Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"

Transkrypt

1 Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dr inż. Paweł Chmieliński Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy

2 Zespół wykonawców: prof. dr hab. Jerzy BAŃSKI, IGiPZ PAN, (kierownik projektu mgr Monika SZYMAŃSKA, FDPA, (z-ca kierownika projektu ds. organizacyjnych i zarządzania projektem) dr Konrad CZAPIEWSKI, IGiPZ PAN, (z-ca kierownika projektu ds. merytorycznych) mgr Michał KONOPSKI, IGiPZ PAN dr hab. Roman KULIKOWSKI, prof. IGiPZ PAN mgr Marcin MAZUR, IGiPZ PAN mgr Katarzyna SABARAŃSKA, FDPA mgr Barbara SOLON, IGiPZ PAN Zespół ekspertów: dr hab. Agnieszka ALIŃSKA, prof. SGH dr inż. Paweł CHMIELIŃSKI, IERiGŻ PIB dr hab. Wojciech KNIEĆ, UMK mgr Piotr ROGOWIECKI, PZFP dr inż. Adam WASILEWSKI, IERiGŻ PIB

3 Cel prac badawczych dostarczenie informacji wspierających decyzje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, podejmowanych w ramach realizacji WPR po 2013 r. oraz innych programów finansowanych ze środków europejskich, które przyczynią się do pozarolniczego rozwoju obszarów wiejskich.

4 Cele szczegółowe 1. ocena obszarów wiejskich pod względem warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, 2. ocena aktywności przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, 3. analiza ich konkurencyjności, 4. rozpoznanie związków pomiędzy aktywnością przedsiębiorców a wsparciem instytucjonalnym, 5. zidentyfikowanie barier rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wskazanie kierunku likwidacji tych barier, 6. kompleksowa diagnoza przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 7. ocena przedsiębiorczości jako elementu zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i 8. rekomendacje dla przyszłych działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w okresie programowania

5 Diagnoza stanu przedsiębiorczości wiejskiej (badanie 500 przedsiębiorstw w 16 regionach)

6 Wieś charakteryzuje się niższą aktywnością gospodarczą niż przeciętna w kraju i dużym zróżnicowaniem przestrzennym w tym zakresie. Większa aktywność cechuje tereny zachodnie Polski oraz strefy oddziaływania dużych ośrodków miejskich. Podstawowymi przyczynami niskiej aktywności są: niski poziom wykształcenia ludności oraz niedorozwój infrastruktury finansowej i instytucji wspierania przedsiębiorczości. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, 2012 Źródło: Koncepcja..., 2014.

7 Główne cechy przedsiębiorstw wiejskich wynikające z przeprowadzonych badań Przeciętny przedsiębiorca jest mężczyzną w wieku lat z wykształceniem wyższym lub średnim technicznym. Bardzo niewielu jest na wsi młodych przedsiębiorców w wieku poniżej 30 lat. Kobiety kierują średnio co czwartym przedsiębiorstwem wiejskim. Wśród przedsiębiorców na wsi dużą grupę stanowią osoby o przygotowaniu technicznym (wykształcenie średnie techniczne i zasadnicze zawodowe). Struktura przedsiębiorstw zdominowana jest przez mikroprzedsiębiorstwa, wśród których duży odsetek stanowią przedsiębiorstwa jednoosobowe. Stosunkowo największy udział mają podmioty działające na rynku lokalnym obejmującym od kilku wsi po kilka gmin. W strukturze branżowej przeważają firmy usługowe, a następnie handlowe i produkcyjne. Przeciętny wiek badanej firmy wynosi 11 lat; największą grupę stanowią firmy młode powstałe po 2000 roku.

8 Otoczenie instytucjonalne Poziom współpracy przedsiębiorców z terenów wiejskich z instytucjami otoczenia biznesu jest raczej niski. Wśród nich najlepiej znane przez przedsiębiorców wiejskich są ośrodki doradztwa rolniczego. Z wyjątkiem ODR-ów, z których usług korzysta ponad połowa firm, ze wsparcia innych instytucji otoczenia biznesu korzysta przeciętnie co 4-5 przedsiębiorca. Z usług ODR-ów szczególnie chętnie korzystają mikroprzedsiębiorstwa, zwłaszcza firmy jednoosobowe. Do podstawowych trudności we współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu należą: niedostateczna informacja o instytucjach i ich ofercie oraz brak doświadczenia we współpracy. Przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw wśród barier współpracy z instytucjami otoczenia biznesu wymienia się najczęściej: brak regulacji prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, ograniczoną dostępność komunikacyjną, brak dostatecznej informacji o działalności instytucji otoczenia biznesu, brak wyodrębnionej oferty dla przedsiębiorstw wiejskich.

9 Otoczenie regulacyjne System podatkowy i pozyskiwanie kapitału zewnętrznego to dwa podstawowe uregulowania prawne z jednej strony zaliczane do najważniejszych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej sprawiające najwięcej trudności. Za szczególnie uciążliwe uznano mnogość szczegółowych przepisów prawnych oraz dużą liczbę instytucji tworzących prawo i mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy wskazywali na potrzebę uproszczeń legislacyjnych w zakresie systemu podatkowego, pozyskiwania kapitału, zatrudniania pracowników, uzyskiwania pozwoleń i licencji.

10 Otoczenie finansowe Istotną barierą w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej jest oparcie dużej liczby działań pomocowych na zasadzie refinansowania inwestycji. Wymaga to posiadania wysokiego wkładu finansowego w początkowych fazach inwestycji. Przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu podkreślali, że alokacja środków finansowych z różnych programów była prawidłowa. Ponad 90% przedsiębiorców, którzy skorzystali dotychczas ze wsparcia zewnętrznego z środków unijnych korzystnie ocenia wpływ tych funduszy na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Zdecydowanie najważniejszą przeszkodą utrudniająca skuteczne ubieganie się o wsparcie zewnętrzne jest biurokracja.

11 Konkurencyjność i współpraca Z wysoką dostępnością Internetu wśród przedsiębiorców na wsi kontrastuje ich niewielka aktywność w zakresie nowoczesnych form promocji. Przyczyną może być dominacja tradycyjnych form i niewielkiego zasięgu działalność wśród przedsiębiorstw wiejskich. Odnotowano relatywnie niski odsetek pracowników z wyższym wykształceniem w przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich. Odsetek ten wzrasta wyraźnie wraz z rozmiarem przedsiębiorstwa. Współpraca przedsiębiorców z terenów wiejskich z ośrodkami badawczo-rozwojowymi jest sporadyczna. Przedsiębiorcy nie widzieli możliwości lub potrzeby współpracy z jednostkami badawczymi.

12 Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich misja, cele, kierunki działań

13 Czego oczekujemy i co chcemy osiągnąć? Oczekujemy rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, wzrostu aktywności gospodarczej mieszkańców wsi. Chcemy, aby przedsiębiorstwa zróżnicowały strukturę funkcjonalną wsi, aby przyczyniły się do wzrostu jakości życia na wsi, zapewniły nowe miejsca pracy mieszkańcom wsi oraz zdywersyfikowały dochody gospodarstw domowych. Chcemy, aby firmy zlokalizowane na wsi wykorzystały jej potencjał przyrodniczy, społeczny i ekonomiczny. Chcemy, aby wzajemna współpraca podmiotów gospodarczych i pomoc instytucji otoczenia biznesu przyczyniły się do wzrostu innowacyjności konkurencyjności przedsiębiorców na wsi.

14 Jakie aktualnie podejmujemy działania, aby to osiągnąć? Wspieramy przedsiębiorczość ze środków pomocowych Unii Europejskiej, wspieramy instytucje otoczenia biznesu, organizujemy szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, usprawniany system regulacyjny, rozwijamy infrastrukturę społeczną i techniczną służącą rozwojowi firm, wspieramy i promujemy rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, podejmujemy działania mające na celu transfer innowacji na obszary wiejskie i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

15 Co powinniśmy zrobić w otoczeniu przedsiębiorczości wiejskiej, aby osiągnąć to, czego oczekujemy? uprościć i ujednolicić przepisy i regulacje dotyczące działalności gospodarczej na wsi oraz spowodować, że będą one jednoznacznie interpretowane. zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do instytucji państwowych. zwiększyć efektywność działania oraz ofertę instytucji otoczenia biznesu. motywować przedsiębiorców do wzajemnej współpracy. Poprzez inwestycje w nowoczesne technologie, tworzenie warunków do współpracy przedsiębiorstw oraz dzięki wsparciu efektywnie działających instytucji otoczenia biznesu uczynimy przedsiębiorców wiejskich bardziej konkurencyjnymi.

16 Co powinniśmy zrobić wewnątrz przedsiębiorczości wiejskiej, aby osiągnąć to, czego oczekujemy? Należy nadal podnosić kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni w większym stopniu wykorzystywać ofertę instytucji otoczenia biznesu. Należy tworzyć zachęty i mobilizować właścicieli firm do planowania oraz opracowania strategii firm. Ważnym czynnikiem jest dążenie do zmiany mentalności mieszkańców wsi pokazywanie przykładów przedsiębiorczości, nastawienie na przyjęcie otwartej postawy, prorozwojowego charakteru.

17 Co możemy zrobić? Prawdopodobnie najłatwiej będzie osiągnąć rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, zwiększenie oferty instytucji wspierających biznes oraz poprawę poziomu wykształcenia przedsiębiorców. Dużo trudniej będzie zapewnić przedsiębiorcom odpowiednie wsparcie finansowe i oczekiwać od nich aktywności w zakresie współpracy. Największą trudność może sprawić uproszczenie systemu regulacji i kontroli, aby uczynić go przyjaznym dla uczciwej konkurencji.

18 Wizja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Przedsiębiorstwa wiejskie wykorzystując w swojej działalności lokalną specyfikę społeczno-gospodarczą i przyrodniczą, zwiększa różnorodność funkcjonalną obszarów wiejskich i dywersyfikuje dochody gospodarstw domowych. Wzrasta znaczenie działalności produkcyjnej i usługowej w gospodarstwach rolnych. Sukces firm oraz korzystny klimat regulacyjny i gospodarczy stymulują mieszkańców wsi do podejmowania nowych form działalności gospodarczej. Instytucje otoczenia biznesu aktywizujące i wspomagające lokalnych przedsiębiorców są nierozerwalną częścią systemu przedsiębiorczości wiejskiej. Stabilne i proste regulacje prawne ułatwiają działalność gospodarczą i tworzenie nowych firm oraz zwiększają poziom zaufania przedsiębiorców do systemu prawno-administracyjnego. Dobrze wykształceni przedsiębiorcy są podstawowym źródłem transferu wiedzy i innowacji na obszary wiejskie. Kształtująca się sieć współpracy promuje regionalną różnorodność i poszerza rynki zbytu dla produktów i usług.

19 Model koncepcji

20 Cel strategiczny 1 Różnorodność i wykorzystanie lokalnych przewag W rozwoju polskiej wsi należy w większym stopniu uwzględnić jej lokalne i regionalne atuty. Wykorzystanie lokalnej specyfiki przyrodniczej i społeczno-gospodarczej sprzyja większej efektywności i różnorodności przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich.

21

22 Cel operacyjny 1.1. Program wykorzystania lokalnych przewag Wykonanie analiz pod kątem regionalnych struktur funkcjonalnych obszarów wiejskich; Zidentyfikowanie lokalnych specjalizacji i opracowanie programu wykorzystania lokalnych atutów Stymulowanie rozwoju wyspecjalizowanych działalności. Cel operacyjny 1.2. Wspieranie lokalnej specjalizacji przez instytucje otoczenia biznesu Koncentracja szkoleń i doradztwa w zakresie lokalnej specjalizacji; Promocja lokalnej specjalizacji przez instytucje otoczenia biznesu; Poszukiwanie dobrych praktyk w regionach charakteryzujących się podobnymi specjalizacjami; Wspieranie współpracy przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne specjalizacje; Transfer innowacji.

23 Cel operacyjny 1.3. Wspieranie nowych firm wykorzystujących lokalne przewagi Preferencje dla nowo tworzonych firm; Specjalne programy szkoleniowe dla planujących założenie firmy poświęcone wykorzystaniu lokalnych przewag; Zajęcia edukacyjne w zakresie Przedsiębiorczość skoncentrowane na lokalnych i regionalnych specjalnościach. Cel operacyjny 1.4. Promocja lokalnych produktów i usług Wspieranie udziału przedsiębiorstw w wystawach i targach; Promocja lokalnych towarów i usług w Internecie; Promocja lokalnych specjalności w regionalnych mediach. Cel operacyjny 1.5. Wzmocnienie potencjału lokalnych instytucji finansowych Wspieranie i wzmocnienie znaczenia lokalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych; Stworzenie kategorii lokalnych instytucji finansowej jako partnera finansowego; Programy wzmacniające kapitał istniejących struktur lokalnych instytucji finansowych.

24 Cel strategiczny 2 Budowanie systemu instytucji wspierających biznes Efektywne wykorzystanie systemu instytucji wsparcia biznesu tworzy dobre podstawy do rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej oraz do optymalnego wykorzystania pomocy finansowej i podnoszenia konkurencyjności firm działających na obszarach wiejskich.

25

26 Cel operacyjny 2.1. Integracja instytucji otoczenia biznesu Tworzenie platformy współpracy instytucji otoczenia biznesu; Działania zmierzające do komplementarności usług instytucji otoczenia biznesu; Realizacja prze instytucje otoczenia biznesu wspólnych projektów i szkoleń; Utworzenie bazy danych instytucji otoczenia biznesu. Cel operacyjny 2.2. Promocja instytucji otoczenia biznesu skierowana do przedsiębiorców Kształtowanie platformy internetowej wsparcia przedsiębiorczości; Broszury informacyjne o instytucjach otoczenia biznesu; Tworzenie punktu informacyjnego jedno okienko dla przedsiębiorców. Cel operacyjny 2.3. Podwyższanie jakości i efektywności usług instytucji otoczenia biznesu Poprawa dostępności elektronicznej (pomoc i doradztwo w postaci e-usług); Kształtowanie usług zgodnych z potrzebami przedsiębiorców i mieszkańców; Rozpoznanie potrzeb lokalnej przedsiębiorczości; Poprawa relacji przedsiębiorca-instytucja otoczenia biznesu.

27 Cel strategiczny 3 Stabilność otoczenia regulacyjnego Stabilne, bezpieczne i jednoznacznie interpretowane przepisy otoczenia regulacyjnego są warunkiem koniecznym w rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

28

29

30 Cel operacyjny 3.1. System podatkowy przyjazny dla przedsiębiorców wiejskich Obniżenie poziomu obciążeń podatkowych; Uproszczenie procedur wynikających z przepisów ustawy o VAT; Przygotowanie i uchwalenie spójnych i czytelnych ustaw o podatkach dochodowych; Nowelizacja przepisów podatkowych w celu usunięcia nieczytelnych procedur, różnorodności interpretacyjnej. Cel operacyjny 3.2. Łatwiejsze procedury w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego przez przedsiębiorców wiejskich Uzależnienie wymagań w zakresie składania aplikacji o fundusze unijne od wielkości przedsiębiorstwa oraz ograniczenie ilości informacji przedstawianych na etapie składania wniosku; Spójne i kompletne wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w poszczególnych programach operacyjnych; Uproszczenie wymagań w zakresie określenia zdolności wnioskodawcy do sfinansowania projektu; Stworzenie większej liczby instrumentów finansowych opartych na zasadzie prefinansowania inwestycji; Wprowadzenie zasady rozstrzygania na korzyść beneficjentów wątpliwości dotyczących wydatków.

31 Cel operacyjny 3.3. Usprawnienie procesu zakładania, prowadzenia i reglamentacji działalności gospodarczej Skrócenie procedury zakładania działalności gospodarczej; Rozszerzenie liczby procedur dostępnych on-line; Zmniejszenie restrykcyjności wymogów formalnych i technicznych w zakresie uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń, koncesji i licencji; Skrócenie postępowań sądowych w sprawach gospodarczych poprzez pełną informatyzację sądów; Udostępnianie za pomocą systemu informatycznego informacji o zaległościach podatkowych potencjalnych kontrahentów. Cel operacyjny 3.4. Przejrzysty i prorozwojowy system regulacji towarzyszącej przedsiębiorczości wiejskiej Stworzenie nowych regulacji dotyczących planowania przestrzennego ułatwiających władzom samorządowym uchwalanie planów i finansowanie ich skutków oraz wymuszających realizację tego zadania; Uproszczenie i skrócenie procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę; Przyspieszenie prac nad reformą KRUS w celu wyeliminowania niepewności systemu prawnego w tym zakresie.

32 Cel strategiczny 4 Współpraca zwiększająca efektywność i konkurencyjność Droga do modernizacji i rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich wiedzie przez konkurencyjność przedsiębiorstw wiejskich. Poza inwestycjami kapitałowymi, elementami niezbędnymi w tym procesie są: skracanie dystansu do korzyści aglomeracji poprzez powszechnie wykorzystywany Internet, wykorzystanie rosnących kwalifikacji pracowników jako przewagi konkurencyjnej oraz współpraca przedsiębiorców.

33

34 Cel operacyjny 4.1. Działalność innowacyjna na rzecz gospodarki wiejskiej opartej na wiedzy Wspieranie finansowe nowatorskich inicjatyw i promocja skutecznych działań innowacyjnych podejmowanych na obszarach peryferyjnych; Motywowanie do współpracy instytucji B+R i większych przedsiębiorstw z miast z przedsiębiorcami wiejskimi z danego regionu; Permanentna edukacja przedsiębiorców ukierunkowana na uaktualnianie wiedzy z zakresu funkcjonowania danej branży. Cel operacyjny 4.2. Efektywne i powszechne organizacje zrzeszające przedsiębiorców Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form zrzeszeń przedsiębiorców o działalności nawiązującej do specjalizacji regionalnej lub lokalnej; Wzmocnienie formalnej kooperacji przedsiębiorstw poprzez tworzenie modelowych klastrów lokalnych; Tworzenie alternatywnych sieci produkcji i dystrybucji żywności; Promocja działających organizacji zrzeszających przedsiębiorców, ukierunkowana przede wszystkim na mikroprzedsiębiorców; Edukacja przedsiębiorców w zakresie możliwości i korzyści wynikających ze współpracy mikroprzedsiębiorstw, oparta na rzeczywistych przykładach krajowych i zagranicznych organizacji oraz ich sukcesów.

35 Cel operacyjny 4.3. Dobre wyposażenie obszarów wiejskich w technologie informacyjno-komunikacyjne i powszechnie stosowane e-usługi Koordynowanie inwestycji z zakresu dostępności Internetu przez samorządy lokalne ze szczególnym uwzględnieniem obszarów trudnodostępnych i peryferyjnych; Powszechnie dostępne bezpłatne kursy z zakresu wykorzystania Internetu w praktyce przedsiębiorstwa; Postępująca konsekwentna cyfryzacja usług publicznych.

36 Różnorodność i wykorzystanie lokalnych przewag Budowanie systemu instytucji wspierających biznes Stabilność otoczenia regulacyjnego Współpraca zwiększająca efektywność i konkurencyjność

37

38 Dziękuję za uwagę!

39 Czy cele wskazane w koncepcji służą rozwojowi przedsiębiorczości i rozwojowi obszarów wiejskich oraz w jakim zakresie? Które z założeń mogą przynieść najlepsze efekty społeczno-gospodarcze? W jakim stopniu PROW i inne programy europejskie na lata wpłyną na realizację celów koncepcji rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej? O jakie elementy należy uzupełnić sformułowane wcześniej cele oraz czy jest możliwe ich wdrożenie? Czy dodatkowe wsparcie finansowe/działania zewnętrzne powinno w sposób szczególny być przeznaczone dla rozpoczynających działalność, czy na rozwój firm już istniejących od kilku lat? Czy istnieje realna szansa wzmocnienia oddolnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i w jakich sferach powinna ona być głównie rozwijana?

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska 2010 Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Ilustracja lub tytuł Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz Dr Barbara Grzybowska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych Warszawa, 21 grudnia 2011r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo