojowych i ich klasyfikacja. 4. Stymulacja poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową oraz wzrokowo ruchowo słuchową. 5. Zabawy i ćwiczenia usprawniające orientacje przestrzenną. Stymulacja uwagi i pamięci. 6. Zadania i zabawy stymulujące sprawności manualne dziecka (malowanie, rysowanie, lepienie i wydzieranie). 7. Praca z dzieckiem o lekkim upośledzeniu umysłowym z zaburzeniem wzorku, słuchu i mowy. 8. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, kształtowanie umiejętności zachowań prospołecznych. 9. Zaburzenia integracji sensorycznej (zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, zespół Aapargera, autyzm). 10. Dziecięce porażenia mózgowe. Patogeneza i klasyfikacja. Stymulacja i wspomaganie dziecka. Znajomość wybranych sposobów stymulacji psychoruchowej dziecka zdrowego i zaburzonego. Karwat Napierała I., Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka. T. 2 Warszawa Pileccy W. i J. (red.): Stymulacja psychoruchowego dziecka o obnizonej sprawności umysłowej. Kraków Gowin Emmos P., Anderson M.: Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Warszawa Munden A., Arcelus J.: ADHD nadpobudliwość ruchowa. Warszawa Czajkowska I., Herda H.: Zajęcia korekcyjno kompensacyjne w szkole. Warszawa

15 Sylabus 2/5 Przedmiot: Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka (5) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 20; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadzący: dr hab. M. Kisiel Zapoznanie słuchaczy z różnorodnym repertuarem wokalnym, muzycznym i tanecznym niezbędnym w pracy z dzieckiem. Nabywanie umiejętności twórczego opracowywania piosenek, fragmentów muzyki artystycznej i popularnej za pomocą ruchu, gestu, technik plastycznych. Nabycie umiejętności wykorzystania muzyki dla celów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi. 1. Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. 2. Uwrażliwienie dziecka na różne elementy muzyki. 3. Kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej w kontakcie dziecka ze śpiewem, muzyką i ruchem. 4. Kryteria doboru repertuaru muzycznego w pracy z dzieckiem. 5. Elementy profilaktyki i muzykoterapii dziecięcej. 6. Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu: korektywne, zapobiegające wadliwej postawie, odprężające. Ćwiczenia rozwijające sprawność i estetykę ruchu w pozycji siedzącej, stojącej i w przestrzeni. 7. Zapoznanie z repertuarem pieśniarskim realizowanym w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. 8. Gry i zabawy przy muzyce i do muzyki (zabawy z piosenką, zabawy taneczne itp.). 9. Pedagogika zabawy: tańce integracyjne, tańce dla grupy, zabawy z muzyką ruchem i dźwiękiem, taniec twórczy, pantomima, tańce charakterystyczne, ludowe i narodowe. 10. Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss. Rytmika E. Jaques-Dalcroze a. Uzmuzykalnienie dzieci wg C. Orffa i E.E. Gordona. Aktywny udział w zajęciach, prowadzenie ćwiczeń w symulacji metodycznej, opracowanie ćwiczeń umuzykalniających i muzyczno-rytmicznych w grupie dziecięcej. Kisiel M.: Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka. Dąbrowa Górnicza Klöppel R., Vliex S.: Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa Krzyżowska T.: Zabawy z piosenką. Katowice Ławrowska R.: Rytm, muzyka, taniec w edukacji. Kraków Stadnicka J.: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa

16 Sylabus 2/6 Przedmiot: Plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka (6) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr B. Mazepa-Domagała Studenci mają posiąść podstawowe wiadomości z zakresu sztuk plastycznych i arteterapii oraz umiejętności pozwalające im na dokonywanie trafnego doboru metod, form pracy z dzieckiem i interpretację merytoryczną podstawowych haseł pracy terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wsparcia. Treści : 1. Program przedmiotu zakłada kształtowanie umiejętności w zakresie kreowania obrazu i kształtu oraz konstruowania zabaw z wykorzystaniem form przestrzennych. 2. Rodzaje sztuk plastycznych - Przekaz i technika. 3. Techniki rozwijania obrazu. 4. Środki wyrazu artystycznego. 5. Rozpoznawanie i tworzenie różnych typów przekazów wizualnych. - aktywne uczestnictwo w zajęciach; - wykazanie się znajomością literatury specjalistycznej określonej w programie nauczania; - tworzenie warsztatu pracy nauczyciela gromadzenie pomocy do zajęć plastycznych. Garda-Łukaszewska J., Szperkowski T.: Współtworzenie zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. WSiP, Warszawa Kaja B.: Zarys terapii dziecka. WSP, Bydgoszcz Kida J.: Sztuka a świat dziecka. WSiP, Rzeszów Olechnowicz H.: Dziecko własnym terapeutą. WSiP, Warszawa Piszczek M.: Terapia zabawą, terapia przez sztukę. CMPPP MEN, Warszawa

17 Sylabus 2/7 Przedmiot: Literatura dziecięca (7) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr H. Hetmańczyk Poznanie głównych tendencji rozwojowych literatury dziecięcej i możliwości wprowadzenia dziecka w kulturę literacką. Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmieniających się potrzeb czytelniczych dziecka i specyficznego odbioru literatury. Zdobycie umiejętności wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych oraz pobudzania ich twórczej aktywności słownej. Treści: 1. Literatura dziecięca i jej wyznaczniki. Odbiór dzieła literackiego przez dziecko. 2. Książkowe i pozaksiążkowe formy upowszechniania literatury dziecięcej. 3. Kryteria oceny i analizy utworów dziecięcych. 4. Terapeutyczne i psychoedukacyjne wartości tekstów literackich. 5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Metody i sposoby prowadzenia zajęć z książką.. Systematyczne przygotowywanie się do ćwiczeń z podanej literatury. Aktywność w trakcie ćwiczeń. Możliwa jedna nieuzasadniona nieobecność na ćwiczeniach. Każda następna będzie wymagała zaliczenia na indywidualnych konsultacjach. Opracowanie i zaprezentowanie scenariusza zajęć w oparciu o wybrany tekst literacki. Adamczykowa Z., Literatura dla dzieci : funkcje, kategorie, gatunki. Warszawa Bęczkowska K., Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci. Kielce Cysewski K., O literaturze dla dzieci i młodzieży. Olsztyn Pacławski J., Kątny M., Literatura dla dzieci i młodzieży. Kielce Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej: (tematy, gatunki, konteksty). Wrocław

18 Sylabus 2/8 Przedmiot: Aktywne metody i formy pracy z dzieckiem (8) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr H. Hetmańczyk Zaznajomienie z pojęciem pracy metodami i formami aktywizującymi. Teoretyczne i praktyczne przybliżenie współcześnie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem. Szczególny nacisk położony będzie na umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce pedagogicznej. Treści: 1. Metody integracyjne oraz ułatwiające wejście w grupę - elementy pedagogiki zabawy. 2. Metody relaksacyjne w pracy z dzieckiem - techniki relaksacyjne Jacobsona, H. Wintreberta, J. Schultza i A. Polender, wierszyki na masażyki oraz inne ćwiczenia relaksacyjne. 3. Metody i formy muzyczno-ruchowe rozwijające aktywność twórczą małego dziecka - metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa, metoda gimnastyki rytmicznej A. M. Kniessów, metoda gimnastyki ekspresyjnej R. Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 4. Metody i formy parateatralne w pracy z dzieckiem - techniki zamiany ról, teatrzyk palcowy, kukiełkowy i wyboru oraz elementy dramy edukacyjnej i stosowanej. 5. Aktywne metody wprowadzenia elementów czytania i pisania u małych dzieci - metoda zabawowej nauki czytania Glena Domana, metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metoda wprowadzenia w świat pisma Ireny Majchrzak. Systematyczne przygotowywanie się do ćwiczeń z podanej literatury. Aktywność w trakcie ćwiczeń. Możliwa jedna nieuzasadniona nieobecność na ćwiczeniach. Każda następna będzie wymagała zaliczenia na indywidualnych konsultacjach. Opracowanie i zaprezentowanie scenariusza zajęć w oparciu o wybraną metodę pracy z dzieckiem. Bogdanowicz M., Kasica A., Ruch rozwijający dla wszystkich. Efektywność metody Weroniki Sherborne. Gdańsk Doman G., Doman J., Jak nauczyć małe dziecko czytać. Bydgoszcz Kalwitzki S., Poczuj ciepłe promienie słońca: podróże w wyobraźni i zabawy w ciszy na każdy dzień. Kielce Kędzior Niczyporuk E. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Lublin Królica M., Drama i happening w edukacji przedszkolnej. Kraków

19 Sylabus 2/9 Przedmiot: Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych(9) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr J. Godawa Zapoznanie z podstawowymi terminami dotyczącymi rewalidacji, przegląd metod wykorzystywanych w rewalidacji, zapoznanie z zasadami projektowania zajęć rewalidacyjnych. 1. Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych. (1h) 2. Przegląd podstawowych metod stosowanych w rewalidacji. (2h) 3. Organizacja zajęć rewalidacyjnych i pracy terapeutycznej. (1h) 4. Projektowanie zajęć. (2h) 5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych- warsztat (4h) Obecność na zajęciach, przeprowadzenie zajęć warsztatowych. Grochmal-Bach B.: Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży, Impuls Kraków2001. Kosakowski C.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Wyd. Akapit, Toruń Karolak W.: Arteterapia w medycynie i edukacji. Wyd. WSHE Łódź 2008 Kosmowska B.: Dzisiaj się bawimy. Rewalidacja indywidualna scenariusze zajęć. WSIP Warszawa Zabłocki J. : Wprowadzenie do rewalidacji. Wyd. Adam Marszałek, Toruń

20 Sylabus 2/10 Przedmiot: Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce (10) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: Dr I. Polewczyk zapoznanie studentów z najczęstszymi problemami w nauce oraz metodami wspierającymi rozwój czytania, pisania i umiejętności matematycznych. 1. Rewalidacja w zakresie czytania - metoda symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej, metoda 18 struktur wyrazowych, metoda globalna, glottodydaktyka. (4 godz.) 2. Rewalidacja w zakresie pisania stymulowanie sprawności grafomotorycznej dziecka metoda Tymichovej, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. (2 godz) 3. Rewalidacja w zakresie umiejętności matematycznych dziecka - rozwijanie orientacji przestrzennej, klasyfikacji, pojęcia liczby i działań matematycznych, operacyjnego rozumowania i innych. (4 godz) Aktywny udział w zajęciach zajęcia o charakterze warsztatowym. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu, WSiP, Warszawa Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno kompensacyjne w szkole, WSiP, Warszawa Grałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak J., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, Toruń Gruszczyk Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszwa Gruszczyk Kolczyńska E., Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa

21 Sylabus 3/1 Przedmiot: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi (1) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 3; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: Dr I. Sosnowska-Wieczorek Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, ich dorobkiem, a także perspektywami rozwoju. Przedstawienie regionalnych i lokalnych ośrodków leczniczych, rehabilitacyjnych oraz opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych. Kształcenie praktycznych kompetencji w różnych aspektach pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi (wzroku, słuchu). Ukształtowanie właściwych oddziaływań nauczycieli-terapeutów do podopiecznych wymagających specyficznej opieki od chwili wykrycia nieprawidłowości. 1. Tyflopedagogika, surdopedagogika- konteksty definicyjne, przedmiot, podmiot oddziaływań, cele i zadania, klasyfikacje osób z wadami wzroku i słuchu, psychospołeczne konsekwencje i zagrożenia rozwoju dzieci z zaburzeniami sensorycznymi (2 godziny) 2. Ważniejsze teorie i mechanizmy intensywnego wspomagania rozwoju małych dzieci, rozwój zdolności widzenia i słyszenia, etiologia zaburzeń w rozwoju zdolności widzenia i słyszenia (2 godziny) 3. Znaczenie wczesnej rewalidacji w zakresie niepełnosprawności wzroku i słuchu, diagnozowanie, profilaktyka; wybrane metody terapii (stymulacji i usprawniania), sposoby komunikacji alternatywnej, wykorzystanie elektroakustyki i techniki w surdopedagogice i tyflopedagogice (2 godziny) 4. Formy pracy oraz specyficzne uwarunkowania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz ich rodzin. Rola ośrodków wczesnej interwencji, specyfika pracy nauczyciela domowego (2godziny) 5. Pedagogika dzieci głuchoniewidomych- definicja, klasyfikacje, charakterystyka niepełnosprawności sprzężonej-wzroku i słuchu; formy organizacyjne edukacji dzieci głuchoniewidomych, możliwości wczesnego wspomagania rozwoju dzieci głuchoniewidomych (2 godziny) Obecność i aktywność na zajęciach, kolokwium. Dykcik W. (red): Pedagogika specjalna. UAM, Poznań Eckert U. (red.): Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki. WSPS, Warszawa Lowe A.: Wychowanie słuchowe. PWN, Warszawa Majewski T.: Rehabilitacja oraz edukacja osób głuchoniewidomych. TPG i PZN, Warszawa Pilecki J., Kozłowski M. (red.): Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku. Wyd. Edukacyjne, Kraków Walthes R.: Tyflopedagogika. GWP, Gdańsk

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: teoria i możliwości praktyczne. Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wychowanie przedszkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wczesne, kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne specjalne Kierunek i rok studiów: Studia stacjonarne II rok, semestr 4, Studia niestacjonarne III rok, 6 semestr; II rok USM, 4 semestr. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 1.

Bardziej szczegółowo

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga

O 39 godzin 13w/ 13bk Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Zakład Pedagogiki i Psychologii Koordynator dr Jan Basiaga Profil kształcenia: ogólno akademicki AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom drugi tytuł zawodowy absolwenta: magister Moduł / przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Deficyty rozwojowe u dzieci (11-R2N-14-r2_5) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.6-WP-TPiPZ-MDiTP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl

ul. Bednarska 6a/1 44-100 Gliwice tel.: 698-851-751 www:treningmozgu.pl mgr Iwona Garcarz - doświadczenie zawodowe Psycholog, Pedagog-Terapeuta, Pedagog Specjalny, Logopeda Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta EEG-Biofeedback OPIS I ANALIZA PRZYPADKÓW ROZPOZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka edukacji przedszkolnej (ćwiczenia) semestr / letni 011 r. Studia I stopnia Semestr IV Liczba godzin: 14 ECTS 6 Rok akademicki 010/011 CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. Moduł: 190 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mental handicap

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 138/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 138/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr 138/2011 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early diagnosis and

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem

Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-SRiOnD-W-S14_pNadGen5EFH4 Wydział

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością Moduł 190: Niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia wieku rozwojowego. 2. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ Syllabus Psychologia dla II etapu edukacyjnego (kl. IV-VI szkoły podstawowej) /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Nazwa przedmiotu Psychologia

Bardziej szczegółowo

Surdopedagogika - opis przedmiotu

Surdopedagogika - opis przedmiotu Surdopedagogika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Surdopedagogika Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-SURDO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne).

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne). OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej - 5 zadań. Tematyka i terminy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Umuzykalnienie z rytmiką II - opis przedmiotu

Umuzykalnienie z rytmiką II - opis przedmiotu Umuzykalnienie z rytmiką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Umuzykalnienie z rytmiką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-UR2 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

3. 21.10.2012 9.00-16.00 Moduł I Pedagogika specjalna. zajęć. Spotkanie organizacyjno informacyjne poza godzinami dydaktycznymi kursu.

3. 21.10.2012 9.00-16.00 Moduł I Pedagogika specjalna. zajęć. Spotkanie organizacyjno informacyjne poza godzinami dydaktycznymi kursu. Lp. Terminy zajęć Załącznik nr 3. Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika Godz. zajęć Moduł Treści programowe Liczba (oddo) godzin w. ćw. 1. 19.10.2012. 15.00 20.00 Spotkanie organizacyjno

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia cz.2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Program szkolenia cz.2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Załącznik nr 5 do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy) Program szkolenia cz.2. Praca z uczniem o 1. Cele ogólne szkolenia: 1) Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnej diagnozy potrzeb ucznia. 2) Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - Kod przedmiotu. Informacje ogólne

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - Kod przedmiotu. Informacje ogólne Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka przewlekle chorego i z chorobami genetycznymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Terapia pedagogiczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-TP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika /

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML4 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami sprzężonymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WSB Chorzów - Studia podyplomowe Opis kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 semestry) - studia na WSB w Chorzowie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika. www.okko.edu.pl

Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika. www.okko.edu.pl Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego: oligofrenopedagogika Załącznik nr 3. Lp. Terminy zajęć Godz. zajęć (od-do) 1. 22.11.2014. 9.00-16.00 Spotkanie organizacyjno informacyjne. Moduł I Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 CZĘŚĆ I RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 1. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych Andrzej Twardowski... 18 1.1. Systemowy model funkcjonowania rodziny...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych

OPIS PRZEDMIOTU. Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Psychologia rozwojowa i psychopatologia małego dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Developmental

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Pedagogika terapeutyczno - lecznicza i opiekuńczo wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna.

Pedagogika terapeutyczno - lecznicza i opiekuńczo wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika terapeutyczno - lecznicza i opiekuńczo, pedagogika wczesnoszkolna. Sylwetka absolwenta: Specjalność pozwala

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 203/204 Kierunek studiów: Pedagogika Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

angielskim Methodology of Severely Intellectually Disabled People

angielskim Methodology of Severely Intellectually Disabled People UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku 05.0-POP-II14-MPOGNI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży./ Moduł 100.: Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia.

Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Blok: Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia. Magdalena Charbicka terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Profilaktyka logopedyczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika elementarna Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Terapia

Bardziej szczegółowo

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012

Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 Oferta placówki w roku szkolnym 2011/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 77 300 Człuchów, ul. Szczecińska 20 tel./fax 59 83 411 33, email: poradnia@ppp.czluchow.org.pl http://www.ppp.czluchow.org.pl

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2014/2015) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2014/2015) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2014/2015) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika

Egzamin magisterski Kierunek: Pedagogika Kierunek: Pedagogika 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Rola i zadania pedagoga. Tradycja a współczesność. 3. Istota i zadania procesu wychowawczego. 4. Oświata dorosłych i kształcenie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ Moduł 100 : Psychopatologia Rozwoju Dzieci i Młodzieży 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Children

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2013/2014) (10 godzin)

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2013/2014) (10 godzin) TEMATYKA WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE (I rok II stopnia, sem. I, studia dzienne 2013/2014) (10 godzin) 1. WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE JAKO PRZEDMIOT KSZTAŁECENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe )

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe ) Sylabus przedmiotowy Wydział Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Stopień studiów Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Pedagogika Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-MP2-K_genT49SA Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym

Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Kurs dokształcający z zakresu Diagnoza i terapia dzieci lękliwych z punktu widzenia pedagoga Postawy rodzicielskie a lęk u dziecka w wieku szkolnym Szczegółowy plan szkolenia: I. Rodzina jako środowisko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Muzykoterapia. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. Jednolite studia magisterskie Niestacjonarne. Dr Ewa Danek.

OPIS PRZEDMIOTU. Muzykoterapia. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. Jednolite studia magisterskie Niestacjonarne. Dr Ewa Danek. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Muzykoterapia Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo