Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!"

Transkrypt

1 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Instrukcja obsługi Strona 2 Proszę przechowywać w pojeździe!

2 Boiler Gas (bojler gazowy) BG 10 / Boiler Gas/Elektro (bojler gazowo-elektryczny) BGE 10 Ogrzewacz wody Spis treści Stosowane symbole... 2 Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Ważne wskazówki dot. obsługi... 3 Instrukcja obsługi Napełnianie bojlera Truma wodą... 4 Opróżnianie bojlera... 4 Uruchomienie w trybie gazowym... 4 Wyłączanie... 4 Czerwona LED zakłócenie... 4 Uruchomienie w trybie elektrycznym... 4 Konserwacja... 5 Bezpieczniki... 5 Utylizacja... 5 Dane techniczne... 5 Instrukcja poszukiwania błędów... 6 Deklaracja gwarancji producenta (Unia Europejska)... 7 Naprawy wolno przeprowadzać wyłącznie fachowcom! Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać przepisów normy EN :2010, zgodnie z którym nie jest ono przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi), które ze względu na ich stan fizyczny, umysłowy lub psychiczny albo z powodu braku doświadczenia lub braku umiejętności nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, chyba osoby te że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane, jak używać urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby zagwarantować, że nie będą się bawić urządzeniem. Stosowane symbole Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia. Wskazówka z informacjami i radami. Wskazówki bezpieczeństwa Do korzystania z układów regulacji ciśnienia gazu, urządzeń lub instalacji gazowych bezwzględnie wymagane jest używanie stojących butli gazowych, z których gaz jest pobierany w fazie lotnej. Butle gazowe, z który gaz jest pobierany w fazie płynnej (np. butle do podnośników), nie mogą być używane, gdyż powodują uszkodzenie instalacji gazowej. W przypadku nieszczelności instalacji gazowej lub stwierdzenia woni gazu: zgasić wszystkie nieosłonięte płomienie nie palić tytoniu wyłączyć wszystkie urządzenia zamknąć butlę gazową otworzyć okna i drzwi nie przełączać przełączników elektrycznych zlecić sprawdzenie całej instalacji przez specjalistę! Aby zapobiec niebezpieczeństwu, spowodowanemu przez przypadkowe zresetowanie czujnika nadwyżki temperatury, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzny przyrząd sterujący (np. przez zegar sterujący) lub być połączone z regularnie włączanym i wyłączanym obwodem elektrycznym. Do wygaśnięcia praw do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz do wykluczenia praw do roszczeń z tytułu odpowiedzialności prowadzą w szczególności: zmiany w urządzeniu (włącznie z częściami wyposażenia), zmiany układu odprowadzania spalin i komina, zastosowanie części zamiennych i akcesoriów innych niż oryginalne części firmy Truma, nieprzestrzeganie instrukcji montażu i obsługi. Ponadto wygasa świadectwo homologacyjne urządzenia, co w niektórych krajach powoduje także wygaśnięcie dopuszczenia pojazdu do ruchu. Ciśnienie robocze zasilania gazem (30 mbar) musi być zgodne z ciśnieniem roboczym urządzenia (patrz tabliczka znamionowa). 2

3 Instalacje na gaz płynny muszą spełniać wymogi przepisów technicznych i administracyjnych danego kraju użytkowania (np. EN 1949 dla pojazdów). Przestrzegać przepisów i uregulowań krajowych. Instalacja gazowa musi być co dwa lata poddawana badaniu przez właściwego specjalistę, co należy ewentualnie udokumentować odpowiednim zaświadczeniem. Odpowiedzialnym za zlecenie badania jest właściciel pojazdu. Ważne wskazówki dot. obsługi Jeżeli komin został umieszczony w pobliżu lub bezpośrednio pod oknem, urządzenie musi być wyposażone w układ automatycznego wyłączania, aby uniemożliwić pracę przy otwartym oknie. Jeżeli bojler nie jest używany, należy zawsze zakładać nasadkę komina. Nieprzestrzeganie tego wymagania może spowodować zakłócenie działania urządzenia przez wodę, brud lub owady. Urządzenia zasilane gazem płynnym nie mogą być używane podczas tankowania pojazdu, we wnętrzu budynków parkingowych, w garażach lub na promach. Przy pierwszym uruchomieniu fabrycznie nowego urządzenia (lub po jego dłuższym nieużywaniu) może krótkotrwałe wystąpić dymienie i wyczuwalny zapach. Wtedy celowym jest włączenie maksymalnej mocy urządzenia i zapewnienie dobrego przewietrzania pomieszczenia. Nietypowy odgłos spalania lub odrywanie się płomienia wskazuje na usterkę układu regulacji ciśnienia gazu, co powoduje konieczność jego sprawdzenia. W komorze montażowej bojlera nie można przechowywać przedmiotów wrażliwych na ciepło (np. pojemników z aerozolami), gdyż może tam występować podwyższona temperatura. Do zasilania instalacji gazowej można używać tylko układów regulacji ciśnienia gazu zgodnych z EN (w pojazdach) o stałym ciśnieniu wyjściowym, równym 30 mbar. Natężenie przepływu układu regulacji ciśnienia gazu musi odpowiadać co najmniej maksymalnemu zużyciu gazu przez wszystkie urządzenia, zamontowane przez producenta. Rys. 1 Przed każdą jazdą nałożyć nasadkę komina przy wyłączonym bojlerze. Zwrócić uwagę na jej mocne osadzenie i zaryglowanie (niebezpieczeństwo wypadku). Nie wolno używać uszkodzonych nasadek kominka. Nieprzestrzeganie tego punktu powoduje wygaśnięcie prawa do roszczeń gwarancyjnych. Przed uruchomieniem bojlera bezwzględnie zdjąć nasadkę komina! Używanie instalacji wody zimnej bez bojlera powoduje napełnianie wodą również samego bojlera. Aby zapobiec uszkodzeniu przez mróz, należy opróżnić zawartość wody przez zawór spustowy, nawet jeżeli bojler nie będzie używany. Alternatywnie przed przyłączem zimnej i ciepłej wody można zamontować dwa zawory odcinające, odporne na gorącą wodę. W razie zagrożenia mrozem opróżnić bojler! Nieprzestrzeganie tego punktu powoduje wygaśnięcie prawa do roszczeń gwarancyjnych. Przy podłączaniu do centralnego zasilania wodą (przyłącze polowe lub miejskie) lub w przypadku pomp o większej wydajności należy użyć reduktora ciśnienia, zapobiegającego przekroczeniu ciśnienia 2,8 bar w bojlerze. 3

4 Instrukcja obsługi Uruchomienie w trybie gazowym Boiler Przed uruchomieniem zawsze przestrzegać instrukcji obsługi! Właściciel pojazdu jest odpowiedzialny za prawidłową obsługę urządzenia. Dołączone do urządzenia żółte naklejki z informacjami ostrzegawczymi muszą być umieszczone przez montera lub właściciela pojazdu w miejscu dobrze widocznym dla każdego użytkownika w pojeździe (np. na drzwiach szafy z odzieżą)! W razie braku naklejek można je zamówić w firmie Truma. Przed pierwszym użyciem zawsze dokładnie przepłukać cały układ zasilania wodą, używając ciepłej i czystej wody. Jeżeli bojler jest nieużywany, zawsze zakładać nasadkę komina! W razie zagrożenia mrozem opróżnić bojler! Roszczenia gwarancyjne nie obejmują szkód spowodowanych mrozem! Stykające się z wodą materiały, z których wykonane jest urządzenie, nadają się do używania z wodą pitną (patrz deklaracja producenta deklaracja producenta). Napełnianie bojlera Truma wodą Sprawdzić, czy zawór spustowy w dopływie zimnej wody jest zamknięty: Dźwignia powinna znajdować się przy tym w poziomej pozycji, położenie (e). e f e Rys. 3 a = czerwona LED zakłócenie b = bojler wł., 50 C lub 70 C c = bojler wył. a Nigdy nie używać bojlera bez wody! Jeżeli komin został umieszczony pod otwieranym oknem, bojler musi być wyposażony w układ automatycznego wyłączania, aby uniemożliwić pracę przy otwartym oknie. Zdjąć nasadkę komina. Otworzyć butlę gazową oraz zawór szybkozamykający w doprowadzeniu gazu. b c b Włączyć bojler włącznikiem panelu obsługi (b). Przy korzystaniu z włączników dostosowanych do danego pojazdu: patrz instrukcja obsługi producenta pojazdu lub opis włączników. Jeżeli doprowadzenie gazu jest zapowietrzone, może potrwać do jednej minuty, zanim będzie dopływał gaz potrzebny do spalania. Jeżeli w tym czasie urządzenie zasygnalizuje zakłócenie, powtórzyć operację uruchamiania przez wyłączenie, odczekanie 5 minut i ponowne włączenie. Wyłączanie Rys. 2 e f = położenie dźwigni zamknięta = położenie dźwigni opróżnianie Otworzyć zawór ciepłej wody w łazience lub kuchni, w przypadku mieszaczy z preselekcją lub armatur jednodźwigniowych ustawić na ciepłą wodę. Włączyć zasilanie elektryczne pompy wody (wyłącznikiem głównym lub włącznikiem pompy). Dotąd pozostawić otwarte armatury, aż bojler zostanie napełniony przez wyparcie powietrza i zacznie płynąć woda. W razie mrozu napełnianie może być utrudnione przez zamarznięte pozostałości wody. Przez krótkie uruchomienie (na maks. 2 minuty) można rozmrozić bojler. Zamarznięte przewody można rozmrozić przez nagrzanie wnętrza pojazdu. Opróżnianie bojlera Jeżeli w okresie mrozów przyczepa kempingowa lub pojazd kempingowy nie będzie używany, zawsze konieczne jest opróżnienie bojlera! Wyłączyć zasilanie elektryczne pompy wody (wyłącznikiem głównym lub włącznikiem pompy). Otworzyć zawory ciepłej wody w kuchni i łazience. Otworzyć zawór spustowy: dźwignia pionowo, pozycja (f). Bojler jest teraz opróżniany przez zawór spustowy bezpośrednio na zewnątrz. Sprawdzić, czy wypłynął cały zapas wody (10 l). Wyłączyć bojler na panelu obsługi (c). Założyć nasadkę komina. W razie zagrożenia mrozem opróżnić bojler. Przy dłuższym nieużywaniu bojlera zamknąć zawór szybkozamykający w doprowadzeniu gazu i w butli gazowej. Czerwona LED zakłócenie W przypadku zakłócenia świeci czerwona LED (a). Możliwe przyczyny są opisane na stronie 6. W celu odryglowania wyłączyć urządzenie, odczekać 5 minut i włączyć ponownie. Uruchomienie w trybie elektrycznym (230 V ~, 850 W, 3,7 A / 1300 W, 5,7 A) tylko Boiler Gas/Elektro (bojler gazowo-elektryczny) BGE 10 Rys V ~ Boiler EL g = bojler wł. 850 W lub 1300 W h = bojler wył. Nigdy nie używać bojlera bez wody! Włączyć bojler na panelu obsługi (g). g 850 W h g 1300 W W przypadku korzystania z łączników właściwych dla danego pojazdu: patrz instrukcja obsługi producenta pojazdu lub opis łączników. 4

5 245 Ustawianie temperatury wody jest niemożliwe, automatyczne ograniczenie temperatury przy ok. 70 C! Aby zapewnić szybsze nagrzanie zawartości bojlera, można równocześnie włączyć zasilanie gazem i zasilanie elektryczne. Elektryczna grzałka prętowa jest wyposażona w czujnik nadwyżki temperatury. W przypadku zakłócenia wyłączyć za pomocą panelu obsługi. Sprawdzić poziom wody, w miarę potrzeby uzupełnić (zamknąć zawór spustowy). Odczekać 10 minut i włączyć ponownie. Konserwacja Do czyszczenia, odkażania i pielęgnacji bojlera zalecamy typowe, ogólnodostępne produkty. Nie należy stosować produktów zawierających chlor. Aby zapobiec zanieczyszczeniu mikroorganizmami, należy regularnie nagrzewać bojler do temperatury 70 C. Urządzenie i szczeliny wentylacyjne należy czyścić tylko suchą szmatką, nie pozostawiającą włókien. Bezpieczniki Bezpiecznik 12 V bojlera znajduje się na elektronicznej jednostce sterującej urządzenia. 1,6 A Dane techniczne ustalone zgodnie z normą EN lub z warunkami kontrolnymi firmy Truma Producent Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Postfach Putzbrunn (München) Niemcy Stopień ochrony IP21 Pojemność wody 10 l Ciśnienie pompy maks. 2,8 bar Ciśnienie systemu maks. 4,5 bar Rodzaj gazu gaz płynny (propan / butan) Ciśnienie robocze 30 mbar Znamionowe obciążenie cieplne Q n = 1,5 kw (H i ); 120 g/h; C 11 ; I 3B/P Czas nagrzewania od ok. 15 C do ok. 70 C Praca w trybie gazowym: ok. 31 min Tryb elektryczny: ok. 29 min (BGE 10) Tryb gazowy i elektryczny: ok. 16 min (BGE 10) Zasilanie 12 V 230 V / 50 Hz Pobór prądu przy 12 V Zapłon: 0,16 A Nagrzewanie: 0,12 A Gotowość: 0,05 A Pobór prądu przy 230 V (BGE 10) Nagrzewanie: (3,7 A) 850 W / (5,7 A) 1300 W Zużycie gazu w trybie gotowości ok. 70 W Masa bez zawartości wody (BG 10) 6,9 kg (BGE 10) 7,4 kg Kraje przeznaczenia BE, BG, RO, DK, DE, EE, FI, FR, GB, GR, HR, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU, CY Rys. 5 E1 10R Bezpiecznik czuły na elektronicznej jednostce sterującej wymieniać tylko na identyczny bezpiecznik: 1,6 A (zwłoczny), EN Utylizacja Zmiany techniczne zastrzeżone! Wymiary Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami administracyjnymi kraju użytkowania. Należy przestrzegać przepisów i ustaw krajowych (w Niemczech jest to np. rozporządzenie o złomowaniu pojazdów) Otwór Przyłącze gazowe Przyłącza wody 109 Komin 92 Otwór Układ elektroniczny Rys. 6 Wszystkie wymiary podane są w mm. 5

6 Instrukcja poszukiwania błędów Usterka Przyczyna Usunięcie Tryb gazowy Po włączeniu bojler nie zaczyna pracować. Po włączeniu bojler nie zaczyna pracować, a po ok. 30 s świeci czerwona LED. Brak napięcia zasilania 12 V Okno otwarte Założona nasadka komina Brak zasilania gazem Niewłaściwe ciśnienie gazu Zapowietrzone zasilanie gazem Sprawdzić napięcie akumulatora (min. napięcie robocze 10,5 V). Sprawdzić bezpiecznik bojlera (patrz konserwacja Bezpieczniki ). Zamknąć okno nad kominem. Zdjąć nasadkę komina łub sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczona, ewentualnie usunąć brud. Sprawdzić zawory gazu i butlę. Sprawdzić zawory gazu i butlę. W celu odryglowania (i spuszczenia powietrza) wyłączyć urządzenie, odczekać 5 minut i włączyć ponownie. Po dłuższej pracy bojler przełącza w stan zakłócenia i świeci czerwona LED. Tryb elektryczny (BGE 10) Zadziałał czujnik nadwyżki temperatury Sprawdzić poziom wody, w miarę potrzeby uzupełnić (zamknąć zawór spustowy). W celu odryglowania wyłączyć urządzenie, odczekać 5 minut i włączyć ponownie. Po włączeniu bojler nie zaczyna pracować. Zaopatrzenie w wodę Z zaworu spustowego kapie woda. Z zaworu zimnej wody wypływa ciepła woda Brak napięcia zasilania 230 V Zadziałał czujnik nadwyżki temperatury Zbyt wolne nagrzewanie przy ustawieniu przełącznika w pozycji 850 W Za wysokie ciśnienie wody Gorąca woda przepływa z powrotem do dopływu zimnej wody Podłączyć pojazd do centralnego zasilania w miejscu postoju lub sprawdzić wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy. Sprawdzić poziom wody, w miarę potrzeby uzupełnić (zamknąć zawór spustowy). Elektryczna grzałka prętowa jest wyposażona w czujnik nadwyżki temperatury. W przypadku zakłócenia wyłączyć urządzenie na panelu obsługi, odczekać 10 minut i włączyć ponownie. Skontaktować się z serwisem firmy Truma. Sprawdzić ciśnienie wody (maks. 2,8 bar). W przypadku podłączenia do centralnego zaopatrzenia w wodę konieczne jest użycie reduktora ciśnienia. Zamontować zawór zwrotny na dopływie zimnej wody (patrz instrukcja montażu Przyłącze wody ). Gdyby te środki zaradcze nie doprowadziły do usunięcia usterki, prosimy zwrócić się do serwisu firmy Truma. 6

7 Deklaracja gwarancji producenta (Unia Europejska) 1. Zakres gwarancji producenta Jako producent urządzenia firma Truma udziela konsumentowi gwarancji na ewentualne wady materiałowe lub błędy produkcyjne. Niniejsza gwarancja obowiązuje w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Konsumentem jest osoba fizyczna, nabywająca urządzenie jako pierwszy użytkownik od producenta, dostawcy OEM lub autoryzowanego sprzedawcy i nie odsprzedaje go dalej lub instaluje u osób trzecich w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu. Gwarancja obowiązuje dla wyżej wymienionych wad, które wystąpią w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty zawarcia umowy kupna pomiędzy sprzedawcą i konsumentem. Producent lub autoryzowany partner serwisowy usunie takie wady w drodze świadczenia uzupełniającego według swego uznania przez naprawę lub dostawę zastępczą. Uszkodzone części stają się własnością producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Jeżeli w chwili zgłoszenia wady urządzenie nie byłoby już produkowane, w przypadku dostawy zamiennej producent może dostarczyć podobny produkt. Jeżeli producent wykona świadczenia z tytułu gwarancji, wówczas okres gwarancyjny dla naprawionych lub wymienionych części nie rozpoczyna się od nowa, lecz trwa dalej dla całego urządzenia. Do wykonywania prac w ramach gwarancji upoważniony jest wyłącznie producent lub upoważnieni przez niego partnerzy serwisowi. Koszty związane z przypadkiem gwarancyjnym są rozliczane bezpośredniego pomiędzy autoryzowanym partnerem serwisowym a producentem. Dodatkowe koszty wynikające z utrudnionych warunków demontażu i montażu urządzenia (np. demontaż elementów mebli lub karoserii) oraz koszty dojazdu partnera serwisowego albo producenta nie mogą zostać uznane za świadczenie gwarancyjne. wskutek uszkodzeń przez substancje obce (np. oleje, plastyfikatory w gazie), wpływy chemiczne lub elektrochemiczne w wodzie bądź jeżeli urządzenie zetknie się w inny sposób z nieodpowiednimi substancjami (np. produktami chemicznymi, nieodpowiednimi środkami czyszczącymi) wskutek uszkodzeń spowodowanych przez nietypowe warunki otoczenia lub eksploatacyjne wskutek uszkodzeń wynikłych z działania siły wyższej albo kataklizmy oraz innych wpływów, za które firma Truma nie ponosi odpowiedzialności wskutek uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowy transport 3. Korzystanie z gwarancji Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać u autoryzowanego partnera serwisowego lub w centrum serwisowym Truma. Wszystkie adresy i numery telefonów można znaleźć pod adresem w dziale Service. Aby zagwarantować sprawną realizację roszczeń prosimy przy zgłaszaniu przygotować następujące informacje: szczegółowy opis usterki numer seryjny urządzenia data zakupu Autoryzowany partner serwisowy lub centrum serwisowe Truma określą dalszy sposób postępowania. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu, urządzenie można wysyłać wyłącznie po uzgodnieniu z autoryzowanym partnerem serwisowym lub z centrum serwisowym firmy Truma. Jeżeli roszczenie gwarancyjne zostanie uznane przez producenta, przejmie on koszty transportu. Natomiast jeśli nie występuje przypadek gwarancji, konsument zostanie odpowiednio poinformowany i musi pokryć koszty naprawy i transportu. Prosimy nie wysyłać urządzeń bez wcześniejszego uzgodnienia. Wykluczone są dalej idące roszczenia, a zwłaszcza roszczenia odszkodowawcze konsumenta lub osób trzecich. Nie narusza to przepisów niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (Produkthaftungsgesetz). Dobrowolna gwarancja producenta nie narusza praw konsumenta do roszczeń wobec producenta z tytułu wad rzeczowych, obowiązujących w kraju nabywcy. W niektórych krajach mogą istnieć gwarancje udzielane przez sprzedawców specjalistycznych (autoryzowanych sprzedawców, partnerów Truma). Te mogą być realizowane przez konsumenta bezpośrednio u sprzedawcy, u którego nabył on dane urządzenie. Obowiązują warunki gwarancji kraju, w którym nastąpiło pierwsze nabycie urządzenia przez konsumenta. 2. Wykluczenia spod gwarancji Prawo do roszczeń gwarancyjnych nie przysługuje w następujących przypadkach: nieprawidłowe użycie niezgodne z przeznaczeniem nieprawidłowa instalacja, montaż lub uruchomienie niezgodnie z instrukcja obsługi i montażu nieprawidłowe użytkowanie lub obsługa niezgodnie z instrukcją obsługi i montażu, a zwłaszcza nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wymagań w zakresie konserwacji i pielęgnacji wykonywanie napraw, instalacji lub ingerencji przez nieautoryzowane osoby na materiały eksploatacyjne, części zużywalne oraz na naturalne zużycie wyposażenie urządzenia w części zamienne lub uzupełniające bądź akcesoria, niebędące oryginalnymi częściami producenta i powodujące wystąpienie usterek 7

8 W razie wystąpienia zakłóceń skontaktować się z centrum serwisowym Truma lub z jednym z naszych autoryzowanych partnerów serwisowych (patrz Dla przyspieszenia obsługi prosimy przygotować typ i numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka znamionowa). Wogis Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 4 Tel. +48 (0) Kraków Faks +48 (0) /2016 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler Elektro. Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeżdzie!

Boiler Elektro. Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeżdzie! Boiler Elektro Instrukcja obsługi Strona 2 Proszę przechowywać w pojeżdzie! Boiler Elektro (bojler elektryczny) Spis treści Stosowane symbole... 2 Model... 2 Przeznaczenie... 2 Instrukcja obsługi Ważne

Bardziej szczegółowo

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Instrukcja obsługi Strona 2 Proszę przechowywać w pojeździe! Bojler gazowy BG 10 / bojler gazowo-elektryczny BGE 10 nagrzewnica wody Spis treści Stosowane symbole...

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja obsługi Strona 2 Proszę przechowywać w pojeździe! Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

TEB-3 / TN-3. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2

TEB-3 / TN-3. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 TEB-3 / TN-3 Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Dmuchawa TEB-3 / TN-3 Spis treści Stosowane symbole... 2 Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Instrukcja obsługi Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme 230 V ~

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme 230 V ~ Therme ciepłej wody 230 V ~ Therme Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme ciepłej wody Spis rzeczy Używane symbole... 2 Przeznaczenie... 3 Używane symbole Symbol wskazuje na możliwe

Bardziej szczegółowo

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme ciepłej wody Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme ciepłej wody Spis rzeczy Używane symbole... 2 Przeznaczenie... 3 Używane symbole Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Komfort w podróży. Boiler. Boiler EL 230 V ~

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Komfort w podróży. Boiler. Boiler EL 230 V ~ 50 Boiler B 10 / B 14 Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Boiler Boiler EL 60 40 70 30 230 V ~ Komfort w podróży Bojler B 10 / B 14 Terma na gaz ciekły (Wersja specjalna B 10 EL, B 14 EL

Bardziej szczegółowo

Boiler Elektro. Instrukcja montażu Strona 2

Boiler Elektro. Instrukcja montażu Strona 2 Boiler Elektro Instrukcja montażu Strona Boiler Elektro (bojler elektryczny) Spis treści Stosowane symbole... Model... Instrukcja montażu 4 Instrukcja montażu 0 Wybór miejsca i montaż... Przyłącze wody...

Bardziej szczegółowo

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe!

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Spis rzeczy Używane symbole... 2 Instrukcja obsługi Przeznaczenie... 3 Wymiana wkładu

Bardziej szczegółowo

Combi (E) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!

Combi (E) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe! Combi (E) Instrukcja obsługi Strona 2 Proszę przechowywać w pojeździe! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Panel obsługi cyfrowy lub analogowy (bez ilustracji) 2 Czujnik temperatury pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Filtr gazu. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7

Filtr gazu. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7 Filtr gazu Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7 Filtr gazu Spis treści Stosowane symbole... 2 Stosowane symbole Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia.

Bardziej szczegółowo

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Boiler B 10 / B 14 Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Boiler B 10 / B 14 Terma na gaz ciekły (Wersja specjalna B 10 EL, B 14 EL z dodatkowym ogrzewaniem elektrycznym 230 V, 850 W) Przykład

Bardziej szczegółowo

Combi (E) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!

Combi (E) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe! Combi (E) Instrukcja obsługi Strona 2 Proszę przechowywać w pojeździe! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Panel obsługi cyfrowy lub analogowy (bez ilustracji) 2 Czujnik temperatury pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Truma CP (E) classic. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona 2 Strona 13

Truma CP (E) classic. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona 2 Strona 13 Truma CP (E) classic Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona 2 Strona 13 Elementy obsługi CP (E) classic Spis treści Stosowane symbole... 2 Przeznaczenie... 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Boiler B 10 / B 14 Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Boiler B 10 / B 14 Terma na gaz ciekły (Wersja specjalna B 10 EL, B 14 EL z dodatkowym ogrzewaniem elektrycznym 230 V, 850 W) Przykład

Bardziej szczegółowo

Obudowa z kominkiem S Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 5. Proszę przechowywać w pojeździe!

Obudowa z kominkiem S Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 5. Proszę przechowywać w pojeździe! Obudowa z kominkiem S 5004 Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 5 Proszę przechowywać w pojeździe! Obudowa z kominkiem S 5004 Spis treści Stosowane symbole... 2 Uzupełnienie do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie zestaw dodatkowy

Oświetlenie zestaw dodatkowy Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona Strona Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P /

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

TEB-3 / TN-3 Instrukcja montażu

TEB-3 / TN-3 Instrukcja montażu TEB-3 / TN-3 Instrukcja montażu Strona 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Dmuchawa TEB-3 / TN-3 Stosowane symbole Symbol wskazuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

Trumavent TEB / TN. Instrukcja obsługi. Komfort w podróży. Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Trumavent TEB / TN. Instrukcja obsługi. Komfort w podróży. Prosz przechowywać w pojeżdzie! Trumavent TEB / TN Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w podróży Instrukcja obsługi Dmuchawa Trumavent do rozprowadzania ciepłego powietrza i wentylacji Przed uruchomieniem koniecznie

Bardziej szczegółowo

DuoControl. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 9

DuoControl. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 9 DuoControl Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 9 DuoControl Spis treści Stosowane symbole... 2 Przeznaczenie... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

S 3004 / S 3004 P / S Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!

S 3004 / S 3004 P / S Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Instrukcja obsługi Strona Proszę przechowywać w pojeździe! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Spis treści Stosowane symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... Ważne wskazówki dot. obsługi...

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

DuoComfort. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7

DuoComfort. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7 DuoComfort Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7 DuoComfort Índice Przeznaczenie... 2 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Stosowane symbole Montażu i naprawy

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna na urządzenia powyżej 100 kw

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna na urządzenia powyżej 100 kw Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna na urządzenia powyżej 100 kw Szanowni Państwo! Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń produkcji Bosch Thermotechnik GmbH (zwanych dalej urządzeniami ) sprzedawanych przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne Przepływowe podgrzewacze c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji BEMARY ELEKTRYCZNE Modele.: BME9-05 BME9-10 BME-705 BME-710 1 2 3 4 BME9-10 wymiry komory 700 x 635 BME9-05

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Combi 4 / Combi 6. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w podróży. Combi

Combi 4 / Combi 6. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w podróży. Combi Combi 4 / Combi 6 Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Combi 9 7 4 3 5 5 2 3 1 1 60 40 60 Komfort w podróży Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Element obsługi 2 Zegar sterujący

Bardziej szczegółowo

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 4002 C 6002 9 7 Trumatic C 5 3 1 60 40 60 230 V ~ Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! G 34000-95600 03 03/2007 Fo Truma Polska Sp. z o.o. ul. Kuczkowskiego 3/2U

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

S 3004 / S 3004 P / S Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!

S 3004 / S 3004 P / S Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Instrukcja obsługi Strona Proszę przechowywać w pojeździe! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Spis treści Stosowane symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... Ważne wskazówki dot. obsługi...

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Kotły grzewcze na paliwa stałe: Logano S111-2 Logano S111-2 + Pelet Logano S112 Logano S121-2 Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano G221 Logano G221 Automatic Szanowni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Combi 4 / Combi 6. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Combi 4 / Combi 6. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Combi 4 / Combi 6 Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 7 5 6 13 10 9 12 14 11 7 1 Element obsługi 2 Zegar sterujący ZUCB (wyposażenie) 3 Czujnik temperatury pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów

Warunki gwarancji Termet Dla kotłów Warunki gwarancji Termet Dla kotłów 1. Termet zwany dalej PRODUCENTEM, oferując Państwu swoje wyroby, zapewnia naprawy gwarancyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zakupu. Naprawy

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Bewaar deze handleiding bij het apparaat Keep these instructions with this appliance Halten Sie diese Anweisungen mit diesem Gerät Gardez ces

Bewaar deze handleiding bij het apparaat Keep these instructions with this appliance Halten Sie diese Anweisungen mit diesem Gerät Gardez ces Bewaar deze handleiding bij het apparaat Keep these instructions with this appliance Halten Sie diese Anweisungen mit diesem Gerät Gardez ces instructions avec cet appareil Zachowaj instrukcję urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Instrukcja podłączenia i eksploatacji Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Spis treści: 1. Dane techniczne:... 2 2. Przeznaczenie:... 2 3. Zasada działania:... 2 4. Schemat podłączenia

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

Therme ciepłej wody. Instrukcja montażu. Therme 230 V ~

Therme ciepłej wody. Instrukcja montażu. Therme 230 V ~ Therme ciepłej wody Therme 230 V ~ Instrukcja montażu A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme ciepłej wody Spis rzeczy Używane symbole... 3 Instrukcja montaźu Zaopatrzenie w wodę... 4 Wybór miejsca...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Combi (E) CP plus ready. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeżdzie!

Combi (E) CP plus ready. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeżdzie! Combi (E) CP plus ready Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeżdzie! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 cyfrowy lub analogowy panel obsługi (bez ilustracji) 2 czujnik

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Instrukcja montażu Strona 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Instrukcja montażu Strona 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Instrukcja montażu Strona 2 Boiler Gas (bojler gazowy) BG 10 / Boiler Gas/Elektro (bojler gazowo-elektryczny) BGE 10 Ogrzewacz wody Spis treści Stosowane symbole...

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

Bojler elektryczny 230 V / 850 W

Bojler elektryczny 230 V / 850 W Bojler elektryczny 230 V / 850 W Instrukcja montażu Boiler EL 230 V ~ Komfort w pódroży A 20 24 B 20 24 1 2 5 6 16 14 17 8 7 9 3 1 2 5 6 16 14 17 8 7 9 4 Instrukcja montażu Montaż i naprawy urządzenia

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 4 252 Seria 02 Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 VCI31... Zawory obrotowe czterodrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN20 40 k vs 6,3 25

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. Instrukcja eksploatacji Podgrzewacz do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania podgrzewacza Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

DuoControl. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Prosz przechowywać w pojeżdzie!

DuoControl. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Prosz przechowywać w pojeżdzie! DuoControl Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Prosz przechowywać w pojeżdzie! DuoControl Spis rzeczy Używane symbole... 3 Przeznaczenie... 3 Instrukcja obsługi Uruchomienie... 4 Przełączanie... 5 Status

Bardziej szczegółowo

GBW 300 NGW 300 / LGW 300. Instrukcja eksploatacji i konserwacji. 08/2011 Nr ident. xxxxxxxxa

GBW 300 NGW 300 / LGW 300. Instrukcja eksploatacji i konserwacji. 08/2011 Nr ident. xxxxxxxxa Instrukcja eksploatacji 08/2011 Nr ident. xxxxxxxxa Instrukcja eksploatacji Informacje ogólne Szanowny kliencie firmy SPHEROS! Wychodzimy z założenia, że sposób obsługi oraz zasada działania grzejnika

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

BA295CS. Izolator przepływu z zaworami odcinającymi. Instrukcja montażu. Zatrzymaj instrukcję do późniejszego użytku!

BA295CS. Izolator przepływu z zaworami odcinającymi. Instrukcja montażu. Zatrzymaj instrukcję do późniejszego użytku! BA295CS Instrukcja montażu Zatrzymaj instrukcję do późniejszego użytku! Izolator przepływu z zaworami odcinającymi 32307904-001 1. Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przestrzegać niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo