Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SIECI M3.NET Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci M3.NET, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki wykonywania usług dostępowych w sieci Internet wraz z usługami dostępu do Internetu przez M3.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka zwanym dalej M3.NET. M3.NET prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2002r. W sprawie urządzeń radiowych lub nadawczo odbiorczych (Dz. U. 2002r. Nr 138. Poz wraz z aneksami). Usługa dostępu do Internetu jest publicznie dostępną usługa telekomunikacyjną. 1 Pojęcia podstawowe definicje Abonament cyklicznie pobierana opłata uiszczana przez Abonenta za korzystanie z Usług zdefiniowanych w Umowie, do której odnosi się niniejszy regulamin, pobierana za Okres Rozliczeniowy. Użytkownik podmiot, któremu jest świadczona usługa za podstawie Umowy. Operator Firma M3.NET lub jej prawny następca. Dostawca Usług Internetowych, podmiot gospodarczy uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w tym usług o charakterze publicznym. Cennik wykaz obowiązujących cen za wykonane usługi i nazw tych Usług dostępnych dla Użytkownika w sieci Operatora. Zawiera wykaz pakietów i innych Usług świadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem wysokości opłat, ich rodzajem oraz zasadami naliczania. Stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Aktywacja instalacja urządzeń dostępowych w Lokalu Użytkownika, uruchomienie dostępu do usług oraz zawarcie pisemnej umowy z Operatorem. Konsument osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie usługi lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. Lokal nieruchomość lub jej część stanowiąca samodzielną funkcjonalnie całość, w której Abonent korzysta z Usługi. Okres Rozliczeniowy umowny okres, za który wystawiana jest faktura VAT za wykonanie Usług przez Operatora oraz dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora wynikających z w/w faktury VAT, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Operatora dniach miesiąca kalendarzowego. Pakiet określona w cenniku opcja Usługi podstawowej wraz ze świadczonymi opcjonalnie Usługami dodatkowymi. Protokół Protokół zdawczo-odbiorczy z uruchomienia Usług. Zawiera wykaz urządzeń, termin i miejsce instalacji urządzeń oraz termin rozpoczęcia świadczenia Usług. Stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Regulamin niniejszy REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SIECI M3.NET. Zawiera zakres i warunki wykonywania Usług, standardowe warunki Umowy, zakres obsługi serwisowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Sieć - Urządzenia aktywne i pasywne, zespolone systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne i przekierowujące, a także inne zasoby Operatora, umożliwiające świadczenie Usług poprzez nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju. OWU Ogólne Warunki Umowy zakres i warunki świadczenia Usług oferowanych przez Operatora określone w Regulaminie, ewentualnymi regulaminami promocji, cenniku obowiązującymi na dzień podpisania umowy. Umowa UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - pisemne oświadczenie o udostępnianiu Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika. Integralną częścią umowy są OWA w postaci załączników. Użytkownik przy podpisaniu umowy, oświadcza że zapoznał się z w/w załącznikami. Urządzenia wymieniony w Protokole sprzęt wraz z okablowaniem strukturalnym, stanowiącym zakończenie Sieci, niezbędne do świadczenia Usług. Usługa usługa dostępu do sieci Internet lub usługa zakończenia połączeń telefonicznych lub usługa dostarczania treści telewizji publicznej oraz telewizji niepublicznej, świadczona przez Operatora na podstawie Umowy (usługi podstawowe) oraz pozostałe usługi opcjonalne świadczone przez Operatora (usługi dodatkowe) Warunki Promocji specjalne warunki świadczenia Usług przyznane Użytkownikowi, przyznane na podstawie regulaminu promocji, mające pierwszeństwo przed standardowymi warunkami Umowy oraz Regulaminu. Zakończenie Sieci fizyczny punkt, zainstalowany u Użytkownika w celu świadczenia Usług, w którym Użytkownik otrzymuje dostęp do sieci Operatora. Strona 1 z 8

2 Administrator osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie Sieci zarządzanej przez Operatora. Zamawiający podmiot wyrażający wolę zawarcia umowy. Zgoda Właściciela pisemne oświadczenie właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na wykonanie Zakończenia Sieci w Lokalu. 2 Zakres i warunki świadczenia Usług 1. Operator świadczy Usługę podstawową oraz związane z nią usługi dodatkowe. 2. Usługi są świadczone na obszarze działania Operatora 3. Szczegółowy zakres Usługi świadczonej Użytkownikowi określa Umowa. 4. W ramach Abonamentu Operator zapewnia: a. Usługę podstawową, zgodnie z wybranym Pakietem b. Usługi dodatkowe, w przypadku ich przypisania do wybranego Pakietu c. Obsługę serwisową. 5. Usługę podstawową stanowi zestaw Usług zawartych w Pakiecie lub występując samodzielnie. a. Usługa dostępu do Internetu polega na udostępnieniu stałego, całodobowego połączenia z ogólnoświatową siecią komputerową, korzystającą z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP b. Usługa telefoniczna polega na przydzieleniu numeru telefonii stacjonarnej Abonentowi oraz zakończeniu połączeń telefonicznych wykonywanych przez Abonenta oraz kierowanych do Abonenta. c. Usługa telewizji polega na przekazaniu treści telewizyjnych wraz z licencją do ich odtwarzania przez Abonenta. 6. Usługi dodatkowe są związane z usługą podstawową i obejmują w szczególności: konta , ftp, www oraz związany z nimi hosting oraz publiczny adres IPv4. Z tytułu świadczenia usług dodatkowych Operator może pobierać dodatkową opłatę. 7. Obsługa serwisowa obejmuje: a. Instalację urządzeń i uruchomienie Usług b. Monitorowanie pracy sieci c. Usuwanie usterek d. Umożliwienie uzyskania informacji o: dostępnych usługach świadczonych przez Operatora, stanie Usług, realizacji zamówień oraz zgłoszeń reklamacji. e. Pomoc techniczną w związku ze świadczoną Usługą w ramach zgłoszonej reklamacji. 8. Operator gwarantuje: a) Pomoc w pierwszej konfiguracji nowo podłączonemu Użytkownikowi (z zastrzeżeniem, iż jakość posiadanego przez Użytkownika sprzętu może nie wystarczać do poprawnego funkcjonowania systemu). Usługa ta jest jednorazowa. b) Zapewnienia sprawności dostarczonych Usług oraz jakości Usługi na niezmiennym poziomie. c) Usuwanie awarii systemu i wszelkich urządzeń transmisyjnych w czasie 72 godzin od chwili przejęcia zgłoszenia o awarii d) Administratorzy Sieci są jedynymi osobami uprawnionymi do udostępniania Usług Użytkownikom Sieci. 9. Operator zobowiązuje się do informowania Abonenta o planowanych pracach konserwacyjnych w Sieci czy też ewentualnych przerwach w dostępie. Informacje te zostaną przekazane przez Administratorów Sieci pocztą lub też zostaną zamieszczone na stronie internetowej z wyprzedzeniem 24 godzin. 3 Zamówienie Usługi 1. Użytkownikiem Sieci może zostać każdy podmiot powstały zgodnie z przepisami prawa, ubiegający się o świadczenie Usług na obszarze działania Operatora o ile umożliwiają to warunki techniczne i nie zachodzą negatywne przesłanki zawarcia Umowy wskazane w Umowie oraz przepisach prawa. 2. Zamówienie może być złożone w dowolnej formie. Zamówienie złożone w postaci elektronicznej wiąże Zamawiającego jeżeli Operator potwierdzi jego otrzymanie w przeciągu 48 godzin od chwili otrzymania. 3. Operator po otrzymaniu zamówienia sprawdza możliwości techniczne świadczenia Usług oraz może wystąpić do Zamawiającego o dokumentację Lokalu i inne dane celem ustalenia możliwości świadczenia Usługi. 4. Zamawiający jest zobowiązany, pod rygorem odmowy zawarcia Umowy, okazać na żądanie Operatora tytuł prawny do Lokalu. W przypadku posiadania przez Zamawiającego tytułu prawnego do Lokalu innego niż prawo własności, prawo użytkownika wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, instalacja urządzań wymaga przedstawienia Zgody Właściciela, pod rygorem odmowy zawarcia Umowy. Strona 2 z 8

3 5. Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia umowy, jeżeli: a. Zamawiający nie dostarczył na żądanie Operatora dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy, b. Istnieje brak pozytywnej oceny wiarygodności lub wypłacalności Zamawiającego, chyba że Operator wyrazi wolę zawarcia umowy na warunkach mniej korzystnych dla zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy. c. Zamawiający odmówi podania danych osobowych, do których podania był zobowiązany zgodnie z przepisami prawa. d. Istnieje brak możliwości technicznych świadczenia Usług, 6. Operator jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu technicznego w terminie 14 dni od daty przyjęcia zamówienia. 7. Operator informuje Zamawiającego o możliwości zawarcia Umowy lub o odmowie zawarcia Umowy w terminie 21 dni od daty otrzymania zamówienia, chyba że termin nie mógł zostać dochowany w winy Zamawiającego. 8. Zamawiający zobowiązuje się nie zgłaszać roszczeń odszkodowawczych w razie odmowy zawarcia Umowy. 4 Zawarcie Umowy 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w Umowie, natomiast Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania OWU, w szczególności do opłacania Abonamentu zgodnie z wybranym Pakietem. 2. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony a informacja o okresie na jaki Umowy zostaje zawarta, określona jest na druku umowy i jest zależny od wybranego Pakietu. 3. Operator zawiera Umowę, z wyłączeniem Protokołu, w terminie 7 dni od stwierdzenia możliwości zawarcia Umowy, określając w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi. 4. W przypadku zawarcia Umowy na czas nieokreślony minimalnym okresem jej trwania jest jeden Okres Rozliczeniowy. 5. W przypadku zawarcia umowy na czas określony Operator udostępni Abonentowi dostęp do Usług zgodnie z Umową w podanym okresie. Po upływie tego terminu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony. 6. Zawarcie Umowy na czas określony może wiązać się z przyznaniem ulg określonych w Warunkach Promocji. 7. Użytkownik może wnioskować o dodatkowe usługi w trakcie trwania Umowy za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub w siedzibie firmy. 8. Szczegółowe informacje na temat taryf oraz pakietów znajdują się w Cenniku. 9. Operator wykonuje czynności poprzez upoważnionych pracowników. Może także zlecić wykonanie czynności innym upoważnionym osobom lub podmiotom zewnętrznym. 10. Strony mogą działać poprzez pełnomocników na podstawie udzielonych w formie pisemnej pełnomocnictw. 11. Oświadczenia Użytkownika związane z Umową należy kierować na adres Operatora wskazany w Umowie. 12. Uprawnienia i obowiązki Użytkownika określone w Regulaminie stosuje się do Zamawiającego. 5 Prawo własności sieci 1. Cała Sieć jest własnością Operatora. 2. Zakończenie Sieciowe jest własnością Operatora i jest wydane Użytkownikowi na warunkach przepisów jak dla stosunku użyczenia rzeczy. 3.Operator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami naprawy Urządzenia lub Zakończenia Sieci w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek: a. - samodzielnej naprawy b. świadomego zniszczenia c. uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w skutek prawidłowej eksploatacji. 4. Za zniszczenia i naprawę wszystkich elementów sieci od Urządzenia do urządzeń końcowych Abonenta odpowiada Użytkownik. 6 Podłączenie do sieci 1. Przyłączenie do sieci następuje po podpisaniu umowy z Abonentem. 2. Operator zobowiązuje się do uruchomienia usług w terminie wskazanym w umowie. 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług poprzedza instalacja Urządzeń i konfiguracja Usług przez Administratorów, chyba że strony postanowiły inaczej. Strona 3 z 8

4 4. Usługa nie może być świadczona za pomocą Urządzeń stanowiących własność Abonenta. 5. Abonent zobowiązany jest udostępnić Lokal celem instalacji Urządzeń i uruchomienia Usług. Udostępniając Lokal, Abonent zezwala na dokonanie niezbędnych prac, w szczególności takich jak położenie przewodów, wykonanie otworów, instalację uchwytów mocujących, wykonanie przekopów, instalację Zakończenia Sieci. 6. Operator wykona prace związane z instalacją w sposób możliwie najmniej ingerujący w stan techniczny i wizualny Lokalu. 7. Abonent lub inna pełnoletnia, upoważniona przez Abonenta osoba zobowiązana jest być obecna w trakcie instalacji urządzeń i uruchomienia Usług. 8. Po dokonaniu instalacji urządzeń Operator uruchamia Usługi. 9. Instalację urządzeń i uruchomienie Usług oraz rozpoczęcie świadczenia Usług potwierdza Protokół. 7 Prawa i obowiązki stron, realizacja Usług oraz odpowiedzialność stron 1. Operator ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie Usług zgodnie z możliwościami organizacyjnymi i technicznymi. W związku ze specyfiką globalnej sieci telekomunikacyjnej parametry usług mogą odbiegać od parametrów określonych w pakiecie, w zależności od serwerów, z którymi nawiązane jest połączenie. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przepływność łącz poza routerem brzegowym Sieci. Operator nie odpowiada za przypadki awarii łącz krajowych, międzynarodowych czy innych awarii leżących poza wpływem Operatora. Prędkości przepływności łącz podane w Umowie nie są prędkościami gwarantowanymi. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany z lokalu będące normalnym następstwem instalacji urządzeń i korzystania z Usług. Nie jest również zobowiązany do ich usunięcia po zakończeniu trwania Umowy. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek: a. Przekazywania, uzyskiwania, gromadzenia i udostępniania treści z wykorzystaniem Usługi. Operator nie prowadzi kontroli treści, chyba że obowiązki takie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów. b. Awarii oprogramowania i urządzeń Abonenta lub dowolną ingerencję osób trzecich. c. Utraty danych lub ich przechwycenia przez osoby trzecie w trakcie korzystania z Usługi. d. Udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim poufnych danych niezbędnych dla korzystania z usługi, e. Wadliwej konfiguracji połączenia sieciowego jednostki komputerowej (lub dowolnego innego urządzenia) Abonenta. f. Stosowania niewłaściwego lub nieprawidłowo zainstalowanego oprogramowania. g. Wadliwego użytkowania urządzeń (wyłączenie, odłączenie, re-konfiguracja lub reset urządzeń) h. Uszkodzenia sieci lub urządzeń abonenta na skutek siły wyższej, i. Ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usługi zgodnie z Umową, j. Braku możliwości korzystania z Usług lub jej ograniczenia na skutek decyzji władz państwowych lub samorządowych, 5. Abonent ma prawo do korzystania zgodnie z prawem ze wszystkich zasobów Internetu światowego. 6. Abonent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za: a) Sposób w jaki wykorzystuje dostęp do Internetu, w szczególności za formę, treść i inną zawartość przesyłanych danych z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem. b) Wszystkie działania, które są generowane przez jego komputer, a w szczególności za szkody wyrządzone innym Abonentom. c) Każde działanie niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym. 7. Abonent zobowiązany jest do: a) Przestrzegania wszystkich ustaleń OWU oraz prawa. b) Niezwłocznego informowania Operatora o awariach i nieprawidłowym działaniu Sieci, oraz do udostępnienia Lokalu w celu ich usunięcia. c) Należytego zabezpieczania danych przechowywanych w jednostce komputerowej przed ingerencją i przechwyceniem przez osoby trzecie. d) Dbania o ochronę antywirusową swoich komputerów e) Nie powodowania działań mogących uszkodzić lub zakłócić działanie Sieci f) Nie dokonywania prób ingerencji i przechwycenia danych osób trzecich g) Wyposażenia gniazdek zasilających w uziemienie (zerowanie), w czasie burzy do rozłączenia fizycznie urządzenia z gniazdka zasilającego. h) W przypadku uszkodzenia karty sieciowej, niezwłocznego jej odłączenia od Urządzenia oraz zgłoszenia tego faktu Administratorowi. Strona 4 z 8

5 i) Powiadomienia Operatora o zmianie danych w terminie 7 dni, pod rygorem uznania, iż posiadane dane są prawidłowe, a doręczenie nadal skuteczne j) Ponoszenia kosztów związanych ze zwykłym używaniem Urządzeń w szczególności kosztów związanych z poborem prądu elektrycznego oraz miejscem ich ustawienia. k) Zapewnienia prawidłowych warunków dla funkcjonowania Urządzeń oraz do eksploatowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 8. Abonent Sieci nie może: a) Udostępniać swojego połączenia sieciowego, zakończenia sieci, konta użytkownika osobom trzecim w żadnej formie, w szczególności odpłatnie. b) Wykorzystywać metod oraz programów inwazyjnych. 9. Operator może zawiesić świadczenie Usług jeżeli Abonent: a. Narusza obowiązki określone w 7 ust. 7 pkt. a, e, f oraz ust. 8 zawieszenie trwa do czasu zaprzestania naruszeń, b. Nie dokonał płatności za poprzedni okres rozliczeniowy zawieszenie trwa do czasu uiszczenia płatności, w takim przypadku okres zawieszenia nie wlicza się do okresu trwania umowy. c. Podał nieprawdziwe dane przy zawarciu Umowy lub w trakcie świadczenia Usług. 10. Operator może obciążyć Abonenta kosztami urządzeń Operatora (ich naprawy, wymiany lub instalacji) jeżeli Abonent: a. Ingerował w Urządzenia, dokonując samodzielnych napraw, przeróbek, b. Naruszył plomby gwarancyjne, c. Świadomie zniszczył lub mechanicznie uszkodził urządzenia, d. Dokonywał zmian oprogramowania Urządzeń, e. Użytkował Urządzenia w warunkach niezgodnych z instrukcją obsługi, 11. W przypadku braku opłaty za zawieszenie usługi okres zawieszenia nie wlicza się w czas trwania Umowy. 12. Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, pod warunkiem uzyskania, pod rygorem nieważności, uprzedniej pisemnej zgody Operatora. Za przeniesienie praw pobrana zostanie opłata zgodna z cennikiem. 13. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o nieotrzymaniu rachunku, w zależności od wybranej formy dostarczania rachunków (za dany okres rozliczeniowy lub rachunków zbiorczych na koniec roku). 14. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Abonenta na piśmie o zmianie nazwy, formy prawnej, adresu lub siedziby Operatora. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy. 8 Opłaty. Zasady naliczania, rachunki, sposób płatności. 1. Opłaty na rzecz Operatora obejmują Abonament oraz inne Usługi (opłaty) i są zgodne z cennikiem. Operator zastrzega sobie prawo zmiany cennika w każdym czasie, w trybie zgodnym z obowiązującym prawem. 2. Abonent jest zobowiązany do terminowego regulowania opłat. 3. Abonent jest zobowiązany do wnoszenia należności samodzielnie i bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Operatora oraz w terminie wskazanym na fakturze VAT. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Operatora. 4. Jeżeli okres świadczenia Usługi jest krótszy od okresu rozliczeniowego, należna opłata za ten okres wynosi 1/30 opłaty za każdy dzień korzystania z Usługi 5. Opłata jest naliczana od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi wskazanej w protokole. Jeżeli dzień rozpoczęcia świadczenia przypada w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, należna opłata ustalana jest zgodnie z ust W sytuacji opóźnienia płatności Operator może podjąć działania w celu spełnienia świadczenia przez Abonenta. Może ograniczyć lub zawiesić świadczenie części lub wszystkich Usług, wykorzystywać inne środki komunikacji, na przykład wyświetlać informacje o zadłużeniu w oknie przeglądarki internetowej Abonenta. Jest także uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 7. Operator nie zwraca opłaty instalacyjnej w przypadku rozwiązania umowy z Abonentem z wyjątkiem sytuacji w której rozwiązanie Umowy następuje z winy Operatora. 8. Abonent, którego status prawny ulega zmianom, jest zobowiązany poinformować o tym Operatora. 9. Operator zastrzega sobie prawo egzekwowania należności od byłego Użytkownika nawet pomimo rozwiązania Umowy. 10. Operator zastrzega sobie prawo przekazania wierzytelności podmiotowi trzeciemu bez poinformowania o tym dłużnika. Jeżeli jego zobowiązania przewyższają wysokość 3 Abonamentów wynikających z podpisanej przez Abonenta Umowy. 11. Aktualne Cenniki są zamieszczane na stronie internetowej Operatora. Informacje o cenach udzielane są również telefonicznie oraz w siedzibie firmy. Strona 5 z 8

6 12. Abonent jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie zasilanie elektryczne urządzeń przekazanych Abonentowi w celu świadczenia Usług i będących własnością Operatora oraz miejsca na ulokowanie tych urządzeń. Abonent nie jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniem do Operatora na pokrycie tych kosztów. 9 Ograniczenia, zawieszenie świadczenia usług i rozwiązanie umowy. 1. Zmiana Umowy oraz wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany pakietu, przedłużenia okresu trwania Umowy oraz usług dodatkowych, które mogą być składane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez panel BOK lub innej udostępnionej przez Operatora. 2. W przypadku zastosowania postanowień ust.1 Operator zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy i terminu wprowadzenia zmian, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 3. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, baz podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator dodatkowo może wstrzymać wykonanie zlecenia do czasu otrzymania potwierdzenia. 4. W przypadku braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.1, termin, w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 5. Zmiany wchodzą w życie pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego. 6. W przypadku umowy na czas nieokreślony może być ona rozwiązana przez każdą ze stron z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy przez Abonenta następuje tylko na jego pisemne oświadczenie. 7. W przypadku zawarcia Umowy na czas określony, z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży Operatorowi pisemne oświadczenie woli o braku chęci przedłużenia Umowy. 8. Umowa, która została zawarta na czas określony, może zostać zerwana przez Abonenta zgodnie z zasadami zapisanymi na umowie, tyczy się to w szczególności umów objętych promocją. 9. Umowa wygasa wskutek śmierci Abonenta. Operator zaprzestaje świadczenia Usługi od dnia otrzymania aktu zgonu Abonenta. 10. Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach. a. W razie cofnięcia lub ograniczenia Operatorowi koncesji, lub innych zezwoleń koniecznych do realizacji usługi. b. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu. c. W przypadku uchylania się Abonenta od regulowania opłat /po pisemnym powiadomieniu Abonenta/ d. Gdy Abonent umożliwi dodatkowe korzystanie z dostępu do Internetu za pomocą sieci Operatora, szczególnie gdy umożliwi dostęp poza lokal, którego dotyczy Umowa. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku urządzeń wifi (bez dodatkowych anten zewnętrznych) uruchomionych w celu zapewnienia dostępu do sieci Operatora własnym urządzeniom mobilnym, a sygnał sieci Wifi jest dostępny poza lokalem, którego dotyczy Umowa. e. Gdy Abonent nie dopuści do kontroli przyłącza do sieci. f. Gdy Abonent dokona samowolnych przeróbek lub zawini uszkodzeniu przyłącza do sieci. W takim przypadku Operator może domagać się zwrotu kosztów przewrócenia przyłącza do stanu poprzedzającego przeróbki bądź uszkodzenie. 11. Operator zobowiązuje się doręczyć Abonentowi na piśmie oraz podać do publicznej wiadomości treść każdej zmiany w warunkach Umowy, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie w stosunku do danego Abonenta. Abonent ma prawo w takiej sytuacji o doręczenia Operatorowi stosownego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, w związku z brakiem akceptacji zmian warunków Umowy najpóźniej w dniu wejścia przedmiotowych zmian w życie. Brak pisemnego wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza akceptację zmian. W razie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, chyba że zmiana następuje na skutek zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych. Przepisu tego nie stosuje się do zmian cen w cenniku usług dodatkowych. Strona 6 z 8

7 12. W przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta w związku z sytuacją wskazaną w ust. 11 Abonentowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty instalacyjnej w wysokości proporcjonalnej do okresu świadczenia Usług. 13. Abonent zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 7 dni roboczych wszystkich urządzeń transmisyjnych w stanie nie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy jego prawidłowej eksploatacji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. W przeciwnym przypadku zostanie on obciążony kosztami poniesionymi przez Operatora na naprawę tych urządzeń lub zakup takiego urządzenia jak udostępnione. Podstawę wyliczenia stanowi kwota wymieniona w umowie. 14. Zmiana nazwy firmy Abonenta, formy prawnej, adresu Abonenta, siedziby Abonenta, numeru NIP, REGON lub dowodu osobistego wymagają podpisania aneksu do Umowy. Zmiana numeru telefonu, adresu skrzynki Abonenta lub adresu do korespondencji stają się obowiązujące w momencie skutecznego zawiadomienia o nich Operatora i nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy. 10 Postępowanie reklamacyjne 1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług. 2. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w BOK, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość (np. Drogą elektroniczną) o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne. 3. W przypadku złożenia pisemnej lub ustnej reklamacji do protokołu BOK, pracownik operatora lub osoba upoważniona przez Operatora przyjmująca reklamację potwierdza jej przyjęcie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (listownej) 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (listownej), chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu operator określa nazwę, adres i numer telefonu jednostki Operatora, rozpatrującej reklamację. 5. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług. 6. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego. 7. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje. a. Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Abonenta; b. Przedmiot reklamacji ze wskazaniem rodzaju niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, Okresu Rozliczeniowego, którego usługa dotyczy oraz okoliczności uzasadniających reklamację; c. Datę zawarcia Umowy i datę rozpoczęcia świadczenia usługi w przypadku wniesienia reklamacji w tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Usługi lub numer ewidencyjny nadany Abonentowi lub numer łącza; d. Określenie kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku żądania ich wypłaty. Kwota roszczenia nie może przekraczać sumy opłata wniesionych przez Abonenta w okresie trwania umowy. e. Numer konta bankowego lub adres do wypłaty odszkodowania lub innej należności lub wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności, dyspozycję co do sposobu wypłaty odszkodowania lub innej należności Abonent może złożyć najpóźniej w chwili składania reklamacji. f. Datę i podpis reklamującego w przypadku wniesienia reklamacji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 8. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Operatora. 9. Jeżeli reklamacja nie zawiera informacji podanych w 10 ust. 4, przez co jej rozpatrzenie staje się niemożliwe, Abonent jest zawiadamiany pisemnie o konieczności jej uzupełnienia w terminie 7 dni od wezwania przez Operatora. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 10. Jeśli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w 10 ust.7, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, Operator rozpatrując reklamację traktuje ją tak, jakby kwota ta była określona. 11. Operator rozpatrujący reklamację jest zobowiązany zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne aspekty sprawy. 12. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Operator zobowiązany jest uwzględnić: a. Prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację b. Dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego c. Wyniki postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego przez właściwe służby Operatora. d. Badania techniczne i obserwację urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla usługi. Strona 7 z 8

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez INFONET.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści Dział I Definicje 2 Dział II Postanowienia ogólne 3 Dział III Rodzaje świadczonych usług telekomunikacyjnych 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo