Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA TEś JEST KOBIETĄ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA TEś JEST KOBIETĄ!"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA TEś JEST KOBIETĄ! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 1. Cel Projektu Projekt Moja firma teŝ jest kobietą! współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem projektu jest aktywne wsparcie osób tworzących nowe miejsca pracy poprzez samozatrudnienie oraz budowanie kreatywnych postaw słuŝących rozwojowi przedsiębiorczości. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i obejmuje pomoc finansową, a takŝe wsparcie doradczo szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności, w momencie zakładania firmy, jak równieŝ w początkowym okresie jej funkcjonowania. 2. Beneficjenci pomocy 1. Beneficjentami pomocy mogą być bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo kobiety, które spełniają następujące warunki: a) posiadają w rozumieniu Kodeksu Cywilnego miejsce zamieszkania na terenie gmin województwa pomorskiego wskazanych w Załączniku Graficznym nr 4 URPO WP , tj. gminy: Bobowo, Borzytuchom, Chojnice (prócz miasta Chojnice), Czarna Dąbrówka, Czarna Woda, Czersk, Człuchów (prócz miasta Człuchów),

2 Damnica, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Dzierzgoń, Gardeja, Główczyce, Gniew, Kępice, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Kwidzyn (bez miasta Kwidzyn), Lichnowy, Lubichowo, Miastko, Mikołajki Pomorskie, Miłoradz, Morzeszczyn, Nowa Wieś Lęborska, Osieczna, Ostaszewo, Potęgowo, Prabuty, Przechlewo, Ryjewo, Rzeczenica, Skórcz, Smętowo Graniczne, Smołdzino, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Subkowy, Trzebielino, Tuchomie, Zblewo. b) zamierza rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, na terenie województwa pomorskiego, c) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu (czyli od 1 października 2009 roku), d) dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji, tj. od roku do roku (decyduje data wpływu ankiety rekrutacyjnej do siedziby Fundacji biura projektu) e) planowana działalność nie będzie kontynuacją działalności po członku najbliŝszej rodziny (rodzicach, współmałŝonku, dzieciach, rodzeństwie, itp.). 2. Preferowaną grupą beneficjentów pomocy, którzy na etapie oceny formalnej i merytorycznej formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty, są: a) osoby niepełnosprawne, b) osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuŝszym niŝ 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 3. W projekcie nie mogą uczestniczyć: a) osoby, które były członkami spółdzielni socjalnej w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu i które skorzystały zgodnie z art. 12a Ustawy z

3 dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U r., nr 123, poz. 776 ze zm.) ze środków z Funduszu na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, b) osoby, które na ten sam cel otrzymały juŝ wsparcie finansowe, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach poddziałania PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej, c) osoby zatrudnione u Projektodawcy i Podwykonawców oraz członkowie ich rodzin, w tym ustanowieni takŝe poprzez kuratelę czy powinowactwo. 4. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008 r. nr 90 poz. 557 z póź. zm. ) nie jest dopuszczalne udzielenia wsparcia osobom: a) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/200 z dnia r., w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, b) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeŝeli: wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą udzielenie pomocy zaleŝy od przekazanej jej w części lub w całości producentom surowców, d) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeŝeli jest bezpośrednio związana z ilością wywoŝonych produktów, utworzeniem i

4 funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieŝącymi związanymi z działalnością wywozową, e) planującą rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem uŝycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów. 3 Przebieg rekrutacji 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich uczestników. 2. Rekrutacja przebiegać będzie dwuetapowo. 3. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans i koncepcją zrównowaŝonego rozwoju. 4 Etap I Gromadzenie formularzy zgłoszeniowych 1. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złoŝenie dokumentów rekrutacyjnych w określonym terminie. Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Gdańsku (Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Gdańsk) od 04 października 2010 roku do 3 grudnia 2010 roku w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Liczyć się będzie data wpływu zgłoszenia do Fundacji. Nie będą rozpatrywane ankiety rekrutacyjne, które wpłyną do Fundacji przed i po wyznaczonym terminie naboru. W przypadku, gdy liczba napływających ankiet

5 przekroczy pięciokrotnie ilość miejsc w projekcie, przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie zakończone. 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny będzie w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej Formularz naleŝy wypełnić w języku polskim. Formularz wypełniony odręcznie rozpatrywany będzie tylko i wyłącznie pod warunkiem czytelności zapisów. W punktach, które nie dotyczą kandydata naleŝy wpisać: nie dotyczy. 3. Zgłoszenia, które będą zawierały niewypełnione rubryki oraz zostaną przygotowane w oparciu o niestandardowy formularz nie będą rozpatrzone i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 4. Ankieta rekrutacyjna oraz załączniki naleŝy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć i dostarczyć do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku (Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Gdańsk), w zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób: a) Imię, nazwisko, adres do korespondencji kandydata, b) Adresat: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku, Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Gdańsk, c) Dopisek: Zgłoszenie do projektu: Moja firma teŝ jest kobietą!. 5. Zgłoszenia moŝna przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub złoŝyć osobiście w sekretariacie Fundacji. O przyjęciu decyduje data wpływu do Fundacji. 6. Dopuszcza się moŝliwość przesłania dokumentów rekrutacyjnych za pomocą poczty elektronicznej na adres: pod warunkiem, iŝ będą to skany wypełnionych i podpisanych odręcznie dokumentów i załączników. W takim przypadku osoby, które zakwalifikowane zostaną do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane będą do dostarczenia oryginałów ww. dokumentów.

6 7. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie Moja firma teŝ jest kobietą! 8. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnionej ankiety rekrutacyjnej muszą dołączyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu Załącznik nr 1, b) oświadczenie o nieskorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w ramach Działania PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na rozpoczęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 2, c) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptacji jego warunków Załącznik nr 3, d) Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu Załącznik nr 4, e) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych Załącznik nr 5, f) Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków Załącznik nr 6, g) Oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 7, h) Kserokopia dowodu osobistego, i) Kserokopia świadectwa pracy dotyczy tylko osób które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników, j) Kserokopia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dotyczy osób niepełnosprawnych.

7 Dostarczone ankiety rekrutacyjne nie zawierające wymaganych załączników będą odrzucane z przyczyn formalnych. Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata z dopiskiem: za zgodność z oryginałem od strony do strony.. 5 Etap II Ocena formalna i merytoryczna 1. Formularz zgłoszeniowy przechodzi ocenę formalną na podstawie karty oceny formalnej Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (kompletność danych i dokumentów), od której nie ma odwołania. 2. Osoba, której formularz zgłoszeniowy nie spełnia wymogów wymienionych w 4 niniejszego regulaminu i zostaje odrzucony z przyczyn formalnych, nie ma moŝliwości uzupełnienia braków ani teŝ moŝliwości ponownego złoŝenia formularza zgłoszeniowego. 3. O odrzuceniu wniosków z przyczyn formalnych, bez moŝliwości jego uzupełnienia, kandydatki zostaną pisemnie poinformowane. 4. Po weryfikacji formalnej zgłoszonych Formularzy zostanie utworzona lista potencjalnych uczestników projektu. 5. Następnie, w celu oceny ankiet rekrutacyjnych i fiszek pomysłów na biznes, Dyrektor FRDL OR w Gdańsku powoła komisję rekrutacyjną w składzie 3-osobowym, która w oparciu o kartę oceny merytorycznej dokona ich oceny. KaŜdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby wskazane przez Przewodniczącego komisji. Pod uwagę brane będą: ilość punktów za spełnianie kryteriów strategicznych, realność, rzetelność i innowacyjność pomysłu na działalność gospodarczą, doświadczenie beneficjenta. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku. Dokonanie oceny na Załączniku nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu - Karcie oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu członek Komisji potwierdza

8 własnoręcznym podpisem. Na podstawie oceny merytorycznej ankiet i fiszek (suma punktów z 3 ocen członków komisji) wybranych zostanie 30 kobiet na listę podstawową oraz 6 kobiet na listę rezerwową. 6. Maksymalna liczba punktów moŝliwa do uzyskania przy ocenie merytorycznej wynosi 62 punkty: 52 punkty podstawowa ocena, 10 punktów przynaleŝność do grup faworyzowanych. 7. Dodatkowe punkty otrzymają maksymalnie 10 pkt. a) osoby niepełnosprawne 5 pkt., b) osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuŝszym niŝ 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 5 pkt. 8. Minimalna liczba punktów, jaka kwalifikuje uczestniczkę do udziału w projekcie, to 35 punktów. 9. O przyjęciu do projektu decydować będzie punktacja na liście rankingowej znajdą się kandydatki z najwyŝszą liczbą punktów. 10. W przypadku, rozbieŝności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 35 punktów), wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci członek komisji rekrutacyjnej. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 11. JeŜeli kilka kandydatek zdobędzie taką samą liczbę punktów, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decydować będzie przynaleŝność do grup faworyzowanych. 12. Osobom, które uzyskały niewystarczającą liczbę punktów, przysługuje prawo dowołania złoŝone w ciągu 7 dni od zamieszczenia informacji o wynikach rekrutacji w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku oraz na stronie internetowej zgodnie z zapisami 7 niniejszego regulaminu uczestnictwa.

9 6 Wybór grupy docelowej 1. Maksymalna suma punktów moŝliwa do uzyskania podczas procesu rekrutacji to 62 punkty. 2. Komisja oceniająca dokona ostatecznego wyboru kandydatek, tworząc listę rankingową 30 kobiet zakwalifikowanych do projektu Moja firma teŝ jest kobietą. 3. Zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatek, na której znajdzie się 6 osób. Jeśli osoba z listy podstawowej zrezygnuje, to zastąpi ją pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. W przypadku równej ilości punktów kryterium decydującym będzie przynaleŝność do grup faworyzowanych. 4. Lista kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa kandydatek opublikowane zostaną w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku. Na stronie internetowej pojawi się lista rankingowa, na której podane będą jedynie numery formularzy zgłoszeniowych oraz liczba punktów. O zakwalifikowaniu się do projektu kandydatki poinformowane zostaną takŝe pisemnie (w formie listownej i e- mailowej) oraz telefonicznie. 5. Do pozostałych kandydatek wysłana zostanie pisemna informacja dot. niezakwalifikowania ich do projektu. Informacja ta zawierać będzie uzasadnienie oraz wynik punktowy, jaki osiągnięty został przez daną kandydatkę. Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie zgodnie z 7 niniejszego Regulaminu. 6. Rezygnacja z udziału w projekcie osoby z listy podstawowej i zastąpienie jej osobą z listy rezerwowej moŝe nastąpić najpóźniej do momentu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych. 7. Do udziału w projekcie Moja firma teŝ jest kobietą uczestniczki zostaną wyłonione na podstawie przyznanej punktacji decyduje najwyŝsza ilość punktów oraz przekroczenie progu 35 punktów. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie mają prawo wniesienia pisemnego odwołania, z podaniem zarzutów w ciągu 7 dni od zamieszczenia informacji o wynikach rekrutacji w siedzibie Fundacji

10 Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku oraz na stronie internetowej zgodnie z zapisami w 7 niniejszego regulaminu uczestnictwa. 7 Przyjmowanie odwołań 1. Uczestniczka projektu, której wniosek został odrzucony na kolejnym etapie rekrutacji, z wyjątkiem I etapu oceny formalnej, ma moŝliwość złoŝenia do Projektodawcy (Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej) pisemnego odwołania od decyzji Komisji oceniającej lub Komisji Oceny Wniosków. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złoŝone przez uczestniczkę projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera) w sekretariacie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji w siedzibie FRDL OR w Gdańsku oraz na stronie internetowej (decyduje data wpłynięcia do FRDL). 2. Projektodawca (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej) ma obowiązek rozpatrzenia odwołania w terminie 14 dni. 3. W terminie tym zostaje nadane pismo informujące o wynikach rozstrzygnięcia. Decyzja w piśmie jest wiąŝąca i ostateczna. 8 Termin obowiązywania Regulaminu Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 17 września 2010 roku. Załączniki: 1. Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu

11 a) Załącznik nr 1 Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej b) Załącznik nr 2 Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych c) Załącznik nr 3 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu d) Załącznik nr 4 Oświadczenie o prawdziwości danych e) Załącznik nr 5 Oświadczenie o niekaralności f) Załącznik nr 6 Oświadczenie niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta w związku mogącym naruszyć zasadę bezstronności g) Załącznik nr 7 Oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2. Karta oceny formalnej - Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji do projektu 3. Karta oceny merytorycznej - Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu a) Deklaracja bezstronności i poufności - Załącznik nr 1 do Karty oceny merytorycznej Ankiety rekrutacyjnej

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Wypełnia Realizator Projektu Beneficjent (Lider) Handel Pomorza Sp. z o.o. Tytuł projektu Wykształcony handlowiec

Bardziej szczegółowo

3. Realizatorem Projektu jest Handel Pomorza Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, ul. Włościaoska 2, 82-200 Malbork.

3. Realizatorem Projektu jest Handel Pomorza Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, ul. Włościaoska 2, 82-200 Malbork. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje ogólne 1.Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Wykształcony handlowiec wizytówką Pomorza wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE 1. Cel Projektu Projekt Samozatrudnienie inwestycją w siebie realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Regulamin Rekrutacji

Załącznik nr 2 Regulamin Rekrutacji Załącznik nr 2 Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Mentoring Kobiet w Biznesie 2 - Program na rzecz rozwoju równych szans. 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 1 Projekt "Gdyński Kupiec", zwany dalej Projektem organizowany jest

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. 2. Uczestnicy projektu

1. Cel projektu. 2. Uczestnicy projektu Strona1 Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. Pierwsze kroki młodego biznesu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w II edycji Projektu Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 1 II edycja Projektu "Gdyński Kupiec", zwanego dalej Projektem

Bardziej szczegółowo

Czas na wsparcie biznesu!

Czas na wsparcie biznesu! Czas na wsparcie biznesu! POŁĄCZYLIŚMY SIŁY DLA ROZWOJU MIKRO I MAŁEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI Inicjatywa JEREMIE szansą rozwoju obszarów słabych strukturalnie w województwie pomorskim Inicjatywa JEREMIE dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014 WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2013/2014 Lp. GMINA j.polski gmina hist +WOS gmina 1 Krynica Morska 78,27 Krynica Morska 65,91 Sopot 2 Sopot 70,80 Sopot 63,38 Parchowo 3 Gdynia 70,25 Gdynia 62,01 Kwidzyn

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr 1277/172/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podziału środków na projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej na rok 2009 w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

Chojnicki Pomysł na Biznes Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach

Chojnicki Pomysł na Biznes Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnicki Pomysł na Biznes Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach 16 stycznia 2013 r., Chojnice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowany jest przez Fundację EOS na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK Lubelska akademia biznesu Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Wynik średni w %

Część humanistyczna. Wynik średni w % Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Gmina/Miasto Typ gminy Język

Bardziej szczegółowo

(zestaw standardowy)

(zestaw standardowy) Procentowe rozkłady wyników niskich, średnich i wysokich ze sprawdzianu w 2008 roku w gminach województwa pomorskiego (zestaw standardowy) Powiat kościerski kartuski gdański człuchowski chojnicki bytowski

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENCI OSTATECZNI

BENEFICJENCI OSTATECZNI Regulamin uczestnictwa/regulamin rekrutacji/ regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Zawód przedsiębiorca obowiązujący od 12.12.2012 roku CEL PROJEKTU Projekt

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w %

Część humanistyczna. Odchylenie standardowe w % Wynik średni w % bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski kościerski Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa pomorskiego (zestawy ) Część humanistyczna Język polski Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAN I ANALIZ Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2003 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wspólna sprawa Twój sukces Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POMORZANKI W BIZNESIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pomorzanki w biznesie, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Nazwa stanina. bardzo

Stanin Przedział punktowy Nazwa stanina. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2005 r. w gminach w skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy) Powiat gdański człuchowski chojnicki bytowski Stanin 1 2 3 4 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy)

Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy) Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo pomorskie (zestaw standardowy) Powiat gdański człuchowski chojnicki bytowski Stanin

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu. Start Do biznesu. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Start Do biznesu 1 Postanowienia ogólne 1. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26- 0019/15-Start do biznesu. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Projekt pn. Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt: Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kaszubka i Kaszub na swoim Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Cel projektu. Pojęcia zawarte w regulaminie:

Cel projektu. Pojęcia zawarte w regulaminie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKT WŁASNY BIZNES Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" I. Dane Osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu : WND-POKL.06.02.00-32-005/13. nr umowy : UDA-POKL.06.02.00-32-005/13-00

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu : WND-POKL.06.02.00-32-005/13. nr umowy : UDA-POKL.06.02.00-32-005/13-00 Regulamin rekrutacji w projekcie WSPARCIE NA STARCIE realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Pojęcia zawarte w regulaminie: nr projektu : WND-POKL.06.02.00-32-005/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie

Regulamin rekrutacji w projekcie Regulamin rekrutacji w projekcie MOJA FIRMA MÓJ SUKCES realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-32-011/13 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacycjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

miasta Krosna. I. Postanowienia ogólne

miasta Krosna. I. Postanowienia ogólne KROSNO Krosno 29.06.2010 r. Załącznik do zarządzenia Nr 807/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2010 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Zwiększenie dostępu do Internetu szansą

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI. 2. Rekrutację uczestników Projektu prowadzi Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa Lider Projektu.

REGULAMI REKRUTACJI. 2. Rekrutację uczestników Projektu prowadzi Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa Lider Projektu. REGULAMI REKRUTACJI POSTA OWIE IA WSTĘP E 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji oraz kwalifikowania Kandydatów do udziału w projekcie pn. Kontrakty publiczne- szansa na rozwój mikro i małych

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie pt. Razem w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie

Regulamin rekrutacji w projekcie Regulamin rekrutacji w projekcie OPIEKA program poprawy jakości i poziomu życia osób starszych Pojęcia zawarte w regulaminie: 1) Projekt projekt OPIEKA program poprawy jakości i poziomu życia osób starszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. 2. Projektodawca oznacza 3. Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA PRZEPUSTKĄ DO ŚWIATA BIZNESU. 1. Cel Projektu

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA PRZEPUSTKĄ DO ŚWIATA BIZNESU. 1. Cel Projektu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WŁASNA FIRMA PRZEPUSTKĄ DO ŚWIATA BIZNESU 1. Cel Projektu Projekt realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Projekt: Twoja firma Twój sukces! Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI SIMIK 07-13: WND.POKL.06.02.00-32-060/12 realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie ZARZĄDZENIE NR 4/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 08.02.2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

MAM POMYSŁ NA BIZNES

MAM POMYSŁ NA BIZNES Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WEWNĘTRZNEJ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z WYKORZYSTANIEM WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu: WND POKL.06.02.00-32-006/13. nr umowy: UDA POKL. 06.02.00-32-006/13-00

Regulamin rekrutacji w projekcie. nr projektu: WND POKL.06.02.00-32-006/13. nr umowy: UDA POKL. 06.02.00-32-006/13-00 Regulamin rekrutacji w projekcie MŁODY PRZEDSIĘBIORCA realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia nr projektu: WND POKL.06.02.00-32-006/13 nr umowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU GO CREATIVE. BIZNES NA START PODSTAWY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ CZŁONKOWIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU GO CREATIVE. BIZNES NA START PODSTAWY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ CZŁONKOWIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU GO CREATIVE. BIZNES NA START 1 PODSTAWY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ Komisja Rekrutacyjna (KR) działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu [Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes!

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu Czas na własny biznes! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Czas na własny biznes! 1 Postanowienia ogólne 1. Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. realizuje Projekt nr RPWS.10.04.01-26-0013/15.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu 45 plus równi w biznesie. Informacje ogólne

Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu 45 plus równi w biznesie. Informacje ogólne Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu 45 plus równi w biznesie Informacje ogólne 1 1. Projekt 45 plus równi w biznesie realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim Wstępne informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku w klasach III gimnazjów w województwie pomorskim (zestawy standardowe - dla uczniów bez dysfunkcji oraz z dysleksją

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wspólna sprawa Twój sukces FORMULARZ REKRUTACYJNY INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJACĄ WNIOSEK

Wspólna sprawa Twój sukces FORMULARZ REKRUTACYJNY INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJACĄ WNIOSEK Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wspólna sprawa Twój sukces FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU MASZ MARZENIA BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCĄ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU MASZ MARZENIA BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCĄ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU MASZ MARZENIA BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCĄ 1 Postanowienia ogólne 1. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje Projekt nr WND- POKL.06.02.00-18-016/08

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY!

REGULAMIN REKRUTACJI. Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! REGULAMIN REKRUTACJI Projekt: Młodzi przedsiębiorczy - to MY! Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00 Wyższa Szkoła Bankowa w

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie Poznański Rockefeller promocja i rozwój realizowany przez Urząd Miasta Poznania 1 Informacje o projekcie 1. Projekt przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w ramach Działania 6.2 POKL

POMOC PUBLICZNA w ramach Działania 6.2 POKL POMOC PUBLICZNA w ramach Działania 6.2 POKL Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 stycznia 2010 r. Podstawy prawne/podręczniki Ustawa z dnia 30

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Certyfikowany menedŝer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedŝerskich dla firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie" 1 Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO II EDYCJI PROJEKTU "GDYŃSKI KUPIEC"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO II EDYCJI PROJEKTU GDYŃSKI KUPIEC Załącznik nr 1 do regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO II EDYCJI PROJEKTU "GDYŃSKI KUPIEC" A. DANE PERSONALNE, WYKSZTAŁCENIE, DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE 1. Imię i nazwisko: 2. Adres zamieszkania: województwo:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza. Działanie 6.2 POKL

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza. Działanie 6.2 POKL REGULAMIN REKRUTACJI do projektu p.n. Kobieta Przedsiębiorcza Działanie 6.2 POKL Białystok, dnia 29 listopada 2010 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kobieta Przedsiębiorcza jest realizowany przez Forum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko:

Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Projekt: Moja firma mój sukces! Wsparcie dla mieszkańców Szczecina oraz powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego Nr projektu: POKL/1/6.2/24/08 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Projekt: Twoja firma Twój sukces! Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI-SIMIK 07-13: WND.POKL.06.02.00-32-060/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ AKTYWNY ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ. 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ AKTYWNY ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ. 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ AKTYWNY ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Bądź aktywny zostań przedsiębiorcą jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

Bardziej szczegółowo