"# $% &$'$ Kierownik Zakładu Prof. nadzw. Dr hab. Elbieta Wirth-Dziciołowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""# $% &$'$ Kierownik Zakładu Prof. nadzw. Dr hab. Elbieta Wirth-Dziciołowska"

Transkrypt

1 ! "# $% &$'$ Kierownik Zakładu Prof. nadzw. Dr hab. Elbieta Wirth-Dziciołowska!" #$%#& '()" $*+', $*+- * $.$*/0 * 12* 3 4! 56 "7, *'!8$" "7", 9- *#2 $*48 7 $ :)9, 29 $# 2* $*+*$7'""7* 1

2 ;" 2 *#2 <" * = 2' >" )" 4 :"7, *'!?$" "7"7 $""7$ 4! 12* 3 4! 29$9 = 2' >" )" 4 : : 2 )2. ), 2 :9 *7 7 $*# $""7$ 4! 12* 3 4! 29$9 = 2' >" "22 =!, C / 32 ":! C 5 *7 12*3 4!/""'7'3)", ' 5 29$9 D2. D, 2 : *$,, 7*'!9 C7*4 " 2#7!,!.)>74$22:2'>" ')" 4 : *1', $*, $"22!", 2 ", + 277:, )*72*% :2 : >"2" :2' $" "7"% *#2% )2 :9 2" 12* $ $#7( E 2", *$ 2)7 >" 2 )2. ), 2 : $!%' *$,, 7*'!+ *$7'"4, 21!, %!"! 2"!, "+ )72 $( *' :2 ' :+$% *4 : 74$*:2" > :: >" ')" 4 :7( :)2:7* :9 4$, '72$"3, 42#'1$! 12*9 2

3 Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników prac prowadzonych w Zakładzie Genetyki i Hodowli Zwierzt Laboratoryjnych w roku ZWIERZTA LABORATORYJNE HODOWANE W WARUNKACH SPF (BANK SZCZEPÓW) - Hodowla wsobna rodowodowa: Iwona Adamska Katarzyna Kermen Germaniuk Elbieta Krysiak Marek Woszczyski 1.1. Wykaz zwierzt i ich charakterystyka 1.2. Warunki hodowli 1.3. Zaplecze 1.4. Personel 1.5. Metody hodowli i dokumentacja 2. KONTROLA JAKOCI ZWIERZT 2.1. Monitorowanie genetyczne - Markery mikrosatelitarne: Marcin Choim Marta Gajewska 2.2. Monitorowanie zdrowia - Kontrola anatomo-patologiczna: Elbieta Krysiak Joanna Piskorowska Hanna Szymaska - Badanie wirusologiczne i parazytologiczne: Marek Woszczyski - Badanie bakteriologiczne: Alina Czarnomska Anita Korzonek Anna Piasecka 3. BANK ZARODKÓW Marcin Choim Anita Korzonek Hanna Szymaska Elbieta Wirth - Dziciołowska 4. WSPÓŁPRACA z zakładami i orodkami naukowymi 5. EDUKACJA 3

4 1.1. Wykaz zwierzt i ich charakterystyka W zwierztarni hoduje si 9 szczepów wsobnych myszy, 12 szczepów kongenicznie opornych myszy, 2 szczepy myszy z mutacj, 2 szczepy z markerem chromosomowym i 3 szczepy wsobne szczurów. Szczep Pochodzenie (orodek/rok) Pokolenie/ system hodowli Kontrola zdrowia (metody) Kontrola genetyczna (metody) Ogólna charakterystyka (charakterystyka genetyczna, przydatno do rónego typu dowiadcze) 129/SvW Jax, 1971 F AKR/W BALB/cW Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1974 Pastwowy Zakład Higieny, Warszawa, 1986 MYSZY SZCZEPY WSOBNE F F oraz metod wiateł BN/aW własny, 1961 F C3H/W C57BL/10W Instytut Onkologii, Budapeszt, 1955 Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1988 F oraz metod wiateł F oraz metoda wiateł C57BL/6JW Jax, 1998 F15 CBA/W Radiobiol.Unit, Harwell, 1964 do Tar, 1975 do Instytutu Onkologii w Warszawie F DBA/2JW Jax, 1998 F19 B, P, W, A # AMS, MM, MI H-2 b, A w, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, sporadyczne teratomaty jder B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 k, a, Tyrp1 B, Tyr c, Myo5a D, 60-80% samoistnych chłoniaków (samce, samice) w wieku ok. 300 dni B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 d, A, Tyrp1 b, Tyr c, Myo5a D, u >40% samic i samców samoistne nowotwory płuc w wieku dni B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 bp1, A, Tyrp1 B, Tyr c, Myo5a D, u > 30% zwierzt nowotwory płuc w wieku 600 dni B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 k, A, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, u 80% samic samoistne nowotwory gruczołu mlecznego w wieku 350 dni, u 40% samców nowotwory wtroby w wieku 600 dni B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 b, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, podatne na chłoniaki indukowane promieniowaniem gamma B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 b, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, podatne na chłoniaki indukowane promieniowaniem gamma B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 k, A, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, u 50% samców samoistne nowotwory wtroby w wieku ok. 700 dni MYSZY SZCZEPY KONGENICZNE B, P, W, A AMS, MM, MI H-2 d, a, Tyrp1 b, Tyr C, Myo5a d, u 30 40% samic nowotwory gruczołu mlecznego w wieku dni A.CA/W Karolinska Institutet, Stockholm, 1971 F B, P, W, A AMS,MM, MI H-2 f, a, Tyrp1 b, Tyr c, Myo5a D, B10.A(2R)/W B10.A(5R)/W B10.A/W Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 Karolinska Institutet, Stockholm, 1980 F F F B, P, W MM, MI H-2 h2, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 i5, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 a, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, # objanienia skrótów podano na kocu tabeli 4

5 Szczep B10.AKM/W Pochodzenie (orodek/rok) Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 Pokolenie/ system hodowli F B10.BN(1R)/W własny, 1987 F43 +6 B10.BN/W własny, 1974 F B10.BR/W B10.P/W Instytut Genetyki Molekularnej Praha, 1986 Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 F F B10.RBP/W własny, 1988 F B10.S/W Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, 1984 F D2.RBP/W własny, 1976 F Kontrola zdrowia (metody) Kontrola genetyczna (metody) Ogólna charakterystyka (charakterystyka genetyczna, przydatno do rónego typu dowiadcze) B, P, W MM, MI H-2 m, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 kx, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 bp1, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 k, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 p, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 i37, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W MM, MI H-2 s, a, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, B, P, W AMS, MM, MI H-2 i37, a, Tyrp1 b, Tyr C, Myo5a d MYSZY SPECJALNE MODELE CBA-T6/TarW AKR 6;15/W Zakład Embriologii, Instytut Zoologii, UW, 1987 Karolinska Institutet, Stockholm, 1971 F F C3H Tyrp1 b m1/w własny, 1985 F B10.BN - a t /W (OM-2) własny, 1984, po napromienieniu myszy B10.BN F B, P, W MM, MI, CM H-2 k, A, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D, u > 50% samców nowotwory wtroby w wieku ok. 600 dni B, P, W MM, MI, CM H-2 k, Rb 6;15, a, Tyrp1 B, Tyr c, Myo5a D B, P, W AMS, MM, MI H-2 k, A, Tyrp1 b, Tyr C, Myo5a D, m-1 mutacja w trakcie mapowania B, P, W MM, MI H-2 bp1, a t, Tyrp1 B, Tyr C, Myo5a D 5

6 Szczep Pochodzenie (orodek/rok) Pokolenie/ system hodowli Kontrola zdrowia (metody) Kontrola genetyczna (metody) Ogólna charakterystyka (charakterystyka genetyczna, przydatno do rónego typu dowiadcze) SZCZURY SZCZEPY WSOBNE BN/CmdW LEW/W WAG/CmdW Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN, 1998 Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki, 1995 Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN, 1998 F15 F26 F14 B, P, W AMS a, b, C, P, H B, P, W AMS c B, P, W AMS c Objanienia skrótów: KONTROLA ZDROWIA: B bakteriologia W wirusologia A patologia P parazytologia KONTROLA GENETYCZNA: AMS markery mikrosatelitarne MI markery immunologiczne MM markery morfologiczne CM markery cytogenetyczne 6

7 1.2. Warunki hodowli - W zwierztarni znajduje si 12 pokoi hodowlanych o powierzchni ok 14m 2 kady. Poszczególne pomieszczenia wyposaone s w regały z blachy nierdzewnej umocowane na cianie, w luz o blokowanych drzwiach oraz w stolik wiszcy. - W pomieszczeniach utrzymuje si temperatur 22 st. C ± 2 regulowan i kontrolowan dla kadego pomieszczenia osobno, oraz nadcinienie i cykl wietlny: 14 godzin wiatła i 10 godzin ciemnoci. - Powietrze filtrowane przez zespół trzech filtrów, z których ostatni jest filtrem absolutnym, wymieniane jest ok. 15 razy na godzin. - Korytarz inspekcyjny umoliwia zewntrzn kontrol pomieszcze hodowlanych. - Klatki stanowi pojemniki z polipropylenu w trzech rozmiarach, zamknite ocynowan metalow perforowan pokryw z zasobnikiem na pasz i poidło. - Jako poidła uywane s butelki szklane o pojemnoci 100 do 500 ml zakoczone metalow, ze stali nierdzewnej, rurk umieszczon w korku gumowym. - Wejcie dla personelu moliwe jest jedynie przez luz, gdzie nastpuje zmiana odziey na jałow, zmiana obuwia, nałoenie czepka, maski i rkawiczek jednorazowych. - Zwierzta otrzymuj pasz granulowan LABOFEET H produkowan w wytwórni pasz w Kcyni, sterylizowan w autoklawie oraz wod biec sterylizowan w poidłach w autoklawie. - Równie klatki i ciółka s sterylizowane w autoklawie, a klatki z brudn ciółk wyprowadzane s przez autoklawy bez sterylizacji. Poza czci zamknit hodowli, chronion barier higieniczn, w zwierztarni znajduj si 4 szafy laminarne słuce do utrzymywania zwierzt w trakcie dowiadczenia i 2 boksy operacyjne Zaplecze Zaplecze stanowi magazyn sprztu, magazyn paszy i ciółki oraz zmywalnia wyposaona w: 3 autoklawy przelotowe firmy Gettinge, automatyczn myjni klatek, myjni poideł, 3 wanny do rcznego mycia sprztu, regały i wózki Personel W skład personelu wchodzi: Lekarz weterynarii 1 Magister inynier zootechnik 1 Magister biologii 1 Specjalista z niepełnym wyszym biologicznym wykształceniem 1 Pracownik obsługi przeszkolony na miejscu 1. 7

8 1.5. Metody hodowli i dokumentacja - Hodowla wsobna rodowodowa prowadzona jest systemem linii pojedynczej ("single line system") - Dokumentacj stanowi karty hodowlane i rodowody oraz pliki w programie Excel dla kadego szczepu - Hodowane szczepy myszy zarejestrowane s w Committee on Standardized Nomenclature for Inbred Strains of Mice oraz w National Academy of Sciences NW Washington DC Symbol naszego orodka nadany przez Committee on Standardized Nomenclature okrelony jest liter W 2. KONTROLA JAKOCI ZWIERZT 2.1. Monitorowanie genetyczne - Badanie markerów mikrosatelitarnych Na podstawie zbadanych 144 informatywnych markerów mikrosatelitarnych potwierdzono tosamo i homozygotyczno hodowanych szczepów szczurów (BN/CmdW, LEW/W, WAG/CmdW). Opracowano równie ich profile genetyczne (wyniki zamieszczone w raporcie z wykonania grantu KBN Nr 3PO5A M. Gajewska, E. Wirth Dziciołowska, D. Łukasiewicz, J. Lechowska Piskorowska, M. Woszczyski) oraz zestaw markerów rónicujcych critical subset do dalszego stosowania w kontroli genetycznej (tabela 1). Tabela 1. Markery rónicujce dla szczepów wsobnych szczurów Chromosom Locus BN/CmdW LEW/W WAG/CmdW 1 D1Rat D3Rat D4Rat D5Rat D7Rat D8Rat D12Rat D14Rat D16Rat D18Rat D19Rat

9 Podj to prób opracowania podobnego zestawu markerów do typowania i kontroli genetycznej szczepów kongenicznie opornych myszy ró ni cych si haplotypem MHC H2. Przyst piono do okresowej (corocznej) kontroli genetycznej hodowanych szczepów wsobnych myszy na podstawie opracowanego w ubiegłych latach zestawu markerów mikrosatelitarnych ( critical subset ). Warto podkre li, e myszy i szczury laboratoryjne hodowane w naszym O rodku stanowi najlepiej okre lony genetycznie materiał do bada biomedycznych w Polsce. Na ich profile składaj si markery morfologiczne, immunologiczne, biochemiczne i mikrosatelitarne Monitorowanie zdrowia Kontrola anatomo-patologiczna dotyczyła wszystkich zwierz t z objawami chorobowymi ze szczególnym uwzgl dnieniem chorób nowotworowych (praca w toku zadanie badawcze 1.2, 2004r.) oraz zwierz t poddawanych kontroli mikrobiologicznej. Badania bakteriologiczne i parazytologiczne obejmowały przynajmniej raz w miesi cu 9 osobników; w razie potrzeby badania wykonywano cz ciej. Zastosowano klasyczne podło a bakteriologiczne, zestawy identyfikacyjne API System firmy BioMerieux i Cormay STREP P. Wykaz kontrolowanych mikroorganizmów oraz wyniki kontroli zawarto w tabeli 2. Schemat post powania oraz wykaz stosowanych podło y przedstawiono poni ej. Ogółem wykonano 349 bada bakteriologicznych z materiału pochodz cego od 81 zwierz t oraz 15 bada czysto ci powietrza w pomieszczeniach hodowlanych. Przeprowadzono równie wst pn analiz porównawcz zaka e wyst puj cych w poszczególnych pomieszczeniach hodowlanych. Badanie zaka e wirusowych oraz Mycoplasma pulmonis wykonywano testem ELISA stosuj c zestawy diagnostyczne MAR firmy Trinity Biotech. Badanie dotyczylo nast puj cych mikroorganizmów: MHV (mysz), PVM (mysz, szczur), Mycoplasma pulmonis (mysz, szczur), Sendai (mysz, szczur), REO-3 (mysz), LCM (mysz), POLYOMA (mysz) KRV i H-1 (szczur), Ectromelia (mysz), TMEV (mysz), MVM (mysz), SDAV (szczur) (Tabela 2) Polegało ono na kontroli ewentualnej obecno ci przeciwciał przeciw wymienionym mikroorganizmom w surowicy krwi pobieranej od hodowanych zwierz t. Ogółem wykonano 249 oznacze. 9

10 % () *+*,+-. - /. 0 1*( #. 2) + 2*#. 2) )$ 4*'/7:+22:+$*%+$1E+;) 5 $, *$* >2% ;" :2$$*4 3$! D 2) 1E$( "% ;" :?$2 '*:' : #7 $1 $*% D 2"1*;( +4'" 1'!4'"!7)! *7*7 "*% D 2, *$* >") *7*7' "$, % '$! $ $!2'& 2#(F 228= ""!*> $ "14'"1'! *;( 2#(G 2#(- * 2#( 2#( #" $ 2#(C $ *$4%*!*!* > $ :!* > 10

11 +"4$ $ '$! * 5% $$?)!"2#(, (4>2' * %! &8)!"2#(2')*"< HI2#(%(74>2' * % /:, '5 +"46?2#(%(74>? )%2'2) 7$"4% 2 ") "I ;*$1:, 4$" $" 2)7$"4%< H +"4)?2#(%(74>? ) %$"$ 2 '4#* ', '':!''I:, 4$" $" 2)7$"4%< H I)3" $"#*")" /$!%' 9'5 +"4?2#( ) %$"$ 2' #* ', '':!''I#*:, $"2)7$"4%< H ;1 9'+)3" $""7$$9 +"4"$82#(%(74>? ) %2'2) 7$"4% 2 ") "I:, 4$" $":!'' ;*$1$% "7$I, $"7:, 4$" $" 9' +"47?# 2#(* 1, $', $27, (4>? )%!# 2'#* ', ''' :2 ")" $ F= F - JF '2K":8 "/22" 3*4": '7$77$5 F = /22" 3*4""7$7, 5 11

12 Tabela 2. Wyniki kontroli wirusologicznej, bakteriologicznej i parazytologiczej zwierzt SPF w roku BADANE MYSZY SZCZURY WIRUSY SENDAI MHV ECTROMELIA LCM REO-3 PVM TMEV MVM POLYOMA KRV/H-1 SDAV 0/13 # 0/14 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/15 0/18 0/22 0/22 0/22 0/22 BAKTERIE I MYKOPLAZMY Mycoplasma pulmonis Yersinia tuberculosis Bordetella bronchiseptica Corynebacterium murium Kutscheri Proteus sp. Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas sp. Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Streptococcus pneumoniae Streptococcus sp. Staphylococcus aureus Staphylococcus sp. Escherichia coli Bacillus sp. Aerococcus viridans 0/13 24/76 25/76 35/76 43/76 11/76 14/76 0/23 3/5 1/5 4/5 5/5 1/5 ROZTOCZE LARWY TASIEMCÓW NICIENIE # liczba zwierzt, u których wykryto obecno badanego mikroorganizmu/liczba zwierzt badanych 12

13 3. BANK ZARODKÓW W ramach tworzenia banku zarodków myszy podjto próby zaadaptowania techniki rozmraania zarodków myszy poddanych witryfikacji i ich hodowli w medium hodowlanym KSOM w cieplarce z obiegiem CO 2. Ustalono dokładny czas upływajcy od podania gonadotropin do rozwoju podanych stadiów zarodków u samic z czterech szczepów wsobnych. Ponadto opanowano technik wypłukiwania zarodków z jajowodów. Podjto próby przeszczepiania zarodków w stadium wczesnej moruli do jajowodu uprzednio przygotowanych matek zastpczych biorczy (w ciy rzekomej). Opanowano technik przeprowadzania operacji wasektomii przez podwizanie i wycicie fragmentu nasieniowodu. Samce po wasektomii s uywane do wprowadzania matek zastpczych w stan ciy rzekomej. 4. WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI I ORODKAMI NAUKOWYMI Z utrzymywanego banku wsobnych szczepów zwierzt laboratoryjnych dostarczano wyjciowy materiał hodowlany 14 zakładom i orodkom krajowym. Prowadzono równie poradnictwo w zakresie budowy orodków hodowlanych oraz monitorowania genetycznego i zdrowotnego zwierzt. wiadczono take usługi w zakresie kontroli zdrowia myszy i szczurów laboratoryjnych. Wykonano 144 badania wirusologiczne i 122 badania bakteriologiczne zwierzt pochodzcych z Instytutu Fizjologii i ywienia PAN w Jabłonnej, Instytutu Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, Instytutu Biologii Dowiadczalnej PAN im. Nenckiego w Warszawie oraz Centrum Biostruktury Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Warszawie. Poza tym stosujc sekwencje mikrosatelitarne opracowano profile genetyczne dla wybranych dobrowolnie dostarczonych szczepów i podszczepów szczurów hodowanych w 7 orodkach w kraju. Sprawdzono ich tosamo i homozygotyczno (Grant KBN Nr 3PO5A M. Gajewska, E. Wirth Dziciołowska, D. Łukasiewicz, J. Lechowska Piskorowska, M. Woszczyski) 13

14 5. EDUKACJA W roku ubiegłym opracowano wspólnie z Komisj Biologii Zwierzt Dowiadczalnych Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN projekt programu kształcenia podyplomowego specjalistów w zakresie wiedzy o zwierztach laboratoryjnych na podstawie programu FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations). Program ten zgodny jest z odpowiednimi ustaleniami Unii Europejskiej. Uzyskał akceptacj i poparcie Ministra Nauki i Informatyzacji Prof. dr hab. Michała Kleibera, Przewodniczcego Wydziału Nauk Medycznych PAN Prof. dr hab. Andrzeja Trzebskiego, Przewodniczcego Krajowej Komisji Etycznej ds. Dowiadcze na Zwierztach Prof. dr hab. Kazimierza Ziemnickiego oraz obietnic poparcia pod wzgldem merytorycznym i pomocy w przeprowadzeniu modułu programu dotyczcego legislacji krajowej i unijnej uzyskan od Minister Urzdu Komitetu Integracji Europejskiej Prof. dr hab. Danuty Hübner. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Prof. dr hab. Tomasz Borecki wyraził zgod na zorganizowanie studium na uczelni na Wydziale Nauk o Zwierztach w roku akademickim Prace organizacyjne podjła dr hab. Elbieta Wirth Dziciołowska Prof. SGGW. Kontynuowane s prace organizacyjne. Studium trwa bdzie 2 semestry ( ). Zajcia rozpoczynaj si w pa dzierniku

Zebrała i opracowała: Elżbieta Krysiak

Zebrała i opracowała: Elżbieta Krysiak ZWIERZĘTA LABORATORYJNE HODOWANE W OŚRODKACH NAUKOWYCH W POLSCE WYKAZ IV 2005 R. Zebrała i opracowała: Elżbieta Krysiak ICLAS Reference Center for Biomedical Research in Immunooncology Zakład Genetyki

Bardziej szczegółowo

Zebrała i opracowała: Elbieta Krysiak

Zebrała i opracowała: Elbieta Krysiak ZWIERZTA LABORATORYJNE HODOWANE W ORODKACH NAUKOWYCH W POLSCE WYKAZ V 2007 R. Zebrała i opracowała: Elbieta Krysiak ICLAS Reference Center for Biomedical Research in Immunooncology Krajowy Orodek Referencyjny

Bardziej szczegółowo

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja obejmuje następujące części:

Dokumentacja obejmuje następujące części: Załącznik nr 6 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO OCENY SUBSTANCJI CZYNNEJ JAKĄ SĄ MIKROORGANIZMY, W TYM TAKŻE WIRUSY I GRZYBY, ZAWARTE W PRODUKCIE BIOBÓJCZYM Wymagania ogólne.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZWIERZT LABORATORYJNYCH HODOWANYCH W POLSCE

WYKAZ ZWIERZT LABORATORYJNYCH HODOWANYCH W POLSCE YKAZ ZIERZT LABORATORYJNYCH HODOANYCH POLSCE Szczep/stado/rasa Pochodzenie (orodek/rok) Pokolenie/ system hodowli Status higieniczny Kontrola zdrowia (metody) Kontrola genetyczna (metody) Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

REGULAMIN ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM REGULAMIN ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Zawodowych Studiów

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2007 r.) Dz.U.07.203.1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. M.P.04.26.450 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania dowiadcze i testów na zwierztach (M.P. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2015 na zakup usługi badawczej

Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2015 na zakup usługi badawczej Łódź, dn. 08.09.2015r. Zapytanie ofertowe nr 2/OF/2015 na zakup usługi badawczej w ramach projektu,, Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego bakteriami antybiotykopornymi

Bardziej szczegółowo

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze

Katedra Epizootiologii. Wyposażenie i możliwości badawcze Katedra Epizootiologii Wyposażenie i możliwości badawcze Pracownia diagnostyki molekularnej chorób zakaźnych Pracownia diagnostyki chorób zwierząt mięsożernych Kolekcja szczepów Kolekcja materiału genetycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 1. UŜycie czynnika biologicznego INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 2. Nazwa przedsiębiorstwa.. 3.

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 66/2007/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH 1. Opis problemu zdrowotnego W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje

Bardziej szczegółowo

Wydanie niniejszej publikacji zostało dofinansowane przez Komitet Bada Naukowych.

Wydanie niniejszej publikacji zostało dofinansowane przez Komitet Bada Naukowych. ZWIERZTA LABORATORYJNE HODOWANE W ORODKACH NAUKOWYCH W POLSCE Zebrała i opracowała: Elbieta Krysiak Wydanie niniejszej publikacji zostało dofinansowane przez Komitet Bada Naukowych. Dzikujemy za pomoc

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

a) rozpoznanie choroby, b) informacje o transfuzji w przypadku gdy źródłem materiału jest krew, c) informacje o stosowanym leczeniu, d) w przypadku

a) rozpoznanie choroby, b) informacje o transfuzji w przypadku gdy źródłem materiału jest krew, c) informacje o stosowanym leczeniu, d) w przypadku Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Diagnostyka przedurodzeniowa. Koszt kursu: 335zł koszt dla wszystkich uczestników

Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Diagnostyka przedurodzeniowa. Koszt kursu: 335zł koszt dla wszystkich uczestników Oddział Kształcenia Podyplomowego Uprzejmie informuje, iż planowany jest kurs z zakresu: Laboratoryjnej Genetyki Medycznej w terminie 15-17 listopada 2010 r. Diagnostyka przedurodzeniowa Koszt kursu: 335zł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1.

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1. PLAN STUDIÓW rok akadem. 2015/16 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: analityka medyczna Rok: I Semestr: I II Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite magisterskie Czas trwania studiów: 10 semestrów

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z oceny efektów kształcenia na kierunkach Biologia, Biotechnologia, Bioinformatyka oraz Zootechnika w roku akademickim 2012/2013

SPRAWOZDANIE z oceny efektów kształcenia na kierunkach Biologia, Biotechnologia, Bioinformatyka oraz Zootechnika w roku akademickim 2012/2013 Szczecin, 8.10.01 r. SPRAWOZDANIE z oceny kształcenia na kierunkach Biologia, Biotechnologia, Bioinformatyka oraz Zootechnika w roku akademickim 01/01 Na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zwierzętarni Doświadczalnej

Regulamin Zwierzętarni Doświadczalnej Imię i nazwisko Stanowisko Data Opracował: Joanna Wietrzyk Kierownik ZWD Sprawdził: Zatwierdził: Katarzyna Szczaurska-Nowak Joanna Wietrzyk Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Zarządzający Jednostką Badawczą/

Bardziej szczegółowo

Dział badań serologicznych i diagnostyki TSE. lek. wet. Małgorzata Waśkowiak. Dział badań mikrobiologicznych i

Dział badań serologicznych i diagnostyki TSE. lek. wet. Małgorzata Waśkowiak. Dział badań mikrobiologicznych i Pracownia w Lesz Nr akredytacji AB 807 64-00 Leszno ul. Święciechowska 50 Tel./fax. (65) 520-64-98,529-58-0 zhw.leszno@wiw.poznan.pl bse.leszno@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Lesz Dział badań serologicznych

Bardziej szczegółowo

Typ badania laboratoryjnego, które dało dodatni wynik. na obecność laseczki wąglika: - badania

Typ badania laboratoryjnego, które dało dodatni wynik. na obecność laseczki wąglika: - badania Rodzaje biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających Zgłoszeniu, typy badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które dały dodatni wynik, oraz okoliczności dokonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2015 r. Poz. 1727

Warszawa, dnia 28 października 2015 r. Poz. 1727 Warszawa, dnia 28 października 2015 r. Poz. 1727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych

Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Wykaz jednostek hodowlanych uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych Lp. Numer jednostki w wykazie Nazwa jednostki 1. 0001 Wykreślona 2. 0002 Uniwersytet w 3 0003 Uniwersytet w Instytut

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW w Opolu

Kierownictwo ZHW w Opolu Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu 5-8 Opole, ul. Wrocławska 10 Tel.: 55010 wew. 1 Fax: 100 zhw.sekretariat@wiw.opole.pl Kierownictwo ZHW w Opolu Kierownik ZHW lek. wet. Witold Dereń Z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium

Lista doktorantów, którym przyznano stypendium Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2092/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach I edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów.

Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów. Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów. 3 3 3 3 3 3ppm 25 2ppm 2 5 5 8min. 3min.,3333 2,3333 2ppm

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Kontrakty na usługi dla szpitali SIWZ dla badań mikrobiologicznych Danuta Pawlik SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Warunki prawne dotyczące konkursu ofert Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03 WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. III; z dnia 25.03.2015r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE Załącznik nr do Zarządzenia.. Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE 8.1 WARUNKI WYMAGANE Załącznik nr 2 do rozporządzenia cz. I lit. M Lp 913-916

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3 Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych Wykład 3 Tablice decyzyjne Spójnośd tablicy decyzyjnej Niespójna tablica decyzyjna Spójnośd tablicy decyzyjnej - formalnie Spójnośd TD a uogólniony

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ

CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ AZOOSPERMIA badanie wykrywa delecje w regionie długiego ramienia chromosomu Y w fragmencie zwanym AZF, będące często przyczyną azoospermii lub oligospermii o podłożu

Bardziej szczegółowo

3. Szczepy wzorcowe TCS

3. Szczepy wzorcowe TCS Nr kat. Nazwa 3. Szczepy wzorcowe TCS Selectrol to liofilizowane na krążkach, mikrobiologiczne szczepy wzorcowe pierwszej generacji. Zgodnie z umową licencyjną z Health Protection Agency Culture Collection

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA -

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ IV z dnia 19.11.2010 immunoenzymatyczną ELISA - WSSE w Szczecinie; Zał. nr 12 wyd. I; z dnia 15.03.2012r. do PO-02 wyd. XII z dnia 15.03.2012r. strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ PARAZYTOLOGII MEDYCZNEJ Program podstawowy dla diagnostów Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Tadeusz H.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna rok 2013/2014 semestr letni Wykłady: czwartek: 10.45-12.15 sala wykładowa, Katedra Mikrobiologii,

Bardziej szczegółowo

Pokrewieństwo, rodowód, chów wsobny

Pokrewieństwo, rodowód, chów wsobny Pokrewieństwo, rodowód, chów wsobny Pokrewieństwo Pokrewieństwo, z punktu widzenia genetyki, jest podobieństwem genetycznym. Im osobniki są bliżej spokrewnione, tym bardziej są podobne pod względem genetycznym.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Prawa Francuskiego (SPF)

Szkoła Prawa Francuskiego (SPF) Zmieniony Środa, 0 Październik 204 :2 W ramach rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przyczynić się do kształtowania prawników francuskojęzycznych na wysokim poziomie, Wydziały Prawa Uniwersytetów w Tours

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ z dnia immunoenzymatyczną ELISA -

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ z dnia immunoenzymatyczną ELISA - WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. II; z dnia 15.01.2014r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/ r

Bardziej szczegółowo

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej

Dotyczy zastosowania ww produktów w mikrobiologii klinicznej Warszawa,14.11.2013 WAŻNE: Notatka bezpieczeństwa Dotyczy produktów: ZYM B (Nr kat.70493), API Listeria (Nr kat.10300), API NH (Nr kat.10400) nr serii: patrz załącznik 1 Dotyczy zastosowania ww produktów

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 81/2008/DSOZ ZASADY REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ PRENATALNYCH 1. Opis problemu zdrowotnego W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje

Bardziej szczegółowo

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów

Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów Seminarium Wpływ realizacji pobytów stażowych (szkoleniowych) na rozwój potencjału dydaktycznego postdoców i doktorantów 7 wrzesień 2011 roku sala Rady Wydziału, ul. Oczapowskiego 1A Projekt POKL. 04.01.01-00-178/09

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Rogulski Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Obrazowanie molekularne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY DYWITY z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK. Przerwa Obiadowa.

Poniedziałek TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK. Przerwa Obiadowa. Y 2015-09-21 8:00-9:30 Panel I (Prawo). Wykład nr 1. Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie pozyskiwania i hodowli zwierząt, opieki nad zwierzętami i wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WYMOGI PRAWNE W PRODUKCJI I OBROCIE ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ. Produkty regionalne i tradycyjne w świetle wspólnotowego prawa żywnościowego"

WYMOGI PRAWNE W PRODUKCJI I OBROCIE ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ. Produkty regionalne i tradycyjne w świetle wspólnotowego prawa żywnościowego WYMOGI PRAWNE W PRODUKCJI I OBROCIE ŻYWNOŚCI TRADYCYJNEJ I REGIONALNEJ Produkty regionalne i tradycyjne w świetle wspólnotowego prawa żywnościowego" Zgłoszenie wniosku o rejestracjędo Powiatowego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, w tym badaƒ przesiewowych, oraz okresów, w których

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia Absolwent studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia Absolwent studiów podyplomowych Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Nazwa kierunku studiów: Analityka medyczna Obszar kształcenia w zakresie: Nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Profil:

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: SZOZ-022/440/2012 Gdańsk: Dostawa odczynników laboratoryjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ WSSE w Szczecinie; Zał. nr 12 wyd. I; z dnia 15.03.2012r. do PO-02 wyd. XII z dnia 15.03.2012r. strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W ODDZILE LBORTORYJYM EPIDEMIOLOGII WSSE

Bardziej szczegółowo

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie http://www.whibz.ur.krakow.pl Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt zapewniają solidne wykształcenie z zakresu nauk o zwierzętach, biologii, prewencji weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do instrukcji I-01/PO-21/LEI/D

Załącznik nr 1 do instrukcji I-01/PO-21/LEI/D Załącznik nr 1 do instrukcji I-01/PO-21/LEI/D Zalecenia dotyczące pobierania, przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w Pracowni Diagnostycznej Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii klinicznej dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2015/2016

Program ćwiczeń z mikrobiologii klinicznej dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2015/2016 Program ćwiczeń z mikrobiologii klinicznej dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2015/2016 SEMESTR ZIMOWY Wykłady (14 godz.): Ćwiczenia (60 godz.): Wtorek 15.00 16.30 sala

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania kosztów Data ogłoszenia:2010-04-02 Data wejścia w życie:2010-04-02 Data obowiązywania: 2010-04-02 Dziennik Ustaw z 2 kwietnia 2010 Nr 53 poz. 319 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza adania materiału klinicznego i sporali. L.p. Rodzaj oznaczenia / pomiaru Metoda badawcza Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. akteriologiczne badanie krwi w kierunku bakterii tlenowych instrukcja badawcza

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 6 czerwca 2014 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 6 czerwca 2014 roku Z a r z ą d z e n i e Nr /2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieŝy i obuwia roboczego oraz przydziału środków

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Procedura pobrania i transportu materiału do badania

Procedura pobrania i transportu materiału do badania Procedura pobrania i transportu materiału do badania A. Do badań cytogenetycznych - hematoonkologia A1. KARIOTYP - żywe komórki A2. FISH - żywe komórki A3. FISH materiał z bloczków parafinowych B. Do badań

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Genetyka. mgr Ż. Dacewicz. 1,5 ECTS F-2-P-G-01 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Genetyka. mgr Ż. Dacewicz. 1,5 ECTS F-2-P-G-01 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Zlecenie na wykonanie badań. Zleceniodawca:... (nazwa i adres)

Zlecenie na wykonanie badań. Zleceniodawca:... (nazwa i adres) Str.01/05 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Oddział w Łomży tel. 86 2163458, fax 86 2162605 WYPEŁNI KLIENT Zlecenie na wykonanie badań Zleceniodawca:.... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne Dz.U.2004.43.408 2009.12.31 zm. Dz.U.2009.223.1794 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Bakteriologia

Mikrobiologia - Bakteriologia Mikrobiologia - Bakteriologia 5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne Kwiecień, październik 3-9 zdjęć cyfrowych wybarwionych bezpośrednio preparatów, prezentowane na stronie internetowej Labquality

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PP-PAR w języku polskim. Parazytologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. PP-PAR w języku polskim. Parazytologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Parazytologia Nazwa przedmiotu w języku angielskim Parasitology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE

W kręgu immunologii. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE W kręgu immunologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda Centrum Doskonałości: IMMUNE http://www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław, ul. R. Weigla 12 Dojazd:

Bardziej szczegółowo

Kierownictwo ZHW w Opolu. mgr Anna Ryfiak lek. wet. Magdalena. Korach- Czapor m.czapor@wiw.opole.pl

Kierownictwo ZHW w Opolu. mgr Anna Ryfiak lek. wet. Magdalena. Korach- Czapor m.czapor@wiw.opole.pl Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu - 8 Opole, ul. Wrocławska 0 Tel.: 00 wew. Fax: 00 zhw.sekretariat@wiw.opole.pl Kierownictwo ZHW w Opolu Kierownik ZHW Kierownik ds. jakości Pełnomocnik ds. technicznych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB.2420.1.2014.NG ZAŁĄCZNIK NR 5. Wartość netto (zł) (kolumna 4x6)

Postępowanie WB.2420.1.2014.NG ZAŁĄCZNIK NR 5. Wartość netto (zł) (kolumna 4x6) Postępowanie WB.2420.1.2014.NG ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (kolumna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ozczenie sprawy AE/ZP-7-9/ Załącznik Nr Formularz Cenowy Ce brutto zamówienia - każdego pakietu powin stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, tomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe

Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe Rozwój metod dozymetrii biologicznej oraz biofizycznych markerów i indykatorów wpływu promieniowania na organizmy żywe Marcin Kruszewski Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Instytut Chemii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW Zakład Higieny Weterynaryjnej Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rzemieślnicza 6 tel: 044 646-46-76 zhwpiotrkowtryb@om.pl AB 434 Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 620 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 17 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

FAX : (22) 488 37 70 PILNE

FAX : (22) 488 37 70 PILNE KARTA ZAPALENIA OTRZEWNEJ Nr Przypadku Baxter: Data raportu:... Data otrzymania informacji przez Baxter:... (wypełnia Baxter) (wypełnia Baxter) Proszę wypełnić poniższe pola i odesłać faxem do: Baxter

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo