Formularz ankietowy ASP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz ankietowy ASP"

Transkrypt

1 Formularz ankietowy ASP Audyt strategiczny przedsiębiorstwa (asp) nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu

2

3 BADANIE ANKIETOWE/WYWIAD WŚRÓD OSÓB KIERUJĄCYCH ORGANIZACJĄ 1.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa makrootoczenie przedsiębiorstwa P1. Jak często przeprowadzana jest analiza makrootoczenia firmy? wcale okazjonalnie systematycznie (proszę podać jak często) P2. Jakie źródła informacji o makrootoczeniu wykorzystuje przedsiębiorstwo? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź Publikacje informatory gospodarcze Bazy danych GUS (roczniki statystyczne) Publikacje Sejmu, rządu i jego agend Statystyki NBP Publikacje instytucji międzynarodowych Publikacje Giełdy i Komisji Papierów Wartościowych Media Internet Nie korzysta Inne, jakie?... P3. Proszę wymienić czynniki z makrootoczenia mające wpływ na działalność i rozwój firmy oraz ocenić jak dużą mają siłę oddziaływania, a także czy wywołują zmiany ciągłe lub nieciągłe. Niezbędne jest wpisanie krzyżyka w wybranej pozycji w każdej z trzech kolumn (siła oddziaływania czynnika, ciągłość oddziaływania i analiza szans i zagrożeń) dla określonych czynników. Czynników można przypisać mniej niż trzy w każdym z rodzajów otoczenia, jednak od ich liczby uzależniona jest ocena w tym pytaniu. Ankieter wręcza kartę respondenta 1.1

4 Czynniki makrootoczenia mające wpływ na działalność i rozwój firmy Siła oddziaływania czynników makrootoczenia na przedsiębiorstwo bardzo duża duża średnia mała nieistotna Ciągłość oddziaływania wywołuje zmiany ciągłe nieciągłe Analiza szans i zagrożeń szansa zagrożenie Otoczenie prawne i polityczne Otoczenie demograficzne Otoczenie naturalne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczno-kulturalne Otoczenie technologiczne Otoczenie międzynarodowe

5 1.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa otoczenie konkurencyjne P1. Czy jest prowadzona w przedsiębiorstwie stała obserwacja rynku i konkurencji? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P2. Kto jest odpowiedzialny w firmie za obserwację rynku i konkurencji? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź Zarząd Dział finansowy Dział analiz Dział marketingu Dział handlowy Inne, jakie?... P3. Czy firma wykorzystuje wiedzę na temat otoczenia konkurencyjnego? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P3.1. Jeśli tak (odpowiedź 4 lub 5) to w jaki sposób? P4. Proszę ocenić wpływ poszczególnych czynników na 5 sił Portera w Państwa branży. Niezbędne jest określenie przez wpisanie krzyżyka wpływu czynnika w każdej pozycji. Jeżeli czynnik nie występuje to zaznaczamy mały. Ankieter wręcza kartę respondenta Intensywność rywalizacji między obecnymi konkurentami Czynniki mające wpływ na intensywność rywalizacji między obecnymi konkurentami Tempo wzrostu branży (popytu), Stopień zróżnicowania produktów oferowanych przez rywalizujące firmy Stopień różnorodności strategii konkurentów Wysokość barier wyjścia z branży Wpływ czynnika na intensywność rywalizacji między obecnymi konkurentami Duży Średni Mały Inne, jakie?......

6 2.Groźba wejścia nowych konkurentów Czynniki mające wpływ na groźbę wejścia nowych konkurentów Wpływ czynnika na groźbę wejścia nowych konkurentów Duży Średni Mały Bariery wejścia skala działania potrzeby kapitałowe (związane z ewentualnym wejściem) dostęp do istotnych czynników produkcji dostęp do kanałów dystrybucji w danej branży polityka państwa Odwetowa reakcja konkurentów stopień skutecznej reakcji w przyszłości wysokość kosztów firm obecnych w branży zdolności przedsiębiorstw do mobilizacji Inne, jakie? Zagrożenie ze strony substytutów Czynniki mające wpływ na stopień zagrożenia ze strony substytutów Wpływ czynnika na stopień zagrożenia ze strony substytutów w branży W stopniu Duży Średni Mały Stopień użyteczności substytutów Konkurencyjność ceny substytutów Dostępność do rynku substytutów Rentowność w branży wytwarzającej substytuty Inne, jakie?......

7 4.Siła przetargowa dostawców Czynniki mające wpływ na siłę przetargową dostawców Stopień koncentracji podaży w branży dostawcy Siła konkurencji ze strony dostawców produktów substytucyjnych Znaczenie danej branży (lub firmy) jako odbiorcy Prawdopodobieństwo wystąpienia możliwości wytworzenia danego produktu (lub podjęcia następnej fazy procesu) przez dostawcę taniej lub lepiej niż odbiorcy Wpływ czynnika na siłę przetargową dostawców w branży Duży Średni Mały Inne, jakie? Siła przetargowa nabywców Czynniki mające wpływ na siłę przetargową nabywców Znaczenie danych zakupów dla nabywcy Wysokość dochodów nabywców Stopień swobody wyboru nabywcy dokonania zakupu Zakres informacji posiadanych przez nabywcę o sytuacji rynkowej Wpływ czynnika na siłę przetargową nabywców Duży Średni Mały Inne, jakie? Kluczowe czynniki sukcesu P1. Proszę wskazać 5 czynników kluczowych dla odniesienia sukcesu w Pana/Pani branży. Wpisujemy nazwy pięciu czynników. Teraz proszę uszeregować te czynniki od najważniejszego do najmniej ważnego. Wpisujemy miejsce w rankingu 1 dla najważniejszego, 2 dla drugiego co do ważności itd. Czynnik 1... Miejsce w rankingu... Czynnik 2... Miejsce w rankingu... Czynnik 3... Miejsce w rankingu... Czynnik 4... Miejsce w rankingu... Czynnik 5... Miejsce w rankingu...

8 P2. Proszę ocenić, co jest mocną, a co słabą stroną Państwa firmy. Zdecydowanie słaba strona Raczej słaba strona Średnio Raczej mocna strona Zdecydowanie mocna strona Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Czynnik 4 Czynnik 5 P3. Proszę wymienić dwóch głównych konkurentów dla Pana/Pani firmy FIRMA KONKURENCYJNA 1... FIRMA KONKURENCYJNA 2... P4. Proszę ocenić, co jest mocną, a co słabą stroną Państwa konkurencji, FIRMA KONKURENCYJNA 1. Zdecydowanie słaba strona Raczej słaba strona Średnio Raczej mocna strona Zdecydowanie mocna strona Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Czynnik 4 Czynnik 5 P5. Proszę ocenić, co jest mocną, a co słabą stroną Państwa konkurencji, FIRMA KONKURENCYJNA 2. Zdecydowanie słaba strona Raczej słaba strona Średnio Raczej mocna strona Zdecydowanie mocna strona Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Czynnik 4 Czynnik 5

9 2.1. Analiza portfelowa portfel produktowy Firmy, Macierz Boston Consulting Group (BCG) P1. Proszę o podanie informacji o sprzedaży Firmy wg głównych grup produktowych (usług). Grupa produktowa/ grupa usług Produkt (usługa) 1 Produkt (usługa) 2 Produkt (usługa) 3... Produkt (usługa) n Nazwa (grupy produktowej / grupy usług) Struktura przychodów ze sprzedaży w 2010 r. [%] Razem produkty (usługi) 100% P2. Proszę o podanie dynamiki rynku wg głównych grup produktowych (usług). Grupa produktowa (grupa usług) Dynamika rynku (średnioroczna) w okresie ostatnich 3 lat [%] bardzo niska raczej niska średnia raczej wysoka bardzo wysoka Produkt (usługa) 1 Produkt (usługa) 2 Produkt (usługa) 3... Produkt (usługa) n P3. Proszę o podanie informacji o udziale rynkowym Firmy i trzech największych konkurentów wg głównych grup produktowych (usług). Ankieter wpisuje nazwy największych konkurentów w tabeli. Grupa produktowa (grupa usług) Produkt (usługa) 1 Produkt (usługa) 2 Produkt (usługa) 3... Produkt (usługa) n Udział Firmy w rynku w 2010 r. [%] Udziały rynkowe trzech największych konkurentów w 2010r. [%] konkurent 1... konkurent 2... konkurent 3...

10 2.2. Analiza portfelowa portfel klientów Firmy, wielowymiarowa analiza relacji z klientem P4. Proszę odnieść się do poniższych stwierdzeń dotyczących zarządzania portfelem klientów w Firmie: Stwierdzenie całkowicie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam trudno powiedzieć raczej się zgadzam całkowicie się zgadzam 1. Firma nie jest uzależniona od niewielkiej liczby klientów 2. Firma doskonale zna preferencje i wymagania swoich klientów 3. Firma posiada wysoki odsetek zadowolonych klientów 4. Firma posiada wysoki odsetek lojalnych klientów 5. Firma zna i analizuje rentowność swoich klientów 6. Firma wykorzystuje wiedzę klientów (np. wspólnie z nimi projektuje wyrób / usługę, zaprasza klientów do tworzenia komunikatów promocyjnych itp.) 7. Firma wynagradza klientów, którzy udzielają pozytywnych rekomendacji o firmie innym klientom 2.3. Analiza portfelowa portfel klientów Firmy, macierz portfela klientów (rentowność vs. okres współpracy) P5. Proszę uzupełnić zdanie: Ankieter wręcza kartę respondenta 2.3 Klienci Firmy, których uważa się w Firmie za stałych klientów, współpracujących z nią dłużej, szacujemy na...% ogólnej liczby wszystkich naszych klientów. P6. Proszę określić strukturę grup klientów wg ich zyskowności (jako % liczby klientów w danej grupie): Rodzaj klienta Zyskowność klienta WYSOKA NISKA Razem klienci Stali klienci 100% Jednorazowi klienci 100% 3.1. Analiza organizacji przedsiębiorstwa analiza procesowa P1. Czy procesy biznesowe realizowane w firmie są spisane? nie tak, są spisane P2. Jeżeli procesy są spisane, to proszę zaznaczyć, w jakiej formie? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź procedury (opis procesów) mapa procesów (np. diagram, schemat) inne, jakie?... P3. Proszę napisać, które z wymienionych poniżej procesów biznesowych są w Pana/Pani firmie procesami wewnętrznymi, a które zlecane są na zewnątrz. Jeżeli proces nie występuje w Pana/Pani firmie proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź. Jeżeli poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich procesów w Pana/Pani firmie proszę o podanie tych procesów.

11 Procesy biznesowe 1 Zaopatrzenie 2 Projektowanie / Badania i rozwój 3 Produkcja 4 Sprzedaż 5 Logistyka 6 Marketing Nie występuje Proces wewnętrzny Proces zlecany na zewnątrz (outsourcing) 7 Inne, jakie? Inne, jakie? P4. Proszę wskazać, które z występujących w Pana(i) firmie procesów są najważniejsze. Proszę wskazać 4 główne procesy w Pana/Pani firmie. Ankieter zaznacza krzyżykami 4 główne procesy w tabeli poniżej, w kolumnie Zaznacz 4 główne procesy. Po zaznaczeniu 4 głównych procesów przechodzimy do następnego pytania (P5). P5. Następnie proszę ocenić te procesy pod względem budowania wartości firmy oraz efektywności zarządzania w zakresie jakości, czasu i kosztów. Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 5 gdzie: 1 zdecydowanie negatywnie 2 raczej pozytywnie 3 trudno powiedzieć 4 raczej pozytywnie 5 zdecydowanie pozytywnie Procesy biznesowe 1 Zaopatrzenie 2 Projektowanie / Badania i rozwój 3 Produkcja 4 Sprzedaż 5 Logistyka 6 Marketing (P4) Zaznacz 4 główne procesy (P5) Oceń 4 główne procesy na skali 1-5 pod względem: 1 jakości 2 czasu 3 kosztów 7 Inne, jakie? Inne, jakie?......

12 3.2. Analiza organizacji przedsiębiorstwa - analiza luki kompetencyjnej P1. Proszę ocenić różne obszary działalności Pana/Pani firmy pod względem ważności obszaru i siły firmy na skali od 1 do 9 opisanej poniżej: Ankieter wręcza kartę respondenta 3.2. Dajemy czas respondentowi na zapoznanie się z kartą respondenta. Opis skali Ważność Ocena w skali (1-9) Opis Mała 1-3 Średnia 4-6 Duża 7-9 Dla zasobów i umiejętności podstawowych występujących w każdym rodzaju działalności i nie odróżniających Spółkę od innych biznesów. Dla zasobów i umiejętności specyficznych dla Spółki pozwalających odróżnić się od innych, bez których nie da się funkcjonować, ale których pozyskanie nie zapewni trwałej przewagi konkurencyjnej (nie są rzadkie lub trwałe, są łatwo kopiowane, można je łatwo przejąć bądź szybki wytworzyć). Dla zasobów i umiejętności strategicznych, które są specyficzne dla Spółki i pozwalają na zbudowanie znacznej i trwałej przewagi konkurencyjnej (są rzadkie i trwałe, trudno je skopiować lub przejąć w wyniku fuzji). Siła Spółki Ocena w skali (1-9) Opis Mała 1-3 Średnia 4-6 Duża 7-9 Dla zasobów i umiejętności, które nie istnieją w Spółce, lub które Spółka musi ulepszyć, aby móc porównywać się z konkurentami na rynku. Dla zasobów i umiejętności, które Spółka posiada i nie są istotne słabsze lub istotnie lepsze niż konkurencja lub które nie wymagają fundamentalnych usprawnień jakościowych, dla sprawnego funkcjonowania. Dla zasobów i umiejętności, w których Spółka jest zdecydowanie lepsza niż konkurencja lub osiągnęła najlepsze standardy, biorąc pod uwagę obecnie dostępne możliwości rozwijania tych zasobów i umiejętności. Oceny proszę dokonać dla każdego obszaru w tabeli poniżej. Przy każdym obszarze proszę wpisać dwie oceny na ile ważny jest dany obszar w działalności Pana/Pani firmy (pierwsza kolumna) oraz na ile silna jest Pana(i) firma w tym obszarze (druga kolumna). Analiza kompetencji Ankieta oceny obszarów działalności Firmy Ocena ważności obszaru Ocena siły Firmy w danym obszarze Lp. Obszary skala 1-9 skala 1-9 Marketing, Sprzedaż 1 Umiejętność analizy strategicznej rynku 2 Znajomość poszczególnych segmentów rynku 10

13 3 Tworzenie i wdrażanie innowacji produktowych 4 Efektywność polityki cenowej 5 Skuteczność działań promocyjnych 6 Posiadanie zasobów sprzedażowych 7 Umiejętność zarządzania produktami 8 Efektywność procesu obsługi klienta 9 Umiejętność negocjacji z klientami 10 Umiejętności negocjacji z dostawcami 11 Aktywna sprzedaż 12 Spójność polityki sprzedaży Technologia IT 1 Jakość infrastruktury IT (hardware, sieć) wspierającej biznes 2 Aplikacje wspierające procesy biznesowe 3 Umiejętność wykorzystania systemów IT do działalności operacyjnej Infrastruktura logistyczna i środki transportu 1 Rzeczywista dostępność taboru kolejowego 2 Rzeczywista dostępność samochodów 3 Dostępność do infrastruktury magazynowo-składowej 4 Dostępność do infrastruktury przeładunkowej 5 Efektywność wykorzystania własnej infrastruktury Organizacja i Zarządzanie 1 Adekwatność struktury do modelu biznesowego 2 Zdolność struktury do dostosowywania się do zmian na rynku 3 Struktura organizacyjna jasno dzieląca uprawnienia i odpowiedzialności 4 Efektywny wewnętrzny przepływ informacji 5 Szybkość i sprawność procesu podejmowania decyzji 6 Stopień centralizacji podejmowania decyzji 7 Struktura własnościowa wspierająca rozwój biznesu 8 Umiejętność zarządzania kluczowymi procesami 9 Umiejętność zarządzania projektowego 11

14 10 Posiadanie certyfikatów w zakresie zarządzania (np. ISO 9001) 1 Zarządzanie rozwojem pracowników 2 Efektywny system motywacyjny 3 Kompetencje pracowników 4 Lojalność pracowników Zasoby ludzkie 5 Samodzielność pracowników w rozwiązywaniu problemów 6 Kultura organizacyjna wspierająca biznes 7 Pozyskiwanie kompetentnych pracowników 8 Elastyczność pracowników w dostosowywaniu się do zmian 1 Zarządzanie relacjami z klientami 2 Rozumienie potrzeb biznesowych klientów 3 Budowa trwałych relacji z klientami 4 Zarządzanie relacjami z dostawcami 5 Budowa trwałych relacji z dostawcami 1 Wizerunek firmy godnej zaufania w biznesie 2 Znajomość marki poza sektorem 3 Rozpoznawalność marki w sektorze 4 Spójność wizerunku z ofertą biznesową Relacje z klientami i dostawcami Wizerunek 5 Znajomość oferty rynkowej przez potencjalnych klientów 1 Wiarygodność finansowa 2 Zdolność kredytowa Finanse 3 Produkty, instrumenty finansowe wspierające biznes (kredytowe, zarządzanie ryzykiem) 4 Zarządzanie przepływami pieniężnymi 5 Zarządzanie należnościami 12

15 4.1. Proces planowania misja P1. Czy Państwa firma posiada misję? Nie Nie, ale zamierzamy wprowadzić Tak, ale zamierzamy zmienić Tak Nie wiem P1.1. Jeśli tak to proszę ją przytoczyć: P2. Czy misja jest adekwatna do charakteru i perspektyw rozwoju Państwa firmy? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P3. W jaki sposób przebiegał proces formułowania misji? 4.2. Proces planowania system celów strategicznych przedsiębiorstwa P1. Proszę określić jakie Państwa przedsiębiorstwo ma cele strategiczne? 13

16 P2. Kto wyznacza cele strategiczne w firmie? Proszę wybrać jedną odpowiedź Zarząd Zarząd z udziałem pracowników Zarząd z udziałem akcjonariuszy Rada Nadzorcza Dział planowania Pracownicy wyznaczeni przez Zarząd Nikt nie wyznacza Inne, jakie?... P3. Czy cele strategiczne przedsiębiorstwa są zgodne z jego misją? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P4. Czy cele strategiczne przedsiębiorstwa są jasno sprecyzowane zgodnie z kryteriami SMART (Prosty, Mierzalny, Osiągalny, Istotny, Określony w czasie) Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P5. Proszę ocenić, które bariery występują w ustalaniu celów strategicznych, i w jakim stopniu, w Państwa przedsiębiorstwie. Niezbędne jest określenie przez wpisanie krzyżyka przy każdym rodzaju bariery czy występuje (wtedy wybieramy w jakim stopniu) lub nie występuje. Ankieter wręcza kartę respondenta 4.2 Rodzaj bariery w ustalaniu celów strategicznych Dynamiczne i złożone otoczenie Niechęć do ustalania celów Opór wobec zmian Niewłaściwy system wynagradzania Przeszkody Nie występuje Występuje w stopniu małym średnim dużym Inne, jakie?

17 P6. Czy cele strategiczne przedsiębiorstwa są realizowane? Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak P6.1. Jeśli tak to w jakim stopniu? małym średnim dużym 4.3. Proces planowania profil planowania strategicznego w firmie P1. Proszę ustosunkować się do następujących stwierdzeń (proszę zaznaczyć znakiem X ): Stwierdzenie całkowicie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam trudno powiedzieć raczej się zgadzam całkowicie się zgadzam 1. Sporządzamy pisemny plan strategiczny 2. Nasz plan strategiczny jest częścią formalnego planowania w naszej Firmie 3. Nasz plan strategiczny jest sporządzany corocznie 4. Nasz plan strategiczny zawiera na początku wytyczone konkretne cele do zrealizowania w przyszłości, którą prognozujemy 5. W naszej Firmie trudno o precyzyjne prognozy więc staramy się planować działania w kilku scenariuszach 6. Nie posiadamy formalnego planu. Zmiany są tak nieprzewidywalne, że możemy się jedynie na bieżąco do nich dostosowywać (O)* 7. Kluczową częścią naszego planu strategicznego jest strategiczny plan marketingowy (tj. wybór segmentów klientów i wybór oferty dla klientów produktów / usług) 8. Nasze planowanie opieramy na gruntownym rozpoznaniu rynku (czyli potrzeb aktualnych i potencjalnych klientów, wartości rynku i jego segmentów, zmian zachodzących na rynku) 9. Planujemy mając wiedzę o strategiach i działaniach naszych konkurentów 15

18 10. Nasz plan obejmuje działania dotyczące rozwoju oferty produktowej, sprzedaży i dystrybucji, promocji, ceny 11. W naszym planie określamy potrzebne zasoby (kadrowe, finansowe) 12. Nasz plan obejmuje okres od 3 do 5 lat a nie tylko następne 12 miesięcy 13. W planowanie angażuje się naczelne kierownictwo 14. W planowanie zaangażowani są menadżerowie różnych działów (finanse, marketing, itd.) 15. Nasze planowanie wykorzystuje wiedzę i doświadczenie ze wszystkich poziomów i części naszej Firmy 16. Zapewniamy planowaniu odpowiednią ilość czasu i środków 17. Planowanie nie jest w żadnym stopniu postrzegane przez menadżerów jako bezsensowny rytuał 18. Dziwne byłoby, gdyby nasze planowanie stało się jedynie walką o zasoby (budżety, pracowników itd.) 19. Menadżerowie angażują się w planowanie i nieprawdą jest, że jedynie odfajkowują wnioski 20. Nasz plan wyszczególnia obowiązki i ramy czasowe wymaganych działań 21. Nasz plan naprawdę stanowi podstawę do alokacji zasobów w okresie, do którego się odnosi 22. Nasz plan stanowi podstawę do oceny i kontroli 23. O naszym planie nigdy nie można powiedzieć, że jest odkładany na półkę korzystamy z niego na codzień 24. Nasz plan uważany jest za jeden z najcenniejszych dokumentów w Firmie *) Odwrotne kodowanie zmiennej 5. Kultura organizacji P1. Proszę zaznaczyć, które określenie lepiej opisuje Pana(i) firmę. 1 oznacza, że najlepiej opisuje Pana(i) firmę określenie z lewej strony. 5 oznacza, że najlepiej opisuje Pana(i) firmę określenie z prawej strony. Cyframi pomiędzy można stopniować swoją odpowiedź. Ankieter wręcza kartę respondenta 5 16

19 Bezkonfliktowa atmosfera Hierarchiczna, sztywna struktura zarządzania Firma docenia ambicje pracowników, daje możliwość samorealizacji Dobre relacje, nastawienie na ludzi Pracownicy przede wszystkim są karani za błędy Konfrontacja, współzawodnictwo Płaska, elastyczna struktura Konieczność podporządkowania Konserwatywne, tradycyjne podejście, biurokracja Pracownicy przede wszystkim nagradzani są za sukcesy 6. HR Pozyskiwanie pracowników - proces rekrutacji i selekcji, motywacja P1. Czy w firmie jest dział lub osoba odpowiedzialna za rekrutację pracowników? Tak Nie P2. Jak poszukuje się nowych pracowników do pracy w Pana/Pani firmie? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź Ogłoszenie w prasie i telewizji Internet Targi i giełdy pracy Biuro pośrednictwa pracy (w tym agencje personalne, zawodowe itp.) Korzystam z pomocy znajomych, pracowników Inne, jakie?... P3. Co wpływa na atrakcyjność ogłoszenia? Możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź Wizerunek pracodawcy Wysokość wynagrodzenia Bonusy i dodatkowe profity Lokalizacja firmy Możliwość rozwoju zawodowego Inne, jakie?... Nie wiem P4. Proszę wskazać trzy najważniejsze kryteria przy wyborze nowego pracownika do Pana/Pani firmy: Doświadczenie zawodowe Dobre referencje Cechy osobowościowe Wymagania finansowe Wykształcenie adekwatne do stanowiska Inne, jakie?... 17

20 P5. Proszę wymienić najważniejsze Pana/Pani zdaniem składniki systemu motywacyjnego w Państwa firmie. Ankieter zapisuje w tabeli poniżej odpowiedzi respondenta. Jeżeli punkt 1 lub 2 (system wynagrodzenia lub system premii) nie jest wymieniany, dopytujemy, czy system wynagrodzenia / system premii nie jest najważniejszym składnikiem systemu motywacyjnego. Jeżeli nie Ankieter wykreśla ten punkt. Następnie proszę ocenić jak wymienione przez Pana/Panią składniki systemu motywacyjnego wpływają na polepszenie wyników firmy: 1 negatywnie 2 nie mają wpływu 3 pozytywnie Najważniejsze Pani/Pana zdaniem składniki systemu motywacyjnego 1 - negatywnie 2 nie ma wpływu 3 - pozytywnie 1 system wynagrodzenia 2 system premii

21 Metryczka P1. Jesteśmy Firmą (proszę podać % udział w przychodach ze sprzedaży): Rodzaj Firmy wg działalności % udział w przychodach ze sprzedaży Produkcyjną Usługową Handlową (pośrednikiem handlowym) P2. Naszymi bezpośrednimi klientami / odbiorcami są (proszę podać % udział w przychodach ze sprzedaży): Rodzaj klientów Firmy % udział w przychodach ze sprzedaży Firmy produkcyjne / usługowe Firmy handlowe Konsument (ostateczny nabywca) P3. Jesteśmy Firmą o zasięgu (tj. nasi klienci znajdują się w obszarze) (proszę podać % udział w przychodach ze sprzedaży): Obszar działania Firmy % udział w przychodach ze sprzedaży Lokalnym Krajowym obszar całej Polski Międzynarodowym 19

22 P4. Informacje o strukturze i wynikach Firmy (proszę wpisać konkretne dane liczbowe i zaznaczyć znakiem X w odpowiedniej rubryce): Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) (w tys. zł)* Wynik netto (w tys. zł)* Liczba zatrudnionych (liczba etatów) Udział kapitału zagranicznego w strukturze właścicielskiej (w %) Liczba oddziałów / filii łącznie, w tym: w kraju za granicą Za rok 2010 Zmiany w ostatnich 3 latach Przewidywane zmiany w następnych 3 latach ( + ) Stabilizacja ( - ) ( + ) Stabilizacja ( - ) *) W przypadku straty zmiany (-) oznaczają powiększenie straty, zmiany (+) oznaczają zmniejszenie straty. P5. Forma prawna prowadzonej działalności: spółka akcyjna spółka z o.o. spółka jawna spółka cywilna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą inne (proszę podać jaka)... P6. Dane kontaktowe Firmy: Pełna nazwa Firmy Adres siedziby Firmy: ulica i nr kod pocztowy miejscowość Strona www Dane osoby udzielającej odpowiedzi: imię i nazwisko stanowisko telefon 20

23

24 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość Usługę Audytu Strategicznego Przedsiębiorstwa o charakterze proinnowacyjnym w ramach projektu świadczą: Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. ul. Astrów 10, Katowice tel.: , tel. kom.: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16, Gliwice tel.: , fax: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice tel.: , tel. kom.: , egzemplarz bezpłatny

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia bliższego

Analiza otoczenia bliższego Analiza otoczenia bliższego Model 5 sił Portera Model 5 sił Portera Analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: I.

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH

FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH I. Dane firmy aplikującej: Nazwa firmy Adres: Województwo: Miasto: Kod pocztowy: Ulica: Lokal: Osoba kontaktowa Imię: Nazwisko: Stanowisko: Telefon:

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza sytuacji marketingowej Analiza sytuacji marketingowej dr Bartłomiej Kurzyk OFERTA KONKURENCJI POTRZEBY KLIENTÓW ZDOLNOŚCI FIRMY 1 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Metody bezscenariuszowe Ekstrapolacja trendów Analiza luki strategicznej Opinie ekspertów metoda delficka 2 Ekstrapolacja trendów Prognozowanie na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Co to jest biznes plan?

Co to jest biznes plan? Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Analiza otoczenia (cz. 2)

Moduł 2 Analiza otoczenia (cz. 2) Moduł 2 Analiza otoczenia (cz. 2) Definicja branży 2 Definicja branży Branżę zdefiniować można na wiele sposobów: Grupa firm wytwarzających podobne produkty lub wykorzystujących podobny zestaw procesów

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu WARSZTATY Warsztaty przygotowania biznes planu Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do: I. Przygotowania biznes planu w trakcie warsztatów II. Rozwoju działalności firmy w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A, 00-145 Warszawa Warszawa, 14.04.2011 biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00, www.k2.pl DW: kontrahenci K2 Internet S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

akademia controllingu

akademia controllingu III 1 PLAN STRATEGICZNY ODDZIAŁ... Sporządzony przez... 1. Obraz przewodni Wizja, misja, zadania przedsiębiorstwa 2. Cele Na 5 lat 3. Strategie Drogi, sposoby osiągnięcia celów 4. Założenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH)

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) Załącznik nr 5 II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) TEMAT PROJEKTU: ZOSTAŃ EINSTEINEM BIZNESU - INNOWACYJNY POMYSŁ NA FIRMĘ. Projekt powinien zawierać:

Bardziej szczegółowo

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN.

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN. Załącznik 4 BIZNESPLAN Projekt Start do biznesu Łódź 2014 Strona 1 z 17 A. UCZESTNIK PROJEKTU A.1. Dane osobowe Imię Nazwisko PESEL Stan cywilny Data i miejsce urodzenia Seria i numer dokumentu tożsamości

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne 1 Zarządzanie strategiczne Metody i narzędzia BCG rafal.trzaska@ue.wroc.pl www.ksimz.ue.wroc.pl www.rafaltrzaska.pl BCG metoda portfelowa powstała 1969 model nazywany niekiedy Growth-ShareMatrix skonstruowana

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla przedsiębiorstw

Ankieta dla przedsiębiorstw Ankieta dla przedsiębiorstw Złota Setka najlepsze firmy województwa opolskiego Redaktorzy Prof. Dr hab. inż. Joachim Foltys, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska Dr inż. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. mgr Filip Januszewski ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE mgr Filip Januszewski Wprowadzenie filip.januszewski@wsl.com.pl Katedra Ekonomii i Marketingu warunki zaliczenia obecności 2 Ewolucja zarządzania Planowanie krótkookresowe Planowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo