UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA rk akademicki 2015/2016

2 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 2 REKRUTACJA NA STUDIA INFORMACJE... 2 STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI Rejestracja kandydatów Dstarczenie materiałów d sprawdzianów Wniesienie płaty rekrutacyjnej... 2 Ważne terminy... 3 STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA... 4 STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW... 4 STUDIA TRZECIEGO STOPNIA... 5 OFERTA EDUKACYJNA... 6 Wydział I Kmpzycji, Dyrygentury i Terii Muzyki... 6 Wydział II Frtepianu, Klawesynu i Organów Wydział III Instrumentalny Wydział IV Wkaln-Aktrski Wydział V Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kścielnej, Rytmiki i Tańca Wydział VI Reżyserii Dźwięku Wydział VII Instrumentaln-Pedaggiczny w Białymstku MIĘDZYUCZELNIANA SPECJALNOŚĆ MULTIMEDIALNA KURSY KONSULTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW WARSZAWA KURSY KONSULTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW BIAŁYSTOK

3 INFORMACJE OGÓLNE Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina prwadzne są jak studia pierwszeg, drugieg i trzecieg stpnia, w frmie stacjnarnej i niestacjnarnej (w zależnści d wydziału i specjalnści). Rekrutacja na I rk studiów w rku akademickim 2015/2016 bejmwać będzie stacjnarne i niestacjnarne studia pierwszeg stpnia (licencjackie), stacjnarne i niestacjnarne studia drugieg stpnia (magisterskie). Na rk akademicki 2015/2016 rekrutacja na studia trzecieg stpnia nie będzie prwadzna. Abslwenci studiów pierwszeg stpnia uzyskują tytuł zawdwy licencjata, dający mżliwść kntynuwania nauki na studiach drugieg stpnia (magisterskich). Abslwenci studiów drugieg stpnia uzyskują tytuł zawdwy magistra sztuki, dający mżliwść kntynuwania nauki na studiach trzecieg stpnia (dktranckich). Pstępwanie rekrutacyjne przeprwadzają Wydziałwe Kmisje Rekrutacyjne pwłane zgdnie z art. 169 ust. 10 ustawy Praw szklnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami. wiedzy i umiejętnści niesprawdzane w trybie egzaminu maturalneg, przeprwadzane są na pdstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami Praw szklnictwie wyższym. Pstępwanie związane z przyjęciem na studia ma charakter knkurswy, a jeg wyniki są jawne. Na pszczególne kierunki przyjmwani są klejn kandydaci z najwyższą liczbą punktów, w ramach zatwierdzneg limitu przyjęć dla pszczególnych kierunków studiów. Laureaci i finaliści limpiad artystycznych szczebla centralneg będą zwlnieni z pstępwania kwalifikacyjneg z tych przedmitów, których limpiada dtyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację mżliwą d uzyskania z daneg przedmitu. Studia niestacjnarne są płatne. Odpłatnść za studia ustala c rku Senat Uczelni. REKRUTACJA NA STUDIA INFORMACJE STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REKRUTACJI 1. Rejestracja kandydatów Rejestracja w systemie IRK jest bwiązkwa i będzie dstępna pprzez strnę https://irk.chpin.edu.pl d dnia 1 maja 2015 r. 2. Dstarczenie materiałów d sprawdzianów P dknaniu rejestracji w systemie IRK kandydaci bwiązani są d dstarczenia materiałów wymaganych d przeprwadzenia sprawdzianów. Materiały należy dstarczyć sbiście lub za pśrednictwem pczty, w terminach wskazanych w rzdziale OFERTA EDUKACYJNA. 3. Wniesienie płaty rekrutacyjnej Wyskść płaty za pstępwanie związane z przyjęciem na studia pierwszeg i drugieg stpnia w rku akademickim 2015/2016 zstanie pdana w terminie późniejszym (zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Nauki i Szklnictwa Wyższeg). Opłata nie pdlega zwrtwi. 2

4 Ważne terminy Studia w Warszawie Wydziały I-VI Studia pierwszeg stpnia Terminy: Wydziały I - V Wydział VI Wydziały I - VI Studia drugieg stpnia Wydział V kierunek taniec : czerwca lipca września 2015 Pczątek rejestracji IRK: 1 maja maja maja 2015 Kniec rejestracji IRK: 30 maja czerwca września 2015 Wniesienie płaty d: 30 maja czerwca września 2015 Dstarczenie dkumentów Zgdnie z wytycznymi Wydziałów w rzdziale OFERTA EDUKACYJNA. ddatkwych: Dstarczenie świadectwa djrzałści 15 lipca 2015 d: 15 lipca lipca września 2015 Dstarczenie kmpletu 22 lipca 2015 dkumentów d: Opłatę za pstępwanie rekrutacyjne na studia w Warszawie stpnia należy wnieść na knt bankwe: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chpina ul. Okólnik 2, Warszawa Terminy: Studia w Białymstku Wydział VII Studia pierwszeg stpnia Studia drugieg stpnia : czerwca lipca 2015 Pczątek rejestracji IRK: 1 maja maja 2015 Kniec rejestracji IRK: 30 maja czerwca 2015 Wniesienie płaty d: 30 maja czerwca 2015 Dstarczenie dkumentów ddatkwych: Dstarczenie kmpletu dkumentów d: Zgdnie z wytycznymi Wydziałów w rzdziale OFERTA EDUKACYJNA. 15 lipca lipca 2015 Opłatę za pstępwanie rekrutacyjne na studia w Białymstku stpnia należy wnieść na knt bankwe: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chpina Wydział Instrumentaln-Pedaggiczny w Białymstku ul. Kawaleryjska 5, Białystk 3

5 STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA Kandydaci, którzy w wyniku prcesu rekrutacji znajdą się na liście sób zakwalifikwanych na studia, winni złżyć w dziekanacie daneg wydziału, zgdnie z tabelą terminów, sbiście lub za pśrednictwem pczty, (decyduje data stempla pcztweg), następujące dkumenty: 1. Pdanie przyjęcie na studia wygenerwane z systemu IRK. 2. Kpię świadectwa djrzałści ryginał d wglądu. Uwaga dt. tylk kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku: Kpię świadectwa djrzałści należy dstarczyć w terminie nieprzekraczalnym d 15 lipca 2015 r. Lista sób statecznie zakwalifikwanych na studia zstanie publikwana p weryfikacji wyniku egzaminu maturalneg z matematyki lub fizyki. 3. KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: Kpię dyplm ukńczenia studiów pierwszeg stpnia lub studiów drugieg stpnia lub jednlitych magisterskich ryginał d wglądu. W przypadku kandydatów kńczących studia pierwszeg stpnia w sesji letniej rku akademickieg 2014/2015 zaświadczenie dpuszczeniu lub trwaniu egzaminu licencjackieg. Kandydaci na studia drugieg stpnia muszą psiadać c najmniej tytuł zawdwy licencjata. Uwaga dt. tylk kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku: Osby, które egzamin licencjacki składać będą w sesji wrześniwej zstaną dpuszczne d rekrutacji warunkw, na pdstawie zaświadczenia dpuszczeniu d egzaminu licencjackieg. O przyjęciu na studia, w przypadku pzytywneg dla kandydata wyniku rekrutacji, zdecyduje zaświadczenie z uczelni macierzystej zdanym egzaminie licencjackim złżne w terminie d 25 września 2015 r. Kpię wraz z ryginałem d wglądu należy dstarczyć d 30 października 2015 r. 4. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgdnie z rzprządzeniem Ministra Zdrwia i Opieki Spłecznej z dnia 11 sierpnia 2010 r. (wzór zaświadczenia według 4 ust. 4 Dz. U. Nr 155 pz z 2010 r.). Skierwania na badania wydawane są w dziekanatach właściweg wydziału. 5. Dwie aktualne ftgrafie (zgdne z wymgami stswanymi przy wydawaniu dwdów sbistych). 6. Kserkpia dwdu sbisteg (ryginał d wglądu) w dwukrtnym pwiększeniu. STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW Opiekę nad zagranicznymi studentami studiów stacjnarnych/niestacjnarnych raz czynnści z zakresu rekrutacji i przebiegu studiów dla studentów zagranicznych krdynuje Dział Nauczania: mgr Justyna Zając, pkój 405, tel w. 212, , tel./fax Cudzziemcy, którzy w wyniku prcesu rekrutacji znajdą się na liście sób zakwalifikwanych na pierwszy rk studiów pierwszeg lub drugieg stpnia, winni złżyć w dziekanacie daneg wydziału, zgdnie z tabelą terminów, sbiście lub za pśrednictwem pczty, (decyduje data stempla pcztweg), następujące dkumenty: 1. Pdanie przyjęcie na studia wygenerwane z systemu IRK. 2. Świadectw djrzałści (dpwiednik wydany pza Plską) kpia, ryginał d wglądu. Jeśli taka infrmacja nie widnieje na świadectwie djrzałści zaświadczenie, że dkument ten upważnia d pdjęcia studiów wyższych w kraju wydania kpia, ryginał d wglądu. Zaświadczenie takie wydawane jest przez władze światwe kraju wydania świadectwa lub przez knsula Rzeczypsplitej Plskiej urzędująceg w kraju wydania świadectwa, alb przez przedstawicielstw dyplmatyczne lub urząd knsularny urzędujący na terenie Rzeczypsplitej Plskiej reprezentujący kraj wydania świadectwa. Świadectw djrzałści musi być patrzne klauzulą apstille lub pwinn zstać wcześniej zalegalizwane. Apstille lub legalizacja t ficjalne wprwadzenie dkumentu d brtu prawneg z zagranicą. Apstille wydawane jest przez władze światwe kraju wydania 4

6 świadectwa djrzałści. Legalizacji dknuje knsul Rzeczypsplitej Plskiej urzędujący w kraju wydania świadectwa djrzałści. 3. Tłumaczenie świadectwa djrzałści na język plski (tłumaczenie przysięgłe) kpia, ryginał d wglądu. 4. Nstryfikacja świadectwa djrzałści. Nstryfikacji dknuje Mazwieckie Kuratrium Oświaty lub kuratrium właściwe ze względu na miejsce zamieszkania sby ubiegającej się nstryfikację. 5. KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: Dyplm ukńczenia c najmniej studiów pierwszeg stpnia kpia, ryginał d wglądu. W przypadku kandydatów kńczących studia pierwszeg stpnia w sesji letniej rku akademickieg 2014/2015 zaświadczenie dpuszczeniu lub trwaniu egzaminu licencjackieg. Dyplm ukńczenia studiów pierwszeg stpnia należy złżyć w nieprzekraczalnym terminie d 31 lipca 2015 r. (studia niestacjnarne kierunek taniec d 20 września 2015 r.). Uwaga: Kandydaci na Wydział Reżyserii Dźwięku, którzy egzamin licencjacki składać będą w sesji wrześniwej, zstaną dpuszczeni d rekrutacji warunkw, na pdstawie zaświadczenia dpuszczeniu d egzaminu licencjackieg. O przyjęciu na studia zdecyduje zaświadczenie z uczelni macierzystej pzytywnie zdanym egzaminie licencjackim złżne w terminie d dnia 25 września 2015 r. Kpię dyplmu (ryginał d wglądu) należy dstarczyć d 30 października 2015 r. Dyplm ten musi być patrzny klauzulą apstille lub pwinien zstać wcześniej zalegalizwany. Apstille lub legalizacja t ficjalne wprwadzenie dkumentu d brtu prawneg z zagranicą. Apstille wydawane jest przez władze światwe kraju wydania dyplmu. Legalizacji dknuje knsul Rzeczypsplitej Plskiej urzędujący w kraju wydania dyplmu. 6. KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: Tłumaczenie dyplmu na język plski (tłumaczenie przysięgłe) kpia, ryginał d wglądu. 7. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zgdnie z rzprządzeniem Ministra Zdrwia i Opieki Spłecznej z dnia 11 sierpnia 2010 r. (skierwania na badania wydawane są w dziekanatach właściweg wydziału). 8. Dwie aktualne ftgrafie (zgdne z wymgami stswanymi przy wydawaniu dwdów sbistych). 9. Paszprt kpia (w dwukrtnym pwiększeniu), ryginał d wglądu. 10. Karta pbytu, wiza lub inny dkument uprawniający d pbytu w Plsce kpia (w dwukrtnym pwiększeniu), ryginał d wglądu. 11. Karta Plaka, jeśli kandydat psiada kpia (w dwukrtnym pwiększeniu), ryginał d wglądu. 12. Plisa ubezpieczeniwa na wypadek chrby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na kres kształcenia w Plsce lub Eurpejska Karta Ubezpieczenia Zdrwtneg kpia, ryginał d wglądu lub pisemna deklaracja, że kandydat przystąpi d ubezpieczenia w Nardwym Funduszu Zdrwia niezwłcznie p rzpczęciu kształcenia. 13. Dkument pświadczający znajmść języka plskieg (jeden z wymieninych): Certyfikat B1, pświadczający znajmść języka plskieg na pzimie minimum B1 (więcej na Świadectw ukńczenia Studium Języka Plskieg dla Cudzziemców, Świadectw maturalne uzyskane zagranicą, wydane przez szkłę średnią z plskim językiem wykładwym. Uwaga: kandydaci aplikujący na studia z językiem wykładwym angielskim zwlnieni są z udkumentwania znajmści języka plskieg, natmiast zbwiązani są d przedstawienia certyfikatu B1, pświadczająceg znajmść języka angielskieg na pzimie minimum B1. STUDIA TRZECIEGO STOPNIA Na rk akademicki 2015/2016 rekrutacja na studia trzecieg stpnia nie będzie prwadzna. 5

7 OFERTA EDUKACYJNA Wydział I Kmpzycji, Dyrygentury i Terii Muzyki STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: DYRYGENTURA Specjalnść: dyrygentura symfniczn-perwa studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Przygtwuje dyrygentów rkiestr symfnicznych i teatrów perwych. Celem studiów jest panwanie warsztatu wyknawczeg, czyli dyrygenckieg, i pdstawweg repertuaru symfniczneg, perweg, ratryjneg, a także rzwijanie umiejętnści pracy z zespłem muzycznym. Studia pierwszeg stpnia przygtwują d dalszeg kształcenia. dyrygwanie przygtwanym utwrem kształcenie słuchu i pdstawy instrumentznawstwa sprawdzian pisemny i ustny frtepian wyknanie przygtwaneg prgramu i czytanie a vista kształcenie słuchu i pdstawy instrumentznawstwa sprawdzian pisemny i ustny: dyktand pamięciwe, dyktand harmniczne, dyktand trzygłswe, krekta błędów sprawdzian pisemny, sprawdzenie słuchu wyskściweg, harmniczneg, pczucia rytmu, pamięci i wybraźni muzycznej raz słuchu wewnętrzneg sprawdzian ustny: umiejętnści biegłeg czytania nut głsem, pprawnści intnacji, precyzji rytmicznej, muzykalnści, kreślenia pzycji i przewrtów akrdów, umiejętnści natychmiastwej krekty błędów w układach trzy i cztergłswych i szybkiej reakcji na wszelkie zjawiska dźwiękwe, sprawdzenie umiejętnści dknywania analizy słuchwej utwrów muzycznych i identyfikwania cech różniących język muzyczny pszczególnych gatunków, epk, kmpzytrów sprawdzian ustny: umiejętnść rzpznawania brzmienia pszczególnych instrumentów w całej ich skali w utwrach slwych, kameralnych i rkiestrwych, w tym słyszenia harmniczneg i umiejętnści krekty błędnej intnacji w śpiewie lub złeg strju instrumentów; znajmść stylów muzycznych i wyknawczych, pdstawy instrumentznawstwa sprawdzian ustny: skale, transpzycje, specyfika instrumentów rkiestrwych (pdręczniki: K. Sikrski, M. Drbner), frtepian etiuda, utwór plifniczny, klasyczny i utwór rmantyczny lub współczesny, czytanie nut a vista. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 29 maja 2015 r. d gdziny nazwisk kmpzytra i tytuł dyrygwaneg utwru na egzaminie. Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Specjalnść: kmpzycja studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Przygtwuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdbycie wszechstrnneg zasbu wiedzy i umiejętnści w zakresie warsztatu kmpzytrskieg, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kmpzytrskich. Studia pierwszeg stpnia przygtwują d dalszeg kształcenia. 6

8 przegląd minimum trzech samdzielnych prac kmpzytrskich przesłanych d wcześniejszeg zapznania się przez kmisję kształcenie słuchu i harmnia sprawdzian ustny frtepian wyknanie przygtwaneg prgramu i czytanie a vista kształcenie słuchu i harmnia sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków; sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej; analiza wielgłswych przebiegów meldycznharmnicznych; krekta błędów w układach trzy i cztergłswych; czytanie nut głsem, praktyczna realizacja znaczeń funkcyjnych raz realizacja basu cyfrwaneg; harmnizacja meldii z mżliwścią zastswania dwlneg akmpaniamentu frtepianweg; granie zwrtów kadencyjnych; rzwiązywanie akrdów (także alterwanych i charakterystycznych); realizacja prgresji; harmnizacja gamy majrwej (d 4 znaków przykluczwych); granie mdulacji diatnicznych, chrmatycznych i enharmnicznych; analiza harmniczna przykładów z dzieł muzycznych, frtepian wyknanie dwóch utwrów (utwór plifniczny raz utwór dwlny), czytanie nut a vista. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 29 maja 2015 r. d gdziny minimum trzy samdzielne prace kmpzytrskie, d wcześniejszeg zapznania się przez kmisję. Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Specjalnść: teria muzyki studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Kształci teretyków przygtwując ich d prwadzenia badań naukwych i d nauczania przedmitów teretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i rganizatrów życia muzyczneg raz przygtwuje d pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji. Studia pierwszeg stpnia przygtwują d dalszeg kształcenia. harmnia sprawdzian ustny kształcenie słuchu sprawdzian ustny frmy i analiza dzieła muzyczneg sprawdzian ustny harmnia sprawdzian ustny: sprawdzian praktyczny przy frtepianie realizacja znaczeń funkcyjnych, harmnizacja meldii w spranie lub basie, granie kadencji, prgresji, mdulacji diatnicznych, chrmatycznych i enharmnicznych, rzwiązywanie akrdów charakterystycznych, harmnizacja gamy majrwej i minrwej (meldycznej), analiza harmniczna, kształcenie słuchu sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków; sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej; analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych; krekta błędów w układach trzy i cztergłswych; czytanie nut głsem, frmy i analiza dzieła muzyczneg sprawdzian ustny: umiejętnść zanalizwania krótkieg utwru barkweg, klasyczneg, rmantyczneg lub XX-wieczneg na pdstawie zapisu nutweg w fakturze frtepianwej. Ogólne zasady budwy frm muzycznych, takich jak: frmy plifniczne, allegr snatwe, rnd, frmy wariacyjne, frmy cykliczne, z dniesieniem d literatury muzycznej. Dkumenty ddatkwe nie wymagane 7

9 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 8 Kierunek: DYRYGENTURA Specjalnść: dyrygentura symfniczn-perwa studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie Przygtwuje dyrygentów rkiestr symfnicznych i teatrów perwych. Celem studiów jest panwanie warsztatu wyknawczeg, czyli dyrygenckieg, i pdstawweg repertuaru symfniczneg, perweg, ratryjneg, a także rzwijanie umiejętnści pracy z zespłem muzycznym. Abslwent jest prfesjnalnym dyrygentem z wiedzą bejmującą zagadnienia teretyczne raz pdstawy kmpzycji. dyrygwanie jednym z trzech przygtwanych utwrów z różnych epk utwrze, którym będzie dyrygwał kandydat decyduje kmisja egzaminacyjna czytanie partytur kształcenie słuchu sprawdzian ustny dyrygwanie jednym z trzech przygtwanych utwrów z różnych epk kmisja egzaminacyjna wybiera fragmenty utwrów, którymi dyryguje kandydat, czytanie partytur czytanie a vista z uwzględnieniem różnych kluczy i transpzycji, kształcenie słuchu sprawdzian ustny sprawdzenie słuchu wyskściweg, słuchu harmniczneg, pczucia rytmu, pamięci i wybraźni muzycznej raz umiejętnści biegłeg czytania nut głsem i krekty błędów. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 12 czerwca 2015 r. d gdziny nazwiska trzech kmpzytrów raz tytuły przygtwanych utwrów z różnych epk ( utwrze, którym będzie dyrygwał kandydat decyduje kmisja egzaminacyjna). Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Specjalnść: kmpzycja studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie Przygtwuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdbycie wszechstrnneg zasbu wiedzy i umiejętnści w zakresie warsztatu kmpzytrskieg, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kmpzytrskich. Abslwent jest prfesjnalnym kmpzytrem z wiedzą bejmującą zagadnienia muzyki kmputerwej. przegląd minimum pięciu prac kmpzytrskich przesłanych d wcześniejszeg zapznania się przez kmisję rzmwa kwalifikacyjna Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 12 czerwca 2015 r. d gdziny minimum pięć samdzielnych prac kmpzytrskich, d wcześniejszeg zapznania się przez kmisję egzaminacyjną. Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Specjalnść: teria muzyki studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie Kształci teretyków przygtwując ich d prwadzenia badań naukwych i d nauczania przedmitów teretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i rganizatrów życia muzyczneg raz przygtwuje d pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji.

10 teria muzyki sprawdzian ustny histria muzyki sprawdzian ustny kultura muzyczna sprawdzian ustny teria muzyki sprawdzian ustny znajmść zagadnień dtyczących terii frmy i składni muzycznej, histria muzyki sprawdzian ustny znajmść zagadnień związanych z prcesami i przemianami stylistycznymi zachdzącymi w histrii muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej, kultura muzyczna sprawdzian ustny sprawdzenie rientacji kandydata w bieżących wydarzeniach kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem plskiej współczesnej kultury muzycznej. Dkumenty ddatkwe nie wymagane 9

11 Wydział II Frtepianu, Klawesynu i Organów STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie, gra na klawesynie studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie gra na frtepianie Kształci pianistów w zakresie gry slwej, uwzględniając też zagadnienia związane z kameralistyką raz pedaggiką. Przygtwuje d pdjęcia studiów drugieg stpnia. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka i imprwizacja. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. gra na klawesynie Kształci klawesynistów w zakresie gry slwej z naciskiem na kameralistykę i realizację bass cntinu. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Przygtwuje d pdjęcia studiów drugieg stpnia. Uwzględnia prpedeutykę gry na frtepianie i rganach. Przedmity kierunkwe t m.in. klawesyn, kameralistyka, realizacja b.c., harmnia z ćwiczeniami. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy klawesyn prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Leszka Kędrackieg, ad. dr hab. Aliny Ratkwskiej, st.wykł. Władysława Kłsiewicza, przy współpracy: as. Krzysztfa Garstki. instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję przygtwanie zadaneg utwru w czasie 40 minut kształcenie słuchu sprawdzian ustny frtepian: J.S. Bach preludium i fuga z Das Whltemperierte Klavier, snata klasyczna, dwie etiudy różnej prblematyce, w tym jedna Fryderyka Chpina z wyłączeniem Etiudy cis-mll p. 25 nr 7 i Etiudy es-mll p. 10 nr 6, 10

12 większy utwór rmantyczny, utwór dwlny, klawesyn kandydat wyknuje prgram na frtepianie lub klawesynie, wybór instrumentu następuje w mmencie rejestracji d pstępwania rekrutacyjneg: J.S. Bach preludium i fuga lub fantazja i fuga, lub utwór zawierający fugę, D. Scarlatti dwie snaty różnym metrum, snata klasyczna, utwór wirtuzwski, utwór dwlny, kształcenie słuchu sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków, sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. 11 Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na rganach studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Kształci rganistów w zakresie gry slwej z uwzględnieniem zagadnień związanych z kameralistyką. Przygtwuje d pdjęcia studiów drugieg stpnia. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na frtepianie i klawesynie. Przedmity kierunkwe t m.in. rgany, kameralistyka, chrał gregriański, hymnlgia prtestancka, realizacja b.c., gra liturgiczna, rganznawstw. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy rgany prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Andrzeja Chrsińskieg, prf. UMFC dr hab. Jerzeg Dziubińskieg, prf. UMFC dr hab. Jarsława Malanwicza, przy współpracy: ad. dr Bartsza Jakubczaka, ad. dr Jarsława Wróblewskieg, st.wykł. dr Rmana Szlaużysa. instrument (wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję) wyknanie przygtwaneg utwru, któreg nuty w frmacie PDF dstępne będą d pbrania ze strny UMFC na 7 dni przed wyznaczną datą egzaminu kształcenie słuchu sprawdzian ustny rgany: utwór z epki przedbachwskiej, J.S. Bach jeden z utwrów d wybru BWV , 582, z wyłączeniem BWV 533,549,551, J.S. Bach jedna z snat BWV , J.S. Bach chrał z cantus firmus figurwanym, utwór dwlny, kształcenie słuchu sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków,

13 sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie studia licencjackie, niestacjnarne, 3-letnie Kształci pianistów w zakresie gry slwej, uwzględniając też zagadnienia związane z kameralistyką raz pedaggiką. Przygtwuje d pdjęcia studiów drugieg stpnia. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka i imprwizacja. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję przygtwanie zadaneg utwru w czasie 40 minut kształcenie słuchu sprawdzian ustny frtepian: J.S. Bach preludium i fuga z Das Whltemperierte Klavier, snata klasyczna, dwie etiudy różnej prblematyce, w tym jedna Fryderyka Chpina z wyłączeniem Etiudy cis-mll p. 25 nr 7 i Etiudy es-mll p. 10 nr 6, większy utwór rmantyczny, utwór dwlny. kształcenie słuchu sprawdzian ustny: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków, sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, 12

14 czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnści: gra na frtepianie, gra na klawesynie, gra na rganach studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie gra na frtepianie Kształci wirtuzów gry na frtepianie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralistyki. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na klawesynie lub rganach. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budwa z zasadami strjenia i knserwacji instrumentu, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. gra na klawesynie - Kształci wirtuzów gry na klawesynie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralnej. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na frtepianie lub rganach. Przedmity kierunkwe t m.in. klawesyn, kameralistyka, literatura specjalistyczna, kntrapunkt z fugą, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej, realizacja b.c. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy klawesyn prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Leszka Kędrackieg, ad. dr hab. Aliny Ratkwskiej, st.wykł. Władysława Kłsiewicza, przy współpracy: as. Krzysztfa Garstki. gra na rganach Kształci wirtuzów gry na rganach i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralnej. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na frtepianie lub klawesynie. Przedmity kierunkwe t m.in. rgany, kameralistyka, literatura specjalistyczna, imprwizacja, realizacja b.c. w stylach, 13

15 rganznawstw. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy rgany prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Andrzeja Chrsińskieg, prf. UMFC dr hab. Jerzeg Dziubińskieg, prf. UMFC dr hab. Jarsława Malanwicza, przy współpracy: ad. dr Bartsza Jakubczaka, ad. dr Jarsława Wróblewskieg, st.wykł. dr Rmana Szlaużysa. sprawdzian z gry na instrumencie Wyknanie dwlneg prgramu slweg zróżnicwaneg stylistycznie znacznym stpniu trudnści (prezentacja d 45 minut, utwry d wybru przez kmisję egzaminacyjną). Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Kształci wirtuzów gry na frtepianie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralistyki. Umżliwia nabycie uprawnień pedaggicznych. Uwzględnia prpedeutykę gry na klawesynie lub rganach. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budwa z zasadami strjenia i knserwacji instrumentu, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. sprawdzian z gry na instrumencie 14

16 15 Wyknanie dwlneg prgramu slweg zróżnicwaneg stylistycznie znacznym stpniu trudnści (prezentacja d 45 minut, utwry d wybru przez kmisję egzaminacyjną). Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie, język wykładwy angielski studia magisterskie, stacjnarne, 2-letnie, dpłatne Kształci wirtuzów gry na frtepianie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralistyki. Uwzględnia prpedeutykę gry na klawesynie lub rganach. Umżliwia pznanie histrii plskiej kultury, szczególnie kultury muzycznej raz histrii pianistyki plskiej. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budwa z zasadami strjenia i knserwacji instrumentu, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. sprawdzian z gry na instrumencie Wyknanie dwlneg prgramu slweg zróżnicwaneg stylistycznie znacznym stpniu trudnści (prezentacja d 45 minut, utwry d wybru przez kmisję egzaminacyjną). Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na frtepianie, język wykładwy angielski studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Kształci wirtuzów gry na frtepianie i przygtwuje d pdjęcia samdzielnej działalnści artystycznej w zakresie gry slwej i kameralistyki. Uwzględnia prpedeutykę gry na klawesynie lub rganach.

17 Umżliwia pznanie histrii plskiej kultury, szczególnie kultury muzycznej raz histrii pianistyki plskiej. Przedmity kierunkwe t m.in. frtepian, kameralistyka, literatura specjalistyczna, budwa z zasadami strjenia i knserwacji instrumentu, zagadnienia wyknawcze muzyki dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy frtepian prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Pitra Paleczneg, prf. zw. dr hab. Alicji Palety-Bugaj, prf. zw. dr hab. Krzysztfa Jabłńskieg, prf. ndzw. dr hab. Ewy Pbłckiej, prf. ndzw. dr hab. Elżbiety Tarnawskiej, prf. ndzw. dr hab. Jerzeg Sterczyńskieg, prf. UMFC dr hab. Anny Jastrzębskiej-Quinn, prf. UMFC dr hab. Pawła Kamińskieg, prf. UMFC dr hab. Elżbiety Karaś, prf. UMFC dr hab. Edwarda Wlanina, ad. dr hab. Janny Ławrynwicz-Just, przy współpracy: ad. dr Tmasza Lupy, ad. dr Agnieszki Przemyk-Bryły, ad. dr Knrada Sklarskieg, st.wykł. dr Ramir Sanjinesa, as. Karliny Nadlskiej, as. Mniki Quinn, as. Radsława Sbczaka. sprawdzian z gry na instrumencie Wyknanie dwlneg prgramu slweg zróżnicwaneg stylistycznie znacznym stpniu trudnści (prezentacja d 45 minut, utwry d wybru przez kmisję egzaminacyjną). Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: kameralistyka frtepianwa studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Wprwadzenie studiów magisterskich w zakresie kameralistyki jest reakcją na rsnącą w Eurpie i świecie świadmść rli, jaką - w kształtwaniu tak prfesjnalneg muzyka, jak każdeg człnka spłeczeństwa - dgrywają wszelkie działania zespłwe. Stwarzają ne studentwi mżliwść dknania wybru zgdneg z preferencjami i indywidualnymi zdlnściami. Stanwią także pgłębieniu i uelastycznieniu ferty edukacyjnej uczelni. Prgram zawiera kształcenie m.in. w kierunku: kameralistyki, frtepianu slweg, analizy stylów wyknawczych, czytania partytur, zagadnień interpretacyjnych muzyki współczesnej i dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy kameralistyka prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Krystyny Brucińskiej, prf. zw. dr hab. Krystyny Makwskiej-Ławrynwicz, prf. zw. dr hab. Elli Susmanek, prf. ndzw. dr hab. Katarzyny Jankwskiej-Brzykwskiej, prf. UMFC dr hab. Andrzeja Guza, ad. dr hab. Janny Maklakiewicz, ad. dr hab. Iwny Mirniuk, 16

18 przy współpracy: as. Bartsza Bednarczyka, as. Grzegrza Skrbińskieg. gra na instrumencie utwór slwy frma kameralna (dpuszcza się cykl pieśni) w przypadku kandydatów z zagranicy dpuszcza się zaprezentwanie utwru slweg i nagrania vide występu z utwrem kameralnym Egzamin k. 40 minut. Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: kameralistyka frtepianwa, język wykładwy angielski studia magisterskie, niestacjnarne, 2-letnie Wprwadzenie studiów magisterskich w zakresie kameralistyki jest reakcją na rsnącą w Eurpie i świecie świadmść rli, jaką - w kształtwaniu tak prfesjnalneg muzyka, jak każdeg człnka spłeczeństwa - dgrywają wszelkie działania zespłwe. Stwarzają ne studentwi mżliwść dknania wybru zgdneg z preferencjami i indywidualnymi zdlnściami. Stanwią także pgłębieniu i uelastycznieniu ferty edukacyjnej uczelni. Prgram zawiera kształcenie m.in. w kierunku: kameralistyki, frtepianu slweg, analizy stylów wyknawczych, czytania partytur, zagadnień interpretacyjnych muzyki współczesnej i dawnej. W rku akademickim 2015/2016 przedmit kierunkwy kameralistyka prwadzny będzie w klasach: prf. zw. dr hab. Krystyny Brucińskiej, prf. zw. dr hab. Krystyny Makwskiej-Ławrynwicz, prf. zw. dr hab. Elli Susmanek, prf. ndzw. dr hab. Katarzyny Jankwskiej-Brzykwskiej, prf. UMFC dr hab. Andrzeja Guza, ad. dr hab. Janny Maklakiewicz, ad. dr hab. Iwny Mirniuk, przy współpracy: as. Bartsza Bednarczyka, as. Grzegrza Skrbińskieg. gra na instrumencie utwór slwy frma kameralna (dpuszcza się cykl pieśni) w przypadku kandydatów z zagranicy dpuszcza się zaprezentwanie utwru slweg i nagrania vide występu z utwrem kameralnym Egzamin k. 40 minut. Dkumenty ddatkwe: należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 20 czerwca 2015 r. prgram egzaminu wstępneg. 17

19 Wydział III Instrumentalny STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na skrzypcach studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Studia adreswane są d muzycznie uzdlninych kandydatów, psiadających świadectw djrzałści, którzy chcą kntynuwać edukację muzyczną i dsknalić swe umiejętnści w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osby te, przystępując d sprawdzianów na I rk studiów, pwinny psiadać umiejętnści z gry na instrumencie na pzimie szkły muzycznej II stpnia (nie jest wymagane psiadanie dyplmu jej ukńczenia) raz gólną wiedzę muzyczną. P ukńczeniu tych studiów abslwent psiada kwalifikacje muzyka instrumentalisty: slisty i kameralisty. Równlegle kńcząc naukę w Studium Pedaggicznym przygtwany jest d prwadzenia zajęć w szkłach muzycznych I stpnia. instrument przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista kształcenie słuchu sprawdzian ustny instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję: dwie kntrastujące części snaty lub partity na skrzypce sl J.S. Bacha, jeden kaprys, kncert skrzypcwy z frtepianem d wybru I część z kadencją lub II i III część, przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista wyknanie utwrów wskazanych przez kmisję, kształcenie słuchu: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków, sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. spis przerbineg materiału pdpisany przez pedagga prwadząceg, prgram egzaminu wstępneg, kserkpie nut utwrów wyknywanych na egzaminie z akmpaniatrem UMFC. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na altówce studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Studia adreswane są d muzycznie uzdlninych kandydatów, psiadających świadectw djrzałści, którzy chcą kntynuwać edukację muzyczną i dsknalić swe umiejętnści w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osby te, przystępując d sprawdzianów na I rk studiów, pwinny psiadać umiejętnści z gry na instrumencie na pzimie szkły muzycznej II stpnia (nie jest wymagane psiadanie dyplmu jej ukńczenia) raz gólną wiedzę muzyczną. P ukńczeniu tych studiów abslwent psiada kwalifikacje muzyka instrumentalisty: slisty i kameralisty. Równlegle kńcząc naukę w Studium Pedaggicznym przygtwany jest d prwadzenia zajęć w szkłach muzycznych I stpnia. 18

20 instrument przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista kształcenie słuchu sprawdzian ustny instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję: jeden dwlny kaprys, suity J.S. Bach, G.Ph. Telemann, M. Reger (d wybru) dwie kntrastujące części, kncert klasyczny ewentualnie współczesny z frtepianem d wybru I część z kadencją lub II i III część, przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista wyknanie utwrów wskazanych przez kmisję, kształcenie słuchu: percepcja interwałów, trójdźwięków i czterdźwięków, sprawdzenie pamięci i wybraźni muzycznej, analiza wielgłswych przebiegów meldyczn-harmnicznych, czytanie nut głsem, realizacja przebiegów rytmicznych. Dkumenty ddatkwe należy dstarczyć d dziekanatu wydziału d dnia 30 maja 2015 r. spis przerbineg materiału pdpisany przez pedagga prwadząceg, prgram egzaminu wstępneg, kserkpie nut utwrów wyknywanych na egzaminie z akmpaniatrem UMFC. Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalnść: gra na wilnczeli studia licencjackie, stacjnarne, 3-letnie Studia adreswane są d muzycznie uzdlninych kandydatów, psiadających świadectw djrzałści, którzy chcą kntynuwać edukację muzyczną i dsknalić swe umiejętnści w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osby te, przystępując d sprawdzianów na I rk studiów, pwinny psiadać umiejętnści z gry na instrumencie na pzimie szkły muzycznej II stpnia (nie jest wymagane psiadanie dyplmu jej ukńczenia) raz gólną wiedzę muzyczną. P ukńczeniu tych studiów abslwent psiada kwalifikacje muzyka instrumentalisty: slisty i kameralisty. Równlegle kńcząc naukę w Studium Pedaggicznym przygtwany jest d prwadzenia zajęć w szkłach muzycznych I stpnia. instrument przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista kształcenie słuchu sprawdzian ustny instrument wyknanie przygtwaneg prgramu, zgdnie z wybrem dknanym przez kmisję: etiuda dwudźwiękwa (ze zbiru 40 etiud D. Pppera p. 73) lub kaprys dwudźwiękwy (ze zbiru 12 kaprysów A. Piattieg p. 25), dwie części z jednej ze suit J.S. Bacha na wilnczelę sl, dwie kntrastujące części z dwlnie wybranej snaty (przedklasycznej), przygtwanie zadaneg utwru i czytanie a vista wyknanie utwrów wskazanych przez kmisję, 19

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział IV Wokalno-Aktorski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMATOR 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA. Wydział IV Wokalno-Aktorski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OFERTA EDUKACYJNA Wydział IV Wkaln-Aktrski STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalnść: śpiew slwy i aktrstw studia licencjackie, stacjnarne, 4-letnie Wydział przygtwuje wkalnie i aktrsk młdych adeptów sztuki

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2014/2015

informator na rok akademicki 2014/2015 informator na rok akademicki 2014/2015 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 9 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA.

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA. AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA oraz STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2012/2013 Akademia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

informator na rok akademicki 2015/2016

informator na rok akademicki 2015/2016 informator na rok akademicki 2015/2016 Spis treści Spis treści... 2 Struktura organizacyjna... 3 Władze Uczelni... 5 Jednostki organizacyjne Uczelni... 7 Wiadomości ogólne o studiach... 10 Studia dla osób

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW

N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW na I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo