Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Umowy o współpracy Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014 SPIS TREŚCI I. Słowniczek pojęć... 1 II. Wstęp Informacje ogólne Obowiązki Partnera Ochrona danych osobowych Tajemnica Bankowa Komisja Nadzoru Finansowego Materiały reklamowe Akty prawne... 7 III. Proces sprzedaży Asysta przedkontraktowa Złożenie wniosku... 8 IV. Kredyt dla Partnera lub Subiekta... 9 V. Odstąpienie Odstąpienie od umowy kredytu Odstąpienie od umowy na nabycie towaru/usługi I. Słowniczek pojęć W rozumieniu niniejszego regulaminu poniższe pojęcia oznaczają: Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. CA Centrum Akceptacji. Jednostka organizacyjna Banku zajmująca się rozpatrywaniem wniosków kredytowych i podejmowaniem decyzji kredytowych CC Umowa o współpracy/uow Regulamin Contact Center Credit Agricole Bank Polska S.A. umowa pomiędzy Partnerem, a Bankiem regulująca zasady współpracy w zakresie oferowania i przygotowywania umów kredytu konsumenckiego w związku z finansowaniem sprzedaży z zastosowaniem takiego kredytu niniejszy regulamin sprzedaży dla Partnerów Banku Kredyt konsumencki kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Kredyt na zakup towarów/usług / kredyt ratalny / kredyt Umowa kredytu/umowa Klient / Wnioskodawca Kredytobiorca Partner PSP Subiekt znajdujący się w ofercie Banku rodzaj kredytu konsumenckiego przeznaczony na sfinansowanie zakupu towarów/usług umowa kredytu na zakup towarów/usług/umowa kredytu ratalnego osoba ubiegająca się o kredyt w Banku osoba, której został udzielony kredyt przedsiębiorca będący Pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim związany z Bankiem Umową o współpracy Systemowe określenie Punktu Sprzedaży Partnera pracownik Partnera, który przeszedł właściwe szkolenie i został pisemnie upoważniony przez Partnera do sporządzania Umów oraz do wykonywania pozostałych czynności, wynikających z Umowy o współpracy. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 1

2 Sklep Zdolność kredytowa Przedstawiciel Banku esprzedaż ewniosek Webservice ZOPZ Umowa zawierana na odległość (zdalnie) zobowiązaniach Subiekta, Partner zobowiązany jest do stosowania tych postanowień, o ile osobiście wykonuje czynności określone w Regulaminie lub Umowie o współpracy sklep internetowy Partnera; zdolność Kredytobiorcy do terminowej spłaty zaciąganego kredytu wraz z odsetkami pracownik Banku, dedykowany do koordynowania procesu współpracy z Partnerem aplikacja on-line umożliwiająca Partnerowi uzupełnienie danych o towarach, których zakup ma być finansowany kredytem ratalnym formularz internetowy wniosku o kredyt ratalny Credit Agricole Bank Polska S.A. technologia komunikacji pozwalająca na wymianę danych pomiędzy sklepem Partnera, a systemami Banku Zespół Obsługi Produktów Zdalnych umowa zawierana bez jednoczesnej obecności obu stron (Klient - przedstawiciel Banku, Partner), przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tu: za pośrednictwem sklepu internetowego II. Wstęp 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin dedykowany jest Partnerom i Subiektom finansującym sprzedaż swoich produktów i usług kredytem ratalnym Banku w ramach sklepu internetowego. 2. Kredyt może zostać przyznany osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada status rezydenta, czyli jest osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), b) posiada i przedstawi akceptowany przez Bank dokument potwierdzający tożsamość, c) ma nadany numer ewidencyjny PESEL, d) ma ukończone 18 lat, e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych - pełną zdolność do czynności prawnych ma każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie, f) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, g) posiada stałe dochody ze źródeł akceptowanych przez Bank, których lista znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem: w zakładce Potrzebne dokumenty, h) uzyskała pozytywną akceptację wniosku przez Bank. 3. Klienci ubiegający się o kredyt w Banku podlegają ocenie wiarygodności oraz zdolności kredytowej zgodnie z zasadami przyjętymi przez Bank. 4. Do oceny zdolności kredytowej Klient może zadeklarować dochód z maksymalnie dwóch źródeł akceptowanych przez Bank. 5. Proces weryfikacji Klienta, sporządzenia i zawierania Umowy kredytu realizowany jest przez Bank. 6. Partnerowi nie wolno nakłaniać Klienta do składania nieprawdziwego oświadczenia. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 2

3 7. W przypadku kontaktu telefonicznego Partnera z Bankiem pod numerem infolinii wskazanym w Umowie o Współpracy, Partner zostaje zidentyfikowany zgodnie z procedurą identyfikacją ustaloną przez Bank: poprzez podanie nr PSP, nazwy firmy Partnera oraz imienia i nazwiska osoby dzwoniącej. 2. Obowiązki Partnera 1. Tylko osoby upoważnione pisemnie przez Bank zatrudnione u Partnera na podstawie umowy o pracę mają prawo do wykonywania czynności wynikających z Umowy o współpracy. 2. W związku z powyższym Partner zobowiązuje się: a) wyznaczać do wykonywania czynności wynikających z Umowy o współpracy tylko osoby zatrudnione przez Partnera na podstawie umów o pracę, które zostały pisemnie upoważnione przez Bank do wykonywania czynności wynikających z Umowy o współpracy, b) osoby upoważnione muszą przejść właściwe szkolenie, którego tematyka określona jest w Karcie Szkolenia stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy o Współpracy, a potwierdzeniem odbycia szkolenia przez pracownika Partnera jest jego czytelny podpis na Karcie Szkolenia c) wykonywać wszystkie czynności wynikające z Umowy o współpracy jedynie osobiście lub poprzez takie wyznaczone osoby, d) zapewniać uczestnictwo osób wyznaczonych do realizacji Umowy o współpracy i upoważnionych do przygotowywania umów kredytu w organizowanych przez Bank szkoleniach w zakresie realizacji Umowy o współpracy. 3. Partner zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy wypełnianiu swoich obowiązków wynikających z gwarancji oraz rękojmi za zakupiony towar lub usługę. 4. W przypadku zmian danych Osób Upoważnionych Partner zobowiązany jest do poinformowania o nich Banku. 5. Partner nie może stale ani czasowo powierzać wykonywania czynności wynikających z Umowy osobom innym niż Osoby Upoważnione. 6. Partner jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku w ciągu 48 godzin od momentu uzyskania stosownej informacji o następujących sytuacjach: a) rezygnacji Klienta z zakupu, b) zmiany towaru przez Klienta (wybrania innego towaru), c) braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta, d) o wysyłce towaru do Klienta. 7. Partner zobowiązany jest do wprowadzenia po swojej stronie rozwiązań technologicznych pozwalających na wyłączenie ze sprzedaży ratalnej towarów, które - zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy z Bankiem, a w szczególnych przypadkach zgodnie z indywidualną decyzją Banku, przekazywaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub Przedstawiciela Banku nie podlegają kredytowaniu np. ze względu na rodzaj lub cenę. 2.1 Wymogi na stronie WWW 1. Odbiór integracji Sklepu oznacza sprawdzenie zgodności wdrożonych rozwiązań (lub parametryzacji) z wymogami Banku. Sprawdzenie dokonywane jest na moment rozpoczęcia sprzedaży. Partner po odebraniu testów przez pracownika Banku zobowiązany jest do okresowej kontroli prawidłowego działania rozwiązań informatycznych służących do finansowania zakupów w jego sklepie przez Bank. Każdorazowa zmiana dotycząca: a) Informacji o systemie ratalnym Banku zamieszczona na stronie internetowej Partnera, b) Identyfikacji wizualnej Banku, tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 3

4 c) Treści zgód i informacji prawnych związanych z oferowaniem produktów Banku, w szczególności wynikających z Ustawy o kredycie konsumenckim oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki konsumentów wymaga uprzedniej akceptacji Banku (za pomocą poczty elektronicznej). 2. W przypadku wykrycia przez Bank nieprawidłowości na stronie Sklepu Partner ma obowiązek podjąć czynności mające na celu usunięcia/poprawienia wskazanych elementów w terminie wyznaczonym przez Bank. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Bank ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia lub wypowiedzieć UoW. W uzasadnionych przypadkach (systemowe rozwiązania programistyczne) Bank może zwrócić się z prośbą o wykonanie zmiany do dostawcy oprogramowania Sklepu. 3. Partner zobowiązany jest po integracji sklepu z systemem ratalnym Banku do umieszczenia na stronie Sklepu: a) Logotypu Banku b) Symulatora kredytowego wraz z możliwością złożenia wniosku o kredyt c) Linku służącego do złożenia wniosku (koszyk) d) Warunków udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A. e) Informacji o tym, że Partner współpracuje z Bankiem, zawierającej w szczególności zapisy spełniające wymogi Ustawy o kredycie konsumenckim. f) Informacji wskazujących na parametry, koszty oraz ofertę, jaka wybrana została przez Sklep do prezentacji wysokości Raty w przypadku Partnerów korzystających z funkcjonalności systemu umożliwiającej prezentację wysokości Raty. 4. Bank może udostępnić Partnerom technologię Webservice. W przypadku wykorzystania przez Partnera tej technologii dodatkowemu sprawdzeniu podlega możliwość: a) składania wniosków\budowy formularza ratalnego w przypadku Partnerów, którzy posiadają we własnych systemach formularz do zbierania danych Klienta, b) potwierdzenie dostępności towarów zamówionych przez Klienta, c) możliwość wymiany komunikacji pomiędzy Bankiem, Partnerem i Klientem. sprawdzenia statusu wniosku w Banku dla podanego numeru wniosku lub dla podanego zamówienia nadanego przez Partnera za pomocą jednej z udostępnionych przez Bank technologii komunikacji (zależnie od wykorzystanej technologii integracji sklepu z systemem ratalnym Banku). 3. Ochrona danych osobowych 1. Partner przetwarza dane Klientów oraz potencjalnych Klientów Banku w celu realizacji czynności wynikających z Umowy o współpracy. (Partner nie staje się w odniesieniu do powierzonych danych administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1182) zwanej dalej Ustawą). 2. Partner zobowiązany jest do zachowania wymogów w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z Ustawy oraz w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz z późn. Zm.). 3. W związku z powyższym Partner zobowiązany jest nie przetwarzać danych Klientów w celach innych niż wynikające z postanowień Umowy o Współpracy i niniejszego Regulaminu. Partner może tworzyć zbiór danych osobowych Klientów jedynie doraźnie i wyłącznie dla celów technicznych. Po wykorzystaniu danych osobowych Klienta w celu zweryfikowania otrzymanej od Banku kwoty wynagrodzenia, Partner zobowiązany jest do trwałego usunięcia danych osobowych danego Klienta ze wszystkich posiadanych zbiorów z dniem otrzymania wynagrodzenia z tytułu zawarcia danej umowy kredytu konsumenckiego. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 4

5 4. Partner przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest zgodnie z wymogami art. 31 ust. 3 Ustawy podjąć środki zabezpieczające dane osobowe oraz spełnić wymagania określone w tym przepisie. 5. Partner zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swoich pracowników, którzy są upoważnieni do przetwarzania danych i wystawienia im właściwego upoważnienia, a także zaznajomienia ich z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. Osoby mające dostęp do danych osobowych zostaną zobowiązane przez Partnera do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie Banku Partner zobowiązany jest potwierdzić na piśmie wykonanie powyższych obowiązków. 6. Partner jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane osobowe, do których będzie miał dostęp w związku z dokonywaniem czynności w ramach Umowy o współpracy. 7. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Partner zobowiązany jest: a) niezwłocznie poinformować o tym Bank, b) ustalić przyczynę naruszenia, c) podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości. 8. Partner zobowiązany jest natychmiast po uzyskaniu informacji w tym przedmiocie, powiadomić Bank o: a) kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Partnera, b) wydanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych decyzjach i postanowieniach w rozpatrywanych sprawach związanych z wykonywaniem przez Partnera przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących przetwarzania danych osobowych. 9. Bankowi przysługuje prawo kontrolowania sposobu przetwarzania danych. 10. Osoby wyznaczone przez Bank są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane oraz do wglądu do systemu informatycznego, w którym są przetwarzane, jak również do żądania od Partnera udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych. 11. W przypadku rozwiązania Umowy o współpracy Partner nie ma prawa przetwarzać danych osobowych Klientów pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej Umowy i jest zobowiązany do trwałego usunięcia bądź zniszczenia wszelkich danych dotyczących Klientów Banku i zawartych przez nich umów z posiadanych baz danych pod rygorem naprawienia wszelkich szkód związanych z ich naruszeniem. 4. Tajemnica Bankowa 1. Partner zobowiązuje się do zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z przepisami Prawa Bankowego, obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej uzyskane w czasie negocjacji oraz realizacji Umowy o współpracy. 2. W związku z obowiązkiem zachowania przez Partnera tajemnicy bankowej, Partner zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Bank o każdym przypadku żądania przez osoby trzecie informacji objętych tajemnicą bankową. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy bankowej przez Partnera zobowiązany jest naprawić szkodę wynikającą z naruszenia tajemnicy bankowej i wykorzystania informacji objętych tajemnicą bankową niezgodnie z przeznaczeniem. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 5

6 5. Komisja Nadzoru Finansowego 1. Partner oświadcza, że posiada/ją plany zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym Umową o współpracy, które stanowią Załącznik nr 5 do Umowy o Współpracy. Partner przyjmuje do wiadomości i uznaje, że wykonywane przez niego na podstawie niniejszej Umowy czynności faktyczne związane z działalnością bankową, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo bankowe - podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Partner na żądanie Komisji i Banku zobowiązany jest: a) udostępniać do wglądu księgi, bilanse, rejestry, plany, sprawozdania i inne dokumenty w zakresie realizacji czynności objętych niniejszą Umową, a także umożliwić na pisemne żądanie sporządzenie kopii tych dokumentów, oraz złożyć wyjaśnienia dotyczące realizacji Umowy o współpracy, b) przedstawić dokumenty określające jego status prawny, opis rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności, c) przedstawić plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie przez Partnera działalności w zakresie objętym Umową o współpracy. 3. W razie wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji nakazującej zmianę lub rozwiązanie Umowy o Współpracy, Strony dokonają zmiany lub rozwiązania Umowy o współpracy w terminie określonym przez Komisję. W takim przypadku, terminy wypowiedzenia przewidziane Umową nie mają zastosowania. Bank wyłącza w takim przypadku swoją odpowiedzialność za rozwiązanie Umowy o współpracy odmiennie niż na jej warunkach. 6. Materiały reklamowe 1. Za uprzednią zgodą Banku Partner może wykorzystywać logotyp i nazwę Banku na nośnikach reklamowych (BTL, witryny, strony WWW, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe), na których chce przekazać klientom informacje o możliwości sprzedaży kredytu na zakup towarów i usług. Przed ich drukiem/publikacją w jakiejkolwiek formie wymagają one uprzedniej akceptacji Banku (pisemnej bądź pocztą elektroniczną). 2. W reklamach dotyczących kredytu zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego muszą się znaleźć (w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny) następujące dane: a) stopa oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, b) całkowita kwota kredytu, c) rzeczywista roczna stopę oprocentowania, d) czas obowiązywania umowy, e) całkowita kwota do zapłaty przez Klienta oraz wysokość rat, f) cena towaru lub usługi oraz kwota wszystkich zaliczek w przypadku umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności. 3. Jeżeli do zawarcia umowy, na warunkach określonych w reklamie, niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy nie można z góry określić, należy podać Klientowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. 4. W reklamach ponadto należy podawać w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny: a) zakres umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych, b) informację, czy Partner (tu w roli Pośrednika) współpracuje z kredytodawcami. 5. W przypadku, gdy Partner współpracuje z kredytodawcami, należy przekazać Klientowi informację o nazwach kredytodawców, z którymi Partner współpracuje. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 6

7 7. Akty prawne 1. Współpraca między Bankiem a Partnerem uregulowana jest w szczególności przez: a) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), b) Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), c) Ustawę z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.), d) Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) e) Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), f) Ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 455). 2. Partner zobowiązany jest znać treść obowiązujących go przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązków pośrednika kredytowego w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. III. Proces sprzedaży 1. Asysta przedkontraktowa 1. Bank jest zobowiązany przed zawarciem umowy o kredyt udzielić Klientowi wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie, w sposób umożliwiający Klientowi podjęcie decyzji dotyczącej umowy o kredyt (tzw. asysta przedkontraktowa). 2. Asysta przedkontraktowa wykonywana jest przez Bank i polega na przekazaniu informacji dotyczących: a) treści umowy, b) parametrów kredytu, c) procesu udzielania kredytu, d) obowiązków Klienta, e) możliwości wcześniejszej spłaty kredytu, f) poniesienia dodatkowych opłat w trakcie obowiązywania umowy, g) ryzyka związanego z kredytem, itd. 3. Bank może w stosunku do poszczególnych Klientów określać: a) zakres danych wymaganych do przeprowadzenia oceny pod kątem możliwości udzielenia kredytu, b) wysokość wpłaty własnej Klienta (pierwszej wpłaty), c) maksymalną wysokość jednorazowo udzielonego kredytu, d) minimalną wymaganą wysokość dochodów Klienta, e) minimalny okres uzyskiwania dochodu, f) okres kredytowania, g) proces zawarcia umowy. 4. Partner ma obowiązek przekazania Klientowi w formie pisemnej, w tym na stronie internetowej Sklepu Partnera informacji o: a) zakresie umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych, tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 7

8 b) współpracy z Bankami oraz innymi kredytodawcami, podając pełne nazwy Banków oraz kredytodawców, c) informacji o tym, czy otrzymuje wynagrodzenie od Banku, d) informacji o wysokości ewentualnych kosztów czynności faktycznych lub prawnych związanych z oferowaniem kredytu, które Partner otrzymuje od Klienta. 2. Złożenie wniosku 1. Klient, dokonuje wyboru towaru znajdującego się w ofercie sklepu internetowego i składa zamówienie wykonując czynności określone w regulaminie obowiązującym w danym sklepie internetowym. Zasady składania zamówienia określone są na stronach WWW sklepu internetowego. Złożone zamówienie wywołuje skutki określone w art.66¹ Kodeksu cywilnego. 2. Partner ma możliwość odrzucenia oferty kupna, jeśli zamawiający Klient nie spełnia wymaganych warunków do realizacji sprzedaży, np. nie podaje właściwej identyfikacji swojej osoby. W takim przypadku odrzucenie oferty kupna ma miejsce przed udostępnieniem Klientowi wniosku. 3. Jeśli po przyjęciu zamówienia przez Partnera i wysłaniu wniosku kredytowego przez Klienta okaże się, że realizacja zamówienia przez Partnera nie jest możliwa (np. w związku z brakiem towaru) Partner zobowiązany jest poinformować Bank o odrzuceniu oferty kupna (skutkuje to odrzuceniem wniosku przez pracownika CC) lub samodzielnie odrzucić wniosek w systemie (o ile posiada takie uprawnienia). 4. Po wybraniu towaru Klient dodatkowo określa sposób zapłaty za towar (dostępne sposoby zapłaty określa Partner). 5. W przypadku finansowania zakupu kredytem Banku, po wybraniu odpowiedniego sposobu płatności, Klient zostaje przekierowany na strony Banku, na których znajduje się ewniosek, za pomocą którego Klienta składa wniosek kredytowy. 6. Partnerzy, którzy posiadają we własnych systemach formularz do zbierania danych Klienta mają możliwość składania wniosków poprzez Webservice, za pomocą którego mogą przekazać wszystkie potrzebne dane do wniosku. W takiej sytuacji Klient nie uzupełnia żadnych danych w ewniosku. 7. Warunkiem przesłania wniosku kredytowego do Banku jest wypełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych pól (system odpowiednio sygnalizuje, że pewne pola nie zostały uzupełnione) i kliknięciu na przycisk Wyślij. Przesłany przez Klienta wniosek zostaje zaczytany do aplikacji esprzedaż, a następnie Bank wydaje wstępną decyzję kredytową. 8. Każdy etap obsługi wniosku kredytowego jest zamykany powiadomieniem Klienta i Partnera o statusie wniosku (np. informacja o przyjęciu wniosku przez Bank, informacja o wydanej wstępnej decyzji kredytowej). Powiadamianie realizowane jest poprzez wysyłkę wiadomości pocztą elektroniczną na podane adresy przez Klienta i Partnera. W przypadku wykorzystania komunikacji Webservice, istnieje możliwość wymiany komunikacji również za pomocą tej technologii. 9. Bank może kontaktować się z Klientami telefonicznie, w tym w celu potwierdzenia danych lub udzielenia dodatkowych informacji lub dokonania dodatkowych ustaleń z Klientem. 10. Ostateczna decyzja kredytowa podejmowana jest po weryfikacji przez Bank wszystkich wymaganych dokumentów, które Klient zobowiązany jest dostarczyć. 11. Partner, po uzyskaniu informacji (pocztą elektroniczną, Webservice) o wstępnej zgodzie na udzielenie Klientowi kredytu ratalnego oraz upewnieniu się, że towar jest dostępny, zobowiązany jest w terminie do dwóch dni roboczych do uzupełnienia w esprzedaży danych o towarze i odesłania wniosku z powrotem do Banku. 12. Bank wskazuje Klientowi sposób zawarcia umowy (sposób podpisania umowy przez Klienta oraz Bank), który opisany jest w Warunkach udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A., które Partner zobowiązany jest umieścić na stronie WWW sklepu internetowego. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 8

9 13. W przypadku wstępnej zgody na udzielenie kredytu do Klienta wysyłana jest Umowa kredytowa wraz z dołączoną Tabelą Opłat i Prowizji, Wzorem oświadczenia o odstąpieniu oraz ustandaryzowanym formularzem informacyjnym o kredycie (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Ustawy o kredycie konsumenckim). Umowa może zostać dostarczona do Klienta w formie papierowej lub elektronicznej w zależności od sposobu jej i zawarcia, (zgodnie z pkt. 12 powyżej). 14. Po podpisaniu umowy kredytu przez Klienta i jej pozytywnej weryfikacji, kredyt jest uruchamiany, o czym Partner jest informowany (pocztą elektroniczną, Webservice), co oznacza możliwość wysyłki towaru Klientowi. 15. Umowa podpisana za Bank przekazywana jest Klientowi w formie papierowej bądź elektronicznej w zależności od sposobu zawarcia umowy (zgodnie z pkt. 12 powyżej). III. Kredyt dla Partnera lub Subiekta 1. W przypadku złożenia Wniosku kredytowego przez Subiekta wymagane jest dodatkowe pełne sprawdzenie przez Bank, a czas do wydania decyzji może zostać wydłużony. 2. Nie ma możliwości udzielania kredytu konsumenckiego dla Partnera lub jego małżonka (jeśli nie występuje rozdzielność majątkowa) ponieważ przedmiotem kredytu nie może być towar/usługa, które znajdują się w ofercie tego Partnera. IV. Odstąpienie 1. Odstąpienie od umowy kredytu 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim Klient ma prawo odstąpić od umowy kredytu bez podania przyczyny. 2. Aby skutecznie odstąpić od umowy kredytu, Kredytobiorca powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu: a) w placówce Banku, b) wysyłając pocztą na adres Banku (Credit Agricole Bank Polska S.A. Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław), c) wysyłając na adres Partnera. 3. Prawo do odstąpienia przysługuje Kredytobiorcy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy egzemplarza umowy, podpisanego przez Bank. 4. W przypadku odstąpienia, umowy uważa się za niezawarte. Odstąpienie od umowy przez jednego z Kredytobiorców wywołuje skutek prawny również w stosunku do pozostałych. 5. W przypadku złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu u Partnera (w punkcie sprzedaży Partnera lub drogą pocztową wysłane na adres Partnera), Partner zobowiązany jest niezwłocznie przekazać do Banku złożone przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przekazać do Banku: a) osobiście lub pocztą (listem poleconym priorytetowym) do Banku lub b) wydając wyznaczonej i upoważnionej przez Bank osobie będącej opiekunem Partnera (przedstawiciel Banku). 6. Partner jest zobowiązany do zwrotu do Banku wypłaconego na jego rzecz świadczenia. 7. W przypadku gdy towar został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, a Klient skorzystał z tego prawa, Partner zachowuje roszczenie o zapłatę przez Klienta ceny, chyba że Klient niezwłocznie zwróci towar, a Partner go przyjmie; w takim przypadku umowa o nabycie towaru wygasa. Warunki dotyczące przyjęcia przez Partnera towaru określa umowa między Partnerem a Klientem. W przypadku umowy o świadczenie usług Klient powinien zwrócić Partnerowi wynagrodzenie za świadczoną usługę. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 9

10 Załącznik nr 3 do Umowy o współpracy 8. Zakazane jest uzależnianie prawa do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki od zwrotu towaru przez Klienta. 2. Odstąpienie od umowy na nabycie towaru/usługi 1. Odstąpienie przez Klienta na podstawie przepisów prawa od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi, skutkuje odstąpieniem od umowy kredytu. 2. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi skutkującego odstąpieniem od umowy kredytu, Partner zobowiązuje się: a) niezwłocznie przekazać do Banku (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) złożone przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży faksem lub pocztą elektroniczną albo jego kopię listem poleconym lub za pośrednictwem Przedstawiciela Banku. b) zwrócić przypadającą na tę umowę kwotę wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi sprzedaży finansowanej kredytem bankowym (pod warunkiem, że środki z tego tytułu zostały już przekazane Partnerowi przez Bank) oraz kwotę równą cenie towaru pomniejszonej o ewentualną wpłatę własną Klienta. c) Partner jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Banku o odstąpieniu przez Klienta od umowy sprzedaży na podstawie obowiązujących przepisów, co skutkuje odstąpieniem od umowy kredytu bez konieczności składania przez Kredytobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu. Obligatoryjne dane, które Partner powinien przesłać drogą mailową na adres mailowy: -nr umowy kredytowej, -imię i nazwisko Kredytobiorcy, -data odstąpienia od umowy sprzedaży, -podpis Partnera pod wnioskiem mailowym. Informacja o odstąpieniu powinna wpłynąć do Banku przed zapadalnością 1szej raty. 2. Kwoty, o których mowa w ust. poprzednim: a) zostaną potrącone z kwot należnych Partnerowi zgodnie z Umową o współpracy, na co Partner wyraża zgodę. W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od przyjęcia odstąpienia Klienta od umowy kredytu kwoty należne Partnerowi z tytułu sporządzanych umów kredytu nie będą wystarczające do dokonania potrącenia, Bank wezwie Partnera do zwrotu świadczenia, lub b) zostaną zwrócone zostaną zwrócone przez Partnera na pisemne wezwanie Banku, w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 14 dni. 3. Bank poinformuje Partnera o uznanym i zarejestrowanym odstąpieniu w nocie księgowej. Czytelny podpis Partnera (imieniem i nazwiskiem) Czytelny podpis za Bank (imieniem i nazwiskiem) tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 10

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zmienione wzorce załączamy do niniejszej korespondencji.

Szanowni Państwo, Zmienione wzorce załączamy do niniejszej korespondencji. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2012 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu wprowadza zmiany do zawartej z Panem/Panią Umowy o przyznanie limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH MAXIMA

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH MAXIMA REGULAMIN KART KREDYTOWYCH MAXIMA SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 4 III. Korzystanie z limitu i karty... 5 1. Zasady ogólne... 5 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE

UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowa 33,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX Poniższy regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz.

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo