Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu:"

Transkrypt

1 Badamy DNA Agata Rogowska, Jakub Urbański Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Agata Rogowska, Jakub Urbański Ilustracje: Dean Madden Korekta: Joanna Lilpop Zestaw opracowany w ramach projektu Science of Modern Biology Exploratory Resources for Biology Teachers and Students finansowanego przez UNESCO. Autorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania zestawu, w szczególności współpracownikom Szkoły Festiwalu Nauki, Fundacji BioEdukacji oraz instytucjom założycielskim Szkoły Festiwalu Nauki: Międzynarodowemu Instytutowi Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytutowi Biochemii i Biofizyki PAN, Instytutowi Biologii Doświadczalnej PAN, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zestaw został oparty na materiałach i doświadczeniach National Centre for Biotechnology Education. Niniejsze materiały podlegają licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5 Polska Niniejsze materiały wolno kopiować i rozpowszechniać wyłącznie niekomercyjnie w celach edukacyjnych, pod warunkiem umieszczenia na kopiach logo Funacji BioEdukacji i Szkoły Festiwalu Nauki oraz informacji o autorach. Nie zezwala się na zmiany ani przekształcenia niniejszego skryptu. W przypadku innych zastosowań lub zmian materiałów niezbędna jest zgoda Fundacji BioEdukacji (www.bioedukacja.org.pl). Ver

2 BioCentrum Edukacji Naukowej Struktura i funkcja DNA Kwas deoksyrybonukleinowy - DNA (skrót od angielskiego deoxyribonucleic acid) jest podstawowym nośnikiem informacji genetycznej u wszystkich organizmów prokariotycznych, eukariotycznych, archeonów i niektórych wirusów. W podwójnej nici DNA zapisane są, przekazywane od pokoleń, informacje o budowie i czynnościach życiowych organizmów. Łańcuch DNA zbudowany jest tylko z czterech rodzajów cząsteczek nukleotydów, w skład których wchodzą zasady azotowe: guanina (G), cytozyna (C), adenina (A) i tymina (T). To właśnie sekwencja tych zasad w łańcuchu DNA ma fundamentalne znaczenie dla życia na naszej planecie. Sekwencję DNA można przyrównać do książki napisanej czteroliterowym alfabetem, kolejne zdania tej książki geny, zapisane są we wspólnym dla wszystkich organizmów języku uniwersalnym kodzie genetycznym. Każde trzy litery w sekwencji genu odpowiadają jednemu znakowi aminokwasowi. Jak łatwo policzyć, liczba wszystkich możliwych trzyliterowych kombinacji zapisanych czteroliterowym alfabetem wynosi 4 3, a więc 64. Teoretycznie więc dałoby się zakodować 64 aminokwasy - ponieważ jednak białka wszystkich organizmów żywych zbudowane są z dwudziestu aminokwasów, niektórym aminokwasom przypisane może być kilka trzyliterowych kodonów. Oprócz tego istnieją także oznaczające koniec genu kodony stop można przyrównać je do kropek kończących zdanie. Każdemu kodonowi kodującemu aminokwas odpowiada jedna cząsteczka trna z komplementarnym antykodonem. trna, czyli transportowe RNA, bierze udział w translacji i służy jako przenośnik aminokwasów. Kod genetyczny jest uniwersalny z kilkoma drobnymi odstępstwami, te same kodony kodują te same aminokwasy u wszystkich organizmów żywych i wirusów. Organizmy różnią się jednak częstotliwością wykorzystania poszczególnych kodonów wynika to pośrednio ze składu nukleotydowego DNA. Wiadomo, że u organizmów o niskiej zawartości par G: C w genomie, kodony bogate w G i C wykorzystywane będą rzadziej niż kodony bogate w A i T. Tabela 1. Uniwersalny kod genetyczny. *W RNA uracyl odpowiada tyminie stąd U zamiast T w tabeli. U* C A G U* C A G UUU fenyloalanina UCU seryna UAU tyrozyna UGU cysteina UUC fenyloalanina UCC seryna UAC tyrozyna UGC cysteina UUA leucyna UCA seryna UAA STOP UGA STOP UUG leucyna UCG seryna UAG STOP UGG tryptofan CUU leucyna CUC leucyna CUA leucyna CUG leucyna AUU izoleucyna AUC izoleucyna AUA izoleucyna AUG metionina GUU walina GUC walina GUA walina GUG walina CCU prolina CCC prolina CCA prolina CCG prolina ACU treonina ACC treonina ACA treonina ACG treonina GCU alanina GCC alanina GCA alanina GCG alanina CAU histydyna CAC histydyna CAA glutamina CAG glutamina AAU asparagina AAC asparagina AAA lizyna AAG lizyna GAU kwas asparaginowy GAC kwas asparaginowy GAA kwas glutaminowy GAG kwas glutaminowy CGU arginina CGC arginina CGA arginina CGG arginina AGU seryna AGC seryna AGA arginina AGG arginina GGU glicyna GGC glicyna GGA glicyna GGG glicyna Niektóre aminokwasy kodowane są przez kilka różnych kodonów. Jeżeli chcemy wprowadzić gen z jednego organizmu (np. gen kodujący ludzkie białko) i chcemy uruchomić jego ekspresję w innym organizmie (np. w bakterii) musimy sprawdzić, czy kodony wykorzystane w genomie ludzkim są równie często wykorzystywane w genomie bakteryjnym. Jeśli nie są, to przed przystąpieniem do klonowania warto wprowadzić w sekwencji DNA zmiany (precyzyjnie zlokalizowane mutacje), które nie wpłyną na sekwencję aminokwasową, ale zamienią rzadziej używane przez bakterie kodony na lepsze. Przyjrzyjmy się bliżej DNA. Ma on strukturę dwuniciową, nici skręcone są w helisę. Każda z nici zbudowana jest z połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi nukleotydów. Na nukleotyd składa się zasada azotowa puryna lub pirymidyna, cząsteczka cukru pentozy, w wypadku DNA jest to deoksyryboza, oraz reszta kwasu fosforowego. Reszta kwasu fosforowego łączy się w łańcuchu DNA z pierścieniem cukru kolejnego nukleotydu. 2

3 Badamy DNA Puryny Rys. 1. Wzory zasad azotowych wchodzących w skład kwasów nukleinowych: DNA i RNA Pirimidyny W związku z tym pojedyncza nić DNA wykazuje polaryzację na jednym jej końcu zwanym końcem 5 znajduje się wolna reszta kwasu fosforowego, na drugim zaś, zwanym końcem 3, wolna cząsteczka deoksyrybozy. Nici DNA połączone są wiązaniami wodorowymi między parami zasad. Zgodnie z regułą komplementarności pirymidyna zawsze łączy się z puryną odpowiednio adenina z tyminą (dwoma wiązaniami) i cytozyna z guaniną (trzema wiązaniami). Aby mogło dojść do wytworzenia wiązań wodorowych między zasadami, nici DNA muszą być względem siebie odwrotnie spolaryzowane koniec 3 jednej nici odpowiada końcowi 5 drugiej. Podwójną helisę porównać można do skręconej spiralnie drabinki sznurowej, szczeble drabinki odpowiadałyby kolejnym parom zasad, podczas gdy sznury boczne stanowiłyby odpowiednik łańcuchów pentozofosforanowych. Dzisiaj strukturę DNA zna chyba każdy. Aż trudno uwierzyć, że poznano ją dopiero w drugiej połowie XX wieku. Jej model zaproponowali w 1953 roku naukowcy James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins i Rosalind Franklin pierwszych troje nagrodzono za to odkrycie Nagrodą Nobla w 1962 roku, Rosalind Franklin nie było dane dożyć tego momentu. Bez wątpienia było to jedno z najważniejszych odkryć w historii ludzkości. Umożliwiło zrozumienie zasad zapisu informacji genetycznej i zapewniło dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej. W niespełna pół wieku od rozwikłania struktury DNA genetyka stała się jedną z najważniejszych gałęzi współczesnej nauki. Łączna długość DNA każdej komórki somatycznej ludzkiego ciała wynosi około 2,5 metra. Biorąc pod uwagę rozmiary komórki trudno uwierzyć, że tak długi łańcuch może się tam zmieścić. Jest to możliwe dzięki upakowaniu DNA. Chromosomalne DNA występuje w postaci chromatyny. Strukturę DNA eukariotycznego stabilizują silnie konserwowane ewolucyjnie białka zasadowe histony. Sekwencja aminokwasowa histonów jest niemal identyczna u wszystkich organizmów eukariotycznych histon H4 grochu różni się od analogicznego histonu krowy tylko dwoma spośród 102 aminokwasów!!! Chromatyna zbudowana jest z powtarzających się jednostek strukturalnych nukleosomów. W skład nukelosomu wchodzi oktamer histonowy struktura złożona z ośmiu podjednostek białkowych (po dwie cząsteczki histonów H2A, H2B, H3 i H4) oraz owinięta wokół niego nić DNA o długości 200 par zasad. Nawinięcie na rdzeń histonowy pozwala na blisko 7-krotne skrócenie wymiarów liniowych nici DNA. Kolejnym poziomem upakowania DNA jest solenoid helikalna struktura o średnicy 36 nm, złożona z nukleosomów. Na każdy obrót solenoidu przypada 6 nukleosomów. Solenoidy z kolei upakowane są w struktury wyższego rzędu, stabilizowane białkami niehistonowymi. Ciekawostką jest, że najsilniej upakowane DNA znajduje się w plemnikach tam białka histonowe zastąpione są bogatymi w argininę protaminami. W komórkach prokariotycznych DNA chromosomalne upakowane jest dzięki obecności zasadowych białek histonopodobnych, zbliżonych właściwościami chemicznymi do histonów. Kolejna ważna różnica między DNA prokariotycznym i eukariotycznym przejawia się nie na poziomie struktury, ale sekwencji kodującej geny. U organizmów eukariotycznych sek- Rys. 2. Model strukturalny helisy DNA Copyright :

4 BioCentrum Edukacji Naukowej wencje kodujące (czyli te, na podstawie których powstaje mrna, a później białko) w obrębie jednego genu rozdzielone są sekwencjami niekodującymi. Fragmenty kodujące nazywamy egzonami, a niekodujące intronami. Po syntezie pierwotnego transkryptu RNA dochodzi do tzw. splicingu (czyt. splajsingu), w wyniku którego z egzonów składane jest mrna. U organizmów prokariotycznych geny pozbawione są intronów pierwotny transkrypt mrna, stanowi już gotową matrycę do syntezy białka. Różnica ta ma duże znaczenie, jeżeli chcemy syntetyzować sklonowane białka eukariotyczne w bakteriach do bakterii musimy wprowadzić gen eukariotyczny ze zmodyfikowaną, czyli pozbawioną intronów sekwencją. Genom człowieka Rys. 3. Porównanie wysokości człowieka i długości cząsteczki DNA z jednej komórki. Informacja genetyczna organizmów eukariotycznych zapisana jest w genomach: jądrowym, mitochondrialnym oraz chloroplastowym (u roślin). Ludzki genom jądrowy ma długość około 3 miliardów par zasad i jest podzielony na 24 cząsteczki zwane chromosomami. 22 z nich to chromosomy autosomalne (autosomy), natomiast pozostałe, X i Y to chromosomy płci. Każda komórka somatyczna ludzkiego ciała zawiera 23 pary chromosomów (22 pary autosomów oraz 2 chromosomy X w wypadku kobiet lub X i Y u mężczyzn). Szacuje się, że w genomie jądrowym kodowanych jest od trzydziestu do pięćdziesięciutysięcy genów, które stanowią zaledwie 2 % sekwencji jądrowego DNA. Reszta genomu to sekwencje niekodujące, o nieznanej funkcji. Mitochondrialny genom człowieka jest wielokrotnie mniejszy od jądrowego. Liczy par zasad, koduje 37 genów. Należy pamiętać, że w każdej komórce znajduje się wiele mitochondriów, a każde mitochondrium może zawierać do 10 cząsteczek mtdna. Sekwencje powtórzone Powszechne jest występowanie w genomie ludzkim sekwencji powtórzonych. Są to sekwencje rozproszone po całym genomie, zwykle niekodujące. Stanowią nawet do 20% całego ludzkiego genomu. Istnieje kilka klas sekwencji powtórzonych - każda z klas charakteryzuje się odmienną strukturą. Jedną z klas tych sekwencji są sekwencje satelitarne. Na ogół są to zblokowane, wielokrotnie powtórzone, krótkie sekwencje nukleotydowe. Można je przyrównać do sznura korali nanizanych na nitkę, przy czym każdy koralik może zawierać od 1 do nawet 100 nukleotydów. W zależności od tego jaka liczba nukleotydów przypada na jeden koralik wyróżniamy sekwencje minisatelitarne ( nukleotydów) lub mikrosatelitarne (1-10 nukleotydów). Rys. 4. Sekwencje powtórzone w DNA CAG CAG CAG CAG CAG CAG sekwencja mikrosatelitarna CAGATGGATCTAGC CAGATGGATCTAGC sekwencja minisatelitarna Podobnie jak geny, każda sekwencja powtórzona ma swoje miejsce w genomie, czyli locus (l. mn. loci). Jeżeli weźmiemy dwie dowolne osoby i będziemy szukali w ich DNA konkretnej sekwencji nukleotydowej, wszystko jedno czy jest to sekwencja kodująca (gen), czy sekwencja niekodująca to, o ile nie doszło u którejś z tych osób do zaburzenia struktury chromosomów, z pewnością znajdziemy szukaną sekwencję w obrębie tego samego fragmentu tego samego chromosomu (czyli w locus).

5 Badamy DNA Jak już wspomniano, sekwencje powtórzone to zwykle sekwencje niekodujące. Zatem występowanie w ich obrębie mutacji nie pociąga za sobą konsekwencji dla funkcjonowania organizmu, a mutacje kumulują się, są utrwalane i przekazywane kolejnym pokoleniom. Sekwencje powtórzone są więc polimorficzne (różnorodne). Oznacza to, że każda sekwencja powtórzona może występować w populacji ludzkiej w kilku lub nawet kilkunastu wariantach (allelach). Polimorfizm sekwencji powtórzonej może polegać np. na zmianie ilości powtórzeń, czyli liczby koralików nanizanych na nitkę. Obecnie znanych jest bardzo wiele różnych sekwencji powtórzonych i ich loci. ALLEL A 3 powtórzenia Rys. 5. Przykładowe allele sekwencji satelitarnych ALLEL B 5 powtórzeń ALLEL C 6 powtórzeń Sekwencja minisatelitarna D1S80 Każdy poznany gen ma swoja nazwę. Nazwa zwykle pochodzi od nazwy białka, które powstaje na podstawie tego genu, funkcji którą owo białko pełni lub charakterystycznych cech budowy białka lub genu. Sekwencje niekodujące natomiast nazwy zawdzięczają swojemu położeniu w obrębie genomu. I tak, sekwencja powtórzona D1S80 znajduje się na krótszym ramieniu pierwszego chromosomu (1 oznacza pierwszy chromosom, a S krótkie ramię od ang. short) D1S80 jest sekwencją powtórzoną, polimorficzną, niekodującą. Jednostka powtórzenia koralik, zawiera 16 nukleotydów, jest to wobec tego sekwencja minisatelitarna. W populacji ludzkiej występuje 29 wariantów (alleli) tej sekwencji, ponieważ liczba koralików, czyli jednostek powtórzenia, może mieścić się w granicach od 14 do 43. Ciekawostką jest, że nie stwierdzono występowania u ludzi allelu o 15 powtórzeniach! Populacje ludzkie różnią się między sobą częstością występowania poszczególnych alleli sekwencji powtórzonych, np. w populacji ludzi rasy kaukaskiej (do tej populacji należą także Polacy) najczęstszymi allelami sekwencji D1S80 są allele o 18 i 24 powtórzeniach. Pamiętając o tym, że jesteśmy organizmami diploidalnymi, musimy sobie zdawać sprawę, że na obu naszych chromosomach pierwszej pary może znajdować się ten sam allel sekwencji D1S80 (jesteśmy wtedy homozygotami względem D1S80) lub też różne allele (wtedy mówimy o heterozygotyczności). Z badań nad częstością występowania alleli D1S80 wynika, że ponad 86% populacji ludzkiej jest heterozygotami w tym locus. Jak bada się sekwencje powtórzone? Najczęściej wykorzystywaną metodą badania polimorfizmu sekwencji powtórzonych różniących się długością jest rozdział elektroforetyczny produktów reakcji PCR w żelu agarozowym lub poliakrylamidowym. Co to jest PCR? PCR (ang. Polymerase Chain Reaction), czyli łańcuchowa reakcja polimerazy jest jedną z podstawowych technik biologii molekularnej. Wykorzystywana jest do namnażania konkretnych fragmentów DNA. Jej podstawowym atutem jest szybkość oraz prostota. W PCR wykorzystano podstawowe zasady replikacji DNA przez enzym zwany polimerazą DNA. Enzym ten jest w stanie dołączyć nukleotyd tylko do wolnej grupy -OH na 3 końcu nici, kierunek polimeryzacji jest wobec tego określony: 5 -> 3. Ponadto, polimeraza do 5 Copyright :

6 BioCentrum Edukacji Naukowej 5 S ta rte r TGACGTATAGTACG 3 Ta q P o lim e ra z a D N A ACTGCATATCATGC 3 5 N ić m a try c o w a Rys. 6. Starter przyłącza się do komplementarnej sekwencji na nici matrycowej. Dopiero wtedy do nici może przyłączyć się polimeraza. rozpoczęcia polimeryzacji potrzebuje tzw. startera, nie jest bowiem w stanie przyłączyć się do pojedynczej nici DNA. To właśnie dzięki starterom możemy wskazać polimerazie, który fragment DNA chcemy namnożyć, musimy jedynie znać sekwencję DNA otaczającą interesujący nas fragment i zaprojektować komplementarne do tej sekwencji startery. Do przeprowadzenia reakcji PRC używa się specjalnej, termostabilnej polimerazy DNA, izolowanej z bakterii Thermus aquaticus lub Pyrococcus furiosus (stąd nazwy polimeraz Taq lub Pfu). Bakterie te żyją w gorących źródłach, a ich enzymy są odporne na działanie wysokich temperatur nawet 95 C. Aby polimeraza mogła przeprowadzić reakcję, oprócz matrycy DNA oraz starterów, musimy dodać do mieszaniny reakcyjnej nukleotydy, stanowiące substraty niezbędne do syntezy DNA (a zatem datp, dttp, dctp i dgtp) oraz bufor zapewniający polimerazie optymalne warunki. Reakcję PCR przeprowadza się w specjalnych aparatach zwanych termocyklerami, umożliwiających szybkie i precyzyjne zmiany temperatury. Urządzenia te są bardzo drogie, trudno jednak wyobrazić sobie bez nich współczesne laboratorium. Reakcja PCR rozpoczyna się od denaturacji DNA. W wysokiej temperaturze (ok. 95 C) dochodzi do zerwania wiązań wodorowych łączących obie nici. Następnie temperatura zostaje obniżona do około C w tej temperaturze startery odnajdują swoje sekwencje komplementarne na niciach matrycowych i łączą się z nimi. Po około sekundach temperatura zostaje podwyższona do 72 C - temperatury optymalnej dla polimerazy DNA. Polimeraza odnajduje 3 OH końce starterów i na podstawie nici matrycowej syntetyzuje nową nić DNA. Czas polimeryzacji (zwany też czasem elongacji) jest skorelowany z długością namnażanego fragmentu. Przyjmuje się, że na syntezę odcinka o długości 1000 nukleotydów polimeraza Taq potrzebuje 1 min. Kończy się pierwszy cykl reakcji PCR. Aby namnożyć wybrany fragment w ilości nadającej się do dalszych analiz zwykle powtarza się taki cykl około razy - po zakończeniu elongacji termocykler podnosi ponownie temperaturę do ok. 95 C, ponownie następuje denaturacja DNA, następnie obniża do temperatury przyłączania starterów i po chwili podwyższa do 72 C, aby polimeraza mogła zadziałać itd. itd. Pozwala to uzyskać ogromne ilości kopii fragmentu DNA - jeżeli użyjemy tylko jednej kopii matrycy DNA, pod pod koniec trzeciego cyklu PCR powstają 2 dwuniciowe cząsteczki właściwego produktu. Z każdym kolejnym cyklem liczba cząsteczek DNA ulega podwojeniu, w każdym cyklu powstają też 2 Rys. 7. Schemat reakcji PCR.

7 Badamy DNA Rys 8a. Synteza DNA w pierwszych cyklach reakcji PCR Copyright :

8 BioCentrum Edukacji Naukowej Rys 8b. Synteza DNA w pierwszych cyklach reakcji PCR cząsteczki dłuższego niż właściwy produktu (patrz rysunek 8a i 8b). Łatwo więc wyliczyć, że po 30 cyklach liczba cząsteczek dwuniciowego DNA wyniesie 2 30 czyli 1,073,741,824, z czego zaledwie 60 cząsteczek (po dwie z każdego cyklu) czyli 0,000005% całości będzie niewłaściwym produktem. Jeżeli chcemy przeprowadzić analizę sekwencji D1S80, musimy wyizolować DNA badanych osób a następnie przeprowadzić reakcję PCR używając odpowiednich starterów. Jeśli badana osoba jest homozygotą pod względem tego locus otrzymamy w mieszaninie po reakcji fragmenty DNA jednej długości. Jeśli jednak dana osoba była heterozygotą to w mieszaninie po reakcji będą się znajdowały fragmenty DNA dwóch różnych długości. Aby przekonać się jakie fragmenty DNA powstały w trakcie reakcji PCR musimy przeprowadzić ich rozdział elektroforetyczny w żelu agarozowym. 8

9 Badamy DNA Elektroforeza DNA w żelu agarozowym Elektroforeza jest metodą rozdzielania w polu elektrycznym cząsteczek różniących się wielkością i ładunkiem elektrycznym. DNA jako kwas obdarzony jest ładunkiem ujemnym, toteż w polu elektrycznym migruje w kierunku bieguna dodatniego. Ponieważ stosunek ładunku elektrycznego do masy cząsteczki jest w DNA stały, cząsteczki będą rozdzielały się pod względem masy. DNA rozdziela się w żelu o określonym usieciowaniu. Gęstość tego usieciowania, czyli wielkość porów w żelu, określa zdolność rozdzielczą żelu i zależy od jego stężenia (im wyższe stężenie tym gęstsze usieciowanie dzięki temu możliwe jest dokładniejsze rozdzielanie cząsteczek niewiele różniących się długością). Do analizy cząsteczek DNA o wielkości od kilkuset do kilku tysięcy par zasad stosuje się na ogół żele agarozowe o stężeniu od 0,7 do 1,2 %. Taki żel umożliwia rozdzielenie cząsteczek różniących się długością kilkunastu kilkudziesięciu par zasad. Z kolei cząsteczki różniące się tylko jedną parą zasad można skutecznie rozdzielić w żelach poliakrylamidowych. W proponowanym przez nas doświadczeniu do rozdziału DNA wykorzystujemy żel agarozowy o stężeniu 0,8 %. Rys 9. Elektroforeza pozioma w żelu. Co to jest agaroza i jak barwi się DNA? Agaroza jest cukrem złożonym. Otrzymuje się ją z oczyszczonej frakcji wyciągu z krasnorostów - agaru (wykorzystywanego na przykład w przemyśle spożywczym do robienia galaretek, oraz w laboratoriach do zestalania podłóż do hodowli mikroorganizmów). Agaroza znakomicie rozpuszcza się w ciepłej wodzie, a stygnąc tworzy żel o regularnym usieciowaniu. Do elektroforezy agarozę rozpuszcza się w buforze do elektroforezy, pełniącym funkcję elektrolitu. Rozdział cząsteczek DNA odbywa się dzięki właściwościom żelu. DNA migruje w żelu pod wpływem prądu. Dłuższe fragmenty o większej masie, przeciskając się przez siateczkę żelu napotykają na większy opór, toteż ich przemieszczanie zachodzi wolniej. Frakcje cząsteczek o tej samej wielkości, obdarzonych identycznym ładunkiem, migrują w tym samym tempie jeżeli po pewnym czasie od rozpoczęcia elektroforezy wybarwimy DNA w żelu, zobaczymy prążki odpowiadające poszczególnym frakcjom cząsteczek DNA tej samej wielkości. Aby zidentyfikować wielkość cząsteczek DNA w prążkach, na żel nakłada się standardy wielkości mieszaninę cząsteczek DNA o znanej wielkości. Porównując prążki z badanej próbki z prążkami standardu, jesteśmy w stanie określić wielkość cząsteczek DNA w danej frakcji próbki. Próbki DNA, które nakładamy na żel zawierają barwnik oranż G, który nie barwi DNA, ułatwia natomiast nakładanie próbek do studzienek w żelu. Obdarzony ładunkiem ujemnym barwnik migruje w żelu w stronę bieguna dodatniego, w tempie zbliżonym do tempa migracji cząsteczek o wielkości około 100 par zasad i pośrednio informuje nas o postępie rozdziału. Aby zobaczyć DNA na żelu, musimy je wybarwić. W laboratoriach do tego celu na ogół stosuje się bromek etydyny substancję wiążącą się z DNA, która po wzbudzeniu światłem UV świeci na pomarańczowo. Bromek etydyny wnika w głąb struktury DNA, powodując jej uszkodzenia jest silnym mutagenem, dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, stosować można go tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. W naszym doświadczeniu wykorzystujemy - barwnik Azur A. Barwienie DNA przeprowadzamy juz po zakończeniu rozdziału. Barwnik Azur A nie jest toksyczny, jego wadą jest jednak niewielka czułość jeżeli na żelu jest zbyt mało DNA nie widać prążków. Rys 10. Barwienie DNA azurem A. Copyright :

10 BioCentrum Edukacji Naukowej Do czego mogą służyć analizy polimorficznych sekwencji powtórzonych? Analizy tego typu sekwencji wykorzystuje się np. w: badaniach pokrewieństwa między osobami (ustalanie ojcostwa) w sądownictwie i kryminalistyce (m.in. identyfikacji ludzi oraz szczątków ludzkich) diagnostyce medycznej badaniach naukowych nad zróżnicowaniem populacji ludzkich, zwierzęcych, migracji gatunków itp. badaniach filogentycznych 10

11 Badamy DNA Badamy DNA Cel doświadczenia: Rozdział elektroforetyczny cząsteczek DNA, analiza otrzymanych wyników Czas doświadczenia: 2 jednostki lekcyjne Prezentowany przez nas zestaw umożliwi zapoznanie się z dwiema podstawowymi technikami wykorzystywanymi w analizie DNA łańcuchową reakcją polimerazy (PCR) oraz elektroforezą, czyli metodą rozdzielania cząsteczek DNA pod względem wielkości. Uczestnicy otrzymują 5 różnych próbek DNA. Są to namnożone fragmenty sekwencji DNA pochodzące od 4 spokrewnionych ze sobą osób oraz jednej niespokrewnionej z nimi: Matka, Ojciec, Dziecko 1., Dziecko 2., Osoba niespokrewniona z rodziną. Celem doświadczenia jest porównanie wyników analizy fragmentów DNA pochodzących od spokrewnionych osób i ustalenie na ich podstawie wzoru dziedziczenia poszczególnych alleli. Wskazówka: Potomstwo otrzymuje od każdego rodzica po jednym garniturze chromosomów. Oznacza to, że dziedziczy po jednej wersji każdej sekwencji, każdego fragmentu DNA, swojego rodzica. W zestawie jest: 3 porcje agarozy w proszku (0,4 g) w probówkach 1 butelka stężonego 15 x buforu do elektroforezy (100 ml) Próbki DNA: M, T, A, B, C po 2 sztuki każdej namnożone metodą PCR fragmenty sekwencji D1S80 (10 x 30 µl). Należy przechowywać w lodówce!. 1 probówka zawierająca standard wielkości DNA (55 µl). Należy przechowywać w lodówce! 2 probówki z barwnikiem do elektroforezy (2 x 35 µl) 4 komplety aparatów do elektroforezy (pudełko, przewody czerwony i czarny z krokodylkami, grzebyk) 1 butelka z 2 x stężonym roztworem barwnika AZUR A do wybarwiania DNA (50 ml) 5 pipet do nakładania próbek 5 par lateksowych rękawiczek jednorazowych 60 końcówek jednorazowych do pipet 1 pusta probówka o pojemności 50 ml z podziałką płaty włókna węglowego do wykonania elektrod Dodatkowo potrzebne będzie: woda destylowana 2 litry (można kupić na stacji benzynowej) czysta butelka plastikowa o objętości 1,5 litra (np. po wodzie mineralnej) naczynie odporne na wrzątek (zlewka lub słoik) 4 zestawy po 4 świeże baterie 9V, lub 4 transformatory o napięciu wyjściowym 36V. wodoodporny marker Kluczem do otrzymania poprawnego wyniku eksperymentu jest dokładność i czystość. Aby wykonać całe doświadczenie potrzebne są przynajmniej 2 godziny lekcyjne. Dlatego też proponujemy podzielenie doświadczenia na 2 etapy. 11 Copyright :

12 BioCentrum Edukacji Naukowej Przygotowania wstępne: Aby skrócić czas doświadczenia proponujemy, aby nauczyciel przed lekcją przygotował bufor do elektroforezy (punkt 1.) i wylał żele (punkt 2.). Pkt. 1. Pkt. 2f. <-- 1,5 litra 1. a. b. c. d. 2. a. b. c. d. e. f. g. 3. Przygotowanie buforu do elektroforezy. W zestawie znajduje się buteleczka z 15-krotnie stężonym buforem TBE do elektroforezy. Przed przystąpieniem do doświadczenia bufor należy odpowiednio rozcieńczyć: Do butelki plastikowej (może to być butelka po wodzie mineralnej) o objętości 1,5 litra wlej zawartość buteleczki z 15 x stężonym buforem TBE (100 ml) Uzupełnij butelkę wodą destylowaną do objętości 1,5 litra. Wymieszaj Butelkę z rozcieńczonym buforem podpisz wyraźnie i w widocznym miejscu wodoodpornym flamastrem. Rozcieńczony bufor można przechowywać dowolny czas w szczelnie zamkniętej butelce, w temperaturze pokojowej. Bufor nadaje się do wielokrotnego użytku. Przygotowanie żelu agarozowego. Żel agarozowy przygotowuje się rozpuszczając agarozę w buforze do elektroforezy. W doświadczeniu wykorzystuje się żel o stężeniu 0,8 %. Do wylania jednego żelu potrzeba około 15 ml roztworu agarozy. Wsyp do naczynia odpornego na ciepło porcję agarozy (0,4 g). Dodaj 50 ml rozcieńczonego buforu do elektroforezy (do odmierzenia użyj probówki 50 ml z podziałką). Wymieszaj i wstaw do kuchenki mikrofalowej na około 2-3 minuty. Jeżeli nie dysponujesz kuchenką mikrofalową, możesz zastąpić ją gorącą łaźnią wodną, przykrywając naczynie z agarozą folią, aby zminimalizować parowanie (rozpuszczanie agarozy trwa kilkanaście minut). UWAGA: Nie wolno wstawiać do kuchenki mikrofalowej naczyń wykonanych z metalu. Przy wyjmowaniu naczynia z kuchenki lub łaźni zachowaj szczególną ostrożność gorąca agaroza może wykipieć i spowodować dotkliwe poparzenia! Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj, aż do całkowitego rozpuszczenia agarozy. W razie potrzeby wydłuż czas podgrzewania. Po rozpuszczeniu roztwór agarozy schłodź do temperatury około 55 o C (przy tej temperaturze naczynie z agarozą można bez problemu utrzymać gołą ręką). Wlej rozpuszczoną agarozę do pudełek do elektroforezy tak, aby poziom nie przekroczył ograniczników wewnątrz pudełka. Ewentualne bąbelki usuń przy pomocy wykałaczki lub zapałki. W gorącym jeszcze żelu umieść grzebyk i zostaw całość do wystygnięcia. Całkowicie wystudzony żel staje się matowy. Gotowy żel można przechowywać w zamkniętym pudełku przez kilka dni, w temperaturze 4 o C. Przygotowanie barwnika Azur A. Barwnik Azur A należy rozcieńczyć dwukrotnie, dodając do butelki 50 ml wody destylowanej. Tak przygotowany Azur A może być używany wielokrotnie. Każdy z czterech zespołów uczniów będzie potrzebował: 2 kawałki maty włókna węglowego (3 cm x 5 cm) jako elektrody pudełko do elektroforezy z żelem agarozowym 0,8 % bufor do elektroforezy ok. 10 ml parę kabelków z krokodylkami (czerwony i czarny) 4 baterie lub zasilacz probówkę z barwnikiem do elektroforezy próbki DNA do analizy (M, T, A, B, C) pipetę 12 końcówek jednorazowych do pipety 12

13 Badamy DNA Pkt. 2. Pkt. 4. Pkt. 5 i µl 2 µl Opis doświadczenia: Etap I elektroforeza DNA w żelu agarozowym 1. Delikatnie wyjmij grzebyk z żelu. 2. Wzdłuż krótszych boków pudełka do elektroforezy umieść wycięte kawałki maty włókna węglowego (ok. 3 cm x 5 cm), powinny one sięgać dna pudełka. Umieszczone wzdłuż przeciwległych boków pudełka paski posłużą jako elektrody. 3. Żel zalej buforem do elektroforezy. Bufor powinien go całkowicie zakrywać 2 milimetrową warstwą. 4. Zawsze używaj pipetki z nałożoną końcówką jednorazową. Podziałka na końcówce wskazuje pobieraną objętość: 2 µl i 10 µl. 5. Przed użyciem próbek DNA (M, T, A, B, C, standard) strzepnij energicznie probówką tak, aby cała zawartość płynu w probówce znalazła się na jej dnie! 6. Do probówek M, T, A, B, C zawierających próbki DNA dodaj, przy pomocy pipetki z jednorazową końcówką, po 6 mikrolitrów barwnika do elektroforezy (trzy razy po 2 µl). 7. Wymieszaj wciągając i wypuszczając delikatnie pipetką całą zawartość probówki. Przygotowana w ten sposób próbka jest gotowa do nakładania na żel. 8. Nabierz 10 µl mieszaniny DNA z barwnikiem do jednorazowej końcówki. 9. Delikatnie włóż końcówkę pipetki do dołka w żelu. Powoli naciskając tłoczek wypuść próbkę do dołka. Próbka powinna opaść na dno pod własnym ciężarem. Nakładaj w ten sposób do kolejnych dołków w żelu próbki: M, T, A, B, C oraz 10 ul standardu DNA. Pamiętaj za każdym razem o zmianie jednorazowej końcówki! 10. Połącz cztery baterie w ogniwo: + jednej baterii z następnej. 11. Podłącz żel do baterii: czerwony kabelek podłącz do + baterii i elektrody na dole żelu (po przeciwnej stronie niż dołki), czarny do - ogniwa i elektrody na górze żelu (po tej stronie, co dołki). Po prawidłowym podłączeniu ogniwa do elektrod wokół elektrod powinny zacząć gromadzić się pęcherzyki gazu, a nałożone próbki zaczną powoli wędrować na dół żelu. Świadczy to o przepływie prądu. Uwaga! Nie wolno dotykać podłączonego do prądu aparatu!!! 12. Prowadź elektroforezę do momentu, kiedy barwnik przewędruje około połowę długości żelu. Odepnij baterie. Pkt. 8. Pkt. 10. bufor TBE 13 Copyright : 6 µl

14 BioCentrum Edukacji Naukowej Etap II Barwienie DNA Zlej bufor z pudełka z żelem. Usuń elektrody. Następnie przepłucz żel w pudełku zimną wodą (może być z kranu). Wylej wodę. Zalej żel odpowiednio rozcieńczonym roztworem barwnika AZUR A (Uwaga! Pamiętaj o rękawiczkach barwnik silnie brudzący!!!). Cała powierzchnia żelu powinna być pokryta cienką warstwą barwnika. Pozostaw na 3 minuty. Zlej barwnik z powrotem do butelki. Azur A może być używany kilkakrotnie. Przepłucz 2-3 krotnie żel zimną wodą. Wylej wodę. Pozostaw żel na minimum 10 minut. Maksymalnie wybarwiony żel będzie można oglądać po paru godzinach. Porównaj wielkość długość fragmentów DNA z próbek M, T, A, B, C ze standardem wielkości. Oczekiwane wyniki: Zdjęcie negatywowe żelu agarozowego z rozdzielonymi próbkami. X standard wielkości DNA M matka - homozygota T ojciec - heterozygota A dziecko 1 B dziecko 2 C osoba niespokrewniona X M T A B C Rozwiązywanie problemów: W aparacie nie płynie prąd. Przyczyną mogą być zbyt słabe baterie lub źle podłączone kabelki. Pamiętaj, że żel musi być zrobiony na buforze, nie na wodzie, w aparacie również musi być bufor. DNA migruje w drugą stronę. Kabelki zostały odwrotnie podłączone. Zamień ich ustawienie. DNA migruje bardzo wolno. Baterie mogą być zbyt słabe - zmień baterie na nowe. Sprawdź czy agaroza została rozpuszczona w buforze i czy na pewno w paracie znajduje się bufor, a nie woda. Na żelu nie widać DNA. Barwienie trwało zbyt krótko. Spróbuj powtórzyć barwienie. Próbki zostały niedokładnie nałożone na żel i wypłynęły ze studzienek. 14

15 Badamy DNA Uwagi: DNA i pozostałe odczynniki zawarte w zestawie są całkowicie bezpieczne dla ludzi. DNA było zsyntetyzowane na potrzeby niniejszego doświadczenia. Praca z DNA nie wymaga żadnych specjalnych środków ostrożności. Ważne jest zachowanie czystości przy manipulacjach z próbkami DNA, zanieczyszczenie próbek np. obecnymi w pocie enzymami może uniemożliwić uzyskanie poprawnych wyników eksperymentu. Puste próbówki oraz końcówki do pipet zużyte w doświadczeniu można wyrzuć do pojemnika na zwykłe śmieci. Żele agarozowe. Gorąca agaroza może wykipieć i spowodować dotkliwe poparzenia. Naczynia z gorącą agarozą należy przenosić w rękawicach kuchennych. Roztwór agarozy najwygodniej jest przygotować w kuchence mikrofalowej (pamiętajmy, że do kuchenki mikrofalowej nie wolno wstawiać metalowych naczyń!). Zamiast kuchenki mikrofalowej z powodzeniem można wykorzystać gorącą łaźnię wodną. Barwiony żel nie nadaje się do powtórnego użycia. Zużyty żel można wyrzucić do pojemnika na zwykłe śmieci. Bufor do elektroforezy. W doświadczeniach wykorzystywany jest bufor TBE (Tris-Boran- EDTA). Używany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Bufor nadaje się do 2-3 krotnego użytku. Zużyty bufor można wylać do zlewu. Barwnik do barwienia DNA AZUR A. Azur A rozpuszczony jest w 40% etanolu barwnik należy trzymać z dala od źródeł otwartego ognia. Przed przystąpieniem do doświadczeń należy rozcieńczyć barwnik wodą zgodnie z przepisem. Roztwór roboczy barwnika zawiera 20% etanolu i nie stanowi zagrożenia. Barwienie DNA dobrze jest wykonywać w stroju ochronnym (fartuch i rękawiczki) plamy z barwnika są trudne do wywabienia. Barwnik Azur A nadaje się do 2-3 krotnego użytku. Zużyty można po rozcieńczeniu wodą wylać do zlewu. Barwnik do nakładania próbek DNA. Użyty zgodnie z instrukcją nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Zawiera glicerol oraz barwnik oranż G plamy z barwnika są trudne do wywabienia. Zużyty barwnik można po rozcieńczeniu wodą wylać do zlewu. Źródło prądu. Aparat do żelu przystosowany jest do pracy z prądem stałym o niskim woltażu (maksymalnie 45 V). Do elektroforezy można wykorzystać ogniwo złożone z 4-5 połączonych szeregowo baterii 9 V, akumulator lub prostownik o napięciu do 36V. Pod żadnym pozorem nie należy podłączać aparatów do źródła większego napięcia, ani do sieci elektrycznej. Nie wolno dotykać podłączonego do prądu aparatu!!! Pipetki, końcówki jednorazowe i rękawiczki, elektrody. Pipetki nadają się do wielokrotnego użytku. Końcówek, rękawiczek oraz elektrod nie powinno się używać więcej niż jeden raz. Zużyte można wyrzucić do pojemnika na zwykłe śmieci. 15 Copyright :

16 BioCentrum Edukacji Naukowej W zestawie znajdują się: przewodnik dla nauczyciela płyta CD karty pracy dla uczniów 3 porcje agarozy w proszku (0,4 g) w probówkach 1 butelka ze stężonym 15 x buforem TBE do elektroforezy (100 ml) próbki DNA: M, T, A, B, C (10 x 30 mikrolitrów). 1 probówka ze standardem wielkości DNA (55 mikrolitrów) 2 probówki z barwnikiem do elektroforezy (2 x 35 mikrolitrów) 4 zestawy aparatów do elektroforezy (pudełko, przewody z krokodylkami czerwony i czarny, grzebyk) 1 butelka z roztworem barwnika AZUR A do wybarwiania DNA (50 ml) 5 pipet do nakładania próbek 5 par lateksowych rękawiczek jednorazowych 60 sztuk jednorazowych końcówek do pipet 2 płaty włókna węglowego 1 pusta probówka 50 ml z podziałką UWAGA: Po rozpakowaniu zestawu próbki DNA i standard wielkości DNA należy przechowywać w lodówce lub zamrażarce (od +4 o C do 20 o C). 16

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.)

Zestaw 2 Genetyka. Zadanie 1. (3 pkt.) Zadanie 1. (3 pkt.) Zestaw 2 Genetyka a) Podaj nazwę proces przedstawionego na powyższym schemacie :... b) Określ, czy proces ten zachodzi we wszystkich komórkach żywych, czy też np. wyłącznie w komórkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ ARTYKUŁY Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIII / 2003, s. 64 73 Magdalena FIKUS Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ Mówimy o terapii genowej, jak gdyby

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Poziomy oczekiwanych osiągnięć ucznia. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika Biologia na czasie zakres podstawowy. Jest on

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY

4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY ISSN 2080 489X 4(16)/2011 Dwumiesięcznik Trouw i MY Opłacalność produkcji świń dr Marian Kamyczek Uwierzyć w swój sukces! Anna Klimecka 2 OD REDAKCJI Dwumiesięcznik Trouw i MY 4(16)/2011 Szanowni Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia

- Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia - Przypadki Użycia - Diagramy Przypadków Użycia Wersja elektroniczna: mgr inż. Kamil Kuliberda; na podstawie UML przewodnik użytkownika, Grady Booch, Jamek Rumbaugh, Ivar Jacobson. Przypadki Użycia Poruszone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Pamięci dr Ireny Głowaczewskiej Wiedza dotycząca HIV/AIDS zmienia się i powiększa bardzo szybko. Dlatego zawsze sprawdzaj datę powstania informacji, które

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo