UCHWAŁA NR AR V/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR AR V/2012"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR AR V/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 Działając na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz 49 ust. 1 pkt 1 lit. d Statutu, na wniosek Rady Wydziału Fizjoterapii (uchwała Nr RWF-1/III/2012 z dnia 13 marca 2012 r.), Rady Wydziału Wychowania Fizycznego (uchwała Nr RWWF-7-III/2012 z dnia 20 marca 2012 r.) oraz Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką (uchwała Nr RWZST-2/IV/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.), uchwala się, co następuje: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej Akademią, przyjmuje kandydatów na I rok studiów, w ramach określonych przez Senat limitów miejsc, na następujące kierunki, specjalności, formy i poziomy kształcenia: 1) kierunek fizjoterapia: a) 3-letnie studia stacjonarne pierwszego stopnia; b) 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia; 2) kierunek wychowanie fizyczne stacjonarne i niestacjonarne: a) 3-letnie studia pierwszego stopnia; b) 2-letnie studia drugiego stopnia; 3) kierunek turystyka i rekreacja stacjonarne i niestacjonarne: a) 3-letnie studia pierwszego stopnia; b) 2-letnie studia drugiego stopnia; 4) kierunek zarządzanie stacjonarne i niestacjonarne: a) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie sportem; b) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią; c) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie kryzysowe; d) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne; e) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie usługami zdrowotnymi; f) 2-letnie studia drugiego stopnia (pod warunkiem uzyskania zgody na uruchomienie). 2. Warunki przyjmowania na studia osób niebędących obywatelami polskim regulują odrębne przepisy Rekrutację na studia, o której mowa w 4-11 przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez organ wskazany w Statucie Akademii. 2. Kandydatów na studia obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za wprowadzone na swoje konto informacje, w tym dane osobowe oraz wyniki egzaminu maturalnego lub dojrzałości, będące podstawą do przyznania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 3. Terminy rejestracji oraz terminy egzaminów ustalone zostaną przez rektora zarządzeniem. 1

2 4. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego na studia jest: 1) prawidłowo dokonana rejestracja; 2) wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez rektora. 5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sprawnościowego, czyli sprawdzianu sprawności fizycznej, jeŝeli jest on wymagany, jest stan zdrowia stwierdzony na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8 pkt Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w 4-12 ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. 7. Po podliczeniu punktów lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia jest podawana do wiadomości na stronie internetowej. 8. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w Akademii, składają następujące dokumenty: 1) poświadczoną przez Akademię kopię świadectwa dojrzałości; w przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości lub świadectwem równowaŝnym, uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na wyŝsze studia w kraju, w którym świadectwo zostało uzyskane równieŝ zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa, wydane przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, kuratora oświaty; 2) poświadczoną przez Akademię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w przypadku absolwentów, kończących studia po 1 stycznia 2005 r., równieŝ poświadczoną przez Akademię kopię suplementu; w przypadku absolwentów sprzed 1 stycznia 2005 r. wyciąg z przebiegu studiów, potwierdzony przez władze uczelni, wydającej dyplom; dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia; 3) ankietę osobową, zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku nazwę i numer dokumentu toŝsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji wydruk z systemu IRK, 4) poświadczoną przez Akademię kopię dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego toŝsamość kandydata na studia; 5) dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 35 x 45mm oraz fotografię w formie elektronicznej, którą naleŝy wprowadzić na swoje konto w systemie IRK, po zakwalifikowaniu do przyjęcia; 6) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym w przypadku kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej; 7) dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia; 8) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych; 2

3 9) kandydaci niepełnosprawni na kierunek zarządzanie specjalność zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ; 10) kandydaci, starający się o przyznanie punktów dodatkowych: a) zaświadczenia stwierdzające udział w finałach olimpiad stopnia centralnego; b) zaświadczenia potwierdzające posiadanie klasy sportowej, wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego, w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne; c) kopie dokumentów, poświadczone przez Akademię, potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa w 6 ust. 5 i Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 7, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 oraz do odbioru decyzji o przyjęciu na studia, podpisanej przez wszystkie osoby, wchodzące w skład właściwej komisji. Komisje rekrutacyjne dokonają weryfikacji wprowadzonych przez kandydata wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości w przypadku studiów pierwszego stopnia, lub dyplomów ukończenia studiów wyŝszych w przypadku studiów drugiego stopnia. Kandydaci, którzy dokonali rejestracji równolegle na kilka kierunków (specjalności) i znaleźli się na kilku listach zakwalifikowanych do przyjęcia wybierają tylko jeden kierunek (specjalność). Podjęcie studiów na więcej niŝ jednym kierunku studiów lub specjalności wymaga zgody dziekana. 10. Niedopełnienie formalności, o których mowa w ust. 9 lub stwierdzenie przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. W takim przypadku przyjmowani będą kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej. 11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 12. Kandydat, który z braku miejsc nie został przyjęty na studia, moŝe ubiegać się w oparciu o uzyskane wyniki, bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego i bez dodatkowej opłaty, o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na ten sam kierunek studiów o innej specjalności lub na ten sam kierunek studiów niestacjonarnych lub na inny kierunek studiów, jeŝeli istnieje moŝliwość przeliczenia lub uznania punktów, uzyskanych przez kandydata. 13. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia moŝe zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja w terminach ustalonych przez rektora. 14. Od decyzji komisji rekrutacyjnej słuŝy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez Statut Akademii, której przewodniczącym jest prorektor ds. dydaktyki i studentów. Podstawą odwołania moŝe być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych niniejszą uchwałą. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia Punkty za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przyznaje się zgodnie z poniŝszymi zasadami: 3

4 1) egzamin maturalny (tzw. nowa matura ) przyznane punkty stanowią sumę punktów za wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym w części pisemnej z trzech przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, z których kandydat uzyskał największą liczbę punktów, przyznanych za dany przedmiot i poziom, według wzorów: Punkty za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym = 1+ 0,2(x 30) Punkty za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym = 6+ 0,2(x 30) x wyniki % na świadectwie dojrzałości; x 30; jeŝeli x< 30 liczba punktów wynosi 0. Przyznane punkty = suma punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym + suma punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym Przedmioty, dla których nie określono poziomu traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za język obcy nowoŝytny, będący drugim językiem nauczania oraz osobom zwolnionym z przedmiotu przyznaje się 100 % z poziomu rozszerzonego. 2) egzamin dojrzałości (tzw. stara matura ) punkty przyznaje się za średnią arytmetyczną ocen, uzyskanych na egzaminie dojrzałości w części pisemnej i ustnej, według wzorów: Skala 1 6: Przyznane punkty = 1+ 14,75(y 2) Skala 2 5: Przyznane punkty = 1+ 29,5(y 3) y średnia ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości; 3) Międzynarodowa Matura (International Baccalaureate IB): Przyznane punkty = punkty uzyskane na egzaminie IB ) w przypadku świadectw dojrzałości lub świadectw równowaŝnych, uzyskanych za granicą punkty przyznawane są, przez właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne, zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 1-3, w zaleŝności od stosowanych zasad oceniania. 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego uzyskują dodatkowe punkty zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 3. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w 4-12 w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, jest przeliczenie na punkty według wzorów: Skala 1 6: Przyznane punkty = 1+ 4,75(z 2) Skala 2 5: Przyznane punkty = 1+ 9,5(z 3) z średnia ocen; 1) średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia; w przypadku konieczności zastosowania dodatkowego kryterium kandydaci na studia pierwszego stopnia zobowiązani są do dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, o czym zostaną poinformowani przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną; 2) średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia. 4

5 4. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek fizjoterapia, obejmuje: 1) przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w 3 ust. 1; 2) przyznanie punktów dodatkowych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą Senatu, o której mowa w 3 ust Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia, ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia obejmuje: 1) na studia stacjonarne test kompetencji z zakresu fizjoterapii, o którym mowa w ust. 2; 2) na studia niestacjonarne: a) w przypadku liczby kandydatów większej niŝ ustalony limit miejsc przybiera charakter konkursowy zastosowane zostaje kryterium, o którym mowa w 3 ust. 3 pkt 2; b) w przypadku liczby kandydatów nie większej niŝ limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złoŝonych dokumentów, o których mowa w 2 ust Test kompetencji z zakresu fizjoterapii to egzamin, dotyczący tematyki z zakresu fizjoterapii, objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, który ma charakter konkursowy i jest testem składającym się ze 100 pytań. Do kaŝdego z pytań podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Procentowy udział pytań z przedmiotów wchodzących w skład testu kompetencji przedstawia tabela poniŝej. Lp. PRZEDMIOT % PYTAŃ 1. Kinezyterapia Fizykoterapia Podstawy fizjoterapii klinicznej Fizjoterapia kliniczna w DNR w neurologii 5 5. Fizjoterapia kliniczna w DNR w pediatrii 5 6. Fizjoterapia kliniczna w DNR w ortopedii 5 7. Fizjoterapia kliniczna w DNR w reumatologii 5 8. Fizjoterapia kliniczna w CHNW w kardiologii 5 9. Fizjoterapia kliniczna w CHNW w pulmonologii Korekcja wad postawy MasaŜ leczniczy Terapia manualna Zaopatrzenie ortopedyczne Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, obejmuje: 1) ocenę stanu zdrowia zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim; 5

6 2) sprawdzian sprawności fizycznej, na zasadach określonych w ust. 2-11; 3) przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w 3 ust. 1; 4) przyznanie punktów dodatkowych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą Senatu, o której mowa w 3 ust Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje następujące sprawdziany praktyczne: z gimnastyki, pływania, lekkiej atletyki oraz zespołowych gier sportowych (dwóch wybranych przez kandydata). Szczegółowy zakres sprawdzianów określony jest w ust Kandydat moŝe uzyskać maksymalnie 60 punktów; uzyskane zero punktów z dwóch lub więcej dyscyplin eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego i jest podstawą do wydania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Kandydaci posiadający uprawnienia, o których mowa w ust. 3-7 mogą uzyskać punkty dodatkowe. Punktów za uprawnienia, o których mowa w ust. 4 i 6 nie sumuje się. Suma punktów za egzamin sprawnościowy i punktów dodatkowych, nie moŝe być większa niŝ Kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych w latach są zwolnieni z egzaminu sprawnościowego i otrzymują maksymalną liczbę punktów (60). W przypadku kandydatów posiadających I klasę sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice warunkiem zwolnienia z egzaminu jest reprezentowanie lub złoŝenie deklaracji o reprezentowaniu Klubu Sportowego AZS AWF Katowice podczas studiów. 4. Kandydaci posiadający I klasę sportową otrzymują 10 punktów dodatkowych. 5. Kandydaci posiadający uprawnienia trenera dyscypliny sportu, instruktora WOPR lub GOPR otrzymują 10 punktów dodatkowych za kaŝde z uprawnień. 6. Kandydaci posiadający II klasę sportową otrzymują 5 punktów dodatkowych. 7. Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, instruktora rekreacji ruchowej, ratownika WOPR, ratownika wodnego lub ratownika GOPR otrzymują 5 punktów dodatkowych za kaŝde z uprawnień. 8. Gimnastyka. Ocenę zwinności i umiejętności gimnastycznych stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w trzech próbach sprawnościowych tj. (układ ćwiczeń zwinnościowych + skok gimnastyczny + ćwiczenie siłowe na niskim drąŝku): 1) Układ ćwiczeń zwinnościowych (kobiety i męŝczyźni): z marszu lub rozbiegu przerzut bokiem w połączeniu z ćwierćobrotem maksymalnie 4,5 punktu; przewrót w przód maksymalnie 4,5 punktu; wyskok o prostym tułowiu w górę z półobrotem maksymalnie 1,5 punktu; przez siad o prostych nogach przewrót w tył skulony do postawy stojącej z ramionami w bok maksymalnie 4,5 punktu. Wartość układu maksymalnie 15 punktów. Do najczęściej popełnianych błędów naleŝą: duŝe załamanie tułowia w przerzucie bokiem, krótki naskok na ręce w przewrocie w przód, duŝe ugięcie kolan, brak pełnego zgrupowania (skulenia) w przewrotach, duŝa utrata równowagi, dodatkowe podparcie rękami, brak płynności i obszerności wykonania, brak symetryczności, przewroty przez bark. 2) Skok gimnastyczny przez 5 części skrzyni wszerz: z rozbiegu i odbicia obunóŝ z odskoczni, skok kuczny z wyprostem tułowia i zamachem nóg w tył nad głowę, 6

7 wartość skoku maksymalnie 15 punktów; skok kuczny wykonany bez wyprostowanego tułowia i braku zamachu nogami w tył nad głowę, wartość skoku maksymalnie 10,5 punktu; z rozbiegu i odbicia obunóŝ z odskoczni, wyskok kuczny na skrzynię, wyskok w górę o prostym tułowiu i zeskok w głąb, wartość skoku maksymalnie 7,5 punktu. Do najczęściej popełnianych błędów naleŝą: brak pełnego wyprostu tułowia i nóg, krótki lot za przyrządem, niskie lądowanie, podparcie rękami, rozwarcie stóp lub kolan, duŝa utrata równowagi (2-3 kroki), kontakt stopami z przyrządem, odbicie z całych stóp i przy mocno ugiętych kolanach, wyraźna zmiana rytmu rozbiegu, zwalnianie. 3) Ćwiczenie siłowe na dolnej Ŝerdzi poręczy asymetrycznych (kobiety): z postawy zwieszonej przodem na dolnej Ŝerdzi, zamachem jednonóŝ lub odbiciem obunóŝ, wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprostowanie tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego maksymalnie 15 punktów; z postawy zwieszonej przodem na dolnej Ŝerdzi, odbiciem obunóŝ wyskok przodem do podporu, (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprostowanie tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego maksymalnie 7,5 punktu. Do najczęściej popełnianych błędów naleŝą: wykorzystanie bocznej podpory poręczy, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duŝe ugięcie nóg, duŝe załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk. 4) Ćwiczenie siłowe na niskim drąŝku (męŝczyźni): z postawy zwieszonej przodem na niskim drąŝku, zaznaczając zwis o tułowiu ugiętym, siłą wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, poziomka wyprostowanych nóg (wytrzymać 3 s), wyprostowanie tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem. Wartość ćwiczenia siłowego maksymalnie 15 punktów. Do najczęściej popełnianych błędów naleŝą: brak siłowego wykonania, bez zwisu, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duŝe ugięcie nóg, duŝe załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk. 9. Pływanie. Wynikiem sprawdzianu z pływania jest iloczyn czasu przepłynięcia 50 m wybraną techniką sportową (kraul na piersiach, kraul na grzbiecie, Ŝabka na piersiach, delfin) oraz wskaźnika uzyskanego za demonstrowaną technikę. Do najczęściej popełnianych błędów naleŝą: nieprawidłowe ułoŝenie głowy i tułowia, niewłaściwa koordynacja ruchów ramion i nóg, problemy z oddychaniem, błędy w ruchach ramion i nóg. Końcowa ocena egzaminu z pływania wyraŝona jest w punktach, według poniŝszych tabel. Wskaźniki (mnoŝniki) za demonstrowaną technikę pływania Ocena MnoŜnik Bardzo dobry 0,80 Plus dobry 0,85 Dobry 0,90 Plus dostateczny 0,95 Dostateczny 1.00 Niedostateczny 1,05 7

8 Punktacja za wyniki uzyskane podczas sprawdzianu ocena końcowa Przeliczony czas (czas rzeczywisty wskaźnik) Wynik egzaminu (punkty) Kobiety MęŜczyźni < 36,1 < 32, ,1 38,2 32,6 34,0 13,5 38,3-42,0 34,1 36, ,1-45,6 36,1-38,3 10,5 45,7-48,6 38,4-41,0 9 48,7-51,8 41,1-43,3 7,5 51,9-55,6 43,4-46,5 6 55,7-58,6 46,6 48,9 4,5 58,7-62,6 49,0-52,6 3 62,7-66,0 52,7 56,0 1,5 66,0 < 56,0 < 0 Przykład: męŝczyzna, który przepłynął dystans 50 m w czasie 41,4 s i otrzymał ocenę za technikę równą dostateczny plus uzyskuje 41,4 s 0,95 = 39,33 tj. 9 punktów. 10. Lekka atletyka. Ocena końcowa egzaminu z lekkiej atletyki stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w trzech konkurencjach, zgodnie z poniŝszą tabelą. Kobiety: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 3 kg w tył przez głowę, bieg na 800 m. MęŜczyźni: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 4 kg w tył przez głowę, bieg na 1000 m. KOBIETY MĘśCZYŹNI Rzut piłką Rzut piłką 100 m 800 m 100 m 1000 m lekarską 3 kg Pkt lekarską 4 kg [sek] [min] [sek] [min] [m] [m] PowyŜej 16,5 PoniŜej 4,5 PowyŜej 3,30 0 PowyŜej 14,2 PoniŜej 9,00 PowyŜej 3,30 16,5 16,3 4,50 4,99 3,30 3, ,1 14,0 9,00 9,49 3,29 3,24 16,2 16,0 5,00 5,49 3,24 3, ,9 13,8 9,50 9,99 3,23 3,19 15,9 15,8 5,50 5,99 3,18 3, ,7 13,6 10,00 10,49 3,18 3,14 15,7 15,6 6,00 6,49 3,13 3, ,5 13,4 10,50 10,99 3,13 3,10 15,5 15,4 6,50 6,99 3,08 3, ,3 13,2 11,00 11,49 3,09 3,07 15,3 15,2 7,00 7,49 3,04 3, ,1 13,0 11,50 11,99 3,06 3,04 15,1 15,0 7,50 7,99 3,00 2, ,9 12,8 12,00 12,49 3,03 3,01 14,9 14,8 8,00 8,49 2,56 2, ,7 12,6 12,50 12,99 3,00 2,58 14,7 14,6 8,50 8,99 2,52 2, ,5 12,4 13,00 13,49 2,57 2,55 14,5 14,4 9,00 9,49 2,47 2, ,3 12,2 13,50 13,99 2,54 2,52 14,3 14,2 9,50 9,99 2,42 2, ,1 12,0 14,00 14,49 2,51 2,50 14,1 14,0 10,00 10,49 2,37 2, ,9 11,8 14,50 14,99 2,49 2,47 13,9 13,8 10,50 10,99 2,33 2, ,7 11,6 15,00 15,49 2,46 2,45 13,7 13,6 11,00 11,49 2,28 2, ,5 11,4 15,50 15,99 2,44 2,43 PoniŜej 13,6 PowyŜej 11,49 PoniŜej 2,25 15 PoniŜej 11,4 PowyŜej 15,99 PoniŜej 2,43 8

9 11. Gry sportowe. Końcowa liczba punktów uzyskanych na egzaminie z gier sportowych stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z dwóch wybranych przez kandydata gier, przeliczoną według poniŝszej tabeli. Za kaŝdą z gier moŝna uzyskać od 0 do 10 punktów: Uzyskana średnia Przyznane punkty , , , , , ) Piłka ręczna. Ocenie podlega technika i dynamika wykonania podstawowych elementów gry, takich jak: podanie i chwyt piłki, kozłowanie po prostej i ze zmianą kierunku biegu, rzut do bramki w wyskoku w przód. Kandydat rozpoczyna próbę kozłując piłkę po prostej na odcinku 15 m, następnie wykonuje kozłowanie ze zmianą kierunku, dalej podaje piłkę do partnera, po podaniu zmienia kierunek biegu, w biegu chwyta piłkę i wykonuje rzut w wyskoku do bramki. Do najczęściej popełnianych błędów naleŝą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową, noszenie piłki w czasie kozłowania, brak koordynacji przy rzucie w wyskoku. Popełnione błędy Punkty karne odejmowane od 10 Brak koordynacji przy zwodzie -1 Kozłowanie między tyczkami niewłaściwą ręką -1 Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania -1 Lądowanie na nogę zamachową -1 Popełnienie błędu kroków -1 Przekroczenie linii pola bramkowego -1 Brak tempa i właściwego rytmu podczas wykonywaniu sprawdzianu -1 Brak koordynacji przy rzucie w wyskoku -1 Brak precyzji i siły rzutu -1 2) Siatkówka. Ocenie podlegają technika odbić piłki, umiejętność poruszania się, postawa siatkarska oraz koordynacja ramion i nóg. Podczas sprawdzianu kandydat wykonuje wielokrotne (naprzemienne) odbicia piłki sposobem górnym i dolnym o tablicę do koszykówki z odległości minimum 2,5 m od tablicy i moŝliwością poruszania się na ograniczonej powierzchni kwadratu 2 m x 2 m. Tablica do koszykówki jest zawieszona na wysokości 275 cm (dolna krawędź). Najczęściej popełniane błędy: wyjście poza powierzchnię kwadratu, nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana), ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym, 9

10 wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym, brak obniŝonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym i górnym, brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej). Popełnione błędy Punkty karne odejmowane od 10 Wyjście poza powierzchnię kwadratu 2m 2m -2 Nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana) -2 Ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym -2 Wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym -1 Brak obniŝonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym -1 Brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej) -1 3) Koszykówka. Ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: zatrzymanie z jednoczesnym chwytem piłki, obrót, kozłowanie slalomem między tyczkami, rzut po kozłowaniu (dwutakt) oraz rzut z linii rzutów wolnych (z miejsca, z wyskoku po naskoku na jedno tempo lub z wyskoku po naskoku na dwa tempa jeden z trzech do wyboru). O uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonania próby. Do najczęściej popełnianych błędów naleŝą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową, odwrotna praca nóg podczas rzutu po kozłowaniu, niewłaściwa praca rąk podczas rzutów, zła koordynacja ruchów w wykonywanych elementach. Popełnione błędy Punkty karne odejmowane od 10 Popełnienie błędu kroków -2 Zła koordynacja ruchu -1 Niewłaściwe zatrzymanie się -1 Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania -1 Kozłowanie piłki między tyczkami niewłaściwą ręką -1 Brak tempa i właściwego rytmu w wykonaniu sprawdzianu -1 Wykonanie rzutu oburącz -2 4) Piłka noŝna. Ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: wrzut piłki z linii bocznej, przyjęcie piłki, prowadzenie piłki slalomem, uderzenie piłki o ławeczkę, strzał do bramki nogą, strzał do bramki głową. O uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonywania próby. Do najczęściej popełnianych błędów naleŝy zaliczyć: wrzut piłki z linii bocznej przekroczenie linii, oderwanie nóg od podłoŝa, wrzut sprzed głowy, wrzut jednorącz, przyjęcie piłki brak ruchu amortyzującego piłkę, nieopanowanie piłki, prowadzenie piłki slalomem - uderzanie zamiast przetaczania piłki, wzrok skierowany na piłkę, prowadzenie tylko jedna nogą, prowadzenie noga bliŝszą od tyczki, uderzenie piłki o ławeczkę - niewłaściwe ustawienie stóp, brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie powyŝej lub poniŝej środka cięŝkości piłki, strzał do bramki prostym podbiciem - brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie złą powierzchnią stopy, odchylenie tułowia w momencie strzału, strzał do bramki głową - uderzenie złą powierzchnią głowy, niewykorzystanie fazy zamachu, brak usztywnienia mięśni karku, 10

11 zamykanie oczu w momencie uderzenia, złe obliczenie toru lotu piłki (wyŝej oceniane jest uderzenie w wyskoku). Popełnione błędy Punkty karne odejmowane od 10 Nieprawidłowo wykonany wyrzut z autu -1 Błąd w przyjęciu piłki -1 Brak płynnego połączenia przyjęcia piłki z prowadzeniem -0,5 Prowadzenie piłki tylko jedną nogą -1 Brak kontroli nad piłką podczas jej prowadzenia -0,5 Prowadzenie piłki nogą bliŝszą od stojaka -0,5 Nie trafienie piłką w ławeczkę gimnastyczną -0,5 Brak usztywnienia stawu skokowego nogi uderzającej na bramkę -1 Złe ustawienie nogi postawnej przy strzale na bramkę -0,5 Brak precyzji i siły strzału na bramkę -0,5 Brak odchylenia tułowia i usztywnienia mięśni karku przy uderzeniu głową -1 Błędna ocena lotu piłki przed uderzeniem głową -0,5 Uderzenie nieprawidłową częścią głowy -0, Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, obejmuje: 1) dla kandydatów na studia stacjonarne ocenę stanu zdrowia zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji w zakresie wychowania fizycznego, o którym mowa w ust. 7; w przypadku absolwentów innego kierunku studiów dodatkowo wymagane jest przystąpienie do sprawdzianu sprawności fizycznej, na zasadach określonych w ust. 2-6; 2) dla kandydatów na studia niestacjonarne ocenę stanu zdrowia zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim; w przypadku absolwentów innego kierunku studiów dodatkowo wymagane jest przystąpienie do sprawdzianu sprawności fizycznej, na zasadach określonych w ust. 2-6; w przypadku liczby kandydatów większej niŝ obowiązujący limit miejsc, postępowanie kwalifikacyjne przybiera charakter konkursowy zastosowane zostaje kryterium, o którym mowa w 3 ust. 3 pkt Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, absolwentów innych niŝ wychowanie fizyczne kierunków studiów, obejmuje sprawdzian praktyczny z gimnastyki, pływania, lekkiej atletyki oraz jednej wybranej przez kandydata zespołowej gry sportowej. Nieuzyskanie oceny pozytywnej z dwóch lub więcej dyscyplin eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego i jest podstawą do wydania decyzji o nieprzyjęciu na studia Szczegółowy zakres sprawdzianów określony jest w ust Gimnastyka. Ocenę pozytywną otrzyma kandydat, który uzyskał minimum 4 punkty z dwóch wybranych spośród trzech prób sprawnościowych, których szczegółowy opis znajduje się w 6 ust

12 4. Pływanie. Ocenę pozytywną otrzyma kandydat, który przepłynie dystans 50 m dowolną technika sportową lub podstawową bez zatrzymania. 5. Lekka atletyka. Ocenę pozytywną otrzyma kandydat, który uzyskał minimum 6 punktów z dwóch wybranych przez siebie konkurencji lekkoatletycznych spośród: biegu na 100 m, rzutu piłką lekarską w tył przez głowę oraz biegu na 800 m w przypadku kobiet i 1000 m w przypadku męŝczyzn. Tabela z punktacją znajduje się 6 ust Gry sportowe. Ocenę pozytywną otrzyma kandydat, który uzyskał minimum 4 punkty, w skali od 0-10, za sprawdzian umiejętności technicznych z zakresu jednej wybranej gry spośród: koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej i piłki noŝnej. Szczegółowe opisy sprawdzianów z poszczególnych gier znajduje się w 6 ust Test kompetencji w zakresie wychowania fizycznego dla kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu treści objętych standardami nauczania dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne. Kandydat moŝe uzyskać maksymalnie 100 punktów. 8. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek turystyka i rekreacja, obejmuje: 1) przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w 3 ust. 1, 2) przyznanie punktów dodatkowych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą Senatu, o której mowa w 3 ust Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia kierunek turystyka i rekreacja: 1) w przypadku liczby kandydatów większej niŝ ustalony limit miejsc przybiera charakter konkursowy zastosowane zostaje kryterium, o którym mowa w 3 ust. 3 pkt 2; 2) w przypadku liczby kandydatów nie większej niŝ limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złoŝonych dokumentów, zgodnie z wykazem w 2 ust Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne lub niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie, obejmuje: 1) przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w 3 ust. 1; 2) przyznanie punktów dodatkowych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą Senatu, o której mowa w 3 ust Osoby niepełnosprawne, ubiegające się o przyjęcie na specjalność zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych, przyjmowane są na podstawie złoŝonego orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ. W przypadku liczby kandydatów niepełnosprawnych większej niŝ ustalony limit miejsc, postępowanie kwalifikacyjne przybiera charakter konkursowy i obejmuje wymogi określone w ust

13 11. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia kierunek zarządzanie: 1) w przypadku liczby kandydatów większej niŝ ustalony limit miejsc przybiera charakter konkursowy zastosowane zostaje kryterium, o którym mowa w 3 ust. 3 pkt 2; 2) w przypadku liczby kandydatów nie większej niŝ limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złoŝonych dokumentów, zgodnie z wykazem w 2 ust. 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 12. Głosowanie: 20 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uprawnionych do głosowania 25 osób. Obecnych 20 osób. Głosowało 20 osób. Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2013/

UCHWAŁA NR AR001-4 -V/2011

UCHWAŁA NR AR001-4 -V/2011 UCHWAŁA NR AR001-4 -V/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR AR V/2014

UCHWAŁA NR AR V/2014 UCHWAŁA NR AR001-21 -V/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach

Bardziej szczegółowo

szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.

szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm. Uchwała Nr AR001-2-V/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Katowice, marzec 2013 SPIS TREŚCI KSZTAŁCENIE STUDENTÓW... 3 KIERUNKI STUDIÓW...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015 Katowice, 25 lutego 2014 r. 2 SPIS TREŚCI KIERUNKI I FORMY STUDIÓW... 5

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Katowice, 23 lutego 2015 r. Opracowanie Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016

Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim 2015/2016 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14/14 Senatu WSHE z dnia 27.05.2014 r. Szczegółowe unormowania dotyczące rekrutacji na I rok studiów w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015 Katowice, 25 marca 2014 r. 2 SPIS TREŚCI KIERUNKI I FORMY STUDIÓW... 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR AR001-1 -V/2015

UCHWAŁA NR AR001-1 -V/2015 UCHWAŁA NR AR001-1 -V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 Katowice, 4 maja 2015 r. (wydanie drugie) Opracowanie Dział Dydaktyki i

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia i studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 Katowice, luty 2012 OPRACOWANIE Dział Dydaktyki i

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach INFORMATOR dla kandydatów na studia i studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 Katowice, styczeń 2011 OPRACOWANIE Dział Dydaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR AR V/2016

UCHWAŁA NR AR V/2016 UCHWAŁA NR AR001-4 -V/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2013 r.

Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2013 r. Projekt do Uchwały Senatu Opinia Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 09 maja 2013 r. W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

I. NABÓR KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ NA NASTĘPUJĄCE WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW:

I. NABÓR KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ NA NASTĘPUJĄCE WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW: Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2010/2011 I. NABÓR KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012

w sprawie rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012 WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel. /fax (0-41) 331-12-44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/ 2010 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Załącznik nr 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ORAZ ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów: a) postępowania kwalifikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

1) Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych specjalność: wychowanie plastyczne z grafiką użytkową;

1) Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych specjalność: wychowanie plastyczne z grafiką użytkową; PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU UCHWAŁA NR 76/2005 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2014/2015 DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warunki kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1075/05/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej.

W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH. Gimnastyka. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. W YMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS DRUGICH Gimnastyka Stanie na rękach. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje stanie na rękach przy drabinkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Postanowienia ogólne. Zasady postępowania kwalifikacyjnego Uchwała Nr 17/15 Senatu WSHE z dnia 23.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

WARUNKI PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej o profilu sportowo - turystycznym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Celestynowie w roku szkolnym 2010/2011 1. Rekrutację prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej Kozłowanie piłki, rzuty osobiste p. koszykowa Kozłowanie piłki, podania p. ręczna Bieg na dystansie 60m, 300m, 600m ( dz), bieg 12 minut,

Bardziej szczegółowo

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI UCHWAŁA Nr 64/XV SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Bożena Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok

Uchwała nr 44/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok Uchwała nr 44/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. W Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej nabór kandydatów odbywać się będzie na następujące kierunki, poziomy i tryby studiów:

I. W Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej nabór kandydatów odbywać się będzie na następujące kierunki, poziomy i tryby studiów: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40/2012/2013 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 11 kwietnia 2013r Warunki przyjęć i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO 32 400 MYŚLENICE, UL. 3 MAJA 97B tel: (12) 272 01 18 fax: (12) 274 35 65

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO 32 400 MYŚLENICE, UL. 3 MAJA 97B tel: (12) 272 01 18 fax: (12) 274 35 65 ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO 32 400 MYŚLENICE, UL. 3 MAJA 97B tel: (12) 272 01 18 fax: (12) 274 35 65 http://www.sredniawski.pl e mail:sekretariat@sredniawski.pl Szczegółowe zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Gimnazjum w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2016/2017 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 Ujednolicony tekst Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 z dnia 23.03.2015 (wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2015 Dyrektora AGMS z dnia 23.03.2015, zmieniony Zarządzeniem Nr 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 148/12. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 148/12 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 18/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 18/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 196 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) TURYSTYKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA)

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 3 LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) TURYSTYKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2015/2016 przyjęte uchwałą nr 18/V/2014, 19/V/2014, 20/V/2014 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Krok 1. Otwórz stronę AWF http://awf.wroc.pl/ Krok 2. Wejdź w zakładkę erekrutacja portal rekrutacyjny Krok 3. Otwórz zakładkę Program studiów Krok 4. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. 5

Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. 5 Uchwała nr 47 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia doktoranckie nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku

Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ S E N A T UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 33/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18. 05. 2009 r. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/ w roku akademickim 2017/2018 Załącznik do uchwały nr 630 /2016 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 19 maja 2016 r. PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE Studia I stopnia (licencjackie) I. STUDIA W TRYBIE STACJONARNYM Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego: 1. ZŁOśENIE APLIKACJI PRZEZ KANDYDATA Do postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej.

A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej. A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny do klas pierwszych

Regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny do klas pierwszych Regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny do klas pierwszych Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolny 2017/2018 Rozdział I. Informacje ogólne 1. Regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP.

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP. Regulamin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP w roku akademickim 2015/2016 oraz w roku akademickim 2016/2017 1 Terminarz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI 1. GEOGRAFIA Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w dal z miejsca.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 26/2007/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 26/2007/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 roku. Załącznik do Uchwały Nr 26/2007/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 roku. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r.

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH. Gimnastyka. Semestr I Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH Gimnastyka Przewrót w tył o prostych nogach do rozkroku. Uczeń wykonuje ćwiczenie od postawy początkowej do postawy końcowej. Uczeń wykonuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. ROMUALDA TRAUGUTTA w Radomiu ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. ROMUALDA TRAUGUTTA w Radomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. ROMUALDA TRAUGUTTA w Radomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 I. PODSTAWA RAWNA 1. ZARZĄDZENIE Nr 13 MAZOWIECKIEGO KURATORA

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 60/14. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 60/14. Ustala się: 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 60/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009

Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2009 Załącznik r 1 do Uchwały r 6/2009 Załącznik do Uchwały r 72/2008 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 28 maja 2008 r. Zasady i tryb przyjmowania na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. 5

Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. 5 Uchwała nr 47 Rady Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie trybu i warunków rekrutacji na studia doktoranckie nauk społecznych

Bardziej szczegółowo