REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

Transkrypt

1 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W ramach Priorytety VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim Moja firma własna praca nr projektu nr umowy UDA-POKL /13-00 nazwa Beneficjenta Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży I. UREGULOWANIA WSPÓLNE Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: Projekt projekt Moja firma własna praca -00, Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Beneficjent/Projektodawca Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Partner Powiat Łomżyński/Starostwo Powiatowe w Łomży, Kandydat osoba starająca się o udział w Projekcie, Beneficjent pomocy (uczestnik projektu) osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej, która podpisała deklarację udziału w projekcie. Jest to osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą (w tym spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną) w ramach Projektu. W trakcie realizacji projektu Beneficjent pomocy może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą na osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą (w tym Strona 1 z 23

2 spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną) w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowodoradczego. Komisja Oceny Wniosków Komisja oceniająca Formularze Zgłoszeniowe i dokonująca kwalifikacji uczestników do otrzymania wsparcia szkoleniowo- doradczego w ramach Projektu, przyznająca środki na rozwój przedsiębiorczości organ oceniający Biznes plany i kwalifikujący wnioski do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej, a także przedłużonego wsparcia pomostowego, Biuro projektu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej Łomża tel/fax ; 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników projektu oraz sposób postępowania przy udzielaniu wsparcia finansowego osobom, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu Moja firma własna praca. 2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Łomża wraz z Partnerem Starostwem Powiatowym w Łomży. 3. Celem projektu jest przygotowanie 50 uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, ogólnym i indywidualnym doradztwie grupowym oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 38 z nich. 4. Projekt realizowany jest od roku do roku na terenie 1 powiatu kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego oraz miasta Łomża. 5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Formularz rekrutacyjny oraz planowany termin rekrutacji podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej co najmniej na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 1 W przypadku, gdy projekt jest skierowany wyłącznie do konkretnych powiatów należy wpisać powiaty. Strona 2 z 23

3 2 Uczestnicy projektu 1. Projekt skierowany jest do 50 osób pełnoletnich z powiatów: kolneński, zambrowski, wysokomazowiecki, łomżyński i miasta Łomży, osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, przy czym 50% uczestników projektu stanowić będą osoby do 30 roku życia. 2 Grupę docelową stanowią osoby z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) przy czym 50% uczestników projektu stanowić będą osoby do 30 roku życia. Projektem objętych będzie 20% osób niepełnosprawnych. 2. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn). 3. Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa podlaskiego i może być prowadzona w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. 4. Uczestnicy projektu są zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 5. Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu wyłączone są: osoby zatrudnione (w tym również w ramach umów cywilnoprawnych) obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat u tego beneficjenta, partnera lub wykonawcy; 2 Wykluczenie to nie dotyczy osób posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski. Strona 3 z 23

4 osoby, które łączy lub łączył z beneficjentem i/lub pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską 3 beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; osoby będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych beneficjenta, partnera lub wykonawcy oraz osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat były członkami organów zarządzających i organów nadzorczych beneficjenta, partnera lub wykonawcy; osoby pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności względem beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; osoby będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami bliskimi 4 (osobą bliską jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie; osoby pozostające z beneficjentem, partnerem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki; osoby posiadające udziały lub akcje beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie; osoby będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą bliską 5 podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu; osoby pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki; osoby będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu; osoby posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu. 3 Rozumie się przez to osobę bliską pracownika/ współpracownika/ wspólnika/ członka beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie bądź osobę bliską samego beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie 4 Rozumie się przez to osobę bliską pracownika/ współpracownika/ wspólnika/ członka beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie bądź osobę bliską samego beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie 5 Rozumie się przez to osobę bliską pracownika/ współpracownika/ wspólnika/ członka beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie bądź osobę bliską samego beneficjenta, partnera lub wykonawcy w projekcie. Strona 4 z 23

5 6. Beneficjent w każdym przypadku weryfikuje, czy nie zachodzą powyższe lub inne przesłanki wskazujące na powiązanie kandydata z beneficjentem/ partnerem/ wykonawcą/ podmiotem przygotowującym wniosek o dofinansowanie projektu. Jeżeli beneficjent stwierdzi występowanie powyższych lub innych przesłanek, dana osoba zostaje wykluczona ze wsparcia udzielanego w ramach projektu. Beneficjent powinien ponadto wymagać od kandydatów, aby podczas składania deklaracji o braku zaistnienia powyższych lub innych przesłanek wskazujących na powiązanie kandydata z beneficjentem/ partnerem/ wykonawcą/ podmiotem przygotowującym wniosek o dofinansowanie projektu, zadeklarowali również, że w przypadku ich zaistnienia w przyszłości niezwłocznie zgłoszą ten fakt beneficjentowi. 7. Szkolenia odbywać się będą w dni robocze tj. poniedziałek - piątek oraz weekendowe tj. sobota niedziela. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany dni, w których będą odbywać się szkolenia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. II. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 3 Proces rekrutacji 1. Nabór uczestników projektu odbywać się będzie przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym. 2. Rekrutacja będzie odbywać się w następującym/ych terminie/ach: wrzesień październik 2013 r. 3. Informacje o etapach realizacji projektu będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej projektu 4. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych termin rekrutacji i/lub oceny może zostać przedłużony. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu 5. Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy dotyczy oceny Formularzy rekrutacyjnych, na podstawie których wyłaniana jest grupa zakwalifikowana Strona 5 z 23

6 do etapu drugiego: tj. weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzanej przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu psychologii i/lub poradnictwa zawodowego. Osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się m. in. takimi cechami jak: samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego, sumienność. 6. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w siedzibie Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Łomża, tel , w wyznaczonym terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 7. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: Dokumenty rekrutacyjne do projektu Moja firma własna praca, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Łomża. 8. Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Łomża od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru nie podlegają ocenie. 10. Dla dokumentów rekrutacyjnych przesłanych pocztą/kurierem oraz dostarczonych osobiście za dzień wpływu uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Łomża. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych każda osoba otrzyma poświadczenie wpływu dokumentów rekrutacyjnych - z dokładną datą i godziną przyjęcia dokumentów. Dokumenty nie podlegają rozpatrzeniu, gdy zostaną złożone przed ogłoszonym terminem rekrutacji bądź po zamknięciu rekrutacji. Brak wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów pod wszystkimi oświadczeniami znajdującymi się w formularzu oraz brak wszystkich wymaganych załączników traktowany jest jako błąd formalny i skutkuje odrzuceniem formularza i odstąpieniem od jego oceny. Strona 6 z 23

7 11. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej oraz w biurze projektu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, Łomża. 12. Składane Formularze rekrutacyjne zostaną zweryfikowane i ocenione (część A i część B), przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej, za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujących odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego i pozostawieniem go bez oceny, uważa się niepodpisanie wymaganych oświadczeń. Jednocześnie, jeżeli na etapie oceny formularza stwierdzi się, iż osoba nie przynależy do grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych 2 pkt. 1 Formularz rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie. 13. Losowanie, o którym mowa w ust. 12 przeprowadzane jest przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej na spotkaniu, na którym oceniane są Formularze rekrutacyjne, o których mowa w ust Procedura losowania Formularza rekrutacyjnego do oceny ma następujący przebieg: a) imiona i nazwiska osób oceniających, o których mowa w ust. 12 zapisywane są na identycznych losach a następnie wkładane do koperty; b) Formularze rekrutacyjne podlegające ocenie znajdują się na zestawieniu Formularzy rekrutacyjnych przekazanych do oceny z przypisanymi im numerami, zgodnie z kolejnością ich wpływu do Beneficjenta; c) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej losuje z koperty nazwiska dwóch osób oceniających i przyporządkowuje je numerowi Formularza rekrutacyjnego w kolejności zgodnie z zestawieniem przekazanym do oceny; d) w przypadku wyczerpania losów w kopercie Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ponownie wkłada wszystkie losy do koperty, a następnie dokonuje dalszego losowania zgodnie z procedurą opisaną powyżej. 15. Formularz rekrutacyjny składa się z części A dotyczącej kryteriów grupy docelowej oraz części B dotyczącej opisu planowanej działalności. 16. Oceny kandydata względem przynależności do grupy docelowej dokonuje się na podstawie części A kryteria oceny względem grupy docelowej: Formularza rekrutacyjnego. W projekcie ustalono następujące a) miejsce zamieszkania na terenie powiatu kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego lub miasta Łomża; Strona 7 z 23

8 b) osoba, która nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; W wyniku oceny formalnej będzie można uzyskać ocenę zero jedynkową (gdzie 0 oznacza nie spełnia kryterium, 1 - spełnia kryterium). Formularze rekrutacyjne, które uzyskają ocenę 0 zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej. Zgłoszenia, które spełniają wymogi formalne przejdą do oceny merytorycznej. Wyniki oceny formalnej zostaną zapisane na Karcie oceny Formularza zgłoszeniowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dodatkowa za spełnienie szczegółowego kryterium dostępu: - osoba do 30 roku życia 5 pkt. - osoba niepełnosprawna 5 pkt. Punkty zostaną doliczone do ogólnej oceny. 17. Część B Formularza rekrutacyjnego Informacje o planowanej działalności gospodarczej jest oceniana w skali 0-35 pkt., z możliwością przyznania wartości punktowych poszczególnym częściom oceny: a) opis planowanej działalności (0-6 pkt.); b) charakterystyka klientów (0-6 pkt.); c) charakterystyka konkurencji (0-6 pkt.); d) stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0-6 pkt.); e) zakres planowanej inwestycji (0-6 pkt.); f) posiadane doświadczenie/wykształcenie przydatne do prowadzenia działalności (0-5 pkt.). 18. Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających za część B Formularza pod warunkiem, że spełnione zostaną w części A Formularza wszystkie/następujące kryteria : a) miejsce zamieszkania na terenie powiatu kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego lub miasta Łomża; b) osoba, która nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; c) kompletność Formularza rekrutacyjnego wniosek złożony w 2 egzemplarzach wersji papierowej wypełniony elektronicznie w języku polskim, d) wniosek złożony w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym, e) wszystkie wymagane rubryki wniosku są wypełnione, Strona 8 z 23

9 f) wniosek oraz oświadczenia są podpisane przez uprawnioną osobą. Zostaną również doliczone punkty za spełnienie szczegółowego kryterium dostępu. W przypadku wystąpienia skrajnych rozbieżności w ocenach dwóch oceniających, np. 0 najniższa punktacja i 6 najwyższa punktacja, w poszczególnych częściach oceny, decyzję o wysokości przyznanych punktów w tych częściach Formularza podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 19. Na podstawie dokonanych ocen Formularzy rekrutacyjnych z pierwszego etapu rekrutacji zostaje ułożona lista uszeregowana w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, która zostaje ogłoszona w biurze projektu oraz na stronie internetowej 20. Na podstawie listy sporządzonej z pierwszego etapu rekrutacji Beneficjent zaprasza do etapu drugiego, tj. rozmowy z osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu psychologii i/lub poradnictwa zawodowego tych kandydatów. Listę oraz liczbę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do etapu drugiego Beneficjent podaje do wiadomości na stronie internetowej oraz w biurze projektu. Osoby, które nie zakwalifikowały się do etapu drugiego Beneficjent zobowiązany jest poinformować pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym. Etap drugi polega na przeprowadzeniu analizy predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej. 21. Osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe z zakresu psychologii i/lub poradnictwa zawodowego podczas rozmowy przeprowadza analizę predyspozycji, na podstawie których przyznaje ocenę punktową w przedziale Kryteria oceny i wagi punktowe przypisane poszczególnym częściom analizy predyspozycji ustala prowadzący analizę po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta. Przyznana za tę część ocena punktowa jest doliczana do liczby punktów otrzymanych w wyniku pierwszego etapu rekrutacji, a ich suma stanowi końcową ocenę całego procesu rekrutacji. Wyboru Uczestników projektu dokonuje się wg malejącej liczby punktów w ramach liczby dostępnych miejsc w projekcie. Dokonujący analizy predyspozycji sporządza pisemne uzasadnienie swojej oceny. Terminy przeprowadzenia rozmów będą podane do wiadomości kandydatów do projektu na stronie internetowej Niestawienie się w wyznaczonym terminie przez Beneficjenta na rozmowę z psychologiem/ doradcą zawodowym skutkować będzie odrzuceniem wniosku. Strona 9 z 23

10 22. W przypadku uzyskania przez uczestników projektu tej samej liczby punktów po dwóch etapach rekrutacji, o wyższej pozycji na liście decydować będzie większa liczba punktów przyznanych w następującej kolejności: 1) punktów przyznanych w drugim etapie rekrutacji przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu psychologii i/lub poradnictwa zawodowego; 2) przez Komisję Rekrutacyjną w części B Formularza rekrutacyjnego za następujące części oceny, uszeregowane w kolejności: opis planowanej działalności (a), stopień przygotowania inwestycji do realizacji (d), posiadane doświadczenie/wykształcenie do prowadzenia działalności (f). 23. Ostatecznie do uczestnictwa w etapie szkoleniowo-doradczym zostanie zakwalifikowanych 50 osób, które zostaną o tym fakcie poinformowane drogą pisemną. 4 Ogłoszenie wyników 1. Beneficjent w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia rekrutacji zatwierdza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Listy te będą zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu. 2. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej, na której będzie się znajdować nie więcej niż 5 osób. Będą one miały pierwszeństwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 3. Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, także z listy rezerwowej, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą rekrutację, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję. 4. Beneficjent ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania (za potwierdzeniem odbioru) osoby ubiegającej się o udział w projekcie o przyczynach odrzucenia jej aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 5. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. Strona 10 z 23

11 III. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 5 Warunki uczestnictwa w projekcie Uczestnik projektu zobowiązany jest do: a) wypełniania obowiązków wynikających z Umów zawartych z Beneficjentem; b) pełnego uczestniczenia w zajęciach; c) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i ewaluacją; d) współpracy z Beneficjentem; e) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Beneficjenta. 6 Etap szkoleniowo-doradczy 1. Realizowane szkolenia mają zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej. 2. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie 40 godzin szkolenia z Biznesplanu, obejmującym podstawy przedsiębiorczości w szczególności zasady rozpoczynania działalności gospodarczej, analizy rynku, kosztów i źródeł pozyskania zasobów na rozwój firmy. Uczestnicy dowiedzą się jak na bazie swojego pomysłu na działalność sporządzić kompletny i racjonalny Biznesplan. 3. Harmonogram szkoleń i doradztwa zostanie podany na stronie internetowej projektu 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 dostępnym na stronie i 5. Szkolenia będą realizowane w okresie od listopada 2013r. do grudnia 2013r. Szkolenia odbywać się będą w podziale na 3 grupy średnio po osób. Strona 11 z 23

12 6. Zakres proponowanego doradztwa udzielanego uczestnikom projektu przed rozpoczęciem działalności obejmuje konsultacje grupowe w formie szkoleń, w wymiarze 40 godziny dla każdej z 3 grup (po osób) z zakresu: a) zasad rozpoczynania działalności gospodarczej; b) analizy rynku; c) kosztów i źródeł pozyskiwania zasobów na rozwój firmy. 7. Etap szkoleniowo-doradczy zakończy się wydaniem przez Beneficjenta uczestnikom projektu zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. Uzyskanie zaświadczenia jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 8. Dopuszcza się możliwość zwolnienia uczestnika projektu z obowiązku uczestniczenia w bloku szkoleniowo-doradczym w sytuacji, kiedy uzyskał on podobne tematycznie wsparcie w ramach innego projektu w ramach Działania 6.2/Poddzialania: oraz (co udokumentuje stosownym zaświadczeniem) lub złożył zaakceptowane przez Beneficjenta oświadczenie, zgodnie z którym posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja o zwolnieniu uczestnika z etapu szkoleniowo-doradczego na podstawie oświadczenia należy do Beneficjenta. 9. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy: a) opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych na etapie szkoleniowo-doradczym; b) złoży poświadczające nieprawdę oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym. 10. Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach, podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych oraz innych stosownych dokumentów, a także wykorzystania przysługującego wsparcia doradczego oraz potwierdzenia jego odbioru. 11. Na żądanie Beneficjenta uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów związanych z realizacją projektu. 7 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. W ramach projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 38 uczestników projektu, którzy ukończyli etap szkoleniowo- 6 Wszyscy uczestnicy projektu muszą przejść etap rekrutacji. Strona 12 z 23

13 doradczy i uzyskali odpowiednie zaświadczenie lub złożyli zaakceptowane przez Beneficjenta oświadczenie, zgodnie z którym posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: a) podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości PLN miesięcznie, przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, b) w uzasadnionych przypadkach - przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości PLN miesięcznie, przez okres kolejnych 6 miesięcy, c) środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości max PLN z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej w wysokości 20 tys. PLN/osobę Nie określa się limitu wysokości wsparcia finansowego w stosunku do kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, to znaczy że wsparcie może obejmować 100% kosztów uruchomienia działalności gospodarczej. Jednakże beneficjent pomocy może wnieść wkład własny. Sytuacja ta będzie miała miejsce w przypadku, gdy ze środków wsparcia zostanie sfinansowana tylko część wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że beneficjent pomocy będzie miał obowiązek rozliczenia się z zadeklarowanego przez siebie wkładu własnego (w formie pieniężnej lub rzeczowej) Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorem podanym przez Beneficjenta: a) biznesplan przedsięwzięcia, zgodny ze wzorem dostępnym na stronie internetowej. na najbliższe dwa lata, zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki 7 Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub gdy z winy uczestnika projektu zostały naruszone inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków. 8 W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego uczestnik jest zobowiązany do udokumentowania wartości wkładu własnego np. poprzez przedstawienie faktur/rachunków lub wyceny rzeczoznawcy. Strona 13 z 23

14 finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym środki własne 9 (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu), b) oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej), c) oświadczenie uczestnika projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjecie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych, d) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.), e) oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT, f) zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowodoradczego/ zaakceptowane przez Beneficjenta oświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z: a) zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów), b) zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych, c) kosztami prac remontowych i budowlanych. 6. Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowalnymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 10. Środki te powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne, a nie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności tj. np. na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, czynszem, ubezpieczeniem, reklamą. 9 Jeżeli dotyczy 10 Kwoty przeznaczone na wypłatę środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie są wydatkami objętymi zasadą cross- financingu w ramach projektu. Strona 14 z 23

15 7. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami jest składany po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, rozumianym jako dzień uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 8. O terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków Beneficjent powiadomi uczestników projektu poprzez informację na stronie internetowej projektu. Ocena złożonych wniosków i biznesplanów zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków w oparciu o następujące kryteria: a) wykonalności przedsięwzięcia (dostępności zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa), b) operacyjności (przejrzystości, prostoty, zrozumiałości założeń), c) kompletności (całościowości opisu przedsięwzięcia), d) niezbędności i racjonalności finansowej zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości, zgodnie z przedstawionym biznesplanem i Kartą oceny biznesplanu. 9. Beneficjent zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów, które będą przedstawione uczestnikom projektu przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków. 10. Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w terminie wskazanym przez Beneficjenta. 11. Wszystkie złożone przez uczestników projektu wnioski są weryfikowane formalnie i oceniane przez Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej KOW, powołaną przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, która obraduje zgodnie z Regulaminem KOW, dostępnym na stronie internetowej 12. Błędy formalne we wnioskach o otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia i nie wstrzymujące oceny merytorycznej biznesplanu to: a) brak podpisu, b) niewypełnione pola we wnioskach, c) brak co najmniej jednej strony we wniosku, Strona 15 z 23

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo