LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 1

2 Sylabus 1/1 Przedmiot: Pedagogika małego dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin 10 w.; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr B. Majkut-Czarnota Zapoznanie ze sposobami wspomagania rozwoju małego dziecka. Nabywanie umiejętności trafnego doboru i stosowania różnorodnych metod pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka. Nabywanie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i społecznych małego dziecka. 1. Główne zasady wspomagania rozwoju dziecka: rozwijanie aktywności, stymulowanie motywacji dziecka, zaspokajanie jego potrzeb, dążeń, kształtowanie umiejętności, nawyków, postaw 2 godziny 2. Organizacyjne formy procesu wychowawczo-dydaktycznego: zabawa i zajęcia dowolne. Rola zabawy i zabawek edukacyjnych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka 2 godziny 3. Zajęcia organizowane i prowadzone przez nauczyciela/opiekuna: ich istota, cele, miejsce i czas; struktura, organizacja oraz przebieg z uwzględnieniem zabawy jako podstawowej formy działalności dziecka 2 godziny 4. Program wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 2 godziny 5. Wspieranie rozwoju dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych 2 godziny udział w zajęciach Cytowska B., Winczura B. (red.): Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków Gruszczyk-Kolczyńska E. Zielińska E.: Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. Warszawa Hurlock E.B.: Rozwój dziecka. Warszawa Piszczek M. (red.): Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-5 lat oraz wspieranie ich rodzin. Warszawa Schaffer H. R.: Psychologia dziecka. Warszawa

3 Sylabus 1/2 Przedmiot: Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia (2) Forma zajęć / liczba godzin 20 w.; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr J. Trepka-Starosta Zapoznanie słuchaczy z problematyką teoretyczną oraz metodami badawczymi w psychologii rozwojowej dziecka do 10 roku życia. 1. Teorie rozwoju dziecka (4 godziny): modele poznawczo-rozwojowe, teorie uczenia się, etologia, rozwój a środowisko podejście ekologiczne 2. Niemowlęctwo (3 godziny): rozwój prenatalny geny a zachowanie, wrażliwość sensoryczna noworodków, rola percepcji w rozwoju ruchowym, poznawanie rzeczywistości fizycznej w okresie niemowlęctwa, poznawanie środowiska społecznego w okresie niemowlęctwa, początki rozwoju mowy. 3. Obszary rozwoju poznawczego (4 godziny) 4. Źródła różnic indywidualnych w rozwoju poznawczym (3 godziny) 5. Rozwój społeczny i rozwój osobowości (6 godziny): temperament, rodzina a przywiązanie, rozwój moralny, zachowania prospołeczne, przyczyny nasilonej agresji, znaczenie płci we wczesnych kontaktach rówieśniczych, świadomość, tożsamość, preferencje i uprzedzenia dzieci. praca zaliczeniowa Birch A., Malim T. - Psychologia rozwojowa w zarysie. Bryant P.E., Dolman A.M. - Psychologia rozwojowa. Obuchowska I. -Drogi dorastania Vasta R., Haith M.M, Miller S.A. Psychologia dziecka. Żebrowska M. - Psychologia rozwojowa. 3

4 Sylabus 1/3 Przedmiot: Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii (3) Forma zajęć / liczba godzin 10 w., 10 ćw.; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr K. Wojaczyńska-Stanek Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami pediatrii- symptomatologia chorób, przebieg kliniczny, rokowanie. Problem choroby przewlekłej, postępującej, nieuleczalnej. Wpływ choroby i jej leczenia na możliwości rozwoju dziecka zarówno somatyczne jak i intelektualne. 1. Ocena neurorozwojowa dziecka - 2 godz. 2. Dziecko z chorobą somatyczną - 3 godz. 3. Patologia ciążowo-porodowa i jej wpływ na rozwój dziecka -2 godz. 4. Schorzenia neurologiczne u dzieci - 2 godz. 5. Niepełnosprawność ruchowa -1 godz. Aktywny udział w zajęciach, praca zaliczeniowa. Wybrane zagadnienia z pediatrii. Red.: B. Koehler, E. Marszał, J. Świetliński. Katowice: ŚAM 2002, Pediatria - podręcznik dla studentów. Red Kubicka, Kawalec, PZWL 2004 Kaciński M.: Choroby zapalne układu nerwowego u dzieci; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Czochańska J, Szczepanik E, Pakszys M.: Zespoły padaczkowe u dzieci i młodzieży. BiFolium Lublin

5 Sylabus 1/4 Przedmiot: Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka (4) Forma zajęć / liczba godzin 10 w., 10 ćw.; semestr 1; forma zaliczenia: egzamin Prowadząca: dr M. Kowalska-Kantyka Poznanie różnych form i metod oraz rodzajów diagnozy pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej i medycznej stosowanej do określenia potrzeb dziecka. Opanowanie podstawowych umiejętności postępowania diagnostycznego z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tematyka wykładów: 1. Pojęcie diagnozy konteksty definicyjne 2. Specyfika, cele i oczekiwania w diagnostyce małego dziecka. 3. Warunki badania małego dziecka. 4. Metody stosowane w rozpoznawaniu potrzeb małego dziecka. 5. Zasady opisu i interpretacji wyników badań małego dziecka Tematyka ćwiczeń: 1. Znaczenie diagnozy rozwojowej w ocenie sytuacji i potrzeb rozwoju psychomotorycznego małego dziecka 2. Znaczenie kontroli rozwoju fizycznego określenie prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju dziecka 3. Metody kontroli i diagnozy rozwoju psychomotorycznego. 4. Znaczenie diagnozy w ocenie sytuacji i potrzeb dziecka niepełnosprawnego 5. Znaczenie diagnozy sytuacji małego dziecka w rodzinie do określenia jego potrzeb Przygotowanie warsztatów i prezentacji. Bogdanowicz M., (1986) Psychologia kliniczna dziecka wieku przedszkolnego Cytowska B. Winczura B.(red) (2006): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne John-Borys M. (red) (1997): Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat trzech. Karwowska-Struczyk M. Hajnicz W.: (1998): Obserwacja w poznaniu dziecka Kielin J.: (2002): Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalistycznych. 5

6 Sylabus 1/5 Przedmiot: Podstawy pedagogiki specjalnej (5) Forma zajęć / liczba godzin 10 w.; semestr 1; forma zaliczenia: egzamin Prowadząca: dr K. Moczia Zapoznanie słuchaczy z wiadomościami z zakresu pedagogiki specjalnej w tym: z podstawowymi pojęciami, przedmiotem, celami i zadaniami. Zapoznanie słuchaczy z dorobkiem metodycznym z zakresu kształcenia osób niepełnosprawnych w systemie segregacyjnym i integracyjnym. Ukształtowanie postawy nauczyciela - wychowawcy akceptującego osoby niepełnosprawne jako pełnoprawnych członków placówek ogólnodostępnych i integracyjnych. Wdrażanie do współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu eliminowania uprzedzeń psychicznych i emocjonalnych wobec dzieci niepełnosprawnych. Treści: 1. Pedagogika specjalna jako nauka. Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej. Związek pedagogiki specjalnej z innymi naukami (2 godziny). 2. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej i jej czołowi przedstawiciele. Rys historyczny pedagogiki specjalnej (4 godziny) 3. Pojęcie, kierunki i zasady procesu rewalidacji. Inne terminy stosowane w pedagogice specjalnej: zdrowie, choroba, norma, specjalne potrzeby edukacyjne (2 godziny) 4. Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej. System kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce (2 godziny). Obecność na zajęciach, egzamin pisemny (test). Maciarz, A.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Podręczny słownik terminów. Zielona Góra Dykcik W. (red): Pedagogika specjalna. Poznań Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa Szczepanik R.: Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź Vasek S., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice

7 Sylabus 1/6 Przedmiot: Oligofrenopedagogika (6) Forma zajęć / liczba godzin 10 w., ćw. 10; semestr 1; forma zaliczenia: egzamin Prowadzący: dr D. Dziuba Celem przedmiotu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z intelektualną niepełnosprawnością. Osiągnięcie umiejętność posługiwania się terminologią, klasyfikacjami i charakterystykami stosowanymi w obszarze wspomagania rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poznanie podstaw teoretycznych oddziaływań stosowanych w oligofrenopedagogice. 1. Upośledzenie umysłowe przegląd koncepcji, definicji, podstawowe pojęcia i klasyfikacje. (2h) 2. Charakterystyka rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Etiologia. Diagnoza i profilaktyka. (2h) 3. Reakcje otoczenia na niepełnosprawność. (2h) 4. System kształcenia osób z intelektualną niepełnosprawnością w Polsce. (2h) 5. Cele i zasady kształcenia. Modele rehabilitacji. (2h) Egzamin pisemny Kościelska M.; Oblicza upośledzenia. Warszawa; 1995; PWN Gustavsson A. i Zakrzewska-Manterys red. ; Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa, 1997, Żak Zeidler W. red. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne.gdańsk 2007, GWP Wyczesany J.(1999). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia. Kulesza E.M. Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego diagnoza i wspomaganie. Studia empiryczne. Warszawa 2004, APS 7

8 Sylabus 1/7 Przedmiot: Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji (7) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr A. Radzioch-Dzienis Poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zaburzeń rozwojowych małego dziecka. Rozwój umiejętności pracy z rodzicami (opiekunami) małego dziecka niepełnosprawnego. Doskonalenie umiejętności w zakresie interpretacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania wczesnej interwencji pedagogicznej. Treści: 1. Profilaktyka zaburzeń rozwojowych dziecka do 7 roku życia. 2. Profilaktyka zaburzeń zachowania dziecka w wieku przedszkolnym. 3. Praca z rodziną (opiekunami) małego dziecka niepełnosprawnego. 4. Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne. 5. Wczesna interwencja pedagogiczna. Aktywny udział w ćwiczeniach. Wykazanie się umiejętnościami w zakresie interpretacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania wczesnej interwencji pedagogicznej. Brzezińska A. I.: Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk Piszczek M.: Dziecko, którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Warszawa2006. Piszczek M.: Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa Obuchowska I. : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa Cytowska B., Winczura B.: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków

9 Sylabus 1/8 Przedmiot: Wybrane zagadnienia z psychiatrii (8) Forma zajęć / liczba godzin 10 ćw.; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: lek. A. Lamparska-Warchalska Znajomość podstawowych problemów zaburzeń psychicznych u dzieci, umiejętność wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych bądź psychopatologii i skierowanie do specjalistycznej opieki, znajomość zasad pracy i stymulacji rozwoju dziecka z różnymi problemami psychicznymi. 1. Zaburzenia rozwojowe i emocjonalne we wczesnym dzieciństwie. Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych na rozwój dziecka. 2. Całościowe zaburzenia rozwoju rodzaje, przyczyny, objawy kliniczne, przebieg, rokowanie. 3. Nerwice dziecięce charakterystyka poszczególnych zespołów psychopatologicznych. 4. Dzieci z zaburzeniami zachowania i zespołami hiperkinetycznymi, możliwości pomocy. 5. Metody terapii. Postępowanie z dzieckiem z zaburzeniami psychicznymi ujęcie interdyscyplinarne. Aktywny udział w zajęciach, znajomość podstawowych zagadnień psychiatrii wieku rozwojowego. Aleksandrowicz J. W.: Psychoterapia medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Borkowska A. R., Domańska Ł.: Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Namysłowska I.: Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa Popielarska A., Popielarska M.: Psychiatria wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszwa Wolańczyk T., Komender J.: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

10 Sylabus 1/9 Przedmiot: Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych (9) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 1; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr I. Kapczyńska Celem tego przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu funkcjonowania polskiego systemu edukacyjnego, systemu pomocy społecznej oraz współczesnych trendów i koncepcji w zarządzaniu tymi obszarami. Ponadto uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i rozwijanie umiejętności jego stosowania. 1. Struktura systemu edukacji i systemu pomocy społecznej 2 godziny. 2. Wybrane zagadnienia prawne: prawo oświatowe, obowiązujące ustawy i akty wykonawcze, rozwiązania prawne oraz regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz ośrodków prowadzonych przez organizacje pozarządowe 4 godziny. 3. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb jej udzielania 2 godziny. 4. Prawa uczniów niepełnosprawnych w polskim systemie edukacji 1 godzina. 5. Udział organizacji pozarządowych w edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1 godzina. Obecność i aktywny udział w ćwiczeniach. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą Józef Pielachowski, Poznań 2004 r. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym, CMPPP oraz Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2004 r. Konwencja o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2004 r. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, MENiS, Warszawa 2005 r. 10

11 Sylabus 2/1 Przedmiot: Pielęgnacja i opieka dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 20; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr U. Macioł-Kisiel Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi opieki i pielęgnacji małego dziecka jako teoretycznej refleksji i praktyki w zakresie ingerencji w jego rozwój i wychowanie. Zaznajomienie z problematyką monitorowania i stymulacji rozwoju dziecka oraz zasad zaspakajania jego potrzeb 1. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych dziecka. 2. Metody kontroli i oceny rozwoju fizycznego dziecka. 3. Hierarchia potrzeb biopsychospołecznych małego dziecka. 4. Podstawowe czynności pielęgnacyjne dzieci. 5. Żywienie małego dziecka. 6. Komunikacja z dzieckiem. 7. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 8. Choroby wieku dziecięcego. Profilaktyka szczepień ochronnych. 9. Problemy wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania. 10. Dziecko specjalnej troski w rodzinie. Aktywny udział w zajęciach. Prowadzenie ćwiczeń w formie symulacji metodycznej. Opracowanie programu profilaktycznego wspomagającego rozwój dziecka. Eisnberg A., Murkoff H. E., Hathaway S. DE.: Pierwszy rok życia dziecka. Poznań Eisnberg A., Murkoff H. E., Hathaway S. DE.: Drugi rok życia dziecka. Poznań Dziak A., Dziak M.: Pierwsza pomoc. Warszawa Jaczewski A.: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa Kielar-Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa Papierkowski A. (red.): Choroby wieku dziecięcego. Warszawa

12 Sylabus 2/2 Przedmiot: Podstawy terapii psychopedagogicznej (2) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr M. Kowalska-Kantyka Zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami ora koncepcjami pedagogiki terapeutycznej. Poznanie form terapii psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej i innej specjalistycznej niezbędnej do opracowania programu korekcyjnego dziecka z zaburzeniami. Opanowanie podstawowych umiejętności postępowania terapeutycznego z dzieckiem. Zapoznanie się z formami współpracy i pomocy rodzinie. Wykorzystanie środków dydaktycznych najczęściej stosowanych w diagnostyce i w terapii w pedagogice terapeutycznej przez różnych specjalistów. 1. Najczęstsze przyczyny powstawania i rodzaje zaburzeń u dzieci klasyfikacja medyczna. 2. Wybrane metody terapii oraz możliwości ich zastosowania u dzieci. 3. Zasady współpracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego. 4. Zasady opracowywania programów terapeutycznych i sposoby ich realizacji. Przygotowanie prezentacji na określony temat. Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych. Kaja B., (1998) Zarys terapii dziecka Maas V., (1998) Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej Skorek E. (pod red): (2005): Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycja zajęć. T I i II Skorek M., (2004) Terapia pedagogiczna TII. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć Krajewska K. A.,(2005) Skarbiec nauczyciela terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej), czyli od programu do realizacji propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 12

13 Sylabus 2/3 Przedmiot: Logopedia z elementami oligofrenologopedii (3) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 20; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr I. Polewczyk Zapoznanie studentów z prawidłowościami rozwoju mowy oraz z zagadnieniem opóźnionego rozwoju mowy. Zaznajomienie się z podstawowymi zaburzeniami mowy a w szczególności zaburzeniami dotyczącymi dzieci. Zapoznanie z metodami stymulującymi rozwój mowy dziecka. 1. Rozwój mowy dziecka w aspekcie fonetycznymi fonologicznym. Opóźniony rozwój mowy specyficzny i niespecyficzny. (3 godz.) 2. Klasyfikacje wad mowy klasyfikacja przyczynowa I. Styczek. (2 godz.) 3. Dyslalia definicje, objawy, rodzaje i przyczyny. Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe i objawowe. Formy realizacji dźwięków w dyslalii wg Kanii. Film przegląd wad artykulacyjnych (5 godz.) 4. Badanie mowy i wymowy rodzaje testów. Słuch fonologiczny i fonetyczny (wytłumaczenie pojęć) rodzaje testów. (4 godz.) 5. Terapia dyslalii metody i etapy pracy logoterapeutycznej.ćwiczenia ortofoniczne film. Konstruowanie zajęć profilaktycznych i korekcyjnych z wykorzystaniem ćwiczeń ortofonicznych. (6 godz.) Przeprowadzenie badania mowy u dziecka z próbą diagnozy. Demel G., Elementy logopedii, WSiP, Warszawa Jastrzębowska J.: Podstawy wiedzy o logopedii. Opole Rocławski B., Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa1994. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa

14 Sylabus 2/4 Przedmiot: Stymulacja psychoruchowa dziecka (4) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 20; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr Z. Malec Zapoznanie studentów z rozwojem psychoruchowym dziecka i możliwościami stymulacji. Treści: 1. Rozwój psychoruchowy dziecka w ontogenezie etapy rozwoju. Ruch jako biologiczny stymulator prawidłowego rozwoju dziecka. 2. Motoryczność wartości i jej rozwój. 3. Przyczyny zaburzeń rozwojowych i ich klasyfikacja. 4. Stymulacja poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową oraz wzrokowo ruchowo słuchową. 5. Zabawy i ćwiczenia usprawniające orientacje przestrzenną. Stymulacja uwagi i pamięci. 6. Zadania i zabawy stymulujące sprawności manualne dziecka (malowanie, rysowanie, lepienie i wydzieranie). 7. Praca z dzieckiem o lekkim upośledzeniu umysłowym z zaburzeniem wzorku, słuchu i mowy. 8. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, kształtowanie umiejętności zachowań prospołecznych. 9. Zaburzenia integracji sensorycznej (zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, zespół Aapargera, autyzm). 10. Dziecięce porażenia mózgowe. Patogeneza i klasyfikacja. Stymulacja i wspomaganie dziecka. Znajomość wybranych sposobów stymulacji psychoruchowej dziecka zdrowego i zaburzonego. Karwat Napierała I., Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka. T. 2 Warszawa Pileccy W. i J. (red.): Stymulacja psychoruchowego dziecka o obnizonej sprawności umysłowej. Kraków Gowin Emmos P., Anderson M.: Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej. Warszawa Munden A., Arcelus J.: ADHD nadpobudliwość ruchowa. Warszawa Czajkowska I., Herda H.: Zajęcia korekcyjno kompensacyjne w szkole. Warszawa

15 Sylabus 2/5 Przedmiot: Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka (5) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 20; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadzący: dr hab. M. Kisiel Zapoznanie słuchaczy z różnorodnym repertuarem wokalnym, muzycznym i tanecznym niezbędnym w pracy z dzieckiem. Nabywanie umiejętności twórczego opracowywania piosenek, fragmentów muzyki artystycznej i popularnej za pomocą ruchu, gestu, technik plastycznych. Nabycie umiejętności wykorzystania muzyki dla celów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi. 1. Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. 2. Uwrażliwienie dziecka na różne elementy muzyki. 3. Kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej w kontakcie dziecka ze śpiewem, muzyką i ruchem. 4. Kryteria doboru repertuaru muzycznego w pracy z dzieckiem. 5. Elementy profilaktyki i muzykoterapii dziecięcej. 6. Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu: korektywne, zapobiegające wadliwej postawie, odprężające. Ćwiczenia rozwijające sprawność i estetykę ruchu w pozycji siedzącej, stojącej i w przestrzeni. 7. Zapoznanie z repertuarem pieśniarskim realizowanym w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. 8. Gry i zabawy przy muzyce i do muzyki (zabawy z piosenką, zabawy taneczne itp.). 9. Pedagogika zabawy: tańce integracyjne, tańce dla grupy, zabawy z muzyką ruchem i dźwiękiem, taniec twórczy, pantomima, tańce charakterystyczne, ludowe i narodowe. 10. Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss. Rytmika E. Jaques-Dalcroze a. Uzmuzykalnienie dzieci wg C. Orffa i E.E. Gordona. Aktywny udział w zajęciach, prowadzenie ćwiczeń w symulacji metodycznej, opracowanie ćwiczeń umuzykalniających i muzyczno-rytmicznych w grupie dziecięcej. Kisiel M.: Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka. Dąbrowa Górnicza Klöppel R., Vliex S.: Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa Krzyżowska T.: Zabawy z piosenką. Katowice Ławrowska R.: Rytm, muzyka, taniec w edukacji. Kraków Stadnicka J.: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa

16 Sylabus 2/6 Przedmiot: Plastyka w stymulacji rozwoju małego dziecka (6) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: dr B. Mazepa-Domagała Studenci mają posiąść podstawowe wiadomości z zakresu sztuk plastycznych i arteterapii oraz umiejętności pozwalające im na dokonywanie trafnego doboru metod, form pracy z dzieckiem i interpretację merytoryczną podstawowych haseł pracy terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wsparcia. Treści : 1. Program przedmiotu zakłada kształtowanie umiejętności w zakresie kreowania obrazu i kształtu oraz konstruowania zabaw z wykorzystaniem form przestrzennych. 2. Rodzaje sztuk plastycznych - Przekaz i technika. 3. Techniki rozwijania obrazu. 4. Środki wyrazu artystycznego. 5. Rozpoznawanie i tworzenie różnych typów przekazów wizualnych. - aktywne uczestnictwo w zajęciach; - wykazanie się znajomością literatury specjalistycznej określonej w programie nauczania; - tworzenie warsztatu pracy nauczyciela gromadzenie pomocy do zajęć plastycznych. Garda-Łukaszewska J., Szperkowski T.: Współtworzenie zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. WSiP, Warszawa Kaja B.: Zarys terapii dziecka. WSP, Bydgoszcz Kida J.: Sztuka a świat dziecka. WSiP, Rzeszów Olechnowicz H.: Dziecko własnym terapeutą. WSiP, Warszawa Piszczek M.: Terapia zabawą, terapia przez sztukę. CMPPP MEN, Warszawa

17 Sylabus 2/7 Przedmiot: Literatura dziecięca (7) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr H. Hetmańczyk Poznanie głównych tendencji rozwojowych literatury dziecięcej i możliwości wprowadzenia dziecka w kulturę literacką. Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmieniających się potrzeb czytelniczych dziecka i specyficznego odbioru literatury. Zdobycie umiejętności wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych oraz pobudzania ich twórczej aktywności słownej. Treści: 1. Literatura dziecięca i jej wyznaczniki. Odbiór dzieła literackiego przez dziecko. 2. Książkowe i pozaksiążkowe formy upowszechniania literatury dziecięcej. 3. Kryteria oceny i analizy utworów dziecięcych. 4. Terapeutyczne i psychoedukacyjne wartości tekstów literackich. 5. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Metody i sposoby prowadzenia zajęć z książką.. Systematyczne przygotowywanie się do ćwiczeń z podanej literatury. Aktywność w trakcie ćwiczeń. Możliwa jedna nieuzasadniona nieobecność na ćwiczeniach. Każda następna będzie wymagała zaliczenia na indywidualnych konsultacjach. Opracowanie i zaprezentowanie scenariusza zajęć w oparciu o wybrany tekst literacki. Adamczykowa Z., Literatura dla dzieci : funkcje, kategorie, gatunki. Warszawa Bęczkowska K., Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci. Kielce Cysewski K., O literaturze dla dzieci i młodzieży. Olsztyn Pacławski J., Kątny M., Literatura dla dzieci i młodzieży. Kielce Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej: (tematy, gatunki, konteksty). Wrocław

18 Sylabus 2/8 Przedmiot: Aktywne metody i formy pracy z dzieckiem (8) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr H. Hetmańczyk Zaznajomienie z pojęciem pracy metodami i formami aktywizującymi. Teoretyczne i praktyczne przybliżenie współcześnie stosowanych metod i form pracy z dzieckiem. Szczególny nacisk położony będzie na umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce pedagogicznej. Treści: 1. Metody integracyjne oraz ułatwiające wejście w grupę - elementy pedagogiki zabawy. 2. Metody relaksacyjne w pracy z dzieckiem - techniki relaksacyjne Jacobsona, H. Wintreberta, J. Schultza i A. Polender, wierszyki na masażyki oraz inne ćwiczenia relaksacyjne. 3. Metody i formy muzyczno-ruchowe rozwijające aktywność twórczą małego dziecka - metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa, metoda gimnastyki rytmicznej A. M. Kniessów, metoda gimnastyki ekspresyjnej R. Labana, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 4. Metody i formy parateatralne w pracy z dzieckiem - techniki zamiany ról, teatrzyk palcowy, kukiełkowy i wyboru oraz elementy dramy edukacyjnej i stosowanej. 5. Aktywne metody wprowadzenia elementów czytania i pisania u małych dzieci - metoda zabawowej nauki czytania Glena Domana, metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metoda wprowadzenia w świat pisma Ireny Majchrzak. Systematyczne przygotowywanie się do ćwiczeń z podanej literatury. Aktywność w trakcie ćwiczeń. Możliwa jedna nieuzasadniona nieobecność na ćwiczeniach. Każda następna będzie wymagała zaliczenia na indywidualnych konsultacjach. Opracowanie i zaprezentowanie scenariusza zajęć w oparciu o wybraną metodę pracy z dzieckiem. Bogdanowicz M., Kasica A., Ruch rozwijający dla wszystkich. Efektywność metody Weroniki Sherborne. Gdańsk Doman G., Doman J., Jak nauczyć małe dziecko czytać. Bydgoszcz Kalwitzki S., Poczuj ciepłe promienie słońca: podróże w wyobraźni i zabawy w ciszy na każdy dzień. Kielce Kędzior Niczyporuk E. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Lublin Królica M., Drama i happening w edukacji przedszkolnej. Kraków

19 Sylabus 2/9 Przedmiot: Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych(9) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: mgr J. Godawa Zapoznanie z podstawowymi terminami dotyczącymi rewalidacji, przegląd metod wykorzystywanych w rewalidacji, zapoznanie z zasadami projektowania zajęć rewalidacyjnych. 1. Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych. (1h) 2. Przegląd podstawowych metod stosowanych w rewalidacji. (2h) 3. Organizacja zajęć rewalidacyjnych i pracy terapeutycznej. (1h) 4. Projektowanie zajęć. (2h) 5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych- warsztat (4h) Obecność na zajęciach, przeprowadzenie zajęć warsztatowych. Grochmal-Bach B.: Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży, Impuls Kraków2001. Kosakowski C.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Wyd. Akapit, Toruń Karolak W.: Arteterapia w medycynie i edukacji. Wyd. WSHE Łódź 2008 Kosmowska B.: Dzisiaj się bawimy. Rewalidacja indywidualna scenariusze zajęć. WSIP Warszawa Zabłocki J. : Wprowadzenie do rewalidacji. Wyd. Adam Marszałek, Toruń

20 Sylabus 2/10 Przedmiot: Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce (10) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 2; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: Dr I. Polewczyk zapoznanie studentów z najczęstszymi problemami w nauce oraz metodami wspierającymi rozwój czytania, pisania i umiejętności matematycznych. 1. Rewalidacja w zakresie czytania - metoda symultaniczno-sekwencyjna J. Cieszyńskiej, metoda 18 struktur wyrazowych, metoda globalna, glottodydaktyka. (4 godz.) 2. Rewalidacja w zakresie pisania stymulowanie sprawności grafomotorycznej dziecka metoda Tymichovej, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. (2 godz) 3. Rewalidacja w zakresie umiejętności matematycznych dziecka - rozwijanie orientacji przestrzennej, klasyfikacji, pojęcia liczby i działań matematycznych, operacyjnego rozumowania i innych. (4 godz) Aktywny udział w zajęciach zajęcia o charakterze warsztatowym. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu, WSiP, Warszawa Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno kompensacyjne w szkole, WSiP, Warszawa Grałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak J., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, Toruń Gruszczyk Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszwa Gruszczyk Kolczyńska E., Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa

21 Sylabus 3/1 Przedmiot: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi (1) Forma zajęć / liczba godzin ćw. 10; semestr 3; forma zaliczenia: zaliczenie Prowadząca: Dr I. Sosnowska-Wieczorek Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu tyflopedagogiki oraz surdopedagogiki, ich dorobkiem, a także perspektywami rozwoju. Przedstawienie regionalnych i lokalnych ośrodków leczniczych, rehabilitacyjnych oraz opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych. Kształcenie praktycznych kompetencji w różnych aspektach pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi (wzroku, słuchu). Ukształtowanie właściwych oddziaływań nauczycieli-terapeutów do podopiecznych wymagających specyficznej opieki od chwili wykrycia nieprawidłowości. 1. Tyflopedagogika, surdopedagogika- konteksty definicyjne, przedmiot, podmiot oddziaływań, cele i zadania, klasyfikacje osób z wadami wzroku i słuchu, psychospołeczne konsekwencje i zagrożenia rozwoju dzieci z zaburzeniami sensorycznymi (2 godziny) 2. Ważniejsze teorie i mechanizmy intensywnego wspomagania rozwoju małych dzieci, rozwój zdolności widzenia i słyszenia, etiologia zaburzeń w rozwoju zdolności widzenia i słyszenia (2 godziny) 3. Znaczenie wczesnej rewalidacji w zakresie niepełnosprawności wzroku i słuchu, diagnozowanie, profilaktyka; wybrane metody terapii (stymulacji i usprawniania), sposoby komunikacji alternatywnej, wykorzystanie elektroakustyki i techniki w surdopedagogice i tyflopedagogice (2 godziny) 4. Formy pracy oraz specyficzne uwarunkowania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz ich rodzin. Rola ośrodków wczesnej interwencji, specyfika pracy nauczyciela domowego (2godziny) 5. Pedagogika dzieci głuchoniewidomych- definicja, klasyfikacje, charakterystyka niepełnosprawności sprzężonej-wzroku i słuchu; formy organizacyjne edukacji dzieci głuchoniewidomych, możliwości wczesnego wspomagania rozwoju dzieci głuchoniewidomych (2 godziny) Obecność i aktywność na zajęciach, kolokwium. Dykcik W. (red): Pedagogika specjalna. UAM, Poznań Eckert U. (red.): Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki. WSPS, Warszawa Lowe A.: Wychowanie słuchowe. PWN, Warszawa Majewski T.: Rehabilitacja oraz edukacja osób głuchoniewidomych. TPG i PZN, Warszawa Pilecki J., Kozłowski M. (red.): Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku. Wyd. Edukacyjne, Kraków Walthes R.: Tyflopedagogika. GWP, Gdańsk

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA. organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA organizacja pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością MISJA Niesiemy pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii i Program uzupełniający dla osób posiadających

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA 1 Podstawy językowe w neurologopedii Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

N A U C Z Y C I E L S K I

N A U C Z Y C I E L S K I Studium Doskonalenia Kadr Radom ul. Traugutta 61, tel. / fax (048) 340 24 40, 340 22 18 e-mail: sdk5@wp.pl www.sdk.edu.pl N A U C Z Y C I E L S K I B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y mgr Marta Olejarczyk

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia Warszawa 2009 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek

Edukacja wczesnoszkolna. Dzieci za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczycieli. Teresa Czupajło, Maria Dudek SPIS TREŚCI: 1. Wstęp.......5 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w kontekście aktualnych przepisów prawnych 7 3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zasady stosowane w terapii pedagogicznej,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku logopedia Warszawa 2010 PROGRAM PRZYGOTOWAŁ ZESPÓŁ EKSPERTÓW:

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

DZIECKO U PROGU SZKOŁY

DZIECKO U PROGU SZKOŁY DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH GOTOWOŚĆ DO NAUKI Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1 1. PSYCHOLOGIA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 75 godzin Usytuowanie w siatce: I i II semestr Forma

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo