Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski"

Transkrypt

1 Systemy wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie Patrycjusz Rozpiątkowski Szczecin, 1 marca 2013 r.

2 Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Instytucje biorące udział w projekcie 2

3 Co możemy osiągnąć dzięki uczestnictwu w wykładzie? Zdobędziemy wiedzę o mechanizmach funkcjonowania rynku wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie, Poznamy uczestników tego rynku oraz dostępne produkty i usługi, Uzyskamy wiedzę o praktycznym wykorzystaniu rejestrów kredytowych i innych systemów wymiany informacji zarówno przez instytucje finansowe, przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne, Dowiemy się w jaki sposób informacja i właściwe jej wykorzystanie wspiera funkcjonowanie gospodarki, Zrozumiemy jak dane gromadzone przez systemy wymiany informacji finansowej pomagają nam identyfikować złożone procesy zachodzące w gospodarce (osoby nadmiernie zadłużone, spłacalność kredytów itp.). 3

4 Literatura podstawowa: Literatura do wykładu Systemy wymiany informacji kredytowej doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa dr Lech Kurkliński, dr Krzysztof Markowski, - ustawa Prawo Bankowe, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych, ustawa o ochronie danych osobowych, - Prawne uwarunkowania wymiany informacji nowe wyzwania pod redakcją prof. M. Wierzbowski i dr K. Markowski ( Warszawa 2009), - skrypt Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki opracowany przez przedstawicieli Biura Informacji Kredytowe, BIG InfoMonitor, Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dostępny na w zakładce Uczelnie Literatura uzupełniająca: - opracowania publikowane przez światowe organizacje zrzeszające dostawców usług kredytowych Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS) - amerykańską CDIA ( Consumer Data Industry Association) oraz ECRI ( European Credit Research Institute) 4

5 KONKURS BIK 5

6 Rodzaje baz danych Agenda wykład I Rynek wymiany informacji finansowej w Polsce idea funkcjonowania, uczestnicy rynku, regulacje prawne BIK historia powstania, podstawy funkcjonowania Proces kredytowania Bazy zewnętrzne i ich produkty ( BIG Infomonitor i ZBP) Wymiana transgraniczna Doing Business 2010 raport Banku Światowego Systemy wymiany informacji na świecie Produkty Biura Informacji Kredytowej Centrum Informacji Gospodarczej i jego rola Informacje które możemy uzyskać z Biur Informacji Kredytowej 6

7 Schemat wymiany informacji w Polsce 7

8 Rodzaje baz danych Bazy publiczne Krajowy Rejestr Sądowy (Rejestr przedsiębiorców oraz Rejestr dłużników niewypłacalnych), PESEL, REGON, Ewidencję działalności gospodarczej Rejestr zastawów NIP Bazy niepubliczne bazy danych Biura Informacji Kredytowej: SI BIK-Klient Indywidualny zawierająca informacje o 100 milionów rachunków kredytowych o 24 milionach klientów oraz SI BIK- Przedsiębiorca baza danych o zobowiązaniach przedsiębiorców bazy Związku Banków Polskich: Bankowy Rejestr, Dokumenty Zastrzeżone, AMRON. bazy danych Biur Informacji Gospodarczej ( BIG ERIF, BIG KRD, BIG InfoMonitor) bazy danych wywiadowni gospodarczych i agencji ratingowych działających na terenie Polski. 8

9 Podstawy prawne Prawo bankowe (29 Sierpnia 1997) Ustawa o ochronie danych osobowych (29 Sierpnia 1997) Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i danych gospodarczych (14 Czerwca 2010) 9

10 Kim jesteśmy? BIK jest stałym elementem systemu finansowego, działamy na rzecz ograniczania ryzyka, Zasoby informacyjne BIK służą zarówno bankom jak i ich klientom, BIK pełni rolę integratora dostępu do innych baz danych, BIK pewność w niepewnych czasach 10

11 Znaczenie wymiany informacji kredytowej dla instytucji finansowych dla konsumentów Obniżenie kosztów wymiany informacji kredytowej dla uczestników rynku. Realne udostępnienie kredytów szerokim grupom społecznym - kredyty konsumpcyjne w 15 minut, zakupy ratalne, - uproszczenie procedur bankowych. Realne udostępnienie systemu wymiany informacji zainteresowanym stronom. Pozyskiwanie informacji na temat pożyczkobiorców w celu: - rzetelnej oceny zdolności kredytowej, - rzetelnej oceny wiarygodności kredytowej, - ograniczenia ryzyka złego wyboru, - zwiększenia rozmiarów akcji kredytowej, - obniżenia kosztu oraz zwiększenia dostępu do kredytu, - obniżenia ryzyka wystąpienia oszustw bankowych, m.in.: kradzieży tożsamości. Obniżenie kosztów kredytowania na skutek: - niskich kosztów wymiany informacji w sektorze finansowym, - silnej konkurencji międzybankowej. Zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu klientów. Zniwelowanie asymetrii informacji pomiędzy kredytodawcą i kredytobiorcą. 11

12 Biuro Informacji Kredytowej System Informacji Kredytowej BIK to ponad 640 instytucji finansowych 44 banki komercyjne 540 banków spółdzielczych i Zrzeszenia BPS oraz SGB KSKOK (60 SKOK-ów) BIG InfoMonitor Największa baza w Polsce obejmująca: Ponad 100 mln historii rachunków bankowych 24 mln klientów Informacje o klientach z ponad 15 tysięcy placówek banków oraz SKOK-ów 12

13 Zasady i zadania BIK ZADANIA ZASADY Zbieranie Gromadzenie Przetwarzanie Udostępnianie Wzajemność Wiarygodność Neutralność Maksymalne bezpieczeństwo 13

14 Na jakie pytania odpowiada BIK? Ile klient ma zobowiązań? Jakie są to zobowiązania? Czy terminowo obsługuje zobowiązania? Jakie jest prawdopodobieństwo spłaty kredytu? 14

15 Bazy BIK-u System Wymiany Informacji SI BIK Klient Indywidualny Ponad 100 mln rachunków kredytowych należących do 24 mln osób System Wymiany Informacji SI BIK Przedsiębiorca Ponad 3-krotny przyrost bazy na koniec 2011 r Bazy te stanowią największe zbiory informacji o zobowiązaniach w Polsce

16 Inne Bazy BIK Baza Referencyjna Rachunków Bankowych Podstawowe korzyści: weryfikacja danych identyfikacyjnych oraz ograniczenie ryzyka fraudu WITIP Instrumenty pochodne celem Systemu jest gromadzenie i wymiana między bankami danych dotyczących transakcji na instrumentach pochodnych oraz informacji o przypadkach naruszenia warunków umownych. 16

17 Udostępnione raporty i scoringi BIK w mln sztuk ,1 44, ,4 19,9 15,1 11,7 9,1 6,3 3,2 4,2 4,3 5,7 6,9 7,6 9,4 8,8 0,4 0,5 2, Raporty BIK w mln szt Scoring 17

18 Liczba raportów konsumenckich udostępnionych klientom indywidualnym w latach w tys. sztuk 83,1 91,7 31,2 36,6 43,3 51,9 57,9 0,1 2,3 9,1 16,

19 SI BIK Przedsiębiorca - gromadzone informacje Podmioty formy prawne Typy finansowania OSOBY FIZYCZNE /rolnicy, OFPDG, osoby wykonujące wolny zawód/ KREDYTY RATALNE /np. Kredyt inwestycyjny, Kredyt hipoteczny/ SPÓŁKI OSOBOWE LIMITY ODNAWIALNE I DEBETOWE /np. Linia kredytowa, Kredyt obrotowy, inne SPÓŁKI KAPITAŁOWE INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE /np. spółdzielnia, wspólnota, gminy,/ INNE ZOBOWIĄZANIA /np..gwarancja bankowa, Poręczenie bankowe, inne/ Możliwość przeszukania bazy BIG InfoMonitor 19

20 Kredyt obrotowy jako najczęściej występujący typ finansowania w rachunkach kredytowych sierpień miesięcy opóźnienia w płatnościach /dla czynnych rachunków kredytowych* wg typu finansowania/ 3-6 miesięcy opóźnienia w płatnościach /dla czynnych rachunków kredytowych* wg typu finansowania/ *Czynne rachunki kredytowe rozumiane są jako otwarte, windykacja, egzekucja 20

21 Terminowość spłaty kredytów - SI BIK Przedsiębiorca sierpień 2012 Transakcje obsługiwane nieterminowo stanowią ok. 11% zawartości bazy SI BIK Przedsiębiorca spośród czynnych zobowiązań klientów banków *Czynne rachunki kredytowe rozumiane są jako otwarte, windykacja, egzekucja 21

22 Postrzeganie BIK 84,5% pytanych wskazuje na wzrost bezpieczeństwa obrotu oraz szybkości pracy banków dzięki BIK. 22

23 Informacja w procesie kredytowania po co? Asymetria informacji pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami przyczyną niepowodzeń w procesie kredytowania i nieefektywnej alokacji kredytu. Bez rozwiniętego rynku wymiany informacji, możliwości pełnej weryfikacji danych przekazanych przez klienta są ograniczone. Tworzenie rejestrów/biur kredytowych oraz dostęp do publicznych baz danych jeden ze sposobów ograniczania asymetrii informacji. Dostęp do informacji to element przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu kredytobiorców. 23

24 Dane kredytowe w bazach BIK Dane kredytowe znajdujące się w bazach BIK umożliwiają: Wgląd do historii kredytowej klienta; Określenie sumarycznego zadłużenia klienta dla wszystkich produktów kredytowych (na tej podstawie bank wyznacza maksymalną kwotę kredytu); Pomiar ryzyka kredytowego (ocena wiarygodności kredytowej ocena punktowa BIKSco);

25 Obszary zastosowania systemów sektora bankowego 25

26 Raport BIK w procesie kredytowym - zastosowanie Ocena ryzyka kredytowego Weryfikacja zadłużenia (zdolność kredytowa) osoby fizycznej Historia kredytowa (terminowość) osoby fizycznej Historia kredytowa i płatnicza przedsiębiorców Monitoring regulowania zobowiązań kredytowych Inne działania bankowe*) Weryfikacja celowości oferty innych produktów Ocena potrzeb kredytowych (działania sprzedażowe) Wewnętrzna segmentacja klientów w banku Informacja o procesach restrukturyzacji i windykacji *) cross-sell (sprzedaż krzyżowa), segmentacja klientów

27 Bazy zewnętrzne BIK Współpraca BIK z BIG InfoMonitor BIK pośredniczy w udostępnianiu informacji o podmiotach, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w różnych dziedzinach gospodarki. Każdy Raport BIK może być uzupełniony o informacje z BIG InfoMonitor. Współpraca BIK ze Związkiem Banków Polskich Dostęp do Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Informacja przekazywana w ramach Raportów BIK. 27

28 Związek Banków Polskich 28

29 System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Eliminowanie wyłudzeń wykorzystujących skradzione lub fałszowane dokumenty oraz cudzą tożsamość. Możliwość zastrzegania dokumentów przez klientów banków i przez tych, którzy nimi nie są.

30 Cel: Ochrona przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu kradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości Charakterystyka: to jedyna w Polsce ogólnodostępna baza danych identyfikujących zastrzeżone (m.in. utracone i skradzione) dokumenty tożsamości działająca on-line, daje możliwość zastrzegania dokumentów także przez osoby nie będące Klientami Banków (30% dorosłych obywateli nie ma rachunków), Zakres danych: dowody osobiste dowody tymczasowe paszporty polskie paszporty zagraniczne prawa jazdy książeczki wojskowe książeczki marynarskie czyste blankiety dokumentów dowody rejestracyjne pojazdów oraz karty kredytowe

31 System Dokumenty Zastrzeżone

32 Skuteczność Systemu Dokumenty Zastrzeżone 32

33 14 lat produkcyjnego funkcjonowania zastrzeżonych dokumentów tożsamości dokumentów to średni, miesięczny przyrost bazy ponad placówek korzystających z Systemu

34 Skala przestępstw w obrocie gospodarczym Głównym narzędziem używanym do popełniania przestępstw o charakterze ekonomicznofinansowym są dokumenty tożsamości.

35 System AMRON System AMRON to efektywne połączenie ogólnopolskiej bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości z systemem analitycznym. To ponad 1 mln. danych udostępnianych sektorowi bankowemu

36 Bankowy Rejestr 36

37 Cel ograniczenie ryzyka związanego z kredytowaniem i leasingowaniem środków transportu oraz umożliwienie monitorowania stanu prawnego zabezpieczeń Zakres danych: - numery identyfikacyjne pojazdu, - marki i typy pojazdów, - numery silników, - numery rejestracyjne, - numery kart pojazdów. Dysponent danych - Policja RODZAJ POJAZDU ILOŚĆ całkowita SAMOCHÓD OSOBOWY TABLICA REJESTRACYJNA SAMOCHODOWA SAMOCHÓD DOSTAWCZY, FURGON MOTOROWER SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 9676 MOTOCYKL 8748 SILNIK SAMOCHODU OSOBOWEGO 3881 PRZYCZEPA / NACZEPA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 3334 PRZYCZEPA BAGAŻOWA LEKKA 3233 AUTOBUS, MIKROBUS 2809 PRZYCZEPA TURYSTYCZNA 2109 CIĄGNIK ROLNICZY, TRAKTOR 1531 CIĄGNIK SIODŁOWY 1273 POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 724 CIĄGNIK TRANSPORTOWY, CIĘŻKI 628 TABLICA CIĄGNIKOWA / MOTOCYKLOWA 558 TABLICA MOTOROWEROWA 509 PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA 269 CZTEROKOŁOWIEC (quad) 262 SILNIK MOTOCYKLOWY 254 WÓZEK TRANSPORTOWY 237 KAROSERIA 225 PODWOZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO 165 SILNIK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 138 PRZYCZEPA DO TRANSPORTU ŁODZI 129 SILNIK MOTOROWEROWY 100 SILNIK SAMOCHODU DOSTAWCZEGO 59 POLE NUMEROWE / TABLICZKA ZNAMIONOWA 45 CIĄGNIK OGRODNICZY 32 SILNIK CIĄGNIKOWY 25 PODWOZIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 21 PODWOZIE CIĄGNIKA 3 NAKLEJKA NA TABLICĘ REJESTRACYJNĄ 1 SUMA:

38 Cel stworzenie platformy wymiany informacji o próbach i przestępstwach w obrocie finansowym. Zakres danych: schematy oszustw popełnianych na szkodę sektora bankowego, mechanizmy postępowań (zdarzeń) niosących zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności bankowej, opisy konkretnych przestępstw (np. z zastosowaniem zaawansowanej technologii, włamań do systemów, itp.), informacje trudno definiowalne, budzące jednak podejrzenia co do intencji i celów (np. wyłudzenia typu nigeryjskiego, próby wyłudzenia informacji, itp.), informacje służące do ujawnienia międzynarodowego terroryzmu.

39 Trzy główne cele: 1. modelowanie ryzyka operacyjnego, 2. analiza scenariuszowa, jakościowa i ilościowa, 3. budowanie wzorców (benchmark ów) w oparciu o miary sektorowe, Zdarzenia z Obszaru Ryzyka Operacyjnego - Baza wspomaga szacowanie ryzyka. Zdarzenia, gdzie bank poniósł stratę finansową, był lub jest narażony na stratę potencjalną. Dane o charakterze zewnętrznym w pięcioletniej perspektywie historycznej.

40 Baza danych zawiera zbiór informacji niedostępnych w innych systemach wymiany informacji o osobach które: - posługują się kradzionymi kartami, - nie spłacają zadłużenia powstałego w wyniku użycia karty, - często przekraczają dopuszczalny limit.

41 Raporty z systemu BIG InfoMonitor pobierają m.in.: Banki Telekomy Dostawcy energii Firmy leasingowe Fundusze pożyczkowe Wspólnoty mieszkaniowe Przedsiębiorstwa komunikacji zbiorowej Samorządy

42 Obszary działalności Biur Informacji Gospodarczej Analiza ryzyka Windykacja

43

44

45

46 10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce Kwota zaległości dłużnika Województwo mazowieckie dolnośląskie lubelskie dolnośląskie podkarpackie małopolskie mazowieckie mazowieckie Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 101 mln złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o ponad 1,7 miliona złotych, czyli o blisko 2%; W ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie w gronie niechlubnych liderów spadło o ponad 190 tys. złotych mazowieckie zachodniopomorskie

47 Różnice między BIK a BIG l.p. BIK BIG-i 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia Prawo bankowe Ustawa z dnia o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 2. Dane przekazują do baz Banki, SKOKi Zakłady ubezpieczeń, leasingodawcy, telekomunikacja, dostawcy energii elektrycznej, pośrednicy kredytowi, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, banki i SKOK-i w mniejszym zakresie 3. Liczba instytucji na rynku Wpisanie dłużnika do bazy O każdym zaciągniętym kredycie, dane pozytywne (90%) i dane negatywne Głównie dane negatywne 5. Aktualizacja danych Min. 1 raz w miesiącu Na bieżąco 6. Minimalna kwota zobowiązania brak >= 200 PLN dla konsumenta i >=500 PLN dla przedsiębiorcy 47

48 Różnice między BIK a BIG cd. 8. Okres przetwarzania danych Jeżeli posiadamy zgodę na przetwarzanie danych 5 lat, Jeżeli chodzi o przetwarzanie w bazie metod statystycznych - 12 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania Po spłaceniu zobowiązania mamy 14 dni na usunięcie danych 9. Zgoda ogólna - dotyczy wszystkich zobowiązań klienta wobec banków oraz instytucji upoważnionych do udzielania kredytów Informacja udostępniana przez BIK przez okres, na który została udzielona zgoda, ale nie dłużej niż 5 lat. Może być w każdym czasie odwołana przez klienta 10. Zgoda indywidualna Informacja udostępniana przez BIK przez dotyczy zobowiązania okres, na który została udzielona zgoda, ale nie klienta w chwili dłużej niż 5 lat. Może być w każdym czasie podpisywania umowy odwołana przez klienta kredytowej lub w trakcie trwania kredytu 11. Przetwarzanie danych bez zgody klienta Klient ma opóźnienie w spłacie > 60 dni oraz upłynęło > 30 dni od dnia poinformowania klienta o tym fakcie 48

49 Transgraniczna wymiana informacji (na przykładzie współpracy z SCHUFA) Dzięki transgranicznej współpracy biur kredytowych rynek wymiany informacji rozszerza się, docelowo na całą UE. 49

50 Główne założenia wymiany transgranicznej Wymiana transgraniczna informacji kredytowej to pełniejsza ocena wiarygodności klientów banków. Klienci banków mogą wylegitymować się swoją historią kredytową zbudowaną za granicą, za pośrednictwem innego biura kredytowego Historia kredytowa z zagranicznego biura - ułatwienie w pozyskaniu finansowania. 50

51 ANKIETA DOING BUSINESS Coroczna ankieta Banku Światowego ma na celu przedstawienie warunków powstania i rozwoju przedsiębiorczości w 183 krajach świata. Analizowanych jest 10 etapów, przez które muszą przejść przedsiębiorcy: warunki startu, uzyskanie pozwolenia na budowę, rejestracja, dostęp do kredytów, ochrona inwestorów, polityka podatkowa, handel transgraniczny, realizacja kontraktów wreszcie rozwiązanie firmy. 51

52 POKRYCIE RYNKU WYMIANY INFORMACJI W Polsce Biuro Informacji Kredytowej posiada informacje kredytowe o blisko ok. 24 mln. dorosłych Polaków, co stanowi 75% dorosłej populacji ( pow. 15 roku życia). Średnia dla najbardziej rozwiniętych krajów OECD wynosi ok.64 %. 52

53 Podsumowanie Polski system wymiany i dostępu do informacji kredytowej oceniany jest przez Bank Światowy jako jeden z najlepiej rozwiniętych na świecie. Dzięki temu, Polska w raporcie Doing Bussiness 2012 zajęła 8 miejsce, na 183 kraje pod względem dostępności do kredytu. 53

54 Rejestry kredytowe na świecie 54

55 Azja 55

56 Ameryka Łacińska i Karaiby 56

57 Afryka Subsaharyjska 57

58 Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Centralna 58

59 Bliski Wschód i Północna Afryka 59

60 Kredytobiorcy ujęci w rejestrach kredytowych w wybranych krajach 60

61 Europejski System Wymiany Informacji

62 Największe biuro kredytowe na świecie Obecne bezpośrednio w 38 krajach a pośrednio w 65 krajach Przychód w 2012 roku to ponad 4 mld $ Zysk za 2012 rok wyniósł mln $ Działalność biznesową Experian a można podzielić na 4 duże dziedziny: usługi kredytowe analizy decyzyjne usługi marketingowe usługi interaktywne 62

63 Instytucje przekazujące informacje do Schufa Informacje pozytywne i negatywne Banki Spółdzielcze Banki prywatne Kasy Oszczędności Banki Hipoteczne Firmy leasingowe Specjalne instytucje kredytowe Banki regionalne Instytucje kartowe Informacje negatywne Handel wysyłkowy* Handel Gospodarka wynajmu Usługodawcy * Freiwilliges Einmelden von Positivinformationen Pobór opłat Telekomy* Ubezpieczenia Biznes internetowy Stefanie Heil

64 W Niemczech największy zbiór danych umożliwiający określenie płynności finansowej osób fizycznych. 462 mln informacji 66 mln osób Herkunft der Daten: Największy niemiecki zbiór danych Partnerzy Księgi upadłości Księgi dłużników Zmiany adresów

65 Podstawowe produkty BIK BIK KOMPLEKSOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI BANKI/SKOK-i PRZEDSIĘBIORCY KLIENT INDYWIDUALNY raporty kredytowe, raporty monitorujące, oceny scoringowe, analizy, raporty kredytowe, raporty monitorujące Informacja Ustawowa, raporty PLUS, raport PLUS z informacją o Ocenie Punktowej. Edukacja 65

66 Bankowy Raport Kredytowy - segmenty

67 Zestaw danych sumarycznych dla rachunków kredytowych (BIORK)

68 Oceny Punktowe BIK Do każdego raportu BIK mogą być dołączone oceny punktowe BIK: Wynik oceny punktowej z modelu behawioralnego Biura Informacji Kredytowej dla klienta Wyniki oceny punktowej z modelu BIK prognozującego prawd. wystąpienia klienta o nowy produkt kredytowy. Wyniki oceny punktowej z modelu behawioralnego BIK dla kredytów hipotecznych.

69 Modelowanie detalicznego ryzyka kredytowego (c.d.) Etapy budowanie modelu statystycznego: Gromadzenie danych; Analiza danych, definicje klienta/ rachunku: dobry np. żadne z zobowiązań nie jest przeterminowane o więcej niż 30 dni zły np. co najmniej jedno z zobowiązań jest przeterminowane o 90+ dni Badanie efektywności modelu (wsp. statystyczne np. GINI, K-S); Start Zbieranie Start SZ danych Koniec Czas obserwacji Predykcja 12 miesięcy 69

70 Modelowanie detalicznego ryzyka kredytowego Źródło danych Co prognozuje? Ocena scoringowa Klient/ wniosek kredytowy, bazy banku Bazy banku, Bazy biura informacji kredytowej Biuro kredytowe (dane z wielu banków) SCORING APLIKACYJNY Ryzyko kredytowe nowego i obecnego klienta Jednorazowa SCORING BEHAWIORALNY Ryzyko kredytowe klienta z historią kredytową Dokonywana w zależności od potrzeb: przy kredytowaniu, monitorowaniu, ofertowa. SCORING BIURA KREDYTOWEGO Ryzyko kredytowe klienta z historią kredytową Dokonywana w zależności od potrzeb. Przykładowe cechy Wiek, stan cywilny, wykształcenie, itp.. Historia spłat, posiadane produkty bankowe, itp.. Historia spłat, posiadane produkty bankowe, czas posiadania rachunków itp.. 70

71 5. SYMULACJA WYNIKÓW 71

72 Raport Aktywności Kredytowej Klientów Kredytobiorca w sektorze bankowym Przykład 1. Klienci występujący w bazie BIK wg posiadania rachunków kredytowych Źródło: Dane przykładowe

73 Inne produkty i usługi

74 Informacja o samym sobie Raporty dla Klientów Indywidualnych: Podstawą udostępnienia Raportu dla osoby fizycznej jest art. 32 i 33 Ustawy o ochronie danych osobowych, Informacja ustawowa ustawowy Raport udostępniany zainteresowanemu nie częściej niż raz na pół roku (bezpłatnie w BOK, oraz poprzez pocztę), Raport PLUS - udostępniany na każde życzenie zainteresowanego (30 zł), Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej udostępniany na każde życzenie zainteresowanego (35 zł),

75 Udostępnianie raportów Zamówienie Raportu: na stronie internetowej (generator wniosków), w Biurze Obsługi Klienta. Raport można odebrać: osobiście w BOK, otrzymać listem poleconym. 63 % Raportów wysyłanych jest pocztą 37 % Raportów odbieranych jest osobiście Istnieje możliwość pobrania raportu konsumenckiego przez bankowe konto internetowe, w chwili obecnej udostępniają taką funkcjonalność 2 banki, kolejne są w trakcie przystępowania

76 Przyczyny pobierania raportów Chęć zaciągnięcia zobowiązania, Sprawdzenie historii kredytowej - jakie dane są w BIK? Weryfikacja czy poręczony kredyt jest regulowany, Monitorowanie informacji o zaciągniętych zobowiązaniach, Świadectwo solidności - legitymowanie się pozytywną historią kredytową w sytuacjach: kupno samochodu, wynajęcie mieszkania, zawarcie umowy o pracę.

77 Centra Informacji Gospodarczej 77

78 Dane z baz BIK ANALIZA JAKOŚCI PORTFELA KREDYTOWEGO 78

79 Czy zbliża się koniec spadków w kredytach konsumpcyjnych? 79

80 Co z wartością kredytów konsumpcyjnych? 80

81 Kredyty ratalne i gotówkowe - analiza vintage 90+*) *) DEF: 90+ jest to liczba przeterminowanych kredytów o ponad 90 dni do liczby wszystkich kredytów 81

82 Umowy o nowe karty kredytowe

83 Kredyty mieszkaniowe w złotych i walutach obcych 83

84 Kredyty mieszkaniowe walutowe analiza vintage 90+ *) 84

85 Kredyty mieszkaniowe złotowe analiza vintage 90+ *) 85

86 Kredyty mieszkaniowe stracone razem (WAL + PLN) *) DEF: 90+ jest to liczba przeterminowanych kredytów o ponad 90 dni do liczby wszystkich kredytów 86

87 3. NADAKTYWNI KLIENCI Profil klientów nadmiernie zadłużonych: Ponad 10 czynnych rachunków kredytowych Maksymalne wykorzystanie limitu w koncie i kartach kredytowych Duża ilość zapytań kredytowych Rolowanie kredytów, czyli spłata kredytów/rat poprzez zaciąganie kolejnych zobowiązań 87

88 Nadmiernie zadłużeni 88

89 89

90 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Patrycjusz Rozpiątkowski Biuro Informacji Kredytowej 90

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r.

System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK. Warszawa, październik 2013 r. System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK Warszawa, październik 2013 r. INFORMACJA FINANSOWA NA TLE RYNKU WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE Niezbędne minimum dla masowej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało kiedyś? www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Grażyna Szustak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Wprowadzenie Sukces działalności każdego podmiotu, także banku, w bardzo dużej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 Bożena Nowosielska

styczeń 2014 Bożena Nowosielska Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody styczeń 2014 Bożena Nowosielska 1 Ryzyka w transakcjach leasingowych i kredytowych finansujących samochody 2 Rynek samochodowy ma

Bardziej szczegółowo

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r.

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 6 II RYZYKO WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 7 1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE...

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową.

Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu? Odpowiedź jest prosta! Wspólnie z BIK budować swoją historię kredytową. CZĘŚĆ PIERWSZA CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościwo-Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Warto wiedzieć. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warto wiedzieć Dlaczego powstał BIK? Wyobraźmy sobie świat, w którym banki udzielając kredytów, nie sprawdzają danych swoich klientów, ani tego jak wcześniej spłacali oni swoje zobowiązania. Anonimowemu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY KRYMINALNEJ 133 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Rafał Lewandowski Tomasz Siemianowski ZASTRZEGANIE DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI. SYSTEM DOKUMENTY ZASTRZEŻONE CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK?

Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK? Biuro Informacji Kredytowej CO TO JEST BIK? Przeczytaj, w jaki sposób buduje się Twoja historia finansowa i co warto monitorować w BIK. Sprawdź, co wpływa na Twoją ocenę punktową i jak banki interpretują

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty zarządzania organizacjami

Finansowe aspekty zarządzania organizacjami PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 18 http://piz.san.edu.pl Finansowe aspekty zarządzania organizacjami Redakcja Mirosław Wypych Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 18 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego

Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego Spis Treści: PROJEKT REGULACJI... 5 KONTEKST PROJEKTU REGULACJI... KLUCZOWE INFORMACJE... ANALIZA SKUTKÓW REGULACJI...

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać + magazyn klientów GBS Bank 02/2012 (05) Nie wszystko złoto co się świeci czyli jak bezpiecznie oszczędzać Banki spółdzielcze stabilizatorem rynku finansowego Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

1) Polityka handlowa

1) Polityka handlowa Wprowadzone Uchwałą nr 4/2012 Zarządu Banku z dnia 12.01.2012 roku i zatwierdzona Uchwałą Nr1/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17.01.2012 roku 1) Polityka handlowa 1 1. Celem strategicznym w zakresie

Bardziej szczegółowo

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes

ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY. Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Wielka ENC YKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 1 Jak to zrobić... Pieniądze na biznes Możliwości finansowania działalności Gdzie szukać pieniędzy, jak je pozyskać, kiedy i jakie trzeba płacić podatki Kredyty

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 4/2005 www.e-finanse.com dr Jan Szczepanik Katedra Finansów i Rachunkowości Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W 2009 ROKU MARZEC 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2009 ROKU... 4 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...4 2. RYNEK PIENIĘŻNY

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

STEFAN CIEŚLA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla

STEFAN CIEŚLA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla Charakterystyka polskiego rynku pożyczek pozabankowych w kontekście propozycji niektórych zmian ustawowych Opracowanie w celu realizacji zadania reprezentowania lobbysty Profi Credit Poland sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów Praktyczna teoria Bogdan Włodarczyk Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów 5 W dniu 18 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik klienta po Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej

Przewodnik klienta po Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Przewodnik klienta po Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej ZAKRES INFORMACYJNY PRZEKAZYWANY W RAPORCIE PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych segmentów i pól

Bardziej szczegółowo

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 nagrody

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 2013 Raiffeisen Bank Polska S.A. według stanu na 31 grudnia 2013 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. Strona 2 z 57 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 SPIS TABEL... 5 SPIS SCHEMATÓW... 6 SPIS WYKRESÓW... 6 WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo