o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok"

Transkrypt

1 U R ZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU Białystok ul. Waryńskiego 8 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok Licea Ogólnokształcące Licea Profilowane Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Uzupełniające Licea Ogólnokształcące Technika Uzupełniające Szkoły Policealne Rok szkolny 2010/2011 Białystok 2010

2 2 Opracowa: DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Waryńskiego 8 tel. ( 85) w oparciu o rozporządze Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.), zarządze Nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zarządze Nr 05/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia r. zmieniające zarządze Nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz informacje przesłane przez dyrektorów szkół. Wydawca ponosi odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły po wydaniu informatora.

3 3 Drodzy Uczniowie, Rozpoczęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej jest waŝnym momentem w Ŝyciu młodego człowieka. Wychodząc naprzeciw poszukującym porady uczniom Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przygotował Informator o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2010/2011. Oferta edukacyjna jest bardzo interesująca i daje wszystkim moŝliwość wyboru najciekawszej i najbardziej uŝytecznej dalszej drogi kształcenia. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powin być zgodny z zainteresowaniami i moŝliwościami, a takŝe poprzedzony analizą oferty szkół. Właściwy wybór to szansa na sukces zawodowy. Niech Informator słuŝy pomocą. Drodzy Uczniowie zachęcam do zapoznania się z treścią Informatora oraz zasadami naboru do szkół. śyczę powodzenia w uzyskaniu jak najlepszych wyników w nauce oraz dalszej satysfakcjonującej edukacji w wybranej przez siebie szkole. Łączę wyrazy szacunku Wojciech Janowicz Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Białystok, 15 marca 2010 r.

4 4 SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne System elektronicznej rekrutacji Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz do szkół policealnych Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej Preferencje przy przyjmowaniu do szkół Charakterystyka i wykaz poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące Licea profilowane Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Charakterystyka i wykaz szkół ponadgimnazjalnych - na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej Technika uzupełniające Charakterystyka i wykaz poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych Licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne Uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne Technika uzupełniające dla dorosłych zaoczne Szkoły policealne Szkoły policealne dzienne Szkoły policealne zaoczne Zespół Szkół Nr Skorowidz profili, zawodów i specjalności

5 WIADOMOŚCI WSTĘPNE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA STRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY Studia doktoranckie Studia uzupełniające magisterskie Studia magisterskie WyŜsza szkoła zawodowa Szkoła policealna MATURA Szkoła Policealna Szkoła Policealna Technikum Uzupełniające Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące TECHNIKUM LICEUM PROFI- LOWANE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

6 6 1.2 OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA STRUKTURA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY Studia doktoranckie Studia uzupełniające magisterskie Studia magisterskie WyŜsza szkoła zawodowa Szkoła Policealna MATURA Szkoła Policealna LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

7 7 Miasto Białystok jest organem prowadzącym dla: 5 zespołów szkół ogólnokształcących, w skład których wchodzą licea ogólnokształcące dla młodzieŝy, licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, gimnazja i licea ogólnokształcące, 7 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 12 zespołów szkół zawodowych, 2 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 1 zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi, 1 zespołu szkół, w skład którego wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którego skład wchodzą: liceum ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych, technikum dla dorosłych, technikum uzupełniające dla dorosłych, zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, szkoła policealna dla dorosłych. W strukturach zespołów szkół zawodowych i zespołów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonują: a) ponadgimnazjalne szkoły dzienne dla młodzieŝy: licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe; b) ponadgimnazjalne szkoły dzienne: technika uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealne; c) szkoły zaoczne: licea ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające licea ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technika uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealne; e) internaty. W dniu 5 lutego 2010 r. Prezydent Miasta Białegostoku przyjął wstępny plan naboru uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2010/2011. W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy przygotowano ogółem w 225 oddziałach. W tym: w liceach ogólnokształcących, 80 w liceach profilowanych, w technikach, 717 w zasadniczych szkołach zawodowych (z ZS Nr 16), W szkołach dziennych zawodowych (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) i policealnych: 118 w technikach po zasadniczej szkole zawodowej, 360 w szkołach policealnych,

8 8 w szkołach dla dorosłych zaocznych: 90 w liceum ogólnokształcącym po gimnazjum, 90 w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym po zasadniczej szkole zawodowej, 296 w uzupełniających technikach po zasadniczej szkole zawodowej, 780 w szkołach policealnych. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych kształcących absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i dorosłych, prowadzonych przez Miasto Białystok, przygotowano w 58 oddziałach. 2. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI 2.1. NABÓR system elektronicznego naboru stosowany do przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011 zapewnia komfortowy dla absolwenta gimnazjum sposób prowadzenia rekrutacji. W pierwszej kolejności kandydat powin dokład zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i przemyśleć wybór szkoły. Bardzo pomocny jest w tym informator o szkołach ponadgimnazjalnych dostępny rówŝ w Internecie pod adresem: MoŜna tam znaleźć szczegółowy opis oferty szkół ponadgimnazjalnych, poszczególnych klas, języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach. Korzystając z tego informatora kandydat ma moŝliwość pobrania za pośrednictwem Internetu kwestionariusza osobowego kandydata oraz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a takŝe wypełnia ich i wydrukowania jako dokumentacji gotowej juŝ do podpisania i przekazania do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie, którzy mają dostępu do Internetu mogą pobrać formularze w sekretariacie kaŝdego gimnazjum i kaŝdej szkoły ponadgimnazjalnej m. Białegostoku. Kandydat musi popraw wypełnić te dwa druki. Do podania dołącza się dodatkowe zaświadczenia, szczegółowo wymienione w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a wymagane w wybranych szkołach (w przypadku klas sportowych, integracyjnych, szkoły zawodowej) oraz potwierdzające pierwszeństwo przyjęcia w przypadku takiej samej liczby punktów (sierota, wychowanek rodziny zastępczej, kandydat z opinią PPP, realizujący indywidualny tok nauki). Komplet dokumentów, czyli kwestionariusz osobowy kandydata oraz poda o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załącznikami naleŝy zaść do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku, tak jak poprzednio kandydat ma moŝliwość wyboru trzech szkół, jednak w celu uproszczenia całego procesu rekrutacji, komplet dokumentów składa tylko do jednej szkoły szkoły pierwszego wyboru, a więc tej szkoły, w której najbardziej chce się uczyć i którą wskazał jako pierwszą na liście preferencji w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Szkoła ta wprowadzi dane kandydata do systemu komputerowego. Wylicze ilości punktów dla kandydatów na podstawie ich osiągnięć, wyników ze świadectw i dostarczonych zaświadczeń odbywa się na podstawie danych zgromadzonych w centralnej bazie. Podczas przebiegu rekrutacji, gdy szkoły ponadgimnazjalne przyjmują dokumenty, kandydaci mogą zapoznać się drogą internetową ze wstępnym obłoŝem interesujących ich klas.

9 9 W końcowym etapie procesu rekrutacji drogą internetową moŝliwe jest takŝe sprawdze wyników - odczyta informacji o przyjęciu (ewentual przyjęciu w drodze pierwszego etapu rekrutacji). Informacje te, jako poufne, są traktowane w szczególny sposób. Kandydat ma dostęp do nich jedy po wyraŝeniu zgody na formularzu zgłoszeniowym, co powoduje przydziele mu osobistego numeru PIN będącego hasłem dostępu dla kandydata. Niestety wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznej rekrutacji. Elektronicznym naborem zostały objęte w tym roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Miasto Białystok. JeŜeli kandydat zamierza ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która jest poza systemem (na przykład szkoły spoza Białegostoku, szkoły prywatnej lub społecznej), musi się do j udać osobiście i złoŝyć tam wszystkie wymagane przez tę szkołę dokumenty Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Poda do szkoły ponadgimnazjalnej składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o gimnazjum, listy preferencji, informacji dodatkowych. Na listę preferencji kandydat powin wpisać te szkoły i klasy, w których chciałby się w przyszłości uczyć. Bardzo waŝne jest, aby pamiętać, Ŝe na liście preferencji wskazuje się konkretny oddział w szkole. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie: załóŝmy, Ŝe w szkole wymarzonej przez kandydata są cztery oddziały klasy pierwszej: IA, IB, IC, ID. JeŜeli na swojej liście preferencji wpisze on tylko IA, to w wyniku przydziału moŝe się okazać, Ŝe zabrakło mu punktów, aby dostać się do tego oddziału. PowaŜ wpisał Ŝadnego innego oddziału z tej szkoły, system będzie próbował przydzielić go do oddziału IB, IC i ID. Nawet, jeŝeli wystarczyłoby mu punktów, dosta się do Ŝadnego z tych oddziałów. Dlatego bardzo waŝne jest, aby kandydat pamiętał, Ŝe jeŝeli chce, moŝe wybrać na swojej liście preferencji nawet wszystkie oddziały klasy pierwszej z wybranej szkoły. Kolejność, w jakiej wpisuje poszczególne oddziały, jest waŝna! NaleŜy najpierw wpisać te oddziały, w których kandydat chce uczyć się najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić go do tego oddziału, który jest na pierwszym u listy. I będzie tak dalej próbował, aŝ znajdzie e w jednym z podanych przez kandydata oddziałów lub dotrze do końca listy. Warto podać jak najdłuŝszą listę. JeŜeli kandydat wybierze bardzo mało róŝnych oddziałów i zabrak mu punktów, dosta się nigdzie. Trzeba dać systemowi szansę dokonania korzystnego przydziału. Kandydat moŝe wybierać oddziały klasy pierwszej naleŝące do trzech róŝnych szkół. Na swojej liście moŝe wskazać nawet 24 oddziałów pod warunkiem, Ŝe znajdują się w więcej niŝ trzech róŝnych szkołach. Na następnej stro pokazujemy przykład wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, w którym znajduje się lista preferencji. Na tym przykładzie widać, Ŝe moŝna na liście preferencji przeplatać oddziały klasy pierwszej z róŝnych szkół. Z kaŝdej szkoły moŝna wybrać dowolną liczbę oddziałów. Szkoła, która znajduje się na pozycji nr 1 na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru. To ona opiekuje się kandydatem w procesie rekrutacji i to do j kandydat będzie musiał zanosić wszelkie dokumenty. Pamiętaj! W podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej moŝesz wybrać dowolną liczbę oddziałów maksymal w trzech szkołach. Wybierz więc jak największą liczbę oddziałów w trzech szkołach! Zwiększa to Twoją szansę na dosta się do szkoły ponadgimnazjalnej juŝ w pierwszym etapie rekrutacji.

10 Wzór podania o przyjęcie do szkoły: JAN STANISŁAW KOWALSKI (85) PODLASKIE m. BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 35 XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MATEMATYCZNO-FIZYCZ. FIZYCZNA INFORMATYCZNA MATEMATYCZNO-INFORM. POLITECHNICZNA EKONOMICZNA MATEMATYCZNO-GEOGRAF. BIOLOGICZNO-CHEMICZNA TECHNIK MECHANIK TECHNIK MECHATRONIK TECH. POJ. SAMOCHOD. TECH. TRANSP. DROGO. MATEMATYCZNA INFORMATYCZNA MATEMATYCZNO-FIZYCZ. CHEMICZNA POLITECHNICZNA PRZYRODNICZA EKONOMICZNA SPOŁECZNA TAK TAK NIE NIE TAK Piotr Kowalski r. Jan Stanisław Kowalski

11 Wzór kwestionariusza osobowego: J A N S T A N I S Ł A W K O W A L S K I BIAŁYSTOK POLSKIE SŁONIMSKA 8 43 BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PODLASKIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ANNA KOWALSKA PIOTR KOWALSKI Piotr Kowalski r. Jan Stanisław Kowalski

12 12 3. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEśY 3.1. Proces rekrutacji zasady ogólne. W myśl przepisów regulujących zasady stosowane podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych naleŝy pamiętać o kilku podstawowych elementach wynikających z tych ustaleń. Kandydat ma do wyboru trzy szkoły, w których prag podjąć naukę. Wybór ten jednak w Ŝaden sposób ogranicza liczby oddziałów, w których uczeń chciałby kontynuować naukę. MoŜliwe jest bowiem wybra dowolnej liczby oddziałów kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach, które zgod z wyborem kandydata są umieszczane na liście preferencji o ustalonej przez go kolejności Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: składa dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010 r. do godz składa dokumentów do szkół dysponujących wolnymi ami od 31 maja do 18 czerwca 2010 r. do godz składa kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 29 czerwca 2010 r. do godz ogłosze listy przyjętych czerwca 2010 r. o godz potwierdze przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złoŝe oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 1 lipca do 2 lipca 2010 r. do godz ogłosze wolnych 5 lipca 2010 r. o godz składa dokumentów wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń od 6 lipca do 7 lipca 2010 r. do godz ogłosze listy ostatecz przyjętych 7 lipca 2010 r. o godz W termi od 15 marca do 28 maja 2010 r. kandydaci składają w kancelarii szkoły następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy oraz poda o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (formularze są dostępne na stronach internetowych: oraz w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum), 3 zdjęcia, orzecze o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku osób pełnosprawnych), zaświadcze lekarskie (w przypadku szkół zawodowych), zaświadcze do szkół sportowych (zaświadcze lekarskie, wynik zaliczenia prób sprawności fizycznej, pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, opinia trenera/nauczyciela gimnazjum), zaświadcze o preferencjach (sierota, wychowanek rodziny zastępczej, wychowanek placówki opiekuńczo wychowawczej, kandydat z opinią PPP, kandydat realizujący indywidualny program lub tok nauki) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji moŝe równocześ wybrać więcej niŝ trzy szkoły ponadgimnazjalne. Składając dokumenty w szkole pierwszego wyboru posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonego przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punków moŝliwych do uzyskania za: wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

13 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania za wyniki egzaminu powinna być równa liczbie punktów moŝliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne jego osiągnięcia Maksymalna liczba punktów moŝliwych do uzyskania: za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 60 pkt: ocena celująca 15 pkt ocena bardzo dobra 13 pkt ocena dobra 10 pkt ocena dostateczna 6 pkt za osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum 40 pkt ukończe gimnazjum z wyróŝm - 10 pkt udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, ego, ego, ego, j. białoruskiego, j. francuskiego, informatyki, plastyki oraz konkursie Losy Ŝołrza i dzieje oręŝa polskiego : - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt - finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt uzyskane wysokie e - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niŝ wymienione w powyŝszym tirecie organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy a lub wyróŝ ze szczebla najwyŝszego, więcej niŝ 7 pkt.) na szczeblu: - powiatowym 4 pkt - wojewódzkim 5 pkt - ponadwojewódzkim 6 pkt - ogólnopolskim 7 pkt - uzyskane wysokie e nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na tere szkoły (pierwsze trzy a lub wyróŝ ze szczebla najwyŝszego, więcej niŝ 6 pkt.) na szczeblu: - powiatowym - 3 pkt - wojewódzkim - 4 pkt - ponadwojewódzkim - 5 pkt - ogólnopolskim - 6 pkt - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego - 5 pkt Wskazane powyŝej osiągnięcia ucznia punktowane będą tylko i wyłącz w przypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmj jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej zaleŝ od w/w kryteriów.

14 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadcze lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie Kandydaci pełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzecze o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego powinni posiadać: bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzi medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zalicze ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, trenera lub instruktora prób sprawności fizycznej, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego, zalicze prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą, pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku zwolnia ucznia z testów wymagana jest pozytywna opinia trenera oraz przedstawiciela okręgowego związku sportowego. 4. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ DO SZKÓŁ POLICEALNYCH 4.1. O przyjęcie do klasy pierwszej uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego na podbudowie programowej szkoły zasadniczej mogą ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadcze lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształce śred O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, a takŝe na semestr pierwszy szkoły policealnej decyduje łącz: pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza, suma punktów za oceny uzyskane na egzami wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niŝszego stopnia, inne dodatkowe kryteria, zaleŝne od kierunku kształcenia zawodowego, ustalone w statucie szkoły. 4.5.Dyrektorzy szkół mogą odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli liczba kandydatów jest mjsza lub równa liczbie wolnych, którymi dysponuje szkoła Egzamin wstępny przeprowadza się w formie pisemnej z dwóch przedmiotów, ustalonych przez radę pedagogiczną.

15 Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna moŝe zwolnić z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły policealnej na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyŝszej, jeŝeli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia NiezaleŜ od powyŝszych kryteriów do szkół średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej przyjmowani są laureaci turjów dla uczniów szkół zasadniczych, a do szkół policealnych laureaci i finaliści olimpiad Pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły średj na podbudowie programowej szkoły zasadniczej zwalnia kandydata w całości lub w części z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły średj na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, jeŝeli dana szkoła średnia przeprowadza egzamin wstępny lub rozmowę kwalifikacyjną Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie szkoły zasadniczej: składa dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010 r. do godz składa świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej do 24 czerwca 2010 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 28 czerwca do czerwca 2010 r. ogłosze listy przyjętych 2 lipca 2010 r. o godz Terminy rekrutacji do szkół policealnych: składa dokumentów od 21 czerwca do 6 sierpnia 2010 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 19 sierpnia do 25 sierpnia 2010 r. ogłosze listy przyjętych do 27 sierpnia 2010 r. do godz ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 5.1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę Terminy rekrutacji do szkół dla dorosłych: składa dokumentów do 13 sierpnia 2010 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2010 r. ogłosze listy przyjętych do 27 sierpnia 2010 r. do godz ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ 6.1. Szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej oraz zadania jej członków Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej naleŝy:

16 16 poda do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, przeprowadze egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza, ustale na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłosze listy kandydatów przyjętych do szkoły, sporządze protokołu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor szkoły moŝe odstąpić od powołania szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej, jeŝeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mjsza lub równa liczbie wolnych, którymi dysponuje szkoła. 7. PREFERENCJE PRZY PRZYJMOWANIU DO SZKÓŁ 7.1. Przy przyjmowaniu do wszystkich typów szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŝliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej PowyŜszy zapis narusza uprawń dzieci innych osób, którym przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli i szkół na podstawie odrębnych przepisów. 8. CHARAKTERYSTYKA I WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 8.1. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata. Zadam liceów ogólnokształcących jest przede wszystkim przygotowa kandydatów do podjęcia studiów wyŝszych. Jednak część młodzieŝy, zainteresowanej studiami, będzie mogła kontynuować naukę w szkołach policealnych. W liceach ogólnokształcących moŝe być realizowane kształce w zakresie rozszerzonym od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, do których zalicza się: język polski, język obcy nowoŝytny, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, wiedza o kulturze, technologia informacyjna, języki mjszości narodowej lub grupy etnicznej. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wyznacza dla danego oddziału dyrektor liceum w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględm zainteresowań uczniów oraz moŝliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum na początku etapu edukacyjnego. Nabór do klas sportowych zgod z ustaleniami Prezydenta Miasta Białegostoku prowadzić będą: II Liceum Ogólnokształcące (specjalność: lotnictwo), IV Liceum Ogólnokształcące (specjalność: lekkoatletyka/strzelectwo), IX Liceum Ogólnokształcące (specjalność: piłka noŝna) oraz XVII Liceum Ogólnokształcące (specjalność: siatkówka). Będzie

17 17 prowadzony rówŝ nabór do klas mistrzostwa sportowego w XIII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: short-track) i w XVII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: lekkoatletyka). Nabór do oddziałów klasy pierwszej integracyjnej prowadzić będzie Liceum Ogólnokształcące Integracyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza 57. Do oddziału klasy zerowej dwujęzycznej (język hiszpański) naboru dokonywać będzie III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pałacowej 2/1, natomiast X Liceum Ogólnokształcące będzie prowadzić nabór do oddziału kultura wschodniosłowiańska. XI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Grottgera 9 prowadzić będzie nabór do klasy artystycznej, która będzie realizowała innowację pedagogiczną w zakresie edukacji chóralnej i teatralnej. RówŜ VII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wierzbowej 7 będzie prowadzić nabór do klasy o profilu filmowym i wizaŝu. V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Miodowej 5 będzie realizowało innowację politologiczną, psychologiczną, archeologiczną i z rysunku. XIV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Upalnej 26 oraz XVI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Sokólskiej 1 będą prowadzić nabór do klas mundurowych. Lp. Nazwa i adres szkoły 1. I Liceum Ogólnokształcące ul. Brukowa Białystok tel Internat 252 Proponowane zestawienia przedmiotów w zakresie rozszerzonym język polski, historia, wiedza o społeczeństwie informatyka, fizyka i astronomia fizyka i astronomia, język ang. historia, język angielski, wiedza o społeczeństwie biologia, chemia, fizyka i astronomia biologia, chemia, fizyka i astronomia informatyka, fizyka i astronomia geografia, język angielski geografia, /dodatkowe godz. podst. przedsiębiorczości/ Punktowane przedmioty ze świadectwa gimnazjum (język polski oraz 3 wybrane spośród): historia, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka Języki obce w danym oddziale / j. francuski, j. łaciński j. łaciński j. łaciński /j. francuski j. łaciński /j. francuski j. francuski/

18 18 Lp Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 II Liceum Ogólnokształcące * ul. Narewska Białystok tel Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 III Liceum Ogólnokształcące ul. Pałacowa 2/ Białystok tel Internat Proponowane zestawienia przedmiotów w zakresie rozszerzonym fizyka i astronomia, informatyka, fizyka i astronomia informatyka biologia, chemia biologia, chemia, fizyka i astronomia geografia, język angielski historia, wiedza o społeczeństwie, j. polski, biologia, wiedza o społeczeństwie język hiszpański, j. polski, historia (kl. zerowa) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie fizyka i astronomia geografia geografia, Punktowane przedmioty ze świadectwa gimnazjum (język polski oraz 3 wybrane spośród): historia, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka historia, wos, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka historia, wos, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka historia, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia historia, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia historia, j. obcy, fizyka i astronomia, biologia, chemia, geografia historia, wos, j. obcy, fizyka i astronomia, biologia, chemia, geografia historia, j. obcy, geografia, informatyka, wos historia, j. obcy, geografia, informatyka, wos geografia, fizyka i astronomia, wos, informatyka, j. obcy wos, historia, geografia, informatyka, j. obcy Języki obce w danym oddziale / / j. francuski / j. francuski (j. łaciński) 1 / (j. łaciński), /,, (j. łaciński) j. hiszpański j. łaciński, / j. francuski 1 - (j. łaciński) - język obowiązkowy

19 19 Lp. 3. Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 III Liceum Ogólnokształcące ul. Pałacowa 2/ Białystok tel Internat 272 Proponowane zestawienia przedmiotów w zakresie rozszerzonym biologia, chemia, fizyka i astronomia biologia, chemia, fizyka i astronomia informatyka wiedza o społeczeństwie, j. polski, Punktowane przedmioty ze świadectwa gimnazjum (język polski oraz 3 wybrane spośród): biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, j. obcy fizyka i astronomia, informatyka, wos, geografia, j. obcy historia, wos, j. obcy, geografia, informatyka Języki obce w danym oddziale j. łaciński j. francuski / j. łaciński j. francuski j. łaciński język polski, historia, wiedza o społeczeństwie biologia, chemia historia,, wos biologia, chemia, fizyka j. francuski/ j. hiszpański j. łaciński / j. hiszpański j. łaciński biologia, biologia,, geografia 4. IV Liceum Ogólnokształcące* ul. Zwierzycka 9a Białystok tel biologia, geografia, j. polski, wiedza o społeczeństwie informatyka biologia, geografia, j. angielski, historia, wos fizyka, informatyka / / j. francuski informatyka fizyka i astronomia geografia język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie fizyka, informatyka fizyka, informatyka geografia, wos, historia, wos / j. hiszpański / j. francuski / j. hiszpański

20 20 Lp Nazwa i adres szkoły V Liceum Ogólnokształcące ul. Miodowa Białystok tel VI Liceum Ogólnokształcące ul. Warszawska Białystok tel Internat Proponowane zestawienia przedmiotów w zakresie rozszerzonym geografia informatyka (zaj innowacyjne e-laerning) chemia, biologia geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o społeczeństwie,, (politologia) biologia, j. polski, (psychologia) język polski, historia, (archeologia), (rysunek) fizyka i astronomia, wiedza o kulturze informatyka, matematyka geografia chemia, biologia chemia, biologia I gr.j. francuski,, wos II gr. wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o społeczeństwie język polski, historia język polski, historia Punktowane przedmioty ze świadectwa gimnazjum (język polski oraz 3 wybrane spośród): historia, geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, j. obcy historia, j. obcy, biologia, geografia, fizyka i astronomia, chemia, informatyka historia, j. obcy, biologia, geografia, fizyka i astronomia, chemia historia, j. obcy, biologia, geografia, fizyka i astronomia, chemia, informatyka historia, j. obcy, biologia, geografia, fizyka i astronomia, chemia, wos Języki obce w danym oddziale / j. hiszpański / / j. francuski / j. francuski / j. hiszpański / j. hiszpański j. hiszpański /j. francuski / j. francuski /, j. francuski /, j. francuski/ / j. francuski

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok

o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok U R ZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok Licea Ogólnokształcące Licea Profilowane

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/ Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum uzupełniającego w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I L O im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku na rok szkolny 2009 / 20010 IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Cypriana Kamila Norwida 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a tel. 085 742-23-18 www.4lo.bialystok.pl Zasady rekrutacji do IV LO w Białymstoku są też dostępne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej na rok szkolny 2015/2016 1 Załącznik nr 2 do statutu ZSP w Zielonej Rekrutacja uczniów do pierwszych klas technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH Podstawa prawna: ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach na rok szkolny 2013/2014 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 1 1. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadza rekrutację w oparciu

Bardziej szczegółowo

Termin do Realizowane zadania (czynności) Kandydat składa dokumenty do co najwyŝej trzech wybranych szkół.

Termin do Realizowane zadania (czynności) Kandydat składa dokumenty do co najwyŝej trzech wybranych szkół. Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego oraz szkoły policealnej w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespół Szkół Pionki 21 lutego 2014 r. im. J. Śniadeckiego w Pionkach REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W PIONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. Wybickiego w Grabonogu Wewnątrzszkolne kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Rolniczych im gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu w roku szkolnym 01/013 Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KLASA MUNDUROWA KLASA PRZYRODNICZA. język polski, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie KLASA HUMANISTYCZNA

KLASA MUNDUROWA KLASA PRZYRODNICZA. język polski, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie KLASA HUMANISTYCZNA Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 Dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015 do liceum i technikum DRUKUJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA MUNDUROWA geografia, informatyka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 ZSP5.4300.1.2013 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku Na podstawie 8 ust. 1 oraz 13 ust. 1 z uwzględnieniem 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. 1 Podstawa prawna: zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku Na podstawie 23 ust.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku Na podstawie 23 ust. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Technikum nr 3 w Słupsku Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE WARUNKÓW PRZYJMOWANIA DO SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN W SPRAWIE WARUNKÓW PRZYJMOWANIA DO SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN W SPRAWIE WARUNKÓW PRZYJMOWANIA DO SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 BIAŁEJ PODLASKIEJ Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10 tel./fax. 22/756 74 32

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10 tel./fax. 22/756 74 32 Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 05-500 Piaseczno, ul. Szpitalna 10 tel./fax. 22/756 74 32 www.zs1piaseczno.pl e-mail: sekretariat@zs1piaseczno.pl Zasady rekrutacji w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI. dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2015/2016

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI. dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2015/2016 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół w Czudcu w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin został opracowany na podstawie: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie Mościcach w roku szkolnym 2011/2012 Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015. I. Zgłoszenia kandydatów

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015. I. Zgłoszenia kandydatów Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011.

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. na rok szkolny 2010/2011. Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2008/09

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2008/09 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2008/09 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie rozdziału 2a ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do klas I szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie na rok szkolny 2013/ 2014

Regulamin przyjęć do klas I szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie na rok szkolny 2013/ 2014 Regulamin przyjęć do klas I szkół dla młodzieży w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie na rok szkolny 2013/ 2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35) ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 I. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 1. O przyjęcie do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole. na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole. na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole na rok szkolny 2013/2014 1 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 1 2

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 1 2 Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego 2008/2009 Podstawa prawna: a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający. zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. na rok szkolny 2009/2010

Regulamin określający. zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. na rok szkolny 2009/2010 Regulamin określający zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2009/2010 I. Podstawa prawna 1. 23 ust.2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie art.367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. STANISŁAWA STASZICA ROK SZKOLNY 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. STANISŁAWA STASZICA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. STANISŁAWA STASZICA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Str. 1 MISJA SZKOŁY ŻYĆ DLA SIEBIE I INNYCH HASŁO ROKU 2012/2013 Szczęśliwe przypadki przytrafiają się dobrze przygotowanym umysłom

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 201/2018 1. Rekrutację uczniów przeprowadza się na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 14.03.201 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego na rok szkolny 2010/2011 Podstawa prawna: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014

Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Szkolny Regulamin Rekrutacji DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy na rok szkolny 2013/2014 Regulamin (zasady rekrutacji) opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowany na podstawie na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2014/15. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. im. T. Kościuszki w Zamościu na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. im. T. Kościuszki w Zamościu na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE. W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE. W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE. W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 I. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 1. O przyjęcie do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE na rok szkolny 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. TECHNIKUM nr 4 Termin i rodzaj składanych dokumentów

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. TECHNIKUM nr 4 Termin i rodzaj składanych dokumentów ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM nr 4 Termin i rodzaj składanych dokumentów Kandydaci do klas pierwszych Technikum nr 4 składają w terminie: od 11 maja 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. do godz.12.00

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: od klasy drugiej rozszerzenia: do wyboru przez ucznia 2-4 przedmiotów spośród: j.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 I. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 1. O przyjęcie do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM ROK SZKOLNY 2013/2014 A. 1. Zasady rekrutacji opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Regulamin Rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria przyjęcia uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szk. 2017/2018

Zasady i kryteria przyjęcia uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szk. 2017/2018 Zasady i kryteria przyjęcia uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szk. 2017/2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub

najmniej na szczeblu powiatowym, - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach rok szkolny 2015/2016 Postępowanie rekrutacyjne do II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawa prawna : 1. Art. 9 ust. 2 oraz art. 10. ust 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

ST-KZ.110.1.15. 201 2.KS

ST-KZ.110.1.15. 201 2.KS Wewnątrzszkolny regulamin przeprowadzania rekrutacji uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Mikołowie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN rekrutacji do klas pierwszych Regulamin rekrutacji do klas pierwszych został opracowany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów i słuchaczy. w Zespole Szkół RCKU. w Piasecznie

Regulamin rekrutacji uczniów i słuchaczy. w Zespole Szkół RCKU. w Piasecznie Regulamin rekrutacji uczniów i słuchaczy w Zespole Szkół RCKU w Piasecznie na rok szkolny 2010/2011 1 Podstawa Prawna : 1 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. nr 56,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: 1 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo