Regulamin Promocji. Atrakcyjne oprocentowanie w Programie John Deere Financial

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji. Atrakcyjne oprocentowanie w Programie John Deere Financial"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Atrakcyjne oprocentowanie w Programie John Deere Financial 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Promocji Atrakcyjne oprocentowanie w Programie John Deere Financial (zwanego dalej: Promocją) jest John Deere Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,, ul. Poznańska 1B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony): ,00 zł, NIP: , REGON: , zwany dalej John Deere oraz Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony): ,00 zł, NIP: , REGON: , zwany dalej Bankiem. 2. Promocja organizowana jest w oparciu o niniejszy Regulamin. 3. John Deere Financial oraz logo skaczącego jelenia są zarejestrowanymi znakami towarowymi, które są własnością Deere & Company. 4. John Deere Financial jest programem finansowym, w ramach którego Crédit Agricole Bank Polska S.A., Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i Carefleet S.A., będące członkami Grupy Crédit Agricole, oferują w Polsce różne produkty finansowe. Spółki te, jako dostawcy produktów finansowych, są odpowiedzialne za zapewnienie, że te produkty oraz wszystkie procesy i dokumentacja związana z ich dostarczaniem są zgodne pod każdym względem ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami. 2 Okres i miejsce Promocji Promocja jest organizowana od r. do odwołania, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3 Uczestnictwo w Promocji 1. Promocja skierowana jest do następujących podmiotów: 1) Rolnik prowadzący działalność rolniczą lub wytwórczą w rolnictwie będący właścicielem lub dzierżawcami ziemi, rozumianej, jako grunty rolne oraz łąki i pastwiska będących beneficjentem programów unijnych lub kredytów preferencyjnych lub beneficjentem dopłat unijnych JPO/UPO, Strona 1 z 6

2 2) Producent prowadzący działalność rolniczą w zakresie tzw. działów specjalnych produkcji rolnej, które reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1272), w zależności od wyboru określonego rodzaju dochodu (szacunkowy lub rzeczywisty), 3) Podmiot posiadający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS z PKD 01, zarejestrowanych, jako: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, 4) Spółdzielnia rolnicza, niezależnie od kodu PKD, 5) Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w ramach grup producenckich, w jednej z dopuszczalnych prawnie form ( spółka kapitałowa spółka z o.o., spółka akcyjna, spółdzielnia) z wyłączeniem grup producenckich działających, jako stowarzyszenie i zrzeszenie, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub KRS oraz wpisu do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa, Wybór formy prawnej potwierdza spisany akt założycielski. 6) Podmiot posiadający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS niezależnie od PKD, zarejestrowanych, jako: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, 2. Uczestnikiem Promocji (dalej: Uczestnik) mogą być podmioty spełniające warunki opisane w ust. 1, które: 1) spełniają wymogi stawiane Klientom ubiegającym się o Kredyt inwestycyjny Agro na sfinansowanie maszyn i urządzeń rolniczych marki John Deere, zwany dalej: kredytem (posiadają zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez Bank oraz spełniają wymagania formalne stawiane przez Bank). Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie lub otwarcie odpowiedniego Konta BIZNES oraz 2) podpiszą w czasie obowiązywania Promocji wniosek o Kredyt inwestycyjny Agro na sfinansowanie maszyn i urządzeń rolniczych objętych Promocją oraz 3) są Klientami autoryzowanych Dilerów marki John Deere w Polsce i nabywają maszyny i urządzenia rolnicze marki John Deere od autoryzowanych Dilerów marki John Deere, którzy współpracują z Bankiem na bazie Umowy Dilerskiej. 4 Sprawdzenia dokonywane przez Bank Bank weryfikuje warunki uczestnictwa w Promocji w terminie do 5-ciu dni roboczych od dnia złożenia wniosku kredytowego. 5 Warunki Promocyjne 1. Uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji określone w niniejszym iejszym Regulaminie, otrzymają Strona 2 z 6

3 Promocyjne warunki kredytowania polegające na obniżeniu wysokości oprocentowania dla produktów objętych Promocją. Oprocentowanie Kredytu dla Uczestników spełniających warunki Promocji będzie zgodne z: a. tabelą nr 1 - dla Ciągników rolniczych serii 6M oraz Ładowaczy czołowych dla przy minimalnej wpłacie własnej w przedziale od 10% do 49,99% ceny przedmiotu licząc od: Tab. Nr 1 Rodzaj harmonogramu 12 mies. 0,00% 18 mies. 24 mies. 36 mies. 48 mies. 60 mies. 72 mies. 84 mies. - 0,99% 1,99% 2,99% 3,59% 4,19% 4,49% Roczny 33/33/33* - 0,00% Oprocentowanie kredytu bazuje na zmiennej stopie bazowej opartej na WIBOR 3M * Wymagane min. 33%wpłaty własnej przed uruchomieniem kredytu, kolejne raty przypadają w 6 i 18 miesiącu od uruchomienia kredytu. b. tabelą nr 2 dla Ciągników rolniczych serii 6M oraz Ładowaczy czołowych przy minimalnej wpłacie własnej 50% ceny przedmiotu licząc od: Tab. Nr 2 0,00% Roczny 50/50* 0,00% 12 mies. 24 mies. 36 mies. 48 mies. 60 mies. 72 mies. 84 mies. 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 1,59% 2,59% 3,29% 0,00% *Wymagane min. 50% wpłaty własnej przed uruchomieniem kredytu, kolejna rata przypada w 12 miesiącu od uruchomienia kredytu c. Tabelą nr 3 - dla Ciągników rolniczych oraz Ładowaczy czołowych (Z promocji wyłączone są ciągniki rolnicze serii 5R, 6030STD, 9R, 9RT) przy minimalnej wpłacie własnej w przedziale od 10% do 49,99%, ceny przedmiotu licząc od: Strona 3 z 6

4 Tab. Nr 3 Rodzaj harmonogramu Roczny 33/33/33* - 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies. 48 mies. 60 mies. 72 mies. 84 mies. 0,00% - 1,99% 3,19% 3,99% 0,00% ,19% 4,69% 4,99% * Wymagane min. 33%wpłaty własnej przed uruchomieniem kredytu, kolejne raty przypadają w 6 i 18 miesiącu od uruchomienia kredytu. d. Tabelą nr 4 - dla Ciągników rolniczych oraz Ładowaczy czołowych (Z Promocji wyłączone są ciągniki rolnicze serii 5R, 6030STD, 9R, 9RT.) przy minimalnej wpłacie własnej 50% ceny przedmiotu licząc od: Tab. Nr 4 0,00% Roczny 50/50* 0,00% 12 mies. 24 mies. 36 mies. 48 mies. 60 mies. 72 mies. 84 mies. 0,00% 0,00% 1,49% 2,49% 2,99% 3,79% 3,99% 0,00% *Wymagane min. 50% wpłaty własnej przed uruchomieniem kredytu, kolejna rata przypada w 12 miesiącu od uruchomienia kredytu e. Tabelą nr 5 - dla Kombajnów, Pras zwijających, Opryskiwaczy, Zespołów żniwnych (hederów), Sieczkarni samojezdnych, Podbieraczy, Kemperów przy minimalnej wpłacie własnej w przedziale od 10% do 49,99% ceny przedmiotu licząc od: Tab. Nr 5 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies. 48 mies. 60 mies. 72 mies. 84 mies. 0,00% - 1,49% 2,79% 3,49% 3,99% 4,49% 4,99% Roczny 33/33/33* - 0,00% * Wymagane min. 33%wpłaty własnej przed uruchomieniem kredytu, kolejne raty przypadają w 6 i 18 miesiącu od uruchomienia kredytu. Strona 4 z 6

5 f. Tabelą nr 6 - dla Kombajnów, Pras zwijających, Opryskiwaczy, Zespołów żniwnych (hedery), Sieczkarni samojezdnych, Podbieraczy, Kemperów przy minimalnej wpłacie własnej 50% ceny przedmiotu licząc od: Tab. Nr 6 12 mies. 24 mies. 36 mies. 48 mies. 60 mies. 72 mies. 84 mies. 0,00% 0,00% 0,79% 1,99% 2,59% 3,39% 3,79% Roczny 50/50* 0,00% *Wymagane min. 50% wpłaty własnej przed uruchomieniem kredytu, kolejna rata przypada w 12 miesiącu od uruchomienia kredytu W pozostałym zakresie Uczestnika obciążają opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Kredytu Inwestycyjnego dla przedsiębiorstw obowiązujące w Banku oraz dostępne w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 6 Reklamacje 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji. 2. Reklamacja powinna być złożona w jeden z następujących sposobów: 1) osobiście w dowolnej placówce Banku, 2) w formie pisemnej: 3) listem na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław, z dopiskiem: Reklamacja Promocji:» Atrakcyjne Oprocentowanie w Programie John Deere Financial «, 4) faxem na numer , z dopiskiem: Reklamacja Promocji:»Atrakcyjne Oprocentowanie w Programie John Deere Financial «, 5) w serwisie telefonicznym pod numerem (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub (z zagranicy i z telefonów komórkowych), 6) poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej agricole.pl/rolnictwo, 3. Złożona reklamacja, wraz z opisem powodu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika Promocji. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz PESEL Uczestnika Promocji oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Banku, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację. Strona 5 z 6

6 4. Reklamacje wymagające złożenia dokumentów, lub jeśli taki wymóg wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej osobiście w dowolnej placówce Banku lub za pośrednictwem poczty. Do reklamacji należy dołączyć kopie ewentualnych dokumentu potwierdzających zasadność złożonej reklamacji. Pozostałe reklamacje acje mogą być zgłaszane w dowolny udostępniony przez Bank sposób, wskazany w ust Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych (liczonych od daty otrzymania reklamacji) przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisów prawa. Bank udzieli odpowiedzi w formie pisemnej - listownie na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny lub za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej, dostępnej w serwisie internetowym Banku (w przypadku reklamacji złożonych za pośrednictwem tego serwisu). 6. Bank zastrzega sobie prawo do poinformowania Uczestnika Promocji o uwzględnieniu złożonej reklamacji w całości w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji: 1) telefonicznie za pośrednictwem serwisu telefonicznego, 2) poprzez wysyłkę wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego Uczestnika Promocji. 7. Uczestnik Promocji wyrażający zgodę na poinformowanie go o uwzględnieniu reklamacji w całości w sposób określony w ust. 6 pkt 1 i 2, powinien podać w reklamacji dodatkowo swój aktualny numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego. 8. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 5 i 6 Bank: 1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, 3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 7 Postanowienia końcowe 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji atrakcyjne Oprocentowanie w programie John Deere Financial będzie Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 1, która zbiera przekazane dane osobowe Uczestników Promocji na zasadzie dobrowolności i będzie je przetwarzała w celu realizacji Promocji Atrakcyjne Oprocentowanie w Programie John Deere Financial. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. ania. Uczestnictwo w Promocji, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w placówkach Banku, serwisie telefonicznym pod numerem: (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub (z zagranicy i z telefonów komórkowych), na stronach oraz oraz w punktach autoryzowanych Dilerów marki John Deere w Polsce. 3. Promocja może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez Bank. 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A., Tabela Opłat i Prowizji Kredytu Inwestycyjnego dla przedsiębiorstw. Strona 6 z 6

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

0,0% Kredyt od 0,0%* 10% 7 lat do 2 lat*

0,0% Kredyt od 0,0%* 10% 7 lat do 2 lat* 0,0% Kredyt od 0,0%* Na ciągniki i ładowacze czołowe** Już przy wpłacie własnej min 10% Nawet do 7 lat Oprocentowanie od 0,0% nawet do 2 lat* * Korzyści: Oferty z oprocentowaniem kredytu nawet od 0,0%*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPRESOWYCH RAT. Postanowienia wstępne

REGULAMIN EKSPRESOWYCH RAT. Postanowienia wstępne REGULAMIN EKSPRESOWYCH RAT 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki i zasady procesu zawierania umów kredytu na zakup towarów/usług w procesie Ekspresowe Raty. 2. UŜyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI

Regulamin Kredyt 20x0% - OBI Regulamin Kredyt 20x0% - OBI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 20x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NA STRONIE CZYZAPLACI.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI NA STRONIE CZYZAPLACI.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI NA STRONIE CZYZAPLACI.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji na stronie czyzaplaci.pl jest firma Euler Hermes Services Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672),

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo