I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W"

Transkrypt

1 I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014

2 WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Wydział Architektury ul. Oskara Sosnowskiego Białystok tel kierunek: architektura i urbanistyka kierunek: architektura wnętrz kierunek: grafika Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ul. Wiejska 45 E Białystok kierunek: budownictwo tel kierunek: gospodarka przestrzenna tel kierunek: inżynieria środowiska tel kierunek: ochrona środowiska tel kierunek: architektura krajobrazu tel Wydział Elektryczny ul. Wiejska 45 D Białystok tel Wydział Informatyki ul. Wiejska 45 A Białystok tel Wydział Mechaniczny ul. Wiejska 45 C Białystok tel Wydział Zarządzania ul. Ojca Tarasiuka Kleosin tel Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce ul. Piłsudskiego Hajnówka tel , PUNKT INFORMACJI REKRUTACYJNEJ ul. Wiejska 45 C (budynek Wydziału Mechanicznego), Białystok tel , , fax

3 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA Informator o zasadach rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 Białystok 2013

4 REKRUTACJA KROK PO KROKU STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą elektroniczną. System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jest dostępny na stronie internetowej Uczelni:. W celu rejestracji kandydaci korzystają z dostępu do IRK we własnym zakresie lub ze stanowisk komputerowych na terenie Uczelni. 2 Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora. Harmonogram oraz adresy wydziałowych komisji rekrutacyjnych wraz z wykazem numerów telefonów i adresami owymi dostępne są na stronie internetowej Politechniki Białostockiej w zakładce Kandydaci. Kandydat może zarejestrować się maksymalnie na 1 kierunek studiów drugiego stopnia. W celu rejestracji kandydat: 1. zakłada osobiste konto rejestracyjne w IRK, którego identyfikatorem jest numer PESEL kandydata; 2. wypełnia i zatwierdza ankietę osobową oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 3. wpisuje ocenę z dyplomu ukończenia studiów i średnią ocen ze studiów;

5 4. dokonuje wyboru 1 kierunku studiów (i ewentualnie specjalności); 5. wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez IRK (numer konta widoczny jest w profilu kandydata w zakładce dane do przelewu ). Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy: 1. kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane; 2. kandydat zapisze się na wybrany kierunek studiów; 3. kandydat wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne (dokonanie opłaty po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji); 4. Uczelnia uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie na konto opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat. Politechnika Białostocka oswajamy technologie! 3

6 Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Dane kandydata udostępnione Uczelni w IRK są autoryzowane jego osobistym hasłem. Politechnika Białostocka nie odpowiada za skutki udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta w IRK (w szczególności za zmiany danych). Osobiste konto kandydata, oprócz dokonania i potwierdzenia rejestracji służy do przekazywania kandydatowi wyników kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego i innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz do przesłania przez kandydata zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej. Informacje przesłane kandydatom przy wykorzystaniu ich osobistych kont uważa się za dostarczone. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydatów z tymi wiadomościami. 4 Uczelnia ogłasza listy osób zakwalifikowanych na studia w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych jest złożenie kompletu dokumentów, w terminie podanym w harmonogramie. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

7 Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów w ramach limitu miejsc. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia na wybrany kierunek studiów drugiego stopnia na Politechnice Białostockiej, ma możliwość w wyznaczonym terminie, w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej, ubiegania się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów drugiego stopnia, na którym pozostały wolne miejsca poprzez dodatkowy zapis w IRK. Decyzję w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia kandydata w ramach wolnych miejsc podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi. Do ubiegania się o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne upoważnia jedynie nieuruchomienie kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Politechnika Białostocka zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów. Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów. Zasady rekrutacji przedstawione w Informatorze obowiązują również w przypadku prowadzenia rekrutacji przemiennej, tj. po semestrze zimowym, w roku akademickim 2013/2014. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. 5

8 ZASADY REKRUTACJI 6 W tabelach zostały użyte następujące skróty: WA Wydział Architektury WBiIŚ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska WE Wydział Elektryczny WI Wydział Informatyki WM Wydział Mechaniczny WZ Wydział Zarządzania Studia stacjonarne Kierunek studiów Wydział Zasady rekrutacji architektura krajobrazu architektura i urbanistyka architektura wnętrz automatyka i robotyka budownictwo elektronika i telekomunikacja elektrotechnika gospodarka przestrzenna informatyka inżynieria biomedyczna inżynieria środowiska matematyka * mechanika i budowa maszyn WBiIŚ WA WM WBiIŚ WE WBiIŚ WI WM WBiIŚ WI WM w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie: w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów ocena na dyplomie ukończenia studiów w przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą punktacją, decydować będzie średnia ocen ze studiów w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie: w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

9 ochrona środowiska WBiIŚ w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować zarządzanie będzie: w pierwszej kolejności ocena na dyplomie WZ zarządzanie i inżynieria produkcji ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW. Studia niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów Wydział Zasady rekrutacji architektura krajobrazu automatyka i robotyka budownictwo elektronika i telekomunikacja elektrotechnika gospodarka przestrzenna informatyka inżynieria środowiska mechanika i budowa maszyn ochrona środowiska turystyka i rekreacja zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji WBiIŚ WM WBiIŚ WE WBiIŚ WI WBiIŚ WM WBiIŚ WZ w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie: w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów Studia niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów Wydział Zasady rekrutacji architektura i urbanistyka architektura wnętrz WA ocena na dyplomie ukończenia studiów w przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą punktacją, decydować będzie średnia ocen ze studiów 7

10 DOKUMENTY REKRUTACYJNE 8 Komplet dokumentów na studia drugiego stopnia stanowią: ankieta osobowa i podanie o elektroniczną legitymację studencką PB wydrukowe z IRK (lub ankieta osobowa, gdy kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką PB); odpis dyplomu ukończenia studiów, suplement do dyplomu lub wypis wszystkich ocen z indeksu potwierdzony przez dziekanat wydziału wydający dyplom ukończenia studiów (w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu); kserokopia pierwszej strony indeksu; świadectwo dojrzałości (lub jego odpis); dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem o wymiarze 37 mm 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, identyczne ze zdjęciem wgranym do IRK; kserokopia obu stron dowodu osobistego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną; dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne; w przypadku kandydatów, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej dowód wniesienia opłaty za legitymację. Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce, na której umieścić należy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz poziom studiów (studia drugiego stopnia). Przy składaniu dokumentów kandydaci zakwalifikowani na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, matematyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymają skierowanie na badania lekarskie w placówkach medycyny pracy. Wykaz placówek, w których wykonanie badań jest bezpłatne znajduje się na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.

11 Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy składać we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w dziekanacie Wydziału, najpóźniej do pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do dostarczenia dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów. ZDJĘCIE DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKCIEJ Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej, zobowiązani są do przesłania poprzez IRK zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (zakładka prześlij zdjęcie do legitymacji ). Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi: 1. kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami; głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem; 2. twarz powinna zajmować około 2/3 powierzchni zdjęcia; 3. kandydat z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może przesłać zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami, a kandydat noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania zdjęcie z nakryciem głowy; kandydat przesyłający wyżej wymienione zdjęcie do IRK zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego z takim samym zdjęciem; w przeciwnym razie zobowiązany jest przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 x 2,5 cm (takie zdjęcie nie będzie wymagało kadrowania podczas wczytywania do IRK). Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (takie zdjęcie może wymagać odpowiedniego wykadrowania podczas jego wczytywania do IRK). Zdjęcie przesłane do IRK powinno być identyczne ze zdjęciem dostarczonym wraz z dokumentami do wydziałowej komisji rekrutacyjnej. 9

12 OPIS KIERUNKÓW STUDIÓW Wydział Architektury Kierunek architektura i urbanistyka Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura i urbanistyka. Absolwent kierunku architektura i urbanistyka może podjąć zatrudnienie w pracowniach planistycznych i architektonicznych, w firmach budowlanych, administracji i nadzorze budowlanym. Kierunek architektura wnętrz Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura wnętrz. Absolwent kierunku architektura wnętrz może samodzielnie wykonywać projekty wystaw, mebli, wystroju i wyposażenia wnętrz mieszkalnych, sakralnych i użyteczności publicznej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Kierunek architektura krajobrazu Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu. Absolwent kierunku architektura krajobrazu przygotowany jest do projektowania i urządzania zieleni w otoczeniu budowli inżynierskich oraz komponowania krajobrazu miejskiego krajobrazu otwartego. Kierunek budownictwo Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych, których braki kompetencyjne wynikające z różnic programowych nie przekraczają 30 punktów ECTS. 10

13 Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do realizacji każdego typu obiektów budowlanych, pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz kierowania firmą budowlaną. Kierunek gospodarka przestrzenna Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku gospodarka przestrzenna. Studia 2-letnie przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich kierunku gospodarka przestrzenna oraz studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych, których braki kompetencyjne wynikające z różnic programowych nie przekraczają 30 punktów ECTS. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć zatrudnienie w pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu. Kierunek inżynieria środowiska Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska i kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku inżynieria środowiska może pracować w zawodach związanych z projektowaniem lub wykonawstwem z zakresu zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa. Kierunek ochrona środowiska Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku ochrona środowiska i kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku ochrona środowiska może podjąć pracę w instytucjach ochrony środowiska, laboratoriach badawczych i kontrolnych, przemyśle, rolnictwie i drobnej wytwórczości oraz administracji państwowej i samorządowej. Wydział Elektryczny Kierunek elektronika i telekomunikacja Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektronika i telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja może podjąć pracę w gałęziach gospodarki wykorzystujących możliwości współczesnych systemów elektronicznych i teleinformatycznych, biurach projektowych, zakładach produkcji sprzętu kontrolno-pomiarowego, u dostawców usług internetowych i multimedialnych, w bankowości, administracji, szpitalach, szkolnictwie 11

14 zawodowym, a także w małych przedsiębiorstwach, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i napraw sprzętu elektronicznego oraz tworzenia i administrowania sieci teleinformatycznych. Kierunek elektrotechnika Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektrotechnika i kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku elektrotechnika jest zatrudniany m.in. w przemyśle do obsługi i utrzymania w ruchu zautomatyzowanych systemów i urządzeń produkcyjnych, układów zasilania energią elektryczną, eksploatacji i wykonawstwa w energetyce zawodowej, w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach produkujących zautomatyzowane układy napędowe i układy przekształcania energii elektrycznej oraz przemysłowe układy sterowania wykorzystujące technikę mikroprocesorową, a także w przedsiębiorstwach projektujących i produkujących systemy oświetleniowe. Wydział Informatyki Kierunek informatyka Studia II stopnia, 1,5-roczne (przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku informatyka) lub 2-letnie (przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich kierunku informatyka oraz absolwentów kierunków pokrewnych), stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). O przyjęciach kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż informatyka, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Absolwent kierunku informatyka może podjąć pracę w firmach tworzących systemy oprogramowania oraz dedykowane rozwiązania obejmujące zarówno specjalistyczny sprzęt jak i aplikacje. Dzięki dużemu wyborowi przedmiotów obieralnych studia przygotowują absolwentów do rozwiązywania problemów przy zastosowaniu informatyki, np. w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w telekomunikacji, w instytucjach finansowych. Kierunek matematyka * Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku matematyka oraz kierunków pokrewnych. O przyjęciach kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż matematyka, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Absolwent kierunku matematyka może pracować w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, takich jak banki i inne instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe i firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania na specyficzne potrzeby. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych absolwent tego kierunku może również znaleźć zatrudnienie w szkołach jako nauczyciel matematyki i informatyki. * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW. 12

15 Wydział Mechaniczny Kierunek automatyka i robotyka Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku automatyka i robotyka oraz innych kierunków inżynierskich, a także dla absolwentów studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu analizy, projektowania układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Kierunek inżynieria biomedyczna Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku inżynieria biomedyczna oraz innych kierunków inżynierskich, a także dla absolwentów studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku inżynieria biomedyczna posiada wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie eksploatacji i projektowania aparatury medycznej, systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Kierunek mechanika i budowa maszyn Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn oraz innych kierunków inżynierskich, a także dla absolwentów studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Może podjąć pracę jako kierownik pracowni projektowych, firm doradczych oraz zarządzać jednostkami przemysłowymi i badawczo-rozwojowymi. Wydział Zarządzania Kierunek turystyka i rekreacja Studia II stopnia, 2-letnie, niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku turystyka i rekreacja oraz kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku turystyka i rekreacja uzyskał wiedzę pozwalającą na podjęcie działalności gospodarczej w sferze turystyki i rekreacji oraz programowania i organizowania zajęć turystycznych i rekreacyjnych. 13

16 Kierunek zarządzanie Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków: zarządzanie, zarządzanie i marketing, ekonomia, kierunków pokrewnych oraz kierunków pozaekonomicznych. Absolwent kierunku zarządzanie przygotowany jest do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uzyskał wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z wiedzą i umiejętnościami menadżerskimi. 14

17 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą korzystać z następujących form pomocy materialnej: stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych), stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz spełnia inne dodatkowe wymagania określone w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej. Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studenta może otrzymać student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 15

18 Politechnika Białostocka ma do dyspozycji swoich studentów cztery Domy Studenta: Alfa ul. Zwierzyniecka 14 Beta ul. Zwierzyniecka 12 Gamma ul. Zwierzyniecka 8 Delta ul. Zwierzyniecka 6 W Domu Studenta Alfa znajduje się przychodnia ogólna, w Domu Studenta Delta gabinety stomatologiczne. Podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta oraz w sprawie innych form pomocy materialnej należy składać po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego w dziekanacie Wydziału, na który kandydat został przyjęty. Wzory podań o przyznanie pomocy materialnej oraz terminy ich składania znajdują się na stronie internetowej Politechniki Białostockiej:. Kredyty studenckie Preferencyjne kredyty studenckie, za poręczeniem spłaty udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia, studiujący w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego mają osoby o niskich dochodach przypadających na jednego członka rodziny. Kwota raty kredytu w danym roku akademickim jest ustalana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady, tryb i kryteria udzielania kredytów i pożyczek studenckich określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2010 roku nr 87 poz. 560 z późn. zm.). 16

19 INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Formy wsparcia niepełnosprawnych studentów 1. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją ruchu Politechnika Białostocka dysponuje kilkoma nowoczesnymi budynkami, spełniającymi wymogi obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Są to: Centrum Nowoczesnego Kształcenia, w którym znajduje się między innymi Studium Języków Obcych oraz Biblioteka Główna Uczelni, a także Hala Sportowa - Akademickie Centrum Sportu. We wszystkich pozostałych budynkach dydaktycznych Uczelni wykonane są podjazdy ułatwiające wjazd na poziom parteru osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w budynkach Wydziału Elektrycznego, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Zarządzania są zamontowane windy. Obecnie realizowany jest montaż windy w budynku Wydziału Informatyki (termin zakończenia inwestycji to listopad 2013). W najbliższym czasie w budynku Wydziału Architektury, planowany jest montaż windy oraz modernizacja podjazdu. Wszystkie Domy Studenta Politechniki Białostockiej są wyposażone w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą ubiegać się o zamieszkanie w pokojach przyjaznych osobom niepełnosprawnym (część segmentów w Domu Studenta Delta przy ul. Zwierzynieckiej 6 dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych). Planowane są prace dostosowujące budynek studenckiego klubu Gwint do potrzeb studentów niepełnosprawnych. 2. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją słuchu Wszystkie Wydziały dysponują salami wykładowymi wyposażonymi w urządzenia wspomagające słyszenie (wzmacniacze pętli indukcyjnej). Osoby z dysfunkcją słuchu mogą, w ramach bezpłatnych wypożyczeń, korzystać ze specjalnych słuchawek ułatwiających odbiór sygnału z pętli indukcyjnej lub z zestawów systemu FM. 3. Inne formy pomocy: stypendium specjalne przyznawane osobom niepełnosprawnym z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; pomoc psychologa; dostosowanie stanowisk komputerowych do potrzeb osób niepełnosprawnych; dostosowanie do możliwości fizycznych studenta form zajęć z wychowania fizycznego (alternatywne formy zajęć); dostosowanie, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, terminów i form zaliczenia/ egzaminu; 17

20 pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studenta wynikających z niepełnosprawności; inne. Pomocą w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych na Uczelni zajmują się: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (tel. 85/ , pok.215- budynek Wydziału Mechanicznego, Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki, budynek Wydziału Mechanicznego; dziekanaty poszczególnych wydziałów. Więcej informacji nt. działań Uczelni w zakresie wsparcia studentów niepełnosprawnych można uzyskać na stronie: w zakładce Studenci. Punkt Informacji Rekrutacyjnej dla kandydatów na studia w Politechnice Białostockiej znajduje się na parterze budynku Wydziału Mechanicznego. 18

21 SAMORZĄD STUDENTÓW I AGENDY STUDENCKIE Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej reprezentuje wszystkich studentów Uczelni, a jego nadrzędnym zadaniem jest ochrona interesów studentów. Członkowie organów Samorządu współpracują z władzami Politechniki, m.in., w zakresie poprawy jakości kształcenia, w sprawach związanych z organizacją studiów, przy podziale funduszu pomocy materialnej oraz podziale środków przyznawanych na cele studenckie. Samorząd prowadzi również szeroko zakrojoną działalność kulturalną i wspiera działania organizacji studenckich. Studenci Politechniki Białostockiej mogą rozwijać zainteresowania w agendach Samorządu, którymi są: Chór Politechniki Białostockiej, Studencka Agencja Fotograficzna, Sekcja Jeździecka PB, Klub Tańca FENIKS, Klub Wysokogórski GRAŃ, Studencki Klub Krótkofalowców SP4YPB, Studencka Agenda Wodna SAW. UCZELNIANY KLUB AZS Jest to największy sportowy klub akademicki w Białymstoku. W 16 sekcjach trenuje około 300 studentów Politechniki Białostockiej. Sportowcy Klubu reprezentują Uczelnię w rywalizacjach międzyuczelnianych w środowisku białostockim oraz na arenie ogólnopolskiej, biorąc udział w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. Oprócz sportu wyczynowego, wspólnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Klub realizuje bogaty program rekreacji fizycznej w postaci rozgrywek międzywydziałowych, zawodów indywidualnych oraz obozów sportowych. 19

I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W

I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Wydział Architektury ul. Oskara Sosnowskiego 11 15-893

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA www.pb.edu.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I i II stopnia NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 BIAŁYSTOK 2010 Opracowanie: Dział Spraw Studenckich i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2014. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 29/2014. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 125 ZARZĄDZENIE NR 21 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka - przewodnicząca

1 Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka - przewodnicząca ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 maja w sprawie organizacji przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2011 UWAGA ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA

REKRUTACJA 2011 UWAGA ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA UWAGA ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej prowadzi nabór kandydatów na studia II stopnia (magisterskie) w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA www.pb.edu.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I i II stopnia NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 BIAŁYSTOK 2012 Opracowanie merytoryczne: Dział Spraw Studenckich

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2009 r.

Zarządzenie nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2009 r. R-0161-I-19/09 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R- 20/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R- 20/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R- 20/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia procesu rekrutacji na pierwszy rok studiów i organizacji Elektronicznej Rejestracji

Bardziej szczegółowo

33 1060 0076 0000 3310 0018 8402 (Bank BPH S.A.)

33 1060 0076 0000 3310 0018 8402 (Bank BPH S.A.) Spis treści Instrukcja przygotowania zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej 1 Proces przygotowania zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej krok, po kroku...1 2 Opłata za elektroniczną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy

INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Projekt,,ATH ŁĄCZY - droga do wspólnego celu INFORMATOR - gospodarki opartej na wiedzy Katedra Inżynierii Produkcji Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA www.pb.edu.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I i II stopnia NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 BIAŁYSTOK 2011 Opracowanie: Dział Spraw Studenckich i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 53/2015. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 53/2015. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 28 kwietnia 2015 roku Zarządzenie nr 53/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-19/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr R-19/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr R-19/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia procesu rekrutacji na pierwszy rok studiów i organizacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie)

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rok akademicki 2009/2010 UWAGA: poniŝej podano najwaŝniejsze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. FAQ TERMINY Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty? Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2016 roku. Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82/2014. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 23 maja 2014 roku

Zarządzenie nr 82/2014. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 23 maja 2014 roku Zarządzenie nr 82/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów. Projekt,,ATH ŁĄCZY - droga do wspólnego celu - gospodarki opartej na wiedzy

Kierunek studiów. Projekt,,ATH ŁĄCZY - droga do wspólnego celu - gospodarki opartej na wiedzy Projekt,,ATH ŁĄCZY - droga do wspólnego celu - gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR Katedra Inżynierii Produkcji Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: E-ADMINISTRACJA

Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek: E-ADMINISTRACJA Kierunek studiów e-administracja umiejscowiony został w dwóch obszarach nauk: nauki społeczne (75%) oraz nauki ścisłe (25%). Studia na kierunku e-administracja trwają podobnie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów?

Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów? Jak zostać studentem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów? Skompletuj teczkę, która trafi do Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej (ul. Radwańska 29, budynek A13) z następującymi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019.

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019. Załącznik do uchwały nr 117 Senatu Politechniki Oej z dnia 31.05.2017 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 Rozdział

Bardziej szczegółowo

2) Kierunek: Europeistyka ze specjalnościami: a) europejskie stosunki społeczno-polityczne, b) europejskie stosunki gospodarcze.

2) Kierunek: Europeistyka ze specjalnościami: a) europejskie stosunki społeczno-polityczne, b) europejskie stosunki gospodarcze. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 300/2012 Rektora PWSZ z dnia 7 maja 2012 r. OGÓLNE ZASADY I TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W RACIBORZU Kandydaci

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA 2015/2016 Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Ul. Koszykowa 75, Warszawa

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Ul. Koszykowa 75, Warszawa PROCES REKRUTACYJNY NA STUDIA II STOPNIA Wszyscy Kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni tj. 85,00 zł

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r.

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI ZASADY OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI ZASADY OGÓLNE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Szczegółowych informacji udzielają: Dziekanat Wydziału I i IV pok. 110; tel. 61 85-68-932 msrebro@amuz.edu.pl dderpinska@amuz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

dokument pobrany z:

dokument pobrany z: Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/02/2016 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 1 Wstęp na

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

dokument pobrany z:

dokument pobrany z: Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/02/2016 Senatu Gdańskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 1 Wstęp na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2012 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-51/12 Zarządzenie Nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

D1 Komunikatywność Rozmowa kwalifikacyjna

D1 Komunikatywność Rozmowa kwalifikacyjna Tryb i warunki rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) nauk społecznych prowadzone przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w roku akademickim 2013/2014 Wydział Dziennikarstwa i Nauk

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne Zasady rekrutacji studia I stopnia Kierunki i formy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2016/201 prowadzi rekrutację na: studia stacjonarne I stopnia studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA MAGISTERSKIE STUDIA UZUPEŁ NIAJĄ CE W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 6/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 25 kwietnia 2017 r. REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA III STOPNIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE w roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie

KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie KIERUNEK LEKARSKI Studia jednolite magisterskie I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOŻENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK LEKARSKI

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK LEKARSKI 1 S t r o n a WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK LEKARSKI Rodzaj: Jednolite studia magisterskie Tryb: Niestacjonarny (studia wieczorowe ) Czas kształcenia: 6 lat Kandydaci na jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 Strona 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe (osób będących obywatelami

Bardziej szczegółowo

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014

Poznań, 15 maja 2014 roku DOP-0212-48/2014 DOP-0212-48/2014 Poznań, 15 maja 2014 roku Zarządzenie nr 48/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) WARSZAWA FAX.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH UL. KOSZYKOWA 75 TEL. (22) WARSZAWA FAX. PROCES REKRUTACYJNY NA STUDIA II STOPNIA Wszyscy Kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni tj. 85,00 zł

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku

Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/64/2008 Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE

WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE 1 S t r o n a Rodzaj: Studia I stopnia Tryb: Stacjonarny Czas kształcenia: 3 lata WYDZIAŁ LEKARSKI KIERUNEK TECHNIKI DENTYSTYCZNE Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram

Harmonogram Harmonogram rekrutacji dla kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji i analityki medycznej na rok akademicki 2017/2018 14-20 lipca 2017 r. 14 lipca

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo