Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SIECI M3.NET Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci M3.NET, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki wykonywania usług dostępowych w sieci Internet wraz z usługami dostępu do Internetu przez M3.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka zwanym dalej M3.NET. M3.NET prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2002r. W sprawie urządzeń radiowych lub nadawczo odbiorczych (Dz. U. 2002r. Nr 138. Poz wraz z aneksami). Usługa dostępu do Internetu jest publicznie dostępną usługa telekomunikacyjną. 1 Pojęcia podstawowe definicje Abonament cyklicznie pobierana opłata uiszczana przez Abonenta za korzystanie z Usług zdefiniowanych w Umowie, do której odnosi się niniejszy regulamin, pobierana za Okres Rozliczeniowy. Użytkownik podmiot, któremu jest świadczona usługa za podstawie Umowy. Operator Firma M3.NET lub jej prawny następca. Dostawca Usług Internetowych, podmiot gospodarczy uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w tym usług o charakterze publicznym. Cennik wykaz obowiązujących cen za wykonane usługi i nazw tych Usług dostępnych dla Użytkownika w sieci Operatora. Zawiera wykaz pakietów i innych Usług świadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem wysokości opłat, ich rodzajem oraz zasadami naliczania. Stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Aktywacja instalacja urządzeń dostępowych w Lokalu Użytkownika, uruchomienie dostępu do usług oraz zawarcie pisemnej umowy z Operatorem. Konsument osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie usługi lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. Lokal nieruchomość lub jej część stanowiąca samodzielną funkcjonalnie całość, w której Abonent korzysta z Usługi. Okres Rozliczeniowy umowny okres, za który wystawiana jest faktura VAT za wykonanie Usług przez Operatora oraz dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora wynikających z w/w faktury VAT, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Operatora dniach miesiąca kalendarzowego. Pakiet określona w cenniku opcja Usługi podstawowej wraz ze świadczonymi opcjonalnie Usługami dodatkowymi. Protokół Protokół zdawczo-odbiorczy z uruchomienia Usług. Zawiera wykaz urządzeń, termin i miejsce instalacji urządzeń oraz termin rozpoczęcia świadczenia Usług. Stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Regulamin niniejszy REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SIECI M3.NET. Zawiera zakres i warunki wykonywania Usług, standardowe warunki Umowy, zakres obsługi serwisowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Sieć - Urządzenia aktywne i pasywne, zespolone systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne i przekierowujące, a także inne zasoby Operatora, umożliwiające świadczenie Usług poprzez nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju. OWU Ogólne Warunki Umowy zakres i warunki świadczenia Usług oferowanych przez Operatora określone w Regulaminie, ewentualnymi regulaminami promocji, cenniku obowiązującymi na dzień podpisania umowy. Umowa UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - pisemne oświadczenie o udostępnianiu Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika. Integralną częścią umowy są OWA w postaci załączników. Użytkownik przy podpisaniu umowy, oświadcza że zapoznał się z w/w załącznikami. Urządzenia wymieniony w Protokole sprzęt wraz z okablowaniem strukturalnym, stanowiącym zakończenie Sieci, niezbędne do świadczenia Usług. Usługa usługa dostępu do sieci Internet lub usługa zakończenia połączeń telefonicznych lub usługa dostarczania treści telewizji publicznej oraz telewizji niepublicznej, świadczona przez Operatora na podstawie Umowy (usługi podstawowe) oraz pozostałe usługi opcjonalne świadczone przez Operatora (usługi dodatkowe) Warunki Promocji specjalne warunki świadczenia Usług przyznane Użytkownikowi, przyznane na podstawie regulaminu promocji, mające pierwszeństwo przed standardowymi warunkami Umowy oraz Regulaminu. Zakończenie Sieci fizyczny punkt, zainstalowany u Użytkownika w celu świadczenia Usług, w którym Użytkownik otrzymuje dostęp do sieci Operatora. Strona 1 z 8

2 Administrator osoba odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie Sieci zarządzanej przez Operatora. Zamawiający podmiot wyrażający wolę zawarcia umowy. Zgoda Właściciela pisemne oświadczenie właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na wykonanie Zakończenia Sieci w Lokalu. 2 Zakres i warunki świadczenia Usług 1. Operator świadczy Usługę podstawową oraz związane z nią usługi dodatkowe. 2. Usługi są świadczone na obszarze działania Operatora 3. Szczegółowy zakres Usługi świadczonej Użytkownikowi określa Umowa. 4. W ramach Abonamentu Operator zapewnia: a. Usługę podstawową, zgodnie z wybranym Pakietem b. Usługi dodatkowe, w przypadku ich przypisania do wybranego Pakietu c. Obsługę serwisową. 5. Usługę podstawową stanowi zestaw Usług zawartych w Pakiecie lub występując samodzielnie. a. Usługa dostępu do Internetu polega na udostępnieniu stałego, całodobowego połączenia z ogólnoświatową siecią komputerową, korzystającą z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP b. Usługa telefoniczna polega na przydzieleniu numeru telefonii stacjonarnej Abonentowi oraz zakończeniu połączeń telefonicznych wykonywanych przez Abonenta oraz kierowanych do Abonenta. c. Usługa telewizji polega na przekazaniu treści telewizyjnych wraz z licencją do ich odtwarzania przez Abonenta. 6. Usługi dodatkowe są związane z usługą podstawową i obejmują w szczególności: konta , ftp, www oraz związany z nimi hosting oraz publiczny adres IPv4. Z tytułu świadczenia usług dodatkowych Operator może pobierać dodatkową opłatę. 7. Obsługa serwisowa obejmuje: a. Instalację urządzeń i uruchomienie Usług b. Monitorowanie pracy sieci c. Usuwanie usterek d. Umożliwienie uzyskania informacji o: dostępnych usługach świadczonych przez Operatora, stanie Usług, realizacji zamówień oraz zgłoszeń reklamacji. e. Pomoc techniczną w związku ze świadczoną Usługą w ramach zgłoszonej reklamacji. 8. Operator gwarantuje: a) Pomoc w pierwszej konfiguracji nowo podłączonemu Użytkownikowi (z zastrzeżeniem, iż jakość posiadanego przez Użytkownika sprzętu może nie wystarczać do poprawnego funkcjonowania systemu). Usługa ta jest jednorazowa. b) Zapewnienia sprawności dostarczonych Usług oraz jakości Usługi na niezmiennym poziomie. c) Usuwanie awarii systemu i wszelkich urządzeń transmisyjnych w czasie 72 godzin od chwili przejęcia zgłoszenia o awarii d) Administratorzy Sieci są jedynymi osobami uprawnionymi do udostępniania Usług Użytkownikom Sieci. 9. Operator zobowiązuje się do informowania Abonenta o planowanych pracach konserwacyjnych w Sieci czy też ewentualnych przerwach w dostępie. Informacje te zostaną przekazane przez Administratorów Sieci pocztą lub też zostaną zamieszczone na stronie internetowej z wyprzedzeniem 24 godzin. 3 Zamówienie Usługi 1. Użytkownikiem Sieci może zostać każdy podmiot powstały zgodnie z przepisami prawa, ubiegający się o świadczenie Usług na obszarze działania Operatora o ile umożliwiają to warunki techniczne i nie zachodzą negatywne przesłanki zawarcia Umowy wskazane w Umowie oraz przepisach prawa. 2. Zamówienie może być złożone w dowolnej formie. Zamówienie złożone w postaci elektronicznej wiąże Zamawiającego jeżeli Operator potwierdzi jego otrzymanie w przeciągu 48 godzin od chwili otrzymania. 3. Operator po otrzymaniu zamówienia sprawdza możliwości techniczne świadczenia Usług oraz może wystąpić do Zamawiającego o dokumentację Lokalu i inne dane celem ustalenia możliwości świadczenia Usługi. 4. Zamawiający jest zobowiązany, pod rygorem odmowy zawarcia Umowy, okazać na żądanie Operatora tytuł prawny do Lokalu. W przypadku posiadania przez Zamawiającego tytułu prawnego do Lokalu innego niż prawo własności, prawo użytkownika wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, instalacja urządzań wymaga przedstawienia Zgody Właściciela, pod rygorem odmowy zawarcia Umowy. Strona 2 z 8

3 5. Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia umowy, jeżeli: a. Zamawiający nie dostarczył na żądanie Operatora dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy, b. Istnieje brak pozytywnej oceny wiarygodności lub wypłacalności Zamawiającego, chyba że Operator wyrazi wolę zawarcia umowy na warunkach mniej korzystnych dla zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy. c. Zamawiający odmówi podania danych osobowych, do których podania był zobowiązany zgodnie z przepisami prawa. d. Istnieje brak możliwości technicznych świadczenia Usług, 6. Operator jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu technicznego w terminie 14 dni od daty przyjęcia zamówienia. 7. Operator informuje Zamawiającego o możliwości zawarcia Umowy lub o odmowie zawarcia Umowy w terminie 21 dni od daty otrzymania zamówienia, chyba że termin nie mógł zostać dochowany w winy Zamawiającego. 8. Zamawiający zobowiązuje się nie zgłaszać roszczeń odszkodowawczych w razie odmowy zawarcia Umowy. 4 Zawarcie Umowy 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w Umowie, natomiast Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania OWU, w szczególności do opłacania Abonamentu zgodnie z wybranym Pakietem. 2. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony a informacja o okresie na jaki Umowy zostaje zawarta, określona jest na druku umowy i jest zależny od wybranego Pakietu. 3. Operator zawiera Umowę, z wyłączeniem Protokołu, w terminie 7 dni od stwierdzenia możliwości zawarcia Umowy, określając w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi. 4. W przypadku zawarcia Umowy na czas nieokreślony minimalnym okresem jej trwania jest jeden Okres Rozliczeniowy. 5. W przypadku zawarcia umowy na czas określony Operator udostępni Abonentowi dostęp do Usług zgodnie z Umową w podanym okresie. Po upływie tego terminu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony. 6. Zawarcie Umowy na czas określony może wiązać się z przyznaniem ulg określonych w Warunkach Promocji. 7. Użytkownik może wnioskować o dodatkowe usługi w trakcie trwania Umowy za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub w siedzibie firmy. 8. Szczegółowe informacje na temat taryf oraz pakietów znajdują się w Cenniku. 9. Operator wykonuje czynności poprzez upoważnionych pracowników. Może także zlecić wykonanie czynności innym upoważnionym osobom lub podmiotom zewnętrznym. 10. Strony mogą działać poprzez pełnomocników na podstawie udzielonych w formie pisemnej pełnomocnictw. 11. Oświadczenia Użytkownika związane z Umową należy kierować na adres Operatora wskazany w Umowie. 12. Uprawnienia i obowiązki Użytkownika określone w Regulaminie stosuje się do Zamawiającego. 5 Prawo własności sieci 1. Cała Sieć jest własnością Operatora. 2. Zakończenie Sieciowe jest własnością Operatora i jest wydane Użytkownikowi na warunkach przepisów jak dla stosunku użyczenia rzeczy. 3.Operator ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami naprawy Urządzenia lub Zakończenia Sieci w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek: a. - samodzielnej naprawy b. świadomego zniszczenia c. uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w skutek prawidłowej eksploatacji. 4. Za zniszczenia i naprawę wszystkich elementów sieci od Urządzenia do urządzeń końcowych Abonenta odpowiada Użytkownik. 6 Podłączenie do sieci 1. Przyłączenie do sieci następuje po podpisaniu umowy z Abonentem. 2. Operator zobowiązuje się do uruchomienia usług w terminie wskazanym w umowie. 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług poprzedza instalacja Urządzeń i konfiguracja Usług przez Administratorów, chyba że strony postanowiły inaczej. Strona 3 z 8

4 4. Usługa nie może być świadczona za pomocą Urządzeń stanowiących własność Abonenta. 5. Abonent zobowiązany jest udostępnić Lokal celem instalacji Urządzeń i uruchomienia Usług. Udostępniając Lokal, Abonent zezwala na dokonanie niezbędnych prac, w szczególności takich jak położenie przewodów, wykonanie otworów, instalację uchwytów mocujących, wykonanie przekopów, instalację Zakończenia Sieci. 6. Operator wykona prace związane z instalacją w sposób możliwie najmniej ingerujący w stan techniczny i wizualny Lokalu. 7. Abonent lub inna pełnoletnia, upoważniona przez Abonenta osoba zobowiązana jest być obecna w trakcie instalacji urządzeń i uruchomienia Usług. 8. Po dokonaniu instalacji urządzeń Operator uruchamia Usługi. 9. Instalację urządzeń i uruchomienie Usług oraz rozpoczęcie świadczenia Usług potwierdza Protokół. 7 Prawa i obowiązki stron, realizacja Usług oraz odpowiedzialność stron 1. Operator ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie Usług zgodnie z możliwościami organizacyjnymi i technicznymi. W związku ze specyfiką globalnej sieci telekomunikacyjnej parametry usług mogą odbiegać od parametrów określonych w pakiecie, w zależności od serwerów, z którymi nawiązane jest połączenie. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przepływność łącz poza routerem brzegowym Sieci. Operator nie odpowiada za przypadki awarii łącz krajowych, międzynarodowych czy innych awarii leżących poza wpływem Operatora. Prędkości przepływności łącz podane w Umowie nie są prędkościami gwarantowanymi. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany z lokalu będące normalnym następstwem instalacji urządzeń i korzystania z Usług. Nie jest również zobowiązany do ich usunięcia po zakończeniu trwania Umowy. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek: a. Przekazywania, uzyskiwania, gromadzenia i udostępniania treści z wykorzystaniem Usługi. Operator nie prowadzi kontroli treści, chyba że obowiązki takie wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów. b. Awarii oprogramowania i urządzeń Abonenta lub dowolną ingerencję osób trzecich. c. Utraty danych lub ich przechwycenia przez osoby trzecie w trakcie korzystania z Usługi. d. Udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim poufnych danych niezbędnych dla korzystania z usługi, e. Wadliwej konfiguracji połączenia sieciowego jednostki komputerowej (lub dowolnego innego urządzenia) Abonenta. f. Stosowania niewłaściwego lub nieprawidłowo zainstalowanego oprogramowania. g. Wadliwego użytkowania urządzeń (wyłączenie, odłączenie, re-konfiguracja lub reset urządzeń) h. Uszkodzenia sieci lub urządzeń abonenta na skutek siły wyższej, i. Ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usługi zgodnie z Umową, j. Braku możliwości korzystania z Usług lub jej ograniczenia na skutek decyzji władz państwowych lub samorządowych, 5. Abonent ma prawo do korzystania zgodnie z prawem ze wszystkich zasobów Internetu światowego. 6. Abonent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za: a) Sposób w jaki wykorzystuje dostęp do Internetu, w szczególności za formę, treść i inną zawartość przesyłanych danych z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem. b) Wszystkie działania, które są generowane przez jego komputer, a w szczególności za szkody wyrządzone innym Abonentom. c) Każde działanie niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym. 7. Abonent zobowiązany jest do: a) Przestrzegania wszystkich ustaleń OWU oraz prawa. b) Niezwłocznego informowania Operatora o awariach i nieprawidłowym działaniu Sieci, oraz do udostępnienia Lokalu w celu ich usunięcia. c) Należytego zabezpieczania danych przechowywanych w jednostce komputerowej przed ingerencją i przechwyceniem przez osoby trzecie. d) Dbania o ochronę antywirusową swoich komputerów e) Nie powodowania działań mogących uszkodzić lub zakłócić działanie Sieci f) Nie dokonywania prób ingerencji i przechwycenia danych osób trzecich g) Wyposażenia gniazdek zasilających w uziemienie (zerowanie), w czasie burzy do rozłączenia fizycznie urządzenia z gniazdka zasilającego. h) W przypadku uszkodzenia karty sieciowej, niezwłocznego jej odłączenia od Urządzenia oraz zgłoszenia tego faktu Administratorowi. Strona 4 z 8

5 i) Powiadomienia Operatora o zmianie danych w terminie 7 dni, pod rygorem uznania, iż posiadane dane są prawidłowe, a doręczenie nadal skuteczne j) Ponoszenia kosztów związanych ze zwykłym używaniem Urządzeń w szczególności kosztów związanych z poborem prądu elektrycznego oraz miejscem ich ustawienia. k) Zapewnienia prawidłowych warunków dla funkcjonowania Urządzeń oraz do eksploatowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 8. Abonent Sieci nie może: a) Udostępniać swojego połączenia sieciowego, zakończenia sieci, konta użytkownika osobom trzecim w żadnej formie, w szczególności odpłatnie. b) Wykorzystywać metod oraz programów inwazyjnych. 9. Operator może zawiesić świadczenie Usług jeżeli Abonent: a. Narusza obowiązki określone w 7 ust. 7 pkt. a, e, f oraz ust. 8 zawieszenie trwa do czasu zaprzestania naruszeń, b. Nie dokonał płatności za poprzedni okres rozliczeniowy zawieszenie trwa do czasu uiszczenia płatności, w takim przypadku okres zawieszenia nie wlicza się do okresu trwania umowy. c. Podał nieprawdziwe dane przy zawarciu Umowy lub w trakcie świadczenia Usług. 10. Operator może obciążyć Abonenta kosztami urządzeń Operatora (ich naprawy, wymiany lub instalacji) jeżeli Abonent: a. Ingerował w Urządzenia, dokonując samodzielnych napraw, przeróbek, b. Naruszył plomby gwarancyjne, c. Świadomie zniszczył lub mechanicznie uszkodził urządzenia, d. Dokonywał zmian oprogramowania Urządzeń, e. Użytkował Urządzenia w warunkach niezgodnych z instrukcją obsługi, 11. W przypadku braku opłaty za zawieszenie usługi okres zawieszenia nie wlicza się w czas trwania Umowy. 12. Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, pod warunkiem uzyskania, pod rygorem nieważności, uprzedniej pisemnej zgody Operatora. Za przeniesienie praw pobrana zostanie opłata zgodna z cennikiem. 13. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o nieotrzymaniu rachunku, w zależności od wybranej formy dostarczania rachunków (za dany okres rozliczeniowy lub rachunków zbiorczych na koniec roku). 14. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Abonenta na piśmie o zmianie nazwy, formy prawnej, adresu lub siedziby Operatora. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy. 8 Opłaty. Zasady naliczania, rachunki, sposób płatności. 1. Opłaty na rzecz Operatora obejmują Abonament oraz inne Usługi (opłaty) i są zgodne z cennikiem. Operator zastrzega sobie prawo zmiany cennika w każdym czasie, w trybie zgodnym z obowiązującym prawem. 2. Abonent jest zobowiązany do terminowego regulowania opłat. 3. Abonent jest zobowiązany do wnoszenia należności samodzielnie i bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Operatora oraz w terminie wskazanym na fakturze VAT. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Operatora. 4. Jeżeli okres świadczenia Usługi jest krótszy od okresu rozliczeniowego, należna opłata za ten okres wynosi 1/30 opłaty za każdy dzień korzystania z Usługi 5. Opłata jest naliczana od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi wskazanej w protokole. Jeżeli dzień rozpoczęcia świadczenia przypada w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, należna opłata ustalana jest zgodnie z ust W sytuacji opóźnienia płatności Operator może podjąć działania w celu spełnienia świadczenia przez Abonenta. Może ograniczyć lub zawiesić świadczenie części lub wszystkich Usług, wykorzystywać inne środki komunikacji, na przykład wyświetlać informacje o zadłużeniu w oknie przeglądarki internetowej Abonenta. Jest także uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 7. Operator nie zwraca opłaty instalacyjnej w przypadku rozwiązania umowy z Abonentem z wyjątkiem sytuacji w której rozwiązanie Umowy następuje z winy Operatora. 8. Abonent, którego status prawny ulega zmianom, jest zobowiązany poinformować o tym Operatora. 9. Operator zastrzega sobie prawo egzekwowania należności od byłego Użytkownika nawet pomimo rozwiązania Umowy. 10. Operator zastrzega sobie prawo przekazania wierzytelności podmiotowi trzeciemu bez poinformowania o tym dłużnika. Jeżeli jego zobowiązania przewyższają wysokość 3 Abonamentów wynikających z podpisanej przez Abonenta Umowy. 11. Aktualne Cenniki są zamieszczane na stronie internetowej Operatora. Informacje o cenach udzielane są również telefonicznie oraz w siedzibie firmy. Strona 5 z 8

6 12. Abonent jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie zasilanie elektryczne urządzeń przekazanych Abonentowi w celu świadczenia Usług i będących własnością Operatora oraz miejsca na ulokowanie tych urządzeń. Abonent nie jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniem do Operatora na pokrycie tych kosztów. 9 Ograniczenia, zawieszenie świadczenia usług i rozwiązanie umowy. 1. Zmiana Umowy oraz wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany pakietu, przedłużenia okresu trwania Umowy oraz usług dodatkowych, które mogą być składane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez panel BOK lub innej udostępnionej przez Operatora. 2. W przypadku zastosowania postanowień ust.1 Operator zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy i terminu wprowadzenia zmian, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 3. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, baz podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator dodatkowo może wstrzymać wykonanie zlecenia do czasu otrzymania potwierdzenia. 4. W przypadku braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.1, termin, w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 5. Zmiany wchodzą w życie pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego. 6. W przypadku umowy na czas nieokreślony może być ona rozwiązana przez każdą ze stron z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy przez Abonenta następuje tylko na jego pisemne oświadczenie. 7. W przypadku zawarcia Umowy na czas określony, z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży Operatorowi pisemne oświadczenie woli o braku chęci przedłużenia Umowy. 8. Umowa, która została zawarta na czas określony, może zostać zerwana przez Abonenta zgodnie z zasadami zapisanymi na umowie, tyczy się to w szczególności umów objętych promocją. 9. Umowa wygasa wskutek śmierci Abonenta. Operator zaprzestaje świadczenia Usługi od dnia otrzymania aktu zgonu Abonenta. 10. Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach. a. W razie cofnięcia lub ograniczenia Operatorowi koncesji, lub innych zezwoleń koniecznych do realizacji usługi. b. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulaminu. c. W przypadku uchylania się Abonenta od regulowania opłat /po pisemnym powiadomieniu Abonenta/ d. Gdy Abonent umożliwi dodatkowe korzystanie z dostępu do Internetu za pomocą sieci Operatora, szczególnie gdy umożliwi dostęp poza lokal, którego dotyczy Umowa. Postanowienie to nie ma zastosowania w przypadku urządzeń wifi (bez dodatkowych anten zewnętrznych) uruchomionych w celu zapewnienia dostępu do sieci Operatora własnym urządzeniom mobilnym, a sygnał sieci Wifi jest dostępny poza lokalem, którego dotyczy Umowa. e. Gdy Abonent nie dopuści do kontroli przyłącza do sieci. f. Gdy Abonent dokona samowolnych przeróbek lub zawini uszkodzeniu przyłącza do sieci. W takim przypadku Operator może domagać się zwrotu kosztów przewrócenia przyłącza do stanu poprzedzającego przeróbki bądź uszkodzenie. 11. Operator zobowiązuje się doręczyć Abonentowi na piśmie oraz podać do publicznej wiadomości treść każdej zmiany w warunkach Umowy, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie w stosunku do danego Abonenta. Abonent ma prawo w takiej sytuacji o doręczenia Operatorowi stosownego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, w związku z brakiem akceptacji zmian warunków Umowy najpóźniej w dniu wejścia przedmiotowych zmian w życie. Brak pisemnego wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oznacza akceptację zmian. W razie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, chyba że zmiana następuje na skutek zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych. Przepisu tego nie stosuje się do zmian cen w cenniku usług dodatkowych. Strona 6 z 8

7 12. W przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta w związku z sytuacją wskazaną w ust. 11 Abonentowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty instalacyjnej w wysokości proporcjonalnej do okresu świadczenia Usług. 13. Abonent zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 7 dni roboczych wszystkich urządzeń transmisyjnych w stanie nie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy jego prawidłowej eksploatacji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. W przeciwnym przypadku zostanie on obciążony kosztami poniesionymi przez Operatora na naprawę tych urządzeń lub zakup takiego urządzenia jak udostępnione. Podstawę wyliczenia stanowi kwota wymieniona w umowie. 14. Zmiana nazwy firmy Abonenta, formy prawnej, adresu Abonenta, siedziby Abonenta, numeru NIP, REGON lub dowodu osobistego wymagają podpisania aneksu do Umowy. Zmiana numeru telefonu, adresu skrzynki Abonenta lub adresu do korespondencji stają się obowiązujące w momencie skutecznego zawiadomienia o nich Operatora i nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy. 10 Postępowanie reklamacyjne 1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług. 2. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w BOK, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość (np. Drogą elektroniczną) o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne. 3. W przypadku złożenia pisemnej lub ustnej reklamacji do protokołu BOK, pracownik operatora lub osoba upoważniona przez Operatora przyjmująca reklamację potwierdza jej przyjęcie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (listownej) 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (listownej), chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu operator określa nazwę, adres i numer telefonu jednostki Operatora, rozpatrującej reklamację. 5. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług. 6. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego. 7. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje. a. Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Abonenta; b. Przedmiot reklamacji ze wskazaniem rodzaju niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, Okresu Rozliczeniowego, którego usługa dotyczy oraz okoliczności uzasadniających reklamację; c. Datę zawarcia Umowy i datę rozpoczęcia świadczenia usługi w przypadku wniesienia reklamacji w tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Usługi lub numer ewidencyjny nadany Abonentowi lub numer łącza; d. Określenie kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku żądania ich wypłaty. Kwota roszczenia nie może przekraczać sumy opłata wniesionych przez Abonenta w okresie trwania umowy. e. Numer konta bankowego lub adres do wypłaty odszkodowania lub innej należności lub wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności, dyspozycję co do sposobu wypłaty odszkodowania lub innej należności Abonent może złożyć najpóźniej w chwili składania reklamacji. f. Datę i podpis reklamującego w przypadku wniesienia reklamacji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 8. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Operatora. 9. Jeżeli reklamacja nie zawiera informacji podanych w 10 ust. 4, przez co jej rozpatrzenie staje się niemożliwe, Abonent jest zawiadamiany pisemnie o konieczności jej uzupełnienia w terminie 7 dni od wezwania przez Operatora. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 10. Jeśli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w 10 ust.7, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, Operator rozpatrując reklamację traktuje ją tak, jakby kwota ta była określona. 11. Operator rozpatrujący reklamację jest zobowiązany zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne aspekty sprawy. 12. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Operator zobowiązany jest uwzględnić: a. Prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację b. Dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego c. Wyniki postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego przez właściwe służby Operatora. d. Badania techniczne i obserwację urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla usługi. Strona 7 z 8

8 13. Operator rozpatruje reklamację i udziela w formie elektronicznej lub tradycyjnej (listownej) pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona. 14. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: a. Nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację b. Powołanie podstawy prawnej, c. Rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, w przypadku przyznania odszkodowania określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty. W przypadku zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; d. Pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej w ramach postępowania mediacyjnego lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej; e. Podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 15. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczona Abonentowi przesyłką rejestrowaną. 16. W przypadku uznania reklamacji M3.NET zobowiązany jest zwrócić Abonentowi nienależnie pobranej opłaty. Zwrot nienależnie pobranych opłat następuje poprzez zaliczenie kwot należnych Abonentowi w wyniku uznania reklamacji: a. W przypadku posiadania przez Abonenta bieżących należności płatniczych wobec M3.NET na poczet tych należności b. W przypadku posiadania przez Abonenta zaległych należności płatniczych wobec M3.NET na poczet tych należności c. Na pisemny wniosek Abonenta na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres korespondencyjny podany w umowie, jeżeli nie zachodzą okoliczności podane w pkt b, d. Na poczet przyszłych należności, jeżeli brak dyspozycji Abonenta lub nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt a i b. 17. W przypadku, gdy zgłoszona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna ponadto: a. Zawierać faktyczne i prawne uzasadnienie b. Zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą. 18. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, Operator wystawia Fakturę Korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet ewentualnego zadłużenia Abonenta wobec Operatora, a w przypadku braku zadłużenia, zgodnie z wnioskiem Abonenta, zostaną zwrócone przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, albo zaliczone na poczet przyszłych należności. 19. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje od dnia r. i dotyczy Abonentów, którzy podpisali Umowę po tym terminie włącznie. 2. W zakresie nieuregulowanym stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu i warunkami promocji. 4. Warunki promocji mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 5. Operator powiadamia o każdej zmianie regulaminu, przedkładając wzór nowego Regulaminu, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wejściem Regulaminu w życie. 6. Wypowiedzenie przez Abonenta Umowy z powodu braku akceptacji nowego Regulaminu skutkuje z chwilą wejścia w życie nowego Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia oznacza akceptację zmian. 7. Operator gwarantuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie przepisów prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej. 8. Aktualny Regulamin, cennik oraz ewentualne warunki promocji są publicznie dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora. Mogą zostać również dostarczone Abonentowi na jego żądanie. Strona 8 z 8

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SIECI M3.NET Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci M3.NET, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki wykonywania usług dostępowych w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET REGULAMIN ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET W SIECI TYGRYS.NET 1 Postanowienia ogólne i definicje umowne 1. Regulamin określa szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług, w tym tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ 1Postanowienia ogólne i definicje umowne 1. Regulamin określa szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług, w tym tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1. Data i miejsce zawarcia Umowy:... dnia:... 2. Usługodawca: elzappero.net Marcin Zapotoczny 48-100 Głubczyce ul. Wodna 11

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia przez TELICO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Słonki

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ ZA POMOCĄ MIEJSKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BIAMAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w regulaminie lub w umowie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi PPV

Regulamin świadczenia Usługi PPV Regulamin świadczenia Usługi PPV 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zakres i warunki udostępniania przez Operatora na rzecz Abonenta Transmisji w formie Usługi PPV przy użyciu technicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo,

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo, Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska 150 20-824 Lublin Szanowni Państwo, Realizując obowiązek dostosowania obowiązujących umów oraz regulaminów do przepisów zmienionej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez NetRunner Anna Polak z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Świętojańskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ID Abonenta.../... Umowa nr.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "CZAJEN" Krzysztof Czaja, 39-300 Mielec, ul. 3-go Maja 12, NIP: 817-100-42-62,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI SATELITARNEJ TEOSAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ MONIKA BAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BALMONT Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. oferty Eddie Consulting Groups. Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012

REGULAMIN. oferty Eddie Consulting Groups. Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012 REGULAMIN oferty Eddie Consulting Groups Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012 1. Aby skorzystać z Oferty, wystarczy podczas zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej Umowa ) wybrać

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć Operator Abonent Abonament Cennik Umowa Instalacja Regulamin Sieć Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu NeoSpot N+ I. Słownik pojęć 1. Operator ALNIDE Daniel Kosior z siedzibą w Lublinie Al. Warszawska 150, świadcząca usługi internetowe. 2. Abonent osoba

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Zakład Elektro-Instalacyjny Artur Maślanka zwana dalej Operatorem z siedzibą w Woli Radziszowskiej 519 jest firmą działającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo