Formularz ankietowy ASP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz ankietowy ASP"

Transkrypt

1 Formularz ankietowy ASP Audyt strategiczny przedsiębiorstwa (asp) nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu

2

3 BADANIE ANKIETOWE/WYWIAD WŚRÓD OSÓB KIERUJĄCYCH ORGANIZACJĄ 1.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa makrootoczenie przedsiębiorstwa P1. Jak często przeprowadzana jest analiza makrootoczenia firmy? wcale okazjonalnie systematycznie (proszę podać jak często) P2. Jakie źródła informacji o makrootoczeniu wykorzystuje przedsiębiorstwo? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź Publikacje informatory gospodarcze Bazy danych GUS (roczniki statystyczne) Publikacje Sejmu, rządu i jego agend Statystyki NBP Publikacje instytucji międzynarodowych Publikacje Giełdy i Komisji Papierów Wartościowych Media Internet Nie korzysta Inne, jakie?... P3. Proszę wymienić czynniki z makrootoczenia mające wpływ na działalność i rozwój firmy oraz ocenić jak dużą mają siłę oddziaływania, a także czy wywołują zmiany ciągłe lub nieciągłe. Niezbędne jest wpisanie krzyżyka w wybranej pozycji w każdej z trzech kolumn (siła oddziaływania czynnika, ciągłość oddziaływania i analiza szans i zagrożeń) dla określonych czynników. Czynników można przypisać mniej niż trzy w każdym z rodzajów otoczenia, jednak od ich liczby uzależniona jest ocena w tym pytaniu. Ankieter wręcza kartę respondenta 1.1

4 Czynniki makrootoczenia mające wpływ na działalność i rozwój firmy Siła oddziaływania czynników makrootoczenia na przedsiębiorstwo bardzo duża duża średnia mała nieistotna Ciągłość oddziaływania wywołuje zmiany ciągłe nieciągłe Analiza szans i zagrożeń szansa zagrożenie Otoczenie prawne i polityczne Otoczenie demograficzne Otoczenie naturalne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczno-kulturalne Otoczenie technologiczne Otoczenie międzynarodowe

5 1.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa otoczenie konkurencyjne P1. Czy jest prowadzona w przedsiębiorstwie stała obserwacja rynku i konkurencji? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P2. Kto jest odpowiedzialny w firmie za obserwację rynku i konkurencji? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź Zarząd Dział finansowy Dział analiz Dział marketingu Dział handlowy Inne, jakie?... P3. Czy firma wykorzystuje wiedzę na temat otoczenia konkurencyjnego? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P3.1. Jeśli tak (odpowiedź 4 lub 5) to w jaki sposób? P4. Proszę ocenić wpływ poszczególnych czynników na 5 sił Portera w Państwa branży. Niezbędne jest określenie przez wpisanie krzyżyka wpływu czynnika w każdej pozycji. Jeżeli czynnik nie występuje to zaznaczamy mały. Ankieter wręcza kartę respondenta Intensywność rywalizacji między obecnymi konkurentami Czynniki mające wpływ na intensywność rywalizacji między obecnymi konkurentami Tempo wzrostu branży (popytu), Stopień zróżnicowania produktów oferowanych przez rywalizujące firmy Stopień różnorodności strategii konkurentów Wysokość barier wyjścia z branży Wpływ czynnika na intensywność rywalizacji między obecnymi konkurentami Duży Średni Mały Inne, jakie?......

6 2.Groźba wejścia nowych konkurentów Czynniki mające wpływ na groźbę wejścia nowych konkurentów Wpływ czynnika na groźbę wejścia nowych konkurentów Duży Średni Mały Bariery wejścia skala działania potrzeby kapitałowe (związane z ewentualnym wejściem) dostęp do istotnych czynników produkcji dostęp do kanałów dystrybucji w danej branży polityka państwa Odwetowa reakcja konkurentów stopień skutecznej reakcji w przyszłości wysokość kosztów firm obecnych w branży zdolności przedsiębiorstw do mobilizacji Inne, jakie? Zagrożenie ze strony substytutów Czynniki mające wpływ na stopień zagrożenia ze strony substytutów Wpływ czynnika na stopień zagrożenia ze strony substytutów w branży W stopniu Duży Średni Mały Stopień użyteczności substytutów Konkurencyjność ceny substytutów Dostępność do rynku substytutów Rentowność w branży wytwarzającej substytuty Inne, jakie?......

7 4.Siła przetargowa dostawców Czynniki mające wpływ na siłę przetargową dostawców Stopień koncentracji podaży w branży dostawcy Siła konkurencji ze strony dostawców produktów substytucyjnych Znaczenie danej branży (lub firmy) jako odbiorcy Prawdopodobieństwo wystąpienia możliwości wytworzenia danego produktu (lub podjęcia następnej fazy procesu) przez dostawcę taniej lub lepiej niż odbiorcy Wpływ czynnika na siłę przetargową dostawców w branży Duży Średni Mały Inne, jakie? Siła przetargowa nabywców Czynniki mające wpływ na siłę przetargową nabywców Znaczenie danych zakupów dla nabywcy Wysokość dochodów nabywców Stopień swobody wyboru nabywcy dokonania zakupu Zakres informacji posiadanych przez nabywcę o sytuacji rynkowej Wpływ czynnika na siłę przetargową nabywców Duży Średni Mały Inne, jakie? Kluczowe czynniki sukcesu P1. Proszę wskazać 5 czynników kluczowych dla odniesienia sukcesu w Pana/Pani branży. Wpisujemy nazwy pięciu czynników. Teraz proszę uszeregować te czynniki od najważniejszego do najmniej ważnego. Wpisujemy miejsce w rankingu 1 dla najważniejszego, 2 dla drugiego co do ważności itd. Czynnik 1... Miejsce w rankingu... Czynnik 2... Miejsce w rankingu... Czynnik 3... Miejsce w rankingu... Czynnik 4... Miejsce w rankingu... Czynnik 5... Miejsce w rankingu...

8 P2. Proszę ocenić, co jest mocną, a co słabą stroną Państwa firmy. Zdecydowanie słaba strona Raczej słaba strona Średnio Raczej mocna strona Zdecydowanie mocna strona Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Czynnik 4 Czynnik 5 P3. Proszę wymienić dwóch głównych konkurentów dla Pana/Pani firmy FIRMA KONKURENCYJNA 1... FIRMA KONKURENCYJNA 2... P4. Proszę ocenić, co jest mocną, a co słabą stroną Państwa konkurencji, FIRMA KONKURENCYJNA 1. Zdecydowanie słaba strona Raczej słaba strona Średnio Raczej mocna strona Zdecydowanie mocna strona Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Czynnik 4 Czynnik 5 P5. Proszę ocenić, co jest mocną, a co słabą stroną Państwa konkurencji, FIRMA KONKURENCYJNA 2. Zdecydowanie słaba strona Raczej słaba strona Średnio Raczej mocna strona Zdecydowanie mocna strona Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Czynnik 4 Czynnik 5

9 2.1. Analiza portfelowa portfel produktowy Firmy, Macierz Boston Consulting Group (BCG) P1. Proszę o podanie informacji o sprzedaży Firmy wg głównych grup produktowych (usług). Grupa produktowa/ grupa usług Produkt (usługa) 1 Produkt (usługa) 2 Produkt (usługa) 3... Produkt (usługa) n Nazwa (grupy produktowej / grupy usług) Struktura przychodów ze sprzedaży w 2010 r. [%] Razem produkty (usługi) 100% P2. Proszę o podanie dynamiki rynku wg głównych grup produktowych (usług). Grupa produktowa (grupa usług) Dynamika rynku (średnioroczna) w okresie ostatnich 3 lat [%] bardzo niska raczej niska średnia raczej wysoka bardzo wysoka Produkt (usługa) 1 Produkt (usługa) 2 Produkt (usługa) 3... Produkt (usługa) n P3. Proszę o podanie informacji o udziale rynkowym Firmy i trzech największych konkurentów wg głównych grup produktowych (usług). Ankieter wpisuje nazwy największych konkurentów w tabeli. Grupa produktowa (grupa usług) Produkt (usługa) 1 Produkt (usługa) 2 Produkt (usługa) 3... Produkt (usługa) n Udział Firmy w rynku w 2010 r. [%] Udziały rynkowe trzech największych konkurentów w 2010r. [%] konkurent 1... konkurent 2... konkurent 3...

10 2.2. Analiza portfelowa portfel klientów Firmy, wielowymiarowa analiza relacji z klientem P4. Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń dotyczących zarządzania portfelem klientów w Firmie: Stwierdzenie całkowicie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam trudno powiedzieć raczej się zgadzam całkowicie się zgadzam 1. Firma nie jest uzależniona od niewielkiej liczby klientów 2. Firma doskonale zna preferencje i wymagania swoich klientów 3. Firma posiada wysoki odsetek zadowolonych klientów 4. Firma posiada wysoki odsetek lojalnych klientów 5. Firma zna i analizuje rentowność swoich klientów 6. Firma wykorzystuje wiedzę klientów (np. wspólnie z nimi projektuje wyrób / usługę, zaprasza klientów do tworzenia komunikatów promocyjnych itp.) 7. Firma wynagradza klientów, którzy udzielają pozytywnych rekomendacji o firmie innym klientom 2.3. Analiza portfelowa portfel klientów Firmy, macierz portfela klientów (rentowność vs. okres współpracy) P5. Proszę uzupełnić zdanie: Ankieter wręcza kartę respondenta 2.3 Klienci Firmy, których uważa się w Firmie za stałych klientów, współpracujących z nią dłużej, szacujemy na...% ogólnej liczby wszystkich naszych klientów. P6. Proszę określić strukturę grup klientów wg ich zyskowności (jako % liczby klientów w danej grupie): Rodzaj klienta Zyskowność klienta WYSOKA NISKA Razem klienci Stali klienci 100% Jednorazowi klienci 100% 3.1. Analiza organizacji przedsiębiorstwa analiza procesowa P1. Czy procesy biznesowe realizowane w firmie są spisane? nie tak, są spisane P2. Jeżeli procesy są spisane, to proszę zaznaczyć, w jakiej formie? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź procedury (opis procesów) mapa procesów (np. diagram, schemat) inne, jakie?... P3. Proszę napisać, które z wymienionych poniżej procesów biznesowych są w Pana/Pani firmie procesami wewnętrznymi, a które zlecane są na zewnątrz. Jeżeli proces nie występuje w Pana/Pani firmie proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź. Jeżeli poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich procesów w Pana/Pani firmie proszę o podanie tych procesów.

11 Procesy biznesowe 1 Zaopatrzenie 2 Projektowanie / Badania i rozwój 3 Produkcja 4 Sprzedaż 5 Logistyka 6 Marketing Nie występuje Proces wewnętrzny Proces zlecany na zewnątrz (outsourcing) 7 Inne, jakie? Inne, jakie? P4. Proszę wskazać, które z występujących w Pana(i) firmie procesów są najważniejsze. Proszę wskazać 4 główne procesy w Pana/Pani firmie. Ankieter zaznacza krzyżykami 4 główne procesy w tabeli poniżej, w kolumnie Zaznacz 4 główne procesy. Po zaznaczeniu 4 głównych procesów przechodzimy do następnego pytania (P5). P5. Następnie proszę ocenić te procesy pod względem budowania wartości firmy oraz efektywności zarządzania w zakresie jakości, czasu i kosztów. Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 5 gdzie: 1 zdecydowanie negatywnie 2 raczej pozytywnie 3 trudno powiedzieć 4 raczej pozytywnie 5 zdecydowanie pozytywnie Procesy biznesowe 1 Zaopatrzenie 2 Projektowanie / Badania i rozwój 3 Produkcja 4 Sprzedaż 5 Logistyka 6 Marketing (P4) Zaznacz 4 główne procesy (P5) Oceń 4 główne procesy na skali 1-5 pod względem: 1 jakości 2 czasu 3 kosztów 7 Inne, jakie? Inne, jakie?......

12 3.2. Analiza organizacji przedsiębiorstwa - analiza luki kompetencyjnej P1. Proszę ocenić różne obszary działalności Pana/Pani firmy pod względem ważności obszaru i siły firmy na skali od 1 do 9 opisanej poniżej: Ankieter wręcza kartę respondenta 3.2. Dajemy czas respondentowi na zapoznanie się z kartą respondenta. Opis skali Ważność Ocena w skali (1-9) Opis Mała 1-3 Średnia 4-6 Duża 7-9 Dla zasobów i umiejętności podstawowych występujących w każdym rodzaju działalności i nie odróżniających Spółkę od innych biznesów. Dla zasobów i umiejętności specyficznych dla Spółki pozwalających odróżnić się od innych, bez których nie da się funkcjonować, ale których pozyskanie nie zapewni trwałej przewagi konkurencyjnej (nie są rzadkie lub trwałe, są łatwo kopiowane, można je łatwo przejąć bądź szybki wytworzyć). Dla zasobów i umiejętności strategicznych, które są specyficzne dla Spółki i pozwalają na zbudowanie znacznej i trwałej przewagi konkurencyjnej (są rzadkie i trwałe, trudno je skopiować lub przejąć w wyniku fuzji). Siła Spółki Ocena w skali (1-9) Opis Mała 1-3 Średnia 4-6 Duża 7-9 Dla zasobów i umiejętności, które nie istnieją w Spółce, lub które Spółka musi ulepszyć, aby móc porównywać się z konkurentami na rynku. Dla zasobów i umiejętności, które Spółka posiada i nie są istotne słabsze lub istotnie lepsze niż konkurencja lub które nie wymagają fundamentalnych usprawnień jakościowych, dla sprawnego funkcjonowania. Dla zasobów i umiejętności, w których Spółka jest zdecydowanie lepsza niż konkurencja lub osiągnęła najlepsze standardy, biorąc pod uwagę obecnie dostępne możliwości rozwijania tych zasobów i umiejętności. Oceny proszę dokonać dla każdego obszaru w tabeli poniżej. Przy każdym obszarze proszę wpisać dwie oceny na ile ważny jest dany obszar w działalności Pana/Pani firmy (pierwsza kolumna) oraz na ile silna jest Pana(i) firma w tym obszarze (druga kolumna). Analiza kompetencji Ankieta oceny obszarów działalności Firmy Ocena ważności obszaru Ocena siły Firmy w danym obszarze Lp. Obszary skala 1-9 skala 1-9 Marketing, Sprzedaż 1 Umiejętność analizy strategicznej rynku 2 Znajomość poszczególnych segmentów rynku 10

13 3 Tworzenie i wdrażanie innowacji produktowych 4 Efektywność polityki cenowej 5 Skuteczność działań promocyjnych 6 Posiadanie zasobów sprzedażowych 7 Umiejętność zarządzania produktami 8 Efektywność procesu obsługi klienta 9 Umiejętność negocjacji z klientami 10 Umiejętności negocjacji z dostawcami 11 Aktywna sprzedaż 12 Spójność polityki sprzedaży Technologia IT 1 Jakość infrastruktury IT (hardware, sieć) wspierającej biznes 2 Aplikacje wspierające procesy biznesowe 3 Umiejętność wykorzystania systemów IT do działalności operacyjnej Infrastruktura logistyczna i środki transportu 1 Rzeczywista dostępność taboru kolejowego 2 Rzeczywista dostępność samochodów 3 Dostępność do infrastruktury magazynowo-składowej 4 Dostępność do infrastruktury przeładunkowej 5 Efektywność wykorzystania własnej infrastruktury Organizacja i Zarządzanie 1 Adekwatność struktury do modelu biznesowego 2 Zdolność struktury do dostosowywania się do zmian na rynku 3 Struktura organizacyjna jasno dzieląca uprawnienia i odpowiedzialności 4 Efektywny wewnętrzny przepływ informacji 5 Szybkość i sprawność procesu podejmowania decyzji 6 Stopień centralizacji podejmowania decyzji 7 Struktura własnościowa wspierająca rozwój biznesu 8 Umiejętność zarządzania kluczowymi procesami 9 Umiejętność zarządzania projektowego 11

14 10 Posiadanie certyfikatów w zakresie zarządzania (np. ISO 9001) 1 Zarządzanie rozwojem pracowników 2 Efektywny system motywacyjny 3 Kompetencje pracowników 4 Lojalność pracowników Zasoby ludzkie 5 Samodzielność pracowników w rozwiązywaniu problemów 6 Kultura organizacyjna wspierająca biznes 7 Pozyskiwanie kompetentnych pracowników 8 Elastyczność pracowników w dostosowywaniu się do zmian 1 Zarządzanie relacjami z klientami 2 Rozumienie potrzeb biznesowych klientów 3 Budowa trwałych relacji z klientami 4 Zarządzanie relacjami z dostawcami 5 Budowa trwałych relacji z dostawcami 1 Wizerunek firmy godnej zaufania w biznesie 2 Znajomość marki poza sektorem 3 Rozpoznawalność marki w sektorze 4 Spójność wizerunku z ofertą biznesową Relacje z klientami i dostawcami Wizerunek 5 Znajomość oferty rynkowej przez potencjalnych klientów 1 Wiarygodność finansowa 2 Zdolność kredytowa Finanse 3 Produkty, instrumenty finansowe wspierające biznes (kredytowe, zarządzanie ryzykiem) 4 Zarządzanie przepływami pieniężnymi 5 Zarządzanie należnościami 12

15 4.1. Proces planowania misja P1. Czy Państwa firma posiada misję? Nie Nie, ale zamierzamy wprowadzić Tak, ale zamierzamy zmienić Tak Nie wiem P1.1. Jeśli tak to proszę ją przytoczyć: P2. Czy misja jest adekwatna do charakteru i perspektyw rozwoju Państwa firmy? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P3. W jaki sposób przebiegał proces formułowania misji? 4.2. Proces planowania system celów strategicznych przedsiębiorstwa P1. Proszę określić jakie Państwa przedsiębiorstwo ma cele strategiczne? 13

16 P2. Kto wyznacza cele strategiczne w firmie? Proszę wybrać jedną odpowiedź Zarząd Zarząd z udziałem pracowników Zarząd z udziałem akcjonariuszy Rada Nadzorcza Dział planowania Pracownicy wyznaczeni przez Zarząd Nikt nie wyznacza Inne, jakie?... P3. Czy cele strategiczne przedsiębiorstwa są zgodne z jego misją? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P4. Czy cele strategiczne przedsiębiorstwa są jasno sprecyzowane zgodnie z kryteriami SMART (Prosty, Mierzalny, Osiągalny, Istotny, Określony w czasie) Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P5. Proszę ocenić, które bariery występują w ustalaniu celów strategicznych, i w jakim stopniu, w Państwa przedsiębiorstwie. Niezbędne jest określenie przez wpisanie krzyżyka przy każdym rodzaju bariery czy występuje (wtedy wybieramy w jakim stopniu) lub nie występuje. Ankieter wręcza kartę respondenta 4.2 Rodzaj bariery w ustalaniu celów strategicznych Dynamiczne i złożone otoczenie Niechęć do ustalania celów Opór wobec zmian Niewłaściwy system wynagradzania Przeszkody Nie występuje Występuje w stopniu małym średnim dużym Inne, jakie?

17 P6. Czy cele strategiczne przedsiębiorstwa są realizowane? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P6.1. Jeśli tak to w jakim stopniu? małym średnim dużym 4.3. Proces planowania profil planowania strategicznego w firmie P1. Proszę ustosunkować się do następujących stwierdzeń (proszę zaznaczyć znakiem X ): Stwierdzenie całkowicie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam trudno powiedzieć raczej się zgadzam całkowicie się zgadzam 1. Sporządzamy pisemny plan strategiczny 2. Nasz plan strategiczny jest częścią formalnego planowania w naszej Firmie 3. Nasz plan strategiczny jest sporządzany corocznie 4. Nasz plan strategiczny zawiera na początku wytyczone konkretne cele do zrealizowania w przyszłości, którą prognozujemy 5. W naszej Firmie trudno o precyzyjne prognozy więc staramy się planować działania w kilku scenariuszach 6. Nie posiadamy formalnego planu. Zmiany są tak nieprzewidywalne, że możemy się jedynie na bieżąco do nich dostosowywać (O)* 7. Kluczową częścią naszego planu strategicznego jest strategiczny plan marketingowy (tj. wybór segmentów klientów i wybór oferty dla klientów produktów / usług) 8. Nasze planowanie opieramy na gruntownym rozpoznaniu rynku (czyli potrzeb aktualnych i potencjalnych klientów, wartości rynku i jego segmentów, zmian zachodzących na rynku) 9. Planujemy mając wiedzę o strategiach i działaniach naszych konkurentów 15

18 10. Nasz plan obejmuje działania dotyczące rozwoju oferty produktowej, sprzedaży i dystrybucji, promocji, ceny 11. W naszym planie określamy potrzebne zasoby (kadrowe, finansowe) 12. Nasz plan obejmuje okres od 3 do 5 lat a nie tylko następne 12 miesięcy 13. W planowanie angażuje się naczelne kierownictwo 14. W planowanie zaangażowani są menadżerowie różnych działów (finanse, marketing, itd.) 15. Nasze planowanie wykorzystuje wiedzę i doświadczenie ze wszystkich poziomów i części naszej Firmy 16. Zapewniamy planowaniu odpowiednią ilość czasu i środków 17. Planowanie nie jest w żadnym stopniu postrzegane przez menadżerów jako bezsensowny rytuał 18. Dziwne byłoby, gdyby nasze planowanie stało się jedynie walką o zasoby (budżety, pracowników itd.) 19. Menadżerowie angażują się w planowanie i nieprawdą jest, że jedynie odfajkowują wnioski 20. Nasz plan wyszczególnia obowiązki i ramy czasowe wymaganych działań 21. Nasz plan naprawdę stanowi podstawę do alokacji zasobów w okresie, do którego się odnosi 22. Nasz plan stanowi podstawę do oceny i kontroli 23. O naszym planie nigdy nie można powiedzieć, że jest odkładany na półkę korzystamy z niego na codzień 24. Nasz plan uważany jest za jeden z najcenniejszych dokumentów w Firmie *) Odwrotne kodowanie zmiennej 5. Kultura organizacji P1. Proszę zaznaczyć, które określenie lepiej opisuje Pana(i) firmę. 1 oznacza, że najlepiej opisuje Pana(i) firmę określenie z lewej strony. 5 oznacza, że najlepiej opisuje Pana(i) firmę określenie z prawej strony. Cyframi pomiędzy można stopniować swoją odpowiedź. Ankieter wręcza kartę respondenta 5 16

19 Bezkonfliktowa atmosfera Hierarchiczna, sztywna struktura zarządzania Firma docenia ambicje pracowników, daje możliwość samorealizacji Dobre relacje, nastawienie na ludzi Pracownicy przede wszystkim są karani za błędy Konfrontacja, współzawodnictwo Płaska, elastyczna struktura Konieczność podporządkowania Konserwatywne, tradycyjne podejście, biurokracja Pracownicy przede wszystkim nagradzani są za sukcesy 6. HR Pozyskiwanie pracowników - proces rekrutacji i selekcji, motywacja P1. Czy w firmie jest dział lub osoba odpowiedzialna za rekrutację pracowników? Tak Nie P2. Jak poszukuje się nowych pracowników do pracy w Pana/Pani firmie? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź Ogłoszenie w prasie i telewizji Internet Targi i giełdy pracy Biuro pośrednictwa pracy (w tym agencje personalne, zawodowe itp.) Korzystam z pomocy znajomych, pracowników Inne, jakie?... P3. Co wpływa na atrakcyjność ogłoszenia? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź Wizerunek pracodawcy Wysokość wynagrodzenia Bonusy i dodatkowe profity Lokalizacja firmy Możliwość rozwoju zawodowego Inne, jakie?... Nie wiem P4. Proszę wskazać trzy najważniejsze kryteria przy wyborze nowego pracownika do Pana/Pani firmy: Doświadczenie zawodowe Dobre referencje Cechy osobowościowe Wymagania finansowe Wykształcenie adekwatne do stanowiska Inne, jakie?... 17

20 P5. Proszę wymienić najważniejsze Pana/Pani zdaniem składniki systemu motywacyjnego w Państwa firmie. Ankieter zapisuje w tabeli poniżej odpowiedzi respondenta. Jeżeli punkt 1 lub 2 (system wynagrodzenia lub system premii) nie jest wymieniany, dopytujemy, czy system wynagrodzenia / system premii nie jest najważniejszym składnikiem systemu motywacyjnego. Jeżeli nie Ankieter wykreśla ten punkt. Następnie proszę ocenić jak wymienione przez Pana/Panią składniki systemu motywacyjnego wpływają na polepszenie wyników firmy: 1 negatywnie 2 nie mają wpływu 3 pozytywnie Najważniejsze Pani/Pana zdaniem składniki systemu motywacyjnego 1 - negatywnie 2 nie ma wpływu 3 - pozytywnie 1 system wynagrodzenia 2 system premii

21 Metryczka P1. Jesteśmy Firmą (proszę podać % udział w przychodach ze sprzedaży): Rodzaj Firmy wg działalności % udział w przychodach ze sprzedaży Produkcyjną Usługową Handlową (pośrednikiem handlowym) P2. Naszymi bezpośrednimi klientami / odbiorcami są (proszę podać % udział w przychodach ze sprzedaży): Rodzaj klientów Firmy % udział w przychodach ze sprzedaży Firmy produkcyjne / usługowe Firmy handlowe Konsument (ostateczny nabywca) P3. Jesteśmy Firmą o zasięgu (tj. nasi klienci znajdują się w obszarze) (proszę podać % udział w przychodach ze sprzedaży): Obszar działania Firmy % udział w przychodach ze sprzedaży Lokalnym Krajowym obszar całej Polski Międzynarodowym 19

22 P4. Informacje o strukturze i wynikach Firmy (proszę wpisać konkretne dane liczbowe i zaznaczyć znakiem X w odpowiedniej rubryce): Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) (w tys. zł)* Wynik netto (w tys. zł)* Liczba zatrudnionych (liczba etatów) Udział kapitału zagranicznego w strukturze właścicielskiej (w %) Liczba oddziałów / filii łącznie, w tym: w kraju za granicą Za rok 2010 Zmiany w ostatnich 3 latach Przewidywane zmiany w następnych 3 latach ( + ) Stabilizacja ( - ) ( + ) Stabilizacja ( - ) *) W przypadku straty zmiany (-) oznaczają powiększenie straty, zmiany (+) oznaczają zmniejszenie straty. P5. Forma prawna prowadzonej działalności: spółka akcyjna spółka z o.o. spółka jawna spółka cywilna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą inne (proszę podać jaka)... P6. Dane kontaktowe Firmy: Pełna nazwa Firmy Adres siedziby Firmy: ulica i nr kod pocztowy miejscowość Strona www Dane osoby udzielającej odpowiedzi: imię i nazwisko stanowisko telefon 20

23

24 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość Usługę Audytu Strategicznego Przedsiębiorstwa o charakterze proinnowacyjnym w ramach projektu świadczą: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. ul. Astrów 10, Katowice tel.: , tel. kom.: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16, Gliwice tel.: , fax: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice tel.: , tel. kom.: , egzemplarz bezpłatny

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki związanej z

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja

Konkurencyjność przedsiębiorstw. z branży lotniczej (produkcja A R T Y K U ł Y Ewa Radomska* Konkurencyjność przedsiębiorstw z branży lotniczej (produkcja cywilna) w Polsce Streszczenie Celem artykułu jest ocena konkurencyjności przedsiębiorstw z branży lotniczej

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania strategicznego.

Proces zarządzania strategicznego. 58 Rozdział III. Proces zarządzania strategicznego ROZDZIAŁ III. Proces zarządzania strategicznego. 1. Wprowadzenie. Zarządzanie strategiczne jak każde zarządzanie powinno spełniać określone funkcje, które

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZE STRUKTURALNE Biznes plan dla Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości Tytuł projektu/nazwa firmy:...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów. Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy. Autor. Michał Janas

Materiały dla studentów. Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy. Autor. Michał Janas Materiały dla studentów Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy Autor Michał Janas Rzeszów, kwiecień 2007 Michał Janas Consulting 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Co to

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim.

Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek: ZIM/ZSF/TIZ Rok: V Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie Lexim. Sprawdzenie skonstruowanego narzędzia w innym

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Program wykładu w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2005/2006 Prowadzący mgr Mirosław Sosnowski Kontakt: msosnow@wspiz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2)

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) Prospekt emisyjny akcji zwykłych na okaziciela Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, www.decora.pl Wprowadzający: Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny, Saniku Holding S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w

Bardziej szczegółowo