Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA TEś JEST KOBIETĄ!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA TEś JEST KOBIETĄ!"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA TEś JEST KOBIETĄ! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 1. Cel Projektu Projekt Moja firma teŝ jest kobietą! współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem projektu jest aktywne wsparcie osób tworzących nowe miejsca pracy poprzez samozatrudnienie oraz budowanie kreatywnych postaw słuŝących rozwojowi przedsiębiorczości. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i obejmuje pomoc finansową, a takŝe wsparcie doradczo szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności, w momencie zakładania firmy, jak równieŝ w początkowym okresie jej funkcjonowania. 2. Beneficjenci pomocy 1. Beneficjentami pomocy mogą być bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo kobiety, które spełniają następujące warunki: a) posiadają w rozumieniu Kodeksu Cywilnego miejsce zamieszkania na terenie gmin województwa pomorskiego wskazanych w Załączniku Graficznym nr 4 URPO WP , tj. gminy: Bobowo, Borzytuchom, Chojnice (prócz miasta Chojnice), Czarna Dąbrówka, Czarna Woda, Czersk, Człuchów (prócz miasta Człuchów),

2 Damnica, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Dzierzgoń, Gardeja, Główczyce, Gniew, Kępice, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Kwidzyn (bez miasta Kwidzyn), Lichnowy, Lubichowo, Miastko, Mikołajki Pomorskie, Miłoradz, Morzeszczyn, Nowa Wieś Lęborska, Osieczna, Ostaszewo, Potęgowo, Prabuty, Przechlewo, Ryjewo, Rzeczenica, Skórcz, Smętowo Graniczne, Smołdzino, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Subkowy, Trzebielino, Tuchomie, Zblewo. b) zamierza rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, na terenie województwa pomorskiego, c) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu (czyli od 1 października 2009 roku), d) dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji, tj. od roku do roku (decyduje data wpływu ankiety rekrutacyjnej do siedziby Fundacji biura projektu) e) planowana działalność nie będzie kontynuacją działalności po członku najbliŝszej rodziny (rodzicach, współmałŝonku, dzieciach, rodzeństwie, itp.). 2. Preferowaną grupą beneficjentów pomocy, którzy na etapie oceny formalnej i merytorycznej formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty, są: a) osoby niepełnosprawne, b) osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuŝszym niŝ 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 3. W projekcie nie mogą uczestniczyć: a) osoby, które były członkami spółdzielni socjalnej w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu i które skorzystały zgodnie z art. 12a Ustawy z

3 dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U r., nr 123, poz. 776 ze zm.) ze środków z Funduszu na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, b) osoby, które na ten sam cel otrzymały juŝ wsparcie finansowe, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach poddziałania PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej, c) osoby zatrudnione u Projektodawcy i Podwykonawców oraz członkowie ich rodzin, w tym ustanowieni takŝe poprzez kuratelę czy powinowactwo. 4. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008 r. nr 90 poz. 557 z póź. zm. ) nie jest dopuszczalne udzielenia wsparcia osobom: a) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/200 z dnia r., w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, b) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeŝeli: wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą udzielenie pomocy zaleŝy od przekazanej jej w części lub w całości producentom surowców, d) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeŝeli jest bezpośrednio związana z ilością wywoŝonych produktów, utworzeniem i

4 funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieŝącymi związanymi z działalnością wywozową, e) planującą rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem uŝycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów. 3 Przebieg rekrutacji 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich uczestników. 2. Rekrutacja przebiegać będzie dwuetapowo. 3. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans i koncepcją zrównowaŝonego rozwoju. 4 Etap I Gromadzenie formularzy zgłoszeniowych 1. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złoŝenie dokumentów rekrutacyjnych w określonym terminie. Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Gdańsku (Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Gdańsk) od 04 października 2010 roku do 3 grudnia 2010 roku w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Liczyć się będzie data wpływu zgłoszenia do Fundacji. Nie będą rozpatrywane ankiety rekrutacyjne, które wpłyną do Fundacji przed i po wyznaczonym terminie naboru. W przypadku, gdy liczba napływających ankiet

5 przekroczy pięciokrotnie ilość miejsc w projekcie, przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie zakończone. 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny będzie w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej Formularz naleŝy wypełnić w języku polskim. Formularz wypełniony odręcznie rozpatrywany będzie tylko i wyłącznie pod warunkiem czytelności zapisów. W punktach, które nie dotyczą kandydata naleŝy wpisać: nie dotyczy. 3. Zgłoszenia, które będą zawierały niewypełnione rubryki oraz zostaną przygotowane w oparciu o niestandardowy formularz nie będą rozpatrzone i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 4. Ankieta rekrutacyjna oraz załączniki naleŝy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć i dostarczyć do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Gdańsk), w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób: a) Imię, nazwisko, adres do korespondencji kandydata, b) Adresat: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku, Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Gdańsk, c) Dopisek: Zgłoszenie do projektu: Moja firma teŝ jest kobietą!. 5. Zgłoszenia moŝna przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub złoŝyć osobiście w sekretariacie Fundacji. O przyjęciu decyduje data wpływu do Fundacji. 6. Dopuszcza się moŝliwość przesłania dokumentów rekrutacyjnych za pomocą poczty elektronicznej na adres: pod warunkiem, iŝ będą to skany wypełnionych i podpisanych odręcznie dokumentów i załączników. W takim przypadku osoby, które zakwalifikowane zostaną do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane będą do dostarczenia oryginałów ww. dokumentów.

6 7. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie Moja firma teŝ jest kobietą! 8. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnionej ankiety rekrutacyjnej muszą dołączyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu Załącznik nr 1, b) oświadczenie o nieskorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w ramach Działania PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na rozpoczęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 2, c) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptacji jego warunków Załącznik nr 3, d) Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu Załącznik nr 4, e) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych Załącznik nr 5, f) Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków Załącznik nr 6, g) Oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 7, h) Kserokopia dowodu osobistego, i) Kserokopia świadectwa pracy dotyczy tylko osób które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników, j) Kserokopia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczy osób niepełnosprawnych.

7 Dostarczone ankiety rekrutacyjne nie zawierające wymaganych załączników będą odrzucane z przyczyn formalnych. Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata z dopiskiem: za zgodność z oryginałem od strony do strony.. 5 Etap II Ocena formalna i merytoryczna 1. Formularz zgłoszeniowy przechodzi ocenę formalną na podstawie karty oceny formalnej Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (kompletność danych i dokumentów), od której nie ma odwołania. 2. Osoba, której formularz zgłoszeniowy nie spełnia wymogów wymienionych w 4 niniejszego regulaminu i zostaje odrzucony z przyczyn formalnych, nie ma moŝliwości uzupełnienia braków ani teŝ moŝliwości ponownego złoŝenia formularza zgłoszeniowego. 3. O odrzuceniu wniosków z przyczyn formalnych, bez moŝliwości jego uzupełnienia, kandydatki zostaną pisemnie poinformowane. 4. Po weryfikacji formalnej zgłoszonych Formularzy zostanie utworzona lista potencjalnych uczestników projektu. 5. Następnie, w celu oceny ankiet rekrutacyjnych i fiszek pomysłów na biznes, Dyrektor FRDL OR w Gdańsku powoła komisję rekrutacyjną w składzie 3-osobowym, która w oparciu o kartę oceny merytorycznej dokona ich oceny. KaŜdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby wskazane przez Przewodniczącego komisji. Pod uwagę brane będą: ilość punktów za spełnianie kryteriów strategicznych, realność, rzetelność i innowacyjność pomysłu na działalność gospodarczą, doświadczenie beneficjenta. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku. Dokonanie oceny na Załączniku nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu - Karcie oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu członek Komisji potwierdza

8 własnoręcznym podpisem. Na podstawie oceny merytorycznej ankiet i fiszek (suma punktów z 3 ocen członków komisji) wybranych zostanie 30 kobiet na listę podstawową oraz 6 kobiet na listę rezerwową. 6. Maksymalna liczba punktów moŝliwa do uzyskania przy ocenie merytorycznej wynosi 62 punkty: 52 punkty podstawowa ocena, 10 punktów przynaleŝność do grup faworyzowanych. 7. Dodatkowe punkty otrzymają maksymalnie 10 pkt. a) osoby niepełnosprawne 5 pkt., b) osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuŝszym niŝ 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 5 pkt. 8. Minimalna liczba punktów, jaka kwalifikuje uczestniczkę do udziału w projekcie, to 35 punktów. 9. O przyjęciu do projektu decydować będzie punktacja na liście rankingowej znajdą się kandydatki z najwyŝszą liczbą punktów. 10. W przypadku, rozbieŝności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 35 punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci członek komisji rekrutacyjnej. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 11. JeŜeli kilka kandydatek zdobędzie taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decydować będzie przynaleŝność do grup faworyzowanych. 12. Osobom, które uzyskały niewystarczającą liczbę punktów, przysługuje prawo dowołania złoŝone w ciągu 7 dni od zamieszczenia informacji o wynikach rekrutacji w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku oraz na stronie internetowej zgodnie z zapisami 7 niniejszego regulaminu uczestnictwa.

9 6 Wybór grupy docelowej 1. Maksymalna suma punktów moŝliwa do uzyskania podczas procesu rekrutacji to 62 punkty. 2. Komisja oceniająca dokona ostatecznego wyboru kandydatek, tworząc listę rankingową 30 kobiet zakwalifikowanych do projektu Moja firma teŝ jest kobietą. 3. Zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatek, na której znajdzie się 6 osób. Jeśli osoba z listy podstawowej zrezygnuje, to zastąpi ją pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. W przypadku równej ilości punktów kryterium decydującym będzie przynaleŝność do grup faworyzowanych. 4. Lista kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa kandydatek opublikowane zostaną w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku. Na stronie internetowej pojawi się lista rankingowa, na której podane będą jedynie numery formularzy zgłoszeniowych oraz liczba punktów. O zakwalifikowaniu się do projektu kandydatki poinformowane zostaną takŝe pisemnie (w formie listownej i e- mailowej) oraz telefonicznie. 5. Do pozostałych kandydatek wysłana zostanie pisemna informacja dot. niezakwalifikowania ich do projektu. Informacja ta zawierać będzie uzasadnienie oraz wynik punktowy, jaki osiągnięty został przez daną kandydatkę. Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie zgodnie z 7 niniejszego Regulaminu. 6. Rezygnacja z udziału w projekcie osoby z listy podstawowej i zastąpienie jej osobą z listy rezerwowej moŝe nastąpić najpóźniej do momentu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 7. Do udziału w projekcie Moja firma teŝ jest kobietą uczestniczki zostaną wyłonione na podstawie przyznanej punktacji decyduje najwyŝsza ilość punktów oraz przekroczenie progu 35 punktów. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie mają prawo wniesienia pisemnego odwołania, z podaniem zarzutów w ciągu 7 dni od zamieszczenia informacji o wynikach rekrutacji w siedzibie Fundacji

10 Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku oraz na stronie internetowej zgodnie z zapisami w 7 niniejszego regulaminu uczestnictwa. 7 Przyjmowanie odwołań 1. Uczestniczka projektu, której wniosek został odrzucony na kolejnym etapie rekrutacji, z wyjątkiem I etapu oceny formalnej, ma moŝliwość złoŝenia do Projektodawcy (Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) pisemnego odwołania od decyzji Komisji oceniającej lub Komisji Oceny Wniosków. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złoŝone przez uczestniczkę projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera) w sekretariacie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji w siedzibie FRDL OR w Gdańsku oraz na stronie internetowej (decyduje data wpłynięcia do FRDL). 2. Projektodawca (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej) ma obowiązek rozpatrzenia odwołania w terminie 14 dni. 3. W terminie tym zostaje nadane pismo informujące o wynikach rozstrzygnięcia. Decyzja w piśmie jest wiąŝąca i ostateczna. 8 Termin obowiązywania Regulaminu Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 17 września 2010 roku. Załączniki: 1. Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu

11 a) Załącznik nr 1 Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych c) Załącznik nr 3 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu d) Załącznik nr 4 Oświadczenie o prawdziwości danych e) Załącznik nr 5 Oświadczenie o niekaralności f) Załącznik nr 6 Oświadczenie niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta w związku mogącym naruszyć zasadę bezstronności g) Załącznik nr 7 Oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2. Karta oceny formalnej - Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji do projektu 3. Karta oceny merytorycznej - Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu a) Deklaracja bezstronności i poufności - Załącznik nr 1 do Karty oceny merytorycznej Ankiety rekrutacyjnej

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wspólna sprawa Twój sukces Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA PRZEPUSTKĄ DO ŚWIATA BIZNESU. 1. Cel Projektu

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA PRZEPUSTKĄ DO ŚWIATA BIZNESU. 1. Cel Projektu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA PRZEPUSTKĄ DO ŚWIATA BIZNESU 1. Cel Projektu Projekt realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo