I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W"

Transkrypt

1 I N F O R M AT O R D L A K A N DY D AT Ó W STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014

2 WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Wydział Architektury ul. Oskara Sosnowskiego Białystok tel kierunek: architektura i urbanistyka kierunek: architektura wnętrz kierunek: grafika Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ul. Wiejska 45 E Białystok kierunek: budownictwo tel kierunek: gospodarka przestrzenna tel kierunek: inżynieria środowiska tel kierunek: ochrona środowiska tel kierunek: architektura krajobrazu tel Wydział Elektryczny ul. Wiejska 45 D Białystok tel Wydział Informatyki ul. Wiejska 45 A Białystok tel Wydział Mechaniczny ul. Wiejska 45 C Białystok tel Wydział Zarządzania ul. Ojca Tarasiuka Kleosin tel Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce ul. Piłsudskiego Hajnówka tel , PUNKT INFORMACJI REKRUTACYJNEJ ul. Wiejska 45 C (budynek Wydziału Mechanicznego), Białystok tel , , fax

3 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA Informator o zasadach rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 Białystok 2013

4 REKRUTACJA KROK PO KROKU STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Rekrutacja na Politechnikę Białostocką odbywa się drogą elektroniczną. System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) jest dostępny na stronie internetowej Uczelni:. W celu rejestracji kandydaci korzystają z dostępu do IRK we własnym zakresie lub ze stanowisk komputerowych na terenie Uczelni. 2 Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora. Harmonogram oraz adresy wydziałowych komisji rekrutacyjnych wraz z wykazem numerów telefonów i adresami owymi dostępne są na stronie internetowej Politechniki Białostockiej w zakładce Kandydaci. Kandydat może zarejestrować się maksymalnie na 1 kierunek studiów drugiego stopnia. W celu rejestracji kandydat: 1. zakłada osobiste konto rejestracyjne w IRK, którego identyfikatorem jest numer PESEL kandydata; 2. wypełnia i zatwierdza ankietę osobową oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 3. wpisuje ocenę z dyplomu ukończenia studiów i średnią ocen ze studiów;

5 4. dokonuje wyboru 1 kierunku studiów (i ewentualnie specjalności); 5. wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez IRK (numer konta widoczny jest w profilu kandydata w zakładce dane do przelewu ). Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy: 1. kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane; 2. kandydat zapisze się na wybrany kierunek studiów; 3. kandydat wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne (dokonanie opłaty po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym, co jest jednoznaczne z wykluczeniem jego udziału w rekrutacji); 4. Uczelnia uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie na konto opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat. Politechnika Białostocka oswajamy technologie! 3

6 Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Dane kandydata udostępnione Uczelni w IRK są autoryzowane jego osobistym hasłem. Politechnika Białostocka nie odpowiada za skutki udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta w IRK (w szczególności za zmiany danych). Osobiste konto kandydata, oprócz dokonania i potwierdzenia rejestracji służy do przekazywania kandydatowi wyników kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego i innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz do przesłania przez kandydata zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej. Informacje przesłane kandydatom przy wykorzystaniu ich osobistych kont uważa się za dostarczone. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydatów z tymi wiadomościami. 4 Uczelnia ogłasza listy osób zakwalifikowanych na studia w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji. Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych jest złożenie kompletu dokumentów, w terminie podanym w harmonogramie. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

7 Przyjęcie na studia odbywa się w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów w ramach limitu miejsc. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia na wybrany kierunek studiów drugiego stopnia na Politechnice Białostockiej, ma możliwość w wyznaczonym terminie, w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej, ubiegania się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów drugiego stopnia, na którym pozostały wolne miejsca poprzez dodatkowy zapis w IRK. Decyzję w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia kandydata w ramach wolnych miejsc podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi. Do ubiegania się o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne upoważnia jedynie nieuruchomienie kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Politechnika Białostocka zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów. Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów. Zasady rekrutacji przedstawione w Informatorze obowiązują również w przypadku prowadzenia rekrutacji przemiennej, tj. po semestrze zimowym, w roku akademickim 2013/2014. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. 5

8 ZASADY REKRUTACJI 6 W tabelach zostały użyte następujące skróty: WA Wydział Architektury WBiIŚ Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska WE Wydział Elektryczny WI Wydział Informatyki WM Wydział Mechaniczny WZ Wydział Zarządzania Studia stacjonarne Kierunek studiów Wydział Zasady rekrutacji architektura krajobrazu architektura i urbanistyka architektura wnętrz automatyka i robotyka budownictwo elektronika i telekomunikacja elektrotechnika gospodarka przestrzenna informatyka inżynieria biomedyczna inżynieria środowiska matematyka * mechanika i budowa maszyn WBiIŚ WA WM WBiIŚ WE WBiIŚ WI WM WBiIŚ WI WM w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie: w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów ocena na dyplomie ukończenia studiów w przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą punktacją, decydować będzie średnia ocen ze studiów w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie: w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

9 ochrona środowiska WBiIŚ w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować zarządzanie będzie: w pierwszej kolejności ocena na dyplomie WZ zarządzanie i inżynieria produkcji ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW. Studia niestacjonarne (zaoczne) Kierunek studiów Wydział Zasady rekrutacji architektura krajobrazu automatyka i robotyka budownictwo elektronika i telekomunikacja elektrotechnika gospodarka przestrzenna informatyka inżynieria środowiska mechanika i budowa maszyn ochrona środowiska turystyka i rekreacja zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji WBiIŚ WM WBiIŚ WE WBiIŚ WI WBiIŚ WM WBiIŚ WZ w przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie: w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów, w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów Studia niestacjonarne (wieczorowe) Kierunek studiów Wydział Zasady rekrutacji architektura i urbanistyka architektura wnętrz WA ocena na dyplomie ukończenia studiów w przypadku przekroczenia limitu miejsc przez kandydatów z tą samą punktacją, decydować będzie średnia ocen ze studiów 7

10 DOKUMENTY REKRUTACYJNE 8 Komplet dokumentów na studia drugiego stopnia stanowią: ankieta osobowa i podanie o elektroniczną legitymację studencką PB wydrukowe z IRK (lub ankieta osobowa, gdy kandydat posiada elektroniczną legitymację studencką PB); odpis dyplomu ukończenia studiów, suplement do dyplomu lub wypis wszystkich ocen z indeksu potwierdzony przez dziekanat wydziału wydający dyplom ukończenia studiów (w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu); kserokopia pierwszej strony indeksu; świadectwo dojrzałości (lub jego odpis); dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem o wymiarze 37 mm 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, identyczne ze zdjęciem wgranym do IRK; kserokopia obu stron dowodu osobistego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wydziałową komisję rekrutacyjną; dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne; w przypadku kandydatów, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej dowód wniesienia opłaty za legitymację. Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce, na której umieścić należy następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne, niestacjonarne) oraz poziom studiów (studia drugiego stopnia). Przy składaniu dokumentów kandydaci zakwalifikowani na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, matematyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji otrzymają skierowanie na badania lekarskie w placówkach medycyny pracy. Wykaz placówek, w których wykonanie badań jest bezpłatne znajduje się na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.

11 Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy składać we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w dziekanacie Wydziału, najpóźniej do pierwszego dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do dostarczenia dokumentów do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów. ZDJĘCIE DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKCIEJ Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej, zobowiązani są do przesłania poprzez IRK zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (zakładka prześlij zdjęcie do legitymacji ). Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi: 1. kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami; głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem; 2. twarz powinna zajmować około 2/3 powierzchni zdjęcia; 3. kandydat z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może przesłać zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami, a kandydat noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania zdjęcie z nakryciem głowy; kandydat przesyłający wyżej wymienione zdjęcie do IRK zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego z takim samym zdjęciem; w przeciwnym razie zobowiązany jest przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 x 2,5 cm (takie zdjęcie nie będzie wymagało kadrowania podczas wczytywania do IRK). Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje (takie zdjęcie może wymagać odpowiedniego wykadrowania podczas jego wczytywania do IRK). Zdjęcie przesłane do IRK powinno być identyczne ze zdjęciem dostarczonym wraz z dokumentami do wydziałowej komisji rekrutacyjnej. 9

12 OPIS KIERUNKÓW STUDIÓW Wydział Architektury Kierunek architektura i urbanistyka Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura i urbanistyka. Absolwent kierunku architektura i urbanistyka może podjąć zatrudnienie w pracowniach planistycznych i architektonicznych, w firmach budowlanych, administracji i nadzorze budowlanym. Kierunek architektura wnętrz Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku architektura wnętrz. Absolwent kierunku architektura wnętrz może samodzielnie wykonywać projekty wystaw, mebli, wystroju i wyposażenia wnętrz mieszkalnych, sakralnych i użyteczności publicznej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Kierunek architektura krajobrazu Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura krajobrazu. Absolwent kierunku architektura krajobrazu przygotowany jest do projektowania i urządzania zieleni w otoczeniu budowli inżynierskich oraz komponowania krajobrazu miejskiego krajobrazu otwartego. Kierunek budownictwo Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku budownictwo i kierunków pokrewnych, których braki kompetencyjne wynikające z różnic programowych nie przekraczają 30 punktów ECTS. 10

13 Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do realizacji każdego typu obiektów budowlanych, pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz kierowania firmą budowlaną. Kierunek gospodarka przestrzenna Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku gospodarka przestrzenna. Studia 2-letnie przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich kierunku gospodarka przestrzenna oraz studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych, których braki kompetencyjne wynikające z różnic programowych nie przekraczają 30 punktów ECTS. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć zatrudnienie w pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu. Kierunek inżynieria środowiska Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska i kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku inżynieria środowiska może pracować w zawodach związanych z projektowaniem lub wykonawstwem z zakresu zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa. Kierunek ochrona środowiska Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku ochrona środowiska i kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku ochrona środowiska może podjąć pracę w instytucjach ochrony środowiska, laboratoriach badawczych i kontrolnych, przemyśle, rolnictwie i drobnej wytwórczości oraz administracji państwowej i samorządowej. Wydział Elektryczny Kierunek elektronika i telekomunikacja Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektronika i telekomunikacja oraz kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja może podjąć pracę w gałęziach gospodarki wykorzystujących możliwości współczesnych systemów elektronicznych i teleinformatycznych, biurach projektowych, zakładach produkcji sprzętu kontrolno-pomiarowego, u dostawców usług internetowych i multimedialnych, w bankowości, administracji, szpitalach, szkolnictwie 11

14 zawodowym, a także w małych przedsiębiorstwach, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i napraw sprzętu elektronicznego oraz tworzenia i administrowania sieci teleinformatycznych. Kierunek elektrotechnika Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku elektrotechnika i kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku elektrotechnika jest zatrudniany m.in. w przemyśle do obsługi i utrzymania w ruchu zautomatyzowanych systemów i urządzeń produkcyjnych, układów zasilania energią elektryczną, eksploatacji i wykonawstwa w energetyce zawodowej, w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach produkujących zautomatyzowane układy napędowe i układy przekształcania energii elektrycznej oraz przemysłowe układy sterowania wykorzystujące technikę mikroprocesorową, a także w przedsiębiorstwach projektujących i produkujących systemy oświetleniowe. Wydział Informatyki Kierunek informatyka Studia II stopnia, 1,5-roczne (przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku informatyka) lub 2-letnie (przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich kierunku informatyka oraz absolwentów kierunków pokrewnych), stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne). O przyjęciach kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż informatyka, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Absolwent kierunku informatyka może podjąć pracę w firmach tworzących systemy oprogramowania oraz dedykowane rozwiązania obejmujące zarówno specjalistyczny sprzęt jak i aplikacje. Dzięki dużemu wyborowi przedmiotów obieralnych studia przygotowują absolwentów do rozwiązywania problemów przy zastosowaniu informatyki, np. w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w telekomunikacji, w instytucjach finansowych. Kierunek matematyka * Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku matematyka oraz kierunków pokrewnych. O przyjęciach kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż matematyka, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Absolwent kierunku matematyka może pracować w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, takich jak banki i inne instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe i firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania na specyficzne potrzeby. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych absolwent tego kierunku może również znaleźć zatrudnienie w szkołach jako nauczyciel matematyki i informatyki. * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW. 12

15 Wydział Mechaniczny Kierunek automatyka i robotyka Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku automatyka i robotyka oraz innych kierunków inżynierskich, a także dla absolwentów studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu analizy, projektowania układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Kierunek inżynieria biomedyczna Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku inżynieria biomedyczna oraz innych kierunków inżynierskich, a także dla absolwentów studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku inżynieria biomedyczna posiada wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie eksploatacji i projektowania aparatury medycznej, systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Kierunek mechanika i budowa maszyn Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn oraz innych kierunków inżynierskich, a także dla absolwentów studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Może podjąć pracę jako kierownik pracowni projektowych, firm doradczych oraz zarządzać jednostkami przemysłowymi i badawczo-rozwojowymi. Wydział Zarządzania Kierunek turystyka i rekreacja Studia II stopnia, 2-letnie, niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku turystyka i rekreacja oraz kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku turystyka i rekreacja uzyskał wiedzę pozwalającą na podjęcie działalności gospodarczej w sferze turystyki i rekreacji oraz programowania i organizowania zajęć turystycznych i rekreacyjnych. 13

16 Kierunek zarządzanie Studia II stopnia, 2-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunków: zarządzanie, zarządzanie i marketing, ekonomia, kierunków pokrewnych oraz kierunków pozaekonomicznych. Absolwent kierunku zarządzanie przygotowany jest do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia, 1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia lub studiów II stopnia (lub jednolitych magisterskich) kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz kierunków pokrewnych. Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uzyskał wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z wiedzą i umiejętnościami menadżerskimi. 14

17 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą korzystać z następujących form pomocy materialnej: stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych), stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz spełnia inne dodatkowe wymagania określone w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej. Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studenta może otrzymać student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 15

18 Politechnika Białostocka ma do dyspozycji swoich studentów cztery Domy Studenta: Alfa ul. Zwierzyniecka 14 Beta ul. Zwierzyniecka 12 Gamma ul. Zwierzyniecka 8 Delta ul. Zwierzyniecka 6 W Domu Studenta Alfa znajduje się przychodnia ogólna, w Domu Studenta Delta gabinety stomatologiczne. Podania o przyznanie miejsca w Domu Studenta oraz w sprawie innych form pomocy materialnej należy składać po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego w dziekanacie Wydziału, na który kandydat został przyjęty. Wzory podań o przyznanie pomocy materialnej oraz terminy ich składania znajdują się na stronie internetowej Politechniki Białostockiej:. Kredyty studenckie Preferencyjne kredyty studenckie, za poręczeniem spłaty udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia, studiujący w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego mają osoby o niskich dochodach przypadających na jednego członka rodziny. Kwota raty kredytu w danym roku akademickim jest ustalana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady, tryb i kryteria udzielania kredytów i pożyczek studenckich określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2010 roku nr 87 poz. 560 z późn. zm.). 16

19 INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Formy wsparcia niepełnosprawnych studentów 1. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją ruchu Politechnika Białostocka dysponuje kilkoma nowoczesnymi budynkami, spełniającymi wymogi obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Są to: Centrum Nowoczesnego Kształcenia, w którym znajduje się między innymi Studium Języków Obcych oraz Biblioteka Główna Uczelni, a także Hala Sportowa - Akademickie Centrum Sportu. We wszystkich pozostałych budynkach dydaktycznych Uczelni wykonane są podjazdy ułatwiające wjazd na poziom parteru osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w budynkach Wydziału Elektrycznego, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Zarządzania są zamontowane windy. Obecnie realizowany jest montaż windy w budynku Wydziału Informatyki (termin zakończenia inwestycji to listopad 2013). W najbliższym czasie w budynku Wydziału Architektury, planowany jest montaż windy oraz modernizacja podjazdu. Wszystkie Domy Studenta Politechniki Białostockiej są wyposażone w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą ubiegać się o zamieszkanie w pokojach przyjaznych osobom niepełnosprawnym (część segmentów w Domu Studenta Delta przy ul. Zwierzynieckiej 6 dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych). Planowane są prace dostosowujące budynek studenckiego klubu Gwint do potrzeb studentów niepełnosprawnych. 2. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją słuchu Wszystkie Wydziały dysponują salami wykładowymi wyposażonymi w urządzenia wspomagające słyszenie (wzmacniacze pętli indukcyjnej). Osoby z dysfunkcją słuchu mogą, w ramach bezpłatnych wypożyczeń, korzystać ze specjalnych słuchawek ułatwiających odbiór sygnału z pętli indukcyjnej lub z zestawów systemu FM. 3. Inne formy pomocy: stypendium specjalne przyznawane osobom niepełnosprawnym z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; pomoc psychologa; dostosowanie stanowisk komputerowych do potrzeb osób niepełnosprawnych; dostosowanie do możliwości fizycznych studenta form zajęć z wychowania fizycznego (alternatywne formy zajęć); dostosowanie, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, terminów i form zaliczenia/ egzaminu; 17

20 pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studenta wynikających z niepełnosprawności; inne. Pomocą w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych na Uczelni zajmują się: Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (tel. 85/ , pok.215- budynek Wydziału Mechanicznego, Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki, budynek Wydziału Mechanicznego; dziekanaty poszczególnych wydziałów. Więcej informacji nt. działań Uczelni w zakresie wsparcia studentów niepełnosprawnych można uzyskać na stronie: w zakładce Studenci. Punkt Informacji Rekrutacyjnej dla kandydatów na studia w Politechnice Białostockiej znajduje się na parterze budynku Wydziału Mechanicznego. 18

21 SAMORZĄD STUDENTÓW I AGENDY STUDENCKIE Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej reprezentuje wszystkich studentów Uczelni, a jego nadrzędnym zadaniem jest ochrona interesów studentów. Członkowie organów Samorządu współpracują z władzami Politechniki, m.in., w zakresie poprawy jakości kształcenia, w sprawach związanych z organizacją studiów, przy podziale funduszu pomocy materialnej oraz podziale środków przyznawanych na cele studenckie. Samorząd prowadzi również szeroko zakrojoną działalność kulturalną i wspiera działania organizacji studenckich. Studenci Politechniki Białostockiej mogą rozwijać zainteresowania w agendach Samorządu, którymi są: Chór Politechniki Białostockiej, Studencka Agencja Fotograficzna, Sekcja Jeździecka PB, Klub Tańca FENIKS, Klub Wysokogórski GRAŃ, Studencki Klub Krótkofalowców SP4YPB, Studencka Agenda Wodna SAW. UCZELNIANY KLUB AZS Jest to największy sportowy klub akademicki w Białymstoku. W 16 sekcjach trenuje około 300 studentów Politechniki Białostockiej. Sportowcy Klubu reprezentują Uczelnię w rywalizacjach międzyuczelnianych w środowisku białostockim oraz na arenie ogólnopolskiej, biorąc udział w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych. Oprócz sportu wyczynowego, wspólnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Klub realizuje bogaty program rekreacji fizycznej w postaci rozgrywek międzywydziałowych, zawodów indywidualnych oraz obozów sportowych. 19

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Informator. dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Informator dla maturzystów - zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Białystok, styczeń 2015 Dlaczego Politechnika Białostocka? Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Katowice, 23 lutego 2015 r. Opracowanie Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OFERTA EDUKACYJNA 2010/2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Od 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r.

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 74 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI W KADENCJI 2008-2012 Cz. II Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych PION KSZTAŁCENIA PROCES KSZTAŁCENIA 1. Rekrutacja na

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia przyjęcia przez Senat. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab.

Uchwała obowiązuje od dnia przyjęcia przez Senat. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo