UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA rk akademicki 2015/2016

2 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 2 REKRUTACJA NA STUDIA INFORMACJE... 2 STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI Rejestracja kandydatów Dstarczenie materiałów d sprawdzianów Wniesienie płaty rekrutacyjnej... 2 Ważne terminy... 3 STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA... 4 STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW... 4 STUDIA TRZECIEGO STOPNIA... 5 OFERTA EDUKACYJNA... 6 Wydział I Kmpzycji, Dyrygentury i Terii Muzyki... 6 Wydział II Frtepianu, Klawesynu i Organów Wydział III Instrumentalny Wydział IV Wkaln-Aktrski Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kścielnej, Rytmiki i Tańca Wydział VI Reżyserii Dźwięku Wydział VII Instrumentaln-Pedaggiczny w Białymstku MIĘDZYUCZELNIANA SPECJALNOŚĆ MULTIMEDIALNA KURSY KONSULTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW WARSZAWA KURSY KONSULTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW BIAŁYSTOK

3 INFORMACJE OGÓLNE Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina prwadzne są jak studia pierwszeg, drugieg i trzecieg stpnia, w frmie stacjnarnej i niestacjnarnej (w zależnści d wydziału i specjalnści). Rekrutacja na I rk studiów w rku akademickim 2015/2016 bejmwać będzie stacjnarne i niestacjnarne studia pierwszeg stpnia (licencjackie), stacjnarne i niestacjnarne studia drugieg stpnia (magisterskie). Na rk akademicki 2015/2016 rekrutacja na studia trzecieg stpnia nie będzie prwadzna. Abslwenci studiów pierwszeg stpnia uzyskują tytuł zawdwy licencjata, dający mżliwść kntynuwania nauki na studiach drugieg stpnia (magisterskich). Abslwenci studiów drugieg stpnia uzyskują tytuł zawdwy magistra sztuki, dający mżliwść kntynuwania nauki na studiach trzecieg stpnia (dktranckich). Pstępwanie rekrutacyjne przeprwadzają Wydziałwe Kmisje Rekrutacyjne pwłane zgdnie z art. 169 ust. 10 ustawy Praw szklnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami. wiedzy i umiejętnści niesprawdzane w trybie egzaminu maturalneg, przeprwadzane są na pdstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami Praw szklnictwie wyższym. Pstępwanie związane z przyjęciem na studia ma charakter knkurswy, a jeg wyniki są jawne. Na pszczególne kierunki przyjmwani są klejn kandydaci z najwyższą liczbą punktów, w ramach zatwierdzneg limitu przyjęć dla pszczególnych kierunków studiów. Laureaci i finaliści limpiad artystycznych szczebla centralneg będą zwlnieni z pstępwania kwalifikacyjneg z tych przedmitów, których limpiada dtyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację mżliwą d uzyskania z daneg przedmitu. Studia niestacjnarne są płatne. Odpłatnść za studia ustala c rku Senat Uczelni. REKRUTACJA NA STUDIA INFORMACJE STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI 1. Rejestracja kandydatów Rejestracja w systemie IRK jest bwiązkwa i będzie dstępna pprzez strnę https://irk.chpin.edu.pl d dnia 1 maja 2015 r. 2. Dstarczenie materiałów d sprawdzianów P dknaniu rejestracji w systemie IRK kandydaci bwiązani są d dstarczenia materiałów wymaganych d przeprwadzenia sprawdzianów. Materiały należy dstarczyć sbiście lub za pśrednictwem pczty, w terminach wskazanych w rzdziale OFERTA EDUKACYJNA. 3. Wniesienie płaty rekrutacyjnej Wyskść płaty za pstępwanie związane z przyjęciem na studia pierwszeg i drugieg stpnia w rku akademickim 2015/2016 zstanie pdana w terminie późniejszym (zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Nauki i Szklnictwa Wyższeg). Opłata nie pdlega zwrtwi. 2

4 Ważne terminy Studia w Warszawie Wydziały I-VI Studia pierwszeg stpnia Terminy: Wydziały I - V Wydział VI Wydziały I - VI Studia drugieg stpnia Wydział V kierunek taniec : czerwca lipca września 2015 Pczątek rejestracji IRK: 1 maja maja maja 2015 Kniec rejestracji IRK: 30 maja czerwca września 2015 Wniesienie płaty d: 30 maja czerwca września 2015 Dstarczenie dkumentów Zgdnie z wytycznymi Wydziałów w rzdziale OFERTA EDUKACYJNA. ddatkwych: Dstarczenie świadectwa djrzałści 15 lipca 2015 d: 15 lipca lipca września 2015 Dstarczenie kmpletu 22 lipca 2015 dkumentów d: Opłatę za pstępwanie rekrutacyjne na studia w Warszawie stpnia należy wnieść na knt bankwe: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chpina ul. Okólnik 2, Warszawa Terminy: Studia w Białymstku Wydział VII Studia pierwszeg stpnia Studia drugieg stpnia : czerwca lipca 2015 Pczątek rejestracji IRK: 1 maja maja 2015 Kniec rejestracji IRK: 30 maja czerwca 2015 Wniesienie płaty d: 30 maja czerwca 2015 Dstarczenie dkumentów ddatkwych: Dstarczenie kmpletu dkumentów d: Zgdnie z wytycznymi Wydziałów w rzdziale OFERTA EDUKACYJNA. 15 lipca lipca 2015 Opłatę za pstępwanie rekrutacyjne na studia w Białymstku stpnia należy wnieść na knt bankwe: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chpina Wydział Instrumentaln-Pedaggiczny w Białymstku ul. Kawaleryjska 5, Białystk 3

5 STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA Kandydaci, którzy w wyniku prcesu rekrutacji znajdą się na liście sób zakwalifikwanych na studia, winni złżyć w dziekanacie daneg wydziału, zgdnie z tabelą terminów, sbiście lub za pśrednictwem pczty, (decyduje data stempla pcztweg), następujące dkumenty: 1. Pdanie przyjęcie na studia wygenerwane z systemu IRK. 2. Kpię świadectwa djrzałści ryginał d wglądu. Uwaga dt. tylk kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku: Kpię świadectwa djrzałści należy dstarczyć w terminie nieprzekraczalnym d 15 lipca 2015 r. Lista sób statecznie zakwalifikwanych na studia zstanie publikwana p weryfikacji wyniku egzaminu maturalneg z matematyki lub fizyki. 3. KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: Kpię dyplm ukńczenia studiów pierwszeg stpnia lub studiów drugieg stpnia lub jednlitych magisterskich ryginał d wglądu. W przypadku kandydatów kńczących studia pierwszeg stpnia w sesji letniej rku akademickieg 2014/2015 zaświadczenie dpuszczeniu lub trwaniu egzaminu licencjackieg. Kandydaci na studia drugieg stpnia muszą psiadać c najmniej tytuł zawdwy licencjata. Uwaga dt. tylk kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku: Osby, które egzamin licencjacki składać będą w sesji wrześniwej zstaną dpuszczne d rekrutacji warunkw, na pdstawie zaświadczenia dpuszczeniu d egzaminu licencjackieg. O przyjęciu na studia, w przypadku pzytywneg dla kandydata wyniku rekrutacji, zdecyduje zaświadczenie z uczelni macierzystej zdanym egzaminie licencjackim złżne w terminie d 25 września 2015 r. Kpię wraz z ryginałem d wglądu należy dstarczyć d 30 października 2015 r. 4. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgdnie z rzprządzeniem Ministra Zdrwia i Opieki Spłecznej z dnia 11 sierpnia 2010 r. (wzór zaświadczenia według 4 ust. 4 Dz. U. Nr 155 pz z 2010 r.). Skierwania na badania wydawane są w dziekanatach właściweg wydziału. 5. Dwie aktualne ftgrafie (zgdne z wymgami stswanymi przy wydawaniu dwdów sbistych). 6. Kserkpia dwdu sbisteg (ryginał d wglądu) w dwukrtnym pwiększeniu. STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW Opiekę nad zagranicznymi studentami studiów stacjnarnych/niestacjnarnych raz czynnści z zakresu rekrutacji i przebiegu studiów dla studentów zagranicznych krdynuje Dział Nauczania: mgr Justyna Zając, pkój 405, tel w. 212, , tel./fax Cudzziemcy, którzy w wyniku prcesu rekrutacji znajdą się na liście sób zakwalifikwanych na pierwszy rk studiów pierwszeg lub drugieg stpnia, winni złżyć w dziekanacie daneg wydziału, zgdnie z tabelą terminów, sbiście lub za pśrednictwem pczty, (decyduje data stempla pcztweg), następujące dkumenty: 1. Pdanie przyjęcie na studia wygenerwane z systemu IRK. 2. Świadectw djrzałści (dpwiednik wydany pza Plską) kpia, ryginał d wglądu. Jeśli taka infrmacja nie widnieje na świadectwie djrzałści zaświadczenie, że dkument ten upważnia d pdjęcia studiów wyższych w kraju wydania kpia, ryginał d wglądu. Zaświadczenie takie wydawane jest przez władze światwe kraju wydania świadectwa lub przez knsula Rzeczypsplitej Plskiej urzędująceg w kraju wydania świadectwa, alb przez przedstawicielstw dyplmatyczne lub urząd knsularny urzędujący na terenie Rzeczypsplitej Plskiej reprezentujący kraj wydania świadectwa. Świadectw djrzałści musi być patrzne klauzulą apstille lub pwinn zstać wcześniej zalegalizwane. Apstille lub legalizacja t ficjalne wprwadzenie dkumentu d brtu prawneg z zagranicą. Apstille wydawane jest przez władze światwe kraju wydania 4

6 świadectwa djrzałści. Legalizacji dknuje knsul Rzeczypsplitej Plskiej urzędujący w kraju wydania świadectwa djrzałści. 3. Tłumaczenie świadectwa djrzałści na język plski (tłumaczenie przysięgłe) kpia, ryginał d wglądu. 4. Nstryfikacja świadectwa djrzałści. Nstryfikacji dknuje Mazwieckie Kuratrium Oświaty lub kuratrium właściwe ze względu na miejsce zamieszkania sby ubiegającej się nstryfikację. 5. KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: Dyplm ukńczenia c najmniej studiów pierwszeg stpnia kpia, ryginał d wglądu. W przypadku kandydatów kńczących studia pierwszeg stpnia w sesji letniej rku akademickieg 2014/2015 zaświadczenie dpuszczeniu lub trwaniu egzaminu licencjackieg. Dyplm ukńczenia studiów pierwszeg stpnia należy złżyć w nieprzekraczalnym terminie d 31 lipca 2015 r. (studia niestacjnarne kierunek taniec d 20 września 2015 r.). Uwaga: Kandydaci na Wydział Reżyserii Dźwięku, którzy egzamin licencjacki składać będą w sesji wrześniwej, zstaną dpuszczeni d rekrutacji warunkw, na pdstawie zaświadczenia dpuszczeniu d egzaminu licencjackieg. O przyjęciu na studia zdecyduje zaświadczenie z uczelni macierzystej pzytywnie zdanym egzaminie licencjackim złżne w terminie d dnia 25 września 2015 r. Kpię dyplmu (ryginał d wglądu) należy dstarczyć d 30 października 2015 r. Dyplm ten musi być patrzny klauzulą apstille lub pwinien zstać wcześniej zalegalizwany. Apstille lub legalizacja t ficjalne wprwadzenie dkumentu d brtu prawneg z zagranicą. Apstille wydawane jest przez władze światwe kraju wydania dyplmu. Legalizacji dknuje knsul Rzeczypsplitej Plskiej urzędujący w kraju wydania dyplmu. 6. KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: Tłumaczenie dyplmu na język plski (tłumaczenie przysięgłe) kpia, ryginał d wglądu. 7. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgdnie z rzprządzeniem Ministra Zdrwia i Opieki Spłecznej z dnia 11 sierpnia 2010 r. (skierwania na badania wydawane są w dziekanatach właściweg wydziału). 8. Dwie aktualne ftgrafie (zgdne z wymgami stswanymi przy wydawaniu dwdów sbistych). 9. Paszprt kpia (w dwukrtnym pwiększeniu), ryginał d wglądu. 10. Karta pbytu, wiza lub inny dkument uprawniający d pbytu w Plsce kpia (w dwukrtnym pwiększeniu), ryginał d wglądu. 11. Karta Plaka, jeśli kandydat psiada kpia (w dwukrtnym pwiększeniu), ryginał d wglądu. 12. Plisa ubezpieczeniwa na wypadek chrby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na kres kształcenia w Plsce lub Eurpejska Karta Ubezpieczenia Zdrwtneg kpia, ryginał d wglądu lub pisemna deklaracja, że kandydat przystąpi d ubezpieczenia w Nardwym Funduszu Zdrwia niezwłcznie p rzpczęciu kształcenia. 13. Dkument pświadczający znajmść języka plskieg (jeden z wymieninych): Certyfikat B1, pświadczający znajmść języka plskieg na pzimie minimum B1 (więcej na Świadectw ukńczenia Studium Języka Plskieg dla Cudzziemców, Świadectw maturalne uzyskane zagranicą, wydane przez szkłę średnią z plskim językiem wykładwym. Uwaga: kandydaci aplikujący na studia z językiem wykładwym angielskim zwlnieni są z udkumentwania znajmści języka plskieg, natmiast zbwiązani są d przedstawienia certyfikatu B1, pświadczająceg znajmść języka angielskieg na pzimie minimum B1. STUDIA TRZECIEGO STOPNIA Na rk akademicki 2015/2016 rekrutacja na studia trzecieg stpnia nie będzie prwadzna. 5

7 OFERTA EDUKACYJNA Wydział I Kmpzycji, Dyrygentury i Terii Muzyki STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: DYRYGENTURA Specjalnść: dyrygentura symfniczn-perwa studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Przygtwuje dyrygentów rkiestr symfnicznych i teatrów perwych. Celem studiów jest panwanie warsztatu wyknawczeg, czyli dyrygenckieg, i pdstawweg repertuaru symfniczneg, perweg, ratryjneg, a także rzwijanie umiejętnści pracy z zespłem muzycznym. Studia pierwszeg stpnia przygtwują d dalszeg kształcenia. dyrygwanie przygtwanym utwrem kształcenie słuchu i pdstawy instrumentznawstwa sprawdzian pisemny i ustny frtepian wyknanie przygtwaneg prgramu i czytanie a vista kształcenie słuchu i pdstawy instrumentznawstwa sprawdzian pisemny i ustny: dyktand pamięciwe, dyktand harmniczne, dyktand trzygłswe, krekta błędów sprawdzian pisemny, sprawdzenie słuchu wyskściweg, harmniczneg, pczucia rytmu, pamięci i wybraźni muzycznej raz słuchu wewnętrzneg sprawdzian ustny: umiejętnści biegłeg czytania nut głsem, pprawnści intnacji, precyzji rytmicznej, muzykalnści, kreślenia pzycji i przewrtów akrdów, umiejętnści natychmiastwej krekty błędów w układach trzy i cztergłswych i szybkiej reakcji na wszelkie zjawiska dźwiękwe, sprawdzenie umiejętnści dknywania analizy słuchwej utwrów muzycznych i identyfikwania cech różniących język muzyczny pszczególnych gatunków, epk, kmpzytrów sprawdzian ustny: umiejętnść rzpznawania brzmienia pszczególnych instrumentów w całej ich skali w utwrach slwych, kameralnych i rkiestrwych, w tym słyszenia harmniczneg i umiejętnści krekty błędnej intnacji w śpiewie lub złeg strju instrumentów; znajmść stylów muzycznych i wyknawczych, pdstawy instrumentznawstwa sprawdzian ustny: skale, transpzycje, specyfika instrumentów rkiestrwych (pdręczniki: K. Sikrski, M. Drbner), frtepian etiuda, utwór plifniczny, klasyczny i utwór rmantyczny lub współczesny, czytanie nut a vista. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 29 maja 2015 r. d gdziny nazwisk kmpzytra i tytuł dyrygwaneg utwru na egzaminie. Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Specjalnść: kmpzycja studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Przygtwuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdbycie wszechstrnneg zasbu wiedzy i umiejętnści w zakresie warsztatu kmpzytrskieg, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kmpzytrskich. Studia pierwszeg stpnia przygtwują d dalszeg kształcenia. 6

8 przegląd minimum trzech samdzielnych prac kmpzytrskich przesłanych d wcześniejszeg zapznania się przez kmisję kształcenie słuchu i harmnia sprawdzian ustny frtepian wyknanie przygtwaneg prgramu i czytanie a vista kształcenie słuchu i harmnia sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków; sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej; analiza wielgłswych przebiegów meldycznharmnicznych; krekta błędów w układach trzy i cztergłswych; czytanie nut głsem, praktyczna realizacja znaczeń funkcyjnych raz realizacja basu cyfrwaneg; harmnizacja meldii z mżliwścią zastswania dwlneg akmpaniamentu frtepianweg; granie zwrtów kadencyjnych; rzwiązywanie akrdów (także alterwanych i charakterystycznych); realizacja prgresji; harmnizacja gamy majrwej (d 4 znaków przykluczwych); granie mdulacji diatnicznych, chrmatycznych i enharmnicznych; analiza harmniczna przykładów z dzieł muzycznych, frtepian wyknanie dwóch utwrów (utwór plifniczny raz utwór dwlny), czytanie nut a vista. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 29 maja 2015 r. d gdziny minimum trzy samdzielne prace kmpzytrskie, d wcześniejszeg zapznania się przez kmisję. Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Specjalnść: teria muzyki studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Kształci teretyków przygtwując ich d prwadzenia badań naukwych i d nauczania przedmitów teretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i rganizatrów życia muzyczneg raz przygtwuje d pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji. Studia pierwszeg stpnia przygtwują d dalszeg kształcenia. harmnia sprawdzian ustny kształcenie słuchu sprawdzian ustny frmy i analiza dzieła muzyczneg sprawdzian ustny harmnia sprawdzian ustny: sprawdzian praktyczny przy frtepianie realizacja znaczeń funkcyjnych, harmnizacja meldii w spranie lub basie, granie kadencji, prgresji, mdulacji diatnicznych, chrmatycznych i enharmnicznych, rzwiązywanie akrdów charakterystycznych, harmnizacja gamy majrwej i minrwej (meldycznej), analiza harmniczna, kształcenie słuchu sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków; sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej; analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych; krekta błędów w układach trzy i cztergłswych; czytanie nut głsem, frmy i analiza dzieła muzyczneg sprawdzian ustny: umiejętnść zanalizwania krótkieg utwru barkweg, klasyczneg, rmantyczneg lub XX-wieczneg na pdstawie zapisu nutweg w fakturze frtepianwej. Ogólne zasady budwy frm muzycznych, takich jak: frmy plifniczne, allegr snatwe, rnd, frmy wariacyjne, frmy cykliczne, z dniesieniem d literatury muzycznej. Dkumenty ddatkwe nie wymagane 7

9 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 8 Kierunek: DYRYGENTURA Specjalnść: dyrygentura symfniczn-perwa studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie Przygtwuje dyrygentów rkiestr symfnicznych i teatrów perwych. Celem studiów jest panwanie warsztatu wyknawczeg, czyli dyrygenckieg, i pdstawweg repertuaru symfniczneg, perweg, ratryjneg, a także rzwijanie umiejętnści pracy z zespłem muzycznym. Abslwent jest prfesjnalnym dyrygentem z wiedzą bejmującą zagadnienia teretyczne raz pdstawy kmpzycji. dyrygwanie jednym z trzech przygtwanych utwrów z różnych epk utwrze, którym będzie dyrygwał kandydat decyduje kmisja egzaminacyjna czytanie partytur kształcenie słuchu sprawdzian ustny dyrygwanie jednym z trzech przygtwanych utwrów z różnych epk kmisja egzaminacyjna wybiera fragmenty utwrów, którymi dyryguje kandydat, czytanie partytur czytanie a vista z uwzględnieniem różnych kluczy i transpzycji, kształcenie słuchu sprawdzian ustny sprawdzenie słuchu wyskściweg, słuchu harmniczneg, pczucia rytmu, pamięci i wybraźni muzycznej raz umiejętnści biegłeg czytania nut głsem i krekty błędów. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 12 czerwca 2015 r. d gdziny nazwiska trzech kmpzytrów raz tytuły przygtwanych utwrów z różnych epk ( utwrze, którym będzie dyrygwał kandydat decyduje kmisja egzaminacyjna). Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Specjalnść: kmpzycja studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie Przygtwuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdbycie wszechstrnneg zasbu wiedzy i umiejętnści w zakresie warsztatu kmpzytrskieg, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kmpzytrskich. Abslwent jest prfesjnalnym kmpzytrem z wiedzą bejmującą zagadnienia muzyki kmputerwej. przegląd minimum pięciu prac kmpzytrskich przesłanych d wcześniejszeg zapznania się przez kmisję rzmwa kwalifikacyjna Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 12 czerwca 2015 r. d gdziny minimum pięć samdzielnych prac kmpzytrskich, d wcześniejszeg zapznania się przez kmisję egzaminacyjną. Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Specjalnść: teria muzyki studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie Kształci teretyków przygtwując ich d prwadzenia badań naukwych i d nauczania przedmitów teretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i rganizatrów życia muzyczneg raz przygtwuje d pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji.

10 teria muzyki sprawdzian ustny histria muzyki sprawdzian ustny kultura muzyczna sprawdzian ustny teria muzyki sprawdzian ustny znajmść zagadnień dtyczących terii frmy i składni muzycznej, histria muzyki sprawdzian ustny znajmść zagadnień związanych z prcesami i przemianami stylistycznymi zachdzącymi w histrii muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej, kultura muzyczna sprawdzian ustny sprawdzenie rientacji kandydata w bieżących wydarzeniach kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem plskiej współczesnej kultury muzycznej. Dkumenty ddatkwe nie wymagane 9

11 Wydział II Frtepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie gra na frtepianie Kształci pianistów w zakresie gry slwej, uwzględniając też zagadnienia związane z kameralistyką raz pedaggiką. Przygtwuje d pdjęcia studiów drugieg stpnia. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka i imprwizacja. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. gra na klawesynie Kształci klawesynistów w zakresie gry slwej z naciskiem na kameralistykę i realizację bass cntinu. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Przygtwuje d pdjęcia studiów drugieg stpnia. Uwzględnia prpedeutykę gry na frtepianie i rganach. Przedmity kierunkwe t m.in. klawesyn, kameralistyka, realizacja b.c., harmnia z ćwiczeniami. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy klawesyn prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Leszka Kędrackieg, ad. dr hab. Aliny Ratkwskiej, st.wykł. Władysława Kłsiewicza, przy współpracy: as. Krzysztfa Garstki. instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję przygtwanie zadaneg utwru w czasie 40 minut kształcenie słuchu sprawdzian ustny frtepian: J.S. Bach preludium i fuga z Das Whltemperierte Klavier, snata klasyczna, dwie etiudy różnej prblematyce, w tym jedna Fryderyka Chpina z wyłączeniem Etiudy cis-mll p. 25 nr 7 i Etiudy es-mll p. 10 nr 6, 10

12 większy utwór rmantyczny, utwór dwlny, klawesyn kandydat wyknuje prgram na frtepianie lub klawesynie, wybór instrumentu następuje w mmencie rejestracji d pstępwania rekrutacyjneg: J.S. Bach preludium i fuga lub fantazja i fuga, lub utwór zawierający fugę, D. Scarlatti dwie snaty różnym metrum, snata klasyczna, utwór wirtuzwski, utwór dwlny, kształcenie słuchu sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków, sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. 11 Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na rganach studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Kształci rganistów w zakresie gry slwej z uwzględnieniem zagadnień związanych z kameralistyką. Przygtwuje d pdjęcia studiów drugieg stpnia. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na frtepianie i klawesynie. Przedmity kierunkwe t m.in. rgany, kameralistyka, chrał gregriański, hymnlgia prtestancka, realizacja b.c., gra liturgiczna, rganznawstw. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy rgany prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Andrzeja Chrsińskieg, prf. UMFC dr hab. Jerzeg Dziubińskieg, prf. UMFC dr hab. Jarsława Malanwicza, przy współpracy: ad. dr Bartsza Jakubczaka, ad. dr Jarsława Wróblewskieg, st.wykł. dr Rmana Szlaużysa. instrument (wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję) wyknanie przygtwaneg utwru, któreg nuty w frmacie PDF dstępne będą d pbrania ze strny UMFC na 7 dni przed wyznaczną datą egzaminu kształcenie słuchu sprawdzian ustny rgany: utwór z epki przedbachwskiej, J.S. Bach jeden z utwrów d wybru BWV , 582, z wyłączeniem BWV 533,549,551, J.S. Bach jedna z snat BWV , J.S. Bach chrał z cantus firmus figurwanym, utwór dwlny, kształcenie słuchu sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków,

13 sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie studia licencjackie, niestacjnarne, 3-letnie Kształci pianistów w zakresie gry slwej, uwzględniając też zagadnienia związane z kameralistyką raz pedaggiką. Przygtwuje d pdjęcia studiów drugieg stpnia. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka i imprwizacja. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję przygtwanie zadaneg utwru w czasie 40 minut kształcenie słuchu sprawdzian ustny frtepian: J.S. Bach preludium i fuga z Das Whltemperierte Klavier, snata klasyczna, dwie etiudy różnej prblematyce, w tym jedna Fryderyka Chpina z wyłączeniem Etiudy cis-mll p. 25 nr 7 i Etiudy es-mll p. 10 nr 6, większy utwór rmantyczny, utwór dwlny. kształcenie słuchu sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków, sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, 12

14 czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnści: gra na frtepianie, gra na klawesynie, gra na rganach studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie gra na frtepianie Kształci wirtuzów gry na frtepianie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralistyki. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na klawesynie lub rganach. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budwa z zasadami strjenia i knserwacji instrumentu, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. gra na klawesynie - Kształci wirtuzów gry na klawesynie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralnej. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na frtepianie lub rganach. Przedmity kierunkwe t m.in. klawesyn, kameralistyka, literatura specjalistyczna, kntrapunkt z fugą, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej, realizacja b.c. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy klawesyn prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Leszka Kędrackieg, ad. dr hab. Aliny Ratkwskiej, st.wykł. Władysława Kłsiewicza, przy współpracy: as. Krzysztfa Garstki. gra na rganach Kształci wirtuzów gry na rganach i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralnej. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na frtepianie lub klawesynie. Przedmity kierunkwe t m.in. rgany, kameralistyka, literatura specjalistyczna, imprwizacja, realizacja b.c. w stylach, 13

15 rganznawstw. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy rgany prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Andrzeja Chrsińskieg, prf. UMFC dr hab. Jerzeg Dziubińskieg, prf. UMFC dr hab. Jarsława Malanwicza, przy współpracy: ad. dr Bartsza Jakubczaka, ad. dr Jarsława Wróblewskieg, st.wykł. dr Rmana Szlaużysa. sprawdzian z gry na instrumencie Wyknanie dwlneg prgramu slweg zróżnicwaneg stylistycznie znacznym stpniu trudnści (prezentacja d 45 minut, utwry d wybru przez kmisję egzaminacyjną). Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Kształci wirtuzów gry na frtepianie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralistyki. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na klawesynie lub rganach. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budwa z zasadami strjenia i knserwacji instrumentu, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. sprawdzian z gry na instrumencie 14

16 15 Wyknanie dwlneg prgramu slweg zróżnicwaneg stylistycznie znacznym stpniu trudnści (prezentacja d 45 minut, utwry d wybru przez kmisję egzaminacyjną). Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie, język wykładwy angielski studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie, dpłatne Kształci wirtuzów gry na frtepianie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralistyki. Uwzględnia prpedeutykę gry na klawesynie lub rganach. Umżliwia pznanie histrii plskiej kultury, szczególnie kultury muzycznej raz histrii pianistyki plskiej. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budwa z zasadami strjenia i knserwacji instrumentu, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. sprawdzian z gry na instrumencie Wyknanie dwlneg prgramu slweg zróżnicwaneg stylistycznie znacznym stpniu trudnści (prezentacja d 45 minut, utwry d wybru przez kmisję egzaminacyjną). Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie, język wykładwy angielski studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Kształci wirtuzów gry na frtepianie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralistyki. Uwzględnia prpedeutykę gry na klawesynie lub rganach.

17 Umżliwia pznanie histrii plskiej kultury, szczególnie kultury muzycznej raz histrii pianistyki plskiej. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budwa z zasadami strjenia i knserwacji instrumentu, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. sprawdzian z gry na instrumencie Wyknanie dwlneg prgramu slweg zróżnicwaneg stylistycznie znacznym stpniu trudnści (prezentacja d 45 minut, utwry d wybru przez kmisję egzaminacyjną). Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: kameralistyka frtepianwa studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Wprwadzenie studiów magisterskich w zakresie kameralistyki jest reakcją na rsnącą w Eurpie i świecie świadmść rli, jaką - w kształtwaniu tak prfesjnalneg muzyka, jak każdeg człnka spłeczeństwa - dgrywają wszelkie działania zespłwe. Stwarzają ne studentwi mżliwść dknania wybru zgdneg z preferencjami i indywidualnymi zdlnściami. Stanwią także pgłębieniu i uelastycznieniu ferty edukacyjnej uczelni. Prgram zawiera kształcenie m.in. w kierunku: kameralistyki, frtepianu slweg, analizy stylów wyknawczych, czytania partytur, zagadnień interpretacyjnych muzyki współczesnej i dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy kameralistyka prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Krystyny Brucińskiej, prf. zw. dr hab. Krystyny Makwskiej-Ławrynwicz, prf. zw. dr hab. Elli Susmanek, prf. ndzw. dr hab. Katarzyny Jankwskiej-Brzykwskiej, prf. UMFC dr hab. Andrzeja Guza, ad. dr hab. Janny Maklakiewicz, ad. dr hab. Iwny Mirniuk, 16

18 przy współpracy: as. Bartsza Bednarczyka, as. Grzegrza Skrbińskieg. gra na instrumencie utwór slwy frma kameralna (dpuszcza się cykl pieśni) w przypadku kandydatów z zagranicy dpuszcza się zaprezentwanie utwru slweg i nagrania vide występu z utwrem kameralnym Egzamin k. 40 minut. Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: kameralistyka frtepianwa, język wykładwy angielski studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Wprwadzenie studiów magisterskich w zakresie kameralistyki jest reakcją na rsnącą w Eurpie i świecie świadmść rli, jaką - w kształtwaniu tak prfesjnalneg muzyka, jak każdeg człnka spłeczeństwa - dgrywają wszelkie działania zespłwe. Stwarzają ne studentwi mżliwść dknania wybru zgdneg z preferencjami i indywidualnymi zdlnściami. Stanwią także pgłębieniu i uelastycznieniu ferty edukacyjnej uczelni. Prgram zawiera kształcenie m.in. w kierunku: kameralistyki, frtepianu slweg, analizy stylów wyknawczych, czytania partytur, zagadnień interpretacyjnych muzyki współczesnej i dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy kameralistyka prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Krystyny Brucińskiej, prf. zw. dr hab. Krystyny Makwskiej-Ławrynwicz, prf. zw. dr hab. Elli Susmanek, prf. ndzw. dr hab. Katarzyny Jankwskiej-Brzykwskiej, prf. UMFC dr hab. Andrzeja Guza, ad. dr hab. Janny Maklakiewicz, ad. dr hab. Iwny Mirniuk, przy współpracy: as. Bartsza Bednarczyka, as. Grzegrza Skrbińskieg. gra na instrumencie utwór slwy frma kameralna (dpuszcza się cykl pieśni) w przypadku kandydatów z zagranicy dpuszcza się zaprezentwanie utwru slweg i nagrania vide występu z utwrem kameralnym Egzamin k. 40 minut. Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. 17

19 Wydział III Instrumentalny STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na skrzypcach studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Studia adreswane są d muzycznie uzdlninych kandydatów, psiadających świadectw djrzałści, którzy chcą kntynuwać edukację muzyczną i dsknalić swe umiejętnści w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osby te, przystępując d sprawdzianów na I rk studiów, pwinny psiadać umiejętnści z gry na instrumencie na pzimie szkły muzycznej II stpnia (nie jest wymagane psiadanie dyplmu jej ukńczenia) raz gólną wiedzę muzyczną. P ukńczeniu tych studiów abslwent psiada kwalifikacje muzyka instrumentalisty: slisty i kameralisty. Równlegle kńcząc naukę w Studium Pedaggicznym przygtwany jest d prwadzenia zajęć w szkłach muzycznych I stpnia. instrument przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista kształcenie słuchu sprawdzian ustny instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję: dwie kntrastujące części snaty lub partity na skrzypce sl J.S. Bacha, jeden kaprys, kncert skrzypcwy z frtepianem d wybru I część z kadencją lub II i III część, przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista wyknanie utwrów wskazanych przez kmisję, kształcenie słuchu: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków, sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. spis przerbineg materiału pdpisany przez pedagga prwadząceg, prgram egzaminu wstępneg, kserkpie nut utwrów wyknywanych na egzaminie z akmpaniatrem UMFC. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na altówce studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Studia adreswane są d muzycznie uzdlninych kandydatów, psiadających świadectw djrzałści, którzy chcą kntynuwać edukację muzyczną i dsknalić swe umiejętnści w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osby te, przystępując d sprawdzianów na I rk studiów, pwinny psiadać umiejętnści z gry na instrumencie na pzimie szkły muzycznej II stpnia (nie jest wymagane psiadanie dyplmu jej ukńczenia) raz gólną wiedzę muzyczną. P ukńczeniu tych studiów abslwent psiada kwalifikacje muzyka instrumentalisty: slisty i kameralisty. Równlegle kńcząc naukę w Studium Pedaggicznym przygtwany jest d prwadzenia zajęć w szkłach muzycznych I stpnia. 18

20 instrument przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista kształcenie słuchu sprawdzian ustny instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję: jeden dwlny kaprys, suity J.S. Bach, G.Ph. Telemann, M. Reger (d wybru) dwie kntrastujące części, kncert klasyczny ewentualnie współczesny z frtepianem d wybru I część z kadencją lub II i III część, przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista wyknanie utwrów wskazanych przez kmisję, kształcenie słuchu: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków, sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. spis przerbineg materiału pdpisany przez pedagga prwadząceg, prgram egzaminu wstępneg, kserkpie nut utwrów wyknywanych na egzaminie z akmpaniatrem UMFC. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na wilnczeli studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Studia adreswane są d muzycznie uzdlninych kandydatów, psiadających świadectw djrzałści, którzy chcą kntynuwać edukację muzyczną i dsknalić swe umiejętnści w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osby te, przystępując d sprawdzianów na I rk studiów, pwinny psiadać umiejętnści z gry na instrumencie na pzimie szkły muzycznej II stpnia (nie jest wymagane psiadanie dyplmu jej ukńczenia) raz gólną wiedzę muzyczną. P ukńczeniu tych studiów abslwent psiada kwalifikacje muzyka instrumentalisty: slisty i kameralisty. Równlegle kńcząc naukę w Studium Pedaggicznym przygtwany jest d prwadzenia zajęć w szkłach muzycznych I stpnia. instrument przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista kształcenie słuchu sprawdzian ustny instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję: etiuda dwudźwiękwa (ze zbiru 40 etiud D. Pppera p. 73) lub kaprys dwudźwiękwy (ze zbiru 12 kaprysów A. Piattieg p. 25), dwie części z jednej ze suit J.S. Bacha na wilnczelę sl, dwie kntrastujące części z dwlnie wybranej snaty (przedklasycznej), przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista wyknanie utwrów wskazanych przez kmisję, 19

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział III Instrumentalny STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalnść: gra na skrzypcach prwadzenia zajęć w szkłach muzycznych I stpnia. wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na fortepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie gra na fortepianie Kształci

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. Wydział VII Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016. Wydział VII Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Wydział VII Instrumentaln-Pedaggiczny w Białymstku STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: pedaggika instrumentalna instrumenty: frtepian, rgany, klawesyn, skrzypce, altówka,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2016/2017. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2016/2017. Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na fortepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie gra na fortepianie Kształci pianistów

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 84/183/2015 z dnia 25 maja 201 5 roku w spraw ie rekrutacji na studia pierw szego i drugiego stopnia w roku akademickim 201 6/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział IV Wokalno-Aktorski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział IV Wokalno-Aktorski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział IV Wkaln-Aktrski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalnść: śpiew slwy i aktrstw studia licencjackie, stacjnarne, 4-letnie Wydział przygtwuje wkalnie i aktrsk młdych adeptów sztuki

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 43/ 1 42 / 2014 z d n ia 2 6 ma ja 2 014 r oku w s p r a w i e r e k ru tacji na s t u di a pi erwszego i d r ugiego s t o p ni a w r o

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06

ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06 ZASADY REKRUTACJI na I rok studiów w roku akademickim 2005/06 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa tel. centrali 827 72 41 fax 827 83 06 www.chopin.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 30/65/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w s p r a w i e z m i a n w u c h w a l e n r 1 5 6 / 2 5 5 / 2 0 1 6 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA Uchwała nr 26/2012 z dn. 23 kwietnia 2012 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 24 / 55/2 013 z d n ia 2 2 k w ietn ia 2013 r oku w s p r a w i e r e k ru tacji na s t u di a pi erwszego, d r u gi e go i trz e ci e g

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA rk akademicki 2016/2017 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 2 REKRUTACJA NA STUDIA INFORMACJE... 2

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA rok akademicki 2016/2017 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 2 REKRUTACJA NA STUDIA INFORMACJE... 2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2016/2017. Wydział III Instrumentalny

INFORMATOR 2016/2017. Wydział III Instrumentalny Wydział III Instrumentalny STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na skrzypcach instrument wykonanie przygotowanego programu, zgodnie z wyborem dokonanym przez o dwie kontrastujące części sonaty lub

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STAŻ ARTYSTYCZNY rok akademicki 2015/2016 INFORMATOR 2015-2016 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 2 REKRUTACJA NA STAŻ ARTYSTYCZNY INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015 EGZAMINY WSTĘPNE 2014/2015 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2015/2016 EGZAMINY WSTĘPNE 2015/2016 Egzaminy wstępne do Akademii

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna Urząd Gminy Zawja OS.0143.3.18.2015.BMZ 34-222 Zawja 1307 Tel.(33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 Fax. (33) 8775-015 sekretariat@zawja.ug.pl http://zawja.ug.pl/ Wydawanie dwdu sbisteg /karta usług/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Mikołaja Stasiniewicza. Perkusyjne Zespoły Kameralne 2012

V Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Mikołaja Stasiniewicza. Perkusyjne Zespoły Kameralne 2012 Zespół Państwwych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chpina w Warszawie Twarzystw Sztuki Perkusyjnej V Ogólnplski Knkurs Perkusyjny im. Mikłaja Stasiniewicza Perkusyjne Zespły Kameralne 2012 REGULAMIN Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA rok akademicki 2017/2018 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 2 REKRUTACJA NA STUDIA INFORMACJE... 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/6.1.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/6.1.1/2014 Bielsk-Biała, 27.11.2014r. Zapytanie fertwe nr 2/6.1.1/2014 1. Zamawiający Bielskie Stwarzyszenie Artystyczne Teatr Grdzki ul. S. Sempłwskiej 13, 43-300 Bielsk-Biała NIP: 547-18-99-356 REGON: 072316856

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r.

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. ZP/IPN/16/2012 Rzeszów dnia 15.06.2012r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.univ.rzeszw.pl Rzeszów: Tłumaczenie materiałów naukwych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 Katwice: Usługa pracwania merytryczneg, graficzneg, wydruku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 156/255/2016 z dnia 23 maja 201 6 roku w spraw ie rekrutacji na studia pierw szego i drugiego stopnia w roku akademickim 201 7/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Wyższa Szkła Rehabilitacji: studia pdyplmwe Studia pdyplmwe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Charakterystyka studiów : Celem studiów jest wykształcenie specjalisty z zakresu terapii manualnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Świadczenie usługi plegającej na wyknaniu pgwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Przeprwadzenie audytu zewnętrzneg prjektu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły Biała Pdlaska: Ubezpieczenie grupwe na życie pracwników, współmałżnków raz pełnletnich dzieci pracwników Państwwej Szkły Wyższej im. Papieża Jana Pawła w Białej Pdlaskiej Numer głszenia: 59386-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo