Lateralizacja j zyka i gestów: metody bada«, zale»no±ci oraz uwarunkowania anatomiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lateralizacja j zyka i gestów: metody bada«, zale»no±ci oraz uwarunkowania anatomiczne"

Transkrypt

1 Lateralizacja j zyka i gestów: metody bada«, zale»no±ci oraz uwarunkowania anatomiczne Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Streszczenie. U wi kszo±ci ludzi lewa póªkula odgrywa decyduj c rol zarówno w kontroli zdolno±ci j zykowych jak i wyuczonych gestów manualnych. U osób prawor cznych, lewostronne obszary kory mózgowej kontroluj ponadto dziaªania dªoni i palców r ki dominuj cej, wª czaj c w to ruchy si gania w kierunku celu, chwytania przedmiotów i manipulowania nimi. Dlatego do niedawana nie byªo oczywiste, czy lateralizacja funkcji j zykowych jest ±ci±lej zwi zana z kontrol preferowanej r ki, czy te» z przetwarzaniem informacji wy»szego rz du niezb dnych w sprawnej komunikacji przy pomocy gestów, niezale»nie od wykorzystywanego ramienia i dªoni. Za drug z tych opcji przemawia to,»e u wi kszo- ±ci osób lewor cznych lewa póªkula tak»e dominuje w kontroli j zyka i gestów. Przeciw zdaj si ±wiadczy przykªady nietypowej lateralizacji zdolno±ci j zykowych do prawej póªkuli, przy lewopóªkulowej reprezentacji gestów manualnych. Cho dot d wzgl dnie dobrze poznano jak cz sto dochodzi do nietypowej lateralizacji niektórych funkcji w mózgu, ci gle nie jest jasne, jakie s tego przyczyny. Co wa»niejsze, dopiero niedawno naukowcy zacz li z sukcesem bada wzajemne relacje pomi dzy ró»nymi zdolno±ciami poznawczymi u ludzi zdrowych. Badania te sugeruj istnienie bliskich zale»no±ci pomi dzy lateralizacj na pozór odmiennych funkcji, takich jak j zyk i gesty, w przypadkach dot d uznawanych za raczej wyj tkowe. Te ostatnie, z kolei, cz sto ª czono z reorganizacj mózgu w nast pstwie choroby lub innych zakªóce«jego dziaªania. Tymczasem, istnienie ±cisªych relacji pomi dzy reprezentacjami na pozór odmiennych dyspozycji poznawczych w przypadkach nietypowych, a nie maj cych ¹ródªa w chorobie i urazach, sugeruje nieco inny model lateralizacji funkcji w mózgu. Sªowa kluczowe: j zyk, gesty, lateralizacja, relacje wzajemne, asymetrie funcjonalne, korelaty anatomiczne Studia z Kognitywistyki i Filozoi Umysªu, 6(1): , 2012 Copyright 2012 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa

2 144 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa Wprowadzenie Do± dobrze udokumentowane przypadki zaburze«zachowania powstaªych w rezultacie miejscowych urazów mózgu pochodz ju» z XVII w., znacz co wyprzedzaj c jedn z pierwszych i najbardziej kontrowersyjnych teorii lokalnych specjalizacji funkcjonalnych mózgu rozwini tej w ramach tradycji frenologicznej (Hutsler i Galuske 2003). Co ciekawe, pierwotne teorie lokalizacyjne zdawaªy si nie uwzgl dnia kwestii lateralizacji, tj. przesuni cia funkcji poznawczych do jednej b d¹ drugiej póªkuli, przyjmuj c raczej symetryczny ich rozkªad po obu stronach mózgu. Idea,»e która± z póªkul mo»e dominowa w reprezentacji zdolno±ci ludzkich pojawia si ju» bardzo wyra¹nie w wieku XIX. Jednak nawet Paul Broca, który po ±mierci swych pierwszych pacjentów jednoznacznie zlokalizowaª lewostronny, dolny obszar czoªowy mózgu jako rejon krytyczny dla generowania mowy (Dronkers, Plaisant, Iba-Zizen i Cabanis 2007), zdawaª si s dzi,»e kierunek lateralizacji tej funkcji nie byª a» tak istotny (Hutsler i Galuske 2003). Tym niemniej, niedªugo po raportach Broki, Karl Wernicke równie» wskazaª na doniosªo± lewej póªkuli, tym razem tylnych, grzbietowych obszarów pªata skroniowego, w procesach rozumienia j zyka. Wernicke miaª zatem podstawy by zaproponowa bardziej ogólny model funkcji j zykowych, w którym gurowaªy obydwa obszary zlateralizowane do lewej póªkuli, jeden dla generowania, a drugi dla rozumienia mowy (Eggert 1977). Jak si wkrótce okazaªo, dalsze badania neuropsychologiczne zacz ªy ponadto sugerowa,»e u wi kszo±ci ludzi nie tylko funkcje j zykowe, ale tak»e kontrola wyuczonych gestów manualnych (tzw. praksji) ma swe podªo»e w lewej póªkuli (Liepmann 1900; Goodglass i Kaplan 1963). Dotyczyªo to nie tylko cz sto wykorzystywanych w badaniach gestów symulowanego u»ycia narz dzi (okre±lanych jako gesty tranzytywne), ale tak»e nie wymagaj cych wyobra»ania oraz u»ywania przedmiotów gestów komunikacyjnych (okre±lanych jako intranzytywne; por. Goodglass i Kaplan 1963; Heilman i Rothi 1997). W przypadku kontroli gestów manualnych, kluczowym obszarem zdaje si by lewa kora ciemieniowa, której uszkodzenia cz sto prowadz do apraksji, tj. problemów z realizacj i rozpoznawaniem gestów oraz innych czynno±ci ruchowych wy»szego rz du, trudno±ci których nie da si wyja±ni ani prostymi zakªóceniami funkcji motorycznych i czuciowych, ani te» zaburzeniami j zykowymi (Liepmann 1900; Goodglass i Kaplan 1963). Co ciekawe, w tej lewopóªkulowej specjalizacji w reprezentowaniu gestów zdaj si uczestniczy nie tylko pola ciemieniowe, ale tak»e obszary kory przedruchowej oraz do pewnego stopnia kora przedczoªowa (Haaland i Harrington 1996; Johnson-Frey 2004).

3 Lateralizacja j zyka i gestów 145 Z uwagi na owe lewostronne specjalizacje nie dziwi,»e u pacjentów, którzy doznali rozlegªych uszkodze«lewej póªkuli, bardzo cz sto wspóªwyst puj ze sob zarówno zaburzenia generowania i/lub odbioru j zyka (afazje), jak i zaburzenia ruchowe wy»szego rz du (apraksje). Te ostatnie ujawnia si mog nie tylko w problemach z sekwencjonowaniem w czasie i przestrzeni gestów w oparciu o instrukcje sªowne, b d¹ kªopotach z imitacj sekwencji gestów na podstawie ruchów r ki eksperymentatora (tzw. apraksja wyobra»eniowo-ruchowa), ale tak»e w braku zdolno±ci do zrozumienia samych poj zwi zanych z gestami i do przedstawienia sobie ruchu jaki towarzyszy takim gestom (tzw. apraksja wyobra»eniowa). Co ciekawe, z uwagi na trudno±ci w testowaniu reprezentacji gestów u pacjentów potencjalnie nie rozumiej cych wskazówek werbalnych i/lub ewentualne problemy z interpretacj uzyskanych w ten sposób wyników, w literaturze przedmiotu cz ±ciej dot d zwracano uwag na przypadki rozdzielno±ci pomi dzy afazj i apraksj (Papagno, Della Sala i Basso 1993; Kertesz, Ferro i Shewan 1984). Tym niemniej, do± powszechne wspóªistnienie obu tych zaburze«(kertesz i Hooper 1982), b d ce konsekwencj ich podobnej lateralizacji (do lewej póªkuli), sugerowa mo»e równie» pewn uogólnion specjalizacj póªkulow, która mo»e le»e u podªo»a obydwu tych zdolno±ci. Sugestie takie pojawiªy si zreszt ju» w siódmej dekadzie XIX w. w pracy Finkelnburga, który w wyja±nieniu wspóªwyst powania decytów j zykowych i pozawerbalnych odwoªywaª si do poj cia asymbolii, tj. zaburzenia przetwarzania informacji le» cych u podªo»a rozumienia i u»ywania symboli komunikacyjnych (Duy i Liles 1979). Bardziej wspóªczesne, alternatywne uj cia procesów przetwarzania informacji w lewej póªkuli odwoªuj si raczej do jej przewagi w reprezentowaniu b d¹ to zªo»onych sekwencji ruchowych (np. Kimura i Archibald 1974), b d¹ te» ró»nego rodzaju hierarchii sekwencyjnych (Bradshaw i Nettleton 1982; Greeneld 1991). W projekcie badawczym niejako pod»aj cym za sugestiami Finkelnburga, Króliczak wraz ze wspóªpracownikami (Kroliczak, Piper i Frey 2011) przyj li,»e je±li rzeczywi±cie jest tak, i» u podªo»a zdolno±ci j zykowych oraz gestów manualnych le»y jaka± wspólna specjalizacja póªkulowa, to wówczas ludzie, u których da si wykaza obecno± nietypowej lateralizacji j zyka powinni równie» demonstrowa podobny, nietypowy wzór reprezentacji gestów. Jest to hipoteza nowatorska ze wzgl du na odej±cie od bezkrytycznego przekonania o szczególnej roli lewej póªkuli w procesach le» cych u podªo»a j zyka i gestów jak i równie», co wa»niejsze, poszukuje pewnych regularno±ci w przypadkach nietypowych lateralizacji funkcji. Ponadto, cho przyjmuje si,»e najwi cej osób z rzadk lateralizacj zdolno±ci umysªowych (np. kontro-

4 146 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa li j zyka; Knecht, Drager, Deppe, Bobe, Lohmann, Floel, Ringelstein i Henningsen 2000) oraz ich wzajemnych relacji da si znale¹ w±ród lewor cznych, wykazane w tej populacji zjawisko powinno by równie» mo»liwe do zaobserwowania u osób prawor cznych z nietypow lateralizacj funkcji. Na bardzo podobne kwestie zwrócili ju» wcze±niej uwag Meador i wspóªpracownicy (Meador, Loring, Lee, Hughes, Lee, Nichols i Heilman 1999), którzy przedstawili przekonuj ce dane ±wiadcz ce o tym,»e u pacjentów z epilepsj, nietypowej lateralizacji j zyka cz sto towarzyszy podobnie zlateralizowana praksja; zjawisko, które nie miaªo raczej zwi zku z r czno±ci testowanych pacjentów. Jedyn sªabo±ci tych bada«(wykorzystuj cych procedur podania do t tnicy szyjnej amobarbitalu) jest to,»e byªy one przeprowadzone u pacjentów, u których napadów padaczkowych nie daªo si ju» leczy farmakologicznie i, przez to, kwalikowali si oni do zabiegu operacyjnego. A zatem w wyniku dªugotrwaªej i bardzo wycie«czaj cej choroby mogªo u nich doj± do reorganizacji, a nawet odmiennego zlateralizowania funkcji. Z drugiej strony, znane s przypadki przynajmniej czterech pacjentów prawor cznych z niemal caªkowicie odwrócon lateralizacj zdolno±ci j zykowych i gestykulacji. Tym samym, u ich podªo»a le»aªy mechanizmy z prawej póªkuli, mimo i» nie byªo»adnych danych sugeruj cych,»e taka reorganizacja mogªa u tych osób by wynikiem czy to okoªoporodowych uszkodze«mózgu, czy te» przewlekªej choroby na jakimkolwiek etapie»ycia (Fischer, Alexander, Gabriel, Gould i Milione 1991; porównaj prac Junque, Litvan i Vendrell 1986). Króliczak i wspóªpracownicy (Kroliczak i in. 2011) wykorzystali metod funkcjonalnego obrazowania przy pomocy rezonansu magnetycznego (fmri), aby zbada zale»no±ci pomi dzy lateralizacj jednej ze zdolno±ci j zykowych (tu: biegªo±ci werbalnej) oraz lateralizacj planowania gestów manualnych (tu: gestów tranzytywnych i intranzytywnych). Badania neuronalnych podstaw tych dwóch kategorii gestów maj bardzo dªug histori i przez to znacz co guruj zarówno w tradycyjnych modelach praksji (Gonzalez Rothi, Ochipa i Heilman 1991), jak i bardziej wspóªczesnych dyskusjach na temat trafno±ci tych modeli (Kroliczak i Frey 2009). By rzuci nieco nowsze ±wiatªo na omawiane kwestie, w eksperymencie poddano badaniom próbk zdrowych osób lewor cznych, o których wiadomo,»e wykazuj naturaln zmienno± reprezentacji j zyka (Knecht i in. 2000). Poniewa» w takiej populacji o wiele ªatwiej znale¹ osoby, u których prawa póªkula b dzie dominowa w procesie generowania wypowiedzi j zykowych, projekt tego typu daje wyj tkowe mo»liwo±ci zbadania relacji pomi dzy reprezentacj j zyka i gestów. Oczywi±cie, u wi kszo±ci osób lewor cznych i tak nale-

5 Lateralizacja j zyka i gestów 147»y oczekiwa raczej typowej organizacji procesów uwikªanych w biegªe generowanie sªów. Biegªo±ci werbalnej po±rednicz ±rodkowo-tylne obszary lewego dolnego zakr tu czoªowego, szczególnie pola Brodmanna 44 i 45 (BA44/45), które ª cznie s cz sto uto»samiane z tzw. obszarem Broki (por. Keller, Crow, Foundas, Amunts i Roberts 2009). Je±li istnieje naturalny zwi zek pomi dzy reprezentacjami j zyka i praksji, wówczas osoby z typow lateralizacj j zyka powinny w trakcie planowania gestów wykazywa równie» podobnie zlateralizowan, tj. typow lewopóªkulow aktywacj w dolnej korze ciemieniowej (Kroliczak i Frey 2009), szczególnie w polu Brodmanna 40 (BA40). BA40, okre±lany równie» jako zakr t nadbrze»ny (the supramarginal gyrus, lub SMG) jest tradycyjnie ju» ª czony z reprezentacj gestów na poziomie niezale»nym od wykorzystywanej r ki (Liepmann 1900; Goodglass i Kaplan 1963; Haaland, Harrington i Knight 2000; Heilman, Rothi i Valenstein 1982). Wyniki obserwacji neuropsychologicznych otrzymuj wsparcie z bada«fmri na zdrowych uczestnikach, planuj cych i/lub realizuj cych gesty (Moll, de Oliveira-Souza, Passman, Cunha, Souza-Lima i Andreiuolo 2000; Choi, Na, Kang, Lee, Lee i Na 2001; Ohgami, Matsuo, Uchida i Nakai 2004; Rumiati, Weiss, Shallice, Ottoboni, Noth, Zilles i Fink 2004; Johnson-Frey, Newman-Norlund i Grafton 2005; Kroliczak i Frey 2009). Hipotez o krytycznym znaczeniu dla bada«nad relacjami mi dzy j zykiem i praksj jest oczywi±cie przekonanie,»e ok. 1/3 uczestników powinna nie tylko wykazywa nietypow, tj. albo obustronn, albo te» prawostronn aktywacj w BA44/45 w te±cie na biegªo± werbaln, ale tak»e zbli»on, tj. nietypow lateralizacj aktywacji w BA40 w trakcie planowania gestów (Kroliczak i in. 2011). 1. Testy na biegªo± werbaln oraz planowanie gestów manualnych Poniewa» wykorzystane w tym projekcie metody bada«zostaªy szczegóªowo opisane gdzie indziej (Kroliczak i in. 2011; Kroliczak i Frey 2009), poni»ej zostan przedstawione jedynie informacje o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia najwa»niejszych procedur oraz uzyskanych wyników. Spo±ród 51 osób, które na ochotnika zgªosiªy si do udzia- ªu w badaniach i okre±laªy siebie jako skrajnie lewor czne, do testu z wykorzystaniem fmri wyselekcjonowanych zostaªo jedynie 15 osób. W uzupeªnieniu do tradycyjnego kwestionariusza dotycz cego r czno±ci (Oldeld 1971), u ka»dego uczestnika przetestowano równie» siª lewej i prawej r ki oraz ich szybko± w wymagaj cym niezwykªej precyzji zadaniu na przenoszenie koªeczków z jednej strony tablicy na drug i ich umieszczenie w wywierconych otworkach. Jedynie osoby, które zarówno

6 148 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa znalazªy si w górnym kwartylu lewor czno±ci (tu: z wynikiem pomi dzy 66 a 100, gdzie 100 oznacza skrajn lewor czno± ; ±rednia = 90 oraz odchylenie standardowe = 9) jak i wykazaªy przewag r ki lewej we wszystkich pozostaªych testach (tj. tak»e podczas przenoszenia koªeczków z u»yciem pincety) przeszªy do dalszych bada«w skanerze fmri. W te±cie na biegªo± werbaln, zadaniem uczestnika byªo generowanie (milcz co) tak wielu sªów jak to mo»liwe w okresie pi ciu 30-s bloków, w których na ekranie komputera, tu» nad punktem ksacji, prezentowana byªa w sposób przypadkowy jedna z pi ciu liter od których miaªy zaczyna si sªowa. Zadanie to zostaªo skontrastowane z okresami spoczynku, w czasie którego uczestnik wpatrywaª si tylko w punkt ksacji (jedyny bodziec na ekranie), nie generuj c wówczas»adnych, nawet przypadkowych sªów. Natomiast w te±cie na planowanie gestów manualnych, zadaniem uczestnika byªo przeczyta prezentowane przez 1,5 s sªowo wskazuj ce na gest jaki miaª by wykorzystany a nast pnie zaplanowa jego realizacj w okresie zmiennego (2,56,5 s) interwaªu czasowego poprzedzaj cego faktyczne wykonanie tego gestu. Cho w eksperymencie wykorzystano dwie kategorie gestów (tj. symulowanego u»ycia narz dzi oraz gesty znaczeniowe), przeciwstawione tzw. lingwistycznemu warunkowi kontrolnemu, to nie oczekiwano, by u wi kszo±ci uczestników reprezentacje tych gestów znacz co ró»niªy si od siebie pod wzgl dem ich przesuni cia do jednej z póªkul (Kroliczak i Frey 2009). Tym niemniej, poniewa» badacze byli szczególnie zainteresowani przypadkami nietypowymi, zastanawiali si równie», czy u kilku osób nie da si zaobserwowa istotnych ró»nic tak»e w lateralizacji tych dwóch kategorii gestów, nawet je±li tylko w relacji do wykorzystywanej w danym momencie r ki. Szacowanie lateralizacji j zyka i praksji przeprowadzono w dwóch osobnych obszarach zainteresowania (tzw. Region of Interest, czy inaczej ROI). Wybór ROI podyktowany byª przede wszystkim wzgl dami teoretycznymi. Z uwagi na poczynione wy»ej ustalenia, analiz lateralizacji aktywno±ci mózgu w te±cie na biegªo± werbaln przeprowadzono w obszarze BA44/45 (por. Amunts, Weiss, Mohlberg, Pieperho, Eickho, Gurd, Marshall, Shah, Fink i Zilles 2004). Natomiast analiz lateralizacji aktywno±ci le» cej u podªo»a planowania gestów dokonano w obszarze BA40 (Caspers, Geyer, Schleicher, Mohlberg, Amunts i Zilles 2006). Obydwa te obszary zostaªy wyznaczone przy pomocy probabilistycznych map cytoarchitektonicznych (Eickho, Stephan, Mohlberg, Grefkes, Fink, Amunts i Zilles 2005). W celu unikni cia zachodzenia tych map na s siednie obszary mózgu zostaªy one sprogowane tak, by uzyska przynajmniej 50% pewno±,»e dany woksel (od angielskich

7 Lateralizacja j zyka i gestów 149 sªów oznaczaj cych wolumetryczny piksel) nale»y do danego pola anatomicznego (Eickho, Paus, Caspers, Grosbras, Evans, Zilles i Amunts 2007). Obydwie mapy zostaªy przedstawione na Rys. 1A jako ciemniejsze fragmenty struktur anatomicznych, na cz ±ciowo nadmuchanym, a przez to ujawniaj cym w trzech wymiarach powierzchni kory, mózgu wzorcowym czy te» standardowym z programu CARET (Van Essen 2005; tu sªu» cym jedynie do prezentacji map, do których zaw»any byª obszar analiz oraz wizualizacji wyników neuroobrazowania). Rys. 1B przedstawia w sposób schematyczny aktywacj uzyskan w te±cie na biegªo± werbaln (skontrastowanym ze stanem spoczynku) na poziomie caªej grupy. Tzn. pokazano na nim istotny statystycznie wzrost aktywacji, do której uzyskania przyczyniªy si wszystkie testowane osoby lewor czne. Najwi kszy klaster tej aktywacji (ponownie reprezentowany jako ciemny fragment naªo»ony na dan struktur anatomiczn ) znajduje si w dolnych obszarach lewej kory czoªowej (m.in. w BA44/45) oraz, w mniejszym zakresie, w jego prawostronnym odpowiedniku. (Obydwa te obszary stanowiªy ROI dla dalszych analiz lateralizacji j zyka.) Do± du»y klaster aktywacji znajduje si tak»e w ±rodkowej cz ±ci bruzdy ±ródciemieniowej po lewej stronie. Ponadto, istotne zmiany siªy sygnaªu fmri zaobserwowano obustronnie w korze wzrokowej, przy czym sygnaª ten rozci gaª si poprzez kor pozapr»kow do dolnego zakr tu skroniowego. Wreszcie, niewielki klaster istotnej aktywacji wida w przedniej cz ±ci kory przedruchowej grzbietowej po stronie prawej. Co wa»ne, to,»e na poziomie grupy zaobserwowano lokalne pola istotnej aktywacji w odpowiedniku obszaru Broki w prawej póªkuli oznacza,»e pewna liczba uczestników w podobny sposób anga»owaªa mechanizmy z tej cz ±ci mózgu. Inn rzecz natomiast jest, czy aktywacja taka na poziomie konkretnego uczestnika, nawet je±li jej zmiany id w tym samym kierunku co u wi kszo±ci badanych, jest na tyle silna by osi gn obrany próg istotno±ci. Rys. 1C przedstawia natomiast schemat aktywacji uzyskany w trakcie planowania gestów (w kontra±cie do lingwistycznego warunku kontrolnego), niezale»nie od ich rodzaju oraz wykorzystywanej r ki. Zgodnie z oczekiwaniami, lewy zakr t nadbrze»ny (obrany wcze±niej wraz z jego prawostronnym odpowiednikiem jako ROI) po±redniczyª zarówno w planowaniu symulowanego u»ycia narz dzi jak i ruchów komunikacyjnych dªoni bez wzgl du na to, dla której r ki planowanie si odbywaªo. Zaobserwowana w tym obszarze modulacja sygnaªu rozci - gaªa si ponadto do bruzdy ±ródciemieniowej. Przygotowywanie gestów ª czyªo si tak»e z istotnie wzmo»on obustronn aktywno±ci w korze przedruchowej grzbietowej oraz mniejszymi przestrzennie, lewostronnymi polami wzrostu siªy sygnaªu w przedniej cz ±ci ±rodkowego zakr tu

8 150 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa RYS. 1.: Obszary zainteresowa«, schemat istotnych aktywacji fmri w te- ±cie j zykowym (na biegªo± werbaln ) oraz schemat istotnych zmian sygnaªu fmri w te±cie na planowanie praksji (gestów). (A) Obszary zainteresowa«. Analiz lateralizacji j zyka przeprowadzono w polu Brodmanna 44 i 45 (BA44/45). Analiz lateralizacji praksji przeprowadzono w polu Brodmanna 40 (BA40). (B) Test j zykowy. Jak wykazaªa analiza grupowa, biegªemu generowaniu sªów towarzyszyªa wzmo»ona aktywacja w lewej korze czoªowej, obejmuj ca niemal caªy zakr t dolny. Natomiast w prawym dolnym zakr cie czoªowym znajdowaªy si jedynie dwa mniejsze klastry aktywacji. Asymetria ta sugeruje dominacj lewej póªkuli w te±cie j zykowym u wi kszo±ci badanych. (C) Test praksji. Planowaniu gestów, niezale»nie od ich kategorii oraz wykorzystywanej r ki, towarzyszyªa aktywacja w lewym zakr cie nadbrze»nym, obszarem, który najcz ±ciej jest kojarzony z praksj i jej zaburzeniami. Brak aktywacji na poziomie grupy w prawym zakr cie nadbrze»nym nie oznacza,»e»aden z uczestników nie anga»owaª tego obszaru w trakcie planowania gestów. Ponadto, brak taki mo»e si równie» wi za z du» zmienno±ci lokalizacji aktywacji po stronie prawej (maªego zachodzenia na siebie tych aktywacji).

9 Lateralizacja j zyka i gestów 151 czoªowego oraz w przy±rodkowej cz ±ci tylnej kory ciemieniowej, aktywno±ci rozci gaj cej si a» po przedklinek. Indeksy lateralizacji j zyka w BA44/45 oraz praksji w BA40 uzyskano m.in. metod liczenia ilo±ci wokseli aktywnych na kilku poziomach siªy sygnaªu wyznaczonej wzgl dem maksymalnej warto±ci statystyki Z (tj. woksela maksymalnie aktywowanego w lewym lub prawym obszarze zainteresowania). Liczenie aktywnych wokseli to inaczej miara wielko±ci anga»owanego w zadaniu obszaru przy obranym progu, wyznaczonym wzgl dem maksymalnej siªy sygnaªu (tzw. POM, z ang. percent of maximum) w ROI po lewej i prawej stronie mózgu. Uzyskane warto±ci wstawia si do formuªy LI = [(LP)/(L+P)]Ö100, gdzie LI to indeks lateralizacji, L = ilo± aktywnych wokseli po lewej stronie a P = ilo± aktywnych wokseli po prawej stronie w obranym ROI. Zakres wyników mo»e obejmowa warto±ci od +100 do -100, gdzie +100 oznacza caªkowit dominacj lewej póªkuli, -100 caªkowit dominacj prawej póªkuli, a 0 oznacza równ ilo± aktywowanych wokseli po obu stronach mózgu. Otrzymane indeksy lateralizacji j zyka oraz praksji (na poziomie niezale»nym od rodzaju gestów i wykorzystywanej r ki) oraz wyniki testów statystycznych wykazuj cych zachodzenie pomi dzy nimi istotnych statystycznie korelacji zostaªy zaprezentowane gdzie indziej (Kroliczak i in. 2011). W tym miejscu przedstawione zostan natomiast bardziej szczegóªowe, a nieopublikowane dot d wyniki uwzgl dniaj ce podziaª na obie kategorie gestów u»ytych w eksperymencie oraz lateralizacj ich reprezentacji z uwagi na wykorzystywan w planowaniu gestów r k. Na Rys. 2A pokazano istotne korelacje pomi dzy lateralizacj j zyka w dolnej korze czoªowej oraz lateralizacj praksji w dolnej korze ciemieniowej. Przypadkom typowej reprezentacji j zyka, przejawiaj cej si dominacj lewostronnego obszaru Broki w te±cie na biegªo± werbaln zjawiska zaobserwowanego a» u 73% osób lewor cznych, towarzyszyªa zazwyczaj dominacja lub przewaga lewostronnego zakr tu nadbrze»- nego w planowaniu gestów manualnych. Znacz cy wyj tek stanowiªa tylko jedna osoba. Ponadto, je±li u danego uczestnika zmieniªa si lateralizacja funkcji j zykowych, to poci gaªa ona za sob zmian lateralizacji procesów uwikªanych w kontrol praksji. Wreszcie, u wszystkich uczestników da si zauwa»y zbli»on lateralizacj obu kategorii gestów u»ytych w tym eksperymencie. Innymi sªowy, okre±lonej (typowej lub nietypowej) lateralizacji gestów symulowanego u»ycia narz dzi towarzyszyªa równie» bardzo podobna, istotnie skorelowana, lateralizacja gestów komunikacyjnych. Na Rys. 2B pokazano natomiast te same dane ale tym razem po uwzgl dnieniu wykorzystywanej w planowaniu gestów r ki. Okazuje si,

10 152 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa RYS. 2.: Korelacje pomi dzy lateralizacj j zyka i praksji (gestów). (A) Korelacje po uwzgl dnieniu podziaªu na gesty symulowanego u»ycia narz dzi (tranzytywne) i gesty znaczeniowe (intranzytywne). Nietypowej lateralizacji j zyka towarzyszyªa najcz ±ciej nietypowa lateralizacja praksji. Wbrew sugestiom zawartym we wcze±niejszych modelach praksji, gesty tranzytywne i intranzytywne byªy podobnie reprezentowane w korze ciemieniowej. Wykazaªa to obecno± istotnych korelacji pomi dzy indeksami lateralizacji dla obu tych kategorii gestów, bez wzgl du na wykorzystywan w ich planowaniu r k. (B) Korelacje pomi dzy lateralizacj j zyka i lateralizacj praksji, tym razem po uwzgl dnieniu podziaªu na r ce wykorzystywane w planowaniu gestów. Tylko u dwóch uczestników lateralizacja praksji zale»aªa od wykorzystywanej r ki. We wszystkich pozostaªych przypadkach indeksy lateralizacji praksji dla obu r k byªy bardzo zbli»one albo niemal identyczne.»e u zdecydowanej wi kszo±ci badanych reprezentacje praksji byªy podobnie zlateralizowane, bez wzgl du na to, czy uczestnik planowaª gesty dla r ki lewej (tj. dominuj cej), czy te» dla prawej. Tylko dwie osoby okazaªy si w tym wzgl dzie nieco wyj tkowe: pierwsza poniewa» praksja dla lewej r ki byªa u tej osoby reprezentowana w prawej póªkuli, a dla prawej r ki bardziej obustronnie, a druga poniewa» wykazywa- ªa wzór niemal dokªadnie odwrotny (przy mniejszej dominacji lewej póªkuli w planowaniu praksji r k lew ). Zjawisko to nie przeszkodzi- ªo w uzyskaniu istotnych statystycznie korelacji pomi dzy lateralizacj praksji dla lewej i prawej r ki, ale u±wiadamia zarazem,»e na poziomie konkretnego uczestnika, siªa tego zwi zku mo»e by w skrajnych przypadkach niewielka.

11 Lateralizacja j zyka i gestów Zwi zki pomi dzy korow organizacj j zyka i praksji Powy»sze wyniki wskazuj na istnienie silnego zwi zku pomi dzy reprezentacjami j zyka i gestów w zdrowym mózgu, a zale»no± ta jest zgodna z hipotez,»e obie te zdolno±ci ludzkie mog wykorzystywa wspóln specjalizacj korow. Co wa»niejsze, dane te sugeruj,»e owa specjalizacja nie jest zjawiskiem wyj tkowym, które mo»e przysªugiwa jedynie lewej póªkuli mózgowej (por. Goldenberg, Hartmann i Schlott 2003). Z powodów, które nie do ko«ca s jasne, u zdrowych uczestników bez wcze±niejszych chorób neurologicznych i zaburze«psychiatrycznych, specjalizacja ta mo»e charakteryzowa b d¹ obie póªkule, b d¹ jedynie póªkul praw. Innymi sªowy, w zbadanej próbce zale»no± mi dzy reprezentacjami j zyka i praksji daªa si zaobserwowa nie tylko w przypadkach typowych (tj. lateralizacji obu tych funkcji do lewej póªkuli), ale tak»e w przypadkach nietypowych. Warto zatem podkre±li,»e zmiana lateralizacji j zyka pozwala oczekiwa,»e inaczej b d równie» reprezentowane w mózgu gesty. Nale»y zarazem doda,»e»aden z nietypowych przykªadów lateralizacji w tej próbce nie byª prostym zwierciadlanym odbiciem typowej osoby lewor cznej (czy te» prawor cznej). Uzyskane wyniki potwierdzaj natomiast,»e o wiele ªatwiej spotka osob, która b dzie miaªa skrajnie nietypowo zlateralizowane mechanizmy le» ce u podªo»a praksji, ani»eli j zyka (Margolin 1980). Wreszcie, z uwagi na to,»e siªa zale»no±ci pomi dzy reprezentacjami uwikªanymi w sprawne generowanie wypowiedzi j zykowych i planowania gestów mo»e si ró»ni u konkretnych osób, badacze powinni by bardzo wra»liwi na kwestie ró»nic indywidualnych i przyczyn jakie mog le»e u ich podªo»a (por. Margolin 1980 oraz przypadek S5 w pracy Kroliczaka i in. 2011). Je±li r czno± miaªaby by najpewniejszym wykªadnikiem behawioralnym specjalizacji póªkulowej dla praksji u ludzi (Haaland, Harrington 1996; Volkmann, Schnitzler, Witte i Freund 1998), wówczas mo»na by oczekiwa,»e reprezentacje korowe umiej tno±ci manualnych wymagaj cych wprawy byªyby zlateralizowane do póªkuli kontralateralnej w stosunku do ko«czyny dominuj cej. Tymczasem, tylko 20% zdrowych osób skrajnie lewor cznych zdaje si mie w ten sposób zlateralizowane reprezentacje praksji (Kroliczak i in. 2011), wynik zgodny z obserwacj,»e apraksja w rezultacie urazów prawej póªkuli nie jest zjawiskiem szczególnie cz sto odnotowywanym u osób lewor cznych (Poeck i Kerschensteiner 1971; por. Fischer i in. 1991). Z drugiej strony, poniewa» pewne rudymentarne mechanizmy kontroli praksji zaobserwowano w póªkuli niedominuj cej (Goodglass i Kaplan 1963), a ponadto znane s przypadki osób prawor cznych wykazuj cych powa»n apraksj w re-

12 154 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa zultacie uszkodze«prawej póªkuli (e.g., Rapcsak, Gonzalez Rothi i Heilman 1987; Hanna-Pladdy, Daniels, Fieselman, Thompson, Vasterling, Heilman i Foundas 2001), nietypowa lateralizacja tej funkcji niekoniecznie jest czym± wyj tkowym, pojawiaj cym si jedynie w przypadkach patologicznych (Fischer i in. 1991). Innymi sªowy, zlateralizowanie mechanizmów praksji nie jest zdeterminowane przez preferencj r ki i musi zale»e od wielu innych czynników. Hipoteza ta zyskuje wsparcie nie tylko w referowanym tu badaniu (Kroliczak i in. 2011), ale tak»e w odnotowanych w literaturze zaburzeniach praksji u pacjentów lewor cznych. W przeszªo±ci, populacja osób lewor cznych niecz sto byªa anga»owana do systematycznych bada«, m.in. dlatego, i» zaledwie 710% ludzi wykazuje preferencj do u»ywania r ki lewej (por. Raymond, Pontier, Dufour i Moller 1996). Dla neuropsychologii oznacza to tak»e, i» nawet je±li cz sto± wyst powania apraksji u osób lewor cznych jest porównywalna do tej u osób prawor cznych (Kimura 1983), prawdopodobie«- stwo znalezienia takiego pacjenta jest jednak o wiele mniejsze. Du»y odsetek ludzi ze skªonno±ciami do wykorzystywania r ki lewej wykazuje ponadto pewien stopie«obur czno±ci (by mo»e ze wzgl du na, powoli zanikaj c, tendencj do przestawiania lewor cznych na pisanie r k praw ). Innymi sªowy, bycie obur cznym lub przestawienie na pisanie r k praw mo»e owocowa bardziej zbalansowan reprezentacj umiej tno±ci praksyjnych. S dz c,»e zdecydowan dominacj jednej z póªkul w kontroli praksji najªatwiej b dzie znale¹ jedynie u osób skrajnie lewor cznych, Króliczak i wspóªpracownicy (2011) liczyli po cz ±ci na to,»e ªatwiej im b dzie te» znale¹ przykªady rozdzielno- ±ci lateralizacji praksji i j zyka. Tymczasem, to co najbardziej rzuca si w oczy w tym badaniu to istnienie asocjacji raczej ni» dysocjacji, nawet w przypadkach nietypowych. Nie powinno to jednak dziwi, bo o bliskich zale»no±ciach mi dzy apraksj i zaburzeniami j zykowymi mówili ju» wcze±niej Kertesz i Hooper (Kertesz i Hooper 1982), cho jedynie w kontek±cie osób prawor cznych oraz Meador i wspóªpracownicy (Meador i in. 1999), bez wzgl du na r czno± badanych pacjentów. Bardziej popularne w±ród badaczy przypadki rozdzielno±ci funkcji nie zdaj si jednak wspiera modelu sugeruj cego zale»no± pomi dzy praksj i j zykiem, zwªaszcza,»e s to raporty na pozór sprzeczne. Przykªadowo, w do± cz sto cytowanych pracach (Heilman, Coyle, Gonyea i Geschwind 1973; Valenstein i Heilman 1979) zreferowane zostaªy przypadki pacjentów lewor cznych, którzy w wyniku uszkodze«prawej póªkuli wykazywali apraksj bez afazji. Z drugiej strony, Poeck i Kerschensteiner (1971) przedstawili przypadek pacjenta, u którego uszkodzenie prawej póªkuli doprowadziªo do niedowªadu r ki lewej i apraksji r ki prawej, czemu towarzyszyªa równie» afazja. To jedynie pozornie

13 Lateralizacja j zyka i gestów 155 niespójne raporty gdy» wyniki Króliczaka i wspóªpracowników (2011) przewiduj zarówno mo»liwo± pojawienia si tak odmiennych wzorów zaburze«jak i to,»e na poziomie populacji powinno da si wykaza do± ±cisªe zale»no±ci mi dzy reprezentacj praksji a j zykiem. 3. Zwi zki pomi dzy funkcjonaln i anatomiczn organizacj r czno±ci i j zyka Lateralizacja funkcji poznawczych byªa przesªank wielu bada«poszukuj cych ich neurobiologicznych korelatów. Skupiaªy si one gªównie na próbie znalezienia strukturalnych uwarunkowa«r czno±ci jako najbardziej uwydatniaj cego si wska¹nika behawioralnego lateralizacji, oraz j zyka z uwagi na znaczenie tej funkcji oraz siª danych przemawiaj cych za jej lateralizacj. Co ciekawe, sama lateralizacja funkcji mo»e by tak»e po cz ±ci spowodowana strukturalnymi ograniczeniami zwi zanymi z wielko±ci mózgu. W±ród zdecydowanej wi kszo±ci (si gaj cej okoªo 90%) osób, które s prawor czne, wi cej jest kobiet i osób starszych; pozostaªa grupa (ok. 10%) osób jest lewor czna, a czasami obur czna (Gilbert i Wysocki 1992; Peters, Reimers i Manning 2006). Co ciekawe, cz sto zdarza si,»e nawet prawor czni ludzie preferuj jedn r k do okre±lonych czynno±ci podczas gdy drugiej u»ywaj do innych zada«(salmaso i Longoni 1985). Purves i wspóªpracownicy (Purves, White i Andrews 1994) wykazali ponadto,»e ju» sama wielko± r ki mo»e by przyczyn powstania tej preferencji. Zbadane przez nich osoby prawor czne miaªy r ce asymetryczne, wi ksza byªa zazwyczaj prawa r ka. Osoby lewor czne natomiast miaªy r ce symetryczne pod wzgl dem wielko- ±ci. Badacze ci sugerowali ponadto,»e taka asymetria (i odpowiednio jej brak dla osób lewor cznych) mo»e mie swój odpowiednik w korze ruchowej osób prawor cznych. Nieoczekiwanie jednak poszukiwania neurobiologicznych korelatów r czno±ci w obszarze pierwszorz dowej kory ruchowej nie przyniosªy jak dot d jednoznacznych rezultatów (Amunts, Schlaug, Schleicher, Steinmetz, Dabringhaus, Roland i Zilles 1996; White, Andrews, Hulette, Richards, Groelle, Paydarfar i Purves 1997; Volkmann i in. 1998). Haaland i Harrington (1996) argumentowali,»e mo»e to by spowodowane tym, i» r czno± ma swoje ¹ródªo w asymetrii obszarów kory odpowiedzialnych nie tylko za motoryczne, ale te» i poznawcze wymagania zªo»onych ruchów. Istnieje równie» mo»liwo±,»e wcze±niejsze badania nie zdoªaªy wykaza jednoznacznej ró»nicy mi dzy póªkulami mózgu w zakresie kontroli ruchów manualnych gdy» nie uwzgl dniaªy zazwyczaj pªci osób badanych. Argument taki zyskuje wsparcie w wynikach pracy Amunts i wspóªpracowników

14 156 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa (2000), którzy zademonstrowali asymetri powi zan z prawor czno±ci w obszarze kory ruchowej u m»czyzn. Podobnej asymetrii nie stwierdzono natomiast u kobiet. Co wi cej, cho ró»nic w gª boko±ci bruzdy centralnej, która byªa miernikiem asymetrii kory ruchowej, zauwa»ono tak»e u 62% osób lewor cznych, na poziomie grupy zale»no± ta nie byªa istotna statystycznie. Skªania to do przypuszczenia,»e grupa osób lewor cznych jest znacznie mniej homogeniczna pod wzgl dem tej asymetrii strukturalnej ni» odpowiednia grupa osób prawor cznych (por. Josse i Tzourio-Mazoyer 2004; Papadatou-Pastou, Martin, Munafo i Jones 2008). Drugim nurtem w poszukiwaniach neurobiologicznych korelatów funkcji umysªowych byªa próba wykazania strukturalnych uwarunkowa«lateralizacji j zyka. Bior c pod uwag rol lewego, dolnego zakr tu czoªowego w generowaniu mowy wielu badaczy staraªo si wykaza,»e ró»ni si on istotnie od swojego odpowiednika po prawej stronie niezaanga»owanego w funkcje j zykowe. W niedawnym przegl dzie literatury na ten temat, Keller i wspóªpracownicy (2009) do± przekonuj co argumentowali,»e nie ma danych, które by uprawomocniaªy takow tez. Istnienie asymetrii mi dzy lewym a prawym dolnym zakr tem czoªowym byªo uzale»nione w znacznej mierze od przyj tej denicji anatomicznej tego obszaru oraz stosowanej metodologii pomiaru. Mimo tych niejasno±ci Josse i wspóªpracownicy (Josse, Kherif, Flandin, Seghier i Price 2009) wykazali,»e stopie«w jakim j zyk jest zalateralizowany do lewej b d¹ prawej póªkuli jest istotnie skorelowany ze stopniem lateralizacji g sto±ci istoty szarej dolnego zakr tu czoªowego. Badanie to byªo jednym z pierwszych, które ª czyªo ocen lateralizacji j zyka za pomoc funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz ocen lateralizacji tej funkcji na poziomie struktury mózgu. Znacznie lepiej udokumentowana jest asymetria mi dzy górnymi cz - ±ciami pªata skroniowego, znanymi jako planum temporale (Toga i Thompson 2003). Blisko± s siedztwa tych obszarów z polami mózgu zwi zanymi z przetwarzaniem j zyka (m. in. obszaru Wernickego) skªaniaªa do przypuszczenia,»e przewaga w wielko±ci lewego planum temporale odzwierciedla typow lateralizacj j zyka do lewej póªkuli (np. Dorsaint-Pierre, Penhune, Watkins, Neelin, Lerch, Bouard i Zatorre 2006). Id c tym tokiem rozumowania Moat i wspóªpracownicy (Moat, Hampson i Lee 1998) przyj li,»e osoby z nietypow lateralizacj j zyka do prawej póªkuli powinny mie równie» nietypow prawostronn asymetri pªaszczyzny skroniowej. Teza ta nie zyskaªa jednak empirycznego potwierdzenia. W badaniu tym, wykazano jednak inn ciekaw zale»no±. Osoby lewor czne z j zykiem zlateralizowanym do lewej póªkuli miaªy wi ksze ciaªo modzelowate ni» osoby lewor czne

15 Lateralizacja j zyka i gestów 157 z j zykiem zlateralizowanym do prawej póªkuli. Badanie Josse i wspóªpracowników (Josse, Seghier, Kherif i Price 2008) rozwin ªo t tez, wskazuj c,»e wielko± ciaªa modzelowatego jest pozytywnie skorelowana z lateralizacj j zyka do lewej póªkuli. Na wielko± ciaªa modzelowatego wpªywa te» r czno±, a dokªadniej stopie«r czno±ci. Praca Luders i wspóªpracowników (Luders, Cherbuin, Thompson, Gutman, Anstey, Sachdev i Toga 2010) wykazaªa,»e gdy r czno± traktuje si jako zmienn dychotomiczn, nie ma ona istotnego wpªywu na wielko± ciaªa modzelowatego. Sytuacja zmienia si, gdy uznamy r czno± za zmienn ci gª. Wtedy stopie«r czno±ci jest istotnie skorelowany z wielko±ci ciaªa modzelowatego. Opisywane asymetrie mog by te» uwypuklane przez pªe osób badanych. Good i wspóªpracownicy (2001) wykazali m.in. wi ksz ró»nic w wielko±ci lewego planum temporale w stosunku do prawego u m»czyzn ni» u kobiet. Powy»sze rozwa»ania skªaniaj równie» do pytania bardziej ogólnego: dlaczego w mózgu wyst puj asymetrie strukturalne i lateralizacja funkcji poznawczych? Jednym z mo»liwych tropów w szukaniu odpowiedzi jest ª czenie asymetrii z wielko±ci mózgu, gdy» ta mo»e by wa»nym czynnikiem ksztaªtuj cym lateralizacj funkcji i poª cze«mi dzypóªkulowych (Jancke, Staiger, Schlaug, Huang i Steinmetz 1997). Zgodnie z t hipotez, wzrost wielko±ci mózgu spowodowaª wydªu»enie si czasu przepªywu informacji mi dzy póªkulami (Laughlin i Sejnowski 2003). W konsekwencji powi zane funkcjonalnie neurony mogªy preferencyjnie grupowa si w okre±lonej póªkuli. Uzasadniaªoby to dlaczego silniejsza lateralizacja funkcji zdaje si wyst powa cz ±ciej u m»czyzn, maj cych zazwyczaj wi ksze mózgi (Im, Lee, Lyttelton, Kim, Evans i Kim 2008, Leonard, Towler, Welcome, Halderman, Otto, Eckert i Chiarello 2008). Otwartym pozostaje jednak pytanie o to, jak zwi zki pomi dzy lateralizacj kilku funkcji poznawczych odnosz si do strukturalnych asymetrii w mózgu. Podsumowanie Lewor czno± oraz nietypow lateralizacj funkcji j zykowych ª czono niekiedy z urazami mózgu pojawiaj cymi si na wczesnych etapach»ycia (por. Kimura 1983). Tym niemniej, obecno± nietypowej reprezentacji j zyka u osób bez stwierdzonych problemów medycznych mo»e oznacza jeden z naturalnych wariantów lateralizacji funkcji w mózgu (Knecht, Jansen, Frank, van Randenborgh, Sommer, Kanowski i Heinze 2003). Badanie Króliczaka i wspóªpracowników (Kroliczak i in. 2011) prowadzi do bardzo podobnych wniosków. W±ród skrajnie lewor cznych osób, nie maj cych»adnej historii problemów neurologicznych

16 158 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa i zaburze«psychicznych, a» jedna trzecia badanych wykazywaªa nietypowe i raczej nieprzypadkowe asymetrie funkcjonalne. Nieprzypadkowe, poniewa» za zmian lateralizacji jednej funkcji pod»aªa zmiana lateralizacji innej funkcji. Tym samym, wyniki te sugeruj naturaln zmienno± w procesach powstawania asymetrii funkcjonalnych i wzajemnych relacji ª cz cych ró»ne zdolno±ci ludzkie. Do peªniejszego poznania zale»no±ci pomi dzy na pozór odmiennymi funkcjami poznawczymi i powodów, dla których pojawiaj si asymetrie póªkulowe przyczyni si mo»e tak»e dogª bna analiza ich korelatów neurobiologicznych. Badaniem relacji pomi dzy lokalizacj funkcji poznawczych i ich podªo»em anatomicznym zajmuje si w chwili obecnej coraz wi cej o±rodków naukowych. Jeste±my w doskonaªym punkcie wyj±cia by planowa coraz bardziej wyszukane sposoby testowania tych zale»no±ci, oraz by proponowa trafniejsze modele naturalnej wariancji lateralizacji funkcji w mózgu ludzkim. Podzi kowania. Autorzy dzi kuj Joannie Ma«czak za uwagi dotycz ce wcze±niejszej wersji tej pracy. Literatura Amunts, K., Jancke, L., Mohlberg, H., Steinmetz, H., Zilles, K. (2000). Interhemispheric asymmetry of the human motor cortex related to handedness and gender. Neuropsychologia 38(3), Amunts, K., Schlaug, G., Schleicher, A., Steinmetz, H., Dabringhaus, A., Roland, P. E. i in. (1996). Asymmetry in the human motor cortex and handedness. Neuroimage 4(3), Amunts, K., Weiss, P. H., Mohlberg, H., Pieperho, P., Eickho, S., Gurd, J. M. i in. (2004). Analysis of neural mechanisms underlying verbal uency in cytoarchitectonically dened stereotaxic space the roles of Brodmann areas 44 and 45. Neuroimage 22(1), Bradshaw, J. L., Nettleton, N. C. (1982). Language lateralization to the dominant hemisphere: Tool use, gesture and language in hominid evolution. Curr Psychol Rev 2(No. 2), Caspers, S., Geyer, S., Schleicher, A., Mohlberg, H., Amunts, K., Zilles, K. (2006). The human inferior parietal cortex: cytoarchitectonic parcellation and interindividual variability. Neuroimage 33(2), Choi, S. H., Na, D. L., Kang, E., Lee, K. M., Lee, S. W., Na, D. G. (2001). Functional magnetic resonance imaging during pantomiming tool-use gestures. Exp Brain Res 139(3), Dorsaint-Pierre, R., Penhune, V. B., Watkins, K. E., Neelin, P., Lerch, J. P., Bouard, M. i in. (2006). Asymmetries of the planum temporale and Heschl's gyrus: relationship to language lateralization. Brain 129, Dronkers, N. F., Plaisant, O., Iba-Zizen, M. T., Cabanis, E. A. (2007). Paul Broca's historic cases: high resolution MR imaging of the brains of Leborgne and Lelong. Brain 130,

17 Lateralizacja j zyka i gestów 159 Duy, R. J., Liles, B. Z. (1979). A translation of Finkelnburg's (1870) lecture on aphasia as "asymbolia" with commentary. J Speech Hear Disord 44(2), Eggert, G. H. (1977). Wernicke's works on aphasia: a sourcebook and review. The Hague: Mouton. Eickho, S. B., Paus, T., Caspers, S., Grosbras, M. H., Evans, A. C., Zilles, K. i in. (2007). Assignment of functional activations to probabilistic cytoarchitectonic areas revisited. Neuroimage 36(3), Eickho, S. B., Stephan, K. E., Mohlberg, H., Grefkes, C., Fink, G. R., Amunts, K. i in. (2005). A new SPM toolbox for combining probabilistic cytoarchitectonic maps and functional imaging data. Neuroimage 25(4), Fischer, R. S., Alexander, M. P., Gabriel, C., Gould, E., Milione, J. (1991). Reversed lateralization of cognitive functions in right handers. Exceptions to classical aphasiology. Brain 114, Gilbert, A. N., Wysocki, C. J. (1992). Hand preference and age in the United States. Neuropsychologia 30(7), Goldenberg, G., Hartmann, K., Schlott, I. (2003). Defective pantomime of object use in left brain damage: apraxia or asymbolia? Neuropsychologia 41(12), Gonzalez Rothi, L. J., Ochipa, C., Heilman, K. M. (1991). A cognitive neuropsychological model of limb praxis. Cognitive Neuropsychology 8(6), Good, C. D., Johnsrude, I., Ashburner, J., Henson, R. N., Friston, K. J., Frackowiak, R. S. (2001). Cerebral asymmetry and the eects of sex and handedness on brain structure: a voxel-based morphometric analysis of 465 normal adult human brains. Neuroimage 14(3), Goodglass, H., Kaplan, E. (1963). Disturbance of Gesture and Pantomime in Aphasia. Brain 86, Greeneld, P. M. (1991). Language, tools and brain: The ontogeny and phylogeny of hierarchically organized sequential behavior. Behav Brain Sci 14, Haaland, K. Y., Harrington, D. L. (1996). Hemispheric asymmetry of movement. Curr Opin Neurobiol 6(6), Haaland, K. Y., Harrington, D. L., Knight, R. T. (2000). Neural representations of skilled movement. Brain 123, Hanna-Pladdy, B., Daniels, S. K., Fieselman, M. A., Thompson, K., Vasterling, J. J., Heilman, K. M. i in. (2001). Praxis lateralization: errors in right and left hemisphere stroke. Cortex 37(2), Heilman, K. M., Coyle, J. M., Gonyea, E. F., Geschwind, N. (1973). Apraxia and agraphia in a left-hander. Brain 96(1), Heilman, K. M., Rothi, L. J., Valenstein, E. (1982). Two forms of ideomotor apraxia. Neurology 32(4), Heilman, K. M., Rothi, L. J. G. (1997). Limb apraxia: A look back. W: Rothi, L. J. G., Heilman, K. M. (red.) Apraxia: The neuropsychology of action. Hove, England: Psychology Press/Erlbaum (UK) Taylor & Francis, 718.

18 160 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa Hutsler, J., Galuske, R. A. (2003). Hemispheric asymmetries in cerebral cortical networks. Trends in Neurosciences 26(8), Im, K., Lee, J. M., Lyttelton, O., Kim, S. H., Evans, A. C., Kim, S. I. (2008). Brain size and cortical structure in the adult human brain. Cerebral Cortex 18(9), Jancke, L., Staiger, J. F., Schlaug, G., Huang, Y., Steinmetz, H. (1997). The relationship between corpus callosum size and forebrain volume. Cerebral Cortex 7(1), Johnson-Frey, S. H. (2004). The neural bases of complex tool use in humans. Trends Cogn Sci 8(2), Johnson-Frey, S. H., Newman-Norlund, R., Grafton, S. T. (2005). A distributed left hemisphere network active during planning of everyday tool use skills. Cereb Cortex 15(6), Josse, G., Kherif, F., Flandin, G., Seghier, M. L., Price, C. J. (2009). Predicting language lateralization from gray matter. Journal of Neuroscience 29(43), Josse, G., Seghier, M. L., Kherif, F., Price, C. J. (2008). Explaining function with anatomy: language lateralization and corpus callosum size. Journal of Neuroscience 28(52), Josse, G., Tzourio-Mazoyer, N. (2004). Hemispheric specialization for language. Brain Research. Brain Research Review 44(1), 112. Junque, C., Litvan, I., Vendrell, P. (1986). Does reversed laterality really exist in dextrals? A case study. Neuropsychologia 24(2), Keller, S. S., Crow, T., Foundas, A., Amunts, K., Roberts, N. (2009). Broca's area: nomenclature, anatomy, typology and asymmetry. Brain and Language 109(1), Kertesz, A., Ferro, J. M., Shewan, C. M. (1984). Apraxia and aphasia: the functional-anatomical basis for their dissociation. Neurology 34(1), Kertesz, A., Hooper, P. (1982). Praxis and language: the extent and variety of apraxia in aphasia. Neuropsychologia 20(3), Kimura, D. (1983). Speech representation in an unbiased sample of lefthanders. Hum Neurobiol 2(3), Kimura, D., Archibald, Y. (1974). Motor functions of the left hemisphere. Brain 97(2), Knecht, S., Drager, B., Deppe, M., Bobe, L., Lohmann, H., Floel, A. i in. (2000). Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans. Brain 123, Knecht, S., Jansen, A., Frank, A., van Randenborgh, J., Sommer, J., Kanowski, M. i in. (2003). How atypical is atypical language dominance? Neuroimage 18(4), Kroliczak, G., Frey, S. H. (2009). A common network in the left cerebral hemisphere represents planning of tool use pantomimes and familiar intransitive gestures at the hand-independent level. Cereb Cortex 19(10), Kroliczak, G., Piper, B. J., Frey, S. H. (2011). Atypical lateralization of language predicts cerebral asymmetries in parietal gesture representations. Neuropsychologia 49:

19 Lateralizacja j zyka i gestów 161 Laughlin, S. B., Sejnowski, T. J. (2003). Communication in neuronal networks. Science 301(5641), Leonard, C. M., Towler, S., Welcome, S., Halderman, L. K., Otto, R., Eckert, M. A. i in. (2008). Size matters: cerebral volume inuences sex dierences in neuroanatomy. Cerebral Cortex 18(12), Liepmann, H. (1900). Das Krankheitshild der Apraxie (Motorischen/Asymbolie). Monatschrift fur Psychiatrie und Neurologie 8, 1544, , Luders, E., Cherbuin, N., Thompson, P. M., Gutman, B., Anstey, K. J., Sachdev, P. i in. (2010). When more is less: associations between corpus callosum size and handedness lateralization. Neuroimage 52(1), Margolin, D. I. (1980). Right hemisphere dominance for praxis and left hemisphere dominance for speech in a left-hander. Neuropsychologia 18(6), Meador, K. J., Loring, D. W., Lee, K., Hughes, M., Lee, G., Nichols, M. i in. (1999). Cerebral lateralization: relationship of language and ideomotor praxis. Neurology 53(9), Moat, S. D., Hampson, E., Lee, D. H. (1998). Morphology of the planum temporale and corpus callosum in left handers with evidence of left and right hemisphere speech representation. Brain 121, Moll, J., de Oliveira-Souza, R., Passman, L. J., Cunha, F. C., Souza-Lima, F., Andreiuolo, P. A. (2000). Functional MRI correlates of real and imagined tool-use pantomimes. Neurology 54(6), Ohgami, Y., Matsuo, K., Uchida, N., Nakai, T. (2004). An fmri study of tool-use gestures: body part as object and pantomime. Neuroreport 15(12), Oldeld, R. C. (1971). The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory. Neuropsychologia 9, Papadatou-Pastou, M., Martin, M., Munafo, M. R., Jones, G. V. (2008). Sex dierences in left-handedness: a meta-analysis of 144 studies. Psychological Bulletin 134(5), Papagno, C., Della Sala, S., Basso, A. (1993). Ideomotor apraxia without aphasia and aphasia without apraxia: the anatomical support for a double dissociation. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 56(3), Peters, M., Reimers, S., Manning, J. T. (2006). Hand preference for writing and associations with selected demographic and behavioral variables in 255,100 subjects: the BBC internet study. Brain & Cognition 62(2), Poeck, K., Kerschensteiner, M. (1971). Ideomotor apraxia following rightsided cerebral lesion in a left-handed subject. Neuropsychologia 9(3), Purves, D., White, L. E., Andrews, T. J. (1994). Manual asymmetry and handedness. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 91(11), Rapcsak, S. Z., Gonzalez Rothi, L. J., Heilman, K. M. (1987). Apraxia in a patient with atypical cerebral dominance. Brain Cogn 6(4),

20 162 Grzegorz Króliczak, Szymon Biduªa Raymond, M., Pontier, D., Dufour, A. B., Moller, A. P. (1996). Frequencydependent maintenance of left handedness in humans. Proc Biol Sci 263(1377), Rumiati, R. I., Weiss, P. H., Shallice, T., Ottoboni, G., Noth, J., Zilles, K. i in. (2004). Neural basis of pantomiming the use of visually presented objects. Neuroimage 21(4), Salmaso, D., Longoni, A. M. (1985). Problems in the assessment of hand preference. Cortex 21(4), Toga, A. W., Thompson, P. M. (2003). Mapping brain asymmetry. Nature Reviews Neuroscience 4(1), Valenstein, E., Heilman, K. M. (1979). Apraxic agraphia with neglectinduced paragraphia. Arch Neurol 36(8), Van Essen, D. C. (2005). A Population-Average, Landmark- and Surfacebased (PALS) atlas of human cerebral cortex. Neuroimage 28(3), Volkmann, J., Schnitzler, A., Witte, O. W., Freund, H. (1998). Handedness and asymmetry of hand representation in human motor cortex. J Neurophysiol 79(4), White, L. E., Andrews, T. J., Hulette, C., Richards, A., Groelle, M., Paydarfar, J. i in. (1997). Structure of the human sensorimotor system. II: Lateral symmetry. Cereb Cortex 7(1), 3147.

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

O dwóch systemach uwagi wzrokowej

O dwóch systemach uwagi wzrokowej PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2008, TOM 51, Nr 2, 113-133 O dwóch systemach uwagi wzrokowej Piotr Styrkowiec*1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Edward Nęcka Instytut Psychologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 3 (11) 155 166 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Dorota Szczygie Ró a Bazi ska Roma Kadzikowska-Wrzosek Sylwiusz Retowski

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Sławomir Sikora Pozna Investigationes Linguisticae, vol. IX,, April 2003 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Psychologia Spo eczna 2012 tom 7 1 (20) 89 99 ISSN 1896-1800 Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Ma gorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz, Mariusz Trejtowicz

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI

O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom XIV, numer 2 2011 DOROTA CZY OWSKA 1 O ZWI ZKACH MI DZY ROZWOJEM MORALNYM A ZACHOWANIAMI PRZEST PCZYMI Poszukuj c przyczyn dopuszczania si przez ludzi czynów przest pczych,

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

NATURALIZM METODOLOGICZNY KONIECZNY WARUNEK NAUKOWO CI? *

NATURALIZM METODOLOGICZNY KONIECZNY WARUNEK NAUKOWO CI? * ROCZNIKI FILOZOFICZNE Tom LXI, numer 1 2013 DARIUSZ SAGAN * NATURALIZM METODOLOGICZNY KONIECZNY WARUNEK NAUKOWO CI? * WPROWADZENIE Jeszcze do oko o po owy XIX wieku naukowcy w mniejszym lub wi kszym stopniu

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOOPETYCJI W ROZWOJU ORGANIZACJI 1. 1. Wprowadzenie

STRATEGIA KOOPETYCJI W ROZWOJU ORGANIZACJI 1. 1. Wprowadzenie Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1147 ORGANIZACJA I ZARZ DZANIE, z. 52 2013 WOJCIECH CZAKON Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki

Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki NAUKA 3/2004 101-120 ANDRZEJ KLAWITER 1 Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki Niniejszy tekst nie aspiruje do systematycznej prezentacji kognitywistyki. Jego celem jest ukazanie powabu i mocy wyjaśniającej,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Czym jest liczba? What is a number? Uwagi wstępne

Czym jest liczba? What is a number? Uwagi wstępne Rocznik Kognitywistyczny 6/2013, s. 1 10 doi:10.4467/20843895rk.13.001.1348 KRZYSZTOF CIPORA Czym jest liczba? Keywords: numerical cognition, philosophy of mathematics, numbers, number representations

Bardziej szczegółowo

ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela

ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Beata UKASIK ród owe podstawy to samo ci Inny ród em to samo ci nauczyciela Poj ciem, które coraz cz ciej pojawia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Pasmo beta a uwaga wzrokowa

Pasmo beta a uwaga wzrokowa PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA Nr 1, 2000 strony 167-186 ANDRZEJ WRÓBEL Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Zakład Neurofizjologii Pasmo beta a uwaga wzrokowa Streszczenie Pasma alfa,

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Prawo do prywatno ci* The right to privacy

Prawo do prywatno ci* The right to privacy Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Krzysztof Motyka Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Paw a II Prawo do prywatno ci* The right

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo