"# $% &$'$ Kierownik Zakładu Prof. nadzw. Dr hab. Elbieta Wirth-Dziciołowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""# $% &$'$ Kierownik Zakładu Prof. nadzw. Dr hab. Elbieta Wirth-Dziciołowska"

Transkrypt

1 ! "# $% &$'$ Kierownik Zakładu Prof. nadzw. Dr hab. Elbieta Wirth-Dziciołowska!" #$%#& '()" $*+', $*+- * $.$*/0 * 12* 3 4! 56 "7, *'!8$" "7", 9- *#2 $*48 7 $ :)9, 29 $# 2* $*+*$7'""7* 1

2 ;" 2 *#2 <" * = 2' >" )" 4 :"7, *'!?$" "7"7 $""7$ 4! 12* 3 4! 29$9 = 2' >" )" 4 : : 2 )2. ), 2 :9 *7 7 $*# $""7$ 4! 12* 3 4! 29$9 = 2' >" "22 =!, C / 32 ":! C 5 *7 12*3 4!/""'7'3)", ' 5 29$9 D2. D, 2 : *$,, 7*'!9 C7*4 " 2#7!,!.)>74$22:2'>" ')" 4 : *1', $*, $"22!", 2 ", + 277:, )*72*% :2 : >"2" :2' $" "7"% *#2% )2 :9 2" 12* $ $#7( E 2", *$ 2)7 >" 2 )2. ), 2 : $!%' *$,, 7*'!+ *$7'"4, 21!, %!"! 2"!, "+ )72 $( *' :2 ' :+$% *4 : 74$*:2" > :: >" ')" 4 :7( :)2:7* :9 4$, '72$"3, 42#'1$! 12*9 2

3 Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników prac prowadzonych w Zakładzie Genetyki i Hodowli Zwierzt Laboratoryjnych w roku ZWIERZTA LABORATORYJNE HODOWANE W WARUNKACH SPF (BANK SZCZEPÓW) - Hodowla wsobna rodowodowa: Iwona Adamska Katarzyna Kermen Germaniuk Elbieta Krysiak Marek Woszczyski 1.1. Wykaz zwierzt i ich charakterystyka 1.2. Warunki hodowli 1.3. Zaplecze 1.4. Personel 1.5. Metody hodowli i dokumentacja 2. KONTROLA JAKOCI ZWIERZT 2.1. Monitorowanie genetyczne - Markery mikrosatelitarne: Marcin Choim Marta Gajewska 2.2. Monitorowanie zdrowia - Kontrola anatomo-patologiczna: Elbieta Krysiak Joanna Piskorowska Hanna Szymaska - Badanie wirusologiczne i parazytologiczne: Marek Woszczyski - Badanie bakteriologiczne: Alina Czarnomska Anita Korzonek Anna Piasecka 3. BANK ZARODKÓW Marcin Choim Anita Korzonek Hanna Szymaska Elbieta Wirth - Dziciołowska 4. WSPÓŁPRACA z zakładami i orodkami naukowymi 5. EDUKACJA 3

4 1.1. Wykaz zwierzt i ich charakterystyka W zwierztarni hoduje si 9 szczepów wsobnych myszy, 12 szczepów kongenicznie opornych myszy, 2 szczepy myszy z mutacj, 2 szczepy z markerem chromosomowym i 3 szczepy wsobne szczurów. Szczep Pochodzenie (orodek/rok) Pokolenie/ system hodowli Kontrola zdrowia (metody) Kontrola genetyczna (metody) Ogólna charakterystyka (charakterystyka genetyczna, przydatno do rónego typu dowiadcze) 129/SvW Jax, 1971 F AKR/W BALB/cW Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1974 Pastwowy Zakład Higieny, Warszawa, 1986 MYSZY SZCZEPY WSOBNE F F oraz metod wiateł BN/aW własny, 1961 F C3H/W C57BL/10W Instytut Onkologii, Budapeszt, 1955 Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1988 F oraz metod wiateł F oraz metoda wiateł C57BL/6JW Jax, 1998 F15 CBA/W Radiobiol.Unit, Harwell, 1964 do Tar, 1975 do Instytutu Onkologii w Warszawie F DBA/2JW Jax, 1998 F19 B, P, W, A # AMS, MM, MI H-2 b, A w, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, sporadyczne teratomaty jder B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 k, a, Tyrp1 B, Tyr c, Myo5a D, 60-80% samoistnych chłoniaków (samce, samice) w wieku ok. 300 dni B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 d, A, Tyrp1 b, Tyr c, Myo5a D, u >40% samic i samców samoistne nowotwory płuc w wieku dni B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 bp1, A, Tyrp1 B, Tyr c, Myo5a D, u > 30% zwierzt nowotwory płuc w wieku 600 dni B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 k, A, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, u 80% samic samoistne nowotwory gruczołu mlecznego w wieku 350 dni, u 40% samców nowotwory wtroby w wieku 600 dni B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 b, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, podatne na chłoniaki indukowane promieniowaniem gamma B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 b, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, podatne na chłoniaki indukowane promieniowaniem gamma B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 k, A, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, u 50% samców samoistne nowotwory wtroby w wieku ok. 700 dni MYSZY SZCZEPY KONGENICZNE B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 d, a, Tyrp1 b, Tyr C, Myo5a d, u 30 40% samic nowotwory gruczołu mlecznego w wieku dni A.CA/W Karolinska Institutet, Stockholm, 1971 F B, P, W, A AMS,MM, MI H-2 f, a, Tyrp1 b, Tyr c, Myo5a D, B10.A(2R)/W B10.A(5R)/W B10.A/W Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 Karolinska Institutet, Stockholm, 1980 F F F B, P, W MM, MI H-2 h2, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 i5, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 a, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, # objanienia skrótów podano na kocu tabeli 4

5 Szczep B10.AKM/W Pochodzenie (orodek/rok) Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 Pokolenie/ system hodowli F B10.BN(1R)/W własny, 1987 F43 +6 B10.BN/W własny, 1974 F B10.BR/W B10.P/W Instytut Genetyki Molekularnej Praha, 1986 Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 F F B10.RBP/W własny, 1988 F B10.S/W Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 F D2.RBP/W własny, 1976 F Kontrola zdrowia (metody) Kontrola genetyczna (metody) Ogólna charakterystyka (charakterystyka genetyczna, przydatno do rónego typu dowiadcze) B, P, W MM, MI H-2 m, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 kx, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 bp1, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 k, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 p, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 i37, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 s, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W AMS, MM, MI H-2 i37, a, Tyrp1 b, Tyr C, Myo5a d MYSZY SPECJALNE MODELE CBA-T6/TarW AKR 6;15/W Zakład Embriologii, Instytut Zoologii, UW, 1987 Karolinska Institutet, Stockholm, 1971 F F C3H Tyrp1 b m1/w własny, 1985 F B10.BN - a t /W (OM-2) własny, 1984, po napromienieniu myszy B10.BN F B, P, W MM, MI, CM H-2 k, A, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, u > 50% samców nowotwory wtroby w wieku ok. 600 dni B, P, W MM, MI, CM H-2 k, Rb 6;15, a, Tyrp1 B, Tyr c, Myo5a D B, P, W AMS, MM, MI H-2 k, A, Tyrp1 b, Tyr C, Myo5a D, m-1 mutacja w trakcie mapowania B, P, W MM, MI H-2 bp1, a t, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D 5

6 Szczep Pochodzenie (orodek/rok) Pokolenie/ system hodowli Kontrola zdrowia (metody) Kontrola genetyczna (metody) Ogólna charakterystyka (charakterystyka genetyczna, przydatno do rónego typu dowiadcze) SZCZURY SZCZEPY WSOBNE BN/CmdW LEW/W WAG/CmdW Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN, 1998 Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki, 1995 Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN, 1998 F15 F26 F14 B, P, W AMS a, b, C, P, H B, P, W AMS c B, P, W AMS c Objanienia skrótów: KONTROLA ZDROWIA: B bakteriologia W wirusologia A patologia P parazytologia KONTROLA GENETYCZNA: AMS markery mikrosatelitarne MI markery immunologiczne MM markery morfologiczne CM markery cytogenetyczne 6

7 1.2. Warunki hodowli - W zwierztarni znajduje si 12 pokoi hodowlanych o powierzchni ok 14m 2 kady. Poszczególne pomieszczenia wyposaone s w regały z blachy nierdzewnej umocowane na cianie, w luz o blokowanych drzwiach oraz w stolik wiszcy. - W pomieszczeniach utrzymuje si temperatur 22 st. C ± 2 regulowan i kontrolowan dla kadego pomieszczenia osobno, oraz nadcinienie i cykl wietlny: 14 godzin wiatła i 10 godzin ciemnoci. - Powietrze filtrowane przez zespół trzech filtrów, z których ostatni jest filtrem absolutnym, wymieniane jest ok. 15 razy na godzin. - Korytarz inspekcyjny umoliwia zewntrzn kontrol pomieszcze hodowlanych. - Klatki stanowi pojemniki z polipropylenu w trzech rozmiarach, zamknite ocynowan metalow perforowan pokryw z zasobnikiem na pasz i poidło. - Jako poidła uywane s butelki szklane o pojemnoci 100 do 500 ml zakoczone metalow, ze stali nierdzewnej, rurk umieszczon w korku gumowym. - Wejcie dla personelu moliwe jest jedynie przez luz, gdzie nastpuje zmiana odziey na jałow, zmiana obuwia, nałoenie czepka, maski i rkawiczek jednorazowych. - Zwierzta otrzymuj pasz granulowan LABOFEET H produkowan w wytwórni pasz w Kcyni, sterylizowan w autoklawie oraz wod biec sterylizowan w poidłach w autoklawie. - Równie klatki i ciółka s sterylizowane w autoklawie, a klatki z brudn ciółk wyprowadzane s przez autoklawy bez sterylizacji. Poza czci zamknit hodowli, chronion barier higieniczn, w zwierztarni znajduj si 4 szafy laminarne słuce do utrzymywania zwierzt w trakcie dowiadczenia i 2 boksy operacyjne Zaplecze Zaplecze stanowi magazyn sprztu, magazyn paszy i ciółki oraz zmywalnia wyposaona w: 3 autoklawy przelotowe firmy Gettinge, automatyczn myjni klatek, myjni poideł, 3 wanny do rcznego mycia sprztu, regały i wózki Personel W skład personelu wchodzi: Lekarz weterynarii 1 Magister inynier zootechnik 1 Magister biologii 1 Specjalista z niepełnym wyszym biologicznym wykształceniem 1 Pracownik obsługi przeszkolony na miejscu 1. 7

8 1.5. Metody hodowli i dokumentacja - Hodowla wsobna rodowodowa prowadzona jest systemem linii pojedynczej ("single line system") - Dokumentacj stanowi karty hodowlane i rodowody oraz pliki w programie Excel dla kadego szczepu - Hodowane szczepy myszy zarejestrowane s w Committee on Standardized Nomenclature for Inbred Strains of Mice oraz w National Academy of Sciences NW Washington DC Symbol naszego orodka nadany przez Committee on Standardized Nomenclature okrelony jest liter W 2. KONTROLA JAKOCI ZWIERZT 2.1. Monitorowanie genetyczne - Badanie markerów mikrosatelitarnych Na podstawie zbadanych 144 informatywnych markerów mikrosatelitarnych potwierdzono tosamo i homozygotyczno hodowanych szczepów szczurów (BN/CmdW, LEW/W, WAG/CmdW). Opracowano równie ich profile genetyczne (wyniki zamieszczone w raporcie z wykonania grantu KBN Nr 3PO5A M. Gajewska, E. Wirth Dziciołowska, D. Łukasiewicz, J. Lechowska Piskorowska, M. Woszczyski) oraz zestaw markerów rónicujcych critical subset do dalszego stosowania w kontroli genetycznej (tabela 1). Tabela 1. Markery rónicujce dla szczepów wsobnych szczurów Chromosom Locus BN/CmdW LEW/W WAG/CmdW 1 D1Rat D3Rat D4Rat D5Rat D7Rat D8Rat D12Rat D14Rat D16Rat D18Rat D19Rat

9 Podj to prób opracowania podobnego zestawu markerów do typowania i kontroli genetycznej szczepów kongenicznie opornych myszy ró ni cych si haplotypem MHC H2. Przyst piono do okresowej (corocznej) kontroli genetycznej hodowanych szczepów wsobnych myszy na podstawie opracowanego w ubiegłych latach zestawu markerów mikrosatelitarnych ( critical subset ). Warto podkre li, e myszy i szczury laboratoryjne hodowane w naszym O rodku stanowi najlepiej okre lony genetycznie materiał do bada biomedycznych w Polsce. Na ich profile składaj si markery morfologiczne, immunologiczne, biochemiczne i mikrosatelitarne Monitorowanie zdrowia Kontrola anatomo-patologiczna dotyczyła wszystkich zwierz t z objawami chorobowymi ze szczególnym uwzgl dnieniem chorób nowotworowych (praca w toku zadanie badawcze 1.2, 2004r.) oraz zwierz t poddawanych kontroli mikrobiologicznej. Badania bakteriologiczne i parazytologiczne obejmowały przynajmniej raz w miesi cu 9 osobników; w razie potrzeby badania wykonywano cz ciej. Zastosowano klasyczne podło a bakteriologiczne, zestawy identyfikacyjne API System firmy BioMerieux i Cormay STREP P. Wykaz kontrolowanych mikroorganizmów oraz wyniki kontroli zawarto w tabeli 2. Schemat post powania oraz wykaz stosowanych podło y przedstawiono poni ej. Ogółem wykonano 349 bada bakteriologicznych z materiału pochodz cego od 81 zwierz t oraz 15 bada czysto ci powietrza w pomieszczeniach hodowlanych. Przeprowadzono równie wst pn analiz porównawcz zaka e wyst puj cych w poszczególnych pomieszczeniach hodowlanych. Badanie zaka e wirusowych oraz Mycoplasma pulmonis wykonywano testem ELISA stosuj c zestawy diagnostyczne MAR firmy Trinity Biotech. Badanie dotyczylo nast puj cych mikroorganizmów: MHV (mysz), PVM (mysz, szczur), Mycoplasma pulmonis (mysz, szczur), Sendai (mysz, szczur), REO-3 (mysz), LCM (mysz), POLYOMA (mysz) KRV i H-1 (szczur), Ectromelia (mysz), TMEV (mysz), MVM (mysz), SDAV (szczur) (Tabela 2) Polegało ono na kontroli ewentualnej obecno ci przeciwciał przeciw wymienionym mikroorganizmom w surowicy krwi pobieranej od hodowanych zwierz t. Ogółem wykonano 249 oznacze. 9

10 % () *+*,+-. - /. 0 1*( #. 2) + 2*#. 2) )$ 4*'/7:+22:+$*%+$1E+;) 5 $, *$* >2% ;" :2$$*4 3$! D 2) 1E$( "% ;" :?$2 '*:' : #7 $1 $*% D 2"1*;( +4'" 1'!4'"!7)! *7*7 "*% D 2, *$* >") *7*7' "$, % '$! $ $!2'& 2#(F 228= ""!*> $ "14'"1'! *;( 2#(G 2#(- * 2#( 2#( #" $ 2#(C $ *$4%*!*!* > $ :!* > 10

11 +"4$ $ '$! * 5% $$?)!"2#(, (4>2' * %! &8)!"2#(2')*"< HI2#(%(74>2' * % /:, '5 +"46?2#(%(74>? )%2'2) 7$"4% 2 ") "I ;*$1:, 4$" $" 2)7$"4%< H +"4)?2#(%(74>? ) %$"$ 2 '4#* ', '':!''I:, 4$" $" 2)7$"4%< H I)3" $"#*")" /$!%' 9'5 +"4?2#( ) %$"$ 2' #* ', '':!''I#*:, $"2)7$"4%< H ;1 9'+)3" $""7$$9 +"4"$82#(%(74>? ) %2'2) 7$"4% 2 ") "I:, 4$" $":!'' ;*$1$% "7$I, $"7:, 4$" $" 9' +"47?# 2#(* 1, $', $27, (4>? )%!# 2'#* ', ''' :2 ")" $ F= F - JF '2K":8 "/22" 3*4": '7$77$5 F = /22" 3*4""7$7, 5 11

12 Tabela 2. Wyniki kontroli wirusologicznej, bakteriologicznej i parazytologiczej zwierzt SPF w roku BADANE MYSZY SZCZURY WIRUSY SENDAI MHV ECTROMELIA LCM REO-3 PVM TMEV MVM POLYOMA KRV/H-1 SDAV 0/13 # 0/14 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/15 0/18 0/22 0/22 0/22 0/22 BAKTERIE I MYKOPLAZMY Mycoplasma pulmonis Yersinia tuberculosis Bordetella bronchiseptica Corynebacterium murium Kutscheri Proteus sp. Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas sp. Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Streptococcus pneumoniae Streptococcus sp. Staphylococcus aureus Staphylococcus sp. Escherichia coli Bacillus sp. Aerococcus viridans 0/13 24/76 25/76 35/76 43/76 11/76 14/76 0/23 3/5 1/5 4/5 5/5 1/5 ROZTOCZE LARWY TASIEMCÓW NICIENIE # liczba zwierzt, u których wykryto obecno badanego mikroorganizmu/liczba zwierzt badanych 12

13 3. BANK ZARODKÓW W ramach tworzenia banku zarodków myszy podjto próby zaadaptowania techniki rozmraania zarodków myszy poddanych witryfikacji i ich hodowli w medium hodowlanym KSOM w cieplarce z obiegiem CO 2. Ustalono dokładny czas upływajcy od podania gonadotropin do rozwoju podanych stadiów zarodków u samic z czterech szczepów wsobnych. Ponadto opanowano technik wypłukiwania zarodków z jajowodów. Podjto próby przeszczepiania zarodków w stadium wczesnej moruli do jajowodu uprzednio przygotowanych matek zastpczych biorczy (w ciy rzekomej). Opanowano technik przeprowadzania operacji wasektomii przez podwizanie i wycicie fragmentu nasieniowodu. Samce po wasektomii s uywane do wprowadzania matek zastpczych w stan ciy rzekomej. 4. WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI I ORODKAMI NAUKOWYMI Z utrzymywanego banku wsobnych szczepów zwierzt laboratoryjnych dostarczano wyjciowy materiał hodowlany 14 zakładom i orodkom krajowym. Prowadzono równie poradnictwo w zakresie budowy orodków hodowlanych oraz monitorowania genetycznego i zdrowotnego zwierzt. wiadczono take usługi w zakresie kontroli zdrowia myszy i szczurów laboratoryjnych. Wykonano 144 badania wirusologiczne i 122 badania bakteriologiczne zwierzt pochodzcych z Instytutu Fizjologii i ywienia PAN w Jabłonnej, Instytutu Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, Instytutu Biologii Dowiadczalnej PAN im. Nenckiego w Warszawie oraz Centrum Biostruktury Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Warszawie. Poza tym stosujc sekwencje mikrosatelitarne opracowano profile genetyczne dla wybranych dobrowolnie dostarczonych szczepów i podszczepów szczurów hodowanych w 7 orodkach w kraju. Sprawdzono ich tosamo i homozygotyczno (Grant KBN Nr 3PO5A M. Gajewska, E. Wirth Dziciołowska, D. Łukasiewicz, J. Lechowska Piskorowska, M. Woszczyski) 13

14 5. EDUKACJA W roku ubiegłym opracowano wspólnie z Komisj Biologii Zwierzt Dowiadczalnych Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN projekt programu kształcenia podyplomowego specjalistów w zakresie wiedzy o zwierztach laboratoryjnych na podstawie programu FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations). Program ten zgodny jest z odpowiednimi ustaleniami Unii Europejskiej. Uzyskał akceptacj i poparcie Ministra Nauki i Informatyzacji Prof. dr hab. Michała Kleibera, Przewodniczcego Wydziału Nauk Medycznych PAN Prof. dr hab. Andrzeja Trzebskiego, Przewodniczcego Krajowej Komisji Etycznej ds. Dowiadcze na Zwierztach Prof. dr hab. Kazimierza Ziemnickiego oraz obietnic poparcia pod wzgldem merytorycznym i pomocy w przeprowadzeniu modułu programu dotyczcego legislacji krajowej i unijnej uzyskan od Minister Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej Prof. dr hab. Danuty Hübner. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prof. dr hab. Tomasz Borecki wyraził zgod na zorganizowanie studium na uczelni na Wydziale Nauk o Zwierztach w roku akademickim Prace organizacyjne podjła dr hab. Elbieta Wirth Dziciołowska Prof. SGGW. Kontynuowane s prace organizacyjne. Studium trwa bdzie 2 semestry ( ). Zajcia rozpoczynaj si w pa dzierniku

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2013 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Koordynacja /opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Magdalena Michałejko Zespół autorski: Sylwia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.) Dz.U.06.50.368 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

POLSKA KSIĘGA STADNA KONIKÓW POLSKICH

POLSKA KSIĘGA STADNA KONIKÓW POLSKICH POLSKA KSIĘGA STADNA KONIKÓW POLSKICH Program hodowli zachowawczej koników polskich Opracował zespół w składzie: 1. Tadeusz Jezierski Przewodniczący 2. Zbigniew Jaworski 3. Marian Kaproń 4. Stanisław Łukomski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro

SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro Peªnomocnik Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit Polsk SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo