o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok"

Transkrypt

1 U R ZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU Białystok ul. Waryńskiego 8 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok Licea Ogólnokształcące Licea Profilowane Technika Zasadnicze Szkoły Zawodowe Uzupełniające Licea Ogólnokształcące Technika Uzupełniające Szkoły Policealne Rok szkolny 2010/2011 Białystok 2010

2 2 Opracowa: DEPARTAMENT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Waryńskiego 8 tel. ( 85) w oparciu o rozporządze Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.), zarządze Nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zarządze Nr 05/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia r. zmieniające zarządze Nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz informacje przesłane przez dyrektorów szkół. Wydawca ponosi odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły po wydaniu informatora.

3 3 Drodzy Uczniowie, Rozpoczęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej jest waŝnym momentem w Ŝyciu młodego człowieka. Wychodząc naprzeciw poszukującym porady uczniom Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przygotował Informator o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2010/2011. Oferta edukacyjna jest bardzo interesująca i daje wszystkim moŝliwość wyboru najciekawszej i najbardziej uŝytecznej dalszej drogi kształcenia. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powin być zgodny z zainteresowaniami i moŝliwościami, a takŝe poprzedzony analizą oferty szkół. Właściwy wybór to szansa na sukces zawodowy. Niech Informator słuŝy pomocą. Drodzy Uczniowie zachęcam do zapoznania się z treścią Informatora oraz zasadami naboru do szkół. śyczę powodzenia w uzyskaniu jak najlepszych wyników w nauce oraz dalszej satysfakcjonującej edukacji w wybranej przez siebie szkole. Łączę wyrazy szacunku Wojciech Janowicz Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Białystok, 15 marca 2010 r.

4 4 SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne System elektronicznej rekrutacji Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz do szkół policealnych Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej Preferencje przy przyjmowaniu do szkół Charakterystyka i wykaz poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące Licea profilowane Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Charakterystyka i wykaz szkół ponadgimnazjalnych - na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej Technika uzupełniające Charakterystyka i wykaz poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych Licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne Uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych zaoczne Technika uzupełniające dla dorosłych zaoczne Szkoły policealne Szkoły policealne dzienne Szkoły policealne zaoczne Zespół Szkół Nr Skorowidz profili, zawodów i specjalności

5 WIADOMOŚCI WSTĘPNE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA STRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY Studia doktoranckie Studia uzupełniające magisterskie Studia magisterskie WyŜsza szkoła zawodowa Szkoła policealna MATURA Szkoła Policealna Szkoła Policealna Technikum Uzupełniające Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące TECHNIKUM LICEUM PROFI- LOWANE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

6 6 1.2 OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA STRUKTURA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY Studia doktoranckie Studia uzupełniające magisterskie Studia magisterskie WyŜsza szkoła zawodowa Szkoła Policealna MATURA Szkoła Policealna LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

7 7 Miasto Białystok jest organem prowadzącym dla: 5 zespołów szkół ogólnokształcących, w skład których wchodzą licea ogólnokształcące dla młodzieŝy, licea ogólnokształcące dla dorosłych oraz uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, gimnazja i licea ogólnokształcące, 7 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 12 zespołów szkół zawodowych, 2 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 1 zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi, 1 zespołu szkół, w skład którego wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którego skład wchodzą: liceum ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych, technikum dla dorosłych, technikum uzupełniające dla dorosłych, zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, szkoła policealna dla dorosłych. W strukturach zespołów szkół zawodowych i zespołów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonują: a) ponadgimnazjalne szkoły dzienne dla młodzieŝy: licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe; b) ponadgimnazjalne szkoły dzienne: technika uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealne; c) szkoły zaoczne: licea ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające licea ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technika uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealne; e) internaty. W dniu 5 lutego 2010 r. Prezydent Miasta Białegostoku przyjął wstępny plan naboru uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2010/2011. W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy przygotowano ogółem w 225 oddziałach. W tym: w liceach ogólnokształcących, 80 w liceach profilowanych, w technikach, 717 w zasadniczych szkołach zawodowych (z ZS Nr 16), W szkołach dziennych zawodowych (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) i policealnych: 118 w technikach po zasadniczej szkole zawodowej, 360 w szkołach policealnych,

8 8 w szkołach dla dorosłych zaocznych: 90 w liceum ogólnokształcącym po gimnazjum, 90 w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym po zasadniczej szkole zawodowej, 296 w uzupełniających technikach po zasadniczej szkole zawodowej, 780 w szkołach policealnych. We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych kształcących absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i dorosłych, prowadzonych przez Miasto Białystok, przygotowano w 58 oddziałach. 2. SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI 2.1. NABÓR system elektronicznego naboru stosowany do przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011 zapewnia komfortowy dla absolwenta gimnazjum sposób prowadzenia rekrutacji. W pierwszej kolejności kandydat powin dokład zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i przemyśleć wybór szkoły. Bardzo pomocny jest w tym informator o szkołach ponadgimnazjalnych dostępny rówŝ w Internecie pod adresem: MoŜna tam znaleźć szczegółowy opis oferty szkół ponadgimnazjalnych, poszczególnych klas, języków obcych, zawodów i profili kształcenia w tych klasach. Korzystając z tego informatora kandydat ma moŝliwość pobrania za pośrednictwem Internetu kwestionariusza osobowego kandydata oraz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a takŝe wypełnia ich i wydrukowania jako dokumentacji gotowej juŝ do podpisania i przekazania do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie, którzy mają dostępu do Internetu mogą pobrać formularze w sekretariacie kaŝdego gimnazjum i kaŝdej szkoły ponadgimnazjalnej m. Białegostoku. Kandydat musi popraw wypełnić te dwa druki. Do podania dołącza się dodatkowe zaświadczenia, szczegółowo wymienione w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a wymagane w wybranych szkołach (w przypadku klas sportowych, integracyjnych, szkoły zawodowej) oraz potwierdzające pierwszeństwo przyjęcia w przypadku takiej samej liczby punktów (sierota, wychowanek rodziny zastępczej, kandydat z opinią PPP, realizujący indywidualny tok nauki). Komplet dokumentów, czyli kwestionariusz osobowy kandydata oraz poda o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załącznikami naleŝy zaść do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku, tak jak poprzednio kandydat ma moŝliwość wyboru trzech szkół, jednak w celu uproszczenia całego procesu rekrutacji, komplet dokumentów składa tylko do jednej szkoły szkoły pierwszego wyboru, a więc tej szkoły, w której najbardziej chce się uczyć i którą wskazał jako pierwszą na liście preferencji w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Szkoła ta wprowadzi dane kandydata do systemu komputerowego. Wylicze ilości punktów dla kandydatów na podstawie ich osiągnięć, wyników ze świadectw i dostarczonych zaświadczeń odbywa się na podstawie danych zgromadzonych w centralnej bazie. Podczas przebiegu rekrutacji, gdy szkoły ponadgimnazjalne przyjmują dokumenty, kandydaci mogą zapoznać się drogą internetową ze wstępnym obłoŝem interesujących ich klas.

9 9 W końcowym etapie procesu rekrutacji drogą internetową moŝliwe jest takŝe sprawdze wyników - odczyta informacji o przyjęciu (ewentual przyjęciu w drodze pierwszego etapu rekrutacji). Informacje te, jako poufne, są traktowane w szczególny sposób. Kandydat ma dostęp do nich jedy po wyraŝeniu zgody na formularzu zgłoszeniowym, co powoduje przydziele mu osobistego numeru PIN będącego hasłem dostępu dla kandydata. Niestety wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznej rekrutacji. Elektronicznym naborem zostały objęte w tym roku wszystkie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Miasto Białystok. JeŜeli kandydat zamierza ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która jest poza systemem (na przykład szkoły spoza Białegostoku, szkoły prywatnej lub społecznej), musi się do j udać osobiście i złoŝyć tam wszystkie wymagane przez tę szkołę dokumenty Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Poda do szkoły ponadgimnazjalnej składa się z czterech części: danych osobowych, informacji o gimnazjum, listy preferencji, informacji dodatkowych. Na listę preferencji kandydat powin wpisać te szkoły i klasy, w których chciałby się w przyszłości uczyć. Bardzo waŝne jest, aby pamiętać, Ŝe na liście preferencji wskazuje się konkretny oddział w szkole. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie: załóŝmy, Ŝe w szkole wymarzonej przez kandydata są cztery oddziały klasy pierwszej: IA, IB, IC, ID. JeŜeli na swojej liście preferencji wpisze on tylko IA, to w wyniku przydziału moŝe się okazać, Ŝe zabrakło mu punktów, aby dostać się do tego oddziału. PowaŜ wpisał Ŝadnego innego oddziału z tej szkoły, system będzie próbował przydzielić go do oddziału IB, IC i ID. Nawet, jeŝeli wystarczyłoby mu punktów, dosta się do Ŝadnego z tych oddziałów. Dlatego bardzo waŝne jest, aby kandydat pamiętał, Ŝe jeŝeli chce, moŝe wybrać na swojej liście preferencji nawet wszystkie oddziały klasy pierwszej z wybranej szkoły. Kolejność, w jakiej wpisuje poszczególne oddziały, jest waŝna! NaleŜy najpierw wpisać te oddziały, w których kandydat chce uczyć się najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić go do tego oddziału, który jest na pierwszym u listy. I będzie tak dalej próbował, aŝ znajdzie e w jednym z podanych przez kandydata oddziałów lub dotrze do końca listy. Warto podać jak najdłuŝszą listę. JeŜeli kandydat wybierze bardzo mało róŝnych oddziałów i zabrak mu punktów, dosta się nigdzie. Trzeba dać systemowi szansę dokonania korzystnego przydziału. Kandydat moŝe wybierać oddziały klasy pierwszej naleŝące do trzech róŝnych szkół. Na swojej liście moŝe wskazać nawet 24 oddziałów pod warunkiem, Ŝe znajdują się w więcej niŝ trzech róŝnych szkołach. Na następnej stro pokazujemy przykład wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, w którym znajduje się lista preferencji. Na tym przykładzie widać, Ŝe moŝna na liście preferencji przeplatać oddziały klasy pierwszej z róŝnych szkół. Z kaŝdej szkoły moŝna wybrać dowolną liczbę oddziałów. Szkoła, która znajduje się na pozycji nr 1 na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru. To ona opiekuje się kandydatem w procesie rekrutacji i to do j kandydat będzie musiał zanosić wszelkie dokumenty. Pamiętaj! W podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej moŝesz wybrać dowolną liczbę oddziałów maksymal w trzech szkołach. Wybierz więc jak największą liczbę oddziałów w trzech szkołach! Zwiększa to Twoją szansę na dosta się do szkoły ponadgimnazjalnej juŝ w pierwszym etapie rekrutacji.

10 Wzór podania o przyjęcie do szkoły: JAN STANISŁAW KOWALSKI (85) PODLASKIE m. BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 35 XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE TECHNIKUM MECHANICZNE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MATEMATYCZNO-FIZYCZ. FIZYCZNA INFORMATYCZNA MATEMATYCZNO-INFORM. POLITECHNICZNA EKONOMICZNA MATEMATYCZNO-GEOGRAF. BIOLOGICZNO-CHEMICZNA TECHNIK MECHANIK TECHNIK MECHATRONIK TECH. POJ. SAMOCHOD. TECH. TRANSP. DROGO. MATEMATYCZNA INFORMATYCZNA MATEMATYCZNO-FIZYCZ. CHEMICZNA POLITECHNICZNA PRZYRODNICZA EKONOMICZNA SPOŁECZNA TAK TAK NIE NIE TAK Piotr Kowalski r. Jan Stanisław Kowalski

11 Wzór kwestionariusza osobowego: J A N S T A N I S Ł A W K O W A L S K I BIAŁYSTOK POLSKIE SŁONIMSKA 8 43 BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK PODLASKIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK ANNA KOWALSKA PIOTR KOWALSKI Piotr Kowalski r. Jan Stanisław Kowalski

12 12 3. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEśY 3.1. Proces rekrutacji zasady ogólne. W myśl przepisów regulujących zasady stosowane podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych naleŝy pamiętać o kilku podstawowych elementach wynikających z tych ustaleń. Kandydat ma do wyboru trzy szkoły, w których prag podjąć naukę. Wybór ten jednak w Ŝaden sposób ogranicza liczby oddziałów, w których uczeń chciałby kontynuować naukę. MoŜliwe jest bowiem wybra dowolnej liczby oddziałów kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach, które zgod z wyborem kandydata są umieszczane na liście preferencji o ustalonej przez go kolejności Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: składa dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010 r. do godz składa dokumentów do szkół dysponujących wolnymi ami od 31 maja do 18 czerwca 2010 r. do godz składa kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 29 czerwca 2010 r. do godz ogłosze listy przyjętych czerwca 2010 r. o godz potwierdze przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złoŝe oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 1 lipca do 2 lipca 2010 r. do godz ogłosze wolnych 5 lipca 2010 r. o godz składa dokumentów wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń od 6 lipca do 7 lipca 2010 r. do godz ogłosze listy ostatecz przyjętych 7 lipca 2010 r. o godz W termi od 15 marca do 28 maja 2010 r. kandydaci składają w kancelarii szkoły następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy oraz poda o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (formularze są dostępne na stronach internetowych: oraz w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum), 3 zdjęcia, orzecze o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku osób pełnosprawnych), zaświadcze lekarskie (w przypadku szkół zawodowych), zaświadcze do szkół sportowych (zaświadcze lekarskie, wynik zaliczenia prób sprawności fizycznej, pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, opinia trenera/nauczyciela gimnazjum), zaświadcze o preferencjach (sierota, wychowanek rodziny zastępczej, wychowanek placówki opiekuńczo wychowawczej, kandydat z opinią PPP, kandydat realizujący indywidualny program lub tok nauki) Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji moŝe równocześ wybrać więcej niŝ trzy szkoły ponadgimnazjalne. Składając dokumenty w szkole pierwszego wyboru posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonego przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punków moŝliwych do uzyskania za: wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

13 Liczba punktów moŝliwych do uzyskania za wyniki egzaminu powinna być równa liczbie punktów moŝliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne jego osiągnięcia Maksymalna liczba punktów moŝliwych do uzyskania: za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 60 pkt: ocena celująca 15 pkt ocena bardzo dobra 13 pkt ocena dobra 10 pkt ocena dostateczna 6 pkt za osiągnięcia ucznia potwierdzone ich wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum 40 pkt ukończe gimnazjum z wyróŝm - 10 pkt udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, ego, ego, ego, j. białoruskiego, j. francuskiego, informatyki, plastyki oraz konkursie Losy Ŝołrza i dzieje oręŝa polskiego : - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt - finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt uzyskane wysokie e - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach wiedzy innych niŝ wymienione w powyŝszym tirecie organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy a lub wyróŝ ze szczebla najwyŝszego, więcej niŝ 7 pkt.) na szczeblu: - powiatowym 4 pkt - wojewódzkim 5 pkt - ponadwojewódzkim 6 pkt - ogólnopolskim 7 pkt - uzyskane wysokie e nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na tere szkoły (pierwsze trzy a lub wyróŝ ze szczebla najwyŝszego, więcej niŝ 6 pkt.) na szczeblu: - powiatowym - 3 pkt - wojewódzkim - 4 pkt - ponadwojewódzkim - 5 pkt - ogólnopolskim - 6 pkt - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego - 5 pkt Wskazane powyŝej osiągnięcia ucznia punktowane będą tylko i wyłącz w przypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły Laureaci konkursów wiedzy o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmj jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej zaleŝ od w/w kryteriów.

14 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadcze lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie Kandydaci pełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzecze o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego powinni posiadać: bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzi medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zalicze ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, trenera lub instruktora prób sprawności fizycznej, a w przypadku kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego, zalicze prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą, pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku zwolnia ucznia z testów wymagana jest pozytywna opinia trenera oraz przedstawiciela okręgowego związku sportowego. 4. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA PODBUDOWIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ DO SZKÓŁ POLICEALNYCH 4.1. O przyjęcie do klasy pierwszej uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego na podbudowie programowej szkoły zasadniczej mogą ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadcze lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształce śred O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, a takŝe na semestr pierwszy szkoły policealnej decyduje łącz: pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza, suma punktów za oceny uzyskane na egzami wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niŝszego stopnia, inne dodatkowe kryteria, zaleŝne od kierunku kształcenia zawodowego, ustalone w statucie szkoły. 4.5.Dyrektorzy szkół mogą odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli liczba kandydatów jest mjsza lub równa liczbie wolnych, którymi dysponuje szkoła Egzamin wstępny przeprowadza się w formie pisemnej z dwóch przedmiotów, ustalonych przez radę pedagogiczną.

15 Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna moŝe zwolnić z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły policealnej na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyŝszej, jeŝeli kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia NiezaleŜ od powyŝszych kryteriów do szkół średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej przyjmowani są laureaci turjów dla uczniów szkół zasadniczych, a do szkół policealnych laureaci i finaliści olimpiad Pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły średj na podbudowie programowej szkoły zasadniczej zwalnia kandydata w całości lub w części z egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły średj na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, jeŝeli dana szkoła średnia przeprowadza egzamin wstępny lub rozmowę kwalifikacyjną Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie szkoły zasadniczej: składa dokumentów od 15 marca do 28 maja 2010 r. do godz składa świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej do 24 czerwca 2010 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 28 czerwca do czerwca 2010 r. ogłosze listy przyjętych 2 lipca 2010 r. o godz Terminy rekrutacji do szkół policealnych: składa dokumentów od 21 czerwca do 6 sierpnia 2010 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 19 sierpnia do 25 sierpnia 2010 r. ogłosze listy przyjętych do 27 sierpnia 2010 r. do godz ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 5.1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę Terminy rekrutacji do szkół dla dorosłych: składa dokumentów do 13 sierpnia 2010 r. do godz egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna, jeśli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza (dokładny termin egzaminu lub rozmowy ustala dyrektor szkoły) od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2010 r. ogłosze listy przyjętych do 27 sierpnia 2010 r. do godz ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ 6.1. Szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej oraz zadania jej członków Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej naleŝy:

16 16 poda do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, przeprowadze egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŝeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza, ustale na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłosze listy kandydatów przyjętych do szkoły, sporządze protokołu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor szkoły moŝe odstąpić od powołania szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej, jeŝeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mjsza lub równa liczbie wolnych, którymi dysponuje szkoła. 7. PREFERENCJE PRZY PRZYJMOWANIU DO SZKÓŁ 7.1. Przy przyjmowaniu do wszystkich typów szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŝliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej PowyŜszy zapis narusza uprawń dzieci innych osób, którym przysługuje pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli i szkół na podstawie odrębnych przepisów. 8. CHARAKTERYSTYKA I WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 8.1. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata. Zadam liceów ogólnokształcących jest przede wszystkim przygotowa kandydatów do podjęcia studiów wyŝszych. Jednak część młodzieŝy, zainteresowanej studiami, będzie mogła kontynuować naukę w szkołach policealnych. W liceach ogólnokształcących moŝe być realizowane kształce w zakresie rozszerzonym od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, do których zalicza się: język polski, język obcy nowoŝytny, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, wiedza o kulturze, technologia informacyjna, języki mjszości narodowej lub grupy etnicznej. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym wyznacza dla danego oddziału dyrektor liceum w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględm zainteresowań uczniów oraz moŝliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum na początku etapu edukacyjnego. Nabór do klas sportowych zgod z ustaleniami Prezydenta Miasta Białegostoku prowadzić będą: II Liceum Ogólnokształcące (specjalność: lotnictwo), IV Liceum Ogólnokształcące (specjalność: lekkoatletyka/strzelectwo), IX Liceum Ogólnokształcące (specjalność: piłka noŝna) oraz XVII Liceum Ogólnokształcące (specjalność: siatkówka). Będzie

17 17 prowadzony rówŝ nabór do klas mistrzostwa sportowego w XIII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: short-track) i w XVII Liceum Ogólnokształcącym (specjalność: lekkoatletyka). Nabór do oddziałów klasy pierwszej integracyjnej prowadzić będzie Liceum Ogólnokształcące Integracyjne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza 57. Do oddziału klasy zerowej dwujęzycznej (język hiszpański) naboru dokonywać będzie III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pałacowej 2/1, natomiast X Liceum Ogólnokształcące będzie prowadzić nabór do oddziału kultura wschodniosłowiańska. XI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Grottgera 9 prowadzić będzie nabór do klasy artystycznej, która będzie realizowała innowację pedagogiczną w zakresie edukacji chóralnej i teatralnej. RówŜ VII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wierzbowej 7 będzie prowadzić nabór do klasy o profilu filmowym i wizaŝu. V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Miodowej 5 będzie realizowało innowację politologiczną, psychologiczną, archeologiczną i z rysunku. XIV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Upalnej 26 oraz XVI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Sokólskiej 1 będą prowadzić nabór do klas mundurowych. Lp. Nazwa i adres szkoły 1. I Liceum Ogólnokształcące ul. Brukowa Białystok tel Internat 252 Proponowane zestawienia przedmiotów w zakresie rozszerzonym język polski, historia, wiedza o społeczeństwie informatyka, fizyka i astronomia fizyka i astronomia, język ang. historia, język angielski, wiedza o społeczeństwie biologia, chemia, fizyka i astronomia biologia, chemia, fizyka i astronomia informatyka, fizyka i astronomia geografia, język angielski geografia, /dodatkowe godz. podst. przedsiębiorczości/ Punktowane przedmioty ze świadectwa gimnazjum (język polski oraz 3 wybrane spośród): historia, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka Języki obce w danym oddziale / j. francuski, j. łaciński j. łaciński j. łaciński /j. francuski j. łaciński /j. francuski j. francuski/

18 18 Lp Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 II Liceum Ogólnokształcące * ul. Narewska Białystok tel Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 III Liceum Ogólnokształcące ul. Pałacowa 2/ Białystok tel Internat Proponowane zestawienia przedmiotów w zakresie rozszerzonym fizyka i astronomia, informatyka, fizyka i astronomia informatyka biologia, chemia biologia, chemia, fizyka i astronomia geografia, język angielski historia, wiedza o społeczeństwie, j. polski, biologia, wiedza o społeczeństwie język hiszpański, j. polski, historia (kl. zerowa) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie fizyka i astronomia geografia geografia, Punktowane przedmioty ze świadectwa gimnazjum (język polski oraz 3 wybrane spośród): historia, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka historia, wos, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka historia, wos, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, informatyka historia, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia historia, j. obcy, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia historia, j. obcy, fizyka i astronomia, biologia, chemia, geografia historia, wos, j. obcy, fizyka i astronomia, biologia, chemia, geografia historia, j. obcy, geografia, informatyka, wos historia, j. obcy, geografia, informatyka, wos geografia, fizyka i astronomia, wos, informatyka, j. obcy wos, historia, geografia, informatyka, j. obcy Języki obce w danym oddziale / / j. francuski / j. francuski (j. łaciński) 1 / (j. łaciński), /,, (j. łaciński) j. hiszpański j. łaciński, / j. francuski 1 - (j. łaciński) - język obowiązkowy

19 19 Lp. 3. Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 III Liceum Ogólnokształcące ul. Pałacowa 2/ Białystok tel Internat 272 Proponowane zestawienia przedmiotów w zakresie rozszerzonym biologia, chemia, fizyka i astronomia biologia, chemia, fizyka i astronomia informatyka wiedza o społeczeństwie, j. polski, Punktowane przedmioty ze świadectwa gimnazjum (język polski oraz 3 wybrane spośród): biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, j. obcy fizyka i astronomia, informatyka, wos, geografia, j. obcy historia, wos, j. obcy, geografia, informatyka Języki obce w danym oddziale j. łaciński j. francuski / j. łaciński j. francuski j. łaciński język polski, historia, wiedza o społeczeństwie biologia, chemia historia,, wos biologia, chemia, fizyka j. francuski/ j. hiszpański j. łaciński / j. hiszpański j. łaciński biologia, biologia,, geografia 4. IV Liceum Ogólnokształcące* ul. Zwierzycka 9a Białystok tel biologia, geografia, j. polski, wiedza o społeczeństwie informatyka biologia, geografia, j. angielski, historia, wos fizyka, informatyka / / j. francuski informatyka fizyka i astronomia geografia język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie fizyka, informatyka fizyka, informatyka geografia, wos, historia, wos / j. hiszpański / j. francuski / j. hiszpański

20 20 Lp Nazwa i adres szkoły V Liceum Ogólnokształcące ul. Miodowa Białystok tel VI Liceum Ogólnokształcące ul. Warszawska Białystok tel Internat Proponowane zestawienia przedmiotów w zakresie rozszerzonym geografia informatyka (zaj innowacyjne e-laerning) chemia, biologia geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o społeczeństwie,, (politologia) biologia, j. polski, (psychologia) język polski, historia, (archeologia), (rysunek) fizyka i astronomia, wiedza o kulturze informatyka, matematyka geografia chemia, biologia chemia, biologia I gr.j. francuski,, wos II gr. wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o społeczeństwie język polski, historia język polski, historia Punktowane przedmioty ze świadectwa gimnazjum (język polski oraz 3 wybrane spośród): historia, geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, j. obcy historia, j. obcy, biologia, geografia, fizyka i astronomia, chemia, informatyka historia, j. obcy, biologia, geografia, fizyka i astronomia, chemia historia, j. obcy, biologia, geografia, fizyka i astronomia, chemia, informatyka historia, j. obcy, biologia, geografia, fizyka i astronomia, chemia, wos Języki obce w danym oddziale / j. hiszpański / / j. francuski / j. francuski / j. hiszpański / j. hiszpański j. hiszpański /j. francuski / j. francuski /, j. francuski /, j. francuski/ / j. francuski

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo