Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Umowy o współpracy Regulamin sprzedaży dla modelu A sprzedaży zdalnej RS/CA/ZDA-A/04/2014 SPIS TREŚCI I. Słowniczek pojęć... 1 II. Wstęp Informacje ogólne Obowiązki Partnera Ochrona danych osobowych Tajemnica Bankowa Komisja Nadzoru Finansowego Materiały reklamowe Akty prawne... 7 III. Proces sprzedaży Asysta przedkontraktowa Złożenie wniosku... 8 IV. Kredyt dla Partnera lub Subiekta... 9 V. Odstąpienie Odstąpienie od umowy kredytu Odstąpienie od umowy na nabycie towaru/usługi I. Słowniczek pojęć W rozumieniu niniejszego regulaminu poniższe pojęcia oznaczają: Bank Credit Agricole Bank Polska S.A. CA Centrum Akceptacji. Jednostka organizacyjna Banku zajmująca się rozpatrywaniem wniosków kredytowych i podejmowaniem decyzji kredytowych CC Umowa o współpracy/uow Regulamin Contact Center Credit Agricole Bank Polska S.A. umowa pomiędzy Partnerem, a Bankiem regulująca zasady współpracy w zakresie oferowania i przygotowywania umów kredytu konsumenckiego w związku z finansowaniem sprzedaży z zastosowaniem takiego kredytu niniejszy regulamin sprzedaży dla Partnerów Banku Kredyt konsumencki kredyt konsumencki w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Kredyt na zakup towarów/usług / kredyt ratalny / kredyt Umowa kredytu/umowa Klient / Wnioskodawca Kredytobiorca Partner PSP Subiekt znajdujący się w ofercie Banku rodzaj kredytu konsumenckiego przeznaczony na sfinansowanie zakupu towarów/usług umowa kredytu na zakup towarów/usług/umowa kredytu ratalnego osoba ubiegająca się o kredyt w Banku osoba, której został udzielony kredyt przedsiębiorca będący Pośrednikiem kredytowym w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim związany z Bankiem Umową o współpracy Systemowe określenie Punktu Sprzedaży Partnera pracownik Partnera, który przeszedł właściwe szkolenie i został pisemnie upoważniony przez Partnera do sporządzania Umów oraz do wykonywania pozostałych czynności, wynikających z Umowy o współpracy. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 1

2 Sklep Zdolność kredytowa Przedstawiciel Banku esprzedaż ewniosek Webservice ZOPZ Umowa zawierana na odległość (zdalnie) zobowiązaniach Subiekta, Partner zobowiązany jest do stosowania tych postanowień, o ile osobiście wykonuje czynności określone w Regulaminie lub Umowie o współpracy sklep internetowy Partnera; zdolność Kredytobiorcy do terminowej spłaty zaciąganego kredytu wraz z odsetkami pracownik Banku, dedykowany do koordynowania procesu współpracy z Partnerem aplikacja on-line umożliwiająca Partnerowi uzupełnienie danych o towarach, których zakup ma być finansowany kredytem ratalnym formularz internetowy wniosku o kredyt ratalny Credit Agricole Bank Polska S.A. technologia komunikacji pozwalająca na wymianę danych pomiędzy sklepem Partnera, a systemami Banku Zespół Obsługi Produktów Zdalnych umowa zawierana bez jednoczesnej obecności obu stron (Klient - przedstawiciel Banku, Partner), przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tu: za pośrednictwem sklepu internetowego II. Wstęp 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin dedykowany jest Partnerom i Subiektom finansującym sprzedaż swoich produktów i usług kredytem ratalnym Banku w ramach sklepu internetowego. 2. Kredyt może zostać przyznany osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada status rezydenta, czyli jest osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), b) posiada i przedstawi akceptowany przez Bank dokument potwierdzający tożsamość, c) ma nadany numer ewidencyjny PESEL, d) ma ukończone 18 lat, e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych - pełną zdolność do czynności prawnych ma każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie, f) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, g) posiada stałe dochody ze źródeł akceptowanych przez Bank, których lista znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem: w zakładce Potrzebne dokumenty, h) uzyskała pozytywną akceptację wniosku przez Bank. 3. Klienci ubiegający się o kredyt w Banku podlegają ocenie wiarygodności oraz zdolności kredytowej zgodnie z zasadami przyjętymi przez Bank. 4. Do oceny zdolności kredytowej Klient może zadeklarować dochód z maksymalnie dwóch źródeł akceptowanych przez Bank. 5. Proces weryfikacji Klienta, sporządzenia i zawierania Umowy kredytu realizowany jest przez Bank. 6. Partnerowi nie wolno nakłaniać Klienta do składania nieprawdziwego oświadczenia. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 2

3 7. W przypadku kontaktu telefonicznego Partnera z Bankiem pod numerem infolinii wskazanym w Umowie o Współpracy, Partner zostaje zidentyfikowany zgodnie z procedurą identyfikacją ustaloną przez Bank: poprzez podanie nr PSP, nazwy firmy Partnera oraz imienia i nazwiska osoby dzwoniącej. 2. Obowiązki Partnera 1. Tylko osoby upoważnione pisemnie przez Bank zatrudnione u Partnera na podstawie umowy o pracę mają prawo do wykonywania czynności wynikających z Umowy o współpracy. 2. W związku z powyższym Partner zobowiązuje się: a) wyznaczać do wykonywania czynności wynikających z Umowy o współpracy tylko osoby zatrudnione przez Partnera na podstawie umów o pracę, które zostały pisemnie upoważnione przez Bank do wykonywania czynności wynikających z Umowy o współpracy, b) osoby upoważnione muszą przejść właściwe szkolenie, którego tematyka określona jest w Karcie Szkolenia stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy o Współpracy, a potwierdzeniem odbycia szkolenia przez pracownika Partnera jest jego czytelny podpis na Karcie Szkolenia c) wykonywać wszystkie czynności wynikające z Umowy o współpracy jedynie osobiście lub poprzez takie wyznaczone osoby, d) zapewniać uczestnictwo osób wyznaczonych do realizacji Umowy o współpracy i upoważnionych do przygotowywania umów kredytu w organizowanych przez Bank szkoleniach w zakresie realizacji Umowy o współpracy. 3. Partner zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy wypełnianiu swoich obowiązków wynikających z gwarancji oraz rękojmi za zakupiony towar lub usługę. 4. W przypadku zmian danych Osób Upoważnionych Partner zobowiązany jest do poinformowania o nich Banku. 5. Partner nie może stale ani czasowo powierzać wykonywania czynności wynikających z Umowy osobom innym niż Osoby Upoważnione. 6. Partner jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku w ciągu 48 godzin od momentu uzyskania stosownej informacji o następujących sytuacjach: a) rezygnacji Klienta z zakupu, b) zmiany towaru przez Klienta (wybrania innego towaru), c) braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta, d) o wysyłce towaru do Klienta. 7. Partner zobowiązany jest do wprowadzenia po swojej stronie rozwiązań technologicznych pozwalających na wyłączenie ze sprzedaży ratalnej towarów, które - zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy z Bankiem, a w szczególnych przypadkach zgodnie z indywidualną decyzją Banku, przekazywaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub Przedstawiciela Banku nie podlegają kredytowaniu np. ze względu na rodzaj lub cenę. 2.1 Wymogi na stronie WWW 1. Odbiór integracji Sklepu oznacza sprawdzenie zgodności wdrożonych rozwiązań (lub parametryzacji) z wymogami Banku. Sprawdzenie dokonywane jest na moment rozpoczęcia sprzedaży. Partner po odebraniu testów przez pracownika Banku zobowiązany jest do okresowej kontroli prawidłowego działania rozwiązań informatycznych służących do finansowania zakupów w jego sklepie przez Bank. Każdorazowa zmiana dotycząca: a) Informacji o systemie ratalnym Banku zamieszczona na stronie internetowej Partnera, b) Identyfikacji wizualnej Banku, tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 3

4 c) Treści zgód i informacji prawnych związanych z oferowaniem produktów Banku, w szczególności wynikających z Ustawy o kredycie konsumenckim oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki konsumentów wymaga uprzedniej akceptacji Banku (za pomocą poczty elektronicznej). 2. W przypadku wykrycia przez Bank nieprawidłowości na stronie Sklepu Partner ma obowiązek podjąć czynności mające na celu usunięcia/poprawienia wskazanych elementów w terminie wyznaczonym przez Bank. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Bank ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia lub wypowiedzieć UoW. W uzasadnionych przypadkach (systemowe rozwiązania programistyczne) Bank może zwrócić się z prośbą o wykonanie zmiany do dostawcy oprogramowania Sklepu. 3. Partner zobowiązany jest po integracji sklepu z systemem ratalnym Banku do umieszczenia na stronie Sklepu: a) Logotypu Banku b) Symulatora kredytowego wraz z możliwością złożenia wniosku o kredyt c) Linku służącego do złożenia wniosku (koszyk) d) Warunków udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A. e) Informacji o tym, że Partner współpracuje z Bankiem, zawierającej w szczególności zapisy spełniające wymogi Ustawy o kredycie konsumenckim. f) Informacji wskazujących na parametry, koszty oraz ofertę, jaka wybrana została przez Sklep do prezentacji wysokości Raty w przypadku Partnerów korzystających z funkcjonalności systemu umożliwiającej prezentację wysokości Raty. 4. Bank może udostępnić Partnerom technologię Webservice. W przypadku wykorzystania przez Partnera tej technologii dodatkowemu sprawdzeniu podlega możliwość: a) składania wniosków\budowy formularza ratalnego w przypadku Partnerów, którzy posiadają we własnych systemach formularz do zbierania danych Klienta, b) potwierdzenie dostępności towarów zamówionych przez Klienta, c) możliwość wymiany komunikacji pomiędzy Bankiem, Partnerem i Klientem. sprawdzenia statusu wniosku w Banku dla podanego numeru wniosku lub dla podanego zamówienia nadanego przez Partnera za pomocą jednej z udostępnionych przez Bank technologii komunikacji (zależnie od wykorzystanej technologii integracji sklepu z systemem ratalnym Banku). 3. Ochrona danych osobowych 1. Partner przetwarza dane Klientów oraz potencjalnych Klientów Banku w celu realizacji czynności wynikających z Umowy o współpracy. (Partner nie staje się w odniesieniu do powierzonych danych administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1182) zwanej dalej Ustawą). 2. Partner zobowiązany jest do zachowania wymogów w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z Ustawy oraz w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz z późn. Zm.). 3. W związku z powyższym Partner zobowiązany jest nie przetwarzać danych Klientów w celach innych niż wynikające z postanowień Umowy o Współpracy i niniejszego Regulaminu. Partner może tworzyć zbiór danych osobowych Klientów jedynie doraźnie i wyłącznie dla celów technicznych. Po wykorzystaniu danych osobowych Klienta w celu zweryfikowania otrzymanej od Banku kwoty wynagrodzenia, Partner zobowiązany jest do trwałego usunięcia danych osobowych danego Klienta ze wszystkich posiadanych zbiorów z dniem otrzymania wynagrodzenia z tytułu zawarcia danej umowy kredytu konsumenckiego. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 4

5 4. Partner przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest zgodnie z wymogami art. 31 ust. 3 Ustawy podjąć środki zabezpieczające dane osobowe oraz spełnić wymagania określone w tym przepisie. 5. Partner zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swoich pracowników, którzy są upoważnieni do przetwarzania danych i wystawienia im właściwego upoważnienia, a także zaznajomienia ich z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. Osoby mające dostęp do danych osobowych zostaną zobowiązane przez Partnera do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie Banku Partner zobowiązany jest potwierdzić na piśmie wykonanie powyższych obowiązków. 6. Partner jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane osobowe, do których będzie miał dostęp w związku z dokonywaniem czynności w ramach Umowy o współpracy. 7. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Partner zobowiązany jest: a) niezwłocznie poinformować o tym Bank, b) ustalić przyczynę naruszenia, c) podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości. 8. Partner zobowiązany jest natychmiast po uzyskaniu informacji w tym przedmiocie, powiadomić Bank o: a) kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Partnera, b) wydanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych decyzjach i postanowieniach w rozpatrywanych sprawach związanych z wykonywaniem przez Partnera przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących przetwarzania danych osobowych. 9. Bankowi przysługuje prawo kontrolowania sposobu przetwarzania danych. 10. Osoby wyznaczone przez Bank są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane oraz do wglądu do systemu informatycznego, w którym są przetwarzane, jak również do żądania od Partnera udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych. 11. W przypadku rozwiązania Umowy o współpracy Partner nie ma prawa przetwarzać danych osobowych Klientów pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej Umowy i jest zobowiązany do trwałego usunięcia bądź zniszczenia wszelkich danych dotyczących Klientów Banku i zawartych przez nich umów z posiadanych baz danych pod rygorem naprawienia wszelkich szkód związanych z ich naruszeniem. 4. Tajemnica Bankowa 1. Partner zobowiązuje się do zachowania tajemnicy bankowej zgodnie z przepisami Prawa Bankowego, obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej uzyskane w czasie negocjacji oraz realizacji Umowy o współpracy. 2. W związku z obowiązkiem zachowania przez Partnera tajemnicy bankowej, Partner zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Bank o każdym przypadku żądania przez osoby trzecie informacji objętych tajemnicą bankową. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy bankowej przez Partnera zobowiązany jest naprawić szkodę wynikającą z naruszenia tajemnicy bankowej i wykorzystania informacji objętych tajemnicą bankową niezgodnie z przeznaczeniem. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 5

6 5. Komisja Nadzoru Finansowego 1. Partner oświadcza, że posiada/ją plany zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym Umową o współpracy, które stanowią Załącznik nr 5 do Umowy o Współpracy. Partner przyjmuje do wiadomości i uznaje, że wykonywane przez niego na podstawie niniejszej Umowy czynności faktyczne związane z działalnością bankową, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo bankowe - podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Partner na żądanie Komisji i Banku zobowiązany jest: a) udostępniać do wglądu księgi, bilanse, rejestry, plany, sprawozdania i inne dokumenty w zakresie realizacji czynności objętych niniejszą Umową, a także umożliwić na pisemne żądanie sporządzenie kopii tych dokumentów, oraz złożyć wyjaśnienia dotyczące realizacji Umowy o współpracy, b) przedstawić dokumenty określające jego status prawny, opis rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności, c) przedstawić plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie przez Partnera działalności w zakresie objętym Umową o współpracy. 3. W razie wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji nakazującej zmianę lub rozwiązanie Umowy o Współpracy, Strony dokonają zmiany lub rozwiązania Umowy o współpracy w terminie określonym przez Komisję. W takim przypadku, terminy wypowiedzenia przewidziane Umową nie mają zastosowania. Bank wyłącza w takim przypadku swoją odpowiedzialność za rozwiązanie Umowy o współpracy odmiennie niż na jej warunkach. 6. Materiały reklamowe 1. Za uprzednią zgodą Banku Partner może wykorzystywać logotyp i nazwę Banku na nośnikach reklamowych (BTL, witryny, strony WWW, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe), na których chce przekazać klientom informacje o możliwości sprzedaży kredytu na zakup towarów i usług. Przed ich drukiem/publikacją w jakiejkolwiek formie wymagają one uprzedniej akceptacji Banku (pisemnej bądź pocztą elektroniczną). 2. W reklamach dotyczących kredytu zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego muszą się znaleźć (w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny) następujące dane: a) stopa oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu, b) całkowita kwota kredytu, c) rzeczywista roczna stopę oprocentowania, d) czas obowiązywania umowy, e) całkowita kwota do zapłaty przez Klienta oraz wysokość rat, f) cena towaru lub usługi oraz kwota wszystkich zaliczek w przypadku umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności. 3. Jeżeli do zawarcia umowy, na warunkach określonych w reklamie, niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy nie można z góry określić, należy podać Klientowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. 4. W reklamach ponadto należy podawać w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny: a) zakres umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych, b) informację, czy Partner (tu w roli Pośrednika) współpracuje z kredytodawcami. 5. W przypadku, gdy Partner współpracuje z kredytodawcami, należy przekazać Klientowi informację o nazwach kredytodawców, z którymi Partner współpracuje. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 6

7 7. Akty prawne 1. Współpraca między Bankiem a Partnerem uregulowana jest w szczególności przez: a) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), b) Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), c) Ustawę z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.), d) Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) e) Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), f) Ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 455). 2. Partner zobowiązany jest znać treść obowiązujących go przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązków pośrednika kredytowego w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. III. Proces sprzedaży 1. Asysta przedkontraktowa 1. Bank jest zobowiązany przed zawarciem umowy o kredyt udzielić Klientowi wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie, w sposób umożliwiający Klientowi podjęcie decyzji dotyczącej umowy o kredyt (tzw. asysta przedkontraktowa). 2. Asysta przedkontraktowa wykonywana jest przez Bank i polega na przekazaniu informacji dotyczących: a) treści umowy, b) parametrów kredytu, c) procesu udzielania kredytu, d) obowiązków Klienta, e) możliwości wcześniejszej spłaty kredytu, f) poniesienia dodatkowych opłat w trakcie obowiązywania umowy, g) ryzyka związanego z kredytem, itd. 3. Bank może w stosunku do poszczególnych Klientów określać: a) zakres danych wymaganych do przeprowadzenia oceny pod kątem możliwości udzielenia kredytu, b) wysokość wpłaty własnej Klienta (pierwszej wpłaty), c) maksymalną wysokość jednorazowo udzielonego kredytu, d) minimalną wymaganą wysokość dochodów Klienta, e) minimalny okres uzyskiwania dochodu, f) okres kredytowania, g) proces zawarcia umowy. 4. Partner ma obowiązek przekazania Klientowi w formie pisemnej, w tym na stronie internetowej Sklepu Partnera informacji o: a) zakresie umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych, tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 7

8 b) współpracy z Bankami oraz innymi kredytodawcami, podając pełne nazwy Banków oraz kredytodawców, c) informacji o tym, czy otrzymuje wynagrodzenie od Banku, d) informacji o wysokości ewentualnych kosztów czynności faktycznych lub prawnych związanych z oferowaniem kredytu, które Partner otrzymuje od Klienta. 2. Złożenie wniosku 1. Klient, dokonuje wyboru towaru znajdującego się w ofercie sklepu internetowego i składa zamówienie wykonując czynności określone w regulaminie obowiązującym w danym sklepie internetowym. Zasady składania zamówienia określone są na stronach WWW sklepu internetowego. Złożone zamówienie wywołuje skutki określone w art.66¹ Kodeksu cywilnego. 2. Partner ma możliwość odrzucenia oferty kupna, jeśli zamawiający Klient nie spełnia wymaganych warunków do realizacji sprzedaży, np. nie podaje właściwej identyfikacji swojej osoby. W takim przypadku odrzucenie oferty kupna ma miejsce przed udostępnieniem Klientowi wniosku. 3. Jeśli po przyjęciu zamówienia przez Partnera i wysłaniu wniosku kredytowego przez Klienta okaże się, że realizacja zamówienia przez Partnera nie jest możliwa (np. w związku z brakiem towaru) Partner zobowiązany jest poinformować Bank o odrzuceniu oferty kupna (skutkuje to odrzuceniem wniosku przez pracownika CC) lub samodzielnie odrzucić wniosek w systemie (o ile posiada takie uprawnienia). 4. Po wybraniu towaru Klient dodatkowo określa sposób zapłaty za towar (dostępne sposoby zapłaty określa Partner). 5. W przypadku finansowania zakupu kredytem Banku, po wybraniu odpowiedniego sposobu płatności, Klient zostaje przekierowany na strony Banku, na których znajduje się ewniosek, za pomocą którego Klienta składa wniosek kredytowy. 6. Partnerzy, którzy posiadają we własnych systemach formularz do zbierania danych Klienta mają możliwość składania wniosków poprzez Webservice, za pomocą którego mogą przekazać wszystkie potrzebne dane do wniosku. W takiej sytuacji Klient nie uzupełnia żadnych danych w ewniosku. 7. Warunkiem przesłania wniosku kredytowego do Banku jest wypełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych pól (system odpowiednio sygnalizuje, że pewne pola nie zostały uzupełnione) i kliknięciu na przycisk Wyślij. Przesłany przez Klienta wniosek zostaje zaczytany do aplikacji esprzedaż, a następnie Bank wydaje wstępną decyzję kredytową. 8. Każdy etap obsługi wniosku kredytowego jest zamykany powiadomieniem Klienta i Partnera o statusie wniosku (np. informacja o przyjęciu wniosku przez Bank, informacja o wydanej wstępnej decyzji kredytowej). Powiadamianie realizowane jest poprzez wysyłkę wiadomości pocztą elektroniczną na podane adresy przez Klienta i Partnera. W przypadku wykorzystania komunikacji Webservice, istnieje możliwość wymiany komunikacji również za pomocą tej technologii. 9. Bank może kontaktować się z Klientami telefonicznie, w tym w celu potwierdzenia danych lub udzielenia dodatkowych informacji lub dokonania dodatkowych ustaleń z Klientem. 10. Ostateczna decyzja kredytowa podejmowana jest po weryfikacji przez Bank wszystkich wymaganych dokumentów, które Klient zobowiązany jest dostarczyć. 11. Partner, po uzyskaniu informacji (pocztą elektroniczną, Webservice) o wstępnej zgodzie na udzielenie Klientowi kredytu ratalnego oraz upewnieniu się, że towar jest dostępny, zobowiązany jest w terminie do dwóch dni roboczych do uzupełnienia w esprzedaży danych o towarze i odesłania wniosku z powrotem do Banku. 12. Bank wskazuje Klientowi sposób zawarcia umowy (sposób podpisania umowy przez Klienta oraz Bank), który opisany jest w Warunkach udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A., które Partner zobowiązany jest umieścić na stronie WWW sklepu internetowego. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 8

9 13. W przypadku wstępnej zgody na udzielenie kredytu do Klienta wysyłana jest Umowa kredytowa wraz z dołączoną Tabelą Opłat i Prowizji, Wzorem oświadczenia o odstąpieniu oraz ustandaryzowanym formularzem informacyjnym o kredycie (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Ustawy o kredycie konsumenckim). Umowa może zostać dostarczona do Klienta w formie papierowej lub elektronicznej w zależności od sposobu jej i zawarcia, (zgodnie z pkt. 12 powyżej). 14. Po podpisaniu umowy kredytu przez Klienta i jej pozytywnej weryfikacji, kredyt jest uruchamiany, o czym Partner jest informowany (pocztą elektroniczną, Webservice), co oznacza możliwość wysyłki towaru Klientowi. 15. Umowa podpisana za Bank przekazywana jest Klientowi w formie papierowej bądź elektronicznej w zależności od sposobu zawarcia umowy (zgodnie z pkt. 12 powyżej). III. Kredyt dla Partnera lub Subiekta 1. W przypadku złożenia Wniosku kredytowego przez Subiekta wymagane jest dodatkowe pełne sprawdzenie przez Bank, a czas do wydania decyzji może zostać wydłużony. 2. Nie ma możliwości udzielania kredytu konsumenckiego dla Partnera lub jego małżonka (jeśli nie występuje rozdzielność majątkowa) ponieważ przedmiotem kredytu nie może być towar/usługa, które znajdują się w ofercie tego Partnera. IV. Odstąpienie 1. Odstąpienie od umowy kredytu 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim Klient ma prawo odstąpić od umowy kredytu bez podania przyczyny. 2. Aby skutecznie odstąpić od umowy kredytu, Kredytobiorca powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu: a) w placówce Banku, b) wysyłając pocztą na adres Banku (Credit Agricole Bank Polska S.A. Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław), c) wysyłając na adres Partnera. 3. Prawo do odstąpienia przysługuje Kredytobiorcy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy egzemplarza umowy, podpisanego przez Bank. 4. W przypadku odstąpienia, umowy uważa się za niezawarte. Odstąpienie od umowy przez jednego z Kredytobiorców wywołuje skutek prawny również w stosunku do pozostałych. 5. W przypadku złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu u Partnera (w punkcie sprzedaży Partnera lub drogą pocztową wysłane na adres Partnera), Partner zobowiązany jest niezwłocznie przekazać do Banku złożone przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przekazać do Banku: a) osobiście lub pocztą (listem poleconym priorytetowym) do Banku lub b) wydając wyznaczonej i upoważnionej przez Bank osobie będącej opiekunem Partnera (przedstawiciel Banku). 6. Partner jest zobowiązany do zwrotu do Banku wypłaconego na jego rzecz świadczenia. 7. W przypadku gdy towar został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, a Klient skorzystał z tego prawa, Partner zachowuje roszczenie o zapłatę przez Klienta ceny, chyba że Klient niezwłocznie zwróci towar, a Partner go przyjmie; w takim przypadku umowa o nabycie towaru wygasa. Warunki dotyczące przyjęcia przez Partnera towaru określa umowa między Partnerem a Klientem. W przypadku umowy o świadczenie usług Klient powinien zwrócić Partnerowi wynagrodzenie za świadczoną usługę. tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 9

10 Załącznik nr 3 do Umowy o współpracy 8. Zakazane jest uzależnianie prawa do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki od zwrotu towaru przez Klienta. 2. Odstąpienie od umowy na nabycie towaru/usługi 1. Odstąpienie przez Klienta na podstawie przepisów prawa od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi, skutkuje odstąpieniem od umowy kredytu. 2. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi skutkującego odstąpieniem od umowy kredytu, Partner zobowiązuje się: a) niezwłocznie przekazać do Banku (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) złożone przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży faksem lub pocztą elektroniczną albo jego kopię listem poleconym lub za pośrednictwem Przedstawiciela Banku. b) zwrócić przypadającą na tę umowę kwotę wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu obsługi sprzedaży finansowanej kredytem bankowym (pod warunkiem, że środki z tego tytułu zostały już przekazane Partnerowi przez Bank) oraz kwotę równą cenie towaru pomniejszonej o ewentualną wpłatę własną Klienta. c) Partner jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Banku o odstąpieniu przez Klienta od umowy sprzedaży na podstawie obowiązujących przepisów, co skutkuje odstąpieniem od umowy kredytu bez konieczności składania przez Kredytobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu. Obligatoryjne dane, które Partner powinien przesłać drogą mailową na adres mailowy: -nr umowy kredytowej, -imię i nazwisko Kredytobiorcy, -data odstąpienia od umowy sprzedaży, -podpis Partnera pod wnioskiem mailowym. Informacja o odstąpieniu powinna wpłynąć do Banku przed zapadalnością 1szej raty. 2. Kwoty, o których mowa w ust. poprzednim: a) zostaną potrącone z kwot należnych Partnerowi zgodnie z Umową o współpracy, na co Partner wyraża zgodę. W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od przyjęcia odstąpienia Klienta od umowy kredytu kwoty należne Partnerowi z tytułu sporządzanych umów kredytu nie będą wystarczające do dokonania potrącenia, Bank wezwie Partnera do zwrotu świadczenia, lub b) zostaną zwrócone zostaną zwrócone przez Partnera na pisemne wezwanie Banku, w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 14 dni. 3. Bank poinformuje Partnera o uznanym i zarejestrowanym odstąpieniu w nocie księgowej. Czytelny podpis Partnera (imieniem i nazwiskiem) Czytelny podpis za Bank (imieniem i nazwiskiem) tekst oznacza zmiany wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji 10

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA

Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA Regulamin Kredyt odroczony 10x0% ABRA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Kredyt odroczony 10x0% ABRA (dalej zwanego Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan, zwanej dalej promocją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW Regulamin Raty łatwo liczone - BRW 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Raty łatwo liczone - BRW (dalej zwanego Promocją ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan, zwanej dalej promocją.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker

Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker Regulamin Kredyt 20x0% - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan oraz 4 raty 0% w kredycie ratalnym

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan oraz 4 raty 0% w kredycie ratalnym Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan oraz 4 raty 0% w kredycie ratalnym 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI Regulamin Kredyt 10x0% - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych

Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych Witamy serdecznie, Jest nam bardzo miło, że rozpoczęliśmy współpracę w zakresie promocji produktu Vanquis Bank w internecie.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji kredyt odroczony. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji kredyt odroczony. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji kredyt odroczony 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji kredyt odroczony (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON.

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin programu polecającego Głuchy telefon określa zasady uczestnictwa w promocji skierowanej do członków i potencjalnych członków Powszechnej Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną...

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną... Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 19/2014 z dnia 31.03.2014r. Prezesa Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu WZÓR UMOWA NR........ o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI

Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI Regulamin Promocji Kredyt 5x0% - OBI 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 5x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2.

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 20x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0% - Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w kredycie ratalnym

Regulamin promocji 4 raty 0% w kredycie ratalnym Regulamin promocji 4 raty 0% w kredycie ratalnym 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w kredycie ratalnym, zwanej dalej promocją. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0% - Praktiker (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na prezent dla nowych Klientów - Praktiker

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na prezent dla nowych Klientów - Praktiker Regulamin Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na prezent dla nowych Klientów - Praktiker 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bożonarodzeniowe Drzewko na

Bardziej szczegółowo