Dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena LIPIŃSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena LIPIŃSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego lipmag@poczta.onet."

Transkrypt

1 Dr hab. prof. nadzw. UŁ Magdalena LIPIŃSKA Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego Zainteresowania naukowe Paremiologia, frazeologia, stylistyka, francuska semantyka leksykalna, paremiologiczne, frazeologiczne i semantyczne badania kontrastywne francusko-polskie, komizm językowy, teoria retoryczna tekstów argumentatywnych, pragmatyka językoznawcza, kognitywne teorie językoznawcze Praca dydaktyczna w KFR UŁ Od 2006 profesor nadzwyczajny UŁ w Zakładzie Języków Romańskich, Katedry Filologii Romańskiej. Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, seminaria licencjackie i magisterskie, gramatyka kontrastywna francusko-polska, gramatyka opisowa języka francuskiego, wstęp do językoznawstwa, praktyczna nauka języka francuskiego Od 1994 adiunkt w Zakładzie Języków Romańskich, Katedry Filologii Romańskiej. Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa, seminarium magisterskie z językoznawstwa, gramatyka kontrastywna francusko-polska, gramatyka opisowa języka francuskiego, wstęp do językoznawstwa, praktyczna nauka języka francuskiego Od 1984 asystent w Katedrze Filologii Romańskiej. Zajęcia z gramatyki opisowej języka francuskiego i praktycznej nauki języka francuskiego Promotor: 21 prac magisterskich, 20 prac licencjackich Studia, praca naukowa, organizacja konferencji 2011 Złota Odznaka UŁ 2010 organizacja I Międzynarodowej Konferencji Frazeologiczno- Paremiologicznej Stan badań i tendencje rozwoju Łódź 2-4 grudnia 2005 Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, pierwszego stopnia, za książkę L équivalence des proverbes polonais et des proverbes français 2005 stypendium naukowe (Strasburg) 2004 rozprawa habilitacyjna: L équivalence des proverbes polonais et des proverbes français (Ekwiwalencja przysłów polskich i francuskich) 2000 stypendium naukowe (Strasburg) 1997 staż traduktologiczny (Rennes) 1994 rozprawa doktorska: Les mécanismes métaphoriques dans les verbes et expressions phraséologiques verbales locutoires en français et en polonais étude sémantique (Mechanizmy metaforyczne we francuskich i polskich czasownikach i frazeologizmach lokucyjnych) - promotor : prof. dr hab. Marek Gawełko 1990 stypendium naukowe (Paryż) podyplomowe studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich studia w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Praca magisterska :Le mécanisme métaphorique dans les verbes intransitifs français et polonais le problème de l équivalence sémantico-stylistique (Mechanizm metaforyczny we francuskich i polskich czasownikach nieprzechodnich) - promotor: dr Jan Kortas

2 Funkcje, członkostwo w organizacjach naukowych kurator Zakładu Traduktologii Katedry Filologii Romańskiej Od 2007 członek Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN Od 2004 członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Recenzje Rozprawy doktorskie : Paulina Lorenc, Andrzej Napieralski Rozprawa habilitacyjna: Anna Krzyżanowska 2012 Artykuły in Studia Romanica Posnaniensia XXXVIII, 3. L I N G U I S T I Q U Poznań 2012: Expressivité du discours de la presse Alcune riflessioni sulle varietà del linguaggio giovanile Les discours de l identité féminine dans les publicités automobiles L autocentrage ou l évolution dans la structure énonciative du discours politique Réflexions sur une série choisie d adjectifs français et polonais Les connecteurs discursifs comme moyen de produire un effet humoristique dans «La vie devant soi» de Romain Gary et sa traduction en polonais étude traductologique I composti NN nel lessico sportivo italiano come prova delle tendenze in atto nell italiano contemporaneo Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji "Approches théoriques et empiriques en phraséologie" 11 et 12 grudnia 2014 Nancy, Francja * * * Publikacje «Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w polskich i francuskich welleryzmach» in Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. LXIX, 2013, s «Analyse pragmalinguistique de l humour dans les wellérismes français et polonais» in Parémiologie. Proverbes et formes voisines, tom II, Jean-Michel Benayoun, Nathalie Kübler & Jean-Philippe Zouogbo (Eds.), Presses Universitaires de Sainte Gemme, Sainte Gemme, 2013, s «Polskie welleryzmy opis formy sentencyjnej i mechanizmów komizmu słownego» in Humor. Teorie, praktyka, zastosowania, tom 3/1: Kody humoru, red. Alina Kwiatkowska,

3 Agnieszka Stanecka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2012, s «Komizm słowny w polskich priamelach»» in Problemy Frazeologii Europejskiej IX, red. A.M. Lewicki, Norbertinum, Lublin 2012, s L état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes, Leksem, Łask, 2011 «Les mécanismes pragmatiques de l humour dans les wellérismes français» in L état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes, Leksem, Łask, 2011, s «Les mécanismes pragmatiques de l humour dans les proverbes polonais et français» in Paremiología y herencia cutural, eds. Antonio Pamies Bertrán, Juan de Dios Luque Durán & Patricia Fernández Martín, Colección Granada Lingvistica, Granada 2011, s «Czy dzieci i ryby nic nam dziś nie mówią? rzecz o polskich i francuskich priamelach» in Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LVI, 2011, s «Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w polskich przysłowiach» in Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, vol. XXVII, Lublin 2009, s «Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w priamelach polskich i francuskich» in Humor. Teorie, praktyka, zastosowania, tom 1/2: Zrozumieć humor, red. Sylwia Dżereń-Głowacka, Alina Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, pp «Les registres de langue et les fonctions du langage propres aux slogans publicitaires français» (Rejestry językowe i funkcje mowy właściwe francuskim sloganom reklamowym) in Standard et périphéries de la langue, eds. Alicja Kacprzak, Jean-Pierre Goudaillier, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łódź-Łask 2009, pp «L analyse pragmatique des slogans français» (Analiza pragmatyczna francuskich sloganów) in Aspects interculturels de la communication, ed. Alicja Kacprzak, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2009, pp «Les fonctions du langage et la déixis dans les slogans publicitaires français» (Funkcje języka i deiks we francuskich sloganach reklamowych) in Studia Romanica Posnaniensia, XXXVI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, pp Humor we francuskich zdaniach cytowanych (współautor: J. Sypnicki), Humor. Teorie Praktyka Zastosowania. Odcienie humoru, red. A. Kwiatkowska, S. Dżereń- Głowacka, t. 1/1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, str Cechy definicyjne francuskich priameli, Problemy frazeologii europejskiej VIII, red. A.M. Lewicki, Norbertinum, Lublin 2007, str Essais sur les priamèles polonaises [Eseje o polskich priamelach], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006 Les relations sémantiques et les relations syntaxiques dans les proverbes [Relacje semantyczne i składniowe w przysłowiach], Semantic Relations in Language and Culture, red. Bogacki K, Miatliuk H., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, str L état des recherches de la parémiologie française et la parémiologie polonaise [Stan badań paremiologii francuskiej i polskiej], Kwartalnik Neofilologiczny, LII, 1/2005, str Badania strukturalne a badania kognitywne ekwiwalencji przysłów, Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, str Funkcjonowanie przysłów w paralelnych tekstach literackich na przykładzie Colas

4 Breugnon Romain Rollanda, La linguistique romane en Pologne : millésime 2004, red. K Bogacki, T. Giermak-Zielińska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004, str «Souvent proverbe varie ou les variantes proverbiales [Przysłowie zmiennym jest albo warianty przysłów], Kwartalnik Neofilologiczny LI, 1/2004, str Warianty przysłów w języku mówionym, Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, str L équivalence des proverbes polonais et des proverbes français [Ekwiwalencja przysłów polskich i francuskich], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004 Les traits définitoires des proverbes [Cechy definicyjne przysłów], Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, red. H. Miatliuk, K. Bogacki, H. Komorowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, str Les proverbes prototypiques polonais et français [Polskie i francuskie przysłowia prototypowe], Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2003 Les prototypes proverbiaux polonais et français dans la description directe [Prototypy przysłów polskich i francuskich w opisie bezpośrednim], Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, z. LIX, 2003, str Analiza stylistyczna priameli niewłaściwych, Rozprawy Komisji Językoznawczej ŁTN, t. XLVIII, Łódź 2003, str Analyse sémantique et stylistique des priamèles polonaises [Analiza semantyczna i stylistyczna polskich priameli], Revue des Etudes slaves, Université Paris Sorbonne - CNRS, t. LXXIV, Paris , z. 2-3, str ; L équivalence des proverbes prototypiques polonais et français [Ekwiwalencja polskich i francuskich przysłów prototypowych], Kwartalnik Neofilologiczny, t. XLIX, 3/2002, str La binarité des proverbes polonais et français dans l optique traductologique [Binarność przysłów polskich i francuskich z traduktologicznego punktu widzenia], Points communs : linguistique, traductologie, glottodidactique, red. A. Kacprzak, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2002, str La vision du monde et les normes dans les priamèles polonaises [Wizja świata i normy w polskich priamelach], Kwartalnik Neofilologiczny 48, nr 3, 2001, str ; Les priamèles polonaises [Polskie priamele], Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique, z. 57, 2001, str O prototypie przysłowia francuskiego, Rozprawy Komisji Językoznawczej ŁTN, t. XLVI, 2001, str Les origines rhétoriques de la théorie des textes argumentatifs [Źródła retoryczne teorii tekstów argumentatywnych], Studia Romanica Posnaniensia 27, 2001, str Les fonctions de la langue et les traits définitoires des proverbes [Funkcje języka a cechy definicyjne przysłów], Bulletin de liaison, Association Lyonnaise pour le Développement des Relations universitaires Internationales, nr 33, 2000, str Le découpage de la réalité en français et en polonais dans les métaphores verbales, locutoires étude cognitive [Obraz świata we francuskich i polskich lokucyjnych metaforach czasownikowych], Studia Romanica Posnaniensia 24, 1998, str Les mécanismes métaphoriques dans les verbes et expressions phraséologiques verbales locutoires en français et en polonais étude sémantique [Mechanizmy metaforyczne we francuskich i polskich czasownikach i frazeologizmach lokucyjnych], Studia Romanica Posnaniensia 23, 1997, str Le mécanisme métaphorique dans les verbes intransitifs français et polonais le problème de l équivalence sémantico-stylistique [Mechanizm metaforyczny we francuskich i polskich czasownikach nieprzechodnich problem ekwiwalencji semantyczno-stylistycznej], Folia litteraria 23, 1988, str

5 Les valeurs stylistiques de la rection verbale dans les langues française et polonaise [Wartości stylistyczne rekcji czasownikowej w języku polskim i francuskim], Folia linguistica 19, 1988, str Enseigner le français : quelle langue, avec quelle méthode, pour quelles fins? [Nauczanie języka francuskiego : jakiego języka, jaką metodą, w jakim celu?], Bulletin de liaison, Association Lyonnaise pour le Développement des Relations universitaires Internationales, n o 7, 1987, str Udział w konferencjach i obradach komisji z referatem Nowe czytanie tradycji w Roku Kolbergowskim Łódź, 8-11 października 2014; referat pt. Prototyp przysłowia komicznego w XXI wieku LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Bydgoszcz, września 2012; artykuł: Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w polskich i francuskich welleryzmach 24 Konferencja International Society for Humor Studies w Krakowie, czerwca 2012: artykuł: Mechanizmy pragmatyczne komizmu w polskich przysłowiach dialogowych Obrady Komisji Frazeologicznej PAN,13 maja 2011, referat : Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w polskich i francuskich welleryzmach I er Colloque International de Phraséologie et de Parémiologie Romanes «L état des recherches et les tendances du développement» Łódź 2-4 grudnia 2010, referat: Les mécanismes pragmatiques de l humour dans les wellérismes français (w druku) Trzecia Konferencja Humor, teoria, praktyka, zastosowania, Piotrków Trybunalski września 2010: Polskie welleryzmy - opis formy sentencyjnej i mechanizmów komizmu słownego (w druku) EUROPHRAS Perspectives inter-linguistiques et interculturelles en phraséologie et Parémiologie Granada, Hiszpania 30 czerwiec-2 lipca 2010, referat : Les mécanismes pragmatiques de l humour dans les proverbes polonais et dans les proverbes français Obrady Komisji Frazeologicznej PAN, 20 listopada 2009, referat: Mechanizmy pragmatyczne komizmu w polskich przysłowiach (w druku) Międzynarodowa Konferencja Naukowa III Colloque International d Argotologie Standard et périphéries de la langue, Łódź listopada 2008, referat : Les registres de langue et les fonctions du langage propres aux slogans publicitaires français in Standard et périphéries de la langue, eds. Alicja Kacprzak, Jean-Pierre Goudaillier, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łódź-Łask 2009 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globe, Warszawa września 2008, referat: L analyse pragmatique des slogans français in Aspects interculturels de la communication, ed. Alicja Kacprzak, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2009, pp Międzynarodowa Konferencja Naukowa Humor. Teoria, praktyka, zastosowania, Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, maja 2008, referat : Mechanizmy pragmatyczne komizmu słownego w priamelach polskich i francuskich Obrady Komisji Frazeologicznej PAN, 4 marca 2008, referat: Czy dzieci i ryby nic nam dziś nie mówią? rzecz o polskich i francuskich priamelach (w druku) Obrady Komisji Frazeologicznej PAN,16 listopada 2007, referat : Komizm słowny w polskich priamelach (w druku)

6 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Humor. Teoria, praktyka, zastosowania, Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Trybunalskim. 2-3 czerwca 2006 (współautor J. Sypnicki) referat : Humor we francuskich zdaniach cytowanych, Humor. Teorie Praktyka Zastosowania. Odcienie humoru, red. A. Kwiatkowska, S. Dżereń-Głowacka, vol. 1/1, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, str Obrady Komisji Frazeologicznej PAN 17 III 2006, referat : Cechy definicyjne francuskich priameli, Problemy frazeologii europejskiej VIII, red. A.M. Lewicki, Norbertinum, Lublin 2007, str Konferencja naukowa Relacje semantyczne w języku i kulturze, Białystok X 2005 referat : Les relations sémantiques et les relations syntaxiques dans les proverbes, Semantic Relations in Language and Culture, red. Bogacki K, Miatliuk H., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2006 Krajowa Konferencja Romanistów La linguistique romane en Pologne, Warszawa, czerwiec 2004 referat : Funkcjonowanie przysłów w paralelnych tekstach literackich na przykładzie Colas Breugnon Romain Rollanda, La linguistique romane en Pologne : millésime 2004, red. K Bogacki, T. Giermak-Zielińska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004, str Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu i inne metody badawcze, Rzeszów, września 2003, referat : Badania strukturalne a badania kognitywne ekwiwalencji przysłów, Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz, S. Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005, str Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź, 6-7 maja 2003, referat : Warianty przysłów w języku mówionym, Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, str Międzynarodowa Konferencja Naukowa Points communs : linguistique, traductologie, glottodidactique, Łódź, 6, 7 i 8 czerwca 2002, referat : La binarité des proverbes polonais et français dans l optique traductologique, Points communs : linguistique, traductologie, glottodidactique, red. A. Kacprzak, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2002, str

C urriculum v itae. Wiesław Stanisław B ANYŚ. ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu. Studia wyższe filologia romańska, UJ, 1974. Specjalizacja naukowa:

C urriculum v itae. Wiesław Stanisław B ANYŚ. ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu. Studia wyższe filologia romańska, UJ, 1974. Specjalizacja naukowa: C urriculum v itae Wiesław Stanisław B ANYŚ ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu Studia wyższe filologia romańska, UJ, 1974 Specjalizacja naukowa: językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Rozprawa habilitacyjna: Językoznawstwo stosowane, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Imię i nazwisko: Małgorzata Pamuła-Behrens Stopień naukowy: doktor habilitowany Stanowisko: profesor UP Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra Glottodydaktyki i nauczania zdalnego Zainteresowania naukowe:

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki (studia stacjonarne i niestacjonarne) Ocena efektów kształcenia, III rok studiów I stopnia

Egzamin licencjacki (studia stacjonarne i niestacjonarne) Ocena efektów kształcenia, III rok studiów I stopnia Egzamin licencjacki (studia stacjonarne i niestacjonarne) Ocena efektów kształcenia, III rok studiów I stopnia Ocenie podlegają zdobyte wiedza i umiejętności. 1. Umiejętności zostaną sprawdzone w projektach

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOZNAWSTWO LEKTURA OGÓLNA GRUPA A

JĘZYKOZNAWSTWO LEKTURA OGÓLNA GRUPA A JĘZYKOZNAWSTWO Podana niżej literatura przedmiotu ma charakter ogólny i zarazem podstawowy. W grupie A" wymieniono prace o charakterze kompendiów informacyjnych, których wykorzystanie jest zalecane przy

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze dr hab. Zofia Chłopek Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 326 tel.: +48 71 3752 454 e-mail: zofia.chlopek@uwr.edu.pl Biogram naukowy 1984-1989: studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej

Bardziej szczegółowo

L E O N Z A R Ę B A SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE FRANCAIS-POLONAIS. universitas

L E O N Z A R Ę B A SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE FRANCAIS-POLONAIS. universitas L E O N Z A R Ę B A SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI universitas DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE FRANCAIS-POLONAIS SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE F R

Bardziej szczegółowo

L E O N Z A R Ę B A SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE FRANCAIS-POLONAIS. universitas

L E O N Z A R Ę B A SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE FRANCAIS-POLONAIS. universitas L E O N Z A R Ę B A SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI universitas DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE FRANCAIS-POLONAIS SŁOWNIK I D I O M A T Y C Z N Y FRANCUSKO-POLSKI DICTIONNAIRE IDIOMATIQUE F R

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Łucja Biel 2. Rozwój naukowy: posiadane dyplomy i stopnie naukowe 2004 Uniwersytet Gdański Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem), Filologiczne

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer

Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer o E-mail: dybiec@ap.krakow.pl o Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie językoznawstwa (specjalność przekładoznawstwo) o Adiunkt w Katedrze Dydaktyki

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowa w latach 1980-2014.

Działalność naukowa w latach 1980-2014. Tadeusz Piotrowski Działalność 1980-2014 str z 19 Tadeusz Piotrowski Działalność naukowa w latach 1980-2014 Spis treści Działalność publikacyjna PUBLIKACJE WYDRUKOWANE ORYGINALNE I PUBLIKACJE ZWARTE 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego Rozprawa doktorska: 2004 Temat rozprawy: Developing speaking skills in the teaching of English at the advanced level. Design, implementation and evaluation of a task-based syllabus for trainees of pre-service

Bardziej szczegółowo

DR JOANNA DYBIEC-GAJER

DR JOANNA DYBIEC-GAJER DR JOANNA DYBIEC-GAJER E-MAIL: dybiec@ap.krakow.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (literatura amerykańska) RODZAJ ZATRUDNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Przemysław Paweł Grzybowski

Przemysław Paweł Grzybowski Przemysław Paweł Grzybowski Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa Książka z płytą DVD Przemysław Paweł Grzybowski Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa Kraków 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: 050100.68 Wyksztalcenie pedagogiczne. Program II stopnia (magisterski): Lingwokulturoznawstwo

PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: 050100.68 Wyksztalcenie pedagogiczne. Program II stopnia (magisterski): Lingwokulturoznawstwo MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ FEDERALNA PAŃSTWOWA BUDŻETOWA INSTYTUCJA OŚWIATOWA WYŻSZEGO SZKOLNICTWA PROFESJONALNEGO «TOMSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY» (TPUP) PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE

DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE DOROBEK NAUKOWY PRACE OPUBLIKOWANE KSIĄŻKI AUTORSKIE 1. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej. Toruń 2005. 2. Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944-1989. Toruń

Bardziej szczegółowo

Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia

Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia Przedmioty, obrazy, idee Źródła i konteksty muzealnictwa w kulturze Oświecenia Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Warszawski Przy wsparciu Narodowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie INFORMATOR Wydanie 2011-2012 www.ambafrance-pl.org Nadzór Corinne Baylac, attachée ds. współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji w Polsce corinne.baylac@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

FOT. JERZY DURCZAK MIESIĘCZNIK UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - NR 6(156) ROK 19 CZERWIEC 2009

FOT. JERZY DURCZAK MIESIĘCZNIK UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - NR 6(156) ROK 19 CZERWIEC 2009 FOT. JERZY DURCZAK MIESIĘCZNIK UNIERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOSKIEJ - NR 6(156) ROK 19 CZERIEC 2009 K RONIKA REKTORSKA Posiedzenie 29 kwietnia 2009 r. porządku obrad Senatu znalazły się sprawy dotyczące

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

índice Abreviaturas y siglas utilizadas... 12 Introducción... 13

índice Abreviaturas y siglas utilizadas... 12 Introducción... 13 índice Abreviaturas y siglas utilizadas....................................... 12 Introducción........................................................ 13 Capítulo I: El universo fraseológico en español:

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

dr hab. prof. UŚ Artur Rejter

dr hab. prof. UŚ Artur Rejter dr hab. prof. UŚ Artur Rejter Spis publikacji Monografie 1. Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej. Katowice 2000, s. 140. 2. Polszczyzna XVII wieku.

Bardziej szczegółowo

Instytut Neofilologii

Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii 1. Kadra dydaktyczna We wrześniu 2012 r. Instytut Neofilologii (IN) został połączony ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i od początku roku akademickiego 2012/2013 prowadzi

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia

Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia 1. Informacje ogólne koordynator Tomasz Nowak modułu: rok

Bardziej szczegółowo

Lidia Cierpiałkowska

Lidia Cierpiałkowska Curriculum vitae Lidia Cierpiałkowska Magisterium 1974 Psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Style poznawcze wg Witkina a funkcjonowanie w zakładzie poprawczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo